milletlerarası sözleşme

 

Resmi Gazete: 07.01.2005 Cuma Sayı : 25693 (Asıl) Düstur Tertip:5 Cilt:  Sahife:

 

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Sırbistan ve Karadağ Bakanlar Kurulu Arasında Turizm Alanında İşbirliği Anlaşması’nın Onaylanması Hakkında Karar

Karar Sayısı: 2004/8313

12 Şubat 2004 tarihinde Ankara’da imzalanan ve 20/10/2004 tarihli ve 5240 sayılı Kanunla onaylanması uygun bulunan ekli “Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Sırbistan ve Karadağ Bakanlar Kurulu Arasında Turizm Alanında İşbirliği Anlaşması”nın onaylanması; Dışişleri Bakanlığı’nın 14/12/2004 tarihli ve EİGY/466889 sayılı yazısı üzerine, 31/5/1963 tarihli ve 244 sayılı Kanunun 3 üncü maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 27/12/2004 tarihinde kararlaştırılmıştır.

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

 

Recep Tayyip ERDOĞAN

 

 

 

Başbakan

 

 

 

A.GÜL

A. ŞENER

M. A. ŞAHİN

B. ATALAY

Dışişleri Bak. ve Başb. Yrd.

Devlet Bak. ve Başb. Yrd.

Devlet Bak. ve Başb. Yrd.

Devlet Bakanı

A. BABACAN

M. AYDIN

G. AKŞİT

K. TÜZMEN

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

C. ÇİÇEK

M. V.GÖNÜL

A.AKSU

K.UNAKITAN

Adalet Bakanı

Milli Savunma Bakanı

İçişleri Bakanı

Maliye Bakanı

H.ÇELİK

Z. ERGEZEN

R.AKDAĞ

B. YILDIRIM

Milli Eğitim Bakanı

Bayındırlık ve İskan Bakanı

Sağlık Bakanı

Ulaştırma Bakanı

S.GÜÇLÜ

M. BAŞESGİOĞLU

A. COŞKUN

 

Tarım ve Köyişleri Bakanı

Çalışma ve Sos. Güv. Bakanı

Sanayi ve Ticaret Bakanı

 

M.H.GÜLER

E.UMCU

O. PEPE

 

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı

Kültür ve Turizm Bakanı

Çevre ve Orman Bakanı

 

 

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Sırbistan ve Karadağ Bakanlar

Kurulu Arasında Turizm Alanında

İşbirliği Anlaşması

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Sırbistan ve Karadağ Bakanlar Kurulu, bundan sonra "Akit Taraflar" olarak anılacaktır,

İki ülke arasındaki dostluk ilişkilerini eşitlik ve karşılıklı yarar esası temelinde alarak daha da genişletmek isteğiyle, turizmin milletlerin ekonomik refahında bir etken ve bunun yanı sıra halkları arasındaki bağların daha da geliştirilmesini sağlayan bir araç olarak önemini kabul ederek,

Aşağıdaki hususlarda mutabık kalmışlardır :

Madde 1

Akit Taraflar, turizm alanındaki işbirliğini güçlendirmek ve teşvik etmek için; kendi ulusal mevzuatları, iş bu Anlaşma ve her iki Akit Tarafta yürürlükte olan diğer uluslararası anlaşmalara uygun olarak ve bunun yanı sıra her iki Akit Tarafın üye olduğu uluslararası turizm kuruluşları çerçevesinde çaba harcayacaklardır.

Madde 2

Akit Taraflar, turizme ilişkin aşağıdaki konularda istatistiki ve diğer bilgilerin değişimini teşvik edecekler ve destekleyeceklerdir :

a) Kendi ülkelerindeki turizm faaliyetlerini düzenleyen mevzuat ve diğer yasal uygulamalar,

b) Turizmin kültürel ve doğal kaynaklarını korumaya yönelik ulusal kanunlar,

c) Kendi ülkelerindeki turizm kaynakları,

d) Turizm alanındaki bilimsel araştırmalar,

e) Referans ve reklam materyalleri,

f) Her iki ülkede gelişen eko-turizm.

Madde 3

Akit Taraflar, turizm yatırımları alanında işbirliği imkânlarını araştıracaklar ve bu amaçla, ulusal mevzuatları tarafından sağlanan yatırıma yönelik teşviklerin yanı sıra her iki ülkedeki mevcut yatırım olanakları ile ilgili olarak birbirlerini bilgilendireceklerdir.

Akit Taraflar, kendi mevzuatlarına uygun olarak ilgili turizm organizasyonları ve kurumlarını, turizm sektöründe ortak girişim ve diğer yatırım projeleri gerçekleştirmeleri için teşvik edeceklerdir.

Madde 4

Akit Taraflar, bu Anlaşmanın uygulanmasını kontrol ve koordine etmenin yanı sıra, Anlaşma hükümlerinin yerine getirilmesine yönelik teklifler hazırlayacak ve gerekli kararları alacak bir ortak turizm komitesi kurma hususunda mutabık kalmışlardır.

Akit Taraflar, Ortak Komite toplantılarına, ilgili kamu ve özel sektöründen temsilciler ve uzmanlar davet etme haklarını saklı tutacaklardır.

Ortak Komite iki yılda bir sıra ile iki ülkeden birinde diplomatik kanallardan mutabık kalınacak bir tarihte toplanacaktır. Bununla birlikte, iki tarafın onayı ile ilâve toplantılar yapılabilecektir.

Madde 5

Akit Taraflar, kendi yasal prosedürlerinin tamamlandığını diplomatik yollardan birbirlerine tebliğ ettiklerinde anlaşma yürürlüğe girecektir. Anlaşma beş yıllık bir süre için yürürlükte kalacaktır ve Akit Taraflar anlaşmanın süresinin dolmasından en az altı ay önce birbirlerine yazılı olarak anlaşmanın sona erdiğini bildirmedikçe gelecek 5 yıllık süre için otomatik olarak yenilenmiş olacaktır.

Ankara’da 12 Şubat 2004 tarihinde İngilizce dilinde iki orijinal kopya olarak imzalanmıştır.

 

TÜRKİYE CUMHURİYETİSIRBİSTAN VE KARADAĞ

HÜKÜMETİ ADINABAKANLAR KURULU

ADINA

 

 

 

 

ERKANUMCUGORAN SVILANOVIC

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANIDIŞİŞLERİ BAKANI

 

Yabancı Dil Metni 02/01/2005 Tarih ve 65688 Sayılı Resmî Gazete’ de Bulunmaktadır!