Milletlerarası Sözleşmeler  

 

Resmi Gazete: 18.03.1969 Sayı : 13151 (Asıl) Düstur Tertip:5 Cilt: 8-2 Sahife:
     
Milletlerarası Sözleşme
 
Karar Sayısı: 6/11077 
     
            1968 yılında memleketimizin muhtelif bölgelerinde vuku bulan tabiî afetlerden zararg ören 17.700 kişiye Birleşmiş Milletler Dünya Gıda Programı tarafından gıda yardımı yapılması konusunda 3/9/1968 tarih ve 6/10678 sayılı kararname ile verilen yetkiye dayanılarak Hükümetimizle Dünya Gıda Programı arasında imzalanan Anlaşmanın onaylanması, Dışişleri Bakanlığının 21/11/1968 tarih ve 733.114/68/2-630 sayılı yazısı üzerine, 244 sayılı Kanununun 3 üncü ve 5 inci maddelerine göre Bakanlar Kurulunca 9/12/1968 tarihinde kararlaştırılmıştır.  
 
                                                                                                     
                                                                                                            CUMHURBAŞKANI    
                                                                                                            C. SUNAY    
   
Başbakan Devlet Bakanı Devlet Bakanı Devlet Bakanı
S. DEMİREL S. ÖZTÜRK H. ATABEYLİ K. OCAK
       
Devlet Bakanı Adalet Bakanı Millî Sayılı. Bakanı İçişleri Bakanı
S.T. MÜFTÜOĞLU H. DİNÇER A. TOPALOĞLU F. SÜKAN
       
Dışişleri Bakanı Maliye Bakanı Millî Eğit. Bakanı Bayındırlık Bakanı
I.S. ÇAĞLAYANGİL C. BİLGEHAN İ. ERTEM O. ALP
       
Ticaret Bakanı Sağ.ve Sos. Y. Bakanı Y.Güm. ve Tek. Bakanı Tarım Bakanı
A. TÜRKEL V.A. ÖZKAN İ. TEKİN B. DAĞDAŞ
       
Ulaştırma Bakanı Çalışma Bakanı V. Sanayi Bakanı En. ve. Ta. Kay. Bakanı
S. BİLGİÇ T. TOKER M. TURGUT R. SEZGİN
Turizm ve Tan. Bakanı  İmar ve İskan Bakanı Köy İşleri Bakanı
N. KÜRŞAT H. MENTEŞEOĞLU S. KILIÇ
     
    
 Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı Dünya Gıda Programı

            2-3-31/C                                                                        24 Ekim 1968  

            Sayın Bay Gümrükçüoğlu,  

            Sel, heyelan, fırtına ve yangın afetzedelerine âcil gıda yardımı ile ilgili Anlaşma Mektubu (868 sayılı Proje)  

            Türkiye Hükümeti (Bundan böyle “Hükümet” diye anılacaktır) ile Birleşmiş milletler / FAO Dünya Gıda Programı (Budan böyle “DGP” diye anılacaktır) 23 Mayıs 1968 tarihinde DGP yardımları ile ilgili bir temel anlaşmaya girmiş oldukları cihetle ve Hükümet Afyon, Amasya, Ankara, Artvin, Balikesir, Bursa, Denizli, Eskişehir, Giresun, Hatay, Urfa, Uşak ve Kars illerindeki olağanüstü seller, heyelanlar, fırtınalar ve yangınlardan dolayı acil gıda yardımı için 16 Mayıs 1968 tarihinde talepte bulunduğu cihetle, FAO Genel Direktörü, Dünya Gıda Programı İcra Direktörünün tavsiyesi üzerine, 17.700 kişiye (3540 aile) 100 günlük bir süre için acil yardım yapılmasını onaylamıştır.  

            İstihkak sahiplerine bu yardımın teminini aşağıdaki şartların düzenlemesini teklif etmek isterim:  

            1- Dünya Gıda Programı, aşağıdaki gıda maddelerini Hükümete temin edecektir:  

            i) 885 ton buğday  
  

            ii) 36 ton reçel  

            iii) 54 ton yemeklik yağ  

            iv) 62 ton bakliyat  

            v) 27 ton peynir  

            vi) 2 ton çay veya kahye  

            2- Yukarıda belirtilen gıda maddeleri, afetzedelere aşağıdaki günlük istihkak çerçevesinde dağıtılacaktır:  
  
  
  

 
Gıda maddesi
 
Günlük miktar
 
Beslenme Süresi
Toplam miktar
(Ton olarak)
Buğday
500
100 Gün
885 Ton
Reçel
20
100 Gün
36 Ton
Yemeklik Yağ
30
100 Gün
54 Ton
Bakliyat
35
100 Gün
62 Ton
Peynir
15
100 Gün
27 Ton
Çay veya Kahve
1
100 Gün
2 Ton
   
            3- Yukarıda belirtilen yardım faaliyetleri için DGP tarafından temin edilen gıda maddelerinin İstanbul limanında gemilerden uygun şekilde boşaltılması, gümrüklerden derhal çekilmesi, yeterli şekilde depolanması, yurtiçi nakliyatı ve dağıtımından Hükümet sorumlu olacaktır. Teslim anından itibaren, vergi ve resimler dahil, bütün masraflar Hükümet tarafından karşılanacaktır.  
  
      4- Hükümet, işbu mektupla, İmar ve İskân Bakanlığını acil yardım faaliyetinin uygulanmasında yürütme makamı olarak tayin eder. Bu makam, aynı zamanda rapor vermekten sorumlu olacak ve Hükümet ile DGP arasındaki muhaberatta aracı olarak hareket edecektir.  

            5- Gıda maddeleri bedelsiz olarak ve evleri mezkûr sel v.s. tarafından tahrip edilen 3540 ailenin yaşadığı afete uğramış bölgelerde zorluklara maruz topluluklar arasında ayırım gözetilmeden dağıtılacaktır.  

            6- Yardımın süresi ve amacı DGP’nin önceden rızası alınmadan değiştirilmeyecektir.  

            7- Hükümet, afete uğramış bölgelere yapılan teslimat ve tahsisatın hesaplarını olduğu gibi, her mahaldeki dağıtımın hesaplarını da tutacaktır.  

            8- Hükümet, iki ayda bir alınan gıda maddelerinin miktarı, her afet bölgesine tahsis edilen miktar ve istihkak sahiplerine dağıtılan beher gıda maddesinin yekûnun hakkında, faamliyetin başından incelenen sürenin sonun akadar biriken miktarları, dağıtımda kullanılan usul ve makineleri, adam başına dağıtılan günlük istihkakı, gıda maddesi alan istihkak sahiplerinin sayısını ve incelenen sürenin sonunda elde kalan stokları belirtin ebir rapor hazırlayacaktır. Rapor, eğer mevcutsa kayıpları ve bunların sebeplerini gösterecek ve tekrarını önlemek için alınan tedbirleri belirtecektir. Rapor, aynı zamanda, Hükümetin temin ettiklerine ilâve olarak, uygulanabildiği yerlerde diğer Hükümetlerin ve yardım teşekküllerinin verdikleri gıda da dahil edilmek suretiyle durumu düzeltmek için yapılmakta olan hazırlıkları belirtmelidir.  

            9- Müsaade edildiği takdirde ve müsaade edildiği zaman, ödünç alınan miktarlar Hükümet tarafından kaynağı belirtilerek kaydedilmeli ve DGP acil yardım gıdaları alındığında derhal ödenmelidir.  

            10- Hükümet, âcil yardım faaliyetinin sonunda bir nihaî rapor verecektir. Bu rapor, diğerleri arasında, alınan gıda maddelerinin toplam miktarını, her mahaldeki dağıtımı, yardımdan faydalananların toplam sayısını, bilançoyu, eğer varsa karşılaşılan zorlukları ve DGP yardımlarının sağladığı faydayı ihtiva etmelidir.  

            11- Hükümet, âcil yardım faaliyetinin sonunda kullanılmadan kalan gıda maddelerini, DGP tarafından gerekli görülecek şekilde memleket dahilinde veya başka yerlerde kullanılmak üzere DGP’nin emrine tahsis edecektir.  

            12- Hükümet, DGP ve faaliyetlerinin daha iyi tanınmasını sağlamak üzere, DGP gıda maddeleri alındığında ve dağıtılıdığında yapılacak uygun reklâm için hazırlıkta bulunacaktır.  

            Yukarıdaki şartların Türkiye Hükümetince kabul şayan olduğunun teyidini rica ve bu mektup ile buna cevabınızın işbu mektupta tayin edilen istihkak sahiplerine DGP gıda maddesi teminin idüzenleyen resmî belgeler olarak kabul edilmesini teklif etmek isterim.  
  
                                                                                                            Saygılarımla,  
                                                                                                            James Keen  
                                                                                                            Daimî Temsilci  

            Bay Rahmi Gümrükçüoğlu  
            Dışişleri Bakanlığı  
            Uluslararası Ekonomik  
            Kuruluşlar Dairesi  
            Gene Müdürü  
            Ankara  

            VEK: 733.114/68/2  
                                                                                                Ankara, 25 Ekim 1968  
            Sayın Bay Keen,  
  
            Bay Gümrükçüoğlux’na hitaben yazılan metni aşağıda kayıtlı 24 Ekim 1968 tarihli ve 2-3-31/C sayılı mektubunuzun alınmış olduğunu bildirmekle şeref duyarım:  

            “Sel, Heyelan, Fırtına ve Yangın Afetzedelerine Acil Gıda Yardımı ile ilgili Anlaşma Mektubu (868 sayılı Proje)  

            Türkiye Hükümeti (Bundan böyle “Hükümet” diye anılacaktır) ile Birleşmiş Milletler/FAO Dünya Gıda Programı (Bundan böyle “DGP” diye anılacaktır) 23 Mayıs 1968 tarihinde DGP yardımları ile ilgili bir temel anlaşmaya girmiş oldukları cihetle ve Hükümet Afyon, Amasya, Ankara, Artvin, Balıkesir, Bursa, Denizli, Eskişehir, Giresun, Hatay, Urfa, Uşak ve Kars illerindeki olağanüstü seller, heyelanlar, fırtınalar ve yangınlardan dolayı acil guda yardımı için 15 Mayıs 1968 tarihinde talepte bulunduğu cihetle, FAO Genel Direktörü, Dünya Gıda Programı İcra Direktörünün tavsiyesi üzerine, 17.700 kişiye (3540 aile) 100 günlük bir süre için acil yardım yapılmasını onaylamıştır.  

            İstihkak sahiplerine bu yardımın teminini aşağıdaki şartların düzenlemesini teklif etmek isterim:  

            1- Dünya Gıda Programı, aşağıdaki gıda maddelerini Hükümete temin edecektir:  

            i) 885 ton buğday  

            ii) 36 ton reçel  

            iii) 54 ton yemeklik yağ  

            iv) 62 ton bakliyat  

            v) 27 ton peynir  

            vi) 2 ton çay veya kahye  

            2- Yukarıda belirtilen gıda maddeleri, afetzedelere aşağıdaki günlük istihkak çerçevesinde dağıtılacaktır:  
 

 
Gıda maddesi
 
Günlük miktar
 
Beslenme Süresi
Toplam miktar
(Ton olarak)
Buğday
500
100 Gün
885 Ton
Reçel
20
100 Gün
36 Ton
Yemeklik Yağ
30
100 Gün
54 Ton
Bakliyat
35
100 Gün
62 Ton
Peynir
15
100 Gün
27 Ton
Çay veya Kahve
1
100 Gün
2 Ton
   
  

            3- Yukarıda belirtilen yardım faaliyetleri için DGP tarafından temin edilen gıda maddelerinin İstanbul limanında gemilerden uygun şekilde boşaltılması, gümrüklerden derhal çekilmesi, yeterli şekilde depolanması, yurdiçi nakliyatı ve dağıtımından hükümet sorumlu olacaktır. Teslim anından itibaren, vergi ve resimler dahil, bütün masraflar Hükümet tarafından karşılanacaktır.  

            4- Hükümet, işbu mektupla, İmar ve İskân Bakanlığını acil yardım faaliyetinin uygulanmasında yürütme makamı olarak tayin eder. Bu makam, aynı zamanda rapor vermekten sorumlu olacak ve Hükümet ile DGP arasındaki muhaberatta aracı olarak hareket edecektir.  

            5- Gıda maddeleri bedelsiz olarak ve evleri mezkûr sel v.s. tarafından tahrip edilen 3540 ailenin yaşadığı afete uğramış bölgelerde zorluklara maruz topluluklar arasında ayırımı gözetilmeden dağıtılacaktır.  

            6- Yardımın süresi ve amacı DGP’nin önceden rızası alınmadan değiştirilmeyecektir.  

            7- Hükümet, afete uğramış bölgelere yapılan teslimat ve tahsisatın hesaplarını olduğu gibi, her mahaldeki dağıtımın hesaplarını da tutacaktır.  

            8- Hükümet, iki ayda bir alınan gıda maddelerinin miktarı, her afet bölgesine tahsis edilen miktar ve istihkak sahiplerine dağıtılan beher gıda maddesinin yekûnu hakkında, faaliyetin başından incelenen sürenin sonuna kadar biriken miktarları, dağıtımda kullanılan usul ve makineleri, adam başına dağıtılan günlük istihkakı, gıda maddesi alan istihkak sahiplerinin sayısını ve incelenen sürenin sonunda elde kalan stokları belirten bir rapor hazırlayacaktır. Rapor, eğer mevcutsa kayıpları v ebunların sebeplerini gösterecek ve tekrarını önlemek için alınan tedbirleri belirtecektir. Rapor, aynı zamanda, Hükümetin temin ettiklerine ilâve olarak, uygulanabildiği yerlerde diğer Hükümetlerin v eyardım teşekküllerinin verdikleri gıda da dahil edilmek suretiyle durumu düzeltmek için yapılmakta olan hazırlıkları belirtmelidir.  

            9- Müsaade edildiği takdirde ve müsaade edildiği zaman, ödünç alınan miktarlar Hükümet tarafından kaynağı belirtilerek kaydedilmeli ve DGP acil yardım gıdaları alındığında derhal ödenmelidir.  

            10- Hükümet, âcil yardım faaliyetinin sonunda bir nihaî rapor verecektir. Bu rapor, diğerleri arasında, alınan gıda maddelerinin topla miktarını, her mahaldeki dağıtımı, yardımdan faydalananların toplam sayısını, bilançoyu, eğer varsa karşılaşılan zorlukları ve DGP yardımlarının sağladığı faydayı ihtiva etmelidir.  

            11- Hükümet, acil yardım faaliyetinin sonunda kullanılmadan kalan gıda maddelerini, DGP tarafından gerekli görülecek şekilde memleket dahilinde veya başka yerlerde kullanılmak üzere DGP’nin emrine tahsis edecektir.  

            12- Hükümet, DGP ve faaliyetlerinin daha iyi tanınmasını sağlamak üzere, DGP gıda maddeleri alındığında ve dağıtıldığında yapılacak uygun reklâm için hazırlıkta bulunacaktır.  

            Yukarıdaki şartların Türkiye Hükümetince kabule şayan olduğunun teyidini rica ve bu mektup ile buna cevabınızın işbu mektupta tayin edilen istihkak sahiplerine DGP gıda maddesi teminini düzenleyen resmî belgeler olarak kabul edilmesini teklif etmek isterim.  

            Yukarıdaki şartların Türkiy eHükümetince kabul eşayan olduğunu ve mektubunuz ile bu cevabımızın işbu mektupta tayin edilen istihkak sahiplerine DGP gıda yardımını düzenleyen resmî belgeler olarak kabul edileceğini teyit etmekle şeref duyarım.  

                                                                                                      Saygılarımla,  

                                                                                    Sıtkı Coşkun  
                                                                                    Uluslararası Ekonomik  
                                                                                    Kuruluşlar Dairesi  
                                                                                    Genel Müdür V.  
            Bay James Keen  
            Birleşmiş Milletler  
            Kalkınma Programı  
            Daimî Temsilcisi  
            Atatürk Bulvarı, 231  
            Ankara