Milletlerarası Sözleşmeler  
Resmi Gazete: 18.03.1969 Sayı : 13151 (Asıl) Düstur Tertip:5 Cilt: 8-2 Sahife:
     
Milletlerarası Sözleşme
 
Karar Sayısı: 6/11079 
     
            Hükümetimizle Dünya Gıda Programı arasında “Karabük Demir ve Çelik Fabrikalarının Genişletilmesi Projesi”ne gıda yardımı yapılması maksadıyla imzalanmış ve 25/12/1964 tarih ve 6/4112 sayılı kararname ile onaylanmış bulunan Anlaşmanın süresini uzatmak ve öngörülen gıda maddelerinde bazı değişiklikler yapılmasını sağlamak üzere 3/9/1968 tarih ve 6/10676 sayılı kararname ile verilen yetkiye dayanılarak mektup teatisi suretiyle yapılan ilişik düzenlemelerin onaylanması; Dıişişleri Bakanlığının 23/11/1968 tarih ve 733.114/68/2-638 sayılı yazısı üzerine, 244 sayılı Kanunun 3 üncü ve 5 inci maddelerine göre, Bakanlar Kurulunca 9/12/1968 tarihinde kararlaştırılmıştır. 
                                                                                                     
                                                                                                            CUMHURBAŞKANI    
                                                                                                            C. SUNAY    
   
Başbakan Devlet Bakanı Devlet Bakanı Devlet Bakanı
S. DEMİREL S. ÖZTÜRK H. ATABEYLİ K. OCAK
       
Devlet Bakanı Adalet Bakanı Millî Sayılı. Bakanı İçişleri Bakanı
S.T. MÜFTÜOĞLU H. DİNÇER A. TOPALOĞLU F. SÜKAN
       
Dışişleri Bakanı Maliye Bakanı Millî Eğit. Bakanı Bayındırlık Bakanı
I.S. ÇAĞLAYANGİL C. BİLGEHAN İ. ERTEM O. ALP
       
Ticaret Bakanı Sağ.ve Sos. Y. Bakanı Y.Güm. ve Tek. Bakanı Tarım Bakanı
A. TÜRKEL V.A. ÖZKAN İ. TEKİN B. DAĞDAŞ
       
Ulaştırma Bakanı Çalışma Bakanı V. Sanayi Bakanı En. ve. Ta. Kay. Bakanı
S. BİLGİÇ T. TOKER M. TURGUT R. SEZGİN
Turizm ve Tan. Bakanı  İmar ve İskan Bakanı Köy İşleri Bakanı
N. KÜRŞAT H. MENTEŞEOĞLU S. KILIÇ
  
BİRLEŞMİŞ MİLLETLER KALKINMA PROGRAMI DÜNYA GIDA PROGRAMI
  
            2-3-12/B  
                                                                                                            9 Temmuz 1968 
            Sayın Bay Gümrükçüoğlu 
            Türkiye Hükümeti ile Dünya Gıda Programı arasında 18 Kasım 1964 tarihinde imzalanan Karabük Demir ve Çelik Fabrikalarının Tevsii için gıda yardımı yapılması ile ilgili Anlaşmaya ve bu Anlaşmanın uzatılması teklif edilen 19 Ağustos 1967 ve 16 Mayıs 1968 tarihl imektuplarınıza atıfta bulunarak, Dünya Gıda Programının 144 sayılı Karabük Demir ve Çelik Fabrikalarının Tevsii Projesi süresinin 30 Haziran 1969 tarihine kadar uzatılmasını kabul ettiğini bildirmek isterim. Dünya Gıda Programı tarafından munzam gıda temin edilmeyeceği anlaşılmaktadır.  

            Bu süre uzamasının Türkiye Hükümetince kabule şayan olduğunun teyidini rica ve bu mektup ile buna cevabınızın 144 sayılı Projeyi kapsayan Anlaşmanın resmen uzatılması mahiyetinde kabul edilmesini teklif etmek isterim.  
                                                                                                Saygılarımla,  
                                                                                                T.M. Unwin 
                                                                                                 Daimî Temsilci V. 
            Bay Rahmi Gümrükçüoğlu 
            Dışişleri Bakanlığı 
            Uluslararası Ekonomik 
            Kuruluşlar Dairesi 
            Genel Müdürü 
            Ankara 

            UEK: 733.114/68/2-395 
                                                                                                Ankara, 11 Ekim 1968 
            Sayın Bay Keen,  
            Bay Unwin’in Bay Gümrükçüoğlu’na yazdığı metni aşağıda maruz 9 Temmuz 1968 tarihli ve 2-3-12/B sayılı mektubun alınmış olduğunu bildirmekle şeref duyarım:  

            “Türkiye Hükümeti ile Dünya Gıda Programı arasında 18 Kasım 1964 tarihinde imzalanan Karabük Demir ve Çelik Fabrikalarının Tevsii için gıda yardımı yapılması ile ilgili Anlaşmaya ve bu Anlaşmanın uzatılması teklif edilen 19 Ağustos 1967 ve 16 Mayıs 1968 tarihli mektuplarınıza atıfta bulunarak, Dünya Gıda Programının 144 sayılı Karabük Demir ve Çelik Fabrikalarının Tevsii Projesi süresinin 30 Haziran 1969 tarihinde kadar uzatılmasını kabul ettiğini bildirmek isterim. Dünya Gıda Programı tarafından munzam gıda temin edilmeyeceği anlaşılmaktadır.  

            Bu süre uzamasının Türkiye Hükümetince kabule şayan olduğunun teyidini rica ve bu mektup ile buna cevabınızın 144 sayılı Projeyi kapsayan Anlaşmanın resmen uzatılması mahiyetinde kabul edilmesini teklif etmek isterim” 

            Bu uzatmanın Türkiye Cumhuriyeti Hükümetince kabule şayan ve mektubunuz ile bu cevabımızın 144 sayılı Projeyi kapsayan Anlaşmanın resmen uzatılması mahiyetinde olduğunu teyid etmekle şeref duyarım.  
                                                                                                            Saygılarımla,  
                                                                                                Sıtkı Coşkun 
                                                                                                Uluslararası Ekonomik 
                                                                                                Kuruluşlar Dairesi 
                                                                                                Genel Müdür V. 
            Bay James Keen 
            Birleşmiş Milletler 
            Kalkınma Programı 
            Daimî Temsilcisi 
            Atatürk Bulvarı, 231 
            Ankara 

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER KALKINMA PROGRAMI DÜNYA GIDA PROGRAMI

            2-3-12/B 
                                                                                                            10 Eylül 1968 
            Sayın Bay,  
            Türkiye Hükümeti ile Dünya Gıda Programı arasında 18 Kasım 1964 tarihinde imzalanan Karabük Demir ve Çelik Fabrikalarının Tevsii için gıda yardımı yapılması ile ilgili Anlaşmaya atıfta bulunarak, 16 Mayıs 1968 tarihli mektubunuza uygun olarak Dünya Gıda Programının Anlaşma süresini 30 Haziran 1969 tarihine kadar uzatılmasını kabul ettiğini bildirmek ve Bay Coşkun’un 27 Temmuz 1968 tarihli mektubuna uygun olarak Anlaşmanın III. Madde 1. Bölümünün aşağıdaki şekilde değiştirilmesini teklif etmek isterim:  

            “Gıda Yardımı Sağlanması: 

            a) DGP, navlun, sigorta, nezaret ve mahallî denetleme masrafları dahil toplam değeri 610.391 Amerikan doları olarak tahmin edilen ve miktarları aşağıda kayıtlı gıda maddelerini İstanbul Limanında Hükümete teslim edecektir.  

            i) 2452 ton buğday 

            ii) 176 ton nebati yağ 

            iii) 176 ton peynir 

            iv) 219 ton yağsız süttozu 

            v) 199 ton fasulye 

            vi) 9 ton çay 
  
            Bu süre uzatılmasının ve bu tadillerin Türkiye Hükümetince kabule şayan olduğunun teyidini rica ve mektup ile buna cevbanızın anlaşmanın resmî tadili mahiyetinde olarak kabul edilmesini teklif etmekle şeref duyarım.  
                                                                                                            Saygılarımla,  
                                                                                                James Keen 
                                                                                                Daimî Temsilci 
            Bay Rahmi Gümrükçüoğlu 
            Dışişleri Bakanlığı 
            Uluslararası Ekonomik 
            Kuruluşlar Dairesi 
            Genel Müdürü 
            Ankara 
  
  
            UEK: 733.114/68/2/394 
                                                                                                Ankara, 11 Ekim 1968 
            Sayın Bay Keen,  
            Bay Gümrükçüoğlu’na yazılan metni aşağıda maruz 10 Eylül 1968 tarihli ve 2-3-12/B sayılı mektubunuzun alınmış olduğunu bildirmekle şeref duyarım:  

            “Türkiye Hükümeti ile Dünya Gıda Programı arasında 18 Kasım 1964 tarihinde imzalanan Karabük Demir ve Çelik Fabrikalarının Tevsii için gıda yardımı yapılması ile ilgili Anlaşmaya atıfta bulunarak, 16 Mayıs 1968 tarihli mektubunuzua uygun olarak Dünya Gıda Programının Anlaşma süresinin 30 Haziran 1969 tarihine kadar uzatılmasını kabul ettiğini bildirmek ve Bay Coşkun’un 27 Temmuz 1968 tarihli mektubuna uygun olarak Anlaşmanın III. Madde 1. Bölümünün aşağıdaki şekilde değiştirilmesini teklif etmek isterim:  

            “Gıda Yardımı Sağlanması: 

            a) DGP, navlun, sigorta nezaret ve mahallî denetleme masrafları dahil toplam değeri 610.391 Amerikan doları olarak tahmin edilen ve miktarları aşağıda kayıtlı gıda maddelerin iİstanbul Limanından Hükümete teslim edecektir.  
  

            i) 2452 ton buğday 

            ii) 176 ton nebati yağ 

            iii) 176 ton peynir 

            iv) 219 ton yağsız süttozu 

            v) 199 ton fasulye 

            vi) 9 ton çay 

            Bu süre uzatılmasının ve bu tadillerin Türkiye Hükümetince kabule şayan olduğunun teyidini rica ve bu mektup ile buna cevabınızın Anlaşmanın resmî tadili mahiyetinde olarak kabul edilmesini teklif etmekle şeref duyarım.” 

            Bu süre uzatılmasının ve bu tadillerin Türkiye Cumhuriyeti hükümetince kabule şayan oduğunu ve mektubunuz ile bu cevabımızın Anlaşmanın resmen tadili mahiyetinde olduğunu teyid etmekle şeref duyarım. 
                                                                                                            Saygılarımla, 
                                                                                                Sıtkı Coşkun 
                                                                                                Uluslararası Ekonomik 
                                                                                                Kuruluşlar Dairesi 
                                                                                                Genel Müdür V. 
            Bay James Keen 
            Birleşmiş Milletler 
            Kalkınma Programı 
            Daimî Temsilcisi 
            Atatürk Bulvarı, 231 
            Ankara