Milletlerarası Sözleşmeler  
Resmi Gazete: 22.04.1969 Sayı : 13181 (Asıl) Düstur Tertip:5 Cilt: 8-2 Sahife:
      
Milletlerarası Sözleşme
 
Karar Sayısı: 6/11081 
      
             1967 Temmuz ayında Pülümür ve Tercan bölgesinde vukubulan depremden zarar gören 26.000 kişiye Birleşmiş Milletler Dünya Gıda Programı tarafından gıda ve bunların hayvanları için yem yardımı yapılması maksadıyla 3/9/1968 tarih ve 6/10677 sayılı Kararname ile verilen yetkiye dayanılarak Hükümetimizle Dünya Gıda Programı arasında mektup teatisi suretiyle imzalanan ilişik Anlaşmanın onaylanması; Dışişleri Bakanlığının 14/11/1968 tarih ve 733.114/68/2-610 sayılı yazısı üzerine 244 sayılı Kanunun 3 üncü maddesine göre, Bakanlar Kurulunca 9/12/1968 tarihinde kararlaştırılmıştır. 
                                                                                                      
                                                                                                            CUMHURBAŞKANI    
                                                                                                            C. SUNAY    
   
Başbakan Devlet Bakanı Devlet Bakanı Devlet Bakanı
S. DEMİREL S. ÖZTÜRK H. ATABEYLİ K. OCAK
       
Devlet Bakanı Adalet Bakanı Millî Sayılı. Bakanı İçişleri Bakanı
S.T. MÜFTÜOĞLU H. DİNÇER A. TOPALOĞLU F. SÜKAN
       
Dışişleri Bakanı Maliye Bakanı Millî Eğit. Bakanı Bayındırlık Bakanı
I.S. ÇAĞLAYANGİL C. BİLGEHAN İ. ERTEM O. ALP
       
Ticaret Bakanı Sağ.ve Sos. Y. Bakanı Y.Güm. ve Tek. Bakanı Tarım Bakanı
A. TÜRKEL V.A. ÖZKAN İ. TEKİN B. DAĞDAŞ
       
Ulaştırma Bakanı Çalışma Bakanı V. Sanayi Bakanı En. ve. Tarih Kay. Bakanı
S. BİLGİÇ S. ÖZTÜRK M. TURGUT R. SEZGİN
Turizm ve Tan. Bakanı  İmar ve İskan Bakanı Köy İşleri Bakanı
N. KÜRŞAT H. MENTEŞEOĞLU S. KILIÇ
  
BİRLEŞMİŞ MİLLETLER KALKINMA PROGRAMI DÜNYA GIDA PROGRAMI

            2-3-31/B  
                                                                                                            6 Mart 1968 
            Sayın Bay,  
            Türkiye Hükümetinin Pülümür ve Tercan bölgelerinde 1967 Temmuz ayında vukubulan deprem ve bunu takip eden kıtlıktan zarar görenler için âcil gıda yardımı talebine ve Birleşmiş Milletler gıda ve Tarım Teşkilâtı Genel Direktörünün Dünya Gıda Programı kaynaklarından gıda ve yem yardımı yapılması kararına atıfta bulunarak, istihkak sahiplerine bu yardımın temininde aşağıdak işartların amir olmasını teklif etmekle şeref duyarım:  

            1- Dünya Gıda Programı, aşağıda belirtilen miktarlardaki gıda ve yem maddelerini, aşağıdaki şekilde dağıtılmak üzere temin edecektir:  

            A. GIDA 
  
  

Gıda Maddesi

İstihkak sahiplerinin sayısı Adam başına günlük istihkak Yardım süresi Toplam miktar
Buğday 26.000 500 gram 100 gün 1300 ton
Şeker 26.000 20 gram 100 gün 52 ton
Yemeklik yağ 26.000 30 gram 100 gün 78 ton
Çay 26.000 1 gram 100 gün 2,6 ton
  
           B. YEM 

            Dünya Gıda Programı 5.200 ton yulaf temin edecektir. Yemlik tahıl, 26.000 adet büyükbaş hayvan için yaklaşık olarak 5.200 aileye dağıtılacaktır. Beher büyükbaş hayvan için günlük miktar 2.000 gram, küçükbaş hayvanlar (Örneğin koyun ve keçiler) için 400 gram olacaktır. Tek bir aileye verilecek azamî yem miktarı 1.000 kilogram olacaktır.  

            Temin edilecek toplam gıda ve yem miktarı, Dünya Gıda Programına tahminî maliyet 840.000 Amerikan doları olmak üzere 6.632,6 tonu aşmayacaktır.  

            2- Derhal dağıtıma başlayabilmek üzere Türkiye Hükümeti gıda maddelerini millî ve diğer stoklardan ödünç alacak fakat ödünç alınanların miktarı bu âcil yardım faaliyeti için DGP tarafından taahhüt edilen miktarların % 90 nı aşmayacaktır.  

            3- Ödünç verilen miktarlar ilgili makamlar tarafından nereden temin edildiği belirtilerek kayda geçirilecektir.  

            4- Hükümet, ödünç alınan gıda ve yem maddelerinin yukarıda 1 inci maddede zikredilen şahıs başına günlük istihkak üzerinden yüz günlük bir süre içinde 26.000 istihkak sahibine dağıtılmasından sorumlu olacaktır.  

            5- Gıda ve yem maddeleri bedelsiz olarak dağıtılacaktır. Dağıtımın amacı ve süresi, DGP nin rızası olmadan değiştirilemez. 

            6- Hükümet, millî ve diğer stoklardan ödünç alınan gıda ve yem maddelerinin alındıklarını, nakliye, dağıtım ve bilanço hesaplarını tutacak ve faaliyetin birinci ve ikinci ayları sonunda DGP yi bu gibi hesaplar ve faaliyetin gelişmesi hakkında raporlarla teçhiz edecektir.  

            7- Acil yardım için sevkedilen DGP gıda ve yem maddeleri geldiğinde, Hükümet bu maddelerin uygun şekilde boşaltılması, nakliyesi yeterli şekilde depolanması ve faaliyet şartlarının gerektirdiği şekilde derhal tahsisinden, yani ödünç alınmış olan stokların kilosu kilosuna yenilenmesinden; DGP maddelerinin bu muhaberede belirtilen sınırlar ve amaçlar çerçeveside, gerektiği şekilde değerlendirilmesinden sorumlu olacaktır.  

            8- Yüz günlük sürenin sonunda, Hükümet, erişilen sonuçlar hakkında, beher kalem sayısını belirten bir rapor hazırlayacak ve Roma’daki DGP Merkezine sunacaktır. Rapor, ayrıca, bur mutad programla ilgili şahısların hayat şartlarını normale döndürülmesi için hangi düşünce ve tasarıların mevcut olduğunu da belirtmelidir. Dağıtım için onay yüz günlük süreden sonra alındığı takdirde dağıtımın tamamlanmasında DGP ye bir ikinci ve nihaî rapor sunulacaktır.  

            9- DGP nin daha iyi tanıtılması için, Hükümet, gıda ve yem maddelerinin dağıtımı sırasında halka uygun bilgi vermek üzere tedbir alacaktır.  

            10- Hükümet, uyuşulan sürenin sonunda kullanılmadan kalan herhangi bir gıda ve yem maddesini, DGP tarafından gerekli görüleceği üzere memleket dahilinde veya başka yerlerde kullanılmak üzere DGP nin emrine tahsis edecektir.  

            11- Hükümet, Dünya Gıda Programı hesabına hizmet gören DGP memurlarına, Birleşmiş Milletler ve İhtisas Teşekkülleri memurlarına genellikle tanınan kolaylıkları sağlayacaktır.  

            Yukarıdaki şartların Türkiye Hükümetince kabul şayan olduğunun teyidini rica ve bu mektupla buna cevbanızın Pülümür ve Tercan’daki deprem felâketzedelerine DGP gıda yardımını düzenleyen resmî belgeler olarak kabulünü teklif etmekle şeref duyarım.  

                                                                                                            Saygılarımla,  
                                                                                                            T.M. Unwin 
                                                                                                            Daimî Temsilci V. 
            Bay Rahmi Gümrükçüoğlu 
            Dışişleri Bakanlığı 
            Uluslararası Ekonomik Kuruluşlar 
            Dairesi Genel Müdürü 
            Ankara 

                        T.C. 
            DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI 
            UEK: 733.114/68/2-396 
                                                                                                Ankara, 11 Ekim 1968 

            Sayın Bay Keen,  
            Bay Unwin’in Bay Gümrükçüoğlu’na yazdığı 6 Mart 1968 tarihli ve 2-3-31/B sayılı metni aşağıda maruz mektubun alınmış olduğunu bildirmekle şeref duyarım:  

            “Türkiye Hükümetinin Pülümür ve Tercan bölgelerinde 1967 Temmuz ayında vukubulan deprem ve bunu takip eden kıtlıktan zarar görenler için âcil gıda yardımı talebine ve Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Teşkilâtı Genel Direktörünün Dünya Gıda Programı kaynaklarından gıda ve yem yardımı yapılması kararına atıfta bulunarak, istihkak sahiplerine bu yardımın temininde aşağıdaki şartların amir olmasını teklif etmekle şeref duyarım:  

            1- Dünya Gıda Programı, aşağıda belirtilen miktarlardaki gıda ve yem maddelerini, aşağıdaki şekilde dağıtılmak üzere temin edecektir:  

            A. GIDA 
  
  

Gıda Maddesi

İstihkak sahiplerinin sayısı Adam başına günlük istihkak Yardım süresi   

Toplam miktar

Buğday 26.000 500 gram 100 gün 1300 ton
Şeker 26.000 20 gram 100 gün 52 ton
Yemeklik yağ 26.000 30 gram 100 gün 78 ton
Çay 26.000 1 gram 100 gün 2,6 ton
  
            B. YEM 

            Dünya Gıda Programı 5.200 ton yulaf temin edecektir. Yemlik tahıl, 26.000 adet büyükbaş hayvan için yaklaşık olarak 5.200 aileye dağıtılacaktır. Beher büyükbaş hayvan için günlük miktar 2.000 gram, küçükbaş hayvanlar (örneğin koyun ve keçiler) için 400 gram olacaktır. Tek bir aileye verilecek azamî yem miktarı 1.000 kilogram olacaktır.  

            Temin edilecek toplam gıda ve yem miktarı, Dünya Gıda Programına tahminî maliyeti 840.000 Amerikan doları olmak üzere 6.632,6 tonu aşmayacaktır.  

            2. Derhal dağıtıma başlayabilmek üzere Türkiye Hükümeti gıda meddelerini millî ve diğer stoklardan ödünç alacak fakat ödünç alınanların miktarı bu âcil yardım faaliyeti için DGP tarafından taahhüt edilen miktarların % 90 nı aşmayacaktır.  

            3. Ödünç verilen miktarlar ilgili makamlar tarafından nereden temin edildiği belirtilerek kayda geçirilecektir.  

            4. Hükümet, ödünç alınan gıda ve yem maddelerinin yukarıda 1 inci maddede zikredilen şahıs başına günlük istihkak üzerinden yüz günlük bir süre içinde 26.000 istihkak sahibine dağıtılmasından sorumlu olacaktır.  

            5. Gıda ve yem maddeleri bedelsiz olarak dağıtılacaktır. Dağıtımın amacı ve süresi, DGP nin zırazı olmadan değiştirilemez.  

            6. Hükümet, millî ve diğer stoklardan ödünç alınan gıda ve yem maddelerinin alındılarını nakliye, dağıtım ve bilanço hesaplarının tutacak faaliyetin birinci ve ikinci ayları sonunda DGP yi bu gibi hesaplar ve faaliyetin gelişmesi hakkında raporlarla teçhiz edecektir.  

            7. Acil yardım için sevkedilen DGP gıda ve yem maddeleri geldiğinde, Hükümet bu maddelerin uygun şekilde boşaltılması, neklayise, yeterli şekilde depolanması ve faaliyet şartlarının gerektirdiği şekilde derhal tahsisinden, yani ödünç alınmış olan stokların kilosu kilosuna yenilenmesinden; DGP maddelerinin bu muhaberede belirtilen sınırlar ve amaçlar çerçevesinde, gerektiği şekilde değerlendirilmesinden sorumlu olacaktır.  

            8. Yüz günlük sürenin sonunda, Hükümet, erişilen sonuçlar hakkında, beher kalem için alınan ve dağıtılan toplam miktarları ve yardımdan faydalananların sayısını belirten bir rapor hazırlayacak ve Roma’daki DGP Merkezine sunacaktır. Rapor, ayrıca, bir mutad programla ilgili şahısların hayat şartlarının normale döndürülmesi için hangi düşünce ve tasarıların mevcut olduğunu da belirtmelidir. Dağıtım için onay yüz günlük süreden sonra alındığı takdirde dağıtımın tamamlanmasında DGP ye bir ikinci ve nihaî rapor surulacaktır.  

            9. DGP nin daha iyi tanıtılması için, Hükümet, gıda ve yem maddelerinin dağıtımı sırasında halka uygun bilgi vermek üzere tedbir alacaktır.  

            10. Hükümet, uyuşulan sürenin sonunda kullanılmadan kalan herhangi bir gıda v eyem maddesini, DGP tarafından gerekli görüleceği üzere memleket dahilinde veya başka yerlerde kullanılmak üzere DGP nin emrine tahsis edecektir.  

            11. Hükümet, Dünya Gıda Programı hesabına hizmet gören DGP memurlarına, Birleşmiş Milletler ve İhtisas Teşekkülleri memurlarına genellikle tanınan kolaylıkları sağlayacaktır.  

            Yukarıdaki şartların Türkiye Hükümetince kabule şayan olduğunun teyidini rica ve bu mektupla buna cevabınızın Pülümür ve Tercan’daki deprem felâketzedelerine DGP gıda yardımını düzenleyen resmî belgeler olarak kabulünü teklif etmekle şeref duyarım” 

            Yukarıdaki şartların Türkiye Cumhuriyeti Hükümetince kabule şayan olduğunu ve mektubunuz ile bu cevabımızın Pülümür ve Tercan’daki deprem felâketzedelerine DGP gıda yardımını düzenleyen resmî belgeler mahiyetinde olduklarını teyit etmekle şeref duyarım.  

                                                                                                Saygılarımla,  

                                                                                                Sıtkı Coşkun 
                                                                                                Dışişleri Bakanlığı 
                                                                                                Uluslararası Ekonomik 
                                                                                                Kuruluşlar Dairesi 
                                                                                                Genel Müdür V. 

            Bay James Keen 
            Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı 
            Daimî Temsilcisi 
            Atatürk Bulvarı, 231 
            Ankara