Milletlerarası Sözleşmeler  
Resmi Gazete: 29.04.1969 Sayı : 13186 (Asıl) Düstur Tertip:5 Cilt: 8-2 Sahife:
      
Milletlerarası Sözleşme
 
Karar Sayısı: 6/11094 
      
            Hükümetimizle Dünya Gıda Programı arasında “Hayvan Vadisinde Erozyon Kontrolün ve Taşkın Koruma için Su Toplama Havzasının Tanzimine ait Proje” ye gıda ve yem yardımı yapılması maksadıyla imzalanmış ve 25/12/1964 tarih ve 6/4112 sayılı Bakanlar Kurulu Kararnamesiyle onaylanmış bulunan Anlaşmanın sona erdirilmesini ve bu Anlaşma gereğince memleketimize sevkedilmiş bulunan 812 ton buğdayın 13/2/1964 tarihinde imzalanan ve 28/2/1964 tarih ve 6/2764 sayılı Kararname ile onaylanmış bulunan “Kızılcahaman Su Toplama Havzasının Düzenlenmesine ait Proje”ye devredilmesini sağlamak üzere 29/8/1968 tarih ve 6/10618 sayılı Kararname ile verilen yetkiye dayanılarak mektup teatisi suretiyle yapılan ilişik düzenlemelerin onaylanması; Dışişleri Bakalığının 23/11/1968 tarih ve 733.114/68/2-637 sayılı yazısı üzerine, 244 sayılı Kanunun 3 üncü ve 5 inci maddelerine göre, Bakanlar Kurulunca 9/12/1968 tarihinde kararlaştırılmıştır.  
 
                                                                                                       
                                                                                                            CUMHURBAŞKANI     
                                                                                                            C. SUNAY     
    
Başbakan Devlet Bakanı Devlet Bakanı Devlet Bakanı
S. DEMİREL S. ÖZTÜRK H. ATABEYLİ K. OCAK
       
Devlet Bakanı Adalet Bakanı Millî Sayılı. Bakanı İçişleri Bakanı
S.T. MÜFTÜOĞLU H. DİNÇER A. TOPALOĞLU F. SÜKAN
       
Dışişleri Bakanı Maliye Bakanı Millî Eğit. Bakanı Bayındırlık Bakanı
I.S. ÇAĞLAYANGİL C. BİLGEHAN İ. ERTEM O. ALP
       
Ticaret Bakanı Sağ.ve Sos. Y. Bakanı Y.Güm. ve Tek. Bakanı Tarım Bakanı
A. TÜRKEL V.A. ÖZKAN İ. TEKİN B. DAĞDAŞ
       
Ulaştırma Bakanı Çalışma Bakanı V. Sanayi Bakanı En. ve. Ta. Kay. Bakanı
S. BİLGİÇ S. ÖZTÜRK M. TURGUT R. SEZGİN
Turizm ve Tan. Bakanı  İmar ve İskan Bakanı Köy İşleri Bakanı
N. KÜRŞAT H. MENTEŞEOĞLU T.TOKER
  
Dünya Gıda Programı 

            2-3-14/B 
                                                                                                29 Temmuz 1968 
            Sayın Bay Gümrükçüoğlu,  
            175 sayılı Havran vadisinde Su Toplama Havzası Tanzimi ve Taşkın Koruma Projesi ile ilgili olarak Türkiye Hükümeti ile Dünya Gıda Programı arasında 26 Kasım 1964 tarihinde imzalanan Anlaşmaya atıfta bulunarak, 12 Haziran 1968 tarihli ve UEK: 733.114/68/2-212 sayılı mektubunuza uygun olarak bu projenin sona erdirilmesini ve sevkedilmiş fakat henüz kullanılmamış bulunan 812 ton buğdayın 99 sayılı Kızılcahaman Su Toplama Havzası Tanzimi Projesine aktarılmasını teklif etmek isterim.  

            175 sayılı Projenin sona erdirilmesinin türkiye Hükümetince kabule şayan olduğunun teyidini rica ve bu mektup ile buna cevabınızın 175 sayılı Havran Vadisinde Su Toplama Havzası Tanzimi ve Taşkın Koruma Projesini Kapsayan Anlaşmanın resmen sona erdirilmesi olarak kabul edilmesini teklif etmek isterim.  

                                                                                                            Saygılarımla,  

                                                                                                            James Keen 
                                                                                                            Daimî Temsilcisi 
            Bay Rahmi Gümrükçüoğlu 
            Dışişleri Bakanlığı 
            Uluslararası Ekonomik 
            Kuruluşlar Dairesi 
            Genel Müdürü 
            ANKARA 
  

                        T.C. 
            DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI 
            UEK: 733-114/68/2-364 
                                                                                                Ankara, 29 Eylül 1968 
            Sayın Bay Keen,  
            Metni aşağıda belirtilen 29 Temmuz 1968 tarihl ve 2-3-14/B sayılı mektubunuzu almış olduğumu bildirmekle şeref duyarım:  

            “175 sayılı Havran Vadisinde Su Toplama Havzası Tanzimi ve Taşkın Koruma Projesi ile ilgili olarak Türkiye Hükümeti ile Dünya Gıda Programı arasında 26 Kasım 1964 tarihinde imzalanan Anlaşmaya atıfta bulunarak, 12 Haziran 1968 tarihli ve UEK: 733.114/68/2/212 sayılı mektubunuza uygun olarak bu projenin sona erdirilmesini ve sevkedilmiş fakat henüz kullanılmamış bulunan 812 ton buğdayın 99 sayılı Kızılcahaman Su Toplama Havzası Tanzimi Projesine aktarılmasını teklif etmek isterim.  

            175 sayılı Projenin sona erdirilmesinin Türkiye Hükümetince kabule şayan olduğunun teyidini rica ve bu mektup ile buna cevabınızın 175 sayılı Havran Vadisinde Su Toplama Havzası Tanzimi ve Taşkın Koruma Projesini kapsayan Anlaşmanın resmen sona erdirilmesi olarak kabul edilmesini teklif etmek isterim” 

            Bu teklifin Türkiye Cumhuriyeti Hükümetince kabule şayan ve mektubunuz ile bu cevabınızın Anlaşmanın resmen sona erdirilmesi mahiyetinde olduğunu teyit etmekle şeref duyarım.  

                                                                                                            Saygılarımla 

Bay James Keen                                                            Rahmi Gümrükçüoğlu 
            Birleşmiş Milletler Kalkınma                                    Uluslararası Ekonomik Kuruluşlar 
            Programı Daimî Temsilcisi                                                Dairesi Genel Müdürü 
            Atatürk Bulvarı, 231 
            Ankara 
  

Dünya Gıda Programı 

            2-3-4/B 
                                                                                                            29 Temmuz 1968 
            Sayın Bay Gümrükçüoğlu,  
            Kızılcahamam Su Toplama Havzası Düzenlenmesine ait Proje ile ilgili olarak Türkiye Hükümeti ile Dünya Gıda Programı arasında 13 Şubat 1964 tarihinde imzalanan Anlaşmaya atıfta bulunarak bve 12 Haziran 1968 tarihli ve UEK: 733.114/68/2-211 ve 212 sayılı mektuplarınıza uygun olarak Madde IV. 1 (a) Bölümünün aşağıdaki şekilde değiştirilmesini teklif etmekle şeref duyarım:  

            1. Gıda yardımının sağlanması: 
            a) Programı, Hükümetle navlun, sigorta, nezaret ve mahallî kontrol bedelleri dahil, toplam değeri 526.400 dolar olan aşağıda kayıtlı gıda ve yem maddelerini İstanbul limanında teslim edecektir:  

            i) 2084 ton buğday 

            ii) 49 ton sadeyağ 

            iii) 49 ton peynir 

            iv) 84 ton fasulye 

            v) 293 ton arpa 

            vi) 980 ton yulaf 

            vii) 650 ton mısır 

            viii) 425 ton hint baklası 

            Projede öngörülün ve 3 Kasım 1967 tarihli mutabakat mektubumda teklif edilen 100 montofon ineği ve buzağası sayısına şimdi 300 montofon ineği ve buzağısı ile 10 boğanın ilâve edilmesi hariç, Anlaşmanın geri kalan kısmı değişmeden kalmaktadır.  

            Yukarıda teklif edilen değişikliklerin Türkiye Hükümetince kabule şayan olduğunun teyidini rica ve bu mektip ile buna cevabınızın 99 sayılı Projeyi kapsayan Anlaşmanın resmî tadili mahiyetinde olarak kabulünü teklif etmekle şeref duyarım.  
                                                                                                            Saygılarımla,  
  
                                                                                                            James Keen 
                                                                                                            Daimî Temsilci 
            Bay Rahmi Gümrükçüoğlu 
            Dışişleri Bakanlığı 
            Uluslararası Ekonomik 
            Genel Müdürü 
            Kuruluşlar Dairesi 
            Ankara 

                        T.C. 
            DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI 
            UEK: 733.114/68/2-363 
                                                                                                Ankara, 20 Eylül 1968 
            Sayın Bay Keen,  
            Metni aşağıda maruz 29 Temmuz 1968 tarihl ive 2-3-4/B sayılı mektubunuzu almış olduğumu bildirmekle şeref duyarım:  

            “Kızılcahamam Su Toplama Havzası Düzenlenmesine ait Proje ile ilgili olarak Türkiye Hükümeti ile Dünya Gıda Programı arasında 13 Şubat 1964 tarihinde imzalanan Anlaşmaya atıfta bulunarak ve 12 Haziran 1968 tarihli ve UEK: 733.114/68/2-211 ve 212 sayılı mektuplarınıza uygun olarak Madde IV. 1 (a) Bölümünün aşağıdaki şekilde değitirilmesini teklif etmekle şeref duyarım:  

            1. Gıda yardımının sağlanması: 
            a) Program, Hükümete navlun, sigorta, nizaret ve mahallî kontrol bedelleri dahil, toplam değeri 526.400 dolar olan aşağıda kayıtlı gıda ve yem maddelerini İstanbul limanında teslim edecektir:  

            i) 2084 ton buğday 

            ii) 49 ton sadeyağ 

            iii) 49 ton peynir 

            iv) 84 ton fasulye 

            v) 293 ton arpa 

            vi) 980 ton yulaf 

            vii) 650 ton mısır 

            viii) 425 ton hint baklası 

            Projede öngörülen ve 3 Kasım 1967 tarihli mutabakat mektubumda teklif edilen 100 montofon ineği ve buzağısı sayısına şimdi 200 montofon ineği ve buzağısı ile 10 boğanın ilâve edilmesi hariç, Anlaşmanın geri kalan kısmı değişmeden kalmaktadır.  

            Yukarıda teklif edilen değişikliklerin Türkiye Hükümetince kabule şayan olduğunun teyidini rica ve bu mektup ile buna cevabınızın 99 sayılı projeyi kapsayan Anlaşmanın resmî tadili mahiyetinde olarak kabulünü teklif etmekle şeref duyarım” 

            Bu teklifin Türkiye Cumhuriyeti Hükümetince kabule şayan ve mektubunuz ile bu cevabımızın Anlaşmanın resmî tadili mahiyetinde olduğunu teyid etmekle şeref duyarım.  
                                                                                                            Saygılarımla,  
                                                                                                Rahmi Gümrükçüoğlu 
                                                                                                Uluslararası Ekonomik 
                                                                                                Kuruluşlar Dairesi 
                                                                                                Genel Müdürü 
            Bay James Keen 
            Birleşmiş Milletler Kalkınma 
            Programı Daimî Temsilcisi