Milletlerarası Anlaşmalar  
Resmi Gazete: 29.05.1969 Sayı : 13209 (Asıl) Düstur Tertip:5 Cilt: 8-2 Sahife:
     
Milletlerarası Antlaşma
 
Karar Sayısı: 6/11228 
     
            7 Eylül 1968 tarih ve 6/10659 sayılı Kararname ile verilen yetkiye dayanılarak, Hollanda Hükümeti’nin Türk Konsorsiyomu dahilinde 1968’sında 18 Kasım 1968 tarihinde Paris’te imzalanmış olan Anlaşma’nın imzalandığı tarihte yürürlüğe girmek, üzere onaylanması; Maliye Bakanlığının 26/12/1968 tarih ve 3377/57-14/59114 sayılı yazısı üzerine 31/5/1963 tarih ve 244 sayılı Kanunun 3 üncü ve 5 inci maddelerine göre, Bakanlar Kurulunca 13/1/1969 tarihinde kararlaştırılmıştır.  
 

                                                                                                  CUMHURBAŞKANI  
                                                                                                            C. SUNAY  
 

Başbakan Devlet Bakanı Devlet Bakanı Devlet Bakanı
S. DEMİREL S. ÖZTÜRK H. ATABEYLİ K. OCAK
       
Devlet Bakanı Adalet Bakanı Millî Sayılı. Bakanı İçişleri Bakanı
S.T. MÜFTÜOĞLU H. DİNÇER A. TOPALOĞLU F. SÜKAN
       
Dışişleri Bakanı Maliye Bakanı Millî Eğit. Bakanı Bayındırlık Bakanı
S. ÖZTÜRK C. BİLGEHAN İ. ERTEM O. ALP
       
Ticaret Bakanı Sağ.ve Sos. Y. Bakanı Güm. ve Tek. Bakanı Tarım Bakanı
A. TÜRKEL V.A. ÖZKAN N. MENTEŞE B. DAĞDAŞ
       
Ulaştırma Bakanı Çalışma Bakanı V. Sanayi Bakanı En. ve. Tarih ve . Kay. Bakanı
S. BİLGİÇ T. TOKER M. TURGUT R. SEZGİN
Turizm ve Tanıtma Bakanı İmar ve İskan Bakanı Köy İşleri Bakanı
N. KÜRŞAD H. MENTEŞEOĞLU S. KILIÇ
 
            1- Aşağıda “Türkiye” diye anılacak olan Türkiye Cumhuriyeti ile 

            2- Aşağıda “Banka” diye anılan, Tho Hague Hollanda’da kurulu De  Nederlandse Investeringsbank Ontwikkelingslanden N. V., arasında  

            18 Kasım 1968 tarihli 

            İKRAZ ANLAŞMASI 

            Banka’nın Türkiye’ye, Türk Kalkınma Planlarını gerektirdiği mal ve hizmet bedellerinin finansmanında kullanılmak üzere, azamî F. 3.600.000 (Üç milyon altıyüzbin Hollanda Guldeni) tutarında umumî maksatlı ikrazda bulunacağını;  

            Bu ikrazın, Hollanda Hükümeti’nin OECD Konsorsiyum çerçevesinde son olarak 25 Temmuz 1968 tarihinde Paris’te yapılmış olan toplantıda Türkiye’ye taahhüt ettiği yardımı teşkil ettiğini nazara alarak.  

            AŞAĞIDAKİ HUSUSLARDA ANLAŞMAYA VARMIŞLARDIR:  

           Banka Türkiye’ye, azamî F. 3.600.000 (Üç milyon altıyüzbin Hollanda Guldeni) tutarında, aşağıda Türkiye İkrazı VI olarak anılacak olan bir ikrazda bulunacaktır.  

            MADDE 1 
            İkraz hesabı 
            (1) Aşağıdaki 14 üncü madde uyarınca bu Anlaşma’nın yürürlüğe girmesi tarihinden itibaren, Türkiy eikrazı VI ile ilgili meblâğlar Türkiye emrine tahsis edilmiş bulunacaktır. Bu krediden yapılacak para çekmeler, Türkiye İkraz hesabı VI’ya borç olarak kaydedilecektir.  
 (2) Üzerinde ayrıca anlaşmaya varılmadıkça 31 Aralık 1969 tarihinden sonra hesaptan para çekmeye müsaade edilmeyecektir.  

            MADDE 2 
             İkraz tutarı, Türkiye ve Hollanda Hükümetleri arasında yapılan aranjmanlara uygun mal v ehizmet bedellerinin mukabilinde Hollanda veya diğer yabancı memleketlerde yapılacak ödemeler için çekilebilir.  
  

            MADDE 3 
            İkrazdan para çekmeler 
            (1) Türkiye yukarıda zikredilen maksatlar için, ikrazdan herhangi bir meblâğı çekmeyi kararlaştırıldığında, ödenecek miktarı, satın alınacak malların ve hizmetlerin çeşidini, bu mal ve hizmetlerin menşei olan memleketi satıcı ve alıcıların isimlerini, ödeme tarihini, ödemelerin vasıtasıyla yapılacak bankaların (İcabı hale göre) ismini belirten iki nüsha halinde tanzim edilmiş yazılı bir talepname ile birlikte Banka’nın makul bir şekilde talep edeceği diğer her türlü ticari vesikaları Bankaya gönderecektir.  

            (2) Banka Türkiye tarafından talep edilen ödemeyi yapacak veya icabına göre, ödemeyi yapan Bankay atediye taahhüdünde bulunacaktır.  

            (3) Banka, mal ve hizmet bedellerinin rambursmanını mutazammın bir taahhüde girdiği avhalde, herhalükârda Hollanda parası ile ifade edilecek olan taahhüt miktarı, hesaptan para çekilmesi olarak tefrik (Bloke) edilecektir. Banka, ödemeyi yapan bankaya tevdii gereken vesikalarla ilgili olarak, herhangi bir mesuliyet kabul etmeksizin, sadece rambursmanı yapmakla mükellefiyetinden nihaî olarak kurtulacak; ödemeyi yapan banka orijinal vesikaları doğrudan doğruya alıcının Türkiye’deki bankasına gönderecektir.  

            (4) Türkiye ikrazı VI hesabından para çekmeler, ilgili malların mübayaasının Türkiye ve  Hollanda Hükümetleri arasında yapılmış olan aranjmanlara uyması şartı ile, Türkiye Merkez Bankası’nın mal ihracatçılarına kendi kaynaklarından yaptığı tediyelerin Banka tarafından Türkiye’ye ödenmesi suretiyle icra edilebilir. 

            Türkiye, mezkûr mallara ve Türkiye Merkez Bankası tarafından yapılmış bulunan ödemelere ait yazılı vesaiki Bankaya ibraz edecektir.  

            (5) Banka, ikraz hesabından geçen her kaydı ve yukarıda zikredildiği şekilde Banka tarafından rambursmanı taahhüt edilen meblâğları gösteren yazılı bir beyanı, Türkiye’ye gönderecektir.  

            (6) Bu kayıtlara ait beyanın Türkiye’ye vasıl olduğu makul bir suretle umulabileceği tarihten itibaren bir ay içinde Banka Türkiye’nin yazılı esbabı mucibeli itirazından muttali kılınmadığı takdirde hesap hülâsalarının doğruluğu Türkiye tarafından teyit edilmiş addolunacaktır.  

            MADDE 4 
            Faiz  
            (1) Türkiye, ikrazın borçlu bakiyesi üzerinden % 3 faiz ödeyecek, bu faiz para çekme tarihinden itibaren tahakkuk ettirilecektir.  

            (2) İkrazla ilgili faizin vadesi altı ayda bir her yılın 1 Ocak ve 1 Temmuz tarihlerinde gelecek ve aynı tarihlerde vacibüttediye olacaktır.  

            MADDE 5 
            İtfa 
            VI numaralı Türkiye ikrazının ana parası, ilk taksidin vadesi 1 Ocak 1976 da gelmek üzere ve ilâhir... birbirini takip eden yıllık 19 taksitte ödenecek ve bunun ilk geri ödeme taksidi F. 189.900 (Yüzseksen dokuzbin dokuzyüz Hollanda Guldeni) ve bunu takip eden diğerleri F. 189.450 (Yüzseksen dokuzbin dörtyüzelli Hollanda Guldeni) olacaktır.  

            MADDE 6 
            Umunmî hükümler 
            (1) Türkiye tarafından Banka’ya yapılacak her türlü ödemeler Amsterdam’da De Nederlandsehe Bank N. V. nezdendeki Banka hesabına Hollanda parası ile yapılacak, her türlü tenziller veya mahsuplmardan arî ve Türk Kanunlarına göre halen mer’i bulunan veya ilerde konacak her türlü vergilerden (Resimler, harçlar ve tevkifat dahil) ve Türkiye Kanunlarına göre konulan kayıtlardan muaf olacaktır.  

            (2) Faiz ve/veya birn taksidin vadesinde ödenmesinde Türkiye tarafından kusur edildiği ahvalde, ödenmiyen meblâğ kusurun devam ettiği müddetçe takvim ayın başında yüzde birin yarısına eşit bir tazminat miktarınca arttırılacak, ayın bir cüzü tam ay olarak sayılacaktır.  

            (3) VI numaralı ikraz ve/veya Banka tarafından Türkiye’ye verilen diğer kredilere ait faiz ve/veya herhangi bir taksidin ödenmesinde Türkiy etarafından otuz günden fazla bir müddet gecikildiği takdirde VI numaralı ikrazdan ve Türkiye’ye Banka tarafından verilmiş olan diğer bütün kredilerden mevcut borçlu miktarın tamamı derhal vacibüttediye olacak ve bu miktarlar ile faizler ve tazminatlar Türkiye tarafından Banka’ya derhal ödenecektir.  

            (4) VI numaralı Türkiye ikrazından mevcut borçlu bakiyenin derhal ödenmesi gerektiği hallerde, Banka’nın bilhassa bu maddenin ikinci ve üçüncü paragrafında zikri geçen diğer hak ve müeyyidelerine bir halel gelmeden, Türkiye Banka’ya sözü geçen bakiye veya bakiyelerin % 2 si nisbetinde bir tazminat ödeyecektir.  

            MADDE 7 
            Banka tarafından alınan bütün ödemeler yukarıdaki sıraya göre, daha önce muaccel olan borç, daha sonra muaccel olan borçdan önce yer alacak şekilde hesaplara, aşağıdaki sıraya göre mahsup edilecektir.  

            a) Tazminat ödemesi              c) Faiz ödemesi 

            b) Masraf ödemesi                 d) Borç bakiyesi ödemesi,  

            Türkiye’nin Bankaya borçluluğu birden fazla hesabı ilgilendirdiği ahvalde, Banka, kendisine ödenen paraların, hesaplardan hangisine mahsup edileceğini tespit etme hakkına sahiptir.  

            MADDE 8 
            Türkiye bu Anlaşma ve onun tatbikatı ile ilgili olarak Banka tarafından makul surette istenecek her türlü bilgiyi Bankaya verecek, bu husus Banka’nın takdirinde olacaktır.  

            MADDE 9 
            (1) Türkiye, bu Anlaşmaya göre, para çekme hakkını kullanmak maksadıyla Türkiye Merkez Bankasını vey aherhangi başka bir müesseseyi ajanı olarak tayin etmeye yetkilidir. Türkiye, namına hareket etmeye yetkili ajan ve şahıslar  ve, bunlardan herbirinin yetkilerinin sınırı hakkında Banka’ya tam bilgi verecektir.  

            (2) Söz konusu yetkiler, bu yetkilerin kaldırıldığı Türkiye tarafından Bankaya yazılı olarak bildirilinceye kadar muteber kalacaktır.  

            MADDE 10 
            Banka bu anlaşmaya göre olan her türlü haklarını yalnız kendi lehine değil fakathalefleri ve vekilleri lehine de mahfuz tutar.  

            MADDE 11 
            Banka’nın bu Anlaşma çerçevesi dahilindeki haklarını, selâhiyetlerini ve müeyyidelerini kullanmak veya muhafaza etmek için itiyar edeceği her türlü masraflar Türkiye tarafından karşılanacak ve Banka’nın yazılı ilk talebi üzerine vacibüttediye olacaktır.  

            MADDE 12 
            Bu anlaşma veya tatbikatı ile ilgili olarak Türkiye Kanunları ile veya Hollanda Kanunları ile vazedilmiş veya edilecek vergiler (Resimler, Harçlar veya tevkifat dahil) sırasiyle Türkiye ve Banka tarafından karşılanacaktır.  

            MADDE 13 
            (1) Taraflar arasındaki her türlü ihtilâflar hakem yolu ile halledilecektir. Böyle bir hal vukuunda Milletlerarası İmar ve Kalkınma Bankası’nın 9 Şubat 1967 tarihinde tadil edilmiş bulunan 15 Şubat 1961 tarihli 3 No.lu İkraz Regülasyonunun 7.03 üncü kısmı hükümleri tatbik edilecektir.  

            (2) Bu Anlaşma, onun herhangi bir maddesinin tefsiri ve yukarıdaki paragrafta zikri geçen de dahil olmak üzere regülasyonlar, Hollanda Kanunlarına tabi olacaktır.  

            MADDE 14 
            Anlaşmayı imzaladıktan sonra taraflardan herbiri yekdiğerine imzasının kanunî muteber ve bağlayıcı olduğuna ve lüzumlu bütün yetkilerin alınmış olduğuna dair tatminkâr deliller ibraz etmedikçe bu Anlaşma yürürlüğe girmeyecektir.  

            MADDE 15 
            (1) Bu mukavelenin icrası ve hukukî işlemler bakımından Türkiye ve Banka sırası ile Ankara, Türkiye’de Maliye Bakanlığı Hazine Genel Müdürlüğü ve The Hague’deki Ofisini gayri kabili rücu olarak ikametgâh tayin etmişlerdir.  

            (2) Bu Anlaşma hükümlerinin tasdiki zımnında, usulü veçhile yetkili kılınmış temsilcileri vasıtası ile hareket eden taraflar bu anlaşmayı yukarıda yazılı gün ve yılda, The Hague’de iki nüsha olarak imzalamış ve teati etmişlerdir.  

             De Nederlandse Investeringsbank 
             Voor Ontwikkelingslanden N. V.  
             İdare ve yetkililer 
             De Nationale Investeringsbank 
             (Herstelbank) N. V.                                            Türkiye hükümeti adına 
                                                                                          Metin KIZILKAYA