Milletlerarası Antlaşmalar  
Resmi Gazete: 28.06.1969 Sayı : 13235 (Asıl) Düstur Tertip:5 Cilt: 8-2 Sahife:
     
Milletlerarası Antlaşma
 
Karar Sayısı: 6/11235
     
            16/11/1968 tarih ve 6/10974 sayılı Bakanlar Kurulu Kararnamesi ile verilen yetkiye dayanılarak 7/12/1968 tarihinde Ankara’da imzalanmış bulunan “Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Müslüman Pakistan Cumhuriyeti Hükümeti arasında Yolcu Vagonlarının Satın Alınması İçin Bir Kredi İle İlgili Anlaşma”nın imzalandığı tarihten itibaren yürürlüğe girmek üzere onaylanması; Maliye Bakanlığının 28/12/1968 tarih ve 593494-57/RCD-13/59369 sayılı yazısı üzerine, 31/5/1963 tarih ve 244 sayılı Kanunun 3 üncü ve 5 inci maddelerine göre, Bakanlar Kurulunca 16/1/1969 tarihinde kararlaştırılmıştır. 
                                                                                                  CUMHURBAŞKANI  
                                                                                                            C. SUNAY   
  
Başbakan Devlet Bakanı Devlet Bakanı Devlet Bakanı
S. DEMİREL S. ÖZTÜRK H. ATABEYLİ K. OCAK
       
Devlet Bakanı Adalet Bakanı Millî Sayılı. Bakanı V. İçişleri Bakanı
S.T. MÜFTÜOĞLU H. DİNÇER H. ATABEYLİ F. SÜKAN
       
Dışişleri Bakanı Maliye Bakanı Millî Eğit. Bakanı Bayındırlık Bakanı
S. ÖZTÜRK C. BİLGEHAN İ. ERTEM O. ALP
       
Ticaret Bakanı Sağ.ve Sos. Y. Bakanı Güm. ve Tek. Bakanı Tarım Bakanı
A. TÜRKEL V.A. ÖZKAN N. MENTEŞE B. DAĞDAŞ
       
Ulaştırma Bakanı Çalışma Bakanı V. Sanayi Bakanı En. ve. Tarih ve . Kay. Bakanı
S. BİLGİÇ T. TOKER M. TURGUT R. SEZGİN
Turizm ve Tanıtma Bakanı İmar ve İskan Bakanı Köy İşleri Bakanı
N. KÜRŞAD H. MENTEŞEOĞLU S. KILIÇ
  
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Müslüman Pakistan Cumhuriyeti Hükümeti arasında Yolcu Vagonlarının Satın Alınması İçin Bir Kredi İle İlgili ANLAŞMA

            Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Müslüman Pakistan Cumhuriyeti Hükümeti

            Türkiye Cumhuriyeti ve Müslaman

            Pakistan Cumhuriyeti arasında mevcut dostane münasebetler anlayışı içinde, 

            Kalkınma İçin Bölgesel İşbirliği çerçevesinde verimli işbirliği vasıtasıyla bu dostane münasebetleri takviye etmek ve artırmayı arzu ederek, 

            Bu dostane münasebetlerin devamının, halihazır Anlaşma’nın esasını teşkil ettiğini kabul ederler. 

            MADDE I
            Kredi
            Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti (Bundan böyle Borç Veren diye anılacaktır) Müslüman Pakistan Cumhuriyeti Hükümetinin (bundan böyle Borçlu diye anılacaktır), Türkiye Devlet Demiryollarından, FOB değeri azami 9.137.000 dolar (Dokuz milyon yüz otuz yedi bin dolar) tutarında yolcu vagonları ve ilgili yedek parçaları satın almasını temin edecektir. 

            Kredi, yolcu vagonları ve ilgili yedek parçalarının FOB değerinin % 85 ini kapsayacaktır. 

            MADDE II
            Kredi süresi
            Bu Anlaşma’nın I inci maddesi hükmüne göre Kredi, üç yıllık ödemesiz devre dahil Anlaşma’nın hüküm ifade ettiği tarihten itibaren on beş yıllık bir devreyi kapsayacaktır. 

            Faiz nisbeti, yılda yüzde dört (% 4) olacaktır. Faiz, bir yılın 365 gün olduğu esasına göre hesaplanacaktır. Faiz, anapara taksitleri ile beraber Haziran ve Ocak aylarında, yılda iki defa ödenecektir. 

            Toplam FOB değerinin yüzde on beşi (% 15), Haziran 1969 tarihinde tediye edilecektir. 

            Yolcu vagonları ve ilgili yedek parçalarının FOB satın alma değerinin geri kalan kısmı, yolcu vagonları ve ilgili yedek parçalarının tesliminin tamamlanmasını takiben Haziran ve Ocak aylarında, yılda iki defa olmak üzere 24 eşit taksitte ödenecektir. 

            Peşin ödeme, faiz ve ana para, her taksidin ödenmesi gereken tarihten itibaren 15 gün içinde Ankara’da, Pakistan Merkez Bankası kanalıyla Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasına, satıcı emrine tediye edilecektir. 

            MADDE III
            Firme mukavelesi 
            Yolcu vagonlarının sipariş ve teslim mukaveleleri, Türkiye Devlet Demiryolları ile Doğu Pakistan Demiryolları arasında sonuçlandırılacaktır. Türkiye tarafından Pakistan’a teslim edilecek olan yolcu vagonlarının spesifikasyonları, iki Demiryolu İdaresinin karşılıklı mutabakatları ile değiştirilebilecektir. 

            MADDE IV
            Para birimi
            Bütün anapara ve faiz ödemeleri, A.B.D. doları ile yapılacaktır. 

            MADDE V
            Tediye
            Vadesini müteakip faizlerin ödenmesi üzerine Müslüman Pakistan Cumhuriyeti Hükümeti, anaparanın tamamını veya bir kısmını, cezasız olarak geriy eödeyebilir. Önceden bu şekilde yapılacak ödemeler, vadelerindeki sırasının aksine olarak anapara taksitlerine tatbik edilecektir. Bu miktar üzerine yapılacak bütün ödemeler, Çok Taraflı Ödeme İşlemleri İçin RCD Birliği Anlaşması’nın dışında yapılacaktır. 

            MADDE VI
            Gemicilik ve sigorta
            Bu Anlaşma’nın kapsadığı yolcu vagonlarının gemi ile nakliyesi ve sigortası, tam manasıyla RCD prensiplerine uygun olarak yapılacaktır. 

            MADDE VII
            Muhtelif hükümler
            Borç veren veya Borçlu tarafından bu Anlaşma uyarınca verilen, yapılan veya gönderilen herhangi bir ihbar, talep, belge ve sair muhaberat, yazılı olarak veya telgraf veya telsizle gönderilecek veya taraflara, aşağıda yazılı adreslerde elden, posta ile veya telgraf ve telsiz vasıtasıyla teslim edildiğinde, usulüne uygun olarak verilmiş, yapılmış veya gönderilmiş addolunacaktır. 

            Borç veren: 
                        Posta adresi            :            Maliye Bakanlığı
                                                             Hazine Genel Müdürlüğü ve
                                                            M.İ.İ.T. Genel Sekreterliği
                                                            Ankara, Türkiye
                       Telgraf adresi            :            Maliye Bakanlığı
                                                            Hazine
                                                            Ankara, Türkiye
            Borçlu:
                        Posta adresi            :            Secretary to the Government of 
                                                            Pakistan
                                                            President’s Secretariat, 
                                                            Economic Affairs Division, 
                                                            Islamabad, Pakistan
                        Telgraf adresi            :            Economic
                                                            Islamabad, Pakistan

            Bütün ihbarlar, talepler, muhaberat ve belgeler, İngilizce olarak sağlanacaktır. 

            MADDE VIII
            Anlaşma’nın yürürlük süresi
            Bu Anlmaşma’nın hükümleri herhangi bir fesih durumuna rağmen, anapara ve tahakkuk etmiş herhangi bir faizin tamamen ödenmesine kadar, etkili olarak yürürlükte kalmaya devam edecektir. 

            Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Müslüman Pakistan Cumhuriyeti Hükümetlerinin usulü veçhile yetkili kılınmış temsilcileri, İngilizce iki nüsha halinde hazırlanmış olan bu Anlaşmayı, Ankara’da 7 Aralık 1968 tarihinde kendi adlarına imzalamışlardır. 
 
            Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti            Müslüman Pakistan Cumhuriyeti
                        Adına                                                            Hükümeti
                    Kemal Cantürk                                                     Adına
                                                                                             İftikhar Ali
 
 
 

                                                                                                7 Aralık 1968
            PAKİSTAN BÜYÜKELÇİLİĞİ
                                  ANKARA
            BÜYÜKELÇİ
 
            Ekselansları, 

            T.C.D.D. tarafından Doğu Pakistan Demiryollarına satılacak yolcu vagonları ve ilgili yedek parçalarına ait, Müslüman Pakistan Cumhuriyeti ile Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti arasında, 7 Aralık 1968 tarihinde Ankara’da imzalanmış bulunan Anlaşmanın I inci ve III üncü maddelerine atıfta bulunarak. 

            1. Pakistan Hükümeti temsilcisi olarak, imzalanmış bulunan mezkur Anlaşmanın esaslarını tespit eden aşağıdaki hususlar teyid ederim: 

            (i) Doğu Pakistan Demiryolları, bidayette 77 (Yetmiş yedi) M.G. üçüncü sınıf bujili yolcu vagonları ve ilgili yedek parçaları satışını kapsayan mukaveleyi, T.C.D.D. ile müzakere edip sonuçlandıracaktır. 

            (ii) Doğu Pakistan Demiryolları, 9.137.000 dolar tutarındaki kredinin geri kalan kısmını, ilave M.G. yolcu vagonu ve ilgili yedek parçalarının siparişi suretiyle kullanıp kullanmamak hususunu, (i) maddesinde zikredilen vagonlar ve ilgili yedek parçalarını satın aldıktan sonra bildirecektir. 

            3. Bu mektubun muhtevası, yukarıda 1 inci paragrafta bahis konusu edilen Anlaşmanın tamamlayıcı bir parçası olacaktır. 

                                                                                                Saygılarımla
            Ekselans Bay Kemal Cantürk                                                (İftikhar Ali)
            Türkiye Hükümeti                                                Pakistan’ın Türkiye Büyükelçisi
            Maliye Bakanlığı
            Hazine Genel Müdürlüğü ve
            M.İ.İ.T. Genel Sekreteri
            Ankara