Milletlerarası Antlaşmalar  
Resmi Gazete: 25.03.1969 Sayı : 13157 (Asıl) Düstur Tertip:5 Cilt: 8-2 Sahife:
     
Milletlerarası Antlaşma
 
Karar Sayısı: 6/11331 
     
            19/10/1968 tarih ve 6/10874 sayılı Kararname ile verilen yetkiye dayanılarak imzalanmış olan “Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Arnavutluk Halk Cumhuriyeti hükümeti arasında imzalanmış olan Veteriner Sözleşmesi”nin (Tasdik belgelerinin Tirana’da teati edileceği tarihte yürürlüğe girme üzere) onaylanması; Dışişleri Bakanlığının 9/1/1969 tarih ve İBEİ: 662.047-1/69-23 sayılı yazısı üzerine, 31/5/1963 tarih ve 244 sayılı yazısı üzerine, 31/5/1963 tarih ve 244 sayılı Kanunun 3 üncü ve 5 inci maddelerine göre, Bakanlar Kurulunca 29/1/1969 tarihinde kararlaştırılmıştır. 
  
                                                                                                  CUMHURBAŞKANI  
                                                                                                            C. SUNAY  
 
Başbakan Devlet Bakanı Devlet Bakanı Devlet Bakanı
S. DEMİREL S. ÖZTÜRK H. ATABEYLİ K. OCAK
       
Devlet Bakanı Adalet Bakanı Millî Sayılı. Bakanı İçişleri Bakanı
S.T. MÜFTÜOĞLU H. DİNÇER A. TOPALOĞLU F. SÜKAN
       
Dışişleri Bakanı Maliye Bakanı Millî Eğit. Bakanı Bayındırlık Bakanı
I.S. ÇAĞLAYANGİL C. BİLGEHAN İ. ERTEM O. ALP
       
Ticaret Bakanı Sağ.ve Sos. Y. Bakanı Güm. ve Tek. Bakanı Tarım Bakanı
A. TÜRKEL V.A. ÖZKAN N. MENTEŞE B. DAĞDAŞ
       
Ulaştırma Bakanı Çalışma Bakanı V. Sanayi Bakanı En. ve. Tarih ve . Kay. Bakanı
S. BİLGİÇ T. TOKER M. TURGUT R. SEZGİN
Turizm ve Tanıtma Bakanı İmar ve İskan Bakanı Köy İşleri Bakanı
N. KÜRŞAD H. MENTEŞEOĞLU S. KILIÇ
 
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Arnavutluk Halk Cumhuriyeti Hükümeti arasında Veteriner Sözleşmesi

            Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Arnavutluk Halk Cumhuriyeti Hükümeti, bulaşıcı hayvan hastalıklarıyla hayvanlardan insanlara geçen hastalıkların ülkelerine sirayetini önlemek ve hayvan ve hayvanî menşeli mamullerin transit geçişini kolaylaştırmak amacıyla bir veteriner sözleşmesi akdine karar vermişler ve bu maksatla aşağıdaki hususlarda anlaşmaya varmışlardır.  

            BİRİNCİ MADDE  
            Akit Taraflar, hayvanların, hayvanî ürünlerin, hayvan menşeli iptidî maddelerin ve artıkların, hayvan yemlerinin ve salgın hayvan hastalıklarıyla payvanlardan insanlara geçen hastalıkları nakledebilecek eşyaların ithalât, ihracat ve transit geçişinde aşağıda zikredilen kara, deniz ve hava hudut karakollarında veteriner - sağlık kontrolu yapılması hususunda mutabık kalmışlardır:  
            - Türkiye Cumhuriyeti bakımından:  

            a) Kara hudut karakolları:  
            Edirne - Uzunköprü 
  
            b) Deniz hudut karakolları:  
            İstanbıl - Çanakkale - İzmir - Antalya - Mersin - İskenderun 

            c) Hava hudut karakolları:  
            İstanbul - Ankara - İzmir  

            - Arnavutluk Halk Cumhuriyeti bakımından:  

            a) Kara hudut karakolları:  
            Qafethane - Pogradec 
            Hani Hotit - Koplik   

            b) Deniz hudut karakolları:  
            Durres (Draç)   

            c) Hava hudut karakolları:  
            Rinas Havaalanı (Tirana)  

            Veteriner - sağlık kontrolü, Türk ve Arnavut veterinerleri tarafından kendi ülkelerinde yapılacaktır.   

            Veteriner - sağlık kontrolü için tespit edilen hudut karakolları, icabında, iki Akit Taraf arasında anlaşmaya varılmak suretiyle değiştirilebilir.  

            MADDE 2 
            1- Yetiştirmeye mahsus hayvan ve kümes hayvanları, gönderilecekleri memlekete sevkleri sırasında 1 numaralı formülere uygun olara tanzim edilecek bir veteriner - sağlık sertifikasını hamil olacaklardır. Kasaplık hayvan ve kümes hayvanları için ise 2 numaralı formülere uygun bir sertifika düzenlenecektir.   

            Bu sertifikalar her hayvan için ayrı ayrı düzenlenebileceği gibi toplu olarak da tanzim edilebilir.   

            Toplu sertifika, aynı nakil vasıtası ile aynı memlekete gönderilen belirli bir hayvan grubu için verilir.   

            Büyükbaş hayvanların tanımlanması, kullanılan markaya göre (numar) yapılacaktır.   

            2- Hayvan ve kümes hayvanlarının eti, gönderilecek memlekete sevkedilirken, 3 numaralı formülere uygun bir veteriner - sağlık sertifikası düzenlenmiş olacaktır.   

            3- Yağlı maddeler, konserveler, yumurtalar, süt, balık ve müştakları ile et mamulleri, gönderilecekleri memlekete sevkedilirken 4 numaralı formülere uygun bir veteriner - sağlık sertifikası düzenlenmiş olacaktır.   

            4- Hayvan menşeli iptidaî maddeler ve sanayide kullanılmaya mahsus artıklar, gönderilecekleri memlekete sevkedilirken 5 numaralı formülere uygun bir veteriner - sağlık sertifikası düzenlenmiş olacaktır.   

            5- İşbu sözleşmede öngörülen veteriner - sağlık sertifikaları, ihracatçı memleket lisanı ile Fransızca olmak üzere, iki lisanda kaleme alınacaktır.  

            MADDE 3 
            İşbu Sözleşmede öngörülen sevkiyat için kullanılacak vasıtalar, her iki Akit Tarafın ülkesinde mer’i hükümlere göre temizlenecek ve dezenfekte edilecektir. 

            MADDE 4 
            1- Bir Akit Taraf ülkesinden gelerek, diğer Akit Taraf ülkesini kat’edip üçüncü bir memlekete gönderilecek olan (veya aksi) hayvanların, kümes hayvanlarının, etin, hayvani ürünlerin, yumurtanın, hayvani menşeli iptidai maddelerin ve hayvanlara hastalık bulaştırabilecek eşyaların ithalât ve ihracat maksadıyla transitine; hayvanların, kümes hayvanlarının ve zikredilen maddelerin işbu Sözleşmenin hükümlerine uygun bir sağlık sertifikasını veya Akit Taraflardan biriyle üçüncü memleket arasında önceden tespit edilmiş bir sertifikayı hamil olmaları şartıyla müsaade edilir.  

            2- Transit sevkiyat sırasında hayvanların indirilip bindirilmesi yasaktır. Nakil vasıtasında bir değişiklik sebebiyle veya mücbir bir hal vukuunda indirme gerekli olursa, bu yetkili bir veterinerin huzurunda yapılır. Bu takdirde yetkili veteriner indirme sebebini ve hayvanların sağlık durumunu ilgili sertifika üzerine kaydedecektir.  

            3- Ölüm halinde hayvanın cesedi, yetkili veteriner huzurunda sevkiyattan alıkonacaktır. Bu takdirde, yetkili veteriner ölü hayvan ve ölüm sebebi hakkında sertifikaya gerekli meşruhatı verecektir. Ölüm bir nakil vasıtasında vukubulmuş ve bunun bir salgın hastalıktan ileri geldiği tespit edilmişse, bu hayvan ve aynı nakil vasıtasındaki diğer hayvanlar hakkında o ülkede mer’i mezvuat hükümleri uygulanır. 

            MADDE 5 
            İşbu Sözleşmede öngörülen şartlara uygun olmayan sevkiyatla hududu geçtiği sırada Akit Taraf veterinerlerince salgın bir hastalığa yakalanmış olduğu tespit edilen veya yakalandığından şüphe edilen hayvan ve kümes hayvanları geri çevrilebilir.  

            Hasta olan veya hasta olduğundan şüphe edilen hayvan ve kümes hayvanlarının geri çevrilmesi aşağıdaki şekilde yapılacaktır:  

            1- Sığır vebası, sığır ve keçilerin bulaşıcı peri-pnömonisi, şap hastalığı, Afrika at ve domuz vebası, klasik domuz vebası, koyunların ve keçilerin çiçek hastalığı, yalancı tavuk vebası, hakiki tavuk vebası ve rüam hastalığı halinde nakledilen bütün hayvanlar geri çevrilir. Hayvanların iadesi mümkün olmadığı hallerde o ülkenin mer’i mevzuatına göre muamele yapılır.  

            2- Diğer bulaşıcı hastalıklar için ise, ancak belirli hastalık arazı gösteren veya hasta olduğundan şüphe edilen hayvan ve kümes hayvanları geri çevrilir.   

            Akit Tarafın yetkili veterinerinin sertifika üzerine hayvanların geri çevriliş sebebini kaydetmesi ve keyfiyeti mühür ve imzası ile tasdik etmesi lâzımdır.  

            İşbu maddenin 2 nci fıkrasında öngörülen hallerde, ilgili ithalâtçı veya ihracatçının talebi üzerine ve kontrol esnasında sevkiyatın yapıldığı ülkede mer’i hükümlere uygun olarak, hayvan ve kümes hayvanları geri gönderilecekleri yerde ülke dahiline kabul edilebilirler. Ancak bu takdirde bunların hudut karakolunda, indirme mahalinde veya yetkili veterinerin tespit edeceği bir yerde derhal itlâf edilmeleri gerekir.   

            Bu şekilde itlâf edilmiş olan hayvan ve kümes hayvanlarının etleri ve at mamulleri için itlâfın yapıldığı memleketin mer’i mevzuat hükümleri uygulanır.  

            Sevkedilen hayvanlar gönderildikleri memlekete girdikten sonra bir bulaşıcı hastalık görüldüğü takdirde yetkeli veteriner keyfiyeti bir zabıtla tespit eder ve bu zabıt, Akit Tarafın merkezi veteriner organı tarafından, diğer Akit Taraf merkezi veteriner organına derhal ulaştırılır.  

            MADDE 6 
            1- Akit Taraflardan birinin ülkesinde sığır vebası, bulaşıcı sığır peri-pnömonisi, Afrika at vebası, Afrika domuz vebası ve egzotik tipte şap hastalığı zuhur ettiği takdirde, diğer Akit Taraf bu Tarafın topraklarının herhangi bir yerinden gelen hayvanların, bunların ürünlerinin ve kendisinde sağlanan iptidai maddelerin ithalâtını menetme hakkına haizdir. Ayrıca Akit Taraf diğer bütün cins hayvanların, hayvan ürünlerinin, iptidai maddelerin ve bulaşıcı hayvan hastalıı taşıdığından şüphe edilen eşyaların ithalâtını menedebilir.  

            2- Akit Taraflardan birinin ülkesinde klasik tipte şap hastalığı, keçilerin pleuro-pnömonisi ve koyunların çiçek hastalığı görüldüğü takdirde, bu Taraf hastalıklı veya hastalığın bulaşması ihtimali olan bölgeden gelen bu hastalıklara musap bütün hayvanların, mamullerin, iptidai maddelerin ve salgın hastalık mikrobunu taşıyabilecek eşyaların ihracatını ve diğer Akit Taraf ülkesi üzerinden transitini derhal durdurma zorundadır.  

            MADDE 7 
            1- Akit Tarafların merkezi veteriner organları, bildirilmesi gerekli olan bulaşıcı ehli hayvan hastalıkları ile ilgili veteriner bültenlerini uygun süreler dahilinde ve Taraflarca tespit edilmiş formüllerle uygun olarak teati edeceklerdir.  

            2- Merkezi veteriner organları, sığır vebası, Afrika at ve domuz vebası bulaşıcı sığır peni-pnömonisi ve egzotik şap hastalığı zuhur ettiği takdirde, hastalığın çıktığı mahalli, hastalık mihraklarının adedini, bu hastalığa yakalanmış hayvanların nevilerini ve şap hastalığı mevzuubahis olduğu ve bunun virüsü tespit edilebildiği hallerde virüsün tipini birbirlerine telgrafla bildireceklerdir.  

            3- Akit Taraflardan birinin merkezi veteriner organının talebi ve diğer Akit Tarafın merkezi veteriner organının kabulü üzerine, bu organlar birbirlerine hayvanlara arız olan bulaşıcı hastalıkların yayılmasını önlemek ve bunları bertaraf etmek için aldıkları tedbirleri bildirecekler, mesleki dokümantasyon teatisinde bulunacaklar ve veteriner hekimliği alanında kabul edilen mevzuat hükümleri etrafında bilgi vereceklerdir. 

            MADDE 8 
            Akit Taraflar, merkeze veteriner organları temsilcilerinin sırayla Taraflardan birinin ülkesinde toplanması hususunda mutabık kalmışlardır. Bu toplantılar her ihtiyaç hissedildii anda, Tarafların birinin talebi ve diğerinin kabulü üzerinde tertiplenecektir. 

            MADDE 9 
            İşbu Sözleşmenin uygulanması sırasında ortaya çıkabilecek meseleler, duruma göre, Akit Taraflar veteriner organları tarafından veya diplamatik yoldan incelenecektir. 

            MADDE 10 
            İşbu Sözleşme her iki ülkenin mevzuatına uygun olarak onaylandıktan sonra keyfiyeti mübeyyin notaların teati edildiği tarihte yürürlüğe girecektir.  

            İşbu Sözleşmenin yürürlük süresi bir yıldır. Yürürlükten kalkma tarihinden üç ay önce fishi ihbar edilmediği takdirde birer yıllık sürelerle zımnen uzatılmış sayılacaktır.  

            Fesih halinde işbu sözleşmenin maddeleri, Sözleşmenin yürürlükten kalktığı takvim yılının sonunda hükümlerini kaybedecektir.  

            Hükümetleri tarafından usulüne uygun olarak yetkilendirilmiş temsilciler işbu Sözleşmeyi imzalamışlardır.  

            Tirana’da 4 Kasım 1968 tarihinde, Türkçe ve Arnavutça, her iki metin aynı derecede muteber olmak üzere, iki orijinal metin halinde tanzim edilmiştir.  

                                                                                                            Formüler 1 
            İhracatçı Memleket         : ......................................... 
            Bakanlık                          : ......................................... 
            Veteriner Servisi            : ......................................... 
            YETİŞTİRMEYE MAHSUS HAYVAN VE KÜMES  
            HAYVANLARI İÇİN VETERİNER SAĞLIK 
            SERTİFİKASI 

            1. Hayvanların veya kümes hayvanlarının menşei: 
                        İhracatçı memleket                   : .............................................. 
                        İhracatçının adresi                    : .............................................. 
                        Gönderilen yerin adresi           : .............................................. 
                        Gönderilen memleket              : ..............................................  

            II. Hayvanların veya kümes hayvanlarının özellikleri: 
                        NEV’İ SOY YAŞ CİNSİYET ALAMET VE SAYISI 
                        ..................................................................................... 
                        ..................................................................................... 
                        Kemiriciler ve kümes hayvanları için (Sadece şu hususlar yazılacaktır.) 
                        Kemiriciler ve kümes hayvanlarının nev’i :........................................... 
                        Miktarı : ......................................  

            III. Nakil vasıtaları: 
                        Vagon, kamyon, uçak veya gemi(1)   ....................................................  

            IV. Sağlık durumu hakkında malumat(2)  
                        Ben (isim ve soyadı) ............................................ aşağıda imza sahibi yetkili veteriner, yukarıda zikredilen ve bugün kontrol edilmiş olan hayvanların veya kümes hayvanlarının,  

                        1) İhracatçı memleketin ülkesinde, en az altı aydan beri veya doğduklarından beri yaşadıklarını.  

                        2) Hiç bir klinik hastalık arazı göstermediklerini.  

                        3) Gönderilen memlekete yükleme yerine kadar diğer hayvanlarla temas ettirilmeksizin doğrudan doğruya nakledilmiş olduklarını ve bu yükleme yerinin hayvanlara bulaşmağa bilhassa müsait hastalık mihraklarından en az 30 km. uzaklıkta bulunduğunu.  

                        4) Son altı ay zarfında memlekette hiç bir sığır vebası, bulaşıcı sığır peri-pnömonisi, Afrika at vebası, Afrika domuz vebası veya ekzotik tip virüsün sebep olduğu şap hastalığı vakası kaydedilmediğini,  

            ve aşağıdaki hususları tasdik ederim. 

            A- Tek tırnaklılar:   

            a) Belli bir işletmeden geleek yüklenme gününden en az altı hafta evvel bu işletmede yaşadıklarını ve işletmede bilhassa tek tırnaklılar intani anemisi ve influenza catarrhale olmak üzere hiçbir intani hastalık kaydedilmediğini.  

            - Hareketlerine tekaddüm eden 15 gün içinde malleinizasyona tabi tutularak bundan menfi netice alındığını. 

            B- Sığırlar:  

            a) En aşağı bir seneden beri hiçbir brüseloz veya tüberküloz vekasının kaydedilmediği işletmelerden geldiklerini ve bu süre zarfında burada yaşadıklarını.  

            - Hareketlerine takaddüm eden 30 gün içinde tüberküloz yönünden tüberkülinizasyon ve brüseloz bakımından da serolojik kan kontrolünün yapıldığını ve bunlardan menfi neticeler alındığını.  

            b) Son üç ay zarfından klasik virüs tipinden doğan şap hastalığının zuhur etmediği ve bu hastalığın erkezinden en az 30 km. uzakta bulunan bir işletmeden geldiklerini, bu zaman zarfında burada yaşadıklarını ve aynı zamanda hiçbir kuduz veya şarbon vakası zuhur etmemiş olan işletmelerde yaşamış olduklarını. 

            C- Koyun ve keçi cinsi:  

            a) En az bir seneden beri brüseloz hastalığının zuhur etmediği bir işletmeden geldiklerini ve bu devre esnasında orada yaşadıklarını.  

            - Hareketlerine tekaddüm eden 30 gün içinde brüseloz için kanın serolojik kontrolünün yapıldığını ve bunun menfi neticeler verdiğini.  

            b) Klasik virüs tiplerinin sebep olduğu şap hastalığının, keçi cinslerine mahsus hiçbir bulaşıcı peri-pnömoninin ve çiçek hastalığının kaydedilmediği işletmelerden geldiklerini ve yüklenmelerinden evvel son üç ay içinde bu işletmede yaşamış olduklarını ve buranın her türlü hastalık mihrakından en az 30 km. uzakta olduğunu; aynı zamanda agalaksi, necrobacillose, şarbon ve kuduz vakası kaydedilmemiş olan bir işletmeden geldiklerini.  

            D- Domuzlar:  

            a) En az bir senedir brüseloz hastalığının zuhur etmediği bir işletmeden geldiklerini ve bu devre esnasında orada yaşadıklarını.  

            b) Klasik domuz vebası, domuz encéphalomyélite hastalığı ve klasik virüs tiplerinin sebep olduğu şap hastalığının en aşağı üç aydan beri zuhur etmediği bir işletmeden geldiklerini ve bu devre esnasında orada yaşadıklarını; ayrıca işletmenin bu hastalıklarını mihrakından en aşağı 30 km. lik bir mesafede bulunduğunu. 

            E- Kümes hayvanları:  

            Kümes hayvanlarına has salgın hastalıkların zuhur etmediği bir işletmeden geldiklerini ve bu işletmenin en az 20 km. çapındaki çevresinde hiçbir yalancı tavuk vebası kadedilmediğini.  
  
            F- Kemiriciler ve vahşi hayvanlar:  

            a) Bu cins hayvanlara has salgın hastalıkların zuhur etmediği bölgeden geldiklerini.   

            b) Menşe yerlerinin, klasik tip virüslerin sebep olduğu şap hastalığı mihraklarından ve yabancı domuzu için aynı şekilde domuz vebası mihrakından en az 30 km. uzakta olduklarını.  

            V. İşbu sertifika, yükleme tarihinden itibaren on gün muteberdir.  
            ................................... de .............................................. tarihinde tanzim edilmiştir. 
                        Mühür                                                             Veterinerin imzası  

                                                                                                            Formüler 2 
            İhracatçı Memleket       : ......................................... 
            Bakanlık                        : ......................................... 
            Veteriner Servisi          : ......................................... 
            KASAPLIK HAYVAN VE KÜMES HAYVANLARI İÇİN 
            VETERİNER SAĞLIK SERTİFİKASI 

            I. Hayvanların veya kümes hayvanlarının menşei: 
                        İhracatçı memleket                        : .............................................. 
                        Gönderenin adresi                        : .............................................. 
                        Gönderilecek adres                      : .............................................. 
                        Gönderilecek memleket               : ..............................................  

            II. Hayvanların veya kümes hayvanlarının özellikleri: 
                        NEV’İ SOY YAŞ CİNSİYET ALAMET VE SAYISI 
                        ..................................................................................... 
                        ..................................................................................... 
                        Kemiriciler ve kümes hayvanları için (Sadece şu hususlar yazılacaktır.) 
                        Kemiriciler ve kümes hayvanlarının nev’i :........................................... 
                        Baş sayısı : ......................................  

            III. Nakil vasıtaları: 
                        Vagon, kamyon, uçak veya gemi(3)   ....................................................  

            IV. Sağlık durumu hakkında malumat(4)  :  

                        Ben (isim ve soyadı) .................................. aşağıda imza sahibi yetkili veteriner, yukarıda zikredilen ve bugün kontrol edilmiş bulunan hayvanların veya kümes hayvanlarının,  

                        1) İhracatçı memleketin ülkesinde en az üç aydan beri veya doğduklarından beri yaşadıklarını.  

                        2) Hiçbir klinik hastalık arazı göstermediklerini,  

                        3) Gönderilen memlekete yükleme yerine kadar diğer hayvanlarla temas ettirilmeksiniz doğrudan doğruya nakledilmiş olduklarını ve bu yükleme yerinin hayvanları bulaşmağa müsait hastalık mihraklarından en az 30 km. uzaklıkta bulunduğunu.  

                        4) Son altı ay zarfında memlekette hiçbir sığır vebası, bulaşıcı sığır peri-pnömonisi Afrika at vebası, Afrika domuz vebası veya ekzotik tip virüsün sebep olduğu şap hastalığı vakası kaydedilmediğini,  

            ve aşağıdaki hususları tasdik ederim. 
  

            A- Tek tırnaklılar:  

            a) Belli bir işletmeden geleek yüklenme gününden en az altı hafta evvel bu işletmede yaşadıklarını ve işletmede bilhassa tek tırnaklılar intani anemisi ve influenza catarrhalé olmak üzere hiçbir intani hastalık kaydedilmediğini.  

            b) Belli bir işletmeden gelerek yükleme gününden an az altı ay evvel bu işletmede yaşadıklarını ve zikredilen hastalık mihraklarından en aşağı 50 km. uzakta olan işletmede hiçbir durin, ruam hastalığı vakası kaydedilmediğini.  

            - Hareketlerine tekadüm eden 15 gün içinde malleinizasyona tabi tutularak bundan menfi netice alındığını. 
  
            B- Sığırlar:  

            a) Sebep olduğu hiçbir şap hastalığı kaydedilmemiş olan işletmelerden geldiklerini veya yola çıkmadan 30 gün evvel tatbik edilen tüberkülinizasyonun menfi neticeler verdiğini,   

            b) Hareketlerine tekaddüm eden 3 ay içinde klasik virüs tiplerinin sebep olduğu hiç bir şap hastalığı kaydedilmemiş olan işletmelerden geldiklerini ve bu üç ay devamınca bu işletmede yaşadıklarını ve işletmenin bu hastalık mihrakından en az 30 km. uzakta olduğunu. 
  
            C- Koyun ve keçi cinsi:  

            - Muhtelif tip virüslerin sebep olduğu şap hastalığının, keçilere mahsus bulaşıcı peri-pnömoninin ve çiçek hastalığının kaydedilmediği işletmede yaşamış olduklarını ve buranın her türlü hastalık mihrakından en az 30 km. uzakta olduğunu. 

            D- Domuzlar:   

            - Klasik domuz encéphalmyélite hastalığı ve klasik virüs tiplerinin sebep olduğu şap hastalığının en az üç aydan beri zuhur etmediği bir işletmeden geldiklerini, bu zaman zarfında bu işletmede yaşadıklarını ve işletmenin bu hastalıkların mihrakından en az 30 km. uzakta bulunduğunu. 

            E- Kümes hayvanları:  

            - Kümes hayvanlarına has salgın hastalıkların zuhur etmediği bir işletmeden geldiklerini ve bu işletmenin en az 20 km. çaındaki çevresindeki hiçbir yalancı tavuk vebası vakası kaydedilmediğini.  

            V. İşbu sertifika, yükleme tarihinden itibaren on gün muteberdir.  
            .............................. de ................................ tarihinde tanzim edilmiştir. 
                        Mühür                                                            Veteriner imzası  

                                                                                                            Formüler 3 
            İhracatçı Memleket            : ......................................... 
            Bakanlık                        : ......................................... 
            Veteriner Servisi            : ......................................... 
            KASAPLIK ETLE İLGİLİ VETERİNER SAĞLIK 
            SERTİFİKASI 

            1. Özellikleri:  
                        Etin temin edildiği hay-  
                        vanın veya kümes hay- 
                        vanının nev’i                        : .............................................. 
                        Parçaların mahiyeti            : .............................................. 
                        Ambalaj tipi                        : .............................................. 
                        Paket veya parça sayısı    : .............................................. 
                        Net ağırlık                            : ...............................................  

            II. Menşe : 
                         Yetkili mezbahanın adresi ................................ ve numarası   

            III. Gönderme:  
                        Gönderme yeri                     : ......................................... 
                        Gönderilecek yer                 : ......................................... 
                        Nakil vasıtası                        : ......................................... 
                        Gönderenin adresi              : ......................................... 
                        Gönderilecek adres            : .........................................  

            IV. Sağlık durumu hakkında malumat:  
                        Ben (isim ve soyadı) ................................. aşağıda imza sahibi yetkili veteriner, yukarıda zikredilen eti kontrol etmiş olduğunu ve aşağıdaki hususları müşahede etmiş bulunduğunu tasdik eterim:  

                        1) İhracatçı devletin toprağında üç aydan fazla bir zamındır veya doğumundan beri bulunan hayvanın veya kümes hayvanının eti olduğunu.  

                        2) Şap hastalığı, sığır vebası, Afrika ve klasik domuz vebası, at vebası, bulaşıcı peri-pnömoni gibi bulaşıcı niteliği bilhassa fazla olan hastalıkların son üç ay esnasında kaydedilmediği bölge veya işletmeden gelen hayvan veya kümes hayvanının eti olduğunu mübeyyin veteriner kontrolünün mührünü taşıdığını. Kesimlerinden evvel ve sonra kontrol edilmişleri, hiçbir klinik hastalık arazı arzetmemişler, sağlam bulunmuşlar ve ihracat için yetkili mezbahalarda kesilmişlerdir.   

                        3) Etlerin hijyen kurallarına uygun olarak hazırlıanıp işlendiğini ve gerekli şartları haiz vasıtalarla nakledilmiş olduklarını.  

                        4) Tüketime mutlak şekilde müsait olduklarını.   

                        5) Domuzların menşe yerinde ve bu yerin 30 km. çevresinde son on iki ay esnasında hiçbir trişinoz vakası müşahede edilmediğini, etin trişinollaskopik kontrola tabi tutulduğunu ve neticede sağlam olduğuna karar verildiğini. 
            ......................... de .................................................. tarihinde tanzim edilmiştir. 
                        Mühür                                                             Veterinerin imzası 

                                                                                                            Formüler 4 
            İhracatçı Memleket       : ......................................... 
            Bakanlık                        : ......................................... 
            Veteriner Servisi          : .........................................  

            YAĞLI MADDELER-KONSER VE -YUMURTA-SÜT-BALIK- 
            BUNLARIN MÜŞTAKLARI VE ET MAMULLERİ İLE 
            İLGİLİ VETERİNER SAĞLIK SERTİFİKASI 

            I. Mamulün özellikleri: 
                        Mamulün nev’i                                    : .................................... 
                        Elde edildiği hayvanın 
                        veya kümes hayvanının 
                        nev’i                                                : .................................... 
                        Ambalaj tipi                                    : .................................... 
                        Paket veya parça sayısı            : .................................... 
                        Net ağırlık                                    : .................................... 
                        İşletmenin adresi                        : ....................................  

            II. Gönderme: 
                        Menşe yeri                                    : .................................... 
                        Gönderilecek yer                        : .................................... 
                        Nakil vasıtası                                    : .................................... 
                        Gönderenin adresi                        : .................................... 
                        Gönderilenin adresi                        : ....................................  

            III. Sağlık durumu hakkında malumat:   

                        Ben (isim veya soyadı) ............................... aşağıda imza sahibi yetkili veteriner, yukarıda zikredilen mamulleri kontrol etmiş olduğunu ve aşağıdaki hususları müşahede etmiş bulunduğumu tasdik ederim:  

                        1) Mamullerin beyanı mecburi olan intani hastalıklara yakalanmamış hayvan veya kümes hayvanlarından elde edildiklerini ve bunların ihracat için yetkili mezbahalarda kesilmiş olduklarını.  

                        2) Devamlı veteriner kontrolü altındaki bir işletmede, besin hijyen kurallarına göre hazırlanmış, işlenmiş ve ambalajlanmış olduklarını.  

                        3) Şap hastalığı, domuzlara ait klasik veya Afrika vebası, bulaşıcı peri-pnömoni ve benzeri diğer hastalıklar gibi bulaşıcı niteliği bilhassa fazla olan hastalıkların zuhur etmediği bölge ve işletmelerden geldiklerini.  

                        4) Tüketime mutlak şekilde müsait olduklarını.  

                        5) Balıkların radyoaktif radyasyonlara maruz kalmamış bölgelerden elde edildiğini. 
            ................................. de ................................ tarihinde tanzim edilmiştir. 
                        Mühür                                                             Veterinerin imzası 
 

                                                                                                            Formüler 5 
            İhracatçı Memleket      : ......................................... 
            Bakanlık                        : ......................................... 
            Veteriner Servisi          : ......................................... 
            HAYVAN MENŞELİ İPTİDAİ MADDELER VE SANAYİDE 
            KULLANILMAYA MAHSUS ARTIKLARA AİT 
            VETERİNER SAĞLIK SERTİFİKASI  

            I. İptidai maddelerin ve artıkların özellikleri:  
                        İptidai madde (Hayvanın 
                        nev’i)                                                : ......................................... 
                        İptidai maddenin mahiyeti            : ......................................... 
                        Ambalaj tipi                                    : ......................................... 
                        Parçaların veya paket- 
                        lenmiş birimlerin miktarı            : ..........................................  

            II. Gönderme:  
                        Gönderenin adresi                        : .......................................... 
                        Gideceği yerin adresi                        : .......................................... 
                        Nakil vasıtası                                    : ..........................................  

            III. Sıhhi durumu:   

                        Ben (isim ve soyadı) ...................................................... aşağıda imza sahibi yetkili veteriner, yukarıda yazılı iptadi maddenin aşağıdaki şartları haiz olduğunu tasdik ederim:  

                        1) İhbarı mecburi intani hayvan hastalıklarından hiçbirine tutulmamış olan hayvanlardan elde edildiklerini ve bu maddelerle nakli mümkün hastalıklardan ari bulunduklarını.  

                        2) Menşe yerinde ve bu yerin 20 km. civarında, yüklemeden evvel 30 gün zarfında, hiçbir şap hastalığı vakası kaydedilmediğini.  

                        3) Sevkedilen şeylerin herhangi bir dökülmeye ve akmaya müsaade etmeyecek tarzda paketlenmiş olduğunu. 
            ..................................... de ......................................... tarihinde tanzim edilmiştir.  
                        Mühür                                                            Veterinerin imzası 
 

 
 
            (1)  Vagon ve kamyonlar için plaka numarası., gemiler için isim ve ait oldukları şirket, uçak için uçuş numarası kaydedilecektir.

            (2) Ancak bu sertifikanın ait olduğu hayvanlar ve kümes hayvanları ile ilgili malumat kaydedilecektir.

            (3) Vagon ve kamyonlar için plaka numarası., gemiler için isim ve ait oldukları şirket, uçak için uçuş numarası kaydedilecektir.

            (4)Ancak bu sertifikanın ait olduğu hayvanlar ve kümes hayvanları ile ilgili malumat kaydedilecektir