Milletlerarası Sözleşme  
Resmi Gazete: 13.03.1969 Sayı : 13147 (Asıl) Düstur Tertip:5 Cilt: 8-2 Sahife:
     
Milletlerarası Sözleşme
 
Karar Sayısı: 6/11334 
     
            Milletlerarası İmar ve Kalkınma Bankası (İBRD) tarafından kısmen finanse edilen Seyhan Sulama Projesi II nci safha işlerine ait milletlerarası ihalelerde kullanılmak üzere düzenlenen sözleşmeye esas olan şartlarda “6200 sayılı Kanunun 34 üncü maddesi gereğince tatbik edilecek esaslar” ın 49 uncu ve 51 inci maddelerine uymayan ilişik 28 inci ve 31 inci madde metinlerinin yer alması; Maliye Bakanlığının uygun mütelaasına dayanan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının 15/1/1969 tarih ve 256-250-S.11 sayılı yazısı üzerine, sözü geçen Kanunun 34 üncü maddesine göre, Bakanlar Kurulunca 29/1/1969 tarihinde kararlaştırılmıştır.  
 
                                                                                                     
                                                                                                            CUMHURBAŞKANI   
                                                                                                            C. SUNAY   
  
Başbakan Devlet Bakanı Devlet Bakanı Devlet Bakanı
S. DEMİREL S. ÖZTÜRK H. ATABEYLİ K. OCAK
       
Devlet Bakanı Adalet Bakanı Millî Sayılı. Bakanı İçişleri Bakanı
S.T. MÜFTÜOĞLU H. DİNÇER A. TOPALOĞLU F. SÜKAN
       
Dışişleri Bakanı Maliye Bakanı Millî Eğit. Bakanı Bayındırlık Bakanı
I.S. ÇAĞLAYANGİL C. BİLGEHAN İ. ERTEM O. ALP
       
Ticaret Bakanı Sağ.ve Sos. Y. Bakanı Güm. ve Tek. Bakanı Tarım Bakanı
A. TÜRKEL V.A. ÖZKAN N. MENTEŞE B. DAĞDAŞ
       
Ulaştırma Bakanı Çalışma Bakanı V. Sanayi Bakanı En. ve. Ta. Kay. Bakanı
S. BİLGİÇ T. TOKER M. TURGUT R. SEZGİN
Turizm ve Tan. Bakanı V İmar ve İskan Bakanı Köy İşleri Bakanı
S.T. MÜFTÜOĞLU H. MENTEŞEOĞLU S. KILIÇ
    
   
 29/1/1969 tarih ve 6/11334 sayılı Kararnamenin ekidir. 

            (İBRD) Kredisinden kısmen finanse edilerek tahakkuk  ettirilecek olan Seyhan Sulama Projesi II nci safha işlerine  ait Sözleşmeye esas olan şartların  

            Madde 28- MÜTEAHHİDİN HATASINDAN DOLAYI SÖZLEŞMENİN BOZULMASI.  
            Müteahhit, taahhüdün ifası sırasında yeteri kadar ve istenilen nitelikte işçi veya malzeme temin etmezse veya getirmeyi reddederse; işi veya işin bir kısmını gereken ihtimamla, dikkatle ve idarenin uygun göreceği nitelikte ve surette yapmayı ihmal ederse veya yanmazsa; sözleşmede derpiş edilmiş hususların gerçekleşmesi için ve evvelce taraflarca mutabakata varılan miktarda makina ve teçhizatı temin etmez veya makina ve teçhizatı gerektiği gibi kullanmazsa; sözleşme ve eklerinde herhangi bir işin bitim tarihi açıkça belirtilmiş olup tarih ve  müteahhit söz konusu işi istenilen tarihte tamamlamazsa; eğer müteahhit sözleşmede, projelerde, şartnamelerde ve bunlarla ilgili evraklarda beyan edilmiş hükümlere sadık kalmaz veya bu hususta bir ihmal gösterirse bu gibi olaylar taahhüdün yerine getirilmemesi ile ilgili ihmak kabul edilirse, idare müteahhide bir ihtarname yazarak vecibelerini hatırlatır. İhtarnamenin alınmasını müteakıp 10 (On) gün içinde müteahhit kusur ve hatalarını gidermek suretiyle vecibelerini yerine getirmezse veya 29. maddede belirtildiği veçhile iflâs ederse, borçlarını ödeyemez duruma düşerse, müteahhit tarafından veya müteahhit aleyhine iflâs beyannamesi yazılırsa veya müteahhit herhangi bir şekilde iflâs Kanunundan istifade etmeye teşebbüs ederse; eğer müteahhit veya müteahhidin herhangi bir malı için icra işlemi olursa, idare işin tamamlanmasını hangi safhada olursa olsun, sözleşmeyi bozmaya ve müteahhidin iş hususundaki haklarına son vermeye yetkilidir. Sözleşmeyi bozmaktan dolayı ve işin telâfisi ile ilgili, idarenin diğer hak ve yetkileri mahfuz kalmak şartiyle; idare ya kendi imkânları ile veya başka bir müteahhit vasıtası ile tamamlatmak üzere işe el koyar. İşin tamamlanması amaciyle, idare, müteahhidin bütün teşkilâtına, malzemelerine alet, edevat, makinalarına (Cihazhar dahil) ve ihzaratına el koyabilir. İdare, işin istenilen süratte tamamlanmasını sağlamak amacı ile, ya işi kendi imkânları ile re’sen yürütür veya başka müteahhit veya müteahhitler istihdam eder. Bu gibi, ahvalde iş tamamlanıncaya kadar müteahhit hiçbir talepte bulunamaz ve kati teminatı idarece alıkonulur. Eğer bu bedel esas sözleşme fiyatlarıyle geriye kalan bakiye miktarının talebinden fazla ise bu farkı müteahhit idareye öder. Eğer fark müteahhidin lehine olursa yeni işin tamamlanması için icap eden bedel geriye kalan bedellerinin istihkaklara dahil edilmeyen kısımlarına ait işçilik ve yapım masrafını ödeyebilir. İdare geri kalan işin tamamını veya bir kısmını kendi imkânlarıyla yaparsa; işin yapımı için gerekli idarecilik ve mühendislik hizmetleri gibi hususların gerektirdiği genel masraflar ile müteahhidin ihmalinden dolayı idarenin maruz kaldığı her türlü zarar ve ziyan hesaplanarak müteahhitten istenilecek farka dahil edilir. İşbu paragraf gereğince, idareye tanınan hak ve yetkilere rağmen, idare zikredilen ihmallerin yapılması veya devam etmezse, idarenin kendisine tanınan hak ve yetkilerden vaz geçtiği hak veya yetkilerini kullanmaması bilâhare zuhur edecek ihmaller için de kullanamayacağı anlamını taşımaz.  

            İşbu madde gereğince işin herhangi bir kısmı idarece yapılır veya başkasına yaptırılırsa, müteahhit kendisinin yapmak durumunda olduğu mütebaki işleri şartlarına uygun ve el konulan kısmı yapan şahıs veya şahıslara hiçbir surette zarar vermeden yürütmeye mecburdur. 

            Madde 31- İDARENİN MENFAATİNE SÖZLEŞMENİN BOZULMASI.  
            İdare söz konusu olan işin tamamlanması halinde bir fayda sağlanamayacağı ve devam etmesinin kendi menfaatlerine uygun olmayacağı kanaatine varırsa, her zaman ve müteahhide hiçbir sebep bildirmeksizizin sözleşmeyi bozmaya yetkilidir. 

            Sözleşmenin bozulduğunu bildiren tebliğ yazılı olarak müteahhide gönderilir. Müteahhit bu tebliği aldıktan sonra işi derhal durdurur; şu şartla ki, kontrol amirliğince işin muayyen safhaya kadar tamamlanması uygun görülür veya yapılmış kısımların zarardan korunması veya hatalarının giderilmesi için bazı hususların yapılmasına üç günlük bir sürenin yeterli olduğu kontrol amirliğince kabul edilirse, müteahhit bu işleri tamamlar. 

            Sözleşmenin yukarıda açıklandığı şekilde bozulması halinde (Sözleşmenin 28.maddede açıklanan sebepten bozulması durumu hariç) idare, müteahhide sözleşmenin bozulma tarihinden itibaren 30 (Otuz) gün içinde ve yapılan hesaplara uygun olarak aşağıdaki ödemeyi yapar: 

            1. Yapılan iş miktarı, (Birim fiyatları, yapılan iş miktarları ve herhangi bir muhteva değişikliği yapılmışsa onlara ait olurlar dikkate alınarak hesaplanan meblâğ.) 

            2. Tamamlanmamış iylerin kontrol amirliğince hesaplanan bedeli. 

            3. Müteahhit tarafından temin edilen ve fakat işte henüz kullanılmamış ve taraflarca mutabakata varılacak fiyatlar üzerinde idarece satın alınması kontrol amirliği tarafından uygun görülmüş ihrazat malzemesi bedelleri. 

            4. Yukarıda 1,2 ve 3. fıkrada belirtilen değerlerin toplamı ihale bedelinin %70 den az olması halinde ihale bedeli ile değerler toplamı arasındaki farkın %5 (Yüzde beş) tutarı müteahhide ödenir.”