Milletlerarası Anlaşma  
Resmi Gazete: 12.06.1969 Sayı : 13321 (Asıl) Düstur Tertip:5 Cilt: 8 Sahife:
     
Milletlerarası Antlaşma
 
Karar Sayısı: 6/11529 
Karar Tarihi : 26/03/1969 
     
            20/2/1969 tarihli ve 6/11381 sayılı kararname ile verilen yetkiye dayanılarak, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Romanya Sosyalist Cumhuriyeti Hükümeti arasında 5 Nisan 1954 tarihli Ticaret ve Ödeme Anlaşmalarına ek olarak 1969-1970 devresi mübadelelerini tanzim etmek üzere 18 Şubat 1969 tarihinde Ankara'da imzalanan ilişik Protokol ve eklerinin 1 Nisan 1969 tarihinde yürürlüğe girmek üzere onaylanması; Ticaret Bakanlığının 10/3/1969 tarih ve 121-61-5/4753 sayılı yazısı üzerine, 31/5/1963 tarihli ve 244 sayılı Kanunun 3 ve 5 inci maddelerine göre Bakanlar kurulunca 26/3/1969 tarihinde kararlaştırılmıştır. 
                                                                                                                CUMHURBAŞKANI 
                                                                                                                C. SUNAY 
 
Başbakan Devlet Bakanı Devlet Bakanı Devlet Bakanı
S. DEMİREL
S. ÖZTÜRK
H. ATABEYLİ
K. OCAK
       
Devlet Bakanı Adalet Bakanı Millî Sa. Bakanı İçişleri Bakanı
S.T. MÜFTÜOĞLU
H. DİNÇER
A. TOPALOĞLU
F. SÜKAN
       
Dışişleri Bakanı Maliye Bakanı Millî Eğit. Bakanı Bayındırlık Bakanı
İ.S. ÇAĞLAYANGİL
C. BİLGEHAN
İ. ERTEM
O. ALP
       
Ticaret Bakanı Sağ.ve Sos. Y. Bakanı Güm. ve Tek. Bakanı Tarım Bakanı
A. TÜRKEL
V.A. ÖZKAN
N. MENTEŞE
B. DAĞDAŞ
       
Ulaştırma Bakanı Çalışma Bakanı  Sanayi Bakanı En. ve. Tarih ve . Kay. Bakanı
H. ATABEYLİ
T. TOKER
M. TURGUT
R. SEZGİN
       
Turizm ve Tanıtma Bakanı İmar ve İskan Bakanı Köy İşleri Bakanı  
N. KÜRŞAD
H. MENTEŞEOĞLU
S. KILIÇ
 
  
Türkiye Cumhuriyeti ile Romanya Sosyalist Cumhuriyeti 
arasındaki 5 Nisan 1954 tarihli Ticaret ve Ödeme 
Anlaşmasına Ek Protokol

            Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti mümessilleriyle Romanya Sosyalist Cumhuriyet Hükümeti mümessilleri her iki memleket arasındaki ticari mübadeleleri geliştirmek maksadıyle 10-18 Şubat 1969 tarihleri arasında Ankara'a toplanarak 5 Nisan 1954 tarihinde imzalanan yürürlükteki Ticaret ve Ödeme Anlaşmasına ekli listeleri gözden geçirerek aşağıdaki hususlarda mutabık kalmışlardır. 

MADDE - 1
            Romanya'ya ihracı derpiş olunan Türk malları işbu Protokola ekli "B" listesinde ve Türkiye'ye ihracı derpiş olunan Romen malları "A" listesinde tadat edilmiş olup, bu listeler yukarıda zikri geçen Ticaret ve Ödeme Anlaşmasına bağlı listelerin yerine kaim olmaktadır. 
 
MADDE - 2
            "A" ve "B" listelerinde mevcut olmayan, ithal veya ihraçları kontrol rejimine tabi olan, veya kontenjanları tükenen mallar her iki memleketin selâhiyeti makamlarının önceden müsaadesiyle ithal veya ihraç olunabileceklerdir.  
  
 MADDE -3
            İşbu Protokolun 1 inci maddesinde derpiş oluna "A" ve "B" listeleri 1 Nisan 1969 dan 31 Mart 1970 tarihine kadar olan devre için muteber olacaktır. 
 
MADDE - 4
            İşbu Protokol 1 Nisan 1969 da mer'iyete girer.  

            Ankara'da 18 Şubat 1969 tarihinde her iki metin de aynı derecede muteber olmak üzere Fransızca iki asıl nüsha olarak tanzim edilmiştir. 

                        Türkiye Cumhuriyeti                                    Romanya Sosyalist Cumhuriyeti 
                         Hükümeti adına                                                Hükümeti adına 
                         Celil Vayısoğlu                                                Vasile Rauta 

  

"A" LİSTESİ
Türkiye'ye ihraç olunacak Romen malları
 
İlgili tablo 12/06/1999 tarih ve 13221 sayılı resmi gazetededir.
  
"B" LİSTESİ
Romanya'ya ihraç edilecek Türk malları
 
İlgili tablo 12/06/1999 tarih ve 13221 sayılı resmi gazetededir.
 
            TÜRK HEYETİ BAŞKANI 

                                                                                                Ankara, 18 Şubat 1969 

            Bay Başkan; 

            Türkiye ile Romanya arasındaki 5 Nisan 1954 tarihli Ticaret ve Ödeme Anlaşmasına ek Protokolün bugün imzasiyle neticelenen müzakerelere atfen, her iki tarafça kararlaştırılan aşağıdaki hususu size ifade etmekle şeref duyarım. 

            Mer'i Ticaret ve Ödeme Anlaşması çerçevesi dahilinde satın alınan Türk ve Romen malları münhasıran Türkiye ve Romanya'nın dahili istihlâki için kullanılacak ve reeksport mevzuu olmayacaktır.  

            Hükümetinizin bu husustaki mutabakatını bana teyid etmenizi rica ederim. 

            En derin saygılarımın kabulünü rica ederim. Bay Başkan. 

                                                                                                Celil Vayısoğlu 

            Bay Vasile Raute 
            Roman Heyeti Başkanı 
            Ankara  

  

            ROMEN HEYETİ BAŞKANI 

                                                                                                Ankara, 18 Şubat 1969 

            Bay Başkan, 

            Metni aşağıda yazılı mektubunuzu aldığımı size bildirmekle şeref kazanırım:  

            "Türkiye ile Romanya arasındaki 5 Nisan 1954 tarihli Ticaret ve Ödeme Anlaşmasına ek Prokotolün bugün imzalanmasıyla neticelenen müzakerelere aften, her iki tarafça kararlaştırılan aşağıdaki hususu size ifade etmekle şeref duyarım.  

            Mer'i Ticaret ve Ödeme Anlaşması çerçevesi dahilinde satın alınan Türk ve Romen malları münhasıran Türkiye ve Romanya'nın dahili istihlâki için kullanılacak ve reeksport mevzuu olmayacaktır. 

            Hükümetlerinizin bu husustaki mutabakatını bana teyid etmenizi rica ederim." 

            Hükümetimin yukarıdaki hususa dair mutabakatını size teyid etmekle şeref duyarım. 

            En derin saygılarımını kabulünü rica ederim, Bay Başkan. 

                                                                                                Vasile Rauta 

            Bay Celil Vayısoğlu 
            Türk Heyeti Başkanı 
            Ankara 

            TÜRK HEYETİ BAŞKANI 
                                                                                                Ankara, 18 Şubat 1969 
            Bay Başkan,  

            Türkiye ile Romanya arasındaki 5 Nisan 1964 tarihli Ticaret ve Ödeme Anlaşmasına ek Protokolün bugün imzalanmasiyle neticelenen müzakerelere aften, Türkiye'de resmi sektöre mal teslimine müteallik ihalelere Romanya işletmelerinin diğer memleketlerin işletmeleriyle aynı şartlar altında katılabileceklerini bildirmekle şeref duyarım. 

            Hükümetinizin yukarıdaki hususa dair mutabakatını bana teyid buyurmanızı rica ederim. 

            Derin saygılarımı kabul buyurmanızı rica ederim, Bay Başkan. 

                                                                                                Celil Vayısoğlu 
            Bay Vasile Rauta 
            Romen Heyeti Başkanı 
            Ankara  

            ROMEN HEYETİ BAŞKANI 

                                                                                                Ankara, 18 Şubat 1969 
            Bay Başkan, 

            Metni aşağıda yazılı bugünkü tarihli mektubunuzu aldığımı size bildirmekle şeref duyarım: 

            "Türkiye ile Romanya arasındaki 5 Nisan 1954 tarihli Ticaret ve Ödeme Anlaşmasına ek Protokolün bugün imzalanmasıyla neticelenen müzakerelere aften, Türkiye'de resmi sektöre mal teslimine müteallik ihalelere Romanya işletmelerinin, diğer memleketler işletmeleriyle aynı şartlar altında katılabileceklerini size bildirmekle şeref duyarım. 

            Hükümetinizin yukarıdaki hususa dair mutabakatını bana teyid buyurmanızı rica ederim." 

            Yukarıdaki hususa dair Hükümetimin mutabık olduğunu size bildirmekle şeref duyarım. 

            Derin saygılarımı kabul buyurmanızı rica ederim, Bay Başkan. 

                                                                                                Vasile Rauta 

            Bay Celil Vayısoğlu 
            Türk Heyeti Başkanı 
            Ankara 

            ROMEN HEYETİ BAŞKANI 
                                                                                                Ankara, 18 Şubat 1969 

            Bay Başkan, 

            Türkiye ile Romanya arasındaki mün'akit 5 Nisan 1954 tarihli Ticaret ve Ödeme anlaşmasına ek Protokolün bugün imzalanmasıyla neticelenen müzakerelere aften, her iki tarafça kararlaştırılan aşağıdaki hususu size ifade etmekle şeref duyarım: 

            Selâhiyetli Türk teşekkülleri veya firmalarıyle Romen teşekküllerinin, her iki memleket selâhiyetli makamlarının önceden muvafakatı şartıyle yekdiğerine ihraç etmek istiyecekleri (37.06) Türk tarife pozisyonlu dolu film için karşılıklı olarak 30.000 USA dolarlık kontenjan tefriki kararlaştırılmıştır. 

            Hükümetinizin yukarıdaki hususa dair mutabakatını bana teyid buyurmanızı rica ederim. 

            Derin saygılarımı kabul buyurmunızı rica ederim, Bay Başkan. 

                                                                                                Vasile Rauta 

            Bay Celil Vayısoğlu 
            Türk Heyeti Başkanı 
            Ankara 

            TÜRK HEYETİ BAŞKANI 

                                                                                                Ankara, 18 Şubat 1969 
            Baş Başkan, 

            Metni aşağıda yazılı bugünkü tarihli mektubunuzu aldığımı size bildirmekle şeref duyarım:  

            "Türkiye ile Romanya arasında mün'akit 5 Nisan 1954 tarihli Ticaret ve Ödeme Anlaşmasına ek Protokolün bugün imzalanmasıyla netcilenene müzakerelere aften, her iki tarafça kararlaştırılan aşağıdaki hususu size ifade etmekle şeref duyarım. 

            Selâhiyetli Türk teşekkülleri ve firmaları ile Romen teşekküllerinin, her iki memleket selâhiyeti makamlarının önceden muvafakatı şartiyle yekdiğerine ihraç etmek isteyecekleri (37.06) Türk tarife pozisyonlu dolu film için karşılıklı olarak 30.000 USA dolarlık kontenjan tefriki kararlaştırılmıştır. 

            Hükümetinizin yukarıdaki hususa dair mutabakatını bana teyid buyurmanızı rica ederim." 

            Hükümetimin yukarıdaki hususa dair mutabakatını size teyid etmekle şeref duyarım. 

            Derin saygılarımı kabul buyurmanızı rica ederim, Bay Başkan. 

                                                                                                Celil Vayısoğlu 

            Bay Vesile Rauta 
            Romen Heyeti Başkanı 
            Ankara  

            TÜRK HEYETİ BAŞKANI 
                                                                                                Ankara, 18 Şubat 1969 

            Bay Başkan, 

            Türkiye ile Romanya arasında mün'akit 5 nisan 1954 tarihli Ticaret ve Ödeme Anlaşmasına ek Protokolün bugün imzalanmasıyla neticelenen müzakerelere aften, resmi sektörle hususi sektörün 1 Nisan 1969- 31 Mart 1970 süresi için muhtelif teçhizat ihtiyaçlarının karşılanmasını teminen, bu bapdaki lisans taleplerinin selâhiyetli Türk Makamlarının önceden müsaadesine sunulması şartiyle, Türkiye cumhuriyeti tarafından Romanya Sosyalist Cumhuriyetine 500.000, - USA dolarlık bir kontenjan verileceğini size bildirmekle şeref duyarım. 

            Hükümetinizin yukarıdaki hususa dair mutabakatını bana teyid buyurmanızı rica ederim.  

            Derin saygılarımı kabul buyurmanızı rica ederim, Bay Başkan. 

                                                                                                Celil Vayısoğlu 
            Bay Vasile Rauta 
            Romen Heyeti Başkanı 
            Ankara 

            ROMEN HEYETİ BAŞKANI 
                                                                                                Ankara, 18 Şubat 1969 
            Bay Başkan, 

            Metni aşağıda yazılı bugünkü tarihli mektubunuzu aldığmı size bildirmekle şeref duyarım. 

            "Türkiye ile Romanya arasında mün'akit 5 Nisan 1954 tarihli Ticaret ve Ödeme Anlaşmasına ek Protokolün bugün imzalanmasıyla neticelenen müzakarelere aften, resmi sektörle hususi sektörün 1 Nisan 1969- 31 Mart 1970 süresi için muhtelif teçhizat ihtiyaçlarının karşılanmasını teminen, bu bapdaki lisans taleplerinin selâhiyetli Türk Makamlarının önceden müsaadesine sunulması şartiyle, Türkiye Cumhuriyeti tarafından Romanya Sosyalist Cumhuriyetine 500.000, - USA dolarlık bir kontenjan verileceğini size bildirmekle şeref duyarım. 

            Hükümetinizin yukarıdaki hususa dair mutabakatını bana teyid buyurmanızı rica ederim." 

            Hükümetimin yukarıdaki hususa dair mutabakatını teyid etmekle şeref duyarım. 

            Derin saygılarımı kabul buyurmanızı rica ederim, Bay Başkan. 

                                                                                                Vasile Rauta 

            Bay Celil Vayısoğlu 
            Türk Heyeti Başkanı 
            Ankara  

            TÜRK HEYETİ BAŞKANI 
                                                                                                Ankara, 18 Şubat 1969 
            Bay Başkan, 

            Türkiye ile Romanya arasındaki 5 Nisan 1954 tarihli Ticaret ve Ödeme Anlaşmasına ek Protokolün imzalanmasıyla neticelenen müzakerelere aften aşağıdaki hususu size bildtirmekle şeref kazanırım. 

            1969 yılı İzmir Fuarı Kontenjan Rejiminde, iştirak eden memleketlere geçen yıllarda ayrılan kontenjanlarda değişiklik vuku bulduğu takdirde yetkili Türk Makamları, bu değişiklikle mütenasip bir kontenjanın Romanya'ya tefriki suretiyle, Romanya Sosyalist Cumhuriyetini diğer memleketlerle eşit bir muameleye tabi tutacaktır. 

            Hükümetinizin bu husustaki mutabakatını bana teyid etmenizi rica ederim. 

            En derin saygılarımın kabulünü rica ederim. Bay Başkan. 

                                                                                                Celil Vayısoğlu 
            Bay Vasile Rauta 
            Romen Heyeti Başkanı 
            Ankara  

            ROMEN HEYETİ BAŞKANI 

                                                                                                Ankara, 18 Şubat 1969 

            Bay Başkan, 

            Metni aşağıda yazılı bugünkü tarihli mektubunuzu aldığımı size bildirmekle şeref kazanırım: 

            "Türkiye ile Romanya arasındaki 5 Nisan 1954 tarihli Ticaret ve Ödeme Anlaşmasına ek Protokolün imzalanmasıyla neticelenen müzakerelere aften aşağıdaki hususu size bildirmekle şeref kazanırım. 

            1969 yılı İzmir Fuarı Kontenjan Rejiminde, iştirak eden memleketlere geçen yıllarda ayrılan kontenjanlarda değişiklik vuku bulduğu takdirde, yetkili Türk Makamları, bu değişiklikle mütenasip bir kontenjanın Romanya'ya tefriki suretiyle, Romanya Sosyalist Cumhuriyetini diğer memleketlerle eşit bir muameleye tabi tutacaktır. 

            Hükümetinizin bu husustaki mutabakatını bana teyid etmenizi rica ederim." 

            Hükümetimin bu husustaki mutabakatını size teyid etmekle şeref kazanırım. 

            En derin saygılarımın kabulünü rica ederim, Bay Başkan. 

                                                                                                Vasile Rauta 
            Celil Vayısoğlu 
            Türk Heyeti Başkanı 
            Ankara