Milletlerarası Sözleşmeler  
Resmi Gazete: 03.07.1969 Sayı : 13239 (Asıl) Düstur Tertip:5 Cilt: 8-2 Sahife:
     
Milletlerarası Sözleşme
 
Karar Sayısı: 6/11558 
Karar Tarihi :28/03/1969 
     
            Memleketimizin ekmelik buğday ihtiyacının giderilmesi amaciyle 14/2/1969 tarih ve 6/11357 sayılı kararname ile verilen yetki dahilinde 17 Şubat 1969 tarihinde Brüksel’de imzalanmış olan ilişik “Türkiye Cumhuriyeti ve Avrupa Ekonomik Topluluğu Arasında Gıda Yardımı Çerçevesinde Yumuşak Buğday Tedariki ile İlgili Anlaşma”nın (İmza tarihinden itibaren yürürlüğe girmek üzere) onaylanması; Anlaşmanın III üncü maddesinin ikinci fıkrasında sözü edilen özel hesabın “Türk Hazinesi adına Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası nezdinde açılması” ve Anlaşma konusu buğdayların ithali ile Toprak Mahsulleri fisinin görevlendirilmesi; Ticaret Bakanlığının 18/3/1969 tarih ve 252.1/5-5465 sayılı yazısı üzerine, 31/5/1963 tarih ve 244 sayılı Kanunun 3 ve 5 inci maddelerine göre, Bakanlar Kurulunca 28/3/1969 tarihinde kararlaştırılmıştır. 
  
                                                                                                  CUMHURBAŞKANI  
                                                                                                            C. SUNAY   
  
Başbakan Devlet Bakanı Devlet Bakanı Devlet Bakanı
S. DEMİREL S. ÖZTÜRK H. ATABEYLİ K. OCAK
       
Devlet Bakanı Adalet Bakanı Millî Sayılı. Bakanı  İçişleri Bakanı
S.T. MÜFTÜOĞLU H. DİNÇER A. TOPALOĞLU F. SÜKAN
       
Dışişleri Bakanı  Maliye Bakanı Millî Eğit. Bakanı Bayındırlık Bakanı
İ. S. ÇAĞLAYANGİL C. BİLGEHAN İ. ERTEM O. ALP
       
Ticaret Bakanı Sağ.ve Sos. Y. Bakanı Güm. ve Tek. Bakanı Tarım Bakanı
A. TÜRKEL V.A. ÖZKAN N. MENTEŞE B. DAĞDAŞ
       
Ulaştırma Bakanı V. Çalışma Bakanı  Sanayi Bakanı En. ve. Tarih ve . Kay. Bakanı
H. ATABEYLİ T. TOKER M. TURGUT R. SEZGİN
Turizm ve Tanıtma Bakanı İmar ve İskan Bakanı Köy İşleri Bakanı
N. KÜRŞAD H. MENTEŞEOĞLU S. KILIÇ
 
Türkiye Cumhuriyeti ve Avrupa Ekonomik Topluluğu Arasında Gıda Yardımı Çerçevesinde Yumuşak Buğday Tedariki İle İlgili Anlaşma 

            Bir yandan, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti, 

            Öte yandan, Avrupa Toplulukları Konseyi, 

            İşbu Anlaşmayı yapmaya KARAR VERMİŞLER ve bu amaçla tam yetkili olarak tayin ettikleri 
 
            TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ 

            Bay Ziya MÜEZZİNOĞLU, Tam Yetkili ve Olağanüstü 
            Büyükelçi; 
            Türkiye Cumhuriyeti Hükümetinin Avrupa Toplulukları nezdindeki Daimi Delegesi 
 
            AVRUPA TOPLULUKLARI KONSEYİ 

            Bay Jean-Pierre BUCHLER, Avrupa Toplulukları Konseyi Dönem Başkanı; 
            Bay Jean REY, Avrupa Toplulukları Komisyonu Başkanı 
aşağıdaki hükümler üzerinde MUTABIK KALMIŞLARDIR. 

            MADDE: I 
            Avrupa Ekonomik Topluluğu, 1968/1969 yılı hububat ile ilgili gıda yardımı programı çerçevesinde Türkiye Cumhuriyetine, 16 Ocak 1969 tarihinde Konsey tarafından alınan karara uygun olarak, Avrupa Ekonomik Topluluğu Üyesi Devletler arasında aşağıdaki şekilde taksim edilen 50.000 ton yumuşak buğdayı hibe olarak temin eder. 

            - Belçika Krallığı                                    :  4.000 Ton 
            - Federal Almanya Cumhuriyeti           : 14.000 Ton 
            - Fransca Cumhuriyeti                          : 14.000 Ton 
            - İtalya Cumhuriyeti                                : 14.000 Ton 
            - Hollanda Krallığı                                   : 4.000 Ton 

            Teslimat, Topluluk limanlarında dökme FOB olarak yapılacaktır. 

            Avrupa Toplulukları Komisyonu, yükleme limanlarını, bu limanlarda yumuşak buğdayın hazır bulundurulacağı tarihleri ve günlük yükleme hacmini zamanında, mektup, teleks ve telgrafla Türkiye Cumhuriyetine bildirecektir. 

            Avrupa Ekonomik Topluluğunun ve Türkiye Cumhuriyetinin FOB olarak teslim ve kabul hususlarına ait mesuliyetleri işbu Anlaşmanın mütemmim cüz’ü olan ekte belirtilmiştir. 

            MADDE: II 
            Türkiye Cumhuriyeti, yumuşak buğdayın, yükleme limanlarından varış mahallerine kadar nakliyesi ile ilgili bütün gerekli tedbirleri almayı taahhüt eder. 

            Türkiye Cumhuriyeti, deniz yolu ile nakliyatın ihalesinde eşit serbest rekabet kaidelerinin ihlal edilmemesi hususunda azami ihtimamı göstereceğini taahhüt eder. Bu çerçeve içinde ortaya çıkabilecek özel meseleler, işbu Anlaşmanın VIII. maddesi mucibince istişare konusu yapılacaktır. 

            MADDE : III 
            Türkiye Cumhuriyeti, yardım çerçevesinde temin edilen buğdayı beşeri istihlak gayesi ile kullanmayı ve kendi pazarında satışında, benzeni vasıftaki ürünler için bu pazarda tatbik edilen normal fiyatı uygulamayı taahhüt eder. 

            Bu satıştan elde edilen hasılat, deniz nakliyatı ve Türkiye piyasasında sürümü ile ilgili normal masraflar tenzil edildikten sonra, kalkınma projelerinin finansmanı için Türkiye Cumhuriyeti tarafından yapılan masrafların karşılanmasında kullanılmak üzere açılan özel bir hesaba yatırılacaktır. 

            MADDE: IV 
            Akit Taraflar işbu Anlaşmayı, milletlerarası ticarete ve istihsalin normal yapısına herhangi bir zarar verilmesini önleyecek şekilde uygulamayı taahhüt ederler. Bu gaye ile, Akit Taraflar, yardım çerçevesinde elde edilen buğdayın, makul bir şekilde söz konusu olabilecek ticari muamelelere bir ilave teşkil etmesi ve onun yerin ekaim olmaması için gerekli tedbirleri alırlar. 

            MADDE: V 
            Türkiye Cumhuriyeti, yardım çerçevesinde alınan yumuşak buğdayın olduğu kadar, bu hububattan ilk imal edilen maddelerin tekrar ihracını ve yardım faslından alınanlar ile aynı mahiyette olan mahalli yumuşak buğdayın ve bundan imal edilen ilk maddelerin ticari veya gayri ticari şekilde ihracatını, son teslim tarihinden itibaren altı aylık süre içinde önlemek üzere bütün gerekli tedbirleri alır. 
 
            MADDE: VI 
            Türkiye Cumhuriyeti Anlaşmanın tatbik şartları ile ilgili hususlardan Avrupa Ekonomik Topluluğunu haberdar kılmayı taahhüt eder. Bu maksatla Türkiy eCumhuriyeti, Avrupa Toplulukları Komisyonuna aşağıdaki bilgileri verir: 

            MADDE : VII 
            VI. Maddede öngörülen bilgiler, aşağıdaki sürüler içinde verilir: 

            - Nakliye konusunda: Her yükün boşaltılmasından en geç 30 gün sonra, 

            - Diğer hususlarda: Özel hesabın tamamen tasfiyesine kadar, her yılın 31 Aralık tarihindeki durum, gelecek yılın 15 Ocak tarihinden evvel bildirilir. 

            MADDE: VIII 
            Akit Taraflardan birinin talebi üzerine, işbu Anlaşmanın tatbikatı ile ilgili bütün meseleleri Akit Taraflar aralarında istişare ederler. 

            MADDE: IX 
            İşbu Anlaşma, her metin eşitlikle geçerli olmak üzere, Alman, Fransız, İtalyan, Hollanda ve Türk dillerinde ikişer nüsha olarak yazılmıştır. 

 EK 
Yükleme limanlarında yumuşak buğdayın hazır bulundurulması ile ilgili hükümler 

            Anlaşmanın ve bilhassa birinci maddesinin iyi bir şekilde tatbik edilmesi için Akit Taraflar aşağıdaki hususlarda mutabık kalmışlardır. 

            MADDE:1 
            3 üncü maddenin 6 ncı fıkrası hükmü mahfuz kalmak kaydı ile, malın teslimi, yükleme limanında malın geminin küpeştesini fiilen aşması ile yapılmış olur; bütün istif ve yerleştirme masrafları Türkiye Cumhuriyetine aittir. 

            MADDE: 2 
            3 üncü maddenin 6 ncı fıkrası hükmü mahfuz kalmak kaydı ile, yükleme limanında mal, geminin küpeştesini fiilen aştığı anda riziko, Avrupa Ekonomik Topluluğundan Türkiye Cumhuriyetine geçer. 

            MADDE: 3 
            Türkiye Cumhuriyeti, Anlaşmanın 1 inci maddesine uygun şekilde bildirilecğek olan yükleme tarihlerin eriayet olunabilecek şekilde, malı yükleyecek gemilerin zamanında tayin etmek ve adını Avrupa Ekonomik Topululuğuna bildirmekle mükelleftir. 

            Geminin tayini, Türkiye Cumhuriyeti tarafından, geminin limana muhtemel muvasalat tarihinden en az yedi tam gün önce Avrupa Ekonomik Topluluğuna bildirecektir. Geminin tayin edilmemesinden veya geç tayin edilmesinden doğabilecek neticelerden, Türkiye Cumhuriyeti sorumludur. 

            Türkiye Cumhuriyeti, geminin limana varması muhtemel tarihin, en az 72 saat önce, kaptan tarafından Avrupa Ekonomik Topluluğuna bildirileceğine dair bir hükmü nakliye mukavelesine dercedecektir. 

            Geminin yüklemeye hazır olduğu bildirilen tarihten itibaren mal, tayin edilen limanda Türkiye Cumhuriyetinin emrine amade olacaktır. Avrupa Ekonomik Topluluğu malı zamanında geminin emrine vermediği takdirde, bundan mütevellik bütün netice ve bilhassa sürastarya ve/veya diğer masraflar Avrupa Ekonomik Topluluğuna ait olacaktır. 

            Türkiye Cumhuriyeti tarafından tayin edilen geminin yükleme limanına muvasalatındaki gecikmeden veya geminin yükleme imkansızlığından, malın Anlaşmanın 1 inci maddesine uygun şekilde bildirilecek olan süreler içinde yüklenememesinden mütevellit gecikmeden doğacak zarar, ziyan ve malın beklemesiyle ilgili masraflar, Türkiye Cumhuriyetine ait olacaktır. 

            Anlaşmanın 1 inci maddesine uygun şekilde bildirilecek olan müddet zarfında Türkiye Cumhuriyeti uygun tonajda bir gemi temin edemediği ve teslimat için öngörülen tarihin en geç son günü müddetin uzatılmasını talep ettiğini telgrafla Avrupa Ekonomik Topluluğuna bildirmediği takdirde, Türkiye Cumhuriyeti kusurlu addedilecektir. Müddetin bu şekilde uzatılması talep edildiği takdirde, Avrupa Ekonomik Topluluğu malı Türkiye Cumhuriyeti hesabına muhafaza eder ve bu durumdan mütevellit masraflar, Türkiye Cumhuriyetine ait olur. 

            Yükleme limanının tahmil imkanlarına cevap vermeyecek ölçüde bir geminin temininden mütevellit neticelerden Türkiye Cumhuriyeti sorumludur. 

            MADDE: 4 
            Anlaşmanın 1 inci maddesine uygun şekilde bildirilecek olan miktarların yüklenmesinde tolerans hakkı % 5 olup, bu oran 50.000 tonluk toplam miktarı tecavüz edemez. 

            Bununlar beraber, Avrupa Ekonomik Topluluğunun iradesi dışındaki sebeplerle, tayin edilen gemiye yüklenmek için emre amade tutulan miktarın tamamı yüklenemediği takdirde, öngörülen müddet içinde gemiye yüklenemeyen bakiye, Türkiye Cumhuriyeti hesabına stok edilir ve ilk gelecek gemiye yüklenir. 

            Türkiye Cumhuriyeti, onbeş tam günlük bir müddet içinde, Avrupa Ekonomik Topluluğuna bakiyeyi teslim almayacağını bildirirse, bu bildiriye kadar yapılmış olan depolama ve manipülsiyon masrafları Türkiye Cumhuriyetine ait olur. 

            Bu takdirde Avrupa Ekonomik Topluluğu kendini Türkiye Cumhuriyetine karşı taahhütlerini yerine getirmiş olarak kabul edebilir. 

            MADDE: 5 
            Mal gemiye yüklenir yüklenmez, Avrupa Ekonomik Topluluğu yükleme sırasında tesbit ettiği ile gemi konşimentosunda kayıtıl malın miktarını, evsafını ve yükleme tarihini, gecikmeden, yazılı olarak Türkiye Cumhuriyetine bildirecektir. 

            MADDE: 6 
            Malın, geminin küpeştesini fiilen aşmasından sonraki bütün masraflar, Türkiye Cumhuriyetine aittir. 

            MADDE: 7 
            Akit Taraflar, Anlaşmanın tatbiki için bir veya birkaç mümessil tayin etme hakkını mahfuz tutarlar. 

            Türkiye Cumhuriyeti, her ihtimale karşı, yüklem elimanlarında bir temsilci bulunduracaktır.