Milletlerarası Sözleşme  
Resmi Gazete: 12.061969 Sayı : 13207 (Asıl) Düstur Tertip:5 Cilt: 8-2 Sahife:
     
Milletlerarası Sözleşme
 
Karar Sayısı: 6/11624
Karar Tarihi : 15/04/1969    
     
            Dünya Sağlık Teşkilâtı Anayasası’nın, Dünya Sağlık Teşkilâtı Yirminci  Genel Kurulu’nun 23 Mayıs 1967 tarih ve WHA 20.36 sayılı kararı ile değiştirilip onaylanması 13/2/1969 tarih ve 1104 sayılı Kanunla uygun görülen 24 ve 25 inci maddelerinin, yayımı tarihinde yürürlüğe girmek üzere onaylanması; Dışişleri Bakanlığının uygun mütâalasına dayanan Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığının 28/3/1969 tarih ve I/EB-1555 sayılı yazısı üzerine, 31/5/1963 tarih ve 244 sayılı Kanunun 3 üncü maddesine göre, Bakanlar Kurulunca 15/4/1969 tarihinde kararlaştırılmıştır. 
  
CUMHURBAŞKANI
C. SUNAY
 
Başbakan Devlet Bakanı Devlet Bakanı Devlet Bakanı
S. DEMİREL S. ÖZTÜRK H. ATABEYLİ K. OCAK
       
Devlet Bakanı Adalet Bakanı Millî Sa. Bakanı İçişleri Bakanı
S.T. MÜFTÜOĞLU H. DİNÇER A. TOPALOĞLU F. SÜKAN
       
Dışişleri Bakanı Maliye Bakanı Millî Eğit. Bakanı Bayındırlık Bakanı
İ.S. ÇAĞLAYANGİL C. BİLGEHAN İ. ERTEM O. ALP
       
Ticaret Bakanı Sağ.ve Sos. Y. Bakanı Güm. ve Tek. Bakanı Tarım Bakanı
A. TÜRKEL V.A. ÖZKAN N. MENTEŞE B. DAĞDAŞ
       
Ulaştırma Bakanı Çalışma Bakanı  Sanayi Bakanı En. ve. Tarih ve . Kay. Bakanı
H. ATABEYLİ T. TOKER M. TURGUT R. SEZGİN
       
Turizm ve Tanıtma Bakanı İmar ve İskan Bakanı Köy İşleri Bakanı  
N. KÜRŞAD H. MENTEŞEOĞLU S. KILIÇ  
  
Anayasa’nın 24 ve 25 inci maddelerine yapılan değişiklikler 

            Yirminci Dünya Sağlık Genel Kurulu, 

            Brezilya Hükümeti tarafından yapılan Anayasa’nın 24 ve 25 inci maddelerini değiştirme teklifini nazarı itibara alarak; ve 

            Anayasa’ya teklif edilecek değişiklik metinlerinin Sağlık Genel Kurulu tarafından tetkik edilmesinden en az altı ay evvel Üye Devletlere bildirilmesini Anayasa’nın 73 üncü maddesindeki âmir bulunan hükümlere riayet edilmiş olduğunu da müşahede ederek, 

- I -

            1. İşbu kararı eklerinde bulunan ve bu kararın tümünü teşkil eden Anayasa değişikliklerini Çince, Fransızca, İngilizce, İspanyolca ve Rusca metinleri aynı derecede muteber olmak üzere KABUL EDER. 

            2. İşbu kararın iki nüshasının Yirminci Dünya Sağlık Genel Kurulu Başkanının ve Dünya Sağlık Teşkilâtı Genel Müdürünün imzaları ile tasdik edilmesine, bu nüshalardan birisinin, Anayasa’nın tevdi yeri olan Birleşmiş Milletler Teşkilâtı Genel Sekreterine ulaştırılmasına, diğerinin de Dünya Sağlık Teşkilâtı arşivlerinde muhafaza edilmesine KARAR VERİR. 

- II-

            Anayasa’nın 73 üncü maddesinde öngörüldüğü üzere, yukarda zikredilen Anayasa değişikliklerinin, Üye Devletlerin, her birinin kendi Anayasa kaideleri gereğince üçte ikisi tarafından kabul edildiği tarihte, bütün Üye Devletler için yürürlüğü gireceğini nazarı itibara alarak, 

            Bizzat Anayasa’nın kabulüne dair olan Anayasa’nın 79 b) maddesinde öngörüldüğü gibi her kabul bildirisinin Birleşmiş Milletler Genel Sekreterine resmî bir belge tevdii suretiyle yapılmasına KARAR VERİR, 

                                                                        Onbirinci Genel Oturum 
                                                                        23 Mayıs 1967 
                                                                        A20/VR/11 

            Madde 24 - Bu madde kaldırılıp yerine aşağıdak konacaktır. 

            MADDE- 24 
            Konsey 30 Üye Devlet tarafından tayin edilen 30 kişiden mürekkeptir. Sağlık Genel Kurulu coğrafya bakımından adilâne bir dağıtma usulünü gözönünde bulundurarak Konseye bir delege tayinine davet edilecek Devletleri seçer. Bu Devletlerden her birisi, teknik bakımdan sağlık alanında ehliyetli bir kimse gönderir, bu kimseye vekiller yahut müşahitler refakat edebilir. 

            Madde 25- Bu madde kaldırılıp yerine aşağıdaki konacaktır. 

            MADDE - 25 
            Bu üyeler üç yıl için seçilir ve yeniden seçilmeleri caizdir; ancak Konsey üye adedini yirmi dörtten otuza çıkaran işbu Anayasa değişikliğinin yürürlüğe girmesini müteakıp toplanacak ilk Sağlık Genel Kurulunda seçilen on dört üyeden ikisi bir yıl, diğer ikisi iki yıl için seçilirler, bunlar kur’a çekilmek suretiyle ayrılırlar.