Milletlerarası Antlaşmalar             
Resmi Gazete: 20.07.1969 Sayı : 13228 (Asıl) Düstur Tertip:5 Cilt: 8-2 Sahife:
     
Milletlerarası Antlaşma
 
Karar Sayısı: 6/11680 
Karar Tarihi : 04/04/1969 
     
            28/5/1965 tarih ve 6/4713 sayılı Kararnameye ektir. 

            2 Nisan 1965 tarihli ve 561 sayılı Kanunla verilen yetkiye dayanılarak katılmış bulunduğumuz “Avrupa ve Akdeniz Nebat Koruma Teşkilatı Kurulmasına ilişkin Sözleşme ve Ekleri”nde yapılan ilişik değişikliklerin onaylanması; Dışişleri Bakanlığının 25/3/1969 tarihli ve UEK: 733.093-69/2/205 sayılı yazısı üzerine, 31/5/1963 tarihli ve 244 sayılı Kanunun üçüncü maddesine göre, Bakanlar Kurulunca 4/4/1969 tarihinde kararlaştırılmıştır.

                                                                                                    
                                                                                                            CUMHURBAŞKANI  
                                                                                                            C. SUNAY  
 
Başbakan Devlet Bakanı Devlet Bakanı Devlet Bakanı
S. DEMİREL S. ÖZTÜRK H. ATABEYLİ K. OCAK
       
Devlet Bakanı Adalet Bakanı Millî Sayılı. Bakanı İçişleri Bakanı
S.T. MÜFTÜOĞLU H. DİNÇER A. TOPALOĞLU F. SÜKAN
       
Dışişleri Bakanı V. Maliye Bakanı Millî Eğit. Bakanı Bayındırlık Bakanı
S.T. MÜFTÜOĞLU C. BİLGEHAN İ. ERTEM O. ALP
       
Ticaret Bakanı Sağ.ve Sos. Y. Bakanı Y. Güm. ve Tek. Bakanı Tarım Bakanı
A. TÜRKEL V.A. ÖZKAN N. MENTEŞE B. DAĞDAŞ
       
Ulaştırma Bakanı V. Çalışma Bakanı  Sanayi Bakanı En. ve. Tarih ve . Kay. Bakanı
H. ATABEYLİ T. TOKER M. TURGUT R. SEZGİN
Turizm ve Tanıtma Bakanı İmar ve İskan Bakanı Köy İşleri Bakanı
N. KÜRŞAD H. MENTEŞEOĞLU S. KILIÇ
 
            Konsey Tarafından Kabul Edilen Yeni Andlaşma Metni

            MADDE XVIII
            Mali meseleler
             a. Teşkilat masrafları üye Devletlerin senelik iştirak hisseleri ve Konsey veya İcra Komitesi tarafından tasvip edilen diğer gelir ile karşılanır. 

            b. Her üye Devletin senelik iştirak hissesinin miktarı EK 1 de belirtilen bareme dayanır. 

            c. İcra Komitesinin tavsiyesi üzerine Konsey, Ek 1 de belirtilen esas iştirak hesselerinin Teşkilatın faaliyetlerine veya halihazırdaki ekonomik duruma göre ayarlanması maksadıyla bunlara bir emsal tatbik edebilir. Karar üye Devletlerin üçte iki çoğunluğuyla alınır. 

            d. Senelik iştirak hisseleri Teşkilatın hesap devresi başlangıcında ödenir. 

            e. İcra Komitesi ilgili Devletlerin rıza ve muvafakati mahfuz kalmak kaydı ile iştirak hisselerinin hangi para üzerinden ödeneceğini tespit eder. 

            f. Herhangi bir devlet veya devletler grubu lehine teşkilat tarafından icra edilen hususi mücadele kampanyaları veya özel projelerin mevcudiyeti halinde bu devletlerden munzam iştirak hisseleri alınabilir. 

            g. Konsey tarafından üç sene müddetle seçilen üç üye Devlet temsilcilerinden müteşekkil bir Muhasebat Divanı her sene Teşkilatın hesap ve muamelatını tetkik eder ve bunları Konseye raporla bildirir. İcra Komitesi Teşkilat hesaplarını tahkik edecek olan hesap mütehassısları tayin edebilir. 

            MADDE XIX
            Tadiller
            a. İşbu Sözleşme ile I ve II numaralı ekleri için vaki tadil tekliflerine ait metin, Konsey tarafından tetkikinden asgari üç ay evvel Genel Müdürlük tarafından üye Devletlere tebliğ edilir. 

            b. Aşağıdaki c bendinde zekridelin ek I de yapılacak tadilat müstesna, üye Devletlere yeni mükellefiyetler tahmil edilen tadillerin meriyete girmesinin Devletlerden herbirinin kabulüne vabeste bulunması kayıt ve şartı ile, Sözleşme tadilleri, Konseyde hazır ve reye iştirak eden üye Devletlerin üçte iki ekseriyetinin kabulünden sonra meriyete girer. 

            c. Ek I in tadilleri Konsey tarafından üye Devletlerin üçte iki çoğunluğu ile kabul edilir. 

            d. Ek II nin tadilleri hazır ve reye iştirak eden üyelerin ekseriyetinin reyi ile kabul edilir. 

            e. Kabul edilen tadiller Fransız Hükümetine tebliğ edilir. Fransız Hükümeti bütün üye Devletleri bu tebliğlerden ve tadilatın meriyete girmesinden haberdar eder. 

EK I
            KATILMA PAYLARI BAREMİ
            Konsey tarafından 18 Eylül 1968 de tasvip edilen, FAO (Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Teşkilatı)nın 1966-67 bütçesine, FAO ya üye devletlerce ödenen katılma paylarına dayanan aidat baremi. 
EK I
KATILMA PAYLARI BAREMİ

            Konsey tarafından 18 Eylül 1968 de tasvip edilen, FAO (Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Teşkilatı)nın 1966-67 bütçesine, FAO ya üye devletlerce ödenen katılma paylarına dayanan aidat baremi. 

 
 
Kategori FAO’ya ödenen katılm payı % olarak Yıllık katılma payları Sterlin olarak  Üye Devletler
1 0.001 den az 300 -
2 0.01-0.15 600 Cezayir
      Kıbrıs
      Gernesey
      Jersey
      Lüksemburg
      Tunus
3 0.16-0.45 900 Bulgaristan
      Yunanistan
      Macaristan
      İrlanda
      İsrail
      Portekiz
4 0.46-0.75 1200 Avusturya
      Finlandiya
      Norveç
      Romanya
      Türkiye
      Yugoslavya
5 0.76-1.35 1500 Danimarka
      İspanya
      İsviçre
      Çekoslavakya
6 1.36-2.00 1800 Belçika
      Hollanda
      Polonya
      İsveç
7 2.01-2.5 2100 -
8 2.51-5.00 2400 İtalya
9 5.01-7.50 2700 -
10 7.51-10.00 3000 Almanya
      Fransa
      Birleşik Krallık
      Sovyet Sosyalist Cumhuriyetleri Birliği