Milletlerarası Antlaşmalar  
Resmi Gazete: 20.08.1969 Sayı : 13280 (Asıl) Düstur Tertip:5 Cilt: 8-2 Sahife:
     
Milletlerarası Antlaşma
 
Karar Sayısı: 6/11681 
Karar Tarihi :04/04/1969 
     
            Hükümetimizle Dünya Gıda Programı arasında “Tunçbilek ve Seyit Ömeri Madenlerinin geliştirilmesi Projesi”ne gıda yardımı yapılması maksadiyle imzalanmış olup 21/7/1967 tarih ve 6/8559 sayılı kararname ile onaylanmış bulunan Anlaşma çerçevesinde memleketimize bağışlanması öngörülen gıda maddelerinin miktar ve nevilerinde değişiklik yapılmasını sağlamak üzere 18/1/1969 tarih ve 6/11269 sayılı kararname ile verilen yetkiye dayanılarak mektup teatisi suretiyle yapılan ilişik düzenlemenin onaylanması; Dışişleri Bakanlığının 25/3/1969 tarih ve UEK-733.114/69/2-204 sayılı yazısı üzerine, 31/5/1963 tarihli ve 244 sayılı Kanunun üçüncü maddesine göre, Bakanlar Kurulunca 4/4/1969 tarihinde kararlaştırılmıştır
                                                                                                  CUMHURBAŞKANI  
                                                                                                            C. SUNAY   
  
Başbakan Devlet Bakanı Devlet Bakanı Devlet Bakanı
S. DEMİREL S. ÖZTÜRK H. ATABEYLİ K. OCAK
       
Devlet Bakanı Adalet Bakanı Millî Sa. Bakanı  İçişleri Bakanı
S.T. MÜFTÜOĞLU H. DİNÇER A. TOPALOĞLU F. SÜKAN
       
Dışişleri Bakanı V. Maliye Bakanı Millî Eğit. Bakanı Bayındırlık Bakanı
S.T. MÜFTÜOĞLU C. BİLGEHAN İ. ERTEM O. ALP
       
Ticaret Bakanı Sağ.ve Sos. Y. Bakanı Güm. ve Tek. Bakanı Tarım Bakanı
A. TÜRKEL V.A. ÖZKAN N. MENTEŞE B. DAĞDAŞ
       
Ulaştırma Bakanı V. Çalışma Bakanı V. Sanayi Bakanı En. ve. Tarih ve . Kay. Bakanı
H. ATABEYLİ T. TOKER M. TURGUT R. SEZGİN
Turizm ve Tanıtma Bakanı İmar ve İskan Bakanı Köy İşleri Bakanı
N. KÜRŞAD H. MENTEŞEOĞLU S. KILIÇ
  
Dünya Gıda Programı 

24 Aralık 1968 

            Sayın Bay Gümrükçüoğlu, 
            Seyitömer ve Tunçbilek Madenlerinin Geliştirilmesi hakkındaki Projeyle ilgili olarak Türkiye Hükümeti ile Dünya Gıda Prgramı arasında 7 Nisan 1967 tarihinde imzalanan Anlaşmaya atfen, 15 Kasım 1968 tarihli ve UEK: 733.114/68/2-413 sayılı mektubunuza uygun olarak II. madde 1 (a) Bölümü ve III. madde 2 (a) Bölümünün aşağıdaki şekilde değiştirilmesini teklif etmek isterim: 

            Madde II 
            1. Gıda yardımı temini 
            (a) DGP, toplam bedeli (Navlun, sigorta, idare ve mahallinde nezaret dahil) 460.000 Amerikan doları olarak tahmin edilen ve beher kalem için miktarı aşağıda belirtilen ölçüyü aşmamak üzere şu gıda maddelerini İstanbul Limanında Hükümete teslim edecektir: 

            (i) 1,975 ton buğday 
            (ii) 30 ton konserve et 
            (iii) 89 ton konserve balık 
            (iv) 79 ton peynir 
            (v) 158 ton yemeklik yağ 
            (vci) 79 ton yağsız süttozu 

            Madde III 
            2. Gıda maddelerinin değerlendirilmesi 
            (a) Hükümet, DGP tarafından temin edilen gıda maddelerini aşağıdaki şekilde değerlendirecektir: 
 DGP gıdaları, maden tesislerindeki yatakhanelerde kalan 1100 bekar işçi tarafından yemekhanede tüketilmek üzere günde iki öğün yemek hazırlamak ve 5900 evli işçiy eücretlerinin bir kısmı olarak dağıtılmak suretiyle kullanılacaktır. Yardımdan faydalanan şahıs başına günlük istihkak şöyledir: 

 Gıda maddesi                          Miktar (gram) 
 Buğday                                           500 
 Konserve et                                      30 (Proje süresinin ilk 6 ayı için) 
 Konserve balık                                 30 (Proje süresinin son 18 ayı için) 
 Peynir                                                20 
 Yemeklik yağ                                    40 
 Yağsız süttozu                                   20 
  
            Her yıl temin edilecek toplam istihkaklar 1.975.000 e baliğ olacaktır. 

            Yukarıdaki değişikliklerin Türkiye Hükümetince kabule şayan olduğunun teyidini rica ve bu mektup ile buna cevabınızın Anlaşmanın resmi tadili mahiyetinde olarak kabul edilmesini talep etmek isterim. 

            Saygılarımla, 

Bay Rahmi Gümrükçüoğlu 
T. M. Unwin 
DışişleriBakanlığı 
Ankara 

T. M. UNWİN
Uluslararası Ekonomik
Daimi Temsilci V.
Kuruluşlar Dairesi
Genel Müdürü
UEK: 733.114/69/2/66 
Ankara, 6 Mart 1969 

            Sayın Bay Keen, 
            Bay Unwin’in metni aşağıda belirtilen 24 Aralık 1968 tarihli 2-3-27/B sayılı mektubunu almış olduğumu bildirmekle şeref duyarım: 

            Seyitömer ve Tunçbilek Madenlerinin Geliştirilmesi hakkındaki Projeyle ilgili olarak Türkiye Hükümeti ile Dünya Gıda Programı arasında 7 Nisan 1967 tarihinde imzalanan Anlaşmaya atfen, 15 Kasım 1968 tarihli ve UEK: 733.114/68/2-413 sayılı mektubunuza uygun olarak II. madde 1 (a) Bölümü ve III. madde 2 (a) Bölümünün aşağıdaki şekilde değiştirilmesini teklif etmek isterim: 

            Madde II 
            1. Gıda yardımı temini 
            (a) DGP, toplam bedeli (Navlun, sigorta, idare ve mahallinde nezaret dahil) 460.000 Amerikan doları olarak tahmin edilen ve beher kalem için miktarı aşağıda belirtilen ölçüyü aşmamak üzere şu gıda maddelerini İstanbul Limanında Hükümete teslim edecektir: 

            (i) 1,975 ton buğday 
            (ii) 30 ton konserve et 
            (iii) 89 ton konserve balık 
            (iv) 79 ton peynir 
            (v) 158 ton yemeklik yağ 
            (vi) 79 ton yağsız süttozu 

            Madde III 
            2. Gıda maddelerinin değerlendirilmesi 
            (a) Hükümet, DGP tarafından temin edilen gıda maddelerini aşağıdaki şekilde değerlendirecektir: 
 DGP gıdaları, maden tesislerindeki yatakhanelerde kalan 1100 bekar işçi tarafından yemehanede tüketilmek üzere günde iki öğün yemek hazırlamak ve 5600 evli işçiye ücretlerinin bir kısmı olarak dağıtılmak suretiyle kullanılacaktır. Yardımdan faydalanan şahıs başına günlük istihkak şöyledir: 
  
Gıda maddesi                          Miktar (gram) 
 Buğday                                           500 
 Konserve et                                      30 (Proje süresinin ilk 6 ayı için) 
 Konserve balık                                 30 (Proje süresinin ilk 18 ayı için) 
 Peynir                                                20 
 Leketmit lağ                                      40 
 Yağsız süttozu                                   20 

            Her yıl temin edilecek toplam istihkaklar 1.975.000 e baliğ olacaktır. 

            Yukarıdaki değişikliklerin Türkiye Hükümetince kabule şayan olduğunun teyidini rica ve bu mektup ile buna cevabınızın Anlaşmanın resmi tadili mahiyetinde olarak kabul edilmesini talep etmek isterim.” 

            Bu teklifin Türkiye Cumhuriyeti Hükümetince kabule şayan ve mektubunuz ile bu cevabımızın Anlaşmanın resmi tadili mahiyetinde olduğunu teyid etmekle şeref duyarım. 

            Saygılarımla, 
  
Bay James Keen      
Birleşmiş Milletler 
Kalkınma Programı 
Uluslararası Ekonomik 
Daimi Temsilcisi 
Kuruluşlar Dairesi 
Genel Müdürü 

Rahmi Gümrükçüoğlu
Atatürk Bulvarı, 231
Ankara