Milletlerarası Antlaşmalar  
Resmi Gazete: 21.08.1969 Sayı : 13281 (Asıl) Düstur Tertip:5 Cilt: 8-2 Sahife:
     
Milletlerarası Antlaşma
 
Karar Sayısı: 6/11724
Karar Tarihi : 30/04/1969
     
            28/12/1968 tarih ve 6/11137 sayılı Kararname ile verilen yetkiye dayanılarak Hükümetimiz ile Dünya Gıda Programı arasında 6 Şubat 1969 tarihinde imzalanmış bulunan ilişik “Çiftçi Eğitim Kampları” Proje Anlaşmasının yayımlandığı tarihten itibaren yürürlüğe girmek üzere onaylanması; Dışişleri Bakanlığının 10/4/1969 tarih ve UEK. 733. 114/69/2-241 sayılı yazısı üzerine, 31/5/1963 tarih ve 244 sayılı Kanunun 3 üncü ve 5 inci maddelerine göre, Bakanlar Kurulunca 30/4/1969 tarihinde kararlaştırılmıştır.   
                                                                                                  CUMHURBAŞKANI  
                                                                                                            C. SUNAY   
  
Başbakan Devlet Bakanı Devlet Bakanı Devlet Bakanı
S. DEMİREL S. ÖZTÜRK H. ATABEYLİ K. OCAK
       
Devlet Bakanı Adalet Bakanı Millî Sayılı. Bakanı  İçişleri Bakanı
S.T. MÜFTÜOĞLU H. DİNÇER A. TOPALOĞLU F. SÜKAN
       
Dışişleri Bakanı V. Maliye Bakanı Millî Eğit. Bakanı Bayındırlık Bakanı
İ. S. ÇAĞLAYANGİL C. BİLGEHAN İ. ERTEM O. ALP
       
Ticaret Bakanı Sağ.ve Sos. Y. Bakanı Güm. ve Tek. Bakanı Tarım Bakanı
A. TÜRKEL V.A. ÖZKAN N. MENTEŞE B. DAĞDAŞ
       
Ulaştırma Bakanı V. Çalışma Bakanı V. Sanayi Bakanı En. ve. Tarih ve . Kay. Bakanı
H. ATABEYLİ T. TOKER M. TURGUT R. SEZGİN
Turizm ve Tanıtma Bakanı İmar ve İskan Bakanı Köy İşleri Bakanı
N. KÜRŞAD H. MENTEŞEOĞLU S. KILIÇ
 
Çiftçi Eğitim Kampları Projesinin ikinci defa genişletilmesi için Dünya Gıda Programı Yardımı ile ilgili olarak Türkiye Hükümeti ve Birleşmiş Milletler/FAO Dünya Gıda Programı arasında kabul edilen Uygulama Planı
(Türkiye 132 UzatmaIı)


            Türkiye Hükümeti (Bundan böyle “Hükümet” diyen anımlacaktır) ile Birleşmiş Milletler/FAO Dünya Gıda Programının (Bunndan böyle “DPG” diye anılacaktır) Hükümet ve DPG tarafından 23 Mayıs 1968 tarihinde imzalanan Dünya Gıda Programı yardımları ile ilgili bir Temil Anlaşmaya girmeleri üzerine, ve

            Hükümetin çiftçi eğitim kamplarıla ilgili bir projeyi uygulamak amacıyla DPG den yardım talep etmesi üzerine, ve

            DPG nin bu yardımı sağlamayı kabul etmesi üzerine,

            Hükümet ve DPG yukarıda adı geçen projenin uygulanması için karşılıklı işbirliği yapmak arzusuyla aşağıdaki hususlarda anlaşmışlardır:
 
            Madde I
            Hükümet Projesinin ve bu Projeye DPG nin yapacağı yardımın amacı ve tarifi
            Projenin amacı, arazi geliştirme projelerinin yürütülmekte olduğu sahalarda tesis edilen kamplarda çifçilerin tatbiki eğitimini sağlamak suretiyle, tarımsal toprak ve su kaynaklarının muhafaza ve geliştirilmesi amacını güden halihazır projenin faaliyetlerini geliştirmektedir. İlk Anlaşma 8 Ekim 1964 tarihinde ve ilk uzatmaya ilişkin Anlaşma ise 4 Kasım 1966 tarihinde imzalanmıştır.

            Kamplar yaklaşık olarak 100 çiftçiye eğitim kolaylıkları sağlayacaktır. Bu çiftçi eğitim kampları, ortalama olarak, ülkenin bütün bölgelerinde yılda beş ay faaliyet göstermekte olup bundan böyle de bu şekilde devam edecektir. Kamp mahalleri, ele alınan projelerin önemi ve önceliğine göre yıldan yıla değişmektedir.

            DPG gıda maddeleri 75 kampta eğitim gören 7500 çiftçiye kamp kantininden, yılda 150 gün olamka üzere dağıtılacaktır. Dpg yayrdım dönemi boyunca her çiftçiye ailelerine götürmeleri için günde 4 ek istihkak verilecek, bu suretle yardımdan faydalananların toplam saısı yılda 37.500 olacaktır. DPG gıda ardımı beş yıl sürecektir.

            Madde II
            Dpg nin mükellefiyetleri 
            İşbu Uygulama Planının diğer bölümlerinde zikdedilen Hümkümet ile Dpg nin mutabık kaldıkları ahval ve şartları ilâve olarak, Dpg aşağıda belirtilen özel mükellefiyetlerin yüklenmeyi kabul eder:
 
            1- Gıda yardımı temini:
            a) DPG, toplam bedil (Navlun, sigorta ve idare masrafları dahil) 3,534,000 Amerikan Doları olarak tahmin edilen v eherbiri için miktarı aşağıda belirtilen ölçüyü geçmemek üzere, şu gıda maddlerini Hükümete temin edecektir. İstanbul limanınında teslim edilecek olan çay ve her seferinde sevkiyat talepleri verildiğinde Hükümet tarafından belirtilerce en uygun limanda teslim edilecek olan buğraş hariç, bütün gıda maddleri için giriş limanı Mersin olacaktır.

            b) Yukardaki gıda maddeleri projenin o andaki ihtiyaç durumuna göre muhtelif partilerde temin edilecektir. Birinci parti, Madde III. 3 uyarınca hazırlık tedbirlerinin tammalandığı, Hükümet tarafından DPG ye  bildirildikten sonra ilk fırsatta sevkedilecektir. 31 Aralık 1970 tarihinden sonra sevkedilecek partiler gıda maddelerinin tedarik imkânlarına bağlı olacaktır.

            c) DPG, bütün gıda maddeleri sevkiyatlarının Mersin, İstanbul ve/veya DPG nin de kabul edeceği diğer limanlara kadar uygun şekilde sigortalanması için gerekli işlemleri yaptıracak ve DPG tarafından tayin edilecek bağımsız bir idarecinin raporu çerçevesinde sigorta nezdinde gerekli taleplerde bulunacaktır. Gıda maddeleri emniyetle yerlerine ulaşacak şekilde sevkedilecek, ancak böyle bir sevkiyat sırasında önemli derecede kayıp veya zarara uğrayan gıda maddelerini DPG mümkün olduğu nispette karşılayacaktır.

            d) DPG, mümkün olduğu ölçüde, gıda maddelerinin temini konusundaki işlemlerin gelişmesi hakkında Hükümete bilgi verecektir.

            2- Denetleme ve istişare hizmetleri:
            a) DPG, gıda maddelerinin taşınması, depolanması, nakliyesi, ve dağıtımı ile ilgili olarak Hükümete gerekli idarî ve istişarî hizmetleri temin edecektir.

            b) DPG, gıda maddelerinin taşınması, depolanması, nakliyesi, ve dağıtımı konularında Köy İşleri Bakanlığına yardım edecek ve tavsiyelerde bulunacak daimî bir proje memurunun hizmetlerini sağlayacaktır.

            3- Proje değerlendirmesi:
            a) DPG, ele alınan çalışmaların etkenliği, gıda yardımı amaçlarına ne derecede erişildiği, bu yardımın Türkiye’deki buğday, bakliyat, süt, peynir, yemeklik yağ, balık, kuru meyva ve çay ve benzeri ürünlerin iç üretimi ve pazarlarına, bunlar ve benzeri ürünler bakımından memleketin dış ticaretine tesiri ve gıda yardımının uzun vadede ülkedeki beslenme durumunun geliştirilmesi ve iktisadî ve toplumsal kalkınmaya etkisi açısından Hükümetin işbirliği ile proje değerlendirmesi veya değerlendirmeyi yapmayı yükümlenebilir.

            b) Projenin değerlendirilmesi konusunda hazırlanan bütün nihaî raporlar mütalâası alınmak üzere Hükümete ve sonra bu mütelâa ile birlikte BK/FAO Hükümeterarası Komitesine sunacaktır.

            MADDE III
            Hükümetin mükellefiyetleri
            İşbu Uygulama Planının diğer bölümlerinde zikredilen Hükümet ile DPG ni mutabık kaldıkları ahval ve şartlara ilâve olarak, Hükümet aşağıda gösterilen özel mükellefiyetleri yüklenmeyi kabul eder:

            1- Projenin uygulanmasındaki sorumluluk:
            a) Proje, II. Maddede DPG tarafından özel mükellefiyetlerin yükümlenildiği husular hariç, kendi kaynaklarından veya başka kaynaklardan bütün personel, arazi, malzeme, teçhizat, hizmet  ve nakliyeyi temin edecek ve proje için gerekli masrafları ödeyecek olan Hükümetin sorumluluğu altında uygulanacaktır.
 
14.063 Ton buğday
1.125 » bakliyat
844 » yağsız süttozu
563 » peynir
844 » yemeklik yağ
844 » konserve balık
281 » kuru meyva
22,5 » çay

            b) Hükümet, işbu Anlaşma ile projenin Hükümet adına yürütülmesi işiyle Köy İşleri Bakanlığını, Hükümet ile DPG arasında projenin umumî politikası ile ilgili muhaberat ve temasların yapılmasında Dışişleri Bakanlığını, projenin uygulanması teferruatı ile de TOPRAKSU Genel Müdürlüğü tarafından tayin edilen bir proje yönetimini görevlendirir.

            c) Hükümetin sorumluluğu içine aşağıdaki hususların temini de girer:

            i- Bir proje yönetmeni, 3 ambar müfettişi, 16 ambar memuru, 16 muhasebeci, 25 bekçi, 22 dağıtıcıdan müteşekkil ve istihdam maliyetinin 225.000 Amerikan Dolarına eşit olacağı tahmin edilen gıda yardımı ile ilgili personel.

            ii- Maliyeti tahminen 50.452 Amerikan dolarına eşit olmak üzere, DPG tarafında temin edilen gıda maddelerinin Mersin, İstanbul ve /veya sevkiyat sırasında ilgili makamlar tarafındamn talep edilecek diğer limanlarda boşaltılması ve gümrükten çekilmesi.

            Normal deniz nakliyatı yoluyla sevkedilen gıda maddeleri Hükümet tarafından mutad CİF şartlarına göre teslim alınacak ve mülkiyet Hükümete geçecektir. Gıda maddeleri anlaşmalı nakliyat yoluyla sevkedildiği takdirde, Hükümet geminin çabuk yanaşmasını ve derhal boşaltılması temin edecek ve malları gemide iken tesellüm edecek edecek ve mülkiyetini devralacaktır. DPG gıda maddelerinin anlaşmalı şartlarla sevkedildiği durumlarda yerine göre geminin erken boşaltılması veya limanda fazla bekletilmesi halinde alacak veya borçların DPG hesabına geçmeis hariç ithal muamelelerinini bedeli, vergiler, harçlar, resimler, rahtım ücretleri dahil bütün masraflar Hükümete ait olacaktır.

            iii- Maliyeti tahminen 151.358 Amerikan doların eşit olmak üzere, DPG mallarının limandan depo merkezlerine ve nihayet dağıtım noktalarına yeterli şekilde nakli ve taşıttırılması.

            iv- Maliyeti tahminen 151.358 Amerikan dolarına eşit olmak üzere, uygun depolar temini (Peynir için soğuk hava depoları dahil), bunların denetimi, ambar temizliği, gıda maddelerini böcekten temzlenmesi, tütsülenmesi ve/veya ısahı işleri.

            v- Maliyeti dağıtım yerinde tahminen 625.000 Amerikan dolarına eşit olmak üzere, taze sebze, memyva ve et dahil mahallî gıda maddeleri.

            vi- Maliyeti tahminen 2.222.000 Amerikan dolarına eşit olmak üzere, DPG gıda maddelerini dağıtım için işlenmesi.

            vii- Maliyeti tahminen 10,000,000 Amerikan dolarına eşit olmak üzere, projedeki işgücüne ödenecek nakdî ücretler.

            viii- Maliyeti tahminen 4.000 Amerikan dolarına eşit olmak üzere, Madde II 2 (b) de belirtilen proje memuru için işyeri, büro, teçhizat ve malzemeleri, sekreter, haberleşme ve ulaştırma kolaylıkları.

            Bu meblağ, resmen talebi üzerine Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı Daimî Temsilcisinin emrine tahsis edilecektir.

            ix- Maliyeti tahminen 15.555.500 Amerikan dolarına eşit olmak üzere, makine ve teçhizat gibi malzeme ve hizmetler.

            2- Gıda maddelerini kullanılması:
            a) DPG tarafından temin edilen gıda maddeleri aşağıdaki şekilde kullanılacaktır: Kamplarda eğitim görenlere verilecek gıda maddeleri 150 gün süreyle ve aynî olarak dağıtılacak ve kamp yemekhanelerinde yerli gıdalarla hazırlanan yemeklerle takviye edilecektir. Aileleri (Ortalama 4 kişi) için eğitim görenlere verilecek gıda maddeleri, gıda maddelerinin taşınması, depolanması, nakliyesi, ve dağıtımı ile ilgili olarak Hükümete gerekli idarî ve istişarî hizmetleri temin edecektir, eve götürülmek üzere ayda bir defadan daha seyrek olmayacak şekilde aynî olarak dağıtılacaktır. Çiftçi ve ailesinin beher ferdi için ayrılan gıda maddeleri aşağıdaki günlük istihkak esasına göre ayarlanacaktır:
 


Gıda maddeleri
Miktarı 
(Gr. olarak)
 
Buğday
500
Bakliyat
40
Yağsız süttozu
30
Peynir
20
Yemeklik yağ
30
Konserve balık
30
Kuru meyva
10
Çay
2

            b) Hükümet (yapılabildiği) yerde alışılmamış gıda maddelerinin uygun bir şekilde kullanılmasını, eğitim görenlere öğretmek için gereken tedbirleri alacaktır.

            c) Hükümet gıda maddelerinin yetkisiz olarak satışını önleyici tedbirleri alacaktır.

            d) DPG tarafından temin edilen gıda maddelerinin yukarıdaki (a) bendinde belirtilen şekilde değerlendirilmesinde Hükümetçe sebebiyet verilen herhangi bir aksaklıkta, DPG, Madde 4.3 (b) nin uygulanmasına lüzum görmeden, gıda maddelerinin iadesini talep edebilir.

            3- Başlamak için hazırlık
            Projede gıda yardımının başlaması için hazırlık tedbirleri tamamlanınca TOPRAKSU Genel Müdürlüğü harcamalar için ayrılan fon miktarının, bu maddenin (c) fıkrasında sayılan her kalem için yapılan hazırlıkları ve yardımdan faydalanacakların en son tahminî sayısını DPG’ye yazılı olarak bildirecektir.

            4-Projenin gözlemi için kolaylıklar
            Hükümet DPG’ye memurlarına ve müşavirlerine projenin her safhasındaki uygulamayı gözlemek için gerekli kolaylıkları sağlayacaktır.

            5- Proje ile ilgili bilgiler
            a) Hükümet, projenin uygulanması ile alâkalı vey işbu Uygulama Planı tahtındaki sorumluluklarından herhangi birinin yerine getirilmesi hakkında DPG’nin talep edeceği ilgili belgeler, hesaplar, kayıtlar, beyanlar, raporlar ve diğer bilgilerle DPG’yi teçhiz edecektir.

            b) İlerleme raporları
            Köy İşleri Bakanlığı, her üç ay veya yıl sonunda DPG’ye projenin ilerlemesi hakkında işbu Uygulama Planına Ek’de bilgileri ihtiva eden bir rapor verecektir. Rapordan on nüsha Türkiye’deki Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı Temsilcisi aracılığıyla gönderilecektir.

            c) Hesaplar:
            Hükümet, DPG tarafından temin edilen gıda maddelerinin diğer proje malzemelerinden ayrı olarak muhasebesini tutacak ve DPG’ye yıllık(*) olarak ve projenin sona ermesinde Hükümet mukarıbı tarafından denetlenen v eonaylana hesaplar hakkında bilgi verecektir. Hesaplar, DPG’den teslim alınan beher gıda maddesinin miktarını, her bir depolama merkezindeki alındıları, sevkiyatı, zararları ve bilânçoları, dağıtıma tabi tutulan miktarıları ve bu da dağıtımdan faydalananların sayısını gösterecektir.

            6- Projenin amacının devamı
            Hükümet, DPG yardımı sona erdikten sonra da projenin esas amacının gerçekleştirilmesini izlemeye devam edecektir. 

            MADDE IV
            Genel hükümler
            1- Uygulama Planının hükümleri, dibacede atıft bulunulan Temel Anlaşmanın ışığı altında yorumlanacaktır.

            2- İşbu Uygulama Planı, Hükümet ve DPG tarafından imzalandıktan ve Resmi Gazete’de yayınlandıktan sonra yürülüğe girecektir.

            3- a) İşbu Uygulama Planı, tamamiyle gerçekleştirilmeden önce tarafların teati edecekleri mektuplarda beyan edecekleri karşılıklı rızaları ile değiştirilebilir veya sona erdirilebilir.

            b) Taraflardan birinin işbu Uygulama Planıyla yükümlendiği hususlardan birini yerine getirmemesi halinde, diğer taraf ya i) kusurlu tarafa bu maksatla yazılı ihbarda bulunarak kendine düşen mükellefiyetlerine yerine getirmekten kaçınabilir veya ii) kusurlu tarafa 60 gün süreli bir yazılı ihbarda bulunarak Uygulama Planını sona erdirebilir.

            (*) “Yıllık” deyimi, hesapların denetlenmesi amacına uygun geldiği şekilde, “ilk sevkedilen DPG gıda maddesinin Hükümet tarafından teslim alındığı ayla başlaan 12 tamvim ayının sonunu” veya “her malî yılın sonunu” belirtir.

            c) Projenin tamamlanmasında veyaişbu Uygulama Planının karşıklı rıza ile sona erdirilmesinde Türkiye’de kullanılmadan kalan DPG malları mevcut ise, bu mallar müştereken kararlaştırılacak şekilde elden çıkarılacaktır.

            4- Yukarıda zikredilen Temel Anlaşmanın 5 inci maddesi uyarınca Hükümet tarafındnan yükümlenen mükellefiyetler, işbu Uygulama Planının yukarıdaki 3 üncü fıkra gereğince durdurulması veya sona erdirilmesi halinde işlerin düzenli bir şekilde tasviyesi ve DPG emvalinin, fonlarının, mevcudatının ve işbu Uygulama Planının yürütülmesinde DPG hesabına hizmet gören memur ve diğer şahısların intizamlı bir şekilde geri çekilmesi için gerekli olduğu ölçüde devam edecektir.

            Bu hususları tediyen, usulüne göre yetkili kılınmış aşağıdaki imza sahipleri işbu Uygulama Planını imzalamışlardır.

            İngilizce üç nüsha olarak hazırlanmıştır.

            Ankara’da 6 Şubat 1969 tarihinde, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti adına
             İmza :
            İsim : Rahmi Gümrükçüoğlu
            Sıfat : Dışişleri Bakanlığı Uluslararası Ekonomik Kuruluşlar Dairesi Genel Müdürü
            Ankara’da 6 Şubat 1969 tarihinde, Dünya Gıda Programı adına 

            İmza :
            İsim : James Keen
            Sıfat : Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı Daimî Temsilcisi

EK: I
            Faaliyetle ilgili üç aylık ilerleme raporlarına ait bilgiler
            (Madde III. 5. (b).)
            Üç aylık ilerleme raporlarının doldurulmasına ilişkin anahtarlar:
            1- Gıda maddelerinin miktarlarını gösteren rakamlar metrik ton ve net ağırlık olarak ifade edilmelidir.

            2- Bütün sualleri, gerektiğinde “yok”, “mevcut malûmat yoktur” “uygulaması mümkün değil” veya “önceki rapora göre bir değişiklik yok” şeklinde cevaplandırınız.

KISIM A
Projenin ilerlemesi
            Her yıl (eğitim kamplarının kapanışını takiben) hazırlanan dördüncü üç aylık ilerleme raporunda verilecek bilgiler.

            1- Eğitim kamplarındaki çalışmaların ilerlemesi:
 
Projenin nevi Proje sayısı Eğitim Kampı sayısı Geliştirilen saha (Ha) Projenin kapsamındaki arazilerinin sayısı Hükümette maliyet

            Sulama
            Arazi hazırlama
            Kurutma
            Toprak Muhafaza
            Sulama ve Toprak Muhafaza çalışmaları bir arada
            Diğerleri (ayrı ayrı belirtiniz)

            2- DPG yardımı alan eğitim görenlerin sayısı.

            3- DPG yardımından TOPRAKSU’ya sağlanan tasarruflar:

            4- Yukarıdaki tasarrufların kullanılma şekli.

            5- DPG gıda maddelerinin, alıcılar tarafından ne dereceye kadar benimsendiği ve alışılmamış yiyeceklerin benimsetilmesi için alınan tedbirler.

            6- Aşağıdaki konularda Hükümet giderlerine ilişkin tahminler:
            - Gıda yardımı ile ilgili personel,
            - Gıda maddelerinin boşaltılması ve gümrükten çekilmesi.
            - DPG gıda maddelerinin hammaliye ve nakliyesi.
            - DPG gıda maddeleri için depolama imkânları.
            - Eğitim kamplarında yenilen ( ve varsa aile paketlerindeki ) mahalli yiyecekler.
            - DPG gıdalarının işlenmesi.
            - İşçilere ödenen nakdî ücretler ve teknik personele ödenen aylıklar (belirtiniz)
            - Makine ve teçhizat gibi diğer malzeme ve hizmetler. (belirtiniz)

KISIM B
CETVEL I - DGP GIDA MADDELERİNİN ALINDISI 
(Metrik ton olarak net ağırlık)
 
 
 
 
 
(1) 
Malın cinsi
 
 
(2)
Üç aylık sürede teslim alınan malların tarihi
(3)
Üç aylık sürede sınırdaki CIF teslim noktasında teslim alınan mallar 
(4)
Üç aylık sürede projeye veya projede aktarma 
(+ veya -) (*)
 
 
(5)
Önceki üç aylık sürenin sonun akadar teslim alınan toplam mallar 
 
(6)
Üçer aylık sürelerin sonunda teslim alınan toplam mallar 
(3-4-5)
 
 
(7)
Üç aylık sürede aktarma yapılan proje
    (Metrik ton) (Metrik ton) (Metrik ton) (Metrik ton) (Metrik ton)
 

            a) Üç aylık sürede teslim alınan malların ve ambalajların durumunu belirtiniz. 
            (*) Burada, daha ileri bir safhada ödenecek geçici borçlar değil kesin aktarmalar             belirtilmelidir. (Cetvel II e bakınız).

CETVEL II - PROJEYE VERİLEN VEYA PROJEDEN ALINAN 
GEÇİCİ BORÇLAR
(Metrik ton olarak net ağırlık)
 
 
 
 
 
(1)
Malın cinsi
(2)
Önceki üç aylık sürenin sonuna kadar, Proje’ye verilen veya Projeden alınan toplam borç
(+ veya -)
 
(3) 
Üç aylık sürede verilen veya Projeden alınan borçlar 
(+ veya -)
(4)
Üç aylık sürede Projeye verilen veya Projeden alınan borçların geri ödenmesi 
(+ veya -)
 
 
(5)
Üç aylık süre sonunda biriken net borçlar 
(2-3-4)
 
(6)
Üç aylık sürede borçların veya geri ödemelerin yapıldığı kaynaklar 
  (Metrik ton) (Metrik ton) (Metrik ton) (Metrik ton)  
CETVEL III - ÜÇ AYLIK SÜREDE DGP GIDA MADDELERİNİN 
DAĞITIMI
(Metrik ton olarak net ağırlık)
 
 

 

(1)

Malın cinsi

(2)

Üç aylık sürede toplam iş günü

 

(3)

Ortalama çiftçi sayısı 

(4)

Projeden yararlananların ortalama sayısı

 

(5)

Tüketim günleri sayısı (azami 90)

(6)

Kişi - hayvan başına gram olarak günlük tüketim

(7)

Üç aylık sürede dağıtılan miktar

(8)

Öncedik üç aylık sürenin sonuna kadar dağıtım miktar

(9)

Dağıtımı yapılan birikmiş mktarlar 

(7-8)

            (Metrik ton) (Metrik ton) (Metrik ton)
 
            a) Dağıtım fasılalarını belirtiniz. 

            b) İlk dağıtımın tarihi (Tarih öğrenildiğinde bildirin, fakat tekrar etmeyin)

            c) Mümkünse, proje çerçevesinde dağıtılan mahalli yiyecekler hakkında aşağıdaki bilgiyi veriniz. 
 
Mahalli gıda maddesinin çeşidi Üç aylık sürede dağıtılan miktar Proje süresinin tamamında toplam dağıtım Önceki üç aylık sürenin sonuna kadar yapılan dağıtım
       

            Sütun 3, gıda maddelerini hakeden başlıca kişileri, sütun 4 ise, bu kişiler ile ailelerini kapsar. 

 
CETVEL IV - CIF TESLİMİNDEN SONRA VUKUBULAN KAYIPLAR
(Metrik ton olarak net ağırlık)
 
 
 
 
(1)
Malın cinsi
 
 
 
(2)
Kayıp tarihi
(3)
Kayıp yeri (Depo, liman nakliye, dağıtım sırasında vs.)
(4)
Üç aylık sürede bozulma vukuunda ilgili belgenin tarihi
 
(5)
Üç aylık sürede vukubulan kayıplar
(6)
Önceki üç aylık sürenin sonun akadar toplam kayıplar
 
(7)
Toplam kayıplar 
(5+6)
        (Metrik ton) (Metrik ton) (Metrik ton)

            a) Üç aylık sürede vukuu bildirilen kayıpların sebeplerini ayrıntılarıyla izah ediniz. 

            b) Bozulan gıda maddelerinin ne yapıldığını belirtiniz. 

            c) Halen bozulmakta olan yiyecek maddelerinin kurtarılması ve kayıpların önlenmesi için en gibi tedbirler alındığını belirtiniz. 

CETVEL V - TOPLAM BİLGİLER
(Metrik ton olarak net ağırlık)
 
 
 
 
 
(1)
Malın cinsi
 
 
(2)
Teslim alınan toplam emtia (Cetvel I, sütun 6)
 
(3) 
Toplam net ödünçler 
(+ veya -) (Cetvel II, sütun 5)
 
(4)
Toplam dağıtım 
(Cetvel III, sütun 9)
 
(5)
Toplam kayıplar 
(Cetvel IV, sütun 7)
 
(6)
Gün/ay hesabıyla stok (üç aylık devre sonunda) 
(2+3-4-5) 
  (Metrik ton) (Metrik ton) (Metrik ton) (Metrik ton) (Metrik ton)
 
CETVEL VI - ÜÇ AYLIK SÜREDE DGP GIDA MADDELERİ
HAREKETLERİNE İLİŞKİN BİLGİLER
(Metrik ton olarak net ağırlık)
 
 

 

(1)

Malın cinsi(3) 

Üç aylık süre zarfında teslim alınan gıda maddeleri 

(Cetvel I, sütun 3)

(4)

Üç aylık sürede Projeye veya Projeden yapılan aktarmalar 

(+ veya -)

(Cetvel I, sütun 4)

 

(5)

Üç aylık sürede Projeye verilen veya alınan borçlar 

(+ veya -)

(Cetvel II, sütun 3)

(6)

Üç aylık sürede Projeye verilen veya alının borçların ödenmesi (+ veya -) 

(Cetvel II, sütun 4)

(7)

Üç aylık sürede yapılan dağıtım 

(Cetvel III, sütun 4)

(8)

Üç aylık sürede vukubulan kayıplar 

(Cetvel IV, sütun 5)

(9)

Üç aylık süre sonunda gün/ay hesabıyle stok (2+3+4+5+6-7-8)

  (Metrik ton) (Metrik ton) (Metrik ton) (Metrik ton) (Metrik ton) (Metrik ton) (Metrik ton) (Metrik ton)
 
CETVEL VII - PROJENİN GELECEKTEKİ İHTİYAÇLARI
 
 
(1)
Malın cinsi
(2)
Raporlaran üç aylık süre zarfında yapılan dağıtım
(3)
Mateakip ilk üç aylık sürede tahmini dağıtım
(4)
Müteakip ikinci üç aylık sürede tahmini dağıtım
(5)
Müteakip üçüncü üç aylık sürede tahmini dağıtım
         
 
            a) dağıtımın, halen raporlanmakta olan üç aylık süredekinden farklı olacağı tahmin             ediliyorsa, bu tahminin dayandığı sebepleri açıklayınız.

            Genel görüşler:
            1- DPG gıda maddelerinin, şayet varsa, yanlış kullanıldığı durumları belirtiniz.
            2- Yanlış kullanımı önlemek için alınan tedbirleri belirtiniz.
            3- Depolama imkânları, nakliyat imkânları, proje personeli veya dağıtım şeklinde herhangi bir değişiklik yapılmışsa ilgili malûmatı veriniz.
            4- Bu cetvellerde yer almayan ve proje çalışmalarını etkileyen başka herhangi bir hususu belirtiniz.