Milletlerarası Antlaşmalar  
Resmi Gazete: 22.08.1969 Sayı : 13282 (Asıl) Düstur Tertip:5 Cilt: 8-2 Sahife:
     
Milletlerarası Antlaşma
 
Karar Sayısı: 6/11728
Karar Tarihi : 30/04/1969
     
            28/12/1968 tarih v e6/11137 sayılı Kararname ile verilen yetkiye dayanılarak Hükümetimiz ile Dünya Gıda Programı arasıda 6 Şubat 1969 tarihinde imzalanmış bulunan ilişik “Gecekondu ve Âfet İşleri” Proje Anlaşmasının yayımlandığı tarihten itibaren yürülüğe girmek üzere onaylanması; Dışişleri Bakanlığının 10/4/1969 tarih ve UEA: 733.114/69/2-241 sayılı yazısı üzerine, 31/5/1963 tarih ve 244 sayılı Kanunun 3 üncü ve 5 inci maddelerine göre, Bakanlar Kurulunca 30/4/1969 tarihinde kararlaştırılmıştır.  
                                                                                                  CUMHURBAŞKANI  
                                                                                                            C. SUNAY   
  
Başbakan Devlet Bakanı Devlet Bakanı Devlet Bakanı
S. DEMİREL S. ÖZTÜRK H. ATABEYLİ K. OCAK
       
Devlet Bakanı Adalet Bakanı Millî Sayılı. Bakanı  İçişleri Bakanı
S.T. MÜFTÜOĞLU H. DİNÇER A. TOPALOĞLU F. SÜKAN
       
Dışişleri Bakanı V. Maliye Bakanı Millî Eğit. Bakanı Bayındırlık Bakanı
İ. S. ÇAĞLAYANGİL C. BİLGEHAN İ. ERTEM O. ALP
       
Ticaret Bakanı Sağ.ve Sos. Y. Bakanı Güm. ve Tek. Bakanı Tarım Bakanı
A. TÜRKEL V.A. ÖZKAN N. MENTEŞE B. DAĞDAŞ
       
Ulaştırma Bakanı V. Çalışma Bakanı V. Sanayi Bakanı En. ve. Tarih ve . Kay. Bakanı
H. ATABEYLİ T. TOKER M. TURGUT R. SEZGİN
Turizm ve Tanıtma Bakanı İmar ve İskan Bakanı Köy İşleri Bakanı
N. KÜRŞAD H. MENTEŞEOĞLU S. KILIÇ
Mesken İnşası Konusunda DPG Yardımı ile İlgili olarak Türkiye Hükümeti ile Birleşmiş Milletler/FAO Dünya Gıda Programı arasında kabul edilen Uygulama Planı (Türkiye 338-uzatma)


            Türkiye Hükümeti (Bundan böyle “Hükümet” diye anılacaktır) ile Birleşmiş Milletler/FAO Dünya Gıda Programının (Bundan böyle “DPG” diye anılacaktır) Hükümet ve DPG tarafından 23 Mayıs 1968 tarihinde imzalanan Dünya Gıda Programları yardımları ile ilgil bir Temel Anlaşmaya girmeleri üzerine, ve

            Hükümetin mesken inşaası konusunda bir projeyi uygulamak amacıyla DPG den yardım talep etmesi üzerine, ve 

            DPG nin bu yardımı kabul etmesi üzerine,

            Hükümet ve DPG yukarıda anılan projenin uygulanması için karşılıklı işbirliği yapmak arzusuyla aşağıdaki hususlarda anlaşmışlardır:

            MADDE I
            Hükümet projesinin ve bu projeye DPG nin yapacağı yardımın amacı ve tarifi
            Bu projenin amacı, gecekonduların kaldırılmasına ve gecekondu sakinlerinin planlı bir şekilde iskân edilmesine ait Hükümet Programının tatbikini ve tabiî afetlere maruz kalan halkın planlı bir şekilde iskân edilmesini süratlendirmektir. Bu gayeye erişmek üzere, Madde III 2 a) da belirtildiği veçhile, kendi kendine yardım esasına göre meskenlerini kendileri inşa ve ıslah edecek yukarıda belirtilen iki sınıfa mensup ailelere 6 ay müddetle temel gıda maddeleri verilmesi maksadıyla, DPG, 4 yıl süre ile gıda yardımı yapacaktır. Hükümet bu iştirakçilere, meskenlerini yapmak veya ıslah etmek üzere, teçhizat, kredi kolaylıkları ve teknik yardım sağlayacaktır. Türkiye’deki DPG Proje memurunun inşa mahallerini denetlemesine imkân vermek maksadıyle, bu mahaller DPG ye bildirilecektir. Projenin devamı müddetince aşağıdaki plana göre, 84.500 aileye DPG gıdaları sağlanacaktır.

            1969 oe 15.500 aile, 1970 de 20.000 aile, 1971 de 23.000 aile ve 1972 de 26.000 aile.

            19.370 metrik ton RPG buğdayı, Hükümetin tespit edeceği fiyatla satılacak ve hâsılata asgari aynı miktarda Hükümet yardımı ilâve edilecektir. Böylece elde edilen meblâğ ayrı bir hesaba yatırılacak ve Madde III 2 a) (ii) de tarif edilen amaçlara sarfedilecektir.

            MADDE II
            DPG nin mükellefiyetleri
            İşbu Uygulama Planının diğer bölümlerinde zikredilen Hükümet ile DPG nin mutabık kaldıkları ahval ve şartlara ilâve olarak, DPG aşağıda belirtilen özel mükellefiyetleri yüklenmeyi kabul eder:
 
            1- Gıda yardımı temini:
            a) DPG, toplam bedeli (Navlun, sigorta ve nezaret masrafları dahil) 10.341.000 Amerikan doları olarak tahmin edilen ve herbiri için miktarı aşağıda belirtilen ölçüyü geçmemek üzere şu gıda maddelerini İstanbul, İzmir ve/veya İskenderun limanlarında Hükümete temin edecektir.

            (i) 49.790 metrik ton buğday

            (ii)   3.042    “       “   bakliyat

            (iii)  2.282    “       “   yağsız süttozu

            (iv)  2.282    “       “   peynir

            (v)   2.282    “       “   yemeklik yağ

            (vi)  1.521   “       “   konserve sığır eti

            (vii)     76,1 “       “   kahve

            b) Yukarıdaki gıda maddeleri projenin o andaki ihtiyaç durumuna göre peyderpey temin edecektir. Birinci parti, Madde III. 3 uyarınca hazırlık tedbirlerinin tamamlandığı Hükümet tarafından DPG ye bildirildikten sonra ilk fırsatta sevkedilecektir. 31 Aralık 1970 tarihinden sonra sevkedilecek partiler gıda maddelerinin tedarik imkânlarına bağlı olacaktır.

            c) DPG, bütün gıda maddeleri sevkiyatlarının İstanbul, İzmir ve/veya İskenderun limanlarına kadar uygun şekilde sigortalanması için gerekli işlemleri yaptıracak ve DPG tarafından tayin edilecek bağımsız bir idarecinin raporu çerçevesinde sigorta nezdinde gerekli taleplerde bulunacaktır. Gıda maddeleri emniyetle yerlerine ulaşacak şekilde sevkedilecek, ancak böyle bir sevkiyat sırasında önemli derecede kayıp ve zarara uğrayan gıda maddelerini DPG mümkün olduğu nispette karşılayacaktır.

            d) DPG, mümkün olduğu ölçüde, gıda maddelerinin temini konusundaki işlemlerin gelişmesi hakkında Hükümete bilgi verecektir.

            2- Denetleme ve istişare hizmetleri:
            a) DPG, gıda maddelerinin taşınması, depolanması, nakliyesi, ve dağıtımı ile ilgili olarak Hükümete gerekli idarî ve istişarî hizmetleri temin edecektir.

            b) DPG, gıda maddelerinin taşınması, depolanması, nakliyesi, ve dağıtımı konularında İmar ve İskân Bakanlığına yardım edecek ve tavsiyelerde bulunacak daimî bir proje memurunun hizmetlerini sağlayacaktır.

            3- Proje değerlendirmesi:
            a) DPG, ele alınan çalışmaların etkenliği, gıda yardımı amaçlarına ne derecede erişildiği, bu yardımın Türkiye’deki buğday, bakliyat, süt, peynir, yemeklik yağ,, sığır eti ve kahve benzeri ürünlerin iç üretimi ve pazarlarına, bunlar ve benzeri ürünler bakımından memleketin dış ticaretine tesiri ve gıda yardımının uzun vadede ülkedeki beslenme durumunun geliştirilmesi ve iktisadî ve toplumsal kalkınmaya etkisi açısından Hükümetin işbirliği ile proje değerlendirmesi veya değerlendirmeyi yapmayı yükümlenebilir.

            b) Projenin değerlendirilmesi konusunda hazırlanan bütün nihaî raporlar mütalâası alınmak üzere Hükümete ve sonra bu mütelâa ile birlikte BK/FAO Hükümeterarası Komitesine sunacaktır.

            MADDE III
            Hükümetin mükellefiyetleri
            İşbu Uygulama Planının diğer bölümlerinde zikredilen Hükümet ile DPG nin mutabık kaldıkları ahval ve şartlara ilâve olarak, Hükümet aşağıda gösterilen özel mükellefiyetleri yüklenmeyi kabul eder:

            1- Projenin uygulanmasındaki sorumluluk:
            a) Proje, II. Maddede DPG tarafından özel mükellefiyetlerin yükümlenildiği hususlar hariç, kendi kaynaklarından veya başka kaynaklardan bütün personel, arazi, malzeme, teçhizat, hizmet  ve nakliyeyi temin edecek ve proje için gerekli masrafları ödeyecek olan Hükümetin sorumluluğu altında uygulanacaktır.

            b) Hükümet, işbu Anlaşma ile projenin Hükümet adına yürütülmesi işiyle İmar ve İskân Bakanlığını, Hükümet ile DPG arasında projenin umumî politikası ile ilgili muhaberat ve temasların yapılmasında Dışişleri Bakanlığını, projenin uygulanması teferruatı ile de Mesken Genel Müdürlüğüne bağlı bir Merkezi Koordinasyon Bürosunu görevlendirir. 

            c) Hükümetin sorumluluğu içine aşağıdaki hususların temini de girer:

            i) Maliyeti tahminen 34.000 Amerikan Dolarına eşit olmak üzere, 1 proje yönetmeni, 1 ambar müfettişi, 3 ambar memuru, 2 muhasebeci, 1 bekçi, 24 dağıtıcıdan müteşekkil, gıda yardımı ile ilgili personel.

            ii) Maliyeti tahminen 139.647 Amerikan Dolarına eşit olmak üzere, DPG tarafından temin edilen gıda maddelerinin İstanbul, İzmir ve/veya İskenderun limanlarında boşaltılması ve gümrükten çekilmesi. Normal deniz nakliyatı yoluyla sevkedilen gıda maddeleri Hükümet tarafından mutad CIF şartlarına göre teslim alınacak ve mülkiyet Hükümete geçecektir. Gıda maddeleri anlaşmalı nakliyat yoluyla sevkedildiği takdirde, Hükümet geminin çabuk yanaşmasını ve derhal boşaltılması temin edecek ve malları gemide iken tesellüm edecek ve mülkiyetini devralacaktır. DPG gıda maddelerinin anlaşmalı şartlarla sevkedildiği durumlarda yerine göre geminin erken boşaltılması veya limanda fazla bekletilmesi halinde alacak veya borçların DPG hesabına geçmesi hariç ithal muamelelerinini bedeli, vergiler, harçlar, resimler, rahtım ücretleri dahil bütün masraflar Hükümete ait olacaktır.

            iii) Maliyeti tahminen 635.718 Amerikan Dolarına eşit olmak üzere, DPG mallarının limandan depo merkezlerine ve nihayet dağıtım noktalarına yeterli şekilde nakli ve taşıtılması.

            iv) Maliyeti tahminen 1.407.140 Amerikan Dolarına eşit olmak üzere, uygun depolar temini (Peynir ve konserve, sığır eti için soğuk hava depoları dahil), depoların denetimi, ambar temizliği, gıda maddelerini böcekten temzlenmesi, tütsülenmesi ve/veya ısahı işleri.

            v) Maliyeti dağıtım yerinde tahminen 12.000 Amerikan Dolarına eşit olmak üzere, DPG gıda maddelerinin dağıtım için işlenmesi.

            vi) Maliyeti tahminen 32.000 Amerikan Dolarına eşit olmak üzere, idarî ve diğer personel için nakdî ücretler.

            vii) Maliyeti tahminen 6.000 Amerikan Dolarına eşit olmak üzere, Madde II 2 (b) de belirtilen proje memuru için işyeri, büro-teçhizat ve malzemeleri, sekreter, haberleşme ve ulaştırma imkânları.

            Bu meblağ, resmen talebi üzerine Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı Daimî Temsilcisinin emrine tahsis edilecektir.

            viii) Maliyeti tahminen 82.212.562 Amerikan dolarına eşit olmak üzere, krediler ve teknik yardım gibi diğer malzeme ve hizmetler.

            ix- Maliyeti tahminen 27.188.500 Amerikan dolarına eşit olmak üzere, madde III 2 (a) (ii) de belirtilen maddelerin satın alınması veya imal edilmesi için karşılık fonlar temini.

            2- Gıda maddelerini kullanılması:
            a) Hükümet projenin devam edeceği 4 yıl zarfında DPG tarafından sağlanacak gıda maddelerini aşağıdaki şekilde kullanacaktır:

            i) Kendi kendine yardım esasına göre meskenlerinin inşasına iştirak etmek şartıyla, gecekondu sahipleri ve âfetzedeler, beher mesken için azamî 180 gün süre ile, kendileri ve aileleri için ( her aile için günde 5 istihkak) DPG temel gıdaları alacaktır. Dağıtım ayda br defadan az olmayacak şekilde yapılacaktır. Yardım görecek iştiraklerin adedi (seneler itibariyle) aşağıdadır:
 
 
Yıl
Aile adedi
Faydalanacakların adedi
1969
15.500
77.500
1970
20.000
100.000
1971
23.000
115.000
1972
26.000
130.000
                                                 84.500                                       422.500

            Beher şahıs için günlük temel istihkak şöyledir:
 
Madde  
Miktar (Gram)
Buğday                                                                                        400 
Bakliyat                                                                                         40
Yağsız süt tozu                                                                              30
Peynir                                                                                            30
Yemeklik yağ                                                                                 30
Konserve sığır eti                                                                            20
Kahve                                                                                              1 

            ii) Bir kalkınma fonu teşkil etmek maksadıyla, 19.370 metrik ton buğday, Hükümetçe tespit edilecek bir fiyat üzerinden, T.M.O. (Toprak Mahsulleri Ofisi) Merkezi Koordinasyon Bürosu tarafından satılacaktır. Aşağıdaki maksatlarla kullanılmak üzere, ayrı bir hesaba yatırılacak olan bu fonu artırmak gayesiyle, Hükümet bu şekilde elde edilecek fonun miktarından az olmayacak bir meblağla fona katılacaktır.

            a) Marangozhanelerde, standard kapı, pencere ve çatı aksamının imali,

            b) Atelyelerde yapı malzemesi imali,

            c) Küçük atelyelerde, kiremit, tuğla, çimento bloku ve iç tesisatların aksamı veya takımının imali,

            d) Çatı malzemesinin satın alınması veya imali,

            e) Afetzedeler için, bilhassa sert iklim bölgelerinde, fevkalâde hallere mahsus önceden imal edilmiş barınaklar hazırlamak,

            f) Fabrikalarda tecrübeî mahiyette, depreme dayanıklı malzeme, yapı elemanları imal etmek ve binalar yapmak.

            b) Hükümet gıda maddelerinin yetkisiz olarak şatışını önleyici tedbirleri alacaktır.

            c) DPG tarafından temin edilen gıda maddelerinin ve DPG buğdayını satışından elde edilen meblağların yukarıdaki (a) bendinde belirtilen şekilmde değerlendirilmesinmde Hükümetçe sebebiyet verilen herhangi bir aksaklıkta, DPG, madde 4, v ebu meblağların tamzininin 3 (b) nin uygulanmasına lüzum görmeden, gıda maddelerinin iadesini talep edebilir.

            3- Başlama için hazırlık
            Projede gıda yardımının sağlanması için hazırlık tedbirleri tamamlanınca Mesken Genel Müdürlüğü harcamalar için ayrılan fon miktarını, bu maddenin 1 (c) fıkrasında sayılan her kalem için yapılan hazırlıkları, 4. bölümde belirtilen yardım konusunda sağlam bir teminat alındığını ve yardımdan faydalanacakların son tahminî sayısını DPG’ye yazılı olarak bildirecektir.
 
            4- DPG’den gayrı kaynaklardan sağlanacak yardım
            Hükümet, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı Özel Fonundan tahminî tolam bedeli 80.000 dolar tutan aşağıdaki yardım için teminat alacaktır:

            a) Programın, çevre planlaması, toplumsal açıdan ve müesseseler bakımından görünüşü ve dar gelirli zümrelerin iskân teknolojisi konularında teknik yardım.

            b) İmalâthane ve işyerleri için lüzumlu levazım ve teçhizat.

            c) Dış ülkelerde eğitim için burslar.

            5- Projenin gözlemi için kolaylıklar
            Hükümet DPG’ye, memurlarına ve müşavirlerine projenin her safhasındaki uygulamayı gözlemek için gerekli kolaylıkları sağlayacaktır.

            6- Proje ile ilgili bilgiler
            a) Hükümet, projenin uygulanması ile alâkalı veya işbu Uygulama Planı tahtındaki sorumluluklarından herhangi birini yerine getirilmesi hakkında DPG’nin talep edeceği ilgili belgeler, hesaplar, kayıtlar, beyanlar, raporlar ve diğer bilgilerle DPG’yi teçhiz edecektir.

            b) İlerleme raporları
            Türkiye İmar ve İskân Bakanlığı, her üç ay, altı ay veya yıl sonunda DPG’ye projenin ilerlemesi hakkında işbu Uygulama Planına Ek’de belirtilen bilgileri ihtiva eden bir rapor verecektir. Rapordan on nüsha Türkiye’deki Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı Temsilcisi aracılığıyla gönderecektir.

            c) Hesaplar:
            Hükümet, DPG tarafından temin edilen gıda maddelerinin diğer proje malzemelerinden ayrı olarak muhasebesini tutacak ve DPG’ye yıllık ? ) olarak ve projenin sona ermesinde Hükümet Mukarıbı tarafından denetlenen ve onaylayan hesaplar hakkında bilgi verecektir. Hesaplar, DPG’den teslim alınan beher gıda maddesinin miktarını, her bir depolama merkezindeki alındıları, sevkiyatı, zararları ve bilânçoları, dağıtıma tabi tutulan miktarıları ve bu da dağıtımdan faydalananların sayısını gösterecektir.

            Memlekette satılan gıda maddeleri için Hükümet, bunların satışını ve bundan elde edilen meblağlar ile yapılan tediyelerin hesaplarını tutacaktır. Hükümet Murakıbı tarafından denetlenen ve tasdik edilen hesaplar, Hükümet tarafından yıllık *) olarak ve proje uygulamasının sonunda DPG’ye gönderilecektir.

            7- Projenin amacının devamı
            Hükümet, DPG yardımı sona erdikten sonra da projenin esas amacının gerçekleştirilmesini izlemeye devam edecektir. 

            MADDE IV
            Genel hükümler
            1- İşbu Uygulama Planının hükümleri, dibacede atıfta bulunulan Temel Anlaşmanın ışığı altında yorumlanacaktır.

            2- İşbu Uygulama Planı, Hükümet ve DPG tarafından imzalandıktan ve Resmî Gazete’de yayınlandıktan sonra yürülüğe girer.

            3- a) İşbu Uygulama Planı, tamamiyle gerçekleştirilmeden önce tarafların teati edecekleri mektuplarda beyan edecekleri karşılıklı rızaları ile değiştirilebilir veya sona erdirilebilir.

            b) Taraflardan birinin işbu Uygulama Planıyla yükümlendiği hususlardan birini yerine getirmemesi halinde, diğer taraf ya i) kusurlu Tarafa bu maksatla yazılı ihbarda bulunarak kendine düşen mükellefiyetlerine yerine getirmekten kaçınabilir veya ii) kusurlu tarafa 60 gün süreli bir yazılı ihbarda bulunarak Uygulama Planını sona erdirebilir.

            c) Projenin tamamlanmasında veya işbu Uygulama Planının karşıklı rıza ile sona erdirilmesinde Türkiye’de kullanılmadan kalan DPG malları mevcut ise, bu mallar müştereken kararlaştırılacak şekilde elden çıkarılacaktır.

            4- Yukarıda zikredilen Temel Anlaşmanın V. maddesi uyarınca Hükümet tarafından yükümlenen mükellefiyetler, işbu Uygulama Planının yukarıdaki 3. fıkra gereğince durdurulması veya sona erdirilmesi halinde işlerin düzenli bir şekilde tasviyesi ve DPG emvalinin, fonlarının, mevcudatının ve işbu Uygulama Planının yürütülmesinde DPG hesabına hizmet gören memur ve diğer şahısların intizamlı bir şekilde geri çekilmesi için gerekli olduğu ölçüde devam edecektir.

            Bu hususları tediyen, usulüne göre yetkili kılınmış aşağıdaki imza sahipleri işbu Uygulama Planını imzalamışlardır.

            İngilizce üç nüsha olarak hazırlanmıştır.

            Ankara’da 6 Şubat 1969 tarihinde,                       Türkiye Cumhuriyeti
                                                                                             Hükümeti adına
            İmza :
            İsim : Rahmi Gümrükçüoğlu
            Sıfat : Dışişleri Bakanlığı Uluslararası Ekonomik Kuruluşlar 
             Dairesi Genel Müdürü

            Ankara’da 6 Şubat 1969 tarihinde,                  Dünya Gıda Programı Adına 
            İmza :
            İsim : James Keen
            Sıfat : Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı Daimî Temsilcisi

EK: I
Tetkike tabi 3 aylık devre esnasında yapılan tatbikat çalışmaları hakkında 3 aylık ilerleme raporları içi istenen malûmat

            (Madde III. 5. b)
            3 aylık ilerleme raporlarının tanzimi için rehber teşkil edecek notlar:

            1- Gıda maddelerinin miktarlarını gösteren rakamlar, raporun her yerinde, metrik birimler ve net ağırlık olarak verilmelidir.

            2- Lüzumlu hallerde “hiç biri”, “bilgi mevcut değil”, “tatbik edilemez” veya “önceki raporadan farklı değil” ibarelerini de kullanmak suretiyle lütfen bütün sorulara cevap veriniz.

KISIM A
Projenin ilerlemesi

            Ekin A kısmı iki bölüme ayrılmıştır. I. Bölümü, ilk 3 aylık, yıllık ve projenin hitamında verilecek raporlar için istenen malûmatı gösterir.

            BÖLÜM I.
            Yıllık verilecek malûmat
            1- Aşağıdaki maddelere ait Hükümet masrafları:

            (i) Gıda yardımı için personel (sayısını bildiriniz)

            (ii) DPG gıda maddelerinin limanda boşaltılması ve gümrükten çekilmesi.

            (iii) DPG gıda maddelerina ait işlerin görülmesi ve nakliyesi

            (iv) DPG maddeleri için ambarlama tesisleri.

            (v) DPG maddelerinin gerekli ameliyeye tabi tutulması.

            (vi) Denetim için ve diğer görevliler için nakit ücret (iş günü adedini belirtiniz)

            (vii) Diğer levazımat ve hizmetler (nev’i ve sayısını bildirin).

            (viii) Yeni iskân edilenlere kredi.

            (ix) Madde III, 2 a (ii) de zikredilen malların satın alınması veya imali için, Hükümetin fona katılma payı.

            2- Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı gibi sair kaynaklardan Projeye yapılan yardım.
            Teknik personel (kategorilere göre sayıları)

            Teçhizat ve malzeme (nev’i ve miktarı)

            Hariçte eğitim görmek için mahallî personele verilen hususlar (kategorilere göre sayıları)

            BÖLÜM II.
            Altı ayda bir sağlanacak malûmat
            1- Gecekondu programında kaydedilen ilerleme.

            (i) Yeni mesken inşaatında çalışan aile sayısı.

            (ii) Tamamlanmış yeni meskenlerin sayısı.

            (iii) Her meskenin işgal ettiği vasati saha.

            (iv) Su, elektrik, yol gibi hizmetlerin sağlanma derecesi.

            (v) Yeni meskenlere yerleştirilen aile sayısı.

            2- Tabiî afetler tarafında tahrip edilen evlerin yeniden inşaasında kaydedilen ilerleme;

            (i) Meskenlerin inşasında çalışan aile sayısı.

            (ii) Tamamlanmış mesken sayısı.

            (iii) Her meskenin işgal ettiği vasati saha.

            (iv) Su, elektrik, yol gibi hizmetlerin sağlanma derecesi.
 

            (v) İnşa edilen meskenlere yerleştirilen aile sayısı.

            3- DPG buğdayın (?) satılmasından elde edilen hasılatın değerlendirilmesi.

            a) Hasılat

            - Satıştan elde edilen hasılat
            - Hükümetin buna katılma payı
            - Fon kredisinin bakiyesi

            b) Hasılatın kullanılması ve Hükümetin katılma payı

            - Satın alınan ve imal edilen eşya (satın alınan ve imal edilen kalemleri gösterin).........
            -Yukarıda sayılan kalemlerin yekûn masrafı (işçilik masrafları ile birlikte). ................

            4- Yardım görenlerin, DPG gıdalarını kabul etme derecesi ve alışık olunmayan gıdaların kabul ettirilmesi için alınan tedbirler.

            5- Başka herhangi bir mütalaa.

KISIM: B
TABLO I - ALINAN DGP GIDA MADDELERİ 
(Metrik ton olarak net ağırlık)
 
 
 
 
(1)
Gıda maddeleri
 
 
(2)
3 aylık devrede teslim alınma tarihleri
 
(3)
CIF teslim hudut yerlerinde, 3 aylık devre esnasında teslimat
(4)
3 aylık devre esnasında projeye veya projeden başka yere yapılan aktarmalar
(+ veya -)
 
 
(5)
Evvelki 3 aylık devre sonun akadar yekun teslimat
 
(6)
3 aylık devre sonunda toplam teslimat 
(3-4+5)
(7)
3 aylık devre esnasıda hangi projeye veya hangi projeden aktarma yapıldığı 
   
(ton)
(ton)
(ton)
(ton)
 
 
            a) Devre esnasında teslim alınan gıda maddelerinin ve ambalajının durumunu bildirin. 

            (*) Burada, daha sonra geri alınacak muvakkat borçlar değil kati aktarmalar yazılmalıdır. (Tablo II ye bakın.)

TABLO: II - MUVAKKATEN PROJEDEN VERİLEN VEYA PROJEYE ALINAN ÖDÜNÇLER
 
 
 
 
 
(1)
Gıda maddesi)
(2)
(+ veya -) evvelki 3 aylık devre sonun akadar projenin net borç ve alacakları
 
(3)
3 aylık devre esnasında projenin borç ve alacakları
 
(4)
(+ veya -) 3 aylık devre esnasında projenin ödenen borç ve alacakları
 
(5)
3 aylık devre sonunda net toplam borçlar 
(2-3-4) **
(6)
3 aylık devre esnasında borç olarak verilen veya alınan ve bu borçların ödendiği veya tahsil edildiği kaynaklar
 
(ton)
(ton)
(ton)
(ton)
 
 
TABLO III - 3 AYLIK DEVRE ZARFINDA DAĞITILAN GIDA MADDELERİ
(Metrik ton olarak net ağırlık)
 
(1)
Gıda maddeleri
(2)
Devre esnasında toplanan işgünü
(3)
Vasati işçi sayısı (*)
(4)
Vasati gıda alanların sayısı (*)
(5)
İstihlak günlerinin adedi (en çok 90)
(6)
İnsan başına günlük miktar (gram)
(7)
3 ay zarfında dağıtılan miktarlar (ton)
(8)
Evvelki 3 aylık müddet sonuna kadar dağıtılan miktar (ton)
(9)
Dağıtılan yekun miktar (ton)
                 

            a) Dağıtım fasılalarını gösterin. 

            b) İlk dağıtım tarihi (Tarih malum olur olmaz bildirin ondan sonra tekrarlamayın)

            c) Proje için dağıtılan yerli gıda varsa, bunlar için aşağıdaki bilgileri verin. 

            Yerli gıdanın nev’i 3 ayda dağıtılan miktar Bütün proj edevresinde dağıtılan toplam miktar Evvelki 3 aylık devre sonun akadar yapılan dağıtım

            (*) 3. sütun başlıca, gıda alanları, 4. sütun bunlarla beraber ailelerini de gösterir.

TABLO IV - CIF TESLİMATTAN SONRA FİRELER
(Metrik ton olarak net ağırlık)
Yerli gıdanın nev’i 3 ayda dağıtılan miktar Bütün proj edevresinde dağıtılan toplam miktar Evvelki 3 aylık devre sonun akadar yapılan dağıtım
(*) 3. sütun başlıca, gıda alanları, 4. sütun bunlarla beraber ailelerini de gösterir.

            a) 3 aylık devredeki firelerin sebepleri hakkında tam izahat verin. 

            b) Bozulan gıda maddelerinin ne yapıldığını bildirin. 

            c) firelerin önlenmesi ve bozulmağa başlayan maddelerin bundan kurtarılması için ne gibi tedbirler alındığını bildiriniz. 

TABLO V - YEKUN HESAP BİLDİRİSİ
(Metrik ton olarak net ağırlık)
 
 
 
(1)
Gıda maddeleri
 
 
 
 
(2)
Fire tarihi
(3)
Firenin olduğu yer (ambar, liman, nakliye dağıtım esnasında)
(4)
3 aylık devre zarfında bozulan maddelere ait belgenin tarihi
 
 
(5)
3 aylık devredeki fireler
 
(6)
Evvelki 3 aylık devreye kadarki fire miktarı
 
 
(7)
Yekun fireler
(5+6)
       
(ton)
(ton)
(ton)
TABLO VI - 3 AYLIK DEVREDEKİ GIDA MADDELERİNİN HAREKETİNE AİT HESAP CETVELİ
(Metrik ton olarak net ağırlık)
 
 
 
 
(1)
Gıda maddeleri
 
(2)
Yekun teslimat
(Tablo 1, sütun 6)
(3)
Yekun net borçlar 
(+ veya -)
(Tablo II, sütun 5)
 
(4)
Yekun dağıtım 
(Tablo III, sütun 9)
 
(5)
Yekun fireler
(Tablo IV, sütun 7)
 
(6)
...gününde stok... ayında stok (3 aylık devre sonu) 
(2+3-4-5)
 
(ton)
(ton)
(ton)
(ton)
(ton)
TABLO : VII - PROJENİN MÜSTAKBEL İHTİYAÇLARI
 
 
 
 
 
 
 
(1)
Gıda maddeleri
 
 
 
 
(2)
3 aylık devre başında stok 
 
 
 
(3)
3 aylık devre esnasında teslimat (Tablo I, sütun 3)
(4)
3 aylık devre esnasında projeye veya projeden yapılan aktarmalar (+ veya -) (Tablo I, sütün 4)
(5)
3 aylık devre esnasında projee veya projeden verilen borçlar. (+ veya -) (Tablo II, sütun 3)
(6)
3 aylık devrede projeye veya projeden verilen borçların ödenmesi (+ veya -) (Tablo II, sütun 4)
 
 
 
 
(7)
3 aylık devdere dağıtım (Tablo III, sütun 4)
 
 
 
 
(8)
3 aylık devrede fireler (Tablo IV, sütun 5)
 
 
(9)
... gününde ... ayında (ve 3 aylık devrede) stok (2+ 3+4+5+6-7-8)
 
(ton)
(ton)
(ton)
(ton)
(ton)
(ton)
(ton)
(ton)

            a) Eğer bundan sonrak itevziatın halen hesabı verilmekte olan 3 aylık devreden farklı olacağı tahmin edlmekte ise sebeplerini bildirin. 

            b) GENEL MÜLAHAZA: 

            1. DGP gıda maddelerinin varsa usulsüz kullanılışın bildiriniz. 

            2. Usulsüz kullanılışı önlemek için alınmış tedbirleri bildiriniz. 

            3. Ambarlama ve nakliye kolaylıkları ile proj epersoneli vey atevziat şekliyle ilgili bir değişiklik olmuşsa buna ait münasip bilgi verin. 

            4. Tatbikata tesir eden ve burada kaydedilmemiş herhangi bir önemli mesele.