Milletlerarası Sözleşme  
Resmi Gazete: 24.05.1969 Sayı : 13206 (Asıl) Düstur Tertip:5 Cilt: 8-2 Sahife:
     
Milletlerarası Sözleşme
 
Karar Sayısı: 6/11745 
     
            Özel sektör yatırım projelerinin dış finansmanını karşılamak üzere Milletlerarası İmar ve Kalkınma Bankası (IBRD) tarafından Türkiye Sınaî ve Kalkınma Bankasına açılacak 25.000.000 (Yirmi beş milyon) dolarlık kredinin Hükümetimce garanti edilmesi hakkında adı geçen Banka ile Hükümetimiz arasında 8/2/1969 tarih ve 6/11311 sayılı kararname ile Maliye Bakanlığına verilen yetkiye dayanılarak 12/3/1969 tarihinde imzalanmış bulunan ilişik “Garanti Anlaşması”nın imzalandığı tarihte yürürlüğe girmek üzere, onaylanması; Maliye Bakanlığının 19/4/1969 tarih ve 56908-5/19413 sayılı yazısı üzerine, 13/7/1953 tarih ve 6141 sayılı Kanunun birinci, 31/5/1963 tarih ve 244 sayılı Kanunun 3 üncü maddelerine göre, Bakanları Kurulunca 4/5/1969 tarihinde kararlaştırılmıştır.
                                                                                                     
                                                                                                            CUMHURBAŞKANI   
                                                                                                            C. SUNAY   
  
Başbakan Devlet Bakanı Devlet Bakanı Devlet Bakanı
S. DEMİREL S. ÖZTÜRK H. ATABEYLİ K. OCAK
       
Devlet Bakanı Adalet Bakanı Millî Sayılı. Bakanı İçişleri Bakanı
S.T. MÜFTÜOĞLU H. DİNÇER A. TOPALOĞLU F. SÜKAN
       
Dışişleri Bakanı Maliye Bakanı Millî Eğit. Bakanı Bayındırlık Bakanı
I.S. ÇAĞLAYANGİL C. BİLGEHAN İ. ERTEM O. ALP
       
Ticaret Bakanı Sağ.ve Sos. Y. Bakanı Güm. ve Tek. Bakanı Tarım Bakanı
A. TÜRKEL V.A. ÖZKAN N. MENTEŞE B. DAĞDAŞ
       
Ulaştırma Bakanı Çalışma Bakanı V. Sanayi Bakanı En. ve. Ta. Kay. Bakanı
H. ATABEYLİ T. TOKER M. TURGUT R. SEZGİN
Turizm ve Tan. Bakanı  İmar ve İskan Bakanı Köy İşleri Bakanı
N. KÜRŞAT H. MENTEŞEOĞLU S. KILIÇ
  
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti İle Milletlerarası İmar ve Kalkınma Bankası arasında aktedilen 12 Mart 1969 tarihli  Garanti Anlaşması 
 
(Beşinci Sınaî Kalkınma Bankası Projesi)
 
 GARANTİ ANLAŞMASI

            (Badema “Kefil” diye anılacak olan) Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile (Badema “Banka” diye anılacak olan) Milletlerarası İmar ve Kalkınma Bankası arasında münakit 12 Mart 1969 tarihli Anlaşmadır.  

            (Badema “Müstakriz” diye anılacak olan) Türkiye Sınaî Kalkınma Bankası A.Ş. ile Banka arasında aynı tarihli bir İkraz Anlaşması ile Banka Müstakrize, İkraz Anlaşmasındaki şartlarla ve ancak Kefilin temin edilmiş bulunan bu kredi dolayısiyle Müstakrizin vecibelerini garanti etmesi kaydiyle, muhtelif akçelerle yirmi beş milyon dolara ($ 25.000.000) tekabül eden bir yekûnu ikraz etmeği kabul ettiği; ve  

            Kefil, Bankanın Müstakriz ile İkraz Anlaşması akdetmesi üzerine, Müstakrizin mezkûr vecibelerini bu suretle garanti etmeği kabul ettiği;  

            CİHETLE, Taraflar aşağıdaki hususlarda mutabık kalmışlardır. 

            MADDE I  
            Kısım 1.01. Taraflar, Bankanın İkraz ve Garanti Anlaşmalarına uygulanacak 31 Ocak 1969 tarihli Genel Şartlarının bilumum hükümlerini, işbu Anlaşma metnine dahil imişcesine kabul ederler; şu kadar ki; bu kabul keyfiyetli İkraz Anlaşmasının 2 No.lu Tablosunda zikredilen tadilâta tabi olacaktır (Bu şekilde muaddel İkraz ve Garanti Anlaşmalarına Uygulanacak Genel Şartlar badema “Genel Şartlar” diye anılacaktır);   

            Kısım 1.02. Metin başka suretle anlaşılmasını gerektirmedikçe İkraz Anlaşmasında ve Genel şartlarda tarif edilmiş olan mihtelif tabirler bu Anlaşmada istimal edildikleri her yerde aynı manayı ifade edeceklerdir.   

            MADDE II  
            Kısım 2.01. İşbu Garanti Anlaşmasının kendisine tahmil ettiği diğer vecibelerden hiç birini tahdit veya haleldar etmeksizin Kefil, sadece kefil sıfatiyle değil, birinci derecede borçlu sıfatiyle, İkrazın resülmal, faiz vesair masraflarını, Tahvimllerin resülmal ve faizini ve şayet varsa, İkrazın peşin ödenmesini veya Tahvillerin itfasına ait primin, İkraz Anlaşmasında ve Tahvillerde zikredildiği veçhile, tediyesini bilâkayd ve şart garanti eder.   

            Kısım 3.01. Başka herhangi bir dış borcun, Hükümet mevcudatı üzerine bir hak tesisi suretiyle, bu İkraz Meblağın karşı herhangi bir öncelikten faydalanmaması hususunda Kefil ve Banka müştereken kararlıdır. Bu maksatla, Banka aksine muvafakat etmedikçe herhangi bir dış borcun teminatı olarak Kefilin veya T.C. Merkez Bankasının veya Merkez Bankası vazifelerini ifa eden diğer herhangi müessesenin mevcudatından herhangi biri üzerin eherhangi bir hak tesis edildiği takdirde, mezkûr hak İkraz Meblağı ile Tahvillerin resülmal, faiz ve diğer masraflarının ödenmesini aynı derecede ve nispette temin edecek ve mezkûr hakkın tesisi sırasında bu teşmil keyfiyeti sarahatle ifade edilecektir; şu kadar ki, bu Kısmın yukarıdaki hükümleri şu hallere şamil olmayacaktır: (i) Satın alındığı tarihte, bu mubayaanın bedelini ödemenin teminatı olarak satın alınan gayrimenkul üzerine vazedilen hak, veya (ii) borçlanma tarihinden azamî bir senede vadesi gelecek borçlar dolayısiyle bankacılık muamelâtının tabiî seyrinden doğan haklar.   

            İşbu Kısımda sözü geçen “Kefilin mevcudatı” tabiri, Kefilin veya siyasî şuabatından herhangi birinin veya Kefilin herhangi bir idaresinin veya bu idarenin siyasî şuabatından herhangi birinin mevcudatını ifade eder.   

            Kısım 3.02. (a) Kefil ile Banka, İkrazın gayelerinin tahakkukunu sağlamak yolunda tam işbirliği yapacaklardır. Bu maksatla Taraflar yekdiğerlerine İkrazın umumî vaziyeti hakkında talep edebileceği bilumum makul malumatı verecektir. Kefilin vereceği bu kabil malumata, Kefilin topraklarındaki malî ve iktisadi şeraitle ve Kefilin beynelmilel tediye muvazenesi vaziyeti ile ilgili malumat dahildir.   

            (b) İkrazın gayeleri ve mürettebatının ödenmesine devam olunması mevzuları ile ilgili hüsuslarda Kefil ile Banka, mümessilleri vasıtasiyle zaman zaman fikir teatisinde bulunacaklardır. Kefil, İkrazın gayelerinin tahakkukunu veya mürettebatının ödenmesinin devamını haleldar eden veya edebilecek, olan herhangi bir vaziyetin zuhurundan Bankayı derhal haberdar edecektir.   

            (c) İkraz ile alâkalı maksatlar için Bankanın salâhiyetli mümessillerinin Kefilin topraklarını ziyaret etmeleri hususunda Kefil bilumum makul kolaylığı gösterecektir.   

            Kısım 3.03. İkraz ve Tahvillerin resülmal, faiz vesair masrafları, Kefilin kanunları veya Kefilin topraklarında cari kanunlar mucibince tahakkuk ettirilecek vergiler tevkif edilmeksizin ve vergilerden ve her türlü takyidattan muaf olarak ödenecektir; şu kadar ki, işbu Kısmın hükümleri, herhangi bir Tahvilin intifa hakkının Kefil memlekette makim bir hakiki veya hükmi şahsa ait olması halinde bu Tahvil gereğince Bankadan gayri bir hamile yapılan tediyelere ait vergilere şamil olmayacaktır.   

            Kısım 3.04. Bu Anlaşma, İkraz Anlaşması ve Tahviller, Kefilin kanunlar veya Kefilin topraklarında cari kanunlar mucibince bunların tanzim, ihraç, teslim veya tescili üzerinden veya bunlarla ilgili olarak tahakkuk ettirilecek vergilerden muaf olacaktır.   

            Kısım 3.05. Kefil, Hükümet İkraz Anlaşmasını temlik veya bu Anlaşmanın herhangi bir hükmünü tadil, ilga veya bunlardan feragat etmiyecek veya Bankanın muvafakati olmadan bu gibi hareketlere cevaz vermiyecektir.   

            Kısım 3.06. Kefil, Müstakrizi muamelelerini ve teşebbüsünü verimli ve ticaret kaidelerine uygun bir tarzda ifaya devam etmekten veya Müstakrizi İkraz Anlaşması gereğince yüklendiği vecibelerin ifasından alıkoyacak veya bunlara önemli dereced müdahale edecek herhangi bir harekette bulunmayacak veya idarelerinden veya müesseselerinden herhangi birinin böyle bir harekette bulunmasına müsaade etmiyecektir.  

            MADDE IV  
            Kısım 4.01. İkraz Anlaşması hükümleri gereğince Kefil Müstakriz tarafından tanzim ve teslim edilecek herhangi bir tahvili imzalamak suretiyle garanti edecektir. Kefilin Maliye Bakanı, Genel Şartların Kısım 8.10 (a) fıkrasındaki maksatlar için Kefilin salâhiyetli mümessilidir. Maliye Bakanı zikredilen kısımdaki maksatlar için, Bankayı haberdar etmek suretiyle, driğer veya munzam şahısları salâhiyetli mümessil tayin edebilir.  

            MADDE V  
            Kısım 5.01. Genel Şartların Kısım 10.01 inde kayıtlı maksatlar için aşağıdaki adresler tayin edilmiştir.  
  
            Kefil için:  
                        Maliye Bakanlığı 
                        Hazine Genel Müdürlüğü                                    Telgraf adresi: 
                        ve Milletlerarası İktisadi                                       MALİYE 
                        İşbirliği Teşkilâtı Genel Sekreterliği                   HAZİNE 
                        Ankara, Türkiye                                                    ANKARA  

            Banka için:  
                        İnternational Bank for 
                        Reconstruction and development 
                        1818 H Street, N. W.                                     Telgraf adresi:  
                        Washington, D.C. 20433                               INTBAFRAD 
                        United States of America                              WASHINGTON, D.C. 

            Kısım 5.02. Genel Şartların Kısım 10.03 ünde kayıtlı maksatlar için Kefilin Maliye Bakanı tayin edilmiştir.   

            İŞBU CİHETLERİ TEYİDEN, Taraflar, gerekli salâhiyeti haiz mümessilleri vasıtasiyle işbu Garanti Anlaşmasını, Anlaşmanın başında yazılı gün ve senede Amerika Birleşik Devletleri, Columbia mıntıkasında kendi namlarına imza ve tevdi ettirmişlerdir.  

            TÜRKİYE CUMHURİYETİ                        MİLLETLERARASI İMAR VE  
                         HÜKÜMETİ                                                KALKINMA BANKASI 
                    Ahmet Tufan Gül                                                J. Burke Knapp 
                   Salâhiyetli Temsilci                                                Başkan Yardımcısı