Milletlerarası Sözleşmeler  
Resmi Gazete: 20.05.1969 Sayı : 13202 (Asıl) Düstur Tertip:5 Cilt: 8-2 Sahife:
     
Milletlerarası Sözleşme
 
Karar Sayısı: 6/11745 
     
            Devlet Su İşleri ve Topraksu Genel Müdürlükleri tarafından gerçekletirilecek olan Seyhan Sulama II nci Kısım Projesinin dış finansmanın karşılanması için milletlerarası İmar ve Kalkınma Bankasından (IBRD) sağlanan 12.000.000 dolarlık kredi ve Milletlerarası Kalkınma Birliğinden (IDA) Sağlanan 12.000.000 dolarlık kredi ile ilgili 20/2/1969 tarih ve 6/11385 sayılı Kararname ile Hükümetimizi temsilen imzalanması hususunda Maliye Bakanlığına verilen yetki çerçevesinde, 28 Şubat 1969 tarihinde Maliye Bakanlığı ile adı geçen teşekküller arasında imzalanan Kredi Anlaşmasının, eklerinin ve tadillerinin (İmzalandığı tarihte yürürlüğe girmek üzere) onaylanması; adı geçen Bakanlığın 5/5/1969 tarih ve 56909-6/21901 sayılı yazısı üzerine 31/5/1963 tarih ve 244 sayılı Kanunun 3 üncü ve 5 inci maddelerine göre, Bakanlar Kurulunca 7/5/1969 tarihinde kararlaştırılmıştır.
                                                                                                     
                                                                                                            CUMHURBAŞKANI   
                                                                                                            C. SUNAY   
  
Başbakan Devlet Bakanı Devlet Bakanı Devlet Bakanı
S. DEMİREL S. ÖZTÜRK H. ATABEYLİ K. OCAK
       
Devlet Bakanı Adalet Bakanı Millî Sayılı. Bakanı İçişleri Bakanı
S.T. MÜFTÜOĞLU H. DİNÇER A. TOPALOĞLU F. SÜKAN
       
Dışişleri Bakanı V. Maliye Bakanı Millî Eğit. Bakanı Bayındırlık Bakanı
S. ÖZTÜRK C. BİLGEHAN İ. ERTEM O. ALP
       
Ticaret Bakanı Sağ.ve Sos. Y. Bakanı Güm. ve Tek. Bakanı Tarım Bakanı
A. TÜRKEL V.A. ÖZKAN N. MENTEŞE B. DAĞDAŞ
       
Ulaştırma Bakanı Çalışma Bakanı V. Sanayi Bakanı En. ve. Ta. Kay. Bakanı
H. ATABEYLİ T. TOKER M. TURGUT R. SEZGİN
Turizm ve Tan. Bakanı  İmar ve İskan Bakanı Köy İşleri Bakanı
S. BİLGİÇ H. MENTEŞEOĞLU S. KILIÇ
  
Türkiye Cumhuriyeti İle Milletlerarası Kalkınma Birliği arasında 28 Şubat 1969 tarihli Kalkınma Kredisi Anlaşması
 
(Seyhan Sulama Projesi - II. Safha) 

            (Aşağıda Müstakriz diye anılmakta olan) TÜRKİYE CUMHURİYETİ ile (Aşağıda Birlik diye anılmakta olan) MİLLETLERARASI KALKINMA BİRLİĞİ arasındaki 28 Şubat 1969 tarihli             ANLAŞMA: 

            Müstakriz ile Birlik arasındaki 31 Mayıs 1963 tarihli kalkınna kredisi anlaşması gereğince, Birliğin sözü geçen anlaşmada tarif olunduğu veçhile, Seyhan sulama projesinin I. safhasına yardım etmekte olduğunu; 

            Müstakrizin, Birlikten ve (Aşağıda Banka diye anılmakta olan) Milletlerarası İmar ve Kalkanmı Bankasından, sözü geçen projenin II: safhasının finansmanına yardım etmeleri hususunda talepte bulunduğunu; 

            Aşağıda ve, bu Anlaşma ile aynı tarihi taşıyan, Müstakriz ile Banka arasındaki (Aşağıda İkraz Anlaşması diye anılmakta olan) ikraz anlaşmasında tasrih olunan hüküm ve şartlar dahilinde, muhtelif paralar cinsinden on iki milyon dolar ($ 12.000.000) muadilinin kalkınma kredisi şeklinde Birlik tarafından verilmesi ve muhtelif paralar cinsinden on iki milyon dolar ($ 12.000.000) muadilinin Banka tarafından (Aşağıda İkraz diye anılmakta olan) ikraz şeklinde verilmesi suretiyle, muhtelif paralar cinsinden yirmi dört milyon dolar ($ 24.000.000) muadili bir meblağın bu finansmana yardım etmek üzere Müstakrizin tasarrufuna amade kılmayı Birlik ile Bankanın kabul ettiklerini; 

            Gözönüne almak suretiyle, bu Anlaşmadaki taraflar aşağıdaki şekilde mutabakata varmışlardır: 

            MADDE I 
            Genel şartlar; özel tarifler 

            Bölüm 1.01.            Bu Anlaşmadaki taraflar, 31 Ocak 1969 tarihli, “Birliğin Kalkınma Kredisi Anlaşmalarında Tatbik Olunacak Genel Şartlar”ın bütün hükümleri tümüyle işbu Anlaşma içinde yazılmış gibi mer’i ve muteber olmak üzere kabul ederler. (Bahsi geçen “Birliğin Kalkınma Kredisi Anlaşmalarda Tatbik Olunacak Genel Şartlar” aşağıda genel şartlar diye anılmaktadır.) 

            Bölüm 1.02.            Genel şartlarda tarif olunan müteaddit terimler işbu Anlaşma’da kullanıldıkları yerlerde, meti aksini icabettirmedikçe, Genel Şartlar’da yazılı mukabil manaları ifade eder ve aşağıdaki munzam terimler aşağıda yazılı manaları taşır: 

            (a) “DSI”, Müstakrizin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının sorumluluğunda bulunan ve Müstakrizin bir dairesi olan Devlet Su işleri anlamında olup bu dairenin herhangi bir halefini de şumulüne almaktadır. 

            (b) “Topraksu” bu ismi taşıyan daire anlamında olup bu dairenin herhangi bir halefini de şumülüne almaktadır. Bu daire Müstakrizin toprak muhafazası ve tarla sulaması ile ilgili bulunan bir dairesi olup Köy İşleri Bakanlığının sorumluluğunda bulunmaktadır. 

            (c) “Ziraat Bankası” T.C. Ziraat Bankası ve herhangi bir halefi anlamındadır. 

            MADDE II 
            Kredi 

            Bölüm 2.01.            Birlik, bu Kalkınma Kredisi Anlaşmasında ifade edilen veya atıfta bulunulan kayıt ve şartlar altında muhtelif cins paralarla Müstakrize on iki milyon dolar ($ 12.000.000) muadili bir meblağı ikraz etmeyi kabul eder. 

            Bölüm 2.02.            (a) Birlik, kendi defterlerinde Müstakriz adına bir Kredi Hesabı açacak ve kredi meblağını işbu Hesabın matlubuna geçirecektir. 

            (b) Kredi meblağı, bu Anlaşma ile Genel Şartlarda öngörülmüş olduğu üzere ve bunlarda ifade olunan iptal ve talik haklarına bağlı olmak kaydıyla ve bu Anlaşmaya ekli listedeki hükümlere veya Müstakriz ile Birlik arasında varılacak munzam anlaşmalara göre zaman zaman tadil olunacak şekilleriyle, fonların bu listede ifade olunan tahsiline uygun olacak surette Kredi Hesabından çekilebilecektir. 

            Bölüm 2.03.            (a) Müstakriz, Proje için gerekli bulunan ve bu Kalkınma Kredisi Anlaşması tahtında finans eedilecek olan malların veya hizmetlerin makul bedelleri ile ilgili olarak, aşağıdaki meblağları Kredi Hesabından çekmek hakkına sahip olacaktır: 

            (i) Türk olmayan müteahhitlere ihale edilen inşaat işlerine ait mukaveleler tahtında yapılan (Bu Anlaşmaya ekli liste 1 de gösterilen tahsislerin III. kategorisi); doğrudan doğruya Proje için Türkiye dışından temin olunan teçhizat, malzeme ve levazım (I. ve II. kategoriler) ile müşavirlik hizmetleri (v. kategori); ve Proje ile ilgili olarak Müstakrizin personelinin Türkiye dışında sulama ve toprak tesviyesi işlerinde ve zirai yayım hizmetlerinde yetiştirilmesi için (V. kategori) (Veya, Birliğin kabulü kaydiyle, yapılacak tediyelerin karşılanmazsı için lüzumlu görülecek) Müstakrizin parasından başka paralar cinsinden olan masraflara ait meblağlar; 

            (ii) İthal malı parçalar veya hammaddelerden Türkiye’de imal olunarak Türkiye dahilinden Proje için satın alınan teçhizat, malzeme ve levazımın her türlü gümrük resmi ile ithal vergi ve harçları düşüldükten sonra, fatura bedellerinin % 70 inin muadili (I. ve II. kategoriler); 

            (iii) Proje için Türkiye dahilinde satın alınan ve yukarıdaki parağraf (ii) ye dahil bulunmayan ithal malı teçhizat, malzeme v elevazımın fatura bedellerinin % 70 inin muadili (I. ve II. kategoriler); 

            (iv) Projenin tahakkuku bakımından gerekli bulunan tesisler için Türk müteahhitlere yapılan ihaleler tahtında ödenecek meblağların % 24 ünün karşılığı (III. kategori); ve 

            (v) Tarla içi geliştirme faaliyetleri için sarfedilecek meblağların % 14 ünün karşılığı (IV. kategori). 

            Ancak, yukarıdaki paragraf (iv) de belirtilen işler için yapılacak masrafların veya yukarıdaki pragraf (v) de tarif olunan masrafların tahmininide artış olduğ utakdirde, yerine göre, bu işler veya bu masraflar için tahsis edilmiş olup da çekilmemiş bulunan Kredi tutarlarının, bu masraflarla ilgili olarak yapılması beklenen masraflarla orantılı olmak üzere devam etmesinin temini için, Birlik Müstakrize tebligatta bulunmak suretiyle, gereken pragarfta beyan olunan yüzde nisbetini ayarlayabilir. 

            Bölüm 2.04.            Müstakrizin kendi parası cinsinden yapılan masraflar ve Müstakrizin ülkesi dahilinde imal olunan mallar veya temin olunan hizmetler dolayısiyle, bu Anlaşmanın 2.03 sayılı bölümündeki paragraf (i) tahtında Kredi Hesabından para çekilmeyecektir. 

            Bölüm 2.05.            Genel Şartların 4.02 sayılı bölümündeki maksatlar için Amerika Birleşik Devletleri parası burada tasrih olunur. 

            Bölüm 2.06.            Müstakriz, Kredininzaman zaman çekilmiş ve geri ödenmemiş anaparası üzerinden Birliğe yılda yüzde birin dörtte üçü (% 1 in ¾ ü) nisbetinde hizmet komisyonu ödeyecektir. 

            Bölüm 2.07.            Hizmet komisyonları altı ayda bir olmak üzere her yılın 1 Haziran ve 1 Aralık tarihlerinde ödenecektir. 

            Bölüm 2.08.            Müstakriz, Kredinin anaparasını, 1 Haziran 1979 tarihinden itibaren başlamak, 1 Aralık 2018 tarihinde bitmek ve her sene 1 Haziran ve 1 Aralık tarihlerinde olmak üzere altışar aylık devrelerde ödemek suretiyle, 1 Aralık 1988 tarihinde ödenecek taksit d edahil olmak üzere bu tarihe kadar ödenecek her taksit bu anapara tutarının yüzde birinin yarısı (% 1 inin 1/2 si) ve bu tarihten sonra ödenecek her taksit bu anapara tutarının yüzde bir buçuğu (% 1 1/2) nispetinde olacaktır. 

            MADDE III 
            Kredi hasılasının kullanılması 

            Bölüm 3.01.            Bu Kalkınma Kredisi Anlaşmasının hükümleri gereğince, Müstakriz, Kredi hasılasını Proje ile ilgili olup Anlaşmaya ekli liste 2 de tarif olunan masrafların karşılanmasında kullanacaktır. 

            Bölüm 3.02.            Birliğin aksine mutabakatı olmadığı takdirde, (i) Kredi hasılasiyle finanse edilecek mallar ve hizmetler, Banka tarafından Şubat 1968 de yayınlanan “Dünya Bankası İkrazları ve Milletlerarası Kalkınma Birliği Kredileri ile Yapılacak satınalmalara ait rehber” e ve bu Anlaşmaya ekli Liste 3 de tasrih olunduğu gibi sözü geçen rehbere ek teşkil edecek buna benzer diğer usullere uygun olarak veya Müstakriz ile Birlik arasında mutabık kalınacak şekilde milletlerarası rekabete müstenit ihale esasına göre temin olunacak, ve (ii) bu malların ve hizmetlerin teminine ait mukaveleler Birlikçe kabule şayan olacaktır. 

            Bölüm 3.03.            Müstakriz ile birliğin aksine mutabakatı bulunmadığı takdirde, müstakriz, kredi hasılasından finanse edilen bütün mallar ve hizmetlerin münhasıran projenin uygulanmasında kullanılmasını sağlayacaktır. Bu Anlaşmaya ekli liste 1 de belirtilen kredi ve ikraz hasılalarının tahsisine ait I ve II kategoriler tahtında kredi hasılasından finanse edilecek belirli mallar ve hizmetler Müstakriz ile Birlik arasında mutabakata varılmak suretiyle tespit olunacaktır. 

            MADDE IV 
            Özel Hükümler 

            Bölüm 4.01.            (a) Müstakriz, projenin gerekli ihtimam ve randımanla ve sağlam tarımsal, mühendislik, iktisadi ve mali prensip ve uygulamalara uygun olarak yürütülmesin isağlayacak ve, ihtiyaca göre, bu maksat için gerekli tahsisat, tesisler, hizmetler ve diğer imkanları süratle temin edecektir. 

            (b) Müstakriz, projenin tatbikinde, DSİ ve Topraksu tarafından, Müstakriz ile birlikçe şayanı kabul görülen müşavirlerin istihdam olunmasını sağlayacaktır. Projenin her bir kısmı üzerinde bu müşavirlerin mesuliyetlerinin mahiyet ve şumulü ve bunların istihdamına ait diğer hüküm ve şartlar Müstakriz ile Birlik arasında mutabakata varılmak suretiyle tespit olunacaktır. 

            (c) Projeye dahil bulunan işler ve tesisler, Müstakriz ile Birlikçe tatminkar bulunan genel proj estandartlarına uygun olarak inşa edilecektir. Birlik tarafından zaman zaman yapılacak talepler üzerine, Müstakriz, Birliğin talep edeceği derecede tafsilatlı olmak üzere, projeye ait planların, şartnamelerin ve iş programlarının ve bunlar üzerinde daha sonra yapılacak her nev’i önemli tadilatın Birliğe gönderilmesini sağlayacaktır. 

            (d) Müstakriz, projeye dahil bulunan inşaat işlerinin yapılmasında DSİ’nin Müstakriz ile Birlikçe şayanı kabul görülen ehliyetli ve tecrübeli müteahhitleri Müstakriz ile Birlikçe tatminkar görülen hüküm ve şartlar altında istihdam etmesini sağlayacaktır. 

            (e) Müstakriz, kredi hasılasından finanse edilen malzeme ve hizmetlerin tanıtılması, bunların projede kullanılışlarının belirtilmesi, (Maliyeti de dahil olmak üzere) projedeki ilerlemelerin gösterilmesi, Müstakriz’in projeye dahil bulunan inşaat işleri ile tesislerinin veya bunların herhangi bir kısmının yapılmasiyle sorumlu herhangi bir dairesi veya teşekkülünün bu inşaat işleri ve tesislerle ilgili masraflarının ve mevcut tahsisatının, devamlı surette yürütülen sağlam muhasebecilik tatbikatına göre aksettirilmesi için yeterli olan kayıtları tutacak veya tutulmasını sağlayacak, ve Birliğin temsilcilerinin projeyi, projeye dahil bulunan tesislerin işletilmesini, malzeme ve hizmetleri, ve ilgili kayıtları ve dokümanları incelemelerini temin edecektir. 

            Bölüm 4.02.            Müstakriz, projeye dahil bulunan işler ve tesislerin sağlam tarımsal, mühendislik, iktidasi ve mali prensip ve uygulamalara uygun olarak işletme ve bakımını ve gerektiği şekilde zaman zaman yenilenmesini sağlayacak ve bu işlerden temin olunan suyun zirai kalkınma ve enerji üretiminde iktisadi bir şekilde kullanılmasını garanti etmek için makul şekilde ihtiyaç görülecek işlemleri yapacaktır. 

            Bölüm 4.03.            (a) Müstakriz, projenin veya herhangi bir kısmının tahakkukunda ve işletilmesinde, sağlam tarımsal, mühendislik, iktisadi ve mali prensiplere ve uygulamalara uygun olarak, tecrübeli ve ehliyetli bir yönetim tahtında, Müstakriz’in daire ve teşekküllerinin faaliyetlerini koordine edecek, Seyhan Sulam aProjesinin I. Safhası için tesis olunan koordinasyon hakkında alınan tedbirlerin bilhassa II. safha için yürürlükte devam etmesini sağlayacaktır. 

            (c) Müstakriz, DSİ, Topraksu ve Ziraat bankasının, projenin ve ehliyetle tahakkuk ettirilmesi ve işletilmesi için lüzumlu olan yetki, tesis ve kaynaklara sahip olmalarını sağlayacaktır. Müstakriz, projeye ait malzemenin ithali veya hizmetlerin temini için gereken ithal, döviz veya diğer konularla ilgili her nev’i ruhsatı süratle çıkaracaktır. 

            Bölüm 4.04.            (a) müstakriz ile Birlik; kredi maksatlarının tahakkukunu sağlamak üzere tam bir işbirliği yapacaklardır. Bu maksatla, Müstakriz ile Birlik, tarafından birinin talebi üzerine Kalkınma Kredisi Anlaşması tahtında Müstakriz’in vecibelerini ifası, DSİ, Topraksu ve Müstakriz’in projenin veya herhangi bir kısmının tahakkukuyla sorumlu başka bir teşekkülünün proje ile ilgili sevkü idaresi, faaliyetleri ve mali durumu hakkında ve kredi maksatlariyle ilgili diğer hususlarda temsilcileri vasıtasiyle, zaman zaman görüş teatisinde bulunacaklardır. 

            (b) Müstakriz, kredi ve buna ait hizmetlerin devam ettirilmesi, kredi hasılasının sarfı, hasıladan finanse edilen mallar ve hizmetler, DSİ, Topraksu ve Müstakriz’in projenin veya herhangi bir kısmının tahakkukuyla sorumlu başka bir teşekkülünün proje ile ilgili sevkü idaresi, faaliyetleri ve mali durumu hakkında Birliğin makul ölçüde talep edeceği bilcümle malumatı Birliğe temin edecek veya temin edilmesini sağlayacaktır. Bu malumat, Müstakriz’in ülkesindeki mali ve iktisadi şartlar Müstakriz’in tediye muvazenesinin durumu hakkındaki malumatı ihtiva edecektir. 

            (c) Müstakriz, kredi maksatlarının tahakkukuna, buna ait hizmetlerin devamı için veya Müstakriz’in Kalkınma Kredisi Anlaşması tahtındaki vecibelerinin ifasına müdahale eden veya müdahale tehdidi taşıyan herhangi bir durumdan Birliği derhal haberdar edecektir. 

            (d) Müstakriz, kredi ile ilgili maksatlarla Müstakriz’in ülkesinin herhangi bir mahallini ziyaret etmeleri için Birliğin yetkili temsilcilerine makul olan bütün imkanları sağlayacaktır. 

            Bölüm 4.05.            Yukarıdaki Bölüm 4.04 (b) ye göre temin olunacak mamulatın bir kısmını teşkil etmek üzere, Müstakriz, her mali yılın sonundan itibaren altı ay içinde, Birlikçe kabule şayan murakıpların DSİ ile Topraksu’nun proje ile ilgili faaliyetleri hakkındaki raporlarını Birliğe tevdi edecektir. 

            Bölüm 4.06.            Kredinin anaparası ve krediye müteallik hizmet komisyonları herhangi bir vergi için tevkifat yapılmaksızın ve herhangi bir vergiye tabi tutulmaksızın ve Müstakrizin kanunları veya Müstakriz’in ülkesinde yürürlükte bulunan mevzuat tahtında konulan bütün kısıtlamalardan muaf olarak ödenecektir. 

            Bölüm 4.07.            Kalkınma Kredise Anlaşması, Müstakrizin kanunlarına veya Müstakrizin ülkesinde yürürlükte bulunan mevzuata göre, bu Anlaşmanın imzası, tevdii veya tescili için veya bu muameleler dolayısiyle tediyesi talep olunacak her hangi bir vergiden muaf olacak, ve kredinin tediye olunacağı cinsten paraların ait olduğu memleket veya memleketlerin kanunlarına veya bu memleket veya memleketlerin ülkeleri dahilinde cari bulunan mevzuata göre tediyesi istenilecek bu gibi vergiler, mevcut ise, bütün bu vergiler Müstakriz tarafından ödenecektir. 

            Bölüm 4.08.            Müstakriz ile Birlik arasında aksin emutabakat bulunmadığ ıtakdirde, müstakriz, kredi hasılasından finans eedilecek ithal mallarının deniz, transit ve bu malların satın alınması, nakli, kullanma mahallerine ulaştırılması ve yerleştirilmesi ile ilgili diğer tehlikelere karşı sigorta ettirecek veya ettirilmesini sağlıyacaktır, ve bu sigorta karşılığı olarak ödenecek her hangi bir tazminat bu malların yerine yenilerinin ikamesi vey atamir olunmaları için Müstakriz tarafından serbestçe kullanılabilecek bir para cinsinden olacaktır. 

            Bölüm 4.09.            Müstakriz gerekli miktardaki uygun kredi imkanlarını ve (Baytarlık ve araştırma servisleri dahil olmak üzere) zirai yayım ve diğer teknik servisleri proje sahasında daimi olarak bulunduracak veya bulundurulmasını sağlayacak ve projeye uygun usuller üzerinde yetiştirilmiş münasip bir görevli kadrosu vasıtasiyle bu imkan ve hizmetleri çiftçilere açık bulunmasını sağlayacaktır. 

            Bölüm 4.10.            (a) Müstakriz, projeden faydalananlardan toplanacak olan en azından projenin bütün işletme ve bakım masraflarının karşılanmasın ayetecek seviyelerdeki ücretlerin tesis olunması hususunda gerekli tertibatı alacak veya alınmasını sağlayacak ve, buna ilaveten, (Yatırımın amortisman taksitleri ile çiftçilerin ödeme temayül ve kapasiteleri arasındaki irtibatını göz önüne alınması suretiyle) Projey eyatırılan meblağların makul bir faiz ile birlikte ve makul kayıt ve şartlar altında mümkün olan derecede itfasını temin edecektir. Bu tedbirler beş seneyi geçmeyecek fasılalarla periyodik bir şekilde gözden geçirmeye tabi tutulacaktır. 

            (b) Müstakrizin yukarıdaki (a) Pragrafının gereğini yerine getirebilmesini mümkün kılacak prensibin formüle edilmesi ve buna bağlı kalınması için lüzumlu olan bu malumatı elde etmek maksadiyle Müstakriz: 

            (i) Birlikçe kabule şayan görülecek müşavirlerin yardımiyle ve Birlikçe tatminkar bulunacak konular üzerinde Seyhan Sulama Projesinin I ve II nci safhalarına ait sahalardaki çiftçilerin geri ödeme kapasiteleri hakkında, Proje tahtında güvenilir bir su kaynağı ile çiftçilerin elde etmeleri beklenen brüt gelir ve kesif tarım yapılmasının garanti altına alınması için gerekecek mali bakımdan teşvik edici tesirler gibi faktörlerin göz önüne alınacağı bir etüd yapacak veya yapılmasını sağlayacak; ve 

            (ii) Bu Anlaşmanın tarihinden itibaren iki yıl içinde bu etüdü Birliğe tevdi edecek ve etüddeki tavsiyelerin yerine getirilmesi hususunu Birlik ile müzakere edecektir. 

            Bölüm 4.11.            Müstakriz, Proje sahası dahilinde tarım sahaları ile pazarlar arasında yeterli yolların temin olunması, ürünlerin ve canlı hayvanların pazarlanması için daha iyi tertibat alınmasının temin edilmesi ve pazar araştırması hizmetlerinin geliştirilmesi için gereken bütün faaliyetlerde bulunacaktır. 

            MADDE V 
            Birliğin müeyyideleri 

            Bölüm 5.01.            Genel şartların 8.01 sayılı bölümünde tasrih olunan hallerden her hangi biri meydana geldiği ve, belirtilmiş ise, orada belirtilen herhangi bir süre zarfında devam ettiği takdirde, bu halin devamı sırasında her hangi bir zamanda, Birlik, kendi ihtiyarında olarak, Müstakrize tebligatta bulunmak suretiyle, kredinin o zamandan kullanılmış bulunan anaparasının vadesi gelmiş bulunduğunu ve bunun üzerindeki hizmet komisyonlarıyla birlikte derhal ödenmesi gerektiğini bildirebilecek ve, böyle bir tebligat üzerine, bu Anlaşmada aksin emevcut her hangi bir hüküm dikkat nazarına alınmaksızın, bu anaparanın, bu komisyonlarla birlikte, vadesi gelmiş sayılacak ve derhal ödenmesi gerekecektir. 
 

            MADDE VI 
            Meriyet tarihi; sona erme 

            Bölüm 6.01.            Bu Kalkınma Kredisi Anlaşmasının, genel şartlardaki 10.01 (b) sayılı bölümün manası çerçevesi dahilinde yürürlükte olması için, bu Kalkınma Kredis iAnlaşmasının 4.01 sayılı bölümündeki paragraf (b) de bahsi geçen müşavirlerin Birlikçe tatminkar bulunan hüküm ve şartlar dahilinde hizmet alınmasının ilave bir şart olduğu tasrih olunur. 

            Bölüm 6.02.            Bu Kalkınma Kredisi Anlaşması 29 Mayıs 1969 tarihine kadar yürürlüğe girmezse, Birlik, gecikme sebeplerini inceledikten sonra, bu bölümün maksatları için daha ileri bir tarih tespit etmediği takdirde, bu Kalkınma Kredisi Anlaşması ve bunun tahtındaki bütün vecibeler sona erecektir. Birlik, bu daha ileri tarihi tezelden Müstakrize bildirecektir. 

            MADDE VII 
            Müteferrik 

            Bölüm 7.01.            Kredi Hesabından para çekme için son tarih 30 Haziran 1975 veya Müstakriz ile Birlik arasında kararlaştırılacak daha ileri bir tarih olacaktır. 

            Bölüm 7.02.            Genel şartların 9.01 sayılı bölümündeki maksatlar için aşağıdaki adresler belirtilmiştir. 

            Müstakriz adına: 
                        Maliye Bakanlığı 
                        Hazine Genel Müdürlüğü 
                        ve Milletlerarası İktisadi 
                        İşbirliği Teşkilatı Genel Sekreterliği 
                        Ankara, Türkiye 
            Telgraf adresi: 
                        Maliye 
                        Hazine 
                        Ankara 
            Birlik adına: 
                        International Development Association 
                        1818 H Street, N. w. 
                        Washington, D.C. 20433 
                        United States of America 

            Telgraf adresi: 
                        Indevas 
                        Washington, D.C. 

            Bölüm 7.03.            Genel Şartların 9.03 sayılı bölümündeki maksatlar için Müstakrizin Maliye Bakanı tayin edilmiştir. 

            YUKARIDAKİ HUSUSLARI TASDİKEN, usulüne uygun olarak yetkili kılınmış temsilcileri vasıtasiyle hareket eden taraflar bu Kalkınma Kredis iAnlaşmasının, Amerika Birleşik Devletleri, District of Columbia’da önceden yukarıda yazılmış bulunan gün ve yılda kendi adlarına imza ve teati edilmesini sağlamışlardır. 

                                                                                    TÜRKİYE CUMHURİYETİ 
                                                                                    Ahmet Tufan Gül tarafından 
                                                                                           Selahiyetli Temsilci 
                                                                                    MİLLETLERARASI KALKINMA 
                                                                                                       BİRLİĞİ 
                                                                                    Simon Aldewereld tarafından 
                                                                                                 Başkan Muavini 

 
 LİSTE 1 
Kredi ve ikraz hasılalarının tahsisi 

                                                                                                Muadili A.B.D. 
                                                                                                doları ile ifade 
                                                                                                edilen azami meblağlar 
            Kategori 
            I.             DSI - teçhizat, malzeme ve levazım                     2.500.000 
            II.             Topraksu - tiçhizat, malzeme ve levazım            6.300.000 
            III.             İnşaat işleri                                                            9.100.000 
            IV.            Tarla içi geliştirme faaliyetleri                             1.200.000 
            V.            Müşavirlik hizmetleri; Müstakrizin 
                        personelinin Türkiye dışında yetiştirilmesi                900.000 
            VI.            İkraz üzerindeki faiz ve diğer masraflar              2.000.000 
            VII.            Tahsis edilmeyen                                                 2.000.000 
                        TOPLAM                                                                  24.000.000 

            Kredi hasılasının tahsisi 

            1. Çekilen ve bağlanan miktarların tutarı 12.000.000 dolar muadiline baliğ oluncaya kadar, Kredi meblağı, bu Anlaşmanın II. maddesinde şart koşulduğu veçhile Kredi Hesabından çekilecek ve bu listenin I. ila V. kategorileri tahtındaki masraflara tatbik olunacaktır. 

            İkraz hasılasının tahsisi 

            2. İkraz meblağı, İkraz Anlaşmasının II. maddesinde şart koşulduğu veçhile İkraz Hesabından çekilebilecektir. Ancak Kredi hasılası tamamen çekildikten veya taahhüt altına alındıktan sonra, bu Listenin I. ila V. kategorilerinden herhangi biri tahtında İkraz hesabından para çekilebilecektir. 

            Keşiflerin değişmesi üzerine tahsislerin değiştirilmesi 

            3. I ila V. kategorilerden herhangi bir tahtındaki kalemlerin keşiflerinde azalma olduğu takdirde, o kategoriye tahsis edilmiş bulunup da orada ihtiyaç kalmayan meblağ, Birlik ve Banka tarafından, VII. kategoriye yeniden tahsis olunur. 

            4. Bu kalemlerin keşif tutarında artış olduğu takdirde, Müstakrizin talebi üzerine, Birlik ve Banka, ancak diğer kategorilerdeki kalemlerin tutarı ile ilgili olarak Birlik ve Banka tarafından tespit olunacak gayri melhuz masraflara ait ihtiyaçları gözönünde bulundurmak suretiyle, I., II. ve V. kategoriler için kredi hasılasından finanse edilecek olan, eğer varsa, bu artışa ait kısma tekabül eden bir meblağ muadilini, ve III. ve IV. kategoriler için ise bu Anlaşmanın 2.03 sayılı bölümündeki mütekabil kategori için şart koşulan yüzde nisbetini bu artışa tatbik etmek suretiyle hesaplanacak meblag muadilini, VII. kategoriden gerekli kategoriye yeniden tahsis edeceklerdir. 

LİSTE 2 
Projenin tarifi 

            Proje, Müstakrizin Adana Ovasında sulama, drenaj ve tarla içi geliştirme faaliyetleri hakkındaki Planının II. safhası olup. takriben 39.250 hektarın sulanması ve drenajı, sulamaya müsait takriben 48.250 hektarda tarla içi geliştirme faaliyetleri, beş yıllık bir yayım programının formüle edilmesi ve tatiki, tarım kredisi temini ve su ücretleri hakkındaki bir etüdün yapılmasından müteşekkül bulunmaktadır. 

            Proje aşağıdaki hususları ihtiva eder: 

            A. Sulama ve direnaj işleri 

            Müşavirlerin projelerine göre ve kontrolları altında yapılacak inşaat: (1) 2TP ve 5YP ünitelerine hizmet etmek üzere Seyhan Rezervuarında inşa edilecek yeni su alma tesisleri, (2) 1TP, 2TP, 3TP, 2YP ve 5YP üniteleri dahilinde takriben 39.250 hektarlık araziye hizmet edecek, sulama ve drenaj kanalları ve cazibe ile sulama tevzi şebekeleri ve (3) ilgili işletme ve bakım tesisleri; 

            B. Tarla içi geliştirme faaliyetleri 

            (Planın I. safhasında sulama ve drenaj tesisleri sağlanan takriben 9.000 hektar da dahil olmak üzere) takriben 48.250 hektar arazi üzerinde, Müşavirlerin kontrolu altında aşağıdakilerden müteşekkil tarla içi geliştirme faaliyetleri yapılacaktır: (1) Toprak tesviyesi, (2) drenlerden müteşekkil tarla içi drenaj şebekelere, (3) açık dren hafriyatı, (4) tali yollar inşaası. 

            C. Boru fabrikası 

            Yukarıdaki A bendine dahil bulunan sulama işleri için lüzumlu beton boruları imal edecek bir fabrikanın inşası ve teçhiz edilmesi; ve 

            D. Eğitim 

            Yukarıdaki A ve B bentleri ile ilgili olarak, Müstakrizin personelinin Türkiy edışında sulama ve toprak tesviyesi işlerinde, ve zirai yayın hizmetlerinde yetiştirilmesi. 

            Projenin 31 Mart 1975 tarihine kadar tamamlanması beklenmektedir. 

LİSTE 3 
Tedarik 

            1. Tarla içi geliştirme faaliyetleri için temin olunacak ve kredi hasılasından 1 sayılı Listenin IV. kategorisi tahtında finanse edilecek olan hizmetlerin milletlerarası ihale suretiyle temini şart değildir. 

            2. İnşaat işlerinde 100.000 dolar veya daha az, veya teçhizat, malzeme veya levazım satın alınmasında 25.000 dolar veya daha az masrafları ihtiva eden herhangi bir mukavele ile ilgili olarak mukavelenin aktinden hemen sonra ve mukavele ile ilgili olarak Kred Hesabından para çekmek için Birliğe ilk müracaatın yapılmasından evvel, kıymetlendirme raporları da dahil olmak üzere, bilcümle ihale evrakı ile aktedilen mukavelenin suretleri tezelden Birliğe gönderilir. 

            3. Bütün diğer mukavelelerde, aşağıda ana hatları açıklanan usul takip olunur: 

            a. İnşaat işleri için, milletlerarası rekabete açık ihalelere davet maksadiyle, yabancı inşaat firmalarını alakadar edecek mertebede büyük olan en az üç milyon dolar tutarındaki teklif isteme evrakı gönderilir. Teklif sahiplerine bir liste veya herhangi bir listeler grubu üzerinden teklif verme hakkı tanınmak suretiyle teklif isteme evrakı birbirinden ayrı iş müfredat listelerini ihtiva edebilir. 

            b. İnşaat işleri için teklif istenecek müteahhitlerin ön seçimi bu maksatla DSI. tarafından kurulan bir özel komisyon tarafından yapılır. Ön seçim usulünün tarifi, ön seçim ikazanan müteahhitlerin listesi ve müşavirlerin tavsiye ve mütalaaları, tasdik için Birliğe tevdi olunur. 

            c. Teklif istem emektuplarının, mukavele taslaklarının, şartnamelerin ve bütün diğer ihale evrakının birer sureti, kullanılacak milletlerarası ilan verme usullerinin tam bir tarifi ile birlikte, davet mektuplarının gönderilmesinden önce, gözden geçirmesi ve tasdiki için Birliğe tevdi olunur. 

            d. Teklifler alındıktan ve tahlil olunduktan sonra, tekliflerin tahlilinin bir sureti, müşavir mühendisin tavsiyeleri, ihalenin seçilen müteahhide verilmesi hususunda DSİ nin veya Topraksu’nun teklifleri, bu tekliflerin sebepleri ile birlikte, ihalenin verilmesinden veya ihale kararının tebliğ edilmesinden önce, gözden geçirmesi ve tasdiki için Birliğe tevdi olunur. 

            e. Nihai mukavele tasarısı, yukarıdaki b, c ve d bentleri tahtında Birlik tarafından tasdik edilen dokümanlardaki hüküm ve şartlardan önemli dereced efarklı olduğ utakdirde, tasarlanan değişikliklerin metninin bir sureti, mukavelenin imzalanmasından önce, gözden geçirmesi ve tasdiki için Birliğe tevdi olunur. 

            f. Her mukavelenin imzalanmasını müteakip, bunun tasdikli iki sureti Birliğe derhal intikal ettirilir. 

            g. Herhangi bir mukavelenin icrası sırasında, mukavelenin ilk tutarının % 10 undan fazla herhangi bir değişkilki veya ilave olduğ utakdirde Birliğe tezelden haber verilir. 

            4. Makine, teçhizat veya malzeme satan Türk firmaları tarafından teklif verilmesi halinde, bu gibi herhangi bir teklifin herhangi bir rakip yabancı satıcı firma teklifi ile mukayese edilmesi maksadiyle aşağıdaki kaidelere riayet olunacaktır: 

            a. Önce, bu yabancı firma teklifinin toplam bedelinden bilumum gümrük resmi ve benzeri harçlar çıkarılır; 

            b. Bilahare, bu yabancı firma teklifinin, malların teslim rıhtımındaki C. I. F. bedellerine tekabül eden kısmına bu bedellerin % 15 i, veya bu vergi ve harçların fiili nispetinden hangisi küçük ise, o miktar ilave olunur. 

            c. Elde olunan rakkama yabancı firmanın bu teklifinin malların Projedeki kullanma mahalline ulaştırılmasına ait dahili nakliyat, sigorta ve diğer masrafları temsil eden kısmının ilave olunması suretiyle elde olunan tutar ithal edilen malların teslim fiyatı kabul olunur; 

            d. Rakip Türk firması tarafından teklif olunan malların fabrika teslim fiyatına (bu firma tarafından bu mallar üzerinden ödenmesi gereken her nevi gümrük resmi ve emsali harçlar bu fiyattan çıkarıldıktan sonra) Projedeki kullanma mahalline uluştarılmasına ait dahili nakliyat, sigorta ve diğer masraflar ilave olunmak suretile elde olunan tutar, ithal mallarının yukarıdak C bendi tahtında elde olunan teslim fiyatına eşit veya bundan küçük olduğu ve diğer hüküm ve şartlar tatminkar bulunduğu takdirde, Türk firmasının teklifi değerlendirilmiş en düşük teklif kabul olunabilir. 

Türkiye Cumhuriyeti ile Milletlerarası İmar ve Kalkınma Bankası arasında 28 Şubat 1969 tarihli İkraz Anlaşması 
 
(Seyhan Sulama Projesi - II. Safha) 
İKRAZ ANLAŞMASI 

            (Aşağıda Müstakriz diye anılmakta olan) TÜRKİYE CUMHURİYETİ ile (Aşağıda Banka diye anılmakta olan) MİLLETLERARASI İMAR VE KALKINMA BANKASI arasındaki 28 Şubat 1969 tarihli ANLAŞMA: 

            Müstakriz ile (Aşağıda Birlik diye anılmakta olan) Milletllerarası Kalkınma Birliği arasındaki 31 Mayıs 1963 tarihli Kalkınma Kredisi Anlaşması gereğince Birliğin sözü geçen anlaşmada tarif olunduğu veçhile, Seyhan Sulama Projesinin I. safhasına yardım etmekte olduğunu; 

            Aşağıda ve, bu anlaşma ile aynı tarihi taşıyan, Müstakriz ile Birlik arasındaki (Aşağıda Kalkınma Kredisi Anlaşması diye anılmakta olan) Kalkınma Kredisi Anlaşmasında tasrih olunan hüküm ve şartlar dahilinde, muhtelif paralar cinsinden on iki milyon dolar ($ 12.000.000) muadilinin ikraz şeklinde Banka tarafından verilmesi ve muhtelif paralar cinsinden on iki milyon dolar ($ 12.000.000) muadilinin Birlik tarafından (Aşağıda kredi diye anılmakta olan) kredi şeklinde verilmesi suretiyle, muhtelif paralar cinsinden yirm dört milyon dolar ($ 24.000.000) muadili bir meblağın bu finansmana yardım etmek üzere Müstakrizin tasarrufuna amade kılmayı Banka ile Birliğin kabul ettiklerini; 

            Göz önüne almak suretiyle, bu anlaşmadaki taraflar aşağıdaki şekilde mutabakata varmışlardır: 

            MADDE I 
            Genel şartlar; özel tarifler 

            Bölüm 1.01.            Bu Anlaşmadaki taraflar, 31 Ocak 1969 tarihli, Bankanın İkraz ve garanti Anlaşmalarında Tatbik Olunacak Genel Şartlar’ını bütün hükümlerini tümüyle işbu anlaşma içinde yazılmış gibi mer’i ve muteber olmak üzere kabul ederler. (Bahsi geçen Bankanın İkraz ve Garanti Anlaşmalarında Tatbik Olunacak Genel Şartlar aşağıda genel şartlar diye anılmaktadır.) 

            Bölüm 1.02.            Genel Şartlarda tarif olunan müteaddit terimler işbu Anlaşmada kullanıldıkları yerlerde, metin aksini icabettirmedikçe, Genel şartlarda yazılı mukabil manaları ifade eder ve aşağıdaki munzam terimler aşağıda yazılı manaları taşır: 

            (a) “DSI”, Müstakrizin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının sorumluluğunda bulunan ve Müstakrizin bir dairesi olan Devlet Su İşleri anlamında olup bu dairenin her hangi bir halefini de şümulüne almaktadır. 

            (b) “Topraksu” bu ismi taşıyan daire anlamında olup bu dairenin her hangi bir halefini de şümulüne almaktadır. Bu daire Müstakrizin toprak muhafazası ve tarla sulaması ile ilgili bulunan bir dairesi olup Köy İşleri Bakanlığının sorumluluğunda bulunmaktadır. 

            (c) “Ziraat Bankası” T.C. Ziraat Bankası ve her hangi bir halefi anlamındadır. 

            MADDE II 
            İkraz 

            Bölüm 2.01.            Banka, bu İkraz Anlaşmasında ifade edilen veya atıfta bulunan kayıt ve şartlar altında muhtelif cins paralarla Müstakrize on iki milyon dolar ($ 12.000.000) muadili bir meblağı ikraz etmeyi kabul eder. 

            Bölüm 2.02.            (a) Banka, kendi defterlerinde Müstakriz adına bu İkraz Hesabı açacak ve İkraz meblağını işbu Hesabın matlubuna geçirecektir. 

            (b) İkraz meblağı, bu Anlaşma ile Genel Şartlarda öngörülmüş olduğu üzere ve bunlarda ifade olunan iptal ve talik haklarına bağlı olmak kaydıyle ve bu Anlaşmaya ekli liste 1 deki hükümlere veya Müstakriz ile Banka arasında varılacak munzam anlaşmalara göre zaman zaman tadil olunacak şekilleriyle, fonların bu listede ifade olunan tahsisine uygun olacak surette İkraz Hesabından çekilebilecektir. 

            Bölüm 2.03.            (a) Müstakriz, Proje için gerekli bulunan ve bu İkraz Anlaşması tahtında finanse edilecek olan malların veya hizmetlerin makül bedelleri ile ilgili olarak, aşağıdaki meblağları İkraz Hesabındıan çekmek hakkına sahip olacaktır. 

            (i) Türk olmayan müteahhitlere ihale edilen inşaat işlerine ati mukaveleler tahtında yapılan (Bu Anlaşmaya ekli liste 1 de gösterilen tahsislerin III. Kategorisi); doğrudan doğruy aProje için Türkiye dışından temin olunan teçhizat, malzeme ve levazımat (I. ve II. Kategoriiler( ile müşavirlik hizmetleri (V. Kategori); ve Proje ile ilgili olarak Müstakrizin presonelinin Türkiy edışında sulama ve toprak tesviyesi işlerinde ve zirai yayım hizmetlerinde yetiştirilmesi için (V. Kategori) yapılan (veya, Bankanın kabulü kaydiyle, yapılacak tediyelerin karşılanması için lüzumlu görülecek) Müstakrizin parasından başka paralar cinsinden olan masraflara ait meblağlar; 

            (ii) İthal malı parçalar vela ham maddelerden Türkiye’de imal olunarak Türkiye dahilinden Proje için satın alınan teçhizat, malzeme ve levazımın, her türlü gümrük resmi ile ithal vergi ve harçları düşüldükten sonra, fatura bedellerinin % 70 inin muadili (I. ve II. Kategoriler); 

            (iii) Proje için Türkiye dahilinden satın alınan ve yukarıdaki paragraf (ii) ye dahil  bulunmayan ithal malı teçhizat, malzeme ve levazımatın fatura bedellerinin % 70 inin muadili (I. ve II. Kategoriler); 

            (iv) Projenin tahakkuku bakımından gerekli bulunan tesisler için Türk müteahhitlere yapılan ihaleler tahtından ödenecek meblağların % 24 ünün karşılığı (III. Kategori), 

            (v) Tarla içi geliştirme faaliyetleri için sarfedilecek meblağların % 14 ünün karşılığı (VI. Kategori) ve 

            (vi) 31 Mart 1975 tarihinde veya Müstakriz ile Banka arasında kararlaştırılacak başka bir tarihte vey adaha önce İkraz üzerinde tahakkuk eden faiz ve diğer ücretler için Bankaya yapılacak tediyeleri karşılamak üzere lüzumlu görülecek meblağlar; 

            Ancak, (a) yukarıdaki pragraf (iv) de belirtilen işler için yapılacak masrafların veya yukarıdaki paragraf (v) de tarif olunan masrafların tahmininde artış olduğu takdirde, yerine göre, bu işler veya bu masraflar için tahsis edilmiş olup da çekilmemiş bulunan İkraz tutarlarının, bu masraflarla ilgili olarak yapılması beklenen masraflarla orantılı olmak üzere devam etmesinin temini için, Banka Müstakrize tebligatta bulunmak suretiyle, gereken paragrafta beyan olunan yüzde nispetini ayarlayabilir. 

            (b) Ancak kredi hasılası tamamen çekildikten veya tediyeye bağlandıktan sonra, bu Anlaşmaya ekli liste 1 de belirtilen, yukarıda sözü geçen tahsislerin I. ila V. Kategorilerinden herhangi biri tahtında İkraz Hesabından para çekilecektir. 

            Bölüm 2.04.            Bu Anlaşmanın 2.03 sayılı bölümündeki (ii), (iii), (iv), (v) ve (vi) paragraflar tahtında, Müstakrizin kendi parası cinsinden yapılan masraflar veya Müstakrizin ülkesi dahilinde imal olunan mallar veya temin olunan hizmetler dolayısiyle, İkraz Hesabından para çekilebileceği, Genel Şartların 5.01 sayılı bölümüne uyulmak suretiyle kararlaştırılmıştır. 

            Bölüm 2.05.            Müstakriz, İkrazın zaman zaman çekilmemiş kalan anaparanın üzerinden bankaya yılda yüzde birin dörtte üçü (% 1 in 4/3 ü) nispetinde taahhüt komisyonu ödeyecektir. 

            Bölüm 2.06.            Müstakriz, İkrazın zaman zaman çekilmiş ve geri ödenmemiş anaparası üzerinden yılda yüzde altı buçuk (% 6 1/2) nispetinde faiz ödeyecektir. 

            Bölüm 2.07.            Faiz ve diğer masraflar altı ayda bir olmak üzere her yılın 1 Haziran ve 1 Aralık tarihlerinde ödenecektir. 

            Bölüm 2.08.            Müstakriz, İkrazın anaparasını, bu anlaşmaya ekli liste 2 de belirtilen amortisman listesine göre geri ödeyecektir. 

            MADDE III 
            İkraz hasılasının kullanılması 

            Bölüm 3.01.            Bu İkraz Anlaşmasının hükümleri gereğince, Müstakriz, İkraz hasılasını Proje ile ilgili olup Anlaşmaya ekli liste 3 de tarif olunan masrafların karşılanmasında kullanacaktır. 

            Bölüm 3.02.            Bankanın aksine mutabakatı olmadığı takdirde, (i) İkraz hasılasile finanse edilecek mallar ve hizmetler, Banka tarafından Şubat 1968 de yayınlanan “Dünya Bankası İkrazları ve Milletlerarası Kalkınma Birliği Kredileri ile Yapılacak Satınalmalara ait Rehber”e ve bu Anlaşmaya ekli liste 4 de tasrih olunduğu gibi sözü geçen rehbere ek teşkil edecek buna benzer diğer usullere uygun olarak veya Müstakriz ile Banka arasında mutabık kalınacak şekilde milletlerarası rekabete müstenit ihale esasına göre temin olunacak, ve (ii) bu malların ve hizmetlerin teminine ait mukaveleler Bankaca kabule şayan olacaktır. 

            Bölüm 3.03.            Müstakriz ile Bankanın aksine mutabakatı bulunmadığı takdirde, Müstakriz, ikraz hasılasından finanse edilen bütün mallar ve hizmetlerin münhasıran Projenin uygulanmasında kullanılmasını sağlayacaktır. Bu Anlaşamaya ekli liste 1 de belirtilen İkraz ve Kredi hasılalarının tahsisine ait I. ve II. Kategoriler tahtında İkraz hasılasından finanse edilecek belirli mallar ve hizmetler Müstakriz ile Banka arasında mutabakata varılmak suretiyle tespit olunacaktır. 

            MADDE IV 
            Bonalar 

            Bölüm 4.01.            Banka tarafından zaman zaman teklif olduğunu takdirde ve teklif olunan tarzda, Müstakriz, Genel Şartların VIII. maddesinde tasrih olunduğu şekilde, İkrazın anaparasını temsil eden bonolar çıkaracak ve tevdi edecektir. 

            Bölüm 4.02.            Müstakrizin Maliye Bakanı, genel şartların 8.10 sayılı bölümündeki maksatlar için müstakrizin yetkili temsilcisi tayin edilmiştir. Müstakrizin Maliye Bakanı, Bankaya yazılı olarak bildirmek suretiyle ilave veya diğer yetkili temsilciler tayin edebilir. 

            MADDE V 
            Özel hükümler 

            Bölüm 5.01.            (a) Müstakriz, Projenin gerekli ihtimam ve randımanla ve sağlam tarımsal, mühendislik, iktisadi ve mali prensip ve uygulamalara uygun olarak yürütülmesini sağlayacak ve, ihtiyaca göre, bu maksat için gerekli tahsisat, tesisler, hizmetler ve diğer imkanları süratle temin edecektir. 

            (b) Müstakriz, Projenin tatbikinde, DSİ ve Topraksu tarafından, Müstakriz ile Bankaca şayanı kabul görülen müşavirlerin istihdam olunmasını sağlayacaktır. Projenin her bir kısmı üzerinde bu müşavirlerin mesuliyetlerinin mahiyet ve şümulü ve bunların istihdamına ait diğer hüküm ve şartalr Müstakriz ile Banka arasında mutabakata varılmak suretiyle tespit olunacaktır. 

            (c) Projeye dahil bulunan işler ve tesisler, Müstakriz ile Bankaca tatminkar bulunan genel proje standartlarına uygun olarak inşa edilecektir. Banka tarafından zaman zaman yapılacak talepler üzerine, Müstakriz, Bankanın talep edeceği derecede tafsilatlı olmak üzere, Projeye ait planların, şartnamelerin ve iş programlarının ve bunlar üzerinde daha sonra yapılacak her nevi önemli tadilatın Bankaya gönderilmesini sağlayacaktır. 

            (d) Müstakriz, projeye dahil bulunan inşaat işlerinin yapılmasında DSİ nin, Müstakriz ile Bankaca şayanı kabul görülen ehliyetli ve tecrübeli müteahhitleri Müstakriz ile Bankacı tatminkar görülen hüküm ve şartlar altında istihdam etmesi sağlayacaktır. 

            (e) Müstakriz, İkraz hasılasından finanse edilen malzeme ve hizmetlerin tanıtılması, bunların Projeode kullanılışlarının belirtilmesi, (Maliyeti de dahil olmak üzere) Projedeki ilerlemelerin gösterilmesi, Müstakrizin Projey edahil bulunan inşaat işleri ile tesislerin veya bunların herhangi bir kısmının yapılmasile sorumlu herhangi bir dairesi vey ateşekkülünün bu inşaat işleri ve tesislerle ilgili masraflarının ve mevcut tahsisatının, devamlı surette yürütülen sağlam muhasebecilik mevcut tahsisatının, devamlı surette yürütülen sağlam muhasebecilik tatbikatına göre aksettirilmesi için yeterli olan kayıtları tutacak veya tutulmasını sağlayacak, ve Bankanın temsilcilerinin Projeyi, Projey edahil bulunan tesislerin işletilmesini, malzeme ve hizmetleri, ve ilgili kayıtları ve dokümanları incelemelerin itemin edecektir. 

            Bölüm 5.02.            Müstakriz, Projeye dahil bulunan işler ve tesislerin sağlam tarımsal, mühendislik, iktisadi ve mali prensip  ve uygulamalara uygun olarak işletme ve bakımını ve gerektiği şekilde zaman zaman yenilenmesini sağlayacak ve bu işlerden temin olunan suyun zirai kalkınma ve enerji üretiminde iktisadi bir şekilde kullanılmasını garanti etmek için makül şekilde ihtiyaç görülecek işlemleri yapacaktır. 

            Bölüm 5.03.            (a) Müstakriz, Projenin veya herhangi bir kısmının tahakkukunda ve işletilmesinde, sağlam tarımsal, mühendislik, iktisadi ve mali prensiplere ve uygulamalara uygun olarak, tecrübeli ve ehliyetli bir yönetim tahtında, Müstakrizin daire ve teşekküllerinin faaliyetlerin ikoordine edecek, Seyhan sulama projesinin I. safhası için tesis olunan koordinasyon hakkında alınan tedbirlerin bilhassa II. sahfa için yürürlükte devam etmesini sağlayacaktır. 

            (b) Müstakriz, DSİ, Toprak ve Ziraat Bankasının, Projenin ihtimam ve ehliyetle tahakkuk ettirilmesi ve işletilmesi için lüzumlu olan yetki, tesis ve kaynaklara sahip olmalarını sağlayacaktır. Müstakriz, Projeye ait malzemenin ithali veya hizmetlerin temini için gereken ithal, döviz veya diğer konularla ilgili her nevi ruhsatı süratle çıkaracaktır. 

            Bölüm 5.04.            (a) Müstakriz ile Banka, İkraz maksatlarının tahakkukunu sağlamak üzere tam bir işbirliği yapacaklardır. Bu maksatla, Müstakriz ile Banka, taraflardan birinin talebi üzerine, temsilcileri vasitasile, İkraz Anlaşması tahtında Müstakrizin vecibelerini fası, DSİ, Topraksu ve Müstakrizin Projenin veya herhangi bir kısmının tahakkukuyla sorumlu başka bir teşekkülünün Proje ile ilgili sevkü idaresi, faaliyetleri ve mali durumu hakkında ve İkraz maksatlarile ilgili diğer hususlarda, zaman zaman görüş teatisinde bulunacaklardır. 

            (b) Müstakriz, İkraz ve buna ait hizmetlerin devam ettirilmesi, İkraz hasılasının sarfı, hasıladan finanse edilen mallar ve hizmetler, DSİ, Topraksu ve Müstakrizin Projenin veya herhangi bir kısmının tahakkukuyla sorumlu başka bir teşeküllünün Proje ile ilgili süvki idaresi, faaliyetleri mali durumu hakkında Bankanın makul ölçüde talep edeceği bilcümle malumatı Bankaya temin deceke veya temin edilmesini sağlayacaktır. Bu malumat, Müstakrizin ülkesindeki mali ve iktisadi şartlar ve Müstakrizin tediye muvazenesinin durumu hakkındaki malumatı ihtiva edecektir. 

            (c) Müstakriz, İkraz maksatlarının tahakkukuna, buna ait hizmetlerin devamı için veya Müstakrizin İkraz Anlaşması tahtındaki vecibelerinin ifasında müdahale eden veya müdahale tehdidi taşıyan herhangi bir durumdan Bankayı derhal haberdar edecektir. 

            (d) Müstakriz, İkraz ile ilgili maksatlarla Müstakrizin ülkesinin herhangi bir mahallini ziyaret etmeleri için Bankanın yetkili temsilcilerin emakul olan bütün imkanları saglayacaktır. 

            Bölüm 5.05.            Yukarıdaki Bölüm 5.04 (b) ye göre temin olunacak malumatın bir kısmın ıteşkil etmek üzere, Müstakriz, her mali yılın sonundan itibaren altı ay içinde, Bankaca tabule şayan görülecek murakıpların DSİ ile Topraksu’nun Proje ile ilgili faaliyetleri hakkındaki raporlarını Bankaya tevdi edecektir. 

            Bölüm 5.06.            İkraz ile Bonoların anaparası ve İkraz ile Bonalara ait faiz ve diğer masraflar, herhangi bir vergi tevkifatı yapılmaksızın, herhangi bir vergiden ve Müstakrizin kanunları veya Müstakrizin ülkesinde yürürlükte bulunan mevzuat tahtında konulan bütün kısıtlamalardan muaf olarak ödenecektir. Bununla beraber, müstakrizin ülkesinde mukim bir fert veya ortaklık, kar sağlayacak şekilde herhangi bir bonoya sahip bulunduğ utakdirde, bu Bono tahtında Bononun Bankadan başka bir hamiline yapılacak ödemelerin vergilendirilmesinde bu Bölümün hükümleri uygulanmayacaktır. 

            Bölüm 5.07.            İkraz Anlaşması, Müstakrizin kanunlarına veya müstakrizin ülkesinde yürürlükte bulunan mevzuata göre, bu Anlaşmanın imzası, tevdii veya tescili veya bu muameleler dolayısil etediyesi talep olunacak herhangi bir vergiden muaf olacak, ve İkrazın tediye olunacağı cinsten paraların ait olduğu memleket veya memleketlerin kanunlarına veya bu memleket veya memleketlerin ülkeleri dahilinde yürürlükte olan mevzuata göre tediyesi istenilecek bu gibi vergiler, mevcut ise, bütün bu vergiler Müstakriz tarafından ödenecektir. 

            Bölüm 5.08.            Müstakriz ile Banka arasında aksine mutabakat bulunmadığı takdirde, Müstakriz, İkraz hasılasından finanse edilecek ithal mallarının deniz, transit ve bu malların satın alınması, nakil, kullanma mahallerine ulaştırılması ve yerleştirilmesi ile ilgili diğer tehlikelere mahallerine ulaştarılması ve yerleştirilmesi ile ilgili diğer tehlikelere karşı sigorta ettirecek veya ettirilmesini sağlayacaktır, ve bu sigorta karşılığı olarak ödenecek herhangi bir tazminat bu malların yerine yenilerinin ikamesi veya tamir olunmaları için Müstakriz tarafından serbetçe kullanılabilecek bir para cinsinden olacaktır. 

            Bölüm 5.09.            Müstakriz, gerekli miktardaki uygun kredi imkanlarını ve (Baytarlık ve araştırma servisleri dahil olmak üzere) sırai yayın ve diğer teknik servisleri Proje sahasında daimi olarak bulunduracak veya bulundurulmasını sağlayacak ve Projeye uygun usuller üzerinden yetiştirilmiş münasip bir görevli kadrosu vasıtasile bu imkan ve hizmetlerin çiftçilere açık bulunmasını sağlayacaktır. 

            Bölüm 5.10.            (a) Müstakriz, Projeden faydalanaanlardan toplanacak olan en azından Projenin bütün işletme ve bakım masraflarının karşılanmasına yetecek seviyelerdeki ücretlerin tesis olunması hususunda gerekli tertibatı alacak vey aalınmasını sağlayacak ve buna ilaveten (yatırımın amortisman taksitleri ile çiftçilerin ödeme temayül ve kapasiteleri arasındaki irtibatın göz önüne alınması suretile) Projeye yatırılan meblagların makul bir faiz ile birlikte ve makul kayıt ve şartlar altında mümkün olan dereced ifasını temin edecektir. Bu tedbirler beş seneyi geçmeyecek fasılalarla periyodik bir şekilde gözden geçirmeye tabii tutulacaktır. 

            (b) Müstakrizin yukarıdaki (a) paragrafının gereğini yerine getirebilmesini mümkün kılacak prensibin formüle edilmesi ve buna bağlı kalınması için lüzumlu olan bu malumatı elde etmek maksadile Müstakriz: 

            (i) Bankaca kabul eşayan görülecek müşavirlerin yardımı ile ve Bankaca tatminkar bulunacak konular üzerinde Seyhan Sulama Projesinin I. ve II. safhalarına ait sahalardaki çiftçilerin geri ödeme kapasiteleri hakkında Proje tahtında güvenilir bir su kaynağı ile çiftçiler elde etmeleri beklenen brüt gelir ve kesif tarım yapılmasının garanti altına alınması için gerekecek mali bakımdan teşvik edeci tesirler, gibi faktörlerin gözönüne alınacağı bir etüd yapacak veya yapılmasını sağlayacak; ve 

            (ii) Bu Anlaşmanın tarihinden itibaren iki yıl içinde bu etüdü Bankaya tevdi edecek ve etüddeki tavsiyelerin yerine getirilmesi hususunu Banka ile müzakere edecektir. 

            Bölüm 5.11.            Müstakriz, Proje sahası dahilinde tarım sahaları ile pazarlar arasında yeterli yolların temin olunması, ürünlerin ve canlı hayvanların pazarlanması için daha iyi tertibat alınmasının temin edilmesi pazar araştırması hizmetlerinin geliştirilmesi için gereken bütün faaliyetlerde bulunacaktır. 

            Bölüm 5.12.            Diğer bir dış borç lehine Hükümetin aktifleri üzerine rehin hakkı tesisi yoluyla bu İkraza nazaran bir rüçhaniyet tanınmaması Müstakriz ile Bankanın karşılıklı niyetleridir. Bu maksatla, herhangi bir dış borcun teminatını teşkil etmek üzere, müstakrizin veya Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankasının veya bir merkez bankasının işlerin iyapan başka herhangi bir müessesenin aktifleri üzerinde herhangi bir rehin hakkı tesis olunduğ utakdirde, Bankanın başka bir şekilde muvafakatı hariç olmak üzere, bu rahin hakkının kendiliğinden, eşit ve aynı dereced eolarak, İkraz ile Bonoların anaparalarının ve bunlar üzerindeki faiz ve diğer masrafların ödenmesini teminat altına alacağını ve böyle bir rehin hakkı tesis olunduğ sırada bu husus Bölümün yukarıdak ihükümleri aşağıdak irehin hakkına teşmil olunmayacaktır: (i) bir malın mübayaası sırasında, yalnız o malın satış olunan herhangi bir rehin hakkı; ve (ii9 mutad bankacılık muamelelerinin cereyanı sırasında yapılan ve borçlanma tarihinden itibaren en çok bir yıl vadeli olan ve bir borcun teminatını teşkil eden herhangi bir rehin hakkı. 

            Bu Bölümde kullanıldığı şekli ile “Müstakrizin Aktifleri” tabiri, Müstakrizin veya onun siyasi bölümlerinin, veya Müstakrizin veya bu siyasi bölümlerin herhangi birinin herhangi bir dairesinin aktiflerini ihtiva eder. 

            MADDE VI 
            Bankanın müeyyideleri 

            Bölüm 6.01.            Genel şartların 7.01 sayılı Bölümünde tasrih olunan hallerden herhangi biri meydana geldiği ve belirtilmiş ise, orada belirtilen herhangi bir süre zarfında devam ettiği takdirde, bu halin devamı sırasında herhangi bir zamanda, Banka, kendi ihtiyarında olarak, Müstakrize tebligatta bulunmak suretiyle, İkrazın ve bütün Bonoların o zamanda kullanılmış bulunan anaparasının vadesi gelmiş bulunduğunu ve bunun üzerindeki hizmet komisyonlarıyla birlikte derhal ödenmesi gerektiğini bildirebilecek ve, böyle bir tebliğat üzerine, bu Anlaşmada aksine mevcut herhangi bir hüküm dikkat nazarına alınmaksızın, bu anaparanın, bu komisyonlarla birlikte, vadesi gelmiş sayılacak ve derhal ödenmesi gerekecektir. 

            MADDE VII 
            Mer’iyet tarihi; sona erme 

            Bölüm 7.01.            Bu İkraz Anlaşmasının, Genel Şartlardaki 11.01 (c) sayılı Bölümün manası çerçevesi dahilinde yürürlükte olması için, bu İkraz Anlaşmasının 5.01 sayılı Bölümündeki paragraf (b) de bahsi geçen müşavirlerin Bankaca tatminkar bulunan hüküm ve şartlar dahilinde hizmete alınmasının ilave bir şart olduğu tasrih olunur. 

            Bölüm 7.02.            Bu İkraz Anlaşması 29 Mayıs 1969 tarihine kadar yürürlüğe girmezse, Banka, gecikme sebeplerini inceledikten sonra, bu Bölümün maksatları için daha ileri bir tarih tespit etmediği takdirde, bu İkraz Anlaşması ve bunun tahtındaki bütün vecibeler sona erecektir. Banka, bu daha ileri tarihi tezelden Müstakrize bildirecektir. 

            MADDE VIII 
            Müteferrik 

            Bölüm 8.01.            İkraz Hesabından para çekme için son tarih 30 Haziran 1975 veya Müstakriz ile Banka arasında kararlaştırılacak daha ileri bir tarih olacaktır. 

            Bölüm 8.02.            Genel Şartların 10.01 sayılı Bölümündeki maksatlar için aşağıdak iadresler belirtilmiştir: 
 
            Müstakriz adına: 
                        Maliye Bakanlığı 
                        Hazine Genel Müdürlüğü 
                        ve Milletlerarası İktisadi 
                        İşbirliği Teşkilatı Genel Sekreterliği 
                        Ankara, Türkiye 
            Telgraf adresi: 
                        Maliye 
                        Hazine 
                        Ankara 
            Banka adına: 
                        International Bank for 
                        Reconstruction and Development 
                        818 H Street, N. W. 
                        Washington, D.C. 20433 
                        United States of America 
            Telgraf adresi: 
                        Intbafrad 
                        Washington, D. C. 

            Bölüm 8.03.            Genel Şartların 10.03 sayılı Bölümündeki maksatlar için M stakrizin Maliye Bakanı, Müstakrizin temsilcisi tayin edilmiştir. 

            YUKARDAKİ HUSUSLARI TASDİKEN, usulüne uygun olarak yetkili kılınmış temsilcileri vasıtasiyle hareket eden taraflar bu İkraz Anlaşmasının, Amerika Birleşik Devletleri, District of Columbia’da önceden yukarıda yazılmış bulunan gün ve yılda kendi adlarına imza ve teati edilmesini sağlamışlardır. 

                                                                                    TÜRKİYE CUMHURİYETİ 
                                                                        Ahmet Tufan Gül tarafından 
                                                                        Selahiyetli Temsilci 
                                                                                    MİLLETLERARASI İMAR VE 
                                                                                    KALKINMA BANKASI 
                                                                        Simon Aldewereld tarafından 
                                                                        Başkan Muavini 
 

LİSTE 1 
İkraz ve kredi hasılalarının tahsisi 

                                                                                                            Muadili 
                                                                                                A.B.D. doları ile ifade 
                                                                                                edilen azami meblağlar 
            Kategori 
            I.            DSI - Teçhizat, Malzeme ve Levazım                2.500.000 
            II.            Topraksu - Teçhizat, Malzeme ve Levazım      6.300.000 
            III.            İnşaat İşleri                                                          9.300.000 
            IV.            Tarla içi Geliştirme Faaliyetleri                       1.200.000 
            V.            Müşavirlik Hizmetleri; Müstakrizin 
                        Personelinin Türkiye dışında yetiştirilmesi             900.000 
            VI.            İkraz üzerindeki faiz ve diğer masraflar           2.000.000 
            VIII.            Tahsis edilmeyen                                             2.000.000 
                        TOPLAM                                                                24.000.000 

            Kredi hasılasının tahsisi 

            1. Bu listenin I ila V. kategorileri tahtında yapılacak masraflar için çekilen ve bağlanan miktarların tutarı 12.000.000 dolar muadiline baliğ oluncaya kadar, Kredi meblağı, Kalkınma Kredisi Anlaşmasının II. maddesinde şart koşulduğu veçhile Kredi Hesabından çekilecek ve bu masraflara tatbik olunacaktır. 
İkraz hasılasının tahsisi 

            2. İkraz meblağı, bu Anlaşmanın II. maddesinde şart koşulduğu veçhile İkraz Hesabıdan çekilebilecektir. Ancak Kredi hasılası tamamen çekildikten veya taahhüt altına alındıktan sonra, bu listenin I. ila V. kategorilerinden herhangi biri tahtında İkraz hesabından para çekilebilecektir. 

            Keşiflerin değişmesi üzerine tahsislerin değiştirilmesi 

            3. 1 ila VI. kategorilerden herhangi biri tahtındaki kalemlerin keşiflerinde azalma olduğu takdirde, o kategoriye tahsis edilmiş bulunup da ortada ihtiyaç kalmayan meblağ, Banka ve Birlik tarafından, VII. kategoriye yeniden tahsis olunur. 

            4. Bu kalemlerin keşif tutarında artış olduğ utakdirde, müstakrizin talebi üzerine, Banka ve Birlik, ancak diğer kategorilerdetki kalemlerin tutarı ile ilgili olarak Banka ve Birlik tarafından tespit olunacak gayri melhuz masraflara ait ihtiyaçları gözönünde bulundurmak usetiyle, I., II., V. ve VI. kategoriler için İkraz hasılasından finans eedilecek olan, eğer varsa, bu artışa ait kısma tekabül eden bir meblağ muadilini, ve III. ve IV. kategoriler için ise bu Anlaşmanın 2.03 sayılı bölümündek imütekabil kategori için şart koşulan yüzde nisbetini bu artışa tatbik etmek suretiyle hesaplanacak meblag muadilini, VII. kategoriden gerekli kategoriye yeniden tahsis edeceklerdir. 
 
 
 

Ödeme tarihi

Anapara ödemesi (Dolar cinsinden 

ifade olunmuştur)* 

1 Haziran 1979 $ 145.000
1 Aralık 1979 150.000
1 Haziran 1980 155.000
1 Aralık 1980 160.000
1 Haziran 1981 165.000
1 Aralık 1981 170.000
1 Haziran 1982 175.000
1 Aralık 1982 180.000
1 Haziran 1983 185.000
1 Aralık 1982 190.000
1 Haziran 1984 200.000
1 Aralık 1984 205.000
1 Haziran 1985 210.000
1 Aralık 1985 220.000
1 Haziran 1986 225.000
1 Aralık 1986 230.000
1 Haziran 1987 240.000
1 Aralık 1987 250.000
1 Haziran 1988 255.000
1 Aralık 1988 265.000
1 Haziran 1989 275.000
1 Aralık 1989 280.000
1 Haziran 1990 290.000
1 Aralık 1990 300.000
1 Haziran 1991 310.000
1 Aralık 1991 320.000
1 Haziran 1992 330.000
1 Aralık 1992 340.000
1 Haziran 1993 350.000
1 Aralık 1993 365.000
1 Haziran 1994 375.000
1 Aralık 1994 390.000
1 Haziran 1995 400.000
1 Aralık 1995 415.000
1 Haziran 1996 425.000
1 Aralık 1996 440.000
1 Haziran 1997 455.000
1 Aralık 1997 470.000
1 Haziran 1998 485.000
1 Aralık 1998 500.000
1 Haziran 1999 510.000
  
Erken ödeme ve itfa 

            Aşağıdaki yüzdeler, İkrazın anaparası baliğinin herhangi bir kısmının Genel Şartların 3.05 sayılı bölümüne göre iadesi, veya herhangi bir bononun vadesi gelmeden Genel Şartların 8.15 sayılı Bölümüne göre erken itfası halinde ödenecek primlerin gösterir: 

            Erken ödeme veya itfa zamanı                                                                              Primler 
            Vadeden dört yıldan fazla önce değil                                                                 % 1/2 
            Vadeden dört yıldan fazla önce fakat sekiz yıldan fazla önce değil                 % 1 ¼ 
            Vadeden sekiz yıldan fazla önce fakat ondört yıldan fazla önce değil             % 2 ¼ 
            Vadeden ondört yıldan fazla önce fakat yirmi yıldan fazla önce değil              % 3 ¾ 
            Vadeden yirmi yıldan fazla önce fakat yirmialtı yıldan fazla önce değil            % 5 
            Vadeden yirmialtı yıldan fazla önce fakat yirmisekiz yıldan fazla önce değil   % 6 
            Vadeden yirmisekiz yıldan fazla önce                                                                  % 6 1/2 

LİSTE 3 
Projenin tarifi 

            Proje, Müstakrizin Adana ovasında sulama, drenaj ve tarla içi geliştirme faaliyetleri hakkındaki planının II. safhası olup, takriben 39.250 haktarın sulanması ve drenajı, sulamaya müsait takriben 48.250 hektarda tarla içi geliştirme faaliyetleri, beş yıllık bir yayım prolgramının formüle edilmesi ve tatbiki, tarım kredis itemini ve su ücretleri hakkındaki bir etüdün yapılmasından müteşekkil bulunmaktadır. 

            Proje aşağıdaki hususlara ihtiva eder: 

            A. Sulama ve drenaj işleri 

            Müşavirlerin projelerine göre ve kontrolları altına yapılacak inşaat: (1) “TP ve 5YP ünitelerine hizmet etmek üzere Seyhan Rezervuarında inşa edilecek yeni su alma tesisleri, (2) 1TP, 2TP, 3TP, 2YP ve 5YP üniteleri dahilinde takrimen 39.250 hektarlık araziye hizmet edecek, sulama ve drenaj kanalları ve cazibe ile sulama tevzi şebekeleri ve (3) ilgili işletme ve bakım tesisleri; 
 
            B. Tarla içi geliştirme 

            (Planın I. safhasında sulama ve drenaj tesisleri sağlanan takriben 9.000 hektar da dahil olmak üzere) takriben 48.250 hektar arazi üzerinde, müşavirlerin kontrolu altında aşağıdakilerden müteşekkil tarla içi geliştirme faaliyetleri yapılacaktır: (1) toprak tesviyesi, (2) drenlerden müteşekkil tarla içi drenaj şebekeleri, (3) açık drren hafriyatı, (4) tali yollar inşası. 
 
            C. Boru fabrikası 

            Yukarıdaki A bendine dahil bulunan sulama işleri için lüzumlu beton boruları imal edecek bir fabrikanın inşası ve teçhiz edilmesi; ve 

            D. Eğitim 

            Yukarıdaki A ve B bendleri ile ilgili olarak, Müstakrizin presonelinin Türkiye dışında sulama ve toprak tesviyesi işlerinde ve zirai yayım hizmetlerinde yetiştirilmesi. 

            Projenin 31 Mart 1975 tarihine kadar tamamlanması beklenmektedir. 
 

LİSTE 4 
Tedarik 

            1. Tarla içi geliştirme faaliyetleri için temin olunacak ve ikraz hasılasından 1 sayılı listenin IV. kategorisi tahtında finanse edilecek olan hizmetlerin milletlerarası ihale suretiyle temini şart değildir. 

            2. İnşaat işlerinde 100.000 dolar veya daha az, veya teçhizat, malzeme veya levazım satın alınmasında 25.000 dolar veya daha az masrafları ihtiva eden herhangi bir mukavele ile ilgili olarak, mukavelenin aktinden nhemen sonra ve mukavele ile ilgili olarak İkraz Hesabından para çekmek için Bankaya ilk müracaatın yapılmasından evvel, kıymetlendirme raporları da dahil olmak üzere, bilcümle ihale evrakı ile aktedilen mukavelenin suretleri tezelden Bankaya gönderilir. 

            3. Bütün diğer mukavelelerde, aşağıda ana hatları açıklanan usul takip olunur: 

            a. İnşaat işleri için, milletlerarası rekabete açık ihalelere davem maksadile, yabancı inşaat firmalarını alakadar edecek mertebede büyük olan en az üç milyon dolar tutarındaki teklif isteme evrakı gönderilir. Teklif sahiplerine bir liste veya herhangi bir listeler grubu üzerinden teklif verme hakkı tanınmak suretiyle teklif isteme evrakı birbirinden ayrı iş müfredat listelerini ihtiva edebilir. 

            b. İnşaat işleri için teklif istenecek müteahhitlerin ön seçim ibu maksatla DSİ tarafından kurulan bir özel komisyon tarafından yapılır. Ön seçim usulünün tarifi, ön seçimi kazanan müteahhitlerin listesi, ve müşavirlerin tavsiye ve mütalaaları, tasdik için Bankaya tevdi olunur. 

            c. Teklif isteme mektuplarının, mukavele taslaklarının, şartnamelerin ve bütün diğer ihale evrakının birer sureti, kullanılacak milletlerarası ilan verme usullerinin tam bir tarifi ile birlikte, davet mektuplarının gönderilmesinden önce, gözden geçirmesi ve tasdiki için Bankaya tevdi olunur. 

            d. Teklifler alındıktan ve tahlil olunduktan sonra. tekliflerin tahlilinin bir sureti, müşavir mühendisin tavsiyeleri; ihalenin seçilen müteahhide verilmesi hususunda DSİ’nin veya Topraksu’nun teklifleri bu tekliflerin sebepleri ile birlikte, ihalenin verilmesinden veya ihale kararının tebliğ edilmesinden önce, gözden geçirmesi ve tasdiki için Bankaya tevdi olunur. 

            e. Nihai mukavele tasarısı, yukarıdaki b, c ve d bendleri tahtında Banka tarafından tasdik edilen dokümanlardaki hüküm ve şartlardan önemli derecede farklı olduğ utakdirde, tasarlanan değişikliklerin metninin bir sureti, mukavelenin imzalanmasından önce, gözden geçirmesi ve tasdiki için Bankaya tevdi olunur. 

            f. Her mukavelenin imzalanmasını müteakip, bunun tasdikli iki sureti Bankaya derhal intikal ettirilir. 

            g. Herhangi bir mukavelenin icrası sırasında, mukavelenin ilk tutarının % 10 undan fazla herhangi bir değişiklik veya ilave olduğu takdirde Bankaya tezelden haber verilir. 

            4. Makine, teçhizat veya malzeme satan Türk firmaları tarafından teklif verilmesi halinde, bu gibi herhangi bir teklifin herhangi bir rakip yabancı satıcı firma teklifi ile mukayese edilmesi maksadiyle aşağıdaki kaidelere riayet olunacaktır: 

            a. Önce, bu yabancı firma teklifinin toplam bedelinden bilumum gümrük resmi ve benzeri harçlar çıkarılır; 

            b. Bilahare, bu yabancı firma teklifinin, malların teslim rıhtımındaki C. I. F. bedellerine tekabül eden kısmına bu bedellerin % 15 i, veya bu vergi ve harçların fiili nisbetinden hangisi küçük ise, o miktar ilave olunur; 

            c. Elde olunan rakama, yabancı firmanın bu teklifinin malların Projedeki kullanma mahalline ulaştırılmasına ait dahili nakliyat, sigorta ve diğer masrafları temsil eden kısmının ilave olunması suretiyle elde olunan tutar, ithal edilen malların teslim fiyatı kabul olunur; 

            d. Rakip Türk firması tarafından teklif olunan malların fabrika teslim fiyatına (Bu firma tarafından bu mallar üzerinden ödenmesi gereken her nevi gümrük resmi ve emsali harçlar bu fiyattan çıkarıldıktan sonra) Projedeki kullanma mahalline ulaştırılmasına ait dahili nakliyat, sigorta ve diğer masraflar ilave olunmak suretiyle elde olunan tutar, ithal mallarının yukarıdaki c bendi tahtında elde olunan teslim fiyatına eşit veya bundan küçük olduğu ve diğer hüküm ve şartlar tatminkar bulunduğu takdirde, Türk firmasının teklifi değerlendirilmiş en küçük teklif kabul olunabilir.