Milletlerarası Antlaşmalar  
Resmi Gazete: 27.06.1969 Sayı : 13234 (Asıl) Düstur Tertip:5 Cilt: 8-2 Sahife:


Milletlerarası Antlaşma

Karar Sayısı: 6/11854
Karar Tarihi : 25/05/1969

            Avrupa Konseyi İskan Fonu tarafından memleketimiz emrine tahsis edilen 4.800.000 (Dört milyon sekiz yüz bin) Alman Markı tutarındaki ikraz ile ilgili 15 Şubat 1969 tarihli Mukavelenin (İmzalandığı tarihte yürürlüğe girmek üzere) onaylanması; Maliy eBakanlığının 29/4/1969 tarih ve 725-29-57/12-D/20883 sayılı yazısı üzerine, 31/5/1963 tarih ve 244 sayılı Kanunun 3 üncü ve 5 inci maddelerine göre, Bakanlar Kurulunca 23/5/1969 tarihinde kararlaştırılmıştır.

                                                                                                              CUMHURBAŞKANI
C. SUNAY
Başbakan Devlet Bakanı Devlet Bakanı Devlet Bakanı V.
S. DEMİREL S. ÖZTÜRK H. ATABEYLİ H. ATABEYLİ
       
Devlet Bakanı Adalet Bakanı Millî Sa. Bakanı  İçişleri Bakanı
S.T. MÜFTÜOĞLU H. DİNÇER A. TOPALOĞLU F. SÜKAN
       
Dışişleri Bakanı  Maliye Bakanı Millî Eğit. Bakanı V. Bayındırlık Bakanı
İ.S. ÇAĞLAYANGİL C. BİLGEHAN S. ÖZTÜRK O. ALP
       
Ticaret Bakanı Sağ.ve Sos. Y. Bakanı Güm. ve Tek. Bakanı Tarım Bakanı
A. TÜRKEL V.A. ÖZKAN N. MENTEŞE B. DAĞDAŞ
       
Ulaştırma Bakanı  Çalışma Bakanı  Sanayi Bakanı En. ve. Ta. ve . Kay. Bakanı
S. BİLGİÇ T. TOKER M. TURGUT R. SEZGİN
       
Turizm ve Tanıtma Bakanı İmar ve İskan Bakanı Köy İşleri Bakanı  
N. KÜRŞAT H. MENTEŞEOĞLU S. KILIÇ  

Türkiye Cumhuriyeti ile Avrupa Konseyi İskan Fonu Arasında İkraz Mukavelesi            Mili Mülteciler ve Nüfus Fazlaları için Avrupa Konseyi İskan Fonu (Aşağıda “Fon” denecektir), bir yandan,

            Ve Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti (Aşağıda “Türk Hükümeti” denecektir), diğer yandan,

            - Türk Hükümeti’nin 7 Aralık 1964 tarihli talebini;

            - Avrupa Konseyi’nin Nüfus ve Mesleki Formasyon Kısmının istisna kabiliyeti hakkındaki 11 Aralık 1964 tarihli mütalaasını;

            - Guvernorün 17 Şubat 1965 tarihli Raporunu;

            - İskan Fonu İdare Konseyinin 138 (1965) ve 174 (1968) işaretli Kararlarını;

            - Avrupa Konseyinin İmtiyazlar ve Muafiyetler hakkındaki Genel Anlaşmasına Ek 3 üncü Protokolünü;

            - İşbu Mukaveleye tatbik edilen, 11 Şubat 1957 tarihli Fon İkraz Nizamnamesinin maddelerini GÖZÖNÜNDE BULUNDURARAK,

            AŞAĞIDAKİ HUSUSLARDA MUTABIK KALMIŞLARDIR:

            MADDE 1
            Fon, orman köylerinin kalkındırılması ile ilgili projenin (Fon/mProje 32 (1964)-2. dilim) finansmanında kullanmak üzere Türk Hükümetine 4.800.000 DM.lık bir ikrazda bulunmayı kabul eder.

            Türk Hükümeti Fon’a projenin tamamen gerçekleştirilmesine kadar bu ikrazın kullanılması ile ilgili bütün bilgileri temin etmeyi kabul eder.

            MADDE 2
            İkraz 15 yıl vadeli olup, yıllık faiz haddi % 6,5 tur.

            15 Ağustos 1974 tarihinden itibaren 10 yılda itfa edilecektir. Bir yıl 360 gün ve 30 gün bir ay esası üzerinden hesap edilecek faizler, her yılın 15 Şubat ve 15 Ağustos’unda ve ilk defa 15 Ağustos 1969 da hulul edecek altı aylık vadelerde ödenir.

            Ödemesiz devrede altı aylık faizler meblağı 156.000 DM.tır.

            MADDE 3
            10 yıllık itfa devresi esnasında ana para ve faiz ödemeleri, her ikisi bir arada ve altı aylık olmak üzere 330.138,67 DM lık sabit taksitler halinde yapılacaktır.

            Altışar aylık devre sabit taksitleri her yılın 15 Şubat ve 15 Ağustos tarihlerinde ödenecektir. İlk taksit, işbu mukaveleye ek itfa tablosuna (Ek 1) uygun olarak, 15 Ağustos 1974 te ödenecektir.

            MADDE 4
            İkrazın anaparasının hepsi veya bir kısmının vadesinden evvel ödenmesi bahis konusu değildir.

            MADDE 5
            İkraz tutarı, Fon tarafından, 84.000 DM.lık % 1,75 nispetinde bir prim tenzili yapılarak, Türk Hükümeti lehine NewYork’ta mukim Chase Manhattan Bank’a Alman Markı olarak ödenecektir.

            MADDE 6
            İkrazın yapılabilmesi gayesine matuf olmak üzere, Türk Hükümeti zamanında Fon’a işbu mukaveleye ekli bonayu (Ek 2) verir.

            Bono Alman Marka üzerinden tanzim edilir ve ödenir.

            Türk Hükümeti; İskan Fonu tarafından Frankfurt am Main de mukim Berliner Handels-Gesellschaft Bankasından Alman Markı olarak uzun vadeli bir borçlanmanın garantisini teşkil etmek için devredilecek faizler ve yardımcı haklar da dahil olmak üzere işbu ikraz mukavelesinden doğacak bütün alacakları kabul ettiğini beyan eder. Türk Hükümeti ayrıca, Berliner Handels-Gesellschaft’ın icabında üçüncü şahıslara kendisine devredilen alacakların tamamını veya bir kısmını transfer etmesini de kabul eder.

            Türk Hükümeti; Fonun yukarıda belirtilen bu haklarının Berliner Handels-Gesellschaft’a ve icabında üçüncü şahıslara devrini mümkün kılabilmek gayesiyle bütün niyet beyanlarını yapmayı bütün hukuki işlemleri tamamlamayı veya konuyla ilgili kanuni hükümlere göre lüzumlu böyle beyanlara ve işlemlere katılmayı kabul eder.

            Türk Hükümeti, eğer Fon, bu bonoyu devrederken, bundan doğacak vecibelerin icrasını garanti etmeyi kabul ederse, Türk Hükümetinin vecibelerini yerine getirmemesi ve verilen garantiyi tatbik mevkiine koymaması sebebiyle Fon’un garanti veren sıfatıyla ödeyeceği bütün meblağları Fon’a geri ödeyecektir.

            MADDE 7
            Bonoda tespit edilen vadelerde öngörülen meblağların ödenmesi Türk Hükümetini yukarıda 2 ve 3 üncü maddelerde belirtilen mecburiyetlerinden tamamen kurtarır.

            İşbu ikrazın anaparasının tamamının ve bütün faizlerle diğer masrafların, bilhassa aşağıda 10 uncu maddede belirtilenlerin ödenmesi halinde müstakriz Fona olan bütün mecburiyetlerinden tamamen kurtulur.

            MADDE 8
            Vadeyi takip eden ay içinde tamamen veya kısmen ödenmemiş her faiz veya meblağ, ödenmemiş anapara üzerinden yıllık % 1 nispetinde bir faizini ödenmesini icabettirir.

            Bu ek faiz:

            a) Borçlu bulunulan faizlerin, hatta yalnız bir kısmı için ödeme yapılmaması halinde dahi, faizlerin vadesi geldiği devreden hesaplanarak ve

            b) Vadesi gelen anaparaların ödenmemesi bahis konusu olduğu hallerde vade gününden başlamak suretiyle hesaplanarak ödenecektir.

            Eğer bu ik hal aynı zamanda vuku bulursa ilk tarih esas alınır.

            Vadesi gelen bütün meblağlar ödendiği zaman ek faiz talep edilmez.

            MADDE 9
            İşbu ikraz gereğince Türk Hükümetince ödenecek bütün meblağlar Fon lehine Frankfurk S/M de mukim Berliner Hendels-Gesellschaft’a Alman Markı olarak ödenecektir.

            MADDE 10
            Gerek işbu mukavelenin akdi, icrası ve tasfiyesi dolayısıyle, gerek verilen ikrazın yapılabilmesi ve garantisi dolayısıyle gerek işbu ikraz ile ilgili hukuki ve hukuk ötesi işlemler dolayısıyle meydana gelsin, tahakkuk etmiş veya tahsil edilmiş bütün vergi resim ve harçlar ve umumiyetle bu vasıfta olan masraflarla diğer bütün masraflar Türk Hükümetine aittir.

            MADDE 11
            İşbu mukavele dolayısıyle taraflar arasında vukubulacak her anlaşmazlık fon İkraz Nizamnamesinin XXXVIII inci maddesi hükümlerine tabi olacaktır.

            Taraflar, Fon İkraz Nizamnamesinin XXXVIII inci maddesinde öngörülen şartlar içinde yer alan bir kararın uygulanmasına mani olmak iç in dahili veya milletlerarası hiçbir kazai veya diğer bir merci önünde imtiyaz, muafiyet veya mevzuattan faydalanmamayı taahhüt ederler.

            MADDE 12
            Fon İkraz Nizamnamesinin XXXVIII inci maddesinin (j) paragrafında zikredilen yetkili mahkeme, mahalli medeni hukuka göre, malların bulunduğu ve mahkeme hükmünün tatbik edilmesi gereken yerdeki mahalli yetkili mahkemedir.

            MADDE 13
            Türk Hükümeti, işbu mukaveleden doğan vecibelerinin bir kısmı vey atamamından kurtulmak için, ikrazın kullanılması çerçevesinde üçünc üşahıslarla olan ilişkileri ile ilgili hiçbir işlemden faydalanmayacaktır.

            Türk Hükümeti ile üçüncü şahıslar arasında çıkabilecek anlaşmazlıklar dolayısiyle Fon hakkında dava açılamaz.

            MADDE 14
            Eğer Fon İkraz Nizamnamesinin XV inci maddesinde belirtilen olaylardan herhangi biri vuku bulur ve adı geçen Nizamnamenin XX nci maddesinde öngörüldüğü gibi devam ederse Fon, Türk Hükümetini haberdar ederek, işbu mukavele veya aynı Hükümetle yapılmış diğer mukaveleler gereğince ödemiş bulunduğu meblağları ve bunlara bağlı faiz ve komisyonların geri ödenmesin italep edebilir.

            Eğer bahis konusu olaylardan herhangi biri, işbu ikrazın tamamının veya bir kısmının yapılmasından önce vukua gelirse, Fon, Türk Hükümetini haberdar ederek, işbu ikrazın tamamını veya ödenmemiş kısmını durdurabilir veya iptal edebilir.

            İşbu mukavelenin 1 inci maddesinde belirtilen maksat haricinde, ikrazın tahsisinde Fonun tasvibi olmadan yapılacka her değişme veya tahsis yapmama, Fon İkraz Nizamnamesinin XV ve XX nci maddeleri gereğince ikrazın durdurulması, iptali veya geri istenebilirliğini doğuracak bir saik telakki edilir.

            İşbu mukavelenin feshi halinde, İkraz Nizamnamesinin XIX uncu maddesi hükümleri tatbik olunacaktır.

            MADDE 15
            Geçerli olması için, işbu mukavelede öngörülen bütün ihbar, talep veya mutabakat bildirileri yazılı olarak yapılacaktır.

            MADDE 16
            Fon İkraz Nizamnamesinin XLI nci maddesi hükümleri, Fon tarafından lüzumlu görüldüğü ölçüde, işbu mukavelenin geçerliliği süresince kabili tatbik olacaktır.

            MADDE 17
            İşbu İrkaz mukavelesinin Türk Hükümeti adına itmamına ve tevdiine yürürlükteki mevzuata göre selahiyet verildiğini ispat eden hukuken geçerli her resmi evrakın işbu mukavelenin imzalanmasından evvel Türk Hükümeti tarafından tevdii işbu mukavelenin esas bir unsurudur.

            MADDE 18
            Fon, işbu mukavelenin imzalanmasından evvel, İkraz Nizamnamesinin XLV nci maddesinde bahsi geçen hukuki istişarelerin yapılmasını, Türk Hükümetini zamanında bu kararından haberdar etmek kaydiyle, istiyebilir.

            Eğer Türk Hükümeti, zamanında yapılan ihbara rağmen, İkrazı Nizamnamesinin XLV nci maddesi veya işbu mukavele gereğince yapılması gereken bütün işlemleri işbu mukavelede belirtilen tarihte tamamlamazsa Fon, kendi seçimi ile adı geçen Nizamnamenin XLVII nci maddesinde belirtilen şartlar tahtında, işbu mukaveleyi bu tarihte veya daha sonraki bir tarihte sona erdirebilir.

            MADDE 19
            İşbu mukavele 15 Şubat 1969 da yürürlüğe girecektir.

            MADDE 20
            İşbu mukavele, ikisi de aynı derecede geçerli iki nüsha olarak tanzim edilmiştir.

            Akit Tarafların herbirinde birer nüsha mevcuttur.

            15 Şubat 1969 tarihinde Paris’te tanzim edilmiştir.

            Maliye Bakanı Fon Guvernorü Charles Henri Bonfils

            Cihat Bilgehan Milli Mülteciler ve Nüfus

            Türkiye Cumhuriyeti Fazlaları için Avrupa Konseyi

            Hükümeti adına İksan Fonu adına

            Ek: I

            Türkiye’ye 4.800.000 DM’lık İkraz - Fon/Proje 32 (1964) - 2 nci Dilim - 15 yıl - 5 yıl Ödemesiz Devre % 6.5 faiz - % 98.25 emisyon fiyatı

AMORTİSMAN TABLOSU


 
Yıllar Vadeler 6 aylık vade taksitleri Faiz Ana para Ödenecek Ana para
    DM DM DM DM
  15.8.69 156.000.- 156.000.-   4.800.000.-
1 15.2.70 156.000.- 156.000.-   4.800.000.-
  15.8.70 156.000.- 156.000.-   4.800.000.-
2 15.2.71 156.000.- 156.000.-   4.800.000.-
  15.8.71 156.000.- 156.000.-   4.800.000-
3 15.2.72 156.000.- 156.000.-   4.800.000.-
  15.8.72 156.000.- 156.000.-   4.800.000.-
4 15.2.73 156.000.- 156.000.-   4.800.000.-
  15.8.73 156.000.- 156.000.-   4.800.000-
5 15.2.74 156.000.- 156.000.-   4.000.000.-
  15.8.74 330.138.67 156.000.- 174.138.67 4.625.861.33
6 15.2.75 330.138.67 150.340.49 179.798.18 4.446.063.15
  15.8.75 330.138.67 144.497.05 185.641.62 4.260.421.53
7 15.2.76 330.138.67 138.463.70 191.674.97 4.068.746.56
  15.8.76 330.138.67 132.234.26 197.904.41 3.870.842.15
8 15.2.77 330.138.67 125.802.37 204.336.30 3.666.505.85
  15.8.77 330.138.67 119.161.44 210.977.23 3.455.528.62
9 15.2.78 330.138.67 112.304.68 217.833.99 3.237.694.63
  15.8.78 330.138.67 105.225.07 224.913.60 3.012.781.03
10 15.2.79 330.138.67 97.915.38 232.223.29 2.780.557.74
  15.8.79 338.138.67 90.368.13 239.770.54 2.540.787.20
11 15.2.80 330.138.67 82.575.58 247.563.09 2.293.224.11
  15.8.80 330.138.67 74.529.78 255.608.89 2.037.615.22
12 15.2.81 330.138.67 66.222.49 263.916.18 1.773.699.04
  15.8.81 330.138.67 57.645.22 272.493.45 1.501.205.59
13 15.2.82 330.138.67 48.789.18 281.349.492 1.219.856.10
  15.8.82 330.138.67 39.645.32 290.493.35 929.362.75
14 15.2.83 330.138.67 30.204.29 299.934.38 629.428.37
  15.8.83 330.138.67 20.456.42 309.682.25 319.746.12
15 15.2.84 330.138.67 10.392.55 319.746.12 -
    8.162.773.40 3.362.773.40 4.800.000.-  

Paris, 15 Şubat 1969
Kemal Cantürk
Hazine Genel Müdürlüğü
ve
Milletlerarası İktisadi İşbirliği
Teşkilatı Genel Sekreteri

            Ek: II

TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ
ANKARA
B O N O

            4.800.000.- DM
            15 Şubat 1969

            ALINAN MİKTAR İÇİN, mümzi Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti, Ankara, bu bono gereğince, Avrupa Konseyi İskan fonuna veya emrü havalesine dört milyon sekiz yüz bin Alman Marklık (4.800.000) ana parayı aşağıda belirtilen tarihlerdeki taksitlerle ödemeyi taahhüt eder.

            Bu tarihlerde ödeme, aşağıda belirtildiği üzere, ana para taksidi ve ödenmemiş ana para üzerinden hesaplanacak faizden müteşekkil bir meblağ olarak yapılır.

                        Tarih                                        Miktarlar
                        15.8.69                                    156.000.-
                        15.2.70                                    156.000.-
                        15.8.70                                    156.000.-
                        15.2.71                                    156.000.-
                        15.8.71                                    156.000.-
                        15.2.72                                    156.000.-
                        15.8.72                                    156.000.-
                        15.2.73                                    156.000.-
                        15.8.73                                    156.000.-
                        15.2.74                                    156.000.-
                        15.8.74                                    330.138.67
                        15.2.75                                    330.138.67
                        15.8.75                                    330.138.67
                        15.2.76                                    330.138.67
                        15.8.76                                    330.138.67
                        15.2.77                                    330.138.67
                        15.8.77                                    330.138.67
                        15.2.78                                    330.138.67
                        15.8.78                                    330.138.67
                        15.2.79                                    330.138.67
                        15.8.79                                    330.138.67
                        15.2.80                                    330.138.67
                        15.8.80                                    330.138.67
                        15.2.81                                    330.138.67
                        15.8.81                                    330.138.67
                        15.2.82                                    330.138.67
                        15.8.82                                    330.138.67
                        15.2.83                                    330.138.67
                        15.8.83                                    330.138.67
                        15.2.84                                    330.138.67

            Yukarıdaki ödemeler Avrupa Konseyi İskan fonu lehine Frankfurt am Main’da mukim Berliner Handels Gesellschaft’a; mecut veya müstakbel vergiler için veya sebebiyle, veya Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti veya onun herhangi siyasi veya vergi ile ilgili bir bölümünde bu bono veya gelirlerinden alınacak harç veya diğer resimler için bir kesinti yapılmaksızın, ödenecektir.

            Bu bono, Avrupa Konseyi İskan Fonu tarafından 15 Şubat 1969 tarihinde Paris’te Türkiye Cumhuriyeti Hükümetine verilen kredinin bir ilgisini teşkil eder.

            Bu bono ile ilgili herhangi bir faizin zamanında ve tam ödenmesinde kusurda bulurulduğu takdirde, bu bono ile ilgili bütün an apara ve faizler bu tarihte derhal muaccel olacak ve bu bono sahibinin arzusu ve talebi ile ödenecektir.

            Bono sahibinin, bu bono tahtındaki haklarından herhangi birini kullanmaması hiçbir şekilde bu hak veya diğer haklarından feragat sayılmıyacaktır.

Maliye Bakanı
Cihat Bilgehan
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti