Milletlerarası Anlaşmalar  
Resmi Gazete: 02.08.1969 Sayı : 13265 (Asıl) Düstur Tertip:5 Cilt: 8-2 Sahife:
     
Milletlerarası Anlaşma
 
Karar Sayısı: 6/11937
Karar Tarihi :05/06/1969 
     
            “Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Senegal Cumhuriyeti Hükümeti arasındaki Kültür Anlaşması”nın, onay belgelerinin teati edildiği tarihte yürürlüğe girmek üzere onaylanması; Dışişleri Bakanlığının 15/5/1969 tarih ve Kült: 900-106-3/69-328 sayılı yazısı üzerine, 31/5/1963 tarih ve 244 sayılı Kanunun 3 üncü maddesine göre, Bakanlar Kurulunca 5/6/1969 tarihinde kararlaştırılmıştır.
                                                                                                  CUMHURBAŞKANI  
                                                                                                            C. SUNAY   
  
Başbakan Devlet Bakanı Devlet Bakanı Devlet Bakanı
S. DEMİREL S. ÖZTÜRK H. ATABEYLİ K. OCAK
       
Devlet Bakanı Adalet Bakanı Millî Sayılı. Bakanı  İçişleri Bakanı
S.T. MÜFTÜOĞLU H. DİNÇER A. TOPALOĞLU F. SÜKAN
       
Dışişleri Bakanı  Maliye Bakanı Millî Eğit. Bakanı Bayındırlık Bakanı
İ. S. ÇAĞLAYANGİL C. BİLGEHAN İ. ERTEM O. ALP
       
Ticaret Bakanı Sağ.ve Sos. Y. Bakanı Güm. ve Tek. Bakanı Tarım Bakanı
A. TÜRKEL V.A. ÖZKAN N. MENTEŞE B. DAĞDAŞ
       
Ulaştırma Bakanı Çalışma Bakanı  Sanayi Bakanı En. ve. Tarih ve . Kay. Bakanı
S. BİLGİÇ T. TOKER M. TURGUT R. SEZGİN
Turizm ve Tanıtma Bakanı İmar ve İskan Bakanı Köy İşleri Bakanı
N. KÜRŞAD H. MENTEŞEOĞLU S. KILIÇ
 
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Senegal Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Kültür Anlaşması


            TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ İLE SENEGAL CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ
            Eğitim, kültür, edebiyat, sanat, bilim ve spor alanlarında işbirliğini geliştirmek arzusu ile işbu Kültür  Anlaşmasını akde karar vermişler ve bu maksatla tayin ettikleri yetkili Temsilcileri aşağıdaki hususlarda mutabık kalmışlardır: 

            MADDE I
            Akit Taraflar, iki memleketin üniversite, bilim, teknik, spor ve kültür alanlarında ilişkilerini, kendi kültürleri ve bu alanlardaki faaliyetlerinin daha iyi tanınmasına medar olacak şekilde geliştirmeğe bütün imkanları ölçüsünde gayret edeceklerdir. 

            MADDE II
            Akit Taraflar, uyruklarının her iki memlekette staj ve öğrenime girişmelerini veya devam etmelerini, öğrenim tahsisatı vermek ve yardımlarda bulunmak suretiyle, kendi kanun ve nizamları çerçevesinde teşvik eylemeği taahhüt ederler. 

            MADDE III
            Akit Taraflardan her biri, kendi abidelerinin, bilim müesseselerinin, umumi kütüphanelerinin, stadyumlarının ve Devlet kontrolü altındaki diğer kültür ve spor teşkilatlarının karşı Taraf uyrukları ve teknisyenlerine, aynı şartlar dahilinde açık tutulmasını kolaylaştıracaklardır. 

            MADDE IV
            İki memleket Hükümetleri kendi topraklarında Türk - Senegal kültür merkezleri veya cemiyetleri kurulmasını ve sanat, bilim veya kültür sergileri, konferanslar, konserler, tiyatro ve folklor temsilleri, eğitici ve dokümanter nitelikte film gösterileri ile spor karşılaşmaları tertiplenmesini kolaylaştırmayı taahhüt ederler. 

            MADDE V
            Akit Taraflar, iki memleket arasında eğitimin bütün seviyelerde iki memleket gerçeklerine uygunluğunu sağlamak maksadıyla, bilgi teatisini kolaylaştıracaklardır. 

            MADDE VI
            Akit Taraflar, işbu Anlaşmanın uygulanması için bir veya iki yıllık protokoller tanzim edeceklerdir. 

            MADDE VII
            İşbu Anlaşma onay belgelerinin teatisi tarihinde yürürlüğe girecek ve üç yıl için muteber olacaktır. Anlaşma, hitamında altı ay evvel yazılı bir ihbarla fesh edilmedikçe zımnen yenilenmiş olacaktır. 

            Yukarıdaki hususları tasdiken, yetkili Temsilciler işbu Anlaşmayı imzalayıp mühürlerini koymuşlardır. 

            20 Nisan 1968 de, Ankara’da, her ikisi de muteber olmak üzere, iki nüsha halinde, Fransızca dilinde tanzim edilmiştir. 

            Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti                        Senegal Cumhuriyeti Hükümeti
                            Adına                                                                        Adına
                 İhsan Sabri Çağlayangil                                              Assena Seck
                        Dışişleri Bakanı                                        Kültür ve Halk Eğitimi Bakanı