Milletlerarası Antlaşmalar   
Resmi Gazete: 15.08.1969 Sayı : 13276 (Asıl) Düstur Tertip:5 Cilt: 8-2 Sahife:
     
Milletlerarası Antlaşma
 
Karar Sayısı: 6/11973
Karar Tarihi : 04/08/1969 
     
             Amerika Birleşik devletleri Hükümeti ile Hükümetimiz arasında 2 Nisan 1966 tarihinde imzalanmış olan “Zirai Maddeler Satış Anlaşması” çerçevesinde ithal edilen zirai maddeler karşılığı tekevvün eden Türk Liralarının % 50 sine tekabül eden 77.970.050 (Yetmiş yedi milyon dokuzyüz yetmiş bin elli) liralık kısmının Hükümetimize ikrazı için 5/11/1968 tarihli ve 6/1516 sayılı Kararname ile verilen yetkiye dayanılarak Hükümetimizle Amerikan Milletlerarası Kalkınma Teşkilatı (AID) arasında 28 Mart 1969 tarihinde imzalanan ilişik İkraz Anlaşmasının, imzası tarihinde yürürlüğe girmek üzere, onaylanması; Maliye Bakanlığının 19/4/1969 tarih ve 57-26-21/19347 sayılı yazısı üzerine, 31/5/1963 tarih ve 244 sayılı Kanunun 5 inci maddesine göre, Bakanlar Kurulunca 4/6/1969 tarihinde kararlaştırılmıştır.
                                                                                                    
                                                                                                            CUMHURBAŞKANI  
                                                                                                            C. SUNAY  
 
Başbakan Devlet Bakanı Devlet Bakanı Devlet Bakanı
S. DEMİREL S. ÖZTÜRK H. ATABEYLİ K. OCAK
       
Devlet Bakanı Adalet Bakanı Millî Sayılı. Bakanı İçişleri Bakanı
S.T. MÜFTÜOĞLU H. DİNÇER A. TOPALOĞLU F. SÜKAN
       
Dışişleri Bakanı  Maliye Bakanı Millî Eğit. Bakanı Bayındırlık Bakanı
İ. S. ÇAĞLAYANGİL C. BİLGEHAN İ. ERTEM O. ALP
       
Ticaret Bakanı Sağ.ve Sos. Y. Bakanı Y. Güm. ve Tek. Bakanı Tarım Bakanı
A. TÜRKEL V.A. ÖZKAN N. MENTEŞE B. DAĞDAŞ
       
Ulaştırma Bakanı  Çalışma Bakanı  Sanayi Bakanı En. ve. Tarih ve . Kay. Bakanı
S. BİLGİÇ T. TOKER M. TURGUT R. SEZGİN
Turizm ve Tanıtma Bakanı İmar ve İskan Bakanı Köy İşleri Bakanı
N. KÜRŞAD H. MENTEŞEOĞLU S. KILIÇ
   
KREDİ ANLAŞMASI


              Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti (“Hükümet”) ile Amerika Birleşik Devletleri (“Birleşik Devletler”) nin bir ajansı olan Milletlerarası Kalkınma Teşkilatı (“AID”) aşağıdaki şekilde anlaşmaya varmışlardır: 

              1. Kredi. Muaddel 1954 tarihli Zirai Ticareti Geliştirme ve Yardım Kanunu hükümlerine göre ve Birleşik Devletlerle Hükümet arasında aktedilen 2 Nisan 1966 tarihli Zirai Maddeler Anlaşması (“Emtea Anlaşması”) hükümleri uyarınca, AID, bu Anlaşma ile Hükümet lehine, Emtea Anlaşması çerçevesinde biriken Türk lirası hasılının yüzde elli (% 50) sini aşmamak üzere ki, bu miktar yetmiş yedi milyon dokuz yüz yetmiş bin elli Türk lirası (TL. 77.970.050) olarak tahmin edilmektedir, bir kredi tesis etmektedir; şu kadar ki, Hükümet ile AID bu paraların kullanılması husunda daha önceki bir tarihte anlaşmaya varmadığı takdirde bu meblağın herhangi bir kısım 1 Nisan 1969 tarihinden sonra tediye edilmeyecektir.  

              2. Kredinin Kullanılması. Kredi ile elde olunan paralar, özel sektördeki Kalkınma projeleri de dahil olmak üzere, Hükümet ile AID arasında zaman zaman mutabık kalınacak iktisadi kalkınma projelerinin veya maksatlarının finansmanına yardımcı olmak üzere kullanılacaktır.  

              3. İtfa. Hükümet, AID’ye, haleflerine veya yetkili kılacağı müessese veya şahıslara resülmalı teşkil eden yetmiş yedi milyon dokuz yüz yetmiş bin elli lirayı (TL. 77.970.050) veya bu krediy emukabil kullandırılan miktardaki Türk parasını (Bundan böyle “milli para” diye anılacaktır), birinci taksiti ilk kullanma tarihinden üç (3) yıl sonra başlamak üzere, resülmal ve faizi ihtiva eden, altışar aylık 55 taksitte itfa edecektir. Ödemeler, ilk taksitin ödeme zamanından önce AID tarafından Hükümete tevdi olunacak bir itfa tablosuna göre yapılacaktır.  

              4. Faiz. Hükümet, itfa olunmamış resülmal bakiyesi üzerinden yıllık yüzde beş virgiül sekizde yedi nispetinde faiz ödeyecek, bu faiz her kullanmanın yapıldığı tarihten itibaren hesaplanarak tahakkuk ettirilecek ve ilk kullanma tarihinden altı ay sonra başlamak üzere altışar aylık olarak ödenecektir.  

              5. Erken ödemeler. Hükümet, hiçbir ceza veya prim ödemeksizin, bu kredi borcu için erken re’sülmal ödemesi yapabilir. Bu şekilde yapılan erken ödemeler, taksitlerin vadesi en son gelenlerinden başlamak üzere mahsup olunacaktır.  

              6. Ödeme parası. Bu Anlaşma çerçevesinde Hükümet tarafından AID’ye yapılacak re’sülmal ve faiz ödemeleri milli para ile veya Hükümet arzu ettiğ itakdirde Birleşik devletler doları ile yapılacaktır. Hükümet, ödemeleri dolarla yapmayı tercih ettiği takdirde, bu şekildeki herhangi bir ödemenin miktarı ödeme zamanında aşağıdaki esasa göre hesaplanan milli para mükellefiyetin emuadil olacak şekilde hesap edilecektir.  

              (a) Milli paranın Milletlerarası Para Fonu ile mutabık kalınarak tespit olunan resmi kurundan yüzde bir ( % 01) daha fazla farklı olmamak kaydiyle, Türkiye’de mukim şahıslara hariçteki vecibelerini yerin egetirmeleri için milli para mukabilinde satılan Amerikan dolarına uygulanan mer’i kur; veya  

              (b) Zaman zaman karşılıklı olarak üzerinde mutabık kalınacak başka bir kur.  

              7. İlk Kullandırmadan Önce Yerine Getirilecek Şartlar. Bu Anlaşma çerçevesinde yapılacak ilk kullandırmadan önce ve onun ön şartı olarak Hükümet, şekil ve mahiyet bakımından AID için şayanı kabul bir şekilde aşağıdaki belgeleri AID’ye tevdi edecektir.  

              (a) Bu Anlaşmayı imzalayan ve bu kredi ile ilgili olarak Hükümetin temsilcisi sıfatile hareket eden şahsın selahiyetnamesi; ve 

              (b) Hükümetin, bu Anlaşma çerçevesinde kredi taahhüdüne girmeğe selahiyetli kılınması için kanunlarına göre lüzumlu her türlü işlemleri yapmış olduğunu ve bu Anlaşmanın, ihtiva ettiği hükümleri gereğince, Hükümetin muteber ve bağlayıcı bir mükellefiyetini teşkil ettiğini gösterir AID’ce kabul eşayan şekilde müstakrizin Maliye Bakanlığı Başhukuk Müşaviri veya AID tarafından tatminkar bulunacak başka bir Hukuk Müşavirinin vereceği hukuki mütalaa.  

              8. Taahhütler. 

              (a) Bu Anlaşma çerçevesinde temin edilen paralar benzeri ikrazlar iç in Türkiye’de cari olan faiz nisbetine muadil bir faizle yapılan ikraz şeklinde olmadıkça özel teşebbüse veya herhangi bir şahsa veya kar sağlayan kamu teşebbüsüne, doğrudan doğruya veya bilvasıta, devir veya tahsis edilmeyecektir.  

              (b) Bu Anlaşma hükümlerine göre Birleşik Devletler tarafından tahsil olunan milli paralar Birleşik Devletler tarafından Türkiye’nin ekonomik durumu gözönünde bulundurulmak kaydıyla, Türkiye’de yapılacak hernhangi bir masraf veya ödeme için kullanılabilir. Hükümet, bu kabil milli paraların yüzde iki (% 2) sinin Birleşik Devletler zirai maddeleri için yeni pazarların geliştirilmesine yardımcı olmak üzere Birleşik devletlerin tayin edeceği cins dövizlere tahvili kolaylıklarını sağlayacaktır. Bu kabil milli paraların yüzde iki (% 2) nin üzerindeki kısımları, karşılıklı olarak varılacak mutabakatlara göre, Türkiy edışındaki sahalarda kullanılabilir veya başka dövizlere tahvil olunabilir.  

              (c) Birleşik Devletler, bu Anlaşma çerçevesinde tahsil olunan milli paranın sarfedilmeyen bakiyesini milli para ile ifade olunan faiz getiren tahvillere veya mevduata yatırabilir.  

              (d) Hükümet, bu Anlaşma çerçevesinde tahsil olunup Birleşik Devletler tarafından başka bir maksada tahsis edilmemiş veya sarfedilmemiş bulunan Türk liraları bakiyesinin tamamını veya her hangi bir kısmını, o tarihte karşılıklı olarak mutabık kalınacak bir kambiyo kuru üzerinden Birleşik Devletler doları ile satın alabilir.  

              9. Temerrüt. Hükümet bu Anlaşma tahtında vadesi gelen herhangi bir resülmal veya faizi tam olarak ödemekte kusur ettiği takdirde, kredi borcunun itfa olunmamış kısmının tamamı ve işlemiş olan faizler derhal muacceliyet kesbedecek ve AID’nın talebi üzerine vacibüttediye olacaktır. Bu hakkın AID tarafından her hangi bir zamanda kullanılmaması ondan vazgeçme anlamına gelmiyecektir.  

              10. Tadilat. Bu Anlaşmanın tarafları, Anlaşmanın herhangi bir hükmünün tadilinin karşılıklı menfaatleri cümlesinden olduğuna kanaat getirdikleri zaman, mutabık kalınacak (a) malların, veya (b) diğer kıymetlerin Birleşik Devletlere verilmesi suretiyle resülmalın ve faizin tamamının veya herhangi bir kısmının ödenmesi hususu da dahil olmak üzere, yazıl bir anlaşma ile bu kabil tadilleri yapabilirler.  

              YUKARIDAKİ HUSUSLARI TEYİDEN, Hükümet ve AID bu Kredi Anlaşmasını, Ankara Türkiye’de 28 Mart 1969 tarihinde aktetmişlerdir.  

TÜRKİYE HÜKÜMETİ 
Adına Kemal Cantürk 

MİLLETLERARASI KALKINMA TEŞKİLATI 
Adına Bartlet Harvey