Milletlerarası Antlaşma  
Resmi Gazete: 01.09.1969 Sayı : 13289 (Asıl) Düstur Tertip:5 Cilt: 8-2 Sahife:
     
Milletlerarası Antlaşma
 
Karar Sayısı: 6/12007 
     
             25/9/1968 tarih ve 6/10769 sayılı Kararname ile verilen yetkiye dayanılarak 6/1/1969 tarihinde Belçika’da imzalanan ilişik (Türkiye Cumhuriyeti ile Belçika Krallığı arasında 4 Temmuz 1966 tarihinde Brüksel’de imzalanan Sosyal Güvenlik Genel Sözleşmesinin Uygulama Şekillerine Dair İdarî Anlaşma) nın, bu sözleşmenin yürürlüğe girdiği 1/5/1968 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere onaylanması; Çalışma Bakanlığının 2/6/1969 tarih ve 813-1-84/1577 sayılı yazısı üzerine, 31/5/1963 tarih ve 244 sayılı Kanunun 3 üncü ve 5 inci maddelerine göre, Bakanlar Kurulunca 20/6/1969 tarihinde kararlaştırılmıştır. 
  
                                                                                                 CUMHURBAŞKANI  
                                                                                                            C. SUNAY  
     
Başbakan Devlet Bakanı Devlet Bakanı Devlet Bakanı
S. DEMİREL S. ÖZTÜRK H. ATABEYLİ S.T. MÜFTÜOĞLU
       
Adalet Bakanı Milli Sa. Bakanı İçişleri Bakanı Dışişleri Bakanı
H. D. DİNÇER A. TOPALOĞLU F. SÜKAN İ.S. ÇAĞLAYANGİL
       
Maliye Bakanı Millî Eğit. Bakanı Bayındırlık Bakanı Ticaret Bakanı
C. BİLGEHAN İ.ERTEM O. ALP A. TÜRKEL
       
Sağ.ve Sos. Y. Bakanı Güm. ve Tek. Bakanı Tarım Bakanı
V. A. ÖZKAN N.MENTEŞE B. DAĞDAŞ
       
Ulaştırma Bakanı Çalışma Bakanı V. Sanayi Bakanı En. ve. Tarih ve . Kay. Bakanı
S. BİLGİÇ T. TOKER M. TURGUT R. SEZGİN
Turizm ve Tanıtma Bakanı İmar ve İskan Bakanı Köy İşleri Bakanı
N. KÜRŞAD H. MENTEŞEOĞLU S. KILIÇ
 
 Türkiye Cumhuriyeti ile Belçika Krallığı arasında 4 Temmuz 1966 tarihinde Brüksel’de imzalanan Sosyal Güvenlik Genel Sözleşmesinin uygulama şekillerine dair İdarî Anlaşma

            Türkiye Cumhuriyeti ile Belçika Krallığı arasındaki Sosyal Güvenlik Genel Sözleşmesinin uygulanmasında, 

            Büyükelçi, Faruk Berkol tarafından temsil edilen Türkiye ile Sosyal Güvenlik İşleri Bakanı Mr. De Paepe tarafından temsil edilen Belçika yetkili makamları, aşağıda belirtilen hükümler üzerinde anlaşmaya varmışlardır. 

 
FASIL I
Sözleşmenin 4 üncü ve 5 inci maddelerinin uygulanması
Bir ülkeden diğer bir ülkeye geçici olarak giden işçilerin durumu

            MADDE 1 
            İşçiler veya benzerleri, kanunî ikametgâhlarının bulunduğu ülkedeki bir işyerine bağlı olup, işveren müessese tarafından diğer ülkede çalıştırıldıkları ve Sözleşmenin 4 üncü maddesinin 2 nci fıkrasının (a) bendi gereğince mutat işyerinin bulunduğu ülkede yürürlükte olan mevzuata tabi oldukları takdirde, aşağıdaki hükümler uygulanır. 

            1) İşveren ve ilgililer, sosyal güvenlik primlerine dair her meseleyi, mutat işyerinin bulunduğu ülke Türkiye ise Sosyal Sigortalar Kurumu mahallî teşkilâtı ile, bu ülke Belçika ise, Office National de Sécurité Sociale (Sosyal Güvenlik Milli Kurumu) ile doğrudan doğruya hallederler. 

            2) Mutat işyerinin bulunduğu ülkenin yetkili kurumları, ilgililerden her birine, o taraf Sosyal Güvenlik mevzuatına tabi bulunduklarını tevsik eden örneği müştereken tespit olunmuş bir belge verir. Bu belgenin, varsa işyerinin diğer ülkedeki, mümessili tarafından, yoksa bizzat işçi tarafından temin edilmesi gerekir. 

            Belirli sayıda işçinin, diğer Âkit Taraf  ülkesinde birlikte çalışmak ve bu ülkeden birlikte geri dönmek üzere, mutat işyerinin bulunduğu ülkeyi aynı zamanda terk etmeleri halinde, bu işçileri kapsayan bir tek belge verilebilir. 

            3) Sözleşmenin 4 üncü maddesinin 2 nci fıkrasının (a) bendinde söz konusu edilene işçilerle benzerlerinin çalıştırılması deyiminden, bu işçilerin tümünün çalıştırılmaları için söz konusu süreyi anlamak gerekir. 

            4) İşçilerin çalıştırılmasının mevsimlik nitelikte olması keyfiyeti, yukarıda 1 inci, 2 nci ve 3 üncü fıkralarda tespit edilen esasların uygulanmasına engel olamaz. 

            Taraflardan birinin vatandaşı olup, bu tarafın diğer ülkesindeki elçilik veya konsolosluğunda çalıştırılan işçilerle benzerlerinin durumları: 

            MADDE 2 
            (1) Sözleşmenin 5 inci maddesinin 2 nci fıkrasiyle tanınan tercih hakkı, işçinin elçilik veya konsolosluklarda veya buralardaki memurların şahsî hizmetinde çalışmaya başladığı tarihten itibaren 6 aylık süre içinde kullanılabilir. Bu Anlaşmanın, yürürlüğe girdiği tarihte, bu hizmetlerde çalışanlar için 6 aylık süre, yürürlük tarihinden itibaren işlemeye başlar. 

            (2) Tercih hakkı, ilgilinin bu hakkını (3) üncü fıkrada belirtilen yetkili kuruma bildirdiği ayı takip eden ayın birinci gününden itibaren hüküm ifade eder. 

            (3) İşçi, tercih hakkını, Belçika veya Türkiye mevzuatından hangisinin uygulanmasını istediğini ilgili teşekküle (Belçika için Sosyal Güvenlik Millî Ofisine, Türkiye için Sosyal Sigortalar Kurumu Genel Müdürlüğüne) taahhütlü mektupla bildirmek suretiyle kullanır ve durumdan derhal işverenini haberdar eder. 

            (4) İşçinin, hakkını kendi memleketi mevzuatının uygulanmasını tercih etmesi halinde, (3) üncü fıkrada gösterilen kurum işçiye bahse konu elçilik veya konsoloslukta veya bağlı bir temsilcilikte çalıştığı müddetçe kendisi tarafından uygulanmakta olan mevzuata tabi bulunacağını bildiren bir belge verir. 

 
FASIL II
Çeşitli sigorta kollariyle ilgili müşterek hükümler

            MADDE 3 
            Yardımlara hak kazanabilmek için, her iki taraf mevzuatına göre geçen sigortalılık (Prim ödeme) süreleri ile bu mevzuata göre sigortalılık (Prim ödeme) sürelerine muadil sayılan süreler aşağıdaki esaslar dairesinde birleştirilir: 

            1) Taraflardan birinin mevzuatına göre geçen sigortalılık (Prim ödeme) süreleri ile bu taraf mevzuatına göre muadil sayılan sürelere, diğer taraf mevzuatına göre geçen ve aynı zamana rastlamıyan sürelerle, muadeleti kabul edilmiş sürelerden, gerekli süreyi tamamlamak üzere lüzumu kadarı ilâve edilir. 

            2) Bir işçi, her iki taraf mevzuatına göre de yardıma hak kazandığı takdirde, birinci bentte belirtilen kural her iki ülkede ayrı ayrı uygulanır. 

            Sigortalılık (Prim ödeme) süreleri ile muadil süreler, hangi mevzuata tabi olarak geçmişse o mevzuat hükümlerine göre nazara alınır. 

            Taraflardan birinin mevzuatına göre, bazı sigortalılık (Prim ödeme) süreleriyle muadil sürelerin belirli bir müddet zarfında geçmiş olması şartına bağlanmış olması halinde, bu şart, taraf mevzuatına göre geçen süreler için de uygulanır. 

            MADDE 4 
            Aynı zamanda hem Türkiye hem de Belçika mevzuatına göre sigortalılık (Prim ödeme) süresine muadil sayılan bir süre, bu süreden önce ilgili, son defa hangi tarafın sigorta mevzuatına tabi idiyse o tarafın kurumunca yapılacak yardımların tespitinde nazara alınır. 

            İlgili, anılan süreden önce sigortaya tabi tutulmamışsa, bu süre ülkesinde ilk defa çalıştığı tarafın kurumunca nazara alınır. 

            Taraflardan birinin mevzuatına göre geçen sigortalılık (Prim ödeme) süresi, diğer taraf mevzuatına göre sigortalılık (Prim ödeme) süresine muadil sayılan bir süreyle aynı zamana rastladığı takdirde, yalnız sigortalılık süresi nazara alınır. 

            MADDE 5 
            Âkit Taraflardan birinin mevzuatına göre geçen sigortalılık süreleri veya muadili süreler, gerek aynı birimle, gerekse diğer memleketin mevzuatında kullanılan birimlerden farklı birimlerle ifade edildiğinde, birleştirme için gereken tahvil aşağıdaki kurallara göre yapılır. 

            1) Belçika’da: 

            a)  Türk mevzuatına göre prim ödeme günlerine muadil olan Belçika mevzuatı anlamında sigorta günlerinin sayısı, Türk prim ödeme günlerinin 6/7 sine eşittir; 

            b) Türk mevzuatına göre tam bir haftalık prim ödeme süresi Belçika mevzuatına göre (6) günlük sigorta süresine muadilidir; 

            c) Türk mevzuatına göre tam bir aylık prim ödeme süresi Belçika mevzuatına göre (26) günlük sigorta süresine muadilidir; 

            d) Türk mevzuatına göre tam üç yıllık prim ödeme süresi, Belçika mevzuatına göre yetmiş sekiz günlük sigorta süresine muadilidir; 
  

e) Türk mevzuatına göre tam bir yıllık prim ödeme süresi, Belçika mevzuatına göre üçyüz on iki günlük sigorta süresine muadilidir. 

            2) Türkiye’de: 

            a) Belçika mevzuatının anlamında sigorta gün sayısına muadil olan Türk mevzuatına göre prim ödeme gün sayısı Belçika gün sayısının 7/6 sına eşittir; 

            b) Belçika mevzuatına göre geçen bir haftalık sigorta süresi Türk mevzuatına göre yedi prim ödeme gününe muadilidir; 

            c) Belçika mevzuatına göre geçen bir aylık sigorta süresi Türk mevzuatına göre 30 prim ödeme gününe muadilidir; 

            d) Belçika mevzuatına göre geçen üç aylık sigorta süresi Türk mevzuatına göre 90 prim ödeme gününe muadilidir; 

            e) Belçika mevzuatına göre geçen bir yıllık sigorta süresi Türk mevzuatına göre üçyüz altmış prim ödeme gününe muadilidir. 

            MADDE 6 
            Taraflardan birinin mevzuatına göre, para yardımı, elde edilen kazanca yahut ödenen primlere göre hesaplandığı takdirde, bu yardım, yalnız bu tarafın ülkesinde elde edilen kazanca veya ödenen primlere göre tespit edilir. 

            Para yardımlarının tutarı, taraflardan birinin mevzuatına göre, aile fertlerinin bulunup bulunmadığına veya sayısına göre değişiyorsa, yetkili kurum, yardım tutarının hesabında, anılan kurumun bulunduğu ülkeden başka ülkede ikamet eden aile fertlerini de nazara alır. 

            «Aile fertleri» deyimi, bu deyimle tarif veya kabul edilmiş olanları veya bunların ikametgâhlarının bulunduğu taraf mevzuatına göre ev halkından sayılan kimseleri ifade eder. Bununla beraber, bu mevzuata göre yalnız işçi ile aynı çatı altında yaşayan kimseler aile ferdi veya ev halkı olarak kabul ediliyorsa, bunların geçimlerinin işçi tarafından sağlanmasın halinde, bu maddenin uygulanmasında şart yerine getirilmiş sayılır. 

 
FASIL III
Özel hükümler
 
BÖLÜM I
Hastalık-Analık sigortası
 
KISIM I
Yardımlara hak kazanmak için sigortalılık sürelerinin birleştirilmesi

            MADDE 7 
            (1) Bir ülkeden diğer bir ülkeye giden bir işçi veya benzeri, yardımlardan faydalanabilmek için, hakkında Sözleşmenin uygulanmasını talep etmek zorunda kaldığı takdirde, yeni işyerinin bulunduğu ülkede kendisinden yardım talep edilen yetkili kuruma diğer ülkede geçen sigortalılık sürelerini gösteren bir belge ibraz etmek mecburiyetindedir. Örneği müştereken hazırlanan bu belge: 

            a) Belçika’da geçen süreler için işçinin halen veya evvelce bağlı bulunduğu sigorta teşekkülü, 

            b) Türkiye’de geçen süreler için de Sosyal Sigortalar Kurumunun mahallî teşkilâtı, 

            tarafından verilir, 

            (2) İşçi belge ibraz etmediği takdirde, yeni işyerinin bulunduğu ülkedeki kurum, gerekli bilgileri elde etmek amaciyle formüleri diğer tarafın Kurumuna yollar. 

 
KISIM 2
Sözleşmenin 10, 11, 12 ve 13 üncü maddelerinin uygulanması
Sözleşmenin 10 uncu maddesinin uygulanması aile fertleri

            MADDE 8 
            (1) Sözleşmenin 10 uncu maddesinde söz konusu edilen aile fertleri, ikamet edilen ülkede sağlık yardımlarından yararlanabilmek için, aşağıda belirtilen kanıtlayıcı belgeleri ibraz etmek suretiyle, ikamet ettikleri yerdeki Kuruma kayıtlarını yaptırmak mecburiyetindedirler. 

            1) İşçinin sigortalı bulunduğu tarafın yetkili Kurumunca verilen ve sağlık yardımlarına hak kazandığını gösteren, örneği taraflarca müştereken tespit edilmiş bir belge, 

            2) Yardıma hak kazandığını gösteren belgeden başka, sağlık yardımlarının yapılması için ikamet edilen ülkede yürürlükte bulunan mevzuata göre normal olarak verilmesi gereken diğer kanıtlayıcı belgeler. 

            (2) Türkiye’de ikamet eden aile fertleri için verilmesi 1 inci fıkranın 1 inci bendinde öngörülen belge, işçinin bağlı bulunduğu veya kayıtlı olduğu Belçika Sigorta Teşekkülüce dört nüsha halinde düzenlenir. 

            Bunların bir nüshası işçiye verilir, iki nüshası, hastalık-malullük Sigortası Millî Kurumu aracılığı ile, Sosyal Sigortalar Kurumu Genel Müdürlüğüne gönderilir ve sonuncu nüshası da Belçika Sigorta Teşekkülünce saklanır. 

            İlk düzenlenen belge, bu belgede gösterilen tarihten başlayarak düzenlenmiş olduğu üç aylık devreyi izleyen üç aylık devrenin sonuna kadar geçerlidir. 

            Bu belge, Belçika sigorta teşekkülüne prim bordrosu verildi sırada, aynı usullere göre yenilenir. Bu yenileme, belgenin taalluk ettiği üç aylık devreyi izleyen üç aylık devrenin sonuna kadar geçerlidir. 

            Bununla beraber, Belçika sigorta teşekkülü, her zaman bir belgenin geçerliliğine son verebilir. Bu durumda yardımlardan faydalanma hakkı, keyfiyetin Sosyal Sigortalar Kurumu Genel Müdürlüğüne bildirildiği tarihten otuz gün sonra düşer; bu hususta posta damgasındaki tarih esas alınır. 

            (3) Belçika’da ikamet eden aile fertleri için, Sosyal Sigortalar Kurumunca, bunların yardıma hak kazandıklarını gösteren bir belge verilir. 

            Belge dört nüsha olarak düzenlenir. Belgenin bir nüshası sigortalıya verilir, iki nüshası Hastalık-Malullük Sigortası Millî Kurumuna gönderilir, sonuncusu da belgeyi düzenleyen Kurumda saklanır. 

            Belge geçerli olma niteliğini kaybettiği takdirde, Sosyal Sigortalar Kurumu, keyfiyeti Hastalık-Malullük Sigortası Millî Kurumu aracılığı ile Belçika sigorta teşekkülüne bildirir. Bu durumda, ilgililerin yardımdan yararlanma hakkı, keyfiyetin Hastalık-Malullük Sigortası Millî Kurumuna bildirildiği tarihten otuz gün sonra düşer; bu hususta posta damgasındaki tarih esas alınır. 

            (4) İşçi veya aile fertleri, aile fertlerinin sağlık yardımlarından yararlanma hakkına müessir olabilecek her türlü değişiklikleri, özellikle, işçinin işini bıraktığı veya değiştirdiği, işçinin veya aile fertlerinden birinin ikâmetgahını yahut kaldığı yeri değiştirdiği, yahutta aile ferdi, ikametgâhının bulunduğu ülkede cari mevzuata göre Hastalık ve Analık Sigortasına tabi bir işe girmek suretiyle bu sigorta kolundan sağlanan yardımlardan doğrudan doğruya yararlanma hakkını kazandığı takdirde bu hususu aile fertlerinin ikamet ettikleri yerdeki Kuruma bildirmek zorundadırlar. Bu durumda, ikamet edilen ülkedeki yetkili kurum diğer ülkedeki yetkili kurumu bundan derhal haberdar eder. 

            (5) Taraflardan birinin Kurumu, diğer tarafın yetkili Kurumundan işçinin sigortaya tabi olup olmadığı, yardımlara hak kazanıp kazanmadığı yahut aile fertlerinin durumu hakkında her zaman bilgi isteyebilir. 

            (6) Yukarıdaki (4) ve (5) inci fıkralarda geçen «Yetkili Kurum» deyimi: 

            a) Türkiye’de: Sosyal Sigortalar Kurumunu; 

            b) Belçika’da: Hastalık-Malullük Sigortası Millî Kurumunu; 

            ifade eder. 

Sözleşmenin 11 inci maddesinin uygulanması

            Âkit Taraflardan birinin mevzuatına göre sigortalı olan bir işçinin veya aile fertlerinin diğer Âkit Taraf ülkesinde geçici olarak bulunmaları halinde yapılacak sağlık yardımları. 

            A. Türkiye’de geçici olarak bulunma 
            MADDE 9 
            Belçika Sosyal Güvenlik mevzuatına tabi Türk veya Belçika vatandaşı işçi veya benzerleri, Türkiye’de kırkbeş günü aşmayan geçici ikametleri sırasında, Sözleşmenin 11 inci maddesi gereğince, Türk Hastalık ve Analık Sigortası mevzuatı ile sağlanan sağlık yardımlarından faydalanabilmek için, örneği iki Âkit Tarafın yetkili makamlarınca müştereken tespit edilen bir belgeyi Sosyal Sigortalar Kurumunun mahallî teşkilâtına tevdi ederler. 
  
            Bu belge, sigortalıların bağlı bulundukları Belçika Sigorta Teşekkülünce ilgililerin Türkiye’ye hareketinden önce verilir. 
  
             Bu belge, yardımlardan hangi süre içinde yararlanabileceğini gösterir. 
  
             Bu madde hükümleri, Türkiye’de kırkbeş günü aşmayan geçici ikametleri sırasında, birinci fıkrada belirtilen işçilerin aile fertleri hakkında da uygulanır. 
  
             Bu madde hükümleri, ikamet süresi hakkındaki hüküm hariç olmak üzere, Sözleşmenin 4 üncü maddesinin 2 nci fıkrası ile 5 inci maddesinin ikinci bendinde söz konusu edilen işçilerle bunların aile fertleri hakkında da tatbik olunur. 
  
             MADDE 10 
            Bu anlaşmanın 9 uncu maddesinde belirtilen belgenin ibrazı üzerine, Sosyal Sigortalar Kurumu mahallî teşkilâtı, Belçika mevzuatına tabi sigortalılara, Türk mevzuatına göre sağlanan sağlık yardımlarını yapar. 
  
             Bu suretle yapılan yardımlara ait masraf faturaları Sosyal Sigortalar Kurumu Genel Müdürlüğüne gönderilir. Genel Müdürlük de bunları, örneği müştereken hazırlanan bir cetvelle birlikte her ay Hastalık-Malullük Sigortası Millî Kurumuna intikal ettirir. Hastalık-Malullük Sigortası Millî Kurumu, Türk mevzuatına göre yapılan masraflar toplamının ¾ ünü Belçika Sigorta Teşekkülleri hesabına derhal öder. 

            B. Belçika’da geçici olarak bulunma 
            MADDE 11 
            Türkiye Sosyal Güvenlik mevzuatına tabi Türk veya Belçikalı işçiler veya benzerleri, Belçika’da kırkbeş günü aşmayan geçici ikametleri sırasında, Sözleşmenin 11 inci maddesi gereğince, Belçika Hastalık Sigortası ile sağlanan sağlık yardımlarından yararlanabilmek için, Belçika Sigorta Teşekkülüne, örneği Âkit Tarafların yetkili makamlarınca müştereken tespit edilen bir belgeyi tevdi ederler. 

            Bu belge, ilgililerin Belçika’ya hareketinden önce Sosyal Sigortalar Kurumu mahallî teşkilâtınca verilir. 

            Bu belge, yardımlardan hangi süre içinde yararlanabileceğini gösterir. 

            Bu madde hükümleri, Belçika’da kırkbeş günü aşmayan ikametleri sırasında, birinci fıkrada belirtilen işçilerin aile fertleri hakkında da uygulanır. 

            Bu madde hükümleri, ikamet süresi hakkındaki hüküm hariç olmak üzere, Sözleşmenin 4 üncü maddesinin 2 nci fıkrası ile 5 inci maddesinin ikinci bendinde söz konusu edilen işçilerle bunların aile fertleri hakkında da tatbik olunur. 

            MADDE 12 
            Bu anlaşmanın 11 inci maddesinde belirtilen belgenin ibrazı üzerine, Belçika Sigorta Teşekkülü, Türk mevzuatına tabi sigortalılara, Belçika mevzuatına göre sağlanan sağlık yardımlarını yapar. 

            Bu suretle yapılan yardımlara ait masraf faturaları Hastalık-Malullük Sigortası Millî Kurumuna  gönderilir. Kurum da bunları, örneği müştereken hazırlanan bir cetvelle birlikte her ay Sosyal Sigortalar Kurumu Genel Müdürlüğüne intikal ettirir. Sosyal Sigortalar Kurumu, Belçika mevzuatına göre yapılan masraflar tutarının ¾ ünü  derhal öder. 

Sözleşmenin 12 nci maddesinin uygulanması

            Hastalık sigortasından yarım görmekte iken ikametgâhlarını değiştirmeye müsaade edilen işçiler 

            A. İkametgâhlarını Türkiye’ye nakletmeğe müsaade edilen işçiler 
            MADDE 13 
            (1) Sözleşmenin 12 nci maddesinde söz konusu edilen işçi, kendisine ve refakatindeki aile fertlerine sağlanan sigorta yardımlarının Türkiye’de de yapılmasına devam edilebilmesi için, Belçika Sigorta Teşekkülü tarafından verilen ve ilgilinin ikametgâhını naklettikten sonra da yardımların devamına muvafakatını bildiren bir belgeyi Sosyal Sigortalar Kurumunun mahallî teşkilâtına ibraz etmek mecburiyetindedir. Bu belgede sağlık yardımlarının yapılabileceği sürede gösterilir. 
  
             Belçika Sigorta Teşekkülü, bu belgenin iki nüshasını Sosyal Sigortalar Kurumuna gönderir. 
  
             Belgenin daha önce mücbir sebeplerle düzenlenememiş olması halinde, Belçika Sigorta Teşekkülü, işçinin ikametgâhını değiştirdikten sonra da isteği üzerine, bu belgeyi verebilir. 
  
             (2) Sosyal Sigortalar Kurumu Genel Müdürlüğü, Belçika Sigorta Teşekkülünün talebi üzerine, otuz gün içinde ve gizli kaydiyle, bir sağlık raporu gönderir. Sağlık yardımlarının Belçika Sigorta Teşekkülü hesabına yapılmasına devam olunması, bu formalitenin tamamlanmasına bağlıdır. 
  
             (3) Sosyal Sigortalar Kurumu mahallî teşkilâtı işçinin tekrar çalışabilir durumda olduğuna karar verdiği takdirde, işe başlayacağı tarihi kendisine bildirir ve bildirinin suretini derhal Belçika Sigorta Teşekkülüne gönderir. İşçinin Sosyal Sigortalar Kurumu mahallî teşkilâtınca tespit olunan işe başlayabileceği tarihten itibaren para yardımlarının yapılmasına son verilir. 
  
             (4) Belçika Sigorta Teşekkülü, aldığı bilgilere dayanarak işçinin tekrar işe başlayabileceğine karar verdiği takdirde, Sosyal Sigortalar Kurumu Genel Müdürlüğünden kararın derhal işçiye duyurulmasını ister. Belçika Sigorta Teşekkülünce alınan kararın Sosyal Sigortalar Kurumu Genel Müdürlüğüne bildirildiği tarihi takip eden sekizinci günden itibaren para yardımlarının yapılmasına son verilir. 
  
             (5) Aynı vakada, Sosyal Sigortalar Kurumu ile Belçika Sigorta Teşekkülü tarafından işe başlama hususunda iki ayrı tarih tespit edildiği takdirde, Belçika Sigorta Teşekkülünün tespit ettiği tarih muteber olur. 
  
             (6) İşçi ile Sosyal Sigortalar Kurumu veya işçi ile Belçika Sigorta Teşekkülü arasında işgöremezlek konusunda bir uyuşmazlık çıktığı takdirde, müdavi hekim huzurunda işçiyi muayene etmek üzere, Sosyal Sigortalar Kurumu ile Hastalık-Malullük Sigortası Millî Kurumu müştereken Türkiye’de bir veya birkaç hekim tayin ederler. Bu muayene sonunda düzenlenen tutanağın iki nüshası, Sosyal Sigortalar Kurumunca, Hastalık-Malullük Sigortası Millî Kurumuna gönderilir. O da bunun bir nüshasını derhal ilgili sigorta teşekkülüne intikal ettirir 
  
             Bu fıkrada söz konusu edilen hekimler hastayı muayene ettikten sonra da uyuşmazlık devam ettiği takdirde, Hastalık-Malullük Sigortası Millî Kurumu, tarafların uzlaştırılmasını teminen, Türkiye’de Çalışma Bakanlığınca bir hekim tayini için talepte bulunulmasını Sosyal Sigortalar Kurumundan ister. Bu hekim tarafından verilen karar kesindir. 
  
             Şu kadar ki, işçi, yukarıda gösterilen usul ile, uyuşmazlığı Belçika mevzuatında öngörülen adlî komisyonlara intikal ettirme usulü arasında bir tercih yapma hakkına sahiptir. 
  
             (7) Belçika Sigorta Teşekkülü, para yardımlarını, işçinin bu yardımları almak üzere Belçika’da bir üçüncü şahsı vekil tayin etmesi hali hariç, milletlerarası  posta veya banka havalesiyle öder ve bu ödemeden Sosyal Sigortalar Kurumunu haberdar eder. Bununla beraber, para yardımları, Belçika Sigorta Teşekkülü uygun gördüğü takdirde, bu teşekkül nam ve hesabına Sosyal Sigortalar Kurumu tarafından ödenebilir. Bu durumda Belçika Sigorta Teşekkülü, yardımların miktarı ile yardımın hangi tarihe kadar ödenebileceğini ve azamî yardım süresini Sosyal Sigortalar Kurumuna bildirir. 
  
             Yalnız aile fertleri Belçika’da oturmaya devam eden işçiler üçüncü bir şansı vekil tayin edebilirler. Böyle bir vekil tayin edilmesi halinde, keyfiyet (1) fıkrada belirtilen belgeye kaydedilir. 
  
             (8) İşçi veya ailesi fertleri, Türkiye’de 9 uncu maddede belirtilen süre içinde hastalanıp da sağlık durumlarının müsait olmaması sebebiyle aynı maddede belirtilen sürenin sonunda Belçika’ya dönmezlerse, haklarında bu madde hükümleri uygulanır. 
  
             İşçinin veya aile fertlerinin sağlık durumlarının Belçika’ya dönmeye elverişli olmadığı Kurum Sağlık Kurulu tarafından bir raporla tespit edilir. Kurum bu raporu derhal Belçika Sigorta Teşekkülüne gönderir. 

            B. İkametgâhlarını Belçika’ya nakletmeğe müsaade edilen işçiler 
            MADDE 14 
            (1) Sözleşmenin 12 nci maddesinde söz konusu edilen işçi, kendisine ve refakatindeki aile fertlerine sağlanan sigorta yardımlarının Belçika’da da yapılmasına devam edilebilmesi için, Sosyal Sigortalar Kurumu tarafından verilen ve ilgilinin ikametgâhını naklettikten sonra da yardımların devamına muvafakatını bildiren bir belgeyi Belçika Sigorta Teşekkülüne ibraz etmek mecburiyetindedir. Bu belgede sağlık yardımlarının yapılabileceği süre de gösterilir. 

            Sosyal Sigortalar Kurumu, bu belgenin iki nüshasını Belçika Sigorta Teşekkülüne gönderir. 

            Belgenin daha önce mücbir sebeplerle düzenlenememiş olması halinde, Sosyal Sigortalar Kurumu işçinin ikametgâhını değiştirmesinden sonra da isteği üzerine, bu belgeyi verebilir. 

            (2) Belçika Sigorta Teşekkülü Sosyal Sigortalar Kurumunun talebi üzerine, otuz gün içinde ve gizli kaydiyle, bir sağlık raporu gönderir. Sağlık yardımlarının Sosyal Sigortalar Kurumu hesabına yapılmasına devam olunması, bu formalitenin tamamlanmasına bağlıdır. 

            (3) Belçika Sigorta Teşekkülü, işçinin tekrar çalışabilir durumda olduğuna karar verdiği takdirde, işe başlayacağı tarihi kendisine bildirir ve bu bildirinin suretini derhal Sosyal Sigortalar Kurumuna gönderir. İşçinin Belçika Sigorta Teşekkülünce tespit olunan işe başlayabileceği tarihten itibaren para yardımlarının yapılmasına son verilir. 

            (4) Sosyal Sigortalar Kurumu, aldığı bilgilere dayanarak işçinin tekrar işe başlayabileceğine karar verdiği takdirde, Belçika Sigorta Teşekkülünden kararın derhal işçiye duyurulmasını ister. Sosyal Sigortalar Kurumunca alınan kararın Belçika Sigorta Teşekkülüne bildirildiği tarihi takip eden sekizinci günden itibaren para yardımlarının yapılmasına son verilir. 

            (5) Aynı vakada, Belçika Sigorta Teşekkülü ile Sosyal Sigortalar Kurumu  tarafından işe başlama hususunda iki ayrı tarih tespit edildiği takdirde, Sosyal Sigortalar Kurumunun tespit ettiği tarih muteber olur. 

            (6) İşçi ile Sosyal Sigortalar Kurumu veya işçi ile Belçika Sigorta Teşekkülü arasında işgöremezlek konusunda bir uyuşmazlık çıktığı takdirde, işçiyi kendi hekimi huzurunda muayene etmek üzere, Sosyal Sigortalar Kurumu ile Hastalık-Malullük Sigortası Millî Kurumu müştereken Belçika’da bir veya birkaç hekim tayin ederler. Bu muayene sonunda düzenlenen tutanağın iki nüshası,  Hastalık-Malullük Sigortası Millî Kurumunca, Sosyal Sigortalar Kurumuna gönderilir. Bu fıkrada söz konusu edilen hekimler hastayı muayene ettikten sonra da uyuşmazlık devam ettiği takdirde, Sosyal Sigortalar Kurumu, tarafların uzlaştırılmasını teminen, Hastalık-Malullük Sigortası Millî Kurumunun, Sosyal Güvenlik Bakanlığı Sosyal Güvenlik Genel Müdürlüğünden Belçika’da bir hekim tayin etmesi için talepte bulunmasını ister. 

            Bu hekim tarafından verilen karar kesindir. 

            Şu kadar ki, işçi, yukarıda gösterilen usul ile Türkiye mevzuatına göre uyuşmazlığı adlî mercilere intikal ettirme usulü arasında bir tercih yapma hakkına sahiptir. 

            (7) Sosyal Sigortalar Kurumu para yardımlarını, işçinin bu yardımları almak üzere Türkiye’de bir üçüncü şahsı vekil tayin etmesi hali hariç, milletlerarası  posta veya banka havalesiyle öder ve bu ödemeden Belçika Sigorta Teşekkülünü  haberdar eder. Bununla beraber, para yardımları, Sosyal Sigortalar Kurumu uygun gördüğü takdirde, Kurum nam ve hesabına Belçika Sigorta Teşekkülü tarafından ödenebilir. Bu durumda Sosyal Sigortalar Kurumu, yardım miktarı ile yardımın hangi tarihe kadar ödenebileceğini ve azamî yardım süresini Belçika Sigorta Teşekkülüne  bildirir. 

            Yalnız aile fertleri Türkiye’de oturmaya devam eden işçiler üçüncü bir şansı vekil tayin edebilirler. Böyle bir vekil tayin edilmesi halinde, keyfiyet (1) fıkrada belirtilen belgeye kaydedilir. 

            (8) İşçi veya aile fertleri, Belçika’da 9 uncu maddede belirtilen süre içinde hastalanıp da sağlık durumlarının müsait olmaması sebebiyle aynı maddede belirtilen süre sonunda Türkiye’ye dönmezlerse, haklarında bu madde hükümleri uygulanır. 

            İşçinin veya aile fertlerinin sağlık durumlarının Türkiye’ye dönmeye elverişli olmadığı Belçika Sigorta Teşekkülünün müşavir hekimi tarafından bir raporla tespit edilir. Belçika Sigorta Teşekkülü bu raporu derhal Türk Kurumuna gönderir. 

Sözleşmenin12 nci maddesinin ikinci bendi ile 35 inci maddesinin uygulanması

            A.Türkiye’de ikamet edip de, Belçika Yaşlılık Malullük veÖlüm Sigortalarından aylık veyahut 
            işkazası veya Meslek Hastalığı   Sigortasından gelir alanlar 
            MADDE 15 
            (1) Belçika Malullük, Yaşlılık ve Ölüm sigortalarından aylık veya ödenek veya işkazası veya meslek hastalığı sigortasından gelir almakta olup da Hastalık-Malullük Sigortasına göre malul sayılan kimselerden Türkiye’de ikamet edenler, Sözleşmenin 13 üncü maddesinin ikinci bendine göre Hastalık-Malullük Sigortası ile sağlanan sağlık yardımlarından yararlanabilmeleri için, Hastalık-Malullük Sigortası Millî Kurumunca düzenlenen iki nüshadan ibaret bir belgeyi ibraz ederek Sosyal Sigortalar Kurumu mahallî teşkilâtına kayıtlarını yaptırırlar. 

            (2) Sağlık yardımları hakkının kaybedilmesi veya durdurulması halinde, Hastalık-Malullük Sigortası Millî Kurumu keyfiyeti Sosyal Sigortalar Kurumu Genel Müdürlüğüne bildirir. Posta damgasındaki tarih muteber olmak üzere, keyfiyetin bildirildiği tarihten otuz gün sonra veya ölüm tarihinde yardımların yapılmasına son verilir. 

            Belçika’da ikamet edip de, Türk yaşlılık veya Malullük Sigortalarından aylık veyahut İşkazalariyle Meslek Hastalığı Sigortasından gelir alanlar 

            MADDE 16 
            (1) Türkiye mevzuatına göre yaşlılık veya malullük aylığı yahut bir işkazası veya meslek hastalığı sonucu sürekli işgöremezlik geliri alan kimselerden Belçika’da ikamet edenler, Sözleşmenin 13 üncü maddesinin ikinci bendine göre Hastalık Sigortası ile sağlanan sağlık yardımlarından yararlanabilmek için, Sosyal Sigortalar Kurumu Genel Müdürlüğünce iki nüsha olarak düzenlenen bir belgeyi ibraz ederek isimlerini Belçika Sigorta Teşekkülüne kaydettirirler. 

            (2) Sağlık yardımları hakkının kaybedilmesi veya durdurulması halinde, Sosyal Sigortalar Kurumu, keyfiyetten Hastalık-Malullük Sigortası Millî Kurumunu haberdar eder. Posta damgası tarihi muteber olmak üzere, keyfiyetin bildirildiği tarihten otuz gün sonra veya ölüm tarihinde yardımların yapılmasına son verilir. 

 
KISIM 3
Mali hükümler

            MADDE 17 
            (1) Sözleşmenin 10 uncu maddesinin üçüncü fıkrasının uygulanmasında, aile fertlerinin yapılan sağlık yardımlarına ait masraflar, her takvim yılı için, götürü olarak takdir edilir. 

            (2) Götürü miktar, aile başına şıllık ortalama maliyetin, hesaba dahil aile sayısı ile çarpılması suretiyle elde edilir. Hesap unsurları şu şekilde tespit olunur: 

            a) Belçika için aile başına yıllık ortalama maliyet, Belçika mevzuatına tabi bulunan sigortalıların aile fertlerinin tamamına Belçika kurumları tarafından yapılan sağlık yardımlarına ait yıllık masraf yekûnunun, Belçika mevzuatına tabi olup yardıma müstahak aile fertleri bulunan sigortalıların yıllık ortalama sayısına bölünmesi suretiyle elde edilir; 

            b) Türkiye için aile başına yıllık ortalama maliyet, sigortalılarla bunların aile fertlerine yapılan sağlık yardımlarına ait masraf yekûnu, yıllık ortalama sigortalı sayısının belirli bir katsayısının 1 fazlasiyle çarpımına bölünmek ve elde edilen sonuç bu katsayı ile çarpılmak suretiyle tespit edilir; 

            Sigortalı başına aile fertlerinin ortalamasını gösteren bu kat sayı, aile fertleri sayısı sigortalı sayısına bölünmek suretiyle elde edilir. Bu kat sayı, Kurumun hesap ve tahminleri için gerekli istatistiki bilgiler nazara alınarak, her takvim yılı için, Sosyal Sigortalar Kurumunca tespit edilir ve mutabakat temini için Belçika Hastalık-Malullük Sigortası Millî Kurumuna bildirilir. Bu hususta çıkacak her anlaşmazlık, Âkit Tarafların yetkili makamlarınca arzedilir. 

            c) Aile sayısı ile sigortalıların ay olarak ifade olunan çalışma süreleri yıllık bir cetvelde icmal olunur. Bu cetvel 8 inci maddenin 2 nci ve 3 üncü fıkralarına uyularak bir hesap yılı için düzenlenen belgelerin birer nüshası ile birlikte olduğu hesap yılını takip eden altı ay içinde, bir taraftan Sosyal Sigortalar Kurumu Genel Müdürlüğüne, diğer taraftan da Hastalık-Malullük Sigortası Millî Kurumuna gönderilir. 

            MADDE 18 
            (1) Sözleşmenin 12 inci maddesi ile bu Anlaşmanın 13 üncü ve 14 üncü maddelerinin uygulanmasında, işçilere ve refakatlerindeki aile fertlerine yapılan sağlık yardımlarına ilişkin masraflar, aşağıda belirtilen esaslara göre götürü olarak tespit edilir: 

            a) İşçilerin tümü için borçlanılan götürü miktar, bu işçiler için ayrı bir hesapta muhasebeleştirilen masraflar toplamı ile bu işçilerin yıllık nazarî sayısı ve ikamet sayıları nazara alınarak bulunur. 

            b)Aile fertlerinin tümüne ait götürü miktar, 17 nci maddedeki esaslara göre tespit olunur. 

            c) a ve b bentleri gereğince elde olunan götürü miktarların toplamı söz konusu işçilerle bunlara refakat eden aile fertleri için, Sözleşmenin 12 nci maddesinde söz konusu edilen götürü meblağı verir. 

            (2) Kendileri için götürü meblağ ödenecek olan işçilerle bunlara refakat eden aileler sayısı ve bunların ikamet ettikleri ay sayısı, yıllık bir cetvelde icmal olunur. Bu cetvel 13 üncü ve 14 üncü maddelerin 1 inci fıkralarına uyularak yetkili kurumlarca bir hesap yılı için düzenlenen belgelerin birer nüshası ile birlikte, ait olduğu hesap yılını takip eden altı ay içinde, bir taraftan Sosyal Sigortalar Kurumu Genel Müdürlüğüne, diğer taraftan da Hastalık-Malullük Sigortası Millî Kurumuna gönderilir. 

            MADDE 19 
            Sözleşmenin 13 üncü maddesinin 2 nci fıkrasına göre yapılan sağlık yardımlarına ait masraflar, aylığı bağlayan tarafın yetkili kurumu tarafından ödenir. 

            Türkiye’de bu suretle yapılmış olan yardımların tutarına ait faturalar Sosyal Sigortalar Kurumu Genel Müdürlüğüne gönderilir. Genel Müdürlük de bu faturaları, örneği müştereken tespit edilen bir cetvel ile birlikte, altı ayda bir, Hastalık-Malullük Sigortası Millî Kurumuna intikal ettirir. 

            Belçika’da bu suretle yapılmış olan yardımların tutarına ait faturalar Hastalık-Malullük Sigortası Millî Kurumuna gönderilir. Bu kurum da faturaları, örneği müştereken tespit edilen bir cetvel ile birlikte, altı ayda bir, Sosyal Sigortalar Kurumu Genel Müdürlüğüne intikal ettirir. 

            MADDE 20 
            18 ve 19 uncu maddelerin uygulanmasında nazara alınacak ayların sayısı aşağıda belirtilen esaslar dahilinde hesaplanır: 

            1) Götürü masrafların dekontu için başlangıç noktası sayılan tarih, yardım hakkının doğduğu tarihtir. 

            2) Ay sayısının tespitinde götürü meblağın dekontu için başlangıç noktasını gösteren tarihi içine alan takvim ayı tam ay olarak nazara alınır; hakkın sona erdiği ay ise, bu ayın tam olması veya hakkın bu ayda başlamış bulunması halleri müstesna, sayılmaz. 

            MADDE 21 
            İki ülkenin yetkili makamları anlaşarak, ödenecek miktarların tespitinde başka hesap şekilleri kabul edebilirler. 
  

BÖLÜM II
Malullük sigortası

            MADDE 22 
            (1) Sözleşmenin 14 üncü maddesinin 3 üncü fıkrasının uygulanmasında, ilgili, daha önce bağlı bulunduğu yetkili kurumdan malullük yardımı yapılması talebinde bulunmuşsa, anılan yardımdan ancak, 

            1) İşgöremezlik halinin tespit edildiği ülkede yürürlükte bulunan mevzuata göre hastalık yardımlarından yararlanma hakkının sona ermiş olması, 

            2) Türkiye’deki işinden ayrılmasından müteakıp bir aylık süre içinde Belçika’da işe başlamış bulunması, 

şartiyle yararlanır. 

            (2) Bir taraftan Sosyal Sigortalar Kurumu, diğer taraftan Hastalık-Malullük Sigortası Millî Kurumu, bu maddenin 1 inci fıkrasında söz konusu edilen sigortalılara ilişkin bütün bilgileri birbirine karşılıklı olarak verirler. Bu bilgiler, İşgöremezliğin sekizinci ve onuncu ayları arasında, örneği Türkiye ve Belçika yetkili idarelerince müştereken tespit edilen bir formüllerle verilir. 

            MADDE 23 
            Dilekçeyi ilk defa alan kurum, dilekçenin verildiği tarih ile diğer unsurlarını belirterek keyfiyeti diğer Âkit Tarafın ilgili kurumuna bildirir. 

            MADDE 24 
            Malullük yardımları, aylıkları ve ödenekleri, ilgili, ister Türkiye’de ister Belçika’da ikamet olsun ödemeyi yapacak kurumlar tarafından doğrudan doğruya kendisine ödenir. 

            Ödeme, bu kurumların uygulamakta oldukları mevzuatta öngörülen vadelerde, milletlerarası posta ve banka havalesi ile yapılır. 

            Bununla beraber, ödeme, ödemeyi yapan kurumun talebi üzerine, ilgilinin ikamet ettiği ülkedeki kurum aracılığı ile de yapılabilir. 

BÖLÜM III
İdarî ve tıbbî kontrol

            MADDE 25 
            Belçika’da ikamet eden ve malullük yardımı veya aylığı almakta olan Türklerin idarî ve tıbbî kontrolü Hastalık-Malullük Sigortası Millî Kurumunca yapılır. 

            Türkiye’de ikamet eden ve malullük aylığı veya ödeneği almakta olan Belçikalıların idarî ve tıbbî kontrolü Sosyal Sigortalar Kurumu aracılığı ile yapılır. 

            MADDE 26 
            Malullük aylığı veya ödeneği alan kimseler hakkında 25 inci maddenin uygulanmasında, yardımı yapan tarafın mevzuatına göre, malullük aylığının veya ödeneğinin devamının, revizyonunun, durdurulmasının, yahut kesilmesinin veyahut başka bir sınıfa aktarılmasının gerekip gerekmediğinin tayini maksadiyle, ilgilinin malullük derecesinin, Sosyal Sigortalar Kurumu yeterli kıldığı bir sağlık kurulu vasıtasiyle, Hastalık-Malullük Sigortası Millî Kurumu da Malullük tıbbî konseyi vasıtasiyle tespit ettirir. 

            Duruma göre, Sosyal Sigortalar Kurumunca yetkili kılınan kurulun yahut Malullük Tıbbî Konseyinin aldığı karar, ikamet mahallîndeki yetkili kurumca , ödemeyi yapan kuruma derhal bildirilir. 

            Şu kadar ki, ödemeyi yapan kurum, sigortalıyı, ister ikamet ettiği ülkede, ister sigortaya tabi bulunduğu ülkede seçeceği bir hekime muayene ettirme hakkını muhafaza eder. Yol paraları ve ikamet masrafları ödemeyi yapan kurum tarafından karşılanır. 

            MADDE 27 
            İdarî mahiyetteki tahkikat ve özellikle malullerin çalışması ile ilgili kontroller, 

            Türkiye’de Sosyal Sigortalar Kurumunca, 
Belçika’da Hastalık-Malullük Sigortası Millî Kurumunca, yapılır. 

            MADDE 28 
            Tıbbi muayenelerin ve idari mahiyetteki kontrollerin sonuçları, bir taraftan Sosyal Sigortalar Kurumu Genel Müdürlüğüne, diğer taraftan da Hastalık-Malullük Sigortası Millî Kurumuna bildirilir. 

            Bu sonuçlara göre, her türlü kararı almak yetkisi ödemeyi yapan kurumlara aittir. 

            MADDE 29 
            Türk Malullük Sigortasında aylık almakta olan bir kimse, Belçika’da yeniden çalışmaya başladığı takdirde, Hastalık-Malullük Sigortası Millî Kurumu, yapılan işin bu sosyal güvenlik rejimi kapsamına girip girmediğini bir raporla Sosyal Sigortalar Kurumu Genel Müdürlüğüne bildirir. 

            MADDE 30 
            Belçika mamullük sigortasından ödenek almakta olan bir kimse, Türkiye’de yeniden işe girdiği takdirde, Sosyal Sigortalar Kurumu Genel Müdürlüğü, yapılan işin mahiyetini ve geçen üç ay içinde ilgili işçinin kazançları toplamını bildirir bir raporla kendisi tarafından yetkili kılınan sağlık kurulunca düzenmiş bir raporu Hastalık-Malullük Sigortası Millî Kurumu gönderir. 

            MADDE 31 
            Âkit Taraflardan birinin malûllük ödeneği, aylığı veya yardımından faydalanmakta olan bir kimse, diğer Âkit Taraf ülkesinde herhangi bir malûllük veya yaşlılık aylığı almakta ise, bu taraf, aylığın mahiyetini, yıllık tutarını ve ödeyen kurumun adını da belirtmek suretiyle, keyfiyeti, malûllük ödeneğini aylığının veya yardımını ödeyen Kuruma bildiri. Alınan aylık malûllük aylığı ise, ayrıca bir de sağlık raporu gönderir. 

            Bu yazışlalar, karşılıklı olarak, Sosyal Sigortalar Kurumu Genel Müdürlüğü  ve Hastalık-Malullük Sigortası Millî Kurumu aracılığı ile yapılır. 

            MADDE 32 
            Malûllük ödeneğinin veya aylığının durdurulmasında veyahut kesilmesinden sonra sigortalı, ödemeyi yapan kurumun bulunduğu ülkede değil de diğer taraf ülkesinde ikamet etmekte iken, Sözleşmenin 17 nci maddesine göre, malûllük yardımından yararlanma hakkını yeniden kazanırsa, Sosyal Sigortalar Kurumu Genel Müdürlüğü ve Hastalık-Malullük Sigortası Millî Kurumu, ödemenin yeniden başlaması için gerekli bütün bilgileri karşılıklı olarak birbirine gönderirler. Bu bilgiler, örneği müştereken tespit edilen bir formülerle verilir. 

            MADDE 33 
            Âkit Taraflarca gerekli görülen tıbbi muayenelerle idarî kontrollere ilişkin masraflar, Türkiye’de ikamet eden malûller için Sosyal Sigortalar Kurumu Genel Müdürlüğü, Belçika’da ikamet eden malûller için Hastalık-Malullük Sigortası Millî Kurumu tarafından karşılanır. 

            Bu masraflar, alacaklı Kurumca, kendi mevzuatındaki hükümler dairesinde tespit olunur ve düzenlenen ayrıntılı bir fatura karşılında borçlu Kurumca bu Kuruma ödenir. 

            Ancak, Âkit Taraflar sonradan başka tediye şekilleri üzerinde de anlaşabilirler. 

            MADDE 34 
            Belçika’da maden işçileri hakkındaki özel rejimden sağlanan malûllük aylıkları hususunda yetkili kurum maden işçilerinin Millî Emeklilik Sandığıdır. 

            Bu Kurum 25-33 üncü maddelerde öngörülen hükümleri uygular. 

            Maden işçilerinin malûllük aylıkların ait taleplerinin kabulü ile bunların tekemmülü ve mezkur aylıkların ödenmesi hususunda, yaşlılık ve ölüm (Aylık) sigortasına ilişkin aşağıdaki IV üncü bölüm hükümleri uygulanır. 

 
BÖLÜM IV
Yaşlılık ve ölüm (Aylık) sigortası
 
KISIM I
Yetkili kurumlar

            MADDE 35 
            Dilekçeleri kabul etmek ve muamelelerini tekemmül ettirmek, bu dilekçelerin tekemmülü ile ilgili irtibat formülerlerin almak ve diğer ulaştırmak ve bu dilekçeler üzerinde verilmiş kararları tebliğ etmek işinde yetkili kurumlar şunlardır: 

            Belçika’da: 

            a) Beden işçilerinin yaşlılık ve ölüm aylıkları rejimi ile ilgili hususlarda Beden İşçileri Aylıkları Millî Ofisi; 

            (Office National des Pensions pour Ouvriers) 

            b) Fikir işçilerinin yaşlılık ve ölük aylıkları rejimi ile ilgili hususlarda Fikir İşçileri Aylıkları Millî Sandığı; 

            (La caisse Nationale de Pensions pour Employés) 

            c) Maden işçileri ve benzerlerinin yaşlılık ve ölüm aylıkları ile ilgili hususlarda Maden İşçileri Millî Emeklilik Sandığı; 

            ( Le Fonds National de Retraite des Ouvriers Mineurs) 

            Türkiye’de: 
            Sosyal Sigortalar Kurumu. 

 
KISIM 2
Dilekçeler üzerine yapılacak işlemler

            MADDE 36 
            Sözleşmenin 20 nci maddesine göre sigortalılık sürelerinin birleştirilmesi suretiyle bir yaşlılık aylığından yararlanmak isteyen ve Türkiye’de veya Belçika’da ikamet eden sigortalı, dilekçesini, ikamet ettiği memleket mevzuatında öngörülen şekilde ve süre içinde anılan mevzuata göre yetkili kuruma veya makam verir. 

            Sigortalı, dilekçesinde, imkân nisbetinde, daha önce sigortalı bulunduğu yaşlılık sigortası kurum veya kurumlarını belirtir. 

            Bu dilekçi üzerine yapılacak yardımın başlangıç tarihi, uygulanan mevzuatta öngörülen tarihtir. 

            MADDE 37 
            36 ncı madde hükümleri, Belçika’da ikamet eden ve münhasıran Türkiye mevzuatına göre hesaplanmış bir aylıktan yararlanmak isteyen veya Türkiye’de ikamet eden ve münhasıran Belçika mevzuatına göre hesaplanmış aylıktan yararlanmak isteyen sigortalı hakkında da uygulanır. 

            MADDE 38 
            Türkiye ve Belçika’daki yetkili kurumlar, sigortalılık süresi ile muadil sürelerin birleştirilmesi suretiyle aylık bağlanması için verilen dilekçelerin tekemmülünde müştereken tespit edilen bir formüler kullanılır. 

            Bu formüler, özellikle medeni halle ilgili zaruri bilgileri ve sigortalılık süreleri muadil süreleri gösteren icmal süreleri kapsar. 

            Diğer ülkedeki kurumlarca gönderilecek olan bu formüler, doğrulayıcı belge yerine geçer. 

KISIM 3
Belçika’da ikamet eden kimselerin verdikleri dilekçelerin incelenmesi

            MADDE 39 
            Belçika’da verilen dilekçe üzerine işlemi yürütülen kurum, 38 inci maddede sözü edilen formüler iki nüsha olarak düzenler ve Türkiye’de Sosyal Sigortalar Genel Müdürlüğüne gönderir. 

            Sosyal Sigortalar Kurumu, Türk mevzuatına göre geçerli olan sigortalılık süreleri ile muadil süreleri tespit eder. 

            Türk mevzuatına göre sigortalılık süresi sayılmayan sürelerde Sosyal Sigortalar Kurumu, Belçika mevzuatına göre geçen sigortalılık süreleri ile muadil süreleri nazara alır. 

            Sosyal Sigortalar Kurumu, yukarıda belirtilen esaslara göre tespit edilen süreleri birleştirir ve Türk mevzuatına göre hak kazanılan yardımın mahiyetini tespit eder. 

            MADDE 40 
            Sosyal Sigortalar Kurumu Genel Müdürlüğü, nazari olarak, 39 uncu maddenin dördüncü fıkrasında sözü edilen sürelerin tamamı yalnız Türk mevzuatına göre geçmiş olsaydı ilgilinin hak kazanacağı yardım miktarı ne olacak idiyse o miktarı tayin ve bu miktarın Türk mevzuatına göre geçen sigortalılık sürelere ile muadil süreleri tekabül eden ve Kurum tarafından ödenecek olan kısmını tespit eder. 

            MADDE 41 
            Sosyal Sigortalar Kurumu Genel Müdürlüğü, Türk mevzuatına göre geçen sigortalılık süreleri ile muadil süreler de gösterilmek suretiyle dolduracağı, 38 inci maddede anılan formülerin bir nüshasının Belçika yetkili kurumuna iade eder, ayrıca aynı kuruma, bir taraftan 40 ıncı maddeye göre ödemesi gereken kısmı yardım miktarını, diğer taraftan da Sözleşmenin 20 nci maddesinin uygulanmasından sarfı nazar edilmesi halinde ilgilinin hak kazanacağı yardım miktarını bildirir. 

            MADDE 42 
            Belçika mevzuatına göre geçerli sayılmayan sürelerde Belçika yetkili Kurumu Türk mevzuatına göre geçen sigortalılık süreleri ile muadil süreleri nazara alır. 

            Belçika yetkili Kurumu yukarıda belirtilen esaslara göre tespit edilen süreleri birleştirir ve Belçika mevzuatına göre hak kazanılan yardımın mahiyetini tespit eder. 

            MADDE 43 
            Belçika yetkili kurumu, duruma göre, Sözleşmenin 20 nci maddesinin 4 üncü veya 5 inci fıkrası hükümlerini uygulamak suretiyle, Belçika mevzuatın göre ödenmesi gereken yardım miktarını tayin eder. Aynı Kurum, Sözleşmenin 20 nci maddesinin uygulanmasından sarfı nazar edilmesi halinde ilgilinin hak kazanacağı yardım miktarını tespit eder. 

            MADDE 44 
            Belçika yetkili kurumu, dilekçe sahibine, taahhütlü mektupla, Sözleşme hükümlerinin uygulanması suretiyle hesaplanan yardım miktarı konusunda alınan kararların tümünü tebliğ eder ve ayrıca Sözleşmenin 20 nci maddesi hükmünün uygulanmasından sarfı nazar edilmesi halinde ilgilinin elde edeceği yardım miktarını da bildirir. 
  
            Dilekçe sahibine yapılacak tebliğde aşağıdaki hususların bulunması gerekir: 

            1- Uygulanan mevzuatın herbirinde öngörülen itiraz yolları; 

            2- Tebliğin alındığı tarihten itibaren otuz gün içinde ilgilinin Sözleşmenin 20 nci maddesinin uygulanmasından sarfı nazar ettiğini bildirmesin mümkün bulunduğu, 

            Belçika yetkili kurumu Sosyal Sigortalar Kurumu Genel Müdürlüğüne şunları bildirir: 

            1- Tebliğin dilekçe sahibine gönderildiği tarih; 

            2- İlgilinin, Sözleşmenin 20 nci maddesinin uygulanmasını kabul veya bundan sarfı nazar ettiği, 

 
KISIM 4
Türkiye’de ikamet den kimselerin verdikleri dilekçelerin incelenmesi

            MADDE 45 
            Sosyal Sigortalar Kurumu Genel Müdürlüğü, 38 inci maddede söz konusu edilen formüleri iki nüsha olara düzenler ve bunu Sosyal Güvenlik Bakanlığı aracılığı ile Belçika yetkili kurumuna intikal ettirir. 

            Belçika yetkili kurumu, Belçika mevzuatına göre geçen sigortalılık süreleri ile muadil süreleri tespit eder. 

            Belçika mevzuatına göre geçerli sayılmayan sürelerde Belçika yetkili Kurumu, Türkiye mevzuatına göre geçen sigortalılık süreleri ile muadil süreleri nazara alır. 

            Belçika yetkili kurumu, yukarıda belirtilen esaslara göre, sigortalılık sürelerini ve Belçika mevzuatına göre hak kazanılan yardımın mahiyetini tespit eder. 

            MADDE 46 
            Belçika yetkili kurumu, duruma göre, Sözleşmenin 20 nci maddesinin 4 üncü veya 5 inci fıkrası hükümlerini uygulamak suretiyle, Belçika mevzuatın göre ödenmesi gereken yardım miktarını tayin eder. Aynı Kurum, Sözleşmenin 20 nci maddesinin uygulanmasından sarfı nazar edilmesi halinde ilgilinin hak kazanacağı yardım miktarını tespit eder. 

            MADDE 47 
            Belçika yetkili kurumu, Belçika mevzuatına göre geçerli sayılan sigortalılık süreleri ile muadil süreler de gösterilmek suretiyle dolduracağı, 38 inci maddede anılan formülerin bir nüshasının Sosyal Sigortalar Kurumu Genel Müdürlüğüne iade eder, ayrıca aynı Genel Müdürlüğe, bir taraftan 46 ncı maddeye göre ödemesi gereken kısmî yardım miktarını, diğer taraftan da Sözleşmenin 20 nci maddesinin uygulanmasından sarfı nazar edilmesi halinde ilgilinin hak kazanacağı yardım miktarını bildirir. 

            MADDE 48 
            Türkiye mevzuatına göre geçerli sayılmayan sürelerde, Sosyal Sigortalar Kurumu,Belçika mevzuatına göre geçen sigortalılık süreleri ile muadil süreleri nazara alır. 

            Sosyal Sigortalar Kurumu, yukarıda belirtilen esaslara göre, tespit edilen süreleri birleştirir ve Türk mevzuatına göre hak kazanılan yardımın mahiyetini tespit eder. 

            MADDE 49 
            Sosyal Sigortalar Kurumu Genel Müdürlüğü, nazari olarak, 48 inci maddenin son fıkrasında sözü edilen sürelerin tamamı yalnız Türk mevzuatına göre geçmiş olsaydı ilgilinin hak kazanacağı yardım miktarı ne olacak idiyse o miktarı tayin ve bu miktarın Türk mevzuatına göre geçen sigortalılık süreleri ile muadil sürelere tekabül eden ve Kurum tarafından ödenecek olan kısmını tespit eder. 

            Kurum, aynı zamanda, ilgilinin Sözleşmenin 20 nci maddesinin uygulanmasından sarfı nazar edilmesi halinde hak kazanacağı yardım miktarın da tayin eder. 

            MADDE 50 
            Sosyal Sigortalar Kurumu Genel Müdürlüğü, dilekçe sahibine, taahhütlü mektupla, Sözleşme hükümlerinin uygulanması suretiyle hesaplanan yardım miktarı konusunda alınan kararların tümünü tebliğ eder ve ayrıca Sözleşmenin 20 nci maddesi hükmünün uygulanmasından sarfı nazar edilmesi halinde ilgilinin elde edeceği yardım miktarını da bildirir. 

            Dilekçe sahibine yapılacak tebliğde aşağıdaki hususların bulunması gerekir: 

            1- Uygulanan mevzuatın her birinde öngörülen itiraz yolları; 

            2- Tebliğin alındığı tarihten itibaren otuz gün içinde ilgilinin Sözleşmenin 20 nci maddesinin uygulanmasından sarfı nazar ettiğini bildirmesin mümkün bulunduğu. 

            Sosyal Sigortalar Kurumu, Belçika yetkili Kurumuna şunları bildirir: 

            1- Tebliğin dilekçe sahibine gönderildiği tarih; 

            2- İlgilinin, Sözleşmenin 20 nci maddesinin uygulanmasını kabul veya bundan sarfı nazar ettiği. 

 
KISIM 5
Aylıkların ödenmesi

            MADDE 51 
            Emeklilerin aylıkları, doğrudan doğruya ödemeyi yapacak olan kurumlar tarafından, Türkiye’de veya Belçika’da ikamet eden aylık sahiplerine ödenir. 

            Ödeme, bu kurumların uygulamakta oldukları mevzuatta belirtilen devrelerde, Milletlerarası posta veya banka havalesiyle yapılır. 

            Bununla beraber, ödemeyi yapacak olan kurumun talebi üzerine, ödeme, ikamet edilen ülkedeki kurum aracılığı ile de yapılabilir. 

            Aylıkları ödeyecek olan yetkili kurum: 

            Belçika’da: İşçi ve hizmetlilerin Emeklilik ve Ölüm Aylıkları Milli Sandıkları – Brüksel; 

            - Maden işçileri aylıkları için Maden İşçileri Emeklilik Milli Sandığı – Brüksel; 

            Türkiye’de: Sosyal Sigortalar Genel Müdürlüğü 

            MADDE 52 
            Aylıkların ödenmesiyle ilgili masraflarla banka ve kambiyo masrafları veya diğer masraflar, ödeme ile yükümlü Kurumlarca bu Kurumların bağlı bulundukları idari makamların tespit ettikleri şartlar dahilinde, aylık sahiplerinin aylıklarından kesilebilir. 

            MADDE 53 
            (1) Sosyal Sigortalar Genel Müdürlüğü, Türkiye’de ikamet etmekte olup da Belçika mevzuatına göre veya kısmi yaşlılık aylığı bağlanmış olan .ir kimsenin, bu mevzuatta öngörülen her hangi bir meslekî faaliyette bulunup bulunmadığını gözetmekle görevlidir. 

            Anılan Genel Müdürlük, bu şartın evlilik dolayısiyle munzam aylıktan yararlanan kimselerin karılar tarafından yerine getirilmesine de nezaret eder. 

            Nam ve hesaplarına yardım yapılan Belçika Kurumları, sosyal Güvenlik Bakanlığı aracılığı ile, yardımlardan yararlanacak olanların isim ve adreslerini Sosyal Sigortalar Kurumuna bildirirler. 

            (2) 1 inci fıkrada söz konusu edilen aylık sahipleri, Belçika Mevzuatına göre yapılmasına cevaz verilen işlerden gayri bir işte çalışmak istedikleri takdirde, bu istedikleri, önceden Sosyal Sigortalar Kurumuna bildirmeğe mecburdurlar. 

            Evlilik dolayısiyle munzam aylıktan da yararlanan kimselerin karıları, yapılmasına cevaz verilmeyen bir işe yeniden girmek istedikleri takdirde, bunlarda keyfiyeti önceden Sosyal Sigortalar Kurumuna bildirmeğe mecburdurlar. 

            (3) Bu anlaşmada söz konusu edilen yardımların birinden yararlanan bir kimsenin ve, duruma göre, karısının yardımdan yararlandığı sırada çalışmış ve çalışmakta olduğu veya mevzuatta belirtilen limitin üstünde bir gelire sahip bulunduğu Sosyal Sigortalar Kurumu Genel Müdürlüğü tarafından tespit edildiği takdirde, adı geçen Genel Müdürlük, Sosyal Güvenlik Bakanlığı aracılığı ile yetkili kuruma bir rapor gönderir. Bu raporda, yapılan işin mahiyeti ile birlikte ilgilinin veya karısının yararlandığı kazanç veya gelir miktarı gösterilir. 

            Sosyal Sigortalar Kurumu Genel Müdürlüğü, yardım görmekte olan veya bu maddenin (2) nci fıkrasının ikinci bendinde öngörülen halde eşinin yeniden işe başladığı, vakit geçirmeden Sosyal Güvenlik Bakanlığı aracılığı ile, yetkili Belçika Kurumuna bildirir. 

 
KISIM 6
Ölüm aylıkları
 
            MADDE 54 
            Bu bölüm hükümleri, ölüm aylıkları hakkında da uygulanır. 
 
BÖLÜM V
Aile yardımları

            MADDE 55 
            Belçika’da çalışan ve çocukları Türkiye’de bulunan Türk işçileri, Belçika mevzuatına göre yapılan her türlü yardımlar ve zamlar hariç olmak üzere aile yardımlarına hak kazanırlar. 

            Aile yardımlarından hangi çocukların yararlanacakları, yardıma hak kazanma şartları ve yardım tutarları ve yardım süreleri 56 ncı maddede  gösterilmiştir. 

            MADDE 56 
            (1) Yardımlar, işçinin öz çocuklarına, işçi ile eşinin müşterek çocuklarına ve eşinin öz çocuklarına yapılır. 4 üncü fıkranın 4 üncü bendinde belirtilen işçiler söz konusu olduğu takdirde, yardımlardan yararlanan çocukların sayısı en çok 4 olarak sınırlandırılmıştır. 

            (2) Yardımlar, 14 yaşına veya Belçika mevzuatındaki şartlar dahilinde, tahsile devam eden çocuklar için 25 yaşına kadar sürer. 

            (3) Yardımlar, fiilî çalışma süreleri ile işçilere aile yardımları yapılması hakkındaki kanunların 41 inci maddesi gereğince fiilî çalışma süresine muadil sayılan süreler için yapılır. İşgöremezlik halinde aile yardımları işgöremezliğin en çok altı ayı için ödenir. İşçinin ölümünden veya Belçika’yı terkedişinden sonra ödeme yapılmaz. 

            (4) Aile yardımları aşağıdaki miktarlar üzerinden yapılır: 

            1) Belçika kömür endüstrisinde çalışan maden işçileri, kömür endüstrisi dışında kalan madenlerle yer altından taş çıkarılan taş ocuklarında yer altı işçisi olarak çalıştırılan ve maden ve benzeri işçilerin emeklilik ve ölüm aylıklarındaki hakkındaki mevzuatta belirtilen işçiler için: 

            Belçika mevzuatına göre yapılan zamlarla her türlü özel yardımlar dışındaki normal genel yardım baremi; 

            2) Yukarıda 1 inci bentte söz konusu edilen işçilerden hastalık, yaralanma ve beden güçsüzlüğü sebebiyle yeraltında çalışmaya devam edemedikleri için anılan maden veya taş ocaklarında yer üstü işlerinde geçici veya devamlı olarak çalıştırılanlar için: 

            Belçika mevzuatına göre yapılan zamlarla her türlü özel yardımlar dışındaki normal genel yardım baremi; 

            3) Belçika kömür endüstrisinde çalıştırılan yer üstü maden işçileri için; 

            Belçika mevzuatına göre yapılan zamlarla her türlü özel yardımlar hariç olma üzere, 1 Ekim 1959 tarihinde yürürlükte bulunan normal genel yardım bareminde belirtilen, fiyat endekslerine bağlı olarak bu tarihten sonra yapılan zamlar. 

            4) Yukarıda 1 inci, 2 nci ve 3 üncü bentlerde belirtilen işçiler dışında kalan ve muteber bir çalışma belgesine sahip bulunan işçiler için, yardımlar işe başlama tarihinden itibaren ödenmek üzere: 

            - 1 inci çocuk için ayda 300 F. (Günde 12 F.) 

            - 2 nci çocuk için ayda 300 F. (Günde 12 F.) 

            - 3 üncü çocuk için ayda 500 F. (Günde 20 F.) 

            - 4 üncü çocuk için ayda 500 F. (Günde 20 F.) 
  
            5) 3 üncü ve 4 üncü bentlerde belirtilen işçiler için: 

            Yardımlardan yararlanan çocuklar, Belçika’da, işçinin Belçika’daki çalışmaya başladığı tarihi takip eden on iki ay içinde gelmiş iseler, geliş tarihine tekaddüm eden altı ay içinde Belçika yardım baremi uygulanır. 

            MADDE 57 
            14 yaşından sonra tahsile devam eden çocuklar için Belçika mevzuatındaki limitler dahilinde aile yardımlarına devam olunabilmesi için şart koşulan öğrencilik vasfı, örneği Belçika ve Türkiye yetkili makamlarınca müştereken hazırlanan bir öğrenci belgesi ile tevsik olunur. 

            Sosyal Sigortalar Kurumu mahallî teşkilâtı, okunan derslerin Belçika mevzuatınca aranan şartlara uygun bulunduğunu tasdik etmek suretiyle bu belgeyi aile yardımlarını ödemekle yükümlü teşekküle gönderir. 

 
BÖLÜM VI
İş kazaları ve meslek hastalıkları

            MADDE 58 
            (1) Belçika’da ikamet eden ve işkazası veya meslek hastalığı sebebiyle, Sözleşmenin 2 nci maddesinde yazılı Türk mevzuatına göre yardım yapılması talebinde bulunan Türk vatandaşları ile Belçika vatandaşları, müracaatlarını Sosyal Güvenlik Bakanlığına yapabilirler. Bu Bakanlık da müracaatı Sosyal Sigortalar Kurumu Genel Müdürlüğüne intikal ettirir. 

            Alınan karar doğrudan doğruya müracaat sahibine bildirilir, meslek hastalığı söz konusu ise, kararın iki sureti Sosyal Güvenlik Bakanlığına gönderilir. 

            (2) Türkiye’de ikamet eden ve işkazaları veya meslek hastalıklarının sebep olduğu hasarların tazmini hakkındaki  Belçika mevzuatına göre yardım yapılması talebinde bulunan Belçika vatandaşları ile Türk vatandaşları, müracaatlarını Sosyal Sigortalar Kurumu Genel Müdürlüğüne yapabilirler. Genel Müdürlük de müracaatı Sosyal Güvenlik Bakanlığına intikal ettirir. 

            Alınan karar doğrudan doğruya müracaat sahibine bildirilir, kararın iki sureti de Sosyal Sigortalar Kurumu Genel Müdürlüğüne gönderilir. 

            (3) Türkiye’de ikamet eden Türk ve Belçika vatandaşları, işkazaları ve meslek hastalıkları sebebiyle, Belçika mevzuatına göre malullük yardımı veya geliri almakta olan munzam yardımdan faydalanmak istedikleri takdirde, müracaatlarını Sosyal Güvenlik Bakanlığına yapabilirler. 

            MADDE 59 
            Belçika’da ikamet eden Türk ve Belçika vatandaşları, işkazaları ve meslek hastalıkları sonucu Türk mevzuatına göre yapılan yardımlarla ilgili şikayet ve itirazlarını Sosyal Güvenlik Bakanlığına yapabilirler. 

            Şikayet veya itirazlar taahhütlü mektupla yapılmışsa, mektubun zarfı da iliştirilmek suretiyle gönderilir. Taahhütlü mektupla yapılmışsa şikâyet veya itirazın alındığı tarih, şikâyet veya itiraz muhtırası üzerine kaydedilir. 

            Sosyal Güvenlik Bakanlığı, şikâyet veya itirazı yetkili makama intikal ettirmek üzere Sosyal Sigortalar Kurumu Genel Müdürlüğüne yollar. 

            (2) Türkiye’de ikamet eden Türk ve Belçika vatandaşları, işkazaları ve meslek hastalıkları sonucu Belçika mevzuatına göre yapılan yardımlarla ilgili şikayetlerini Sosyal Sigortalar Kurumu Genel Müdürlüğüne yapabilirler. 

            Sosyal Sigortalar Kurumu Genel Müdürlüğü, şikâyetleri, Belçika yetkili kurumuna intikal ettirmek üzere, sosyal Güvenlik Bakanlığına gönderir. Şikâyetin alındığı tarih belge üzerine kaydedilir. Şikâyet taahhütlü mektupla yapılmışsa, mektubun zarfı da birlikte gönderilir. 

            (3) İşkazaları ile meslek hastalıklarından ileri gelen hasarların tazmini ile ilgili olup Belçika mahkemelerinin halletmeğe yetkili bulunduğu ihtilaflar dolayısiyle bu kaza mercilerinde açılacak davalarda Belçika Hukuk Muhakemeleri Usulü Kanunu hükümleri uygulanır. 

            Bu konu ile her türlü bilgiler, Sosyal Sigortalar Kurumu aracılığı ile Sosyal Güvenlik Bakanlığından istenebilir; bu Bakanlık da usul hakkında gerekli malûmatı verir. 

            (4) İşkazaları ile meslek hastalıklarından ileri gelen hasarların tazmini ile ilgili olup Türk mahkemelerinin halletmeğe yetkili bulunduğu ihtilaflar dolayısiyle bu kaza mercilerinde açılacak davalarda Türk Hukuk Muhakemeleri Usulü Kanunu hükümleri uygulanır. 

            Bu konu ile her türlü bilgiler, Sosyal Bakanlığı aracılığı ile Sosyal Sigortalar Kurumu Genel Müdürlüğünden istenebilir; bu Genel Müdürlük de usul hakkında gerekli malûmatı verir. 

            MADDE 60 
            (1) Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Sosyal Sigortalar Kurumu Genel Müdürlüğünün isteği üzerine, işkazaları ile meslek hastalıkları hakkındaki Türk mevzuatına göre yapılacak yardımların tayini maksadiyle Belçika’da yapılması gerekli soruşturmaları yaptırır. 

            (2) Sosyal Sigortalar Kurumu Genel Müdürlüğü, Sosyal Güvenlik Bakanlığının isteği üzerine, işkazaları ile meslek hastalıklarından doğan hasarların tazmini hakkındaki Belçika mevzuatına göre yapılacak yardımların tayini maksadiyle Türkiye’de yapılması gerekli soruşturmaları yaptırır. 

            (3) Soruşturmanın yapılmasını takip eden Kurum, masrafları, ilgili Kuruma öder. 

            51 inci ve 52 inci maddeler hükümleri, işkazaları ve meslek hastalıklarının sebebiyet verdiği hasarların tazmini hakkındaki Belçika ve Türk mevzuatına göre yapılacak yardımların tediyesinde, kıyas yoluyla, uygulanabilir. 
 

BÖLÜM VII
Cenaze yardımları

            MADDE 62 
            Belçika’da ikamet eden Türk sigortalıları ile Türkiye’de ikamet eden Belçikalı sigortalılara, Sözleşmenin 36 ncı maddesine göre ödenecek olan cenaze yardımlarına hak kazanılıp kazanılmadığı, Türk ve Belçika yetkili idarelerince muhteviyatı müştereken tespit edilecek bir dosyanın ibrazı üzerine, bir taraftan Hastalık-Malullük Sigortası Millî Kurumu, Diğer taraftan, Sosyal Sigortalar Kurumu Genel Müdürlüğü aracılığı ile tespit edilebilir. 

            Sözleşmenin 40 ncı maddesinin uygulanmasında, dosyanın alındığı tarih nazara alınır. 

            Bu maddenin ilk fıkrasında anılan kurumlar, müracaatların incelenmesi için gerekli formülleri karşılıklı olarak birbirlerine gönderirler. 

FASIL IV
Son hüküm

            MADDE 63 
            Bu Anlaşma imza tarihinde yürürlüğe girer. Bu Anlaşmanın hükümleri 4 Temmuz 1966 tarihli Sosyal Güvenlik Sözleşmesinin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren geçerli olur.