Milletlerarası Antlaşmalar  
Resmi Gazete: 11.08.1969 Sayı : 13272 (Asıl) Düstur Tertip:5 Cilt: 8-2 Sahife:
     
Milletlerarası Antlaşma
 
Karar Sayısı: 6/12185 
Karar Tarihi : 25/07/1969 
     
            20 Şubat 1969 tarih ve 6/11378 sayılı Kararname ile verilen yetkiye dayanılarak, Türkiye Cumhuriyeti ile Çekoslavakya Sosyalist Cumhuriyeti Hükümeti arasında 9 Temmuz 1949 tarihli Ticaret ve Ödeme Anlaşması’na ek olarak 1969/1970 devresi mübadelelerinin tanzim etmek üzere, 15 Nisan 1969 tarihinde Prag’da imzalanan ilişik Protokol ve eklerinin, (1 Nisan 1969 tarihinde yürürlüğe girmek üzere) onaylanması; Dışişleri Bakanlığının 26/6/1969 tarih ve 555-057.I.69/483 sayılı yazısı üzerine, 31/5/1963 tarihli ve 244 sayılı Kanunun 3 üncü ve 5 inci maddelerine göre, Bakanlar Kurulunca 25/7/1969 tarihinde kararlaştırılmıştır. 
                                                                                                  CUMHURBAŞKANI  
                                                                                                            C. SUNAY   
  
Başbakan Devlet Bakanı Devlet Bakanı Devlet Bakanı
S. DEMİREL S. ÖZTÜRK H. ATABEYLİ S. T. MÜFTÜOĞLU
       
Adalet Bakanı Milli Savunma Bakanı İçişleri Bakanı Dışişleri Bakanı
H. DİNÇER A. TOPALOĞLU F. SÜKAN İ. S. ÇAYLAYANGİL
       
Maliye Bakanı Millî Eğit. Bakanı Bayındırlık Bakanı Ticaret Bakanı
C. BİLGEHAN İ. ERTEM O. ALP A. TÜRKEL
       
Sağ.ve Sos. Y. Bakanı Güm. ve Tek. Bakanı Tarım Bakanı Ulaştırma Bakanı
V.A. ÖZKAN N. MENTEŞE B. DAĞDAŞ S. BİLGİÇ
       
Çalışma Bakanı  Sanayi Bakanı En. ve. Tarih ve . Kay. Bakanı Turizm ve Tanıtma Bakanı
T. TOKER M. TURGUT R. SEZGİN N. KÜRŞAD
İmar ve İskan Bakanı Köy İşleri Bakanı
H. MENTEŞEOĞLU S. KILIÇ
  
Türkiye Cumhuriyeti ile Çekoslavakya Cumhuriyeti arasındaki 9 Temmuz 1949 tarihli Ticaret Anlaşmasına ek Protokol


            Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Çekoslavakya Sosyalist Cumhuriyeti Hükümeti, iki memleket arasında ticari mübadeleleri kolaylaştırmak maksadiyle aşağıdaki hususlarda mutabık kalmışlardır. 

            Madde 1
            Türkiye’ye ihracı derpiş olunan Çekoslavak malları bu Protokole ek “A” listesinde ve Çekoslavakya’ya ihracı derpiş edilen Türk malları “B” listesinde zikredilmiştir. 

            Her iki memleketin selahiyetli makamları, Akit İki Tarafta mer’i mevzuata uygun olarak, talepnamelerin verilmesini müteakıp, Akit Tarafların mevzuatı lüzumlu kıldığı takdirde, müddet geçirilmeksizin mütekabil ithal veya ihraç müsaadesini vereceklerdir. 

            Madde 2
            Kontenjanları tükenen mallarla, ilişik “A” ve “B” listelerinde mevcut olmayan mallar, her iki memleketin selahiyetli makamlarının önceden müsaadesi alınmak şartiyle yekdiğerine ithal veya ihraç olunabilecektir. 

            İşbu Protokol ve ekleri 1 Nisan 1969 tarihinden 31 Mart 1970 tarihine kadar muteber olacaktır. 

            Prag’da 15 Nisan 1969 tarihinde Fransızca orijinal iki nüsha olarak tanzim edilmiştir. 
 
            Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti              Çekoslovak Sosyalist Cumhuriyeti
                       adına                                                           Hükümeti adına
                   Behzat Tanır                                                    Emil Psenieka
              Türk Heyeti Başkanı                                     Çekoslovak Heyeti Başkanı

“A” LİSTESİ
Türkiye’ye ihraç olunacak Çekoslovak malları
 
Sıra No. Güm.Ta. ve İst. No.
M a d d e İ s m i 
Kıymeti  
(U.S.A. $)
1
12.06.10
Şerbetçi otu kozaları  
 
20
Şerbetçi otu lüpülini 50.000
2
25.24.00
Amyant (Aspestos) (Amnaytlı çimentodan boru imal eden fabrikalar için) 30.000
3
27.10.22
Yalnız White sprit 5.000
4
28.17.11
Kimyaca saf sodyum hidroksit (kostik soda)  
 
12
Sodyum hidroksit (Kostik soda) 30.000
5
28.36.10
Sodyum hidrosülfit (Blankit)  
 
20
Sodyum sülfooksilatlar  
 
90
Diğerleri 50.000
6
28.25.00
Titan oksitleri  
 
32.07.29
Diğer boyayıcı maddeler  
    (25.09 pozisyonundaki boyayıcı toprakların amonyum veya potasyum hidroksitle muamelesi veya sentetik organik boyayıcı maddelerle parlaklaştırılması suretiyle elde edilen pigmentlerle çinko sülfür ihtiva eden pigmentler, organik boyayıcı madde ilave edilmiş demir oksit ve hidroksitleri, kurşun oksitleri, çinko kromat ve korm sarıları hariç)  
(Vinily aspest temoplastik yer döşemesi ile boya ve deri sanayii hariç diğer ihtiyaçlar için)
75.000
7
28.38.83
Kroş paşı 10.000
8
29.03
Hidrokarbürlerin, sülfonlu, nitronlu, nitrozolu müştakları (Alkilaril sülfonat dodesil benzen sülfonik asit, alkilaril sülfonik asit ve bunların organik veya inorganik bazlarla teşkil ettiği tuzlar hariç) 15.000
9
29.11.21
Formaldehit, para-formaldehit 20.000
10
29.13.20
Aseton  
 
39
Diğerleri 10.000
11
29.15
Yalnız asit okzalik, asitlik asitler ve bunların anhidritleri, halojenürleri, peroksitleri ve sodyum tuzları 5.000
12
29.16.41
Asit sitrik  
 
53
Kalsiyum glükonat  
 
55
Gallik asit 50.000
13
29.22.29
Diğerleri 10.000
14
29.25.29
Diğerleri 50.000
15
29.23.10
Para-amino-salisilik asit ve tuzları 10.000
16
29.31.29
Diğerleri  
 
29.26.10
Gakkarin, sükramin  
 
20
Hekzametilen tetkarim  
 
30
Guanidinler ve tuzları  
 
90
Diğerleri  
 
29.35.10
İzonikotinik asit  
 
20
Katol (Suni sivet) endol  
 
30
Fürfürol  
 
41
Pridin  
 
42
Kinolin ve müştakları 20.000
17
29.35.48
Merkaptobenzotiazol   
 
52
Benzotiazil disülfür 15.000
18
29.28.00
Diazoik, azoik veya azoksik bileşikler 5.000
19
29.29.10
Hidrazit ve tiosenikarbazit müştakları  
 
20
Sairleri 5.000
20
29.36.00
Sülfamitler 5.000
21
29.42.35
Papaverin  
 
39
Diğerleri (Ethylmorphi echlorhidrat hariç)  
    (Toprak Mahsulleri Ofisi için)  
    (Sağlık Bakanlığı müsaadesiyle) 5.000
22
29.43.10
Glikoz (Sağlık Bakanlığı müsaadesiyle) 5.000
23
29.44.11
Penisilin, müştakları ve tuzları  
 
13
Tetrasiklin müştakları ve tuzları  
 
29
Diğerleri 
(Sağlık Bakanlığı müsaadesiyle)
5.000
24
30.05.20
Dişçi çimentosu ve diş doldurmay amahsus müstahzarlar  
 
90
Diğerleri (İlk yardım için lüzumlu ilaç pansuman eşyası ve aletler ihtiva eden ecza çanta ve kutuları hariç) 5.000
25
32.05.22
Direct boyalar (Color indeks’e göre Direct yellow 27, Direct Red 81, Direct blue 74, Direct Brown 95, Direct black 22, Direct black 38, Direct Green 6, Direct Red 28, Direct Brown 2, Direct Blue 2 ve muadili bütün boyalar hariç)  
 
32.05.26
Acid boyalar (Color indeks’e giöre Acid Red 35, Acid Black 24, Acid Red 27, Acit Orange 7, Acid Black 1, Acid Red 1, Acid Blue 92 ve bütün muadili boyalar hariç) 50.000
26
32.05.27
Mordan boyalar (Kroma boyaları) (Mordant yellow 8, Mordant Orange 37 Mordant Red 7, Mordant Blue 13, Mordant Green 17, Mordant Brown 33, Mordant Brown 15, Mordant Black 11 ve muadilleri bütün boyalar hariç) 5.000
27
32.05.23
Pigmentler  
 
24
Reaktif boyalar  
 
25
Küp boyalar  
 
29
Diğerleri  
 
30
Lüminifor olarak kullanmaya elverişli sentetik müstahsallar  
 
40
Lifler üzerin etespit edilen optik ağartıcı maddeler  
    (Kükürtlü boyalar, acid boyalar, direkt boyalar ve mordan boyalar “Krom boyalar” hariç)  
    (Resmi sektör için Sanayi Bakanlığı, Özel Sektör için Odalar Birliği müsaadesiyle) 250.000
28
32.07.10
Ultramarin 30.000
29
32.13.11
Rotatif matbaa makineleri için matbaa mürekkepleri  
 
19
Diğer matbaa mürekkepleri 5.000
30
34.02
38.12
38.19
39.02
39.03.12-31
33-39
Yalnız mensucat sanayiinin yardımcı maddeleri ile yalnız mensucat sanayii için apre ve ankole maddeler (Sabun ihtiva edenler ve dodecylbenzol sülfonat “alkilaril sülfonat” ve pigment bağlayıcılar “Binderler” ve nişasta ve dekstrin esaslı haşıl maddeleri homopolimer polivinil asetat ve kopolimerleri ile yerli imal edilen plastifianların birbirleri ile yapmış oldukları karışımlar hariç) 20.000
31
34.07.10
Dişçi mumu 5.000
32
37.01.10
Röntgen filmleri  
 
37.02.10
8Kızılay için) 5.000
33
37.01.21-29
Yalnız hassa hale getirilmiş boş fotoğraf levhaları ve düz filmler  
 
37.02.22
Yalnız fotoğraf filmleri (Boş)   
 
29
Diğerleri 40.000
34
37.02.21
Yalnız boş sinema filmleri  
    (Yalnız parlamaz cinsi) 200.000
35
37.03
Hassas hale getirilmiş kağıtlar, kartlar ve mensucat (Boş veya dolu fakat develope edilmemiş kağıtlar, ozalit ve bu tip kağıtlar hariç) 30.000
36
38.03.20
Yalnız tasfiye toprağı 80.000
37
38.10
   
 
39.02.11-29
Yalnız iyon eşanjörleri  
 
39-01-11-29
  5.000
38
38.11
Yalnız ziraatte ve hayvancılıkta kullanılan dezenfekte edici, haşaret öldürücü ve benzerleri sair müstahzarlar (Paridihorobenzen ve parekende satış için ambalajlanmış şeklide dahil olmak üzere mamulleri hariç) (tarım Bakanlığı müsaadesiyle) 5.000
39
38.15.00
Vülkanizasyonu çabuklaştırıcı tertipler 35.000
40
38.19
Yalnız kimya sanayiinin veya buna bağlı sanayiin tarifenin başka yerlerinde zikri geçmeyen veya bulunmayan kimyevi müstahzarları (Pigment bağlayıcılar “binderler” ve oto iç lastiklerinde kullanılan sıcak ve soğuk yama kaynağı, metal neftenatlar ve kurutucu olarak kullanılan diğer organik asitlerin metal bileşikleri ve ciklet sakızı imaline mahsus her türlü gommastik ve gomelastik ile yerli imal edilen plastifianların birbirleriyle yapmış oldukları karışımlar ve maden satıhlarının temizlenmesinde kullanılan tertipler ile % 10 dan fazla asetik asit veya formik asit ihtiva eden karışımlar hariç) 10.000
41
39.02.16,26
38.19
Yalnız suni diş imalinde kullanılan poliakrilik ve polimetimetoakrilik müştaklar, renksiz şeffaf döküm tozu v edişçilikte kullanılan akrilikler ile yalnız dişçilikte kullanılan kimyevi müstahsallar ve müstahzarlar (Azami 5 kiloya kadar orijinal ambalajlar içinde) 5.000
42
29.15
Yalnız plastifian (Yerli imal edilen plastifian hariç)  
 
39.01
Kondansasyon, polikondansasyon ve poliadisyon yolu ile temin edilen müstahsallar (Poliester levha ve modifiye edilmiş olsun olmasın alkit reçineler, poliester reçineler ve lakları hariç) (Her türlü fonksiyonel gruplarını ihtiva etsin etmesin doymuş poliester reçine ve lakları dahil)  
 
39.04
Sertleştirilmiş albuminoit maddeler (Levha ve çubuk halinde galalit hariç)  
 
39.05
Eritilerek tadil edilmiş reçineler ve sairleri (Kolofon ihtiva eden reçineler hariç)  
 
39.03.12-31
33-39
Mayi veya hamur haldeki müstahsallar ve sairleri (Selüloz nitrat, nitro koton ve bunların mayi haldeki müstahsalları hariç)  
 
39.02.11-29
Mayi ve hamur haldeki müstahsallar ve sairleri (Poliester levha, homo polimer polivinil asetat ve % 50 den fazla polivinil asetat ihtiva eden koporimerleri hariç) (Suni reçinelerle emprenye edilmiş kağıt tabakalarının preslenmesi suretiyle imal olunan levhalar “Formika ve benzerleri” ve her nevi süngerleştirilmiş plastikler ve binderler hariç) 800.000
43
39.03.31
Yalnız selofan yaprak v eşerit (Yalnız Tekel sigara fabrikaları için) 50.000
44
39.03.31
Yalnız selofan kağıdı (Ticaret Bakanlığının muvafakatı dahilinde İhracatçı Birlikleri müsaade belgesi ile yalnız ihracatçılar için) 50.000
45
39.03.31
Yalnız selofan kağıdı (Metrekare ağırlığı 50 gr. a kadar olanlar) (Ticaret Bakanlığının muvafakatı dahilinde İhracatçı Birlikleri müsaade belgesi ile yalnız ihracatçılar için) 50.000
46
40.02
Sentetik kauçuk, mayi yağlardan müştak taklik kauçuk 5.000
47
32.10.00
Boyalar (Tablet halinde v etüp içindeki sulu boyalar hariç) 10.000
48
32.13.21
Yalnız çini mürekkebi  
 
23
Yalnız kopya mürekkebi  
 
25
Yalnız teksir mürekkebi (Siyah teksir mürekkebi hariç)  
 
29
Diğer mürekkepler 5.000
49
40.10.20
Yalnız “V” kayışları 35.000
50
40.11
Yalnız dış ve iç lastikler (Bisiklet iç ve dış lastikleri hariç) (Sanayi Bakanlığı müsaadesiyle) 60.000
51
40.11
Yalnız bisiklet dış lastikleri 20.000
52
40.12.00
13.10,20
Tababete mahsus eşya (Emzikler, bulaşık ve sanayi eldivenleri, operatör eldivenleri ile çocuk muşambaları, teferruatı olsun olmasın buyot, buz kesesi, deniz yatak ve yastıkları hariç)  
 
40.16.10
Yalnız röntgen önlükleri 60.000 PA.
53
40.14.21
29
Sairleri (Çocuk muşambaları, beyaz oto lastik yanağı, teferruatı olsun olmasın buyot, buz kesesi, deniz yatak ve yastıkları, otomobil vesair paspaslar, pedal lastikleri ve sıcak ve soğuk yama kaynağı ile hücreli veya süngerleştirilmiş kauçuk levha v eyaprakları, tekstil makine ve tezgahların her nev’i malzemeden mamul taka, hamut ve tampon kayışları hariç) (Kasalı çok mekikli ve üsten vuruşlu kamçılı tezgahlara ait takalar dahil) 25.000
54
42.04
Tabii, suni veya terkip yolu ile elde edilen deri ve köseleden yalnız teknik işlerde kullanılan eşya (Transmisyon kayışları ve makine yağ keçeleri hariç) 10.000
55
48.01.21,29
Metrekaresi 50-55 gram ağırlığında olan kağıtlar (Sanayi Bakanlığı emrinde) 2.500.000
56
48.01.40
Matbaa ve yazı kağıtları (Sanayi Bakanlığı emrinde) 150.000
57
48.01.64
Sünger kağıdı  
 
66
Resim kağıdı  
 
69
Diğer kağıtlar  
 
48.03.20,30
Parşömine ve parşömine taklidi kağıtlar  
 
48.05.20
Krepon kağıtları  
 
30
Kabartmalı kağıtlar  
 
90
Diğerleri  
 
48.06.10
Yalnız ölçü aletlerine mahsus çizgili kağıtlar  
 
48.07
Kuşe, sıvanmış, emdirilmiş, satıhları boyanmış veya matbu kağıt ve mukavvalar (Rulo vey atabaka halinde her boy ve her renkte karbon kağıtları, zamklı kağıtlar, parafinli kağıtlar, deri taklid imukavvalar ile flokaja tabi tutulmuş olanlar hariç) 70.000
58
48.01.40
Matbaa ve yazı kağıtları (Zamklı kağıt, milimetrik kağıt, ve benzeri özel evsaflı kağıtların imali için 15.000
59
39.01.11-29
39.02.11-29
39.05
Yalnız sentetik reçineler ve selüloz müştakları (Müdifiye edilmiş olsun olmasın alkit reçineler ve poliester reçineler ve laklar hariç)  
 
48.01
48.03
48.07
48.11
Yalnız kraft, karton, dekor, overley, patapar, natron selüloz ve silikon kağıtları 

(Yalnız suni reçinelerle emprenye edilmiş kağıt tabakalarının preslenmesi suretiyle imal edilen levhalar “formika ve benzerleri” imali için) (Sanayi Bakanlığı emrinde)

100.000 PA
60
48.13.20
Sitensil (Teksir işlerinde kullanılan mumlu kağıt) 30.000
61
51.01.31-39
51-59
51.03.21
Suni devamlı elyaftan iplikler (150 denyeden yukarı “150 denye dahil” suni devamlı elyaftan iplik hariç) 500.000 PA
62
51.01.21-29
41-49
51.03.22
Sentetik devamlı elyaftan iplikler (Trikotaj ve jarse sanayii için) (Poliamid ve poliester esaslı 200 ve 200 denyeden aşağı olanlar hariç) 50.000
63
51.02.21-29
41-49
51.03.22
Sentetik devamlı elyaftan iplikler (Yalnız tül perde sanayii için) (Poliamid ve poliester esaslı 200 ve 200 denyeden aşağı olanlar hariç) 60.000
64
51.01.21-29
41-49
51.03.22
Sentetik devamlı elyaftan iplikler (Fanila sanayii için) (Poliamid ve poliester esaslı 200 ve 200 denyeden aşağı olanlar hariç) 5.000
65
51.01.21-29
41-49
51.03.22
Sentetik devamlı elyaftan iplikler (İpekli dokuma ve diğer sanayii için) (Poliamid ve poliester esaslı 200 ve 200 denyeden aşağı olanlar hariç) 35.000
66
53.02.80
Tavşan kılı  
 
60
Şapka fötrü imaline mahsus hayvan kılları  
 
58.07.10
Tırtıl iplikler  
 
20
Gipe iplikler  
 
90
Diğerleri 50.000
67
56.01
02
03
04
 

Dokumaya elverişli suni devamsız lifler, lif döküntüleri

 
 
56.01
02
03
04
Dokumaya elverişli sentetik devamsız lifler, lif döküntüleri (56.01.12 ve 56.04.12 gümrük tarife ve istatistik pozisyonlu poliester esaslı olanlar hariç) (T. Odalar Birliği emrinde) 200.000
68
59.17.29
Yalnız conta, rondela, cila çarkı, pilot manşon, yastık, tulumba, motor vesaireye ait diyaframlar, pilot emniyet kolanı, polisaj makine keçesi (Pamuklu, yünlü ve sentetik olanlar hariç) (Polisaj keçesi dahil) 5.000
69
68.04.20
Yalnız silme taşı, traş bıçakları iç in bileme taşları 5.000
70
68.06
68.13.90
Yalnız su zımparaları ve yalnız mesnetli toz veya tane halinde aşındırıcılar (Su zımparaları dışındaki mesnedi plastik bez ve kağıt olan zımparalar hariç) Yalnız işlenmiş amyant ve mamulatı (Amyant ipliği, kord amyant, şeritler, dokumalar, fitil, salmastra, levha, filitreli toz amyant, her nevi yer döşemeleri ve döşemelik amyanta hariç) (Klingerit nevinden contalık levhalar dahil) 20.000
71
68.04.20
Yalnız sanayide kullanılan zımpara taşları 200.000
72
68.15.00
İşlenmiş mika ve mika mamulatı 2.000
73
69.02.10
% 70 den fazla alümini ihtiva eden ateş tuğlaları  
 
20
Manyezit ateş tuğlaları  
 
30
Krom manyezit ateş tuğlaları  
 
50
% 50 - 70 arası alümini ihtiva eden ateş tuğlaları  
 
80
Kromit  
 
90
Diğerleri 

(Sanayi Bakanlığı emrinde)

400.000 PA
74
69.02.60
Sömi-silika (Si02 % 75-85) ateş tuğlaları   
 
40
% 50 den az alümini ihtiva eden şamot tuğlaları  
 
70
Silika (Dinas ve kuvarts) (Sİ02 % 92-98 ateş tuğlaları) (Sanayi Bakıanlığı emrinde) 10.000
75
70.02.00
Rubinli cam  
 
70.03.10
20
Camdan çubuk ve borular (Dış çapı 18 mm. den kalın borular hariç) 50.000
76
70.04.10,90
70.06.10,90
Telli camlar, diğerleri  
 
70.05.20
Yalnız arnuva veya emprime camlar 250.000
77
70.08.12
22
Yalnız bombeli emniyet camları (Kırılmaz camdan mamul tek katlı ve sandöviç tipi çok katlı her ebat ve şekilde düz emniyet camları hariç) (Sandöviç tipi çok katlı bombeli emniyet camları dahil) 20.000
78
70.09
90.02
90.13
Yalnız motorlu kara nakil vasıtalarında geriye bakmak için kullanılan aynalar 2.000
79
70.12.00
Termosların ve diğer tecrit edici kapların camdan iç gövdeleri 10.000
80
70.14.22
Yalnız motorlu kara nakil vasıtalarının far ve stop camları 10.000
81
70.14.21
Yalnız lüks lambası camı 10.000
82
70.15.11
Güneş gözlüğü camları 15.000
83
70.15.19
30
70.06.90
Yalnız oksijen ve elektrik kaynağında kullanılan gözlük ve maske camları 2.000
84
70.17.20
30
Camdan laboratuvar ve eczacılık eşyası ve hijyenik eşya 30.000
85
70.21.11
Kazanlar için hususi emniyet camları  
 
12
Kazanlar için su seviyesini gösterir camlar  
 
20
Yalnız deri perdahlamağa mahsus cam merdaneler, makina motor ve kara nakil vasıtalarının aksamı olan cam eşya 5.000
86
73.02.21
Ferro-manganez  
 
22
Ferro-silisyum  
 
23
Ferro-siliko-krom  
 
29
Diğer ferro alyajlar 150.000
87
73.07.10
Blumlar  
 
20
Kütükler (Sanayi Bakanlığı emrinde) 1.000.000
88
73.11
Demir ve çelikten profiller (Perde rayları, kornişleri, demir direk, plaka ve delikli profiller hariç) (Sanayi Bakanlığı emrinde) 1.000.000
89
73.15
Halitalı çelikler ve yüksek karbonla çelikler (Oto yayı imaline mahsus olanlar hariç) (Sanayi Bakanlığı müsaadesiyle) 50.000
90
73.18
73.19.10
Demir ve çelikten ince ve kalın borular ile tazyike mukavim çelik borular (Kaynaklı veya dikişli borular ile işletme basınca 32 atmosfere kadar olan iç çapı 51 ila 159 mm. çelik borular hariç)  50.000
91
73.24
Demir ve çelikten tazyike mukavim kaplar (Likit petrol gaz tüpleri ve tankları hariç) 40.000
92
73.29
Yalnız bisiklet, motosiklet, traktör, motor ve makinalarda kullanılan transmisyon ve konveyyör zincirleri ile bunlar için ek baklalar ve bağlantıları (Patinaj zincirleri ile 3-76 mm. yuvarlak telden mamul zincirler hariç) 10.000
93
73.31.22
23
29
Yalnız kabara, mobilyo çivileri, oluklu çiviler ve el tabancası vasıtasiyle betona, çeliğe, demire, tuğla ve mermere çakılmağa mahsus çiviler  20.000
94
73.31.10
Nal çivisi 50.000
95
73.33.10
El ile dikmeye mahsus iğneler  
 
20
Örgü şişleri ve tığlar  
 
90
Dgğerleri 20.000
96
73.34.20
90
Çengelli iğneler ile yalnız firketeler, ondülatörler ve benzerleri (Toplu iğneler, saç tokaları ve saç firketeleri hariç) 15.000
97
73.35
Demir veya çelikten yaylar (Nakil vasıtaları için düz yaylar ve kepenk yayları hariç) (Sanayi Bakanlığı müsaadesiyle) 5.000
98
82.02.30
Yalnız dairevi testere ağızları  
 
40
Yalnız taş biçmeğe mahsus dişsiz düz testere ağızları  
 
50
Yalnız madeni eşyayı biçmeğe mahsus dişsiz dairevi testere ağızları  
 
82.06.90
Yalnız ağaç kesmede kullanılan baklalı kesici zincirler 30.000
99
82.03
El aletleri (Her nevi eğeler il etörpüler hariç)  
 
82.04
Sair el aletleri (Her çeşit mengene, örs, mala, balyoz, çekiç ile marangozluk ve dülgerlikte kullanılan ağaç gövdeli rende, planya, işkence, düztaban, kiniş ve emsali talaş çıkaran el aletleri, kıl testereleri ile kıl testereleri takımları, kirpik kıvırma aletleri hariç) 200.000
100
82.05.20
Yalnız frezeler  
 
30
Yalnız demirden yiv ve set açmağa mahsus olanlar  
 
90
Diğerleri (Hava çeliğinden mamul torna kalemleri, keski kalemleri ve punto makkapları hariç) 150.000
101
82.07.00
Aletler için monte edilmemiş levhalar, çubuklar, uçlar ve benzeri eşya 15.000
102
82.11.31
Ustura  
 
82.12
Makaslar ve ağızları  
 
82.13.10
Makinkür, pedikür alet ve takımları  
 
32
Hayvan kırpmaya mahsus makine  
 
20
Yalnız hayvan kırpmaya mahsus makinelerin kesici parçaları 40.000
103
83.01
Yalnız nakil vasıtalarının kilitli depo kapakları, nakil vasıtalarının kapı kilitleri, nakil vasıtalarının kilitli kapı kolları ile asansörlerin, teleferik cihazları, gezer vinçlerin kilit emniyet tertibatları 5.000
104
83.08.00
Adi madenlerden eğilip bükülebilen boruları 5.000
105
83.09.10,90
Adi madenden mamulat 50.000
106
84.06.52
53
54
15 HP den dtaha büyük güçteki dizel ve yarı dizel motorlar (Dıştan takma deniz motorları hariç) 300.000
107
84.06
Yalnız 15 HP ve daha küçük güçteki benzin ve diğer içten yanmalı motorlar (Dıştan takma deniz motorları hariç) 100.000
108
84.06
Yalnız 15 HP den büyük güçtek ibenzin ve diğer içten yanmalı motorlar (Dıştan takma teniz motorları hariç) 200.000
109
84.06
Yalnız silindir bloku, karter, supap kapağı (15 HP ye kadar olan 1 veya 2 silindirli dizel motorları blokları hariç) 15.000
110
84.06.91-99
Aksam ve parçalar (Yağ keçeleri, üzeri herhangi bir madde ile kaplı olsun olmasın bakır alaşımlı çelik kılıflı yataklar, silindir bloku, karter, supap kapağı, volan ve kasnaklar ve 200 mm.ye kadar silindir gömlekleri hariç) (Petekli hava ile soğuyan silindir gömlekleri ve prese çelikten silindir gömlekleri dahil) 600.000
111
84.10.19
Yalnız benzin ve dizel motorlarının aksamı olan akaryakıt yağ ve devridaim pompaları 5.000
112
84.10.20,30
Motopomp ve türbopomplar (15 Hp gücüne kadar “15 HP dahil” dizel motorlarına vey aherhangi bir muharrik kuvvetle akuple edilmiş vaziyetteki debisi saatte 250 M3. e kadar “250 dahil” santrifüj, tek ve çok kademeli her cins su motopompları ile muharrik kuvvet gücü ne olursa olsun bilumum derin kuyu motopompları ve direkt olarak ana boru devresine bağlanan kaidesiz her cins tulumbalar hariç) (Dalgıç tipi motopompları dahil)  
 
84.10.19,40
Mayiat için tulumbalar (Derin kuyu su pompaları ile debisi saatte 250 M3. e kadar “250 dahil” santrifüj, tek ve çok kademeli her cins su tomopompları hariç) (Dalgıç tipi tulumbalar dahil)  
 
84.11
Hava ve vukam tulumbaları, motopompları, türbopompları, hava ve başka gaz kompresörleri, motokompresörleri ve türbokompresörleri, serbest pistonlu jeneratörler, vantilatörler ve benzerleri (El ile kullanılan lastik şişirme pompaları, çapı 50 Cm.ye kadar olan vantilatörler ile hermetik kompresörler hariç) 250.000 PA
113
84.11.11
21
Yalnız 84.23 deki makinaların ve motorlu kara nakil vasıtalarının aksamı olan vakum ve hava pompaları ile yalnız kara nakil vasıtalarına ait hava kompresörleri (El ile kullanılan lastik şişirme pompaları hariç) 5.000
114
84.17
Yalnız tıbta kullanılan otoklav, etüv, sterilizatör ve laboratuvar makineleri  
 
84.18
Yalnız tıbba ait motorlu santrifüjler 5.000
115
84.21.25
91
Yalnız püskürtme tabancaları ve bunların müteferrik aksamı 5.000
116
84.33.91
Müteferrik aksam ve parçalar (Gövde ve şasi hariç)  
 
84.35.91
Müteferrik aksam ve parçalar (Gövde şasi ve matbaa harfleri hariç)  
 
84.35.91
Müteferrik aksam ve parçalar (Gövde ve şasi hariç) 10.000
117
84.34
84.37 pozisyonundak imakineler için yardımcı makine ve cihazlar ile yalnız 84.36 ve 84.37 pozisyonundaki makinelerin gövde ve şasileri hariç olmak üzere aksam ve teferruatı (Tekstil makine ve tezgahlarının her nevi malzemeden mamul taka, hamut ve tampon kayışları hariç; kasalı çok mekikli ve üstün vuruşlu kamçılı tezgahlara ait takalar dahil) 40.000
118
84.41.30
Dikiş makineleri iğneleri 5.000
119
84.41.91-97
Yalnız ev tipi dikiş makinelerine ait ana mil, top, horoz, ana mil ekzantiriği, iğne mili, baskı mili, baskı ayağı, iğne bağı, çatal maşa, regülatör kızağı ve kolu (Kapaklar hariç) biyel kolu, kaşık, kaşık hareket parçası, ekzantirik çatal maşa, küçük dişli kolu, komple yatak, (Mekik, çağanoz ve masura), masuralık (Masuralık gövdesi hariç) röle, nakış, otomatiği, iğne mil ibiyeli v elokması, maşa bağlantı lokması, nakış tertibatı (Kolu hariç) ve iğne mili burcu, dişli 5.000
120
84.42.91
Aksam ve parçalar (Gövde ve şasi hariç) 10.000
121
84.41.98
Sanayi dikiş makinelerine ait müteferrik aksam ve parçalar (Göde, tabla, volan, ayak, menteşeler, iplik sehpası, dizlik tertibatı ve möblesi hariç) 5.000
122
84.45
Madenlerin ve madeni karbürlerin işlenmesine mahsus makineli aletler (1 ila 2,5 metre punta aralığı ve 18-24 Cm. punta yüksekliği olan normal atelye tornaları ile portatif olanlar hariç)  
 
84.46.10
Optik camların işlenmesine mahsus makineli aletler 1.500.000 PA
123
84.48.91
84.45 pozisyonundaki makineli aletlerin parça ve teferruatı (Gövde, şasi ve her çeşit mengene hariç)  
 
92
84.47 tarife pozisyonundaki makinel ialetlerin parça ve teferruatı (Gövde ve şasi hariç)  
 
95
84.46 tarife pozisyonundaki makinalı aletlerin parça ve teferruatı (Gövde ve şasi hari) 150.000
124
84.49
El ile kullanılan pnömatik veya motorlu aletler ve makineli aletler (Elektrik motorlu olanlar hariç)  
 
84.05
El ile kullanmaya mahsus elektromekanik aletler ve makineli aletler (Sehpalı elektrik el makkapları hariç) 100.000
125
84.49.91
Aksam ve parçalar (Gövde ve şasi hariç) 5.000
126
84.51.10
Yazı makineleri (Yalnız standart Türk klavyeli olanlar) 80.000
127
84.55.91-99
Münhasıran veya esas itibariyle 84.51 ila 84.54 pozisyonlarındaki makine ve cihazlara ait olduğu anlaşılabilen aksam ve teferruat (Gövde, şasi ve çekmeceler hariç) 5.000
128
84.59.91
Müteferrik aksam ve parçalar (Gövde, kazan ve şasi hariç) 5.000
129
84.61
Yalnız tazyikli gaz tüpleri ve asit için valfler, tazyik azaltıcı valfler ile termostatik valfler ve bunların sair tertibat ve cihazları ve 10 atmosferden fazla basınca mütehammi buhar vanaları, yalnız makine ve motorlarda yedek aksam olarak kullanılan valfler (Likti petrol gaz “LPG” tüpleri, “LPG” likit petrol gaz ocakları, “LPG” likit petrol gaz tüplerinde kullanılan valf ve detantörler ile havagazı ocakları ve muslukları hariç) 60.000
130
84.61
Yalnız mazot mbrülörlerini, gaz sobalarını ve benzerlerini besleyen karbüratörler ve bu karbüratörlerin aksam ve parçaları, yalnız havalı iç lastik subapları, kapkaları ve iğneleri ve yalnız motorlara ve kompresörlere ait supaplar ile kamyon ve otobüsler için tazyikli hava frenleri aksamından olan valfler 10.000
131
84.62.11
Bilyalı rulmanlar  
 
12
Rurolu veya makaralı rulmanlar  
 
13
İğneli rulmanlar  
 
91
Rulman bilyaları  
 
92
Rulmanlar için her şekilde rulo, iğne ve makaralar  
 
93
Rulman bilezikleri  
 
99
Diğerleri 250.000
132
84.63
Transmisyon milleri, manivelalar, yatak kovanları, puli ve diğerleri (Teleferik cihazların ve gezer vinçlerin dişli kutuları ile 15 HP den büyük güçteki derin kuyu su tulumbalarının dişli kutuları dahil) (Transmisyon milleri yatakları ile üzeri herhangi bir madde ile kaplı olsun olmasın bakır alaşımlı çelik kılıflı yataklar, yağ keçeleri, volanlar ile sanasörlerin ve çamışır makinelerinin dişli kutuları hariç) 250.000
133
84.64.10
Amyant contalar  
 
20
Takım veya grup halinde tertiplenmiş çeşitli maddelerden mamul contalar ve benzerleri  
 
90
Diğerleri 5.000
134
84.65.00
Makinelerin ve mekanik cihazların elektrik için bağlama yerlerini, izole kısımlarını, bobin, kontak vey adiğer elektrik tertibatını ihtiva etmeyen aksam ve parçaları (B faslın diğer pozisyonlarında zikri geçmeyen veya bulunmayan) 10.000
135
85.01.30
40
Elektrik jeneratörleri (15 HP gücüne kadar “15 HP dahil” dizel motorları ile aküple olanlar hariç) 400.000
136
85.01.51
52
53
Yalnız 10 mbeygir gücüne kadar bilezikli ve kollektörlü elektrik motorları 75.000
137
85.01.60
Yalnız 15 beygir gücane kadar (15 dahil) bilezikli ve kollektörlü elektrik motorları 25.000
138
85.01.60
Yalnız 15 beygir gücünden daha fazla (15 HP hariç) elektrik motorları 250.000
139
85.08.10
Konjonktür-disjonktörler  
 
30
Distribütörler  
    Ateşleme manyetoları  
 
50
Ateşleme bobinleri  
 
60
Jeneratörler (Dinamolar)  
 
90
Diğerleri  
 
91
Aksam ve parçalar 35.000
140
85.09
Bisiklet ve benzerleri ile motorlu kara nakil vasıtaları için elektrikli aydınlatma ve işaret cihazları, cam siliciler, buzlanma ve buğulanmayı önleyici tirtibat 20.000
141
85.11.13
14
Yalnız lehim ve kesme işleri için elektrikli jeneratörü ihtiva eden kaynak makineleri (Transformatörlü olanlar hariç) (Transformatörlü dikiş kaynak makineleri dahil) 100.000
142
85.13
Yalnız teleprinterler ve 140 aboneden yukarı telefon santralları 65.000
143
85.13.91
99
Yalnız telefon santrallarında kullanılan rölelerin dizi halinde olmayan metal kontak parçaları ve bunlar için gümüş volfram ve palladyum kontakları ve üzerinde izole tel ve kablaj bulunmayan cross-bar seçicileri, şalterleri, sellektörler ve kadranlar 10.000
144
85.14.11
Telli telefon cihazına mahsus mikrofonlar  
 
19
Yalnız diğer mikrofonlar  
 
20
Hoparlörler (Diyafon tertibatı olan hariç) 10.000
145
85.14.11
Yalnız telli telefon cihazına mahsus mikrofon kapsülleri ile kulaklık kapsülleri 10.000
146
85.18.11
Sabit kuru kondansatörler  
 
12
Sabit yağ emdirilmiş kondansatörler  
 
13
Sabit yağ içine konulmuş kondansatörler  
 
14
Sabit elektrolitik kondansatörler  
 
21
Değişebilir kondansatörler  
 
22
Ayar edilebilir kondansatörler  
 
91
Aksam ve parçalar 30.000
147
85.19.11
91
Yalnız floresan starter ampulü (Starter imalcileri için) 15.000
148
85.19.14
Yalnız telefon santrallarında kullanılan zayıf akım rölesi 5.000
149
85.19
Yalnız işletme gerilimi 6300 volttan büyük sigortalar ve bunların buşonu, uzaktan kumandalı şalterler, termik şalterler, manyetik şalterler, termik manyetik şalterler, yıldırım önleyiciler ve 35 amperden büyük yıldız üçgen şalterler 50.000
150
85.19.19
Yalnız otomatik şalterler  
 
85.26
Yalnız elektrikli irtibata yarayan, madeni parçası bulunmayan elektrik makinesi cihaz ve tesisleri için izole edici parçlar  
 
90.26.10
Yalnız trifaze elektrik sayaçları (Kumanda ve tevzi tablosu imal edenler için) 45.000
151
85.19.49
Yalnız selektör, çekmeli far lamba anahtarı, kontak anahtarı ve marş otomatiği 20.000
152
85.19.91
Yalnız otomamtik buşon aksamı (Dış muhafaza gövdesi ve kapakları hariç) (Otomatik buşon imâlatçıları için) 30.000
153
85.0912
Yalnız monoblak şeklinde camdan mamul nakil vasıtası farları  
 
85.20.10
Yalnız nakil vasıtaları ile el v cep fenerlerinin ampulleri 5.000
154
85.21.11
Elektronik lambalar ve tüpler (Münhasıran televizyon imalinde kullanılanlar hariç)  
 
12
Transistörler (Münhasıran televizyon imalinde kullanılanlar hariç)  
 
90
Yalnız diotlar elektronk valfler ve hioze elektrik kristaller (Münhasıran televizyon imalinde kullanılanlar hariç) 5.000
155
85.24
Elektrik işlerinde veya elektroteknik işlerinde kullanılan madenli ve madensiz kömür veya krafitten eşya ve parçalar (Elektrik ve elektroteknik makine ve cihazlar için baleler ile parçalar ve balelerin ve parçaların taslakları hariç) 10.000
156
85.26
Yalnız elektriki irtibata yarayan madeni parçası bulunmayan elektirki makine cihaz ve tesisleri için izole edici parçalar (85.19.19 poozisyonunda ithali menedilen malzemeye ait aksam hariç) 15.000
157
87.06
Yalnız makas kulakları ile bunların bağlantı parçlararı, el feren kasnağı, benzin tankı, oto ve taraktör tekerlek kampanaları 5.000
158
87.06
“87.01, 87.02 ve 87.03 tarife pozisyonlarında yer alan motorlu kara nakil vasıtalarının aksam, parça ve teferruatı” (Gövde, şasi, yağ keçeleri ile zincir baklaları üzeride olsun veya olmasın palet pabucu, palet pimi ve burcu yürüyüş takımları ve perçinli ve adoküm halinde porya ile blok teşkil eden kampanalar hariç) mezkûr aksam, parça ve teferruat meyanında ithal olunacak eşyanın gümrük tarife pozisyonları ile isimleri: (40.08 den 98.10.91 pozisyonuna kadar olanlar) 1.300.000
159
87.06
Yalnız kapı, çamurluklar ve emniyet kemerleri P.M.
160
87.12
87.09 pozisyonunda yer alan nakil vasıtalarının aksam, parça ve teferruatı (Kadro, gidon, sele, port bagaj, çamurluklar, ellikler, avadanlıklar, avadanlık çantası, arka maşalar, jantlar ve bisikletlere ait ön maşalar hariç) 60.000
161
87.12
87.10 ve 87.11 pozisyonunda yer alan vasıtların aksam, parça ve teferruatı (Kadro, gidon sele, port bagaj, çamurluklar, ellikler, avadanlıklar, avadanlık çantası, arka maşalar, jantlar ve bisitlere ait ön maşalar hariç) 40.000
162
90.07.20
Fotograf cihazları  20.000
163
90.08.10
20
90.09.10
20
Yalnız 16 mm. ye kadar (16 mm. hariç) sinema cihazları ile sesli veya sessiz projeksiyon cihazları, sabit projeksiyon cihazları, fotograf büyültmeye veya küçültmeye mahsus cihazlar  50.000
164
90.08.10
20
Yalnız 16 mm. lik sinema cihazları ile sesli vey sessiz projeksiyon cihazları 10.000 

 

165
90.10.10
Fotograf laboratuvarında kullanılan malzeme ve cihazlar  
 
20
Sinema ve laboratuvarlarında kullanılan malzeme ve cihazlar  
 
30
Kontaklı fotokopi cihazları  
 
40
Film ve pelkülleri sarmaya mahsus bobin ve makaralar   
 
50
Projeksiyon pyerdeleri 5.000
166
90.12.10
Optik mikroskoplar  
 
20
Mikrofotoğraf cihazları  
 
30
Mikro sinema cihazları  
 
40
Mikro projeksiyon cihazları  
 
91
Aksam ve parçalar 5.000
167
90.16.10
Yalnız resim yapmaya ve çizgi çizmeye mahsus aletler (Madeni su terazileri, gönyeler ve cetveller dahil) (Terzi ve ayakabıcı mezurezi ile teknik resim masası ve su terazileri, cetvel-gönye, dubl desimetre, tribl desimetre T cetveli ile gönye, minkale, kurp cetvelleri, pistole ile hususi kutu içinde getirilmiyen ve triliğgi bulunmayan basit talebe pergelleri hariç) 90.000 

 

168
90.16.20
Planimetreler  
 
30
Mikrometreler  
 
40
Kalibreler ve mikyaslar  
 
50
Profil projektörleri  
 
60
Fokometreler  
 
90
Diğerleri  
 
91
Aksam ve parçalar 30.000
169
90.17.11
Elektrokardiyograflar, fotokardiyograflar, kadiyoskoplar  
 
12
Elektroşok cihazları  
 
13
Eletroterapi cihazları  
 
19
Diğer elektrikli tıbbî cihazlar  
 
21
Her nevi şırıngalar  
 
22
İğneler  
 
23
Stetoskoplar  
 
24
Tansiyometreler  
 
25
Her nevi bisturiler (Cerrahi bıçaklar) ve skalpeller (Teşrih bıçakları)  
 
26
Anestezi alet ve cihazları  
 
29
Tababet ve cerrahiye mahsus diğer alet ve cihazlar  
 
31
Bir kaide üzerine monte edilmiş komple dişçi teçhizatı  
 
32
Dişçi tornaları (Kollu, mafsallı)  
 
39
Dişçiliğe mahsus diğer alet ve cihazlar   
 
90
Diğerleri  
 
91
Aksam ve parçalar 25.000
170
90.19.10
Protez uzuvları  
 
20
Protez dişler (Plastik esaslı olanlar hariç) 5.000
171
90.20.11
Radyoskopi cihazları  
 
12
Radyografi cihazları  
 
13
Radyofotografi cihazları  
 
14
Radyoterapi cihazları  
 
15
Sınaî maksatlara mahsus X şualı cihazlar  
 
20
X şuayı tüpler  
 
30
X şualı asıl eden diğer dispozitif jeneratörleri  
 
90
Diğerleri  
 
91
Aksam ve parçalar 20.000
172
90.24
Yalnız mayi ve gazların ölçülmesine, kontrolu veya tanzimine yahut suhunetin otomatik olarak kontrolüne mahsus alet ve cihazlar, kalorifer tesisatı ve benzerleri için hararet ölçen aletler (Elektrikli şofbenlerin rezistanlı termostatları ile ütü termostatları dahil) 5.000
173
90.26.20
Mayi sayaçları (1 parmak ve 1 parmaktan küçük su sayaçları hariç)  
 
90.26.39
Gaz sayaçları P.M.
174
90.27.10
Taksimetreler  
 
20
Kilometre sayaçları  
 
30
Sürat müşirleri ve taksimetreler  
 
90
Diğerleri 10.000
175
90.28.10
Voltmetreler, potansiometreler, elektrometreler  
 
20
ampermetreler, galvanometreler  
 
30
Vatmetreler  
 
40
Lampmetreler  
 
90
Diğerleri (Elektrik kontrol kalemleri ile erimiş madenlerin hararetini ölçmeye mahsus termokupul hariç) 10.000
176
91.01
Cep saatleri, kol saatleri ve benzerleri 10.000
177
91.02.10
91.04.10
Her nevi münebbihli saatler 40.000
178
92.01.10
Piyanolar  
 
90
Yalnız klavsenler ve klavyeli diğer telli aletler  
 
92.02.10
Gitarlar  
 
90
Diğer telli musik ialetleri (Mandolin hariç)  
 
92.03.00
Borulu orklar, armonyumlar ve klavyeli ve maden dilli benzeri diğer aletler  
 
92.04.10
Akordeonlar  
 
20
Konsertinalar  
 
30
Ağız armonikaları  
 
92.05.10
Trompetler, trombanlar  
 
20
Saksafonlar  
 
90
Diğer nefesli musiki aletleri  
 
92.06.90
Vurularak çalınan musiki aletleri (Trampet ve davul hariç)  
 
92.07.00
Elektromanyetik, elektrostatik ve elektronik musiki aletleri ve benzerleri 60.000
179
92.09.00
Musiki aletlerinin telleri  
 
92.10
Musiki aletlerinin aksamı, parçaları ve teferruatı her nevi metronom, diyapozonlar ve akort düdükleri (Çalgılı kutuların boş kutuları ve sair aksamı hariç)  
180
92.12.40
Yalnız klasik müzik plakları (Milli Eğitim Bakanlığı müsaadesiyle) 5.000
181
92.13
92.11 pozisyonundaki cihazlar için diğer aksam, parça ve teferruat (Gövde, tabla “disk” kutu ve şasi hariç) 5.000
182
94.02.10
20
Yalnız yatırma, döndürme ve yükseltme tertibatlı dişçi koltukları ve ameliyat masaları 10.000
183
96.02.21
Her nevi resim fırçaları 10.000
184
98.01.20
Çıtçıtlar 20.000
185
98.03.10
20
Yalnız dolma kurşun kalemler 10.000 PA
186
98.03.91
Yalnız her nevi dolma kalem yedek parçaları ve teferruatı (Gövde ve kapak kısmı hariç) (Dolma kalem imali için) 5.000
187
98.03.91
Yalnız her nevi tükenmez kalem yedek parçaları ve teferruatı (Gövde, kapak, ve plastik refil hariç) (Tükenmez kalem imali için) 5.000
188
98.03.11
Altından yazı kalemi uçları  
 
12
Diğer maddelerden yazı kalemi uçları  
 
20
Uç burunları 5.000
189
98.05.10
Kurşun kalemler  
 
20
Kurşun kalem kurşunları  
 
40
Yalnız resim tebeşirleri (Terzi sabunu hariç) 150.000
190
98.05.30
Yalnız resim ve eğitim için pasteller 5.000
191
98.07.10
El ile kullanılan numaratörler 1.000
192
Muhtelif
Yalnız kamyon, kamyonet, minibüs, arazi binek ve çekici tablası (5 th whell) treyler çekicileri montajı için ithali lüzumlu maddeler (Madeni ve ahşap kasalar hariç) (Yalnız Montaj Sanayii Talimatı Bölüm III, Madde: 1 gereğince imali için müsaade alınmış bulunan marka ve neviler için) 80.000
193
Muhtelif
Torna tezgahı imali için lüzumlu maddeler (Sanayi Bakanlığı emrinde) 400.000 PA.
194
Muhtelif
Motosiklet ve triportör imali için lüzumlu maddeler 400.000 PA.
195
Muhtelif
Bisiklet imali için lüzumlu maddeler 40.000
196
Muhtelif
Devlet Malzeme Ofisi ihtiyaçları ve diğer Bakanlıklar ile resmi müesseselerin acil ihtiyaçları için (Maliye Bakanlığı emrinde) P.M.
197
Muhtelif
Spor malzemesi ihtiyacı için (Beden Terbiyesi Gn. Md. emrinde) P.M.
198
Muhtelif
Turizm ve turistik tesislerin ihtiyacı için lüzumlu maddeler (Turizm ve Tanıtma Bakanlığı emrinde) P.M.
199
85.04
Elektrik akümülatörleri (Sanayi Bakanlığı emrinde) P.M.
200   MUHTELİF 1.000.000
  
“B” LİSTESİ
Çekoslovakya’ya ihraç olunacak Türk malları
 
Sıra No.
Madde ismi
Miktar 

(Ton)

Kıymet  

(USA $)

1 Etler ve et konserveleri
PM
 
2 Taze, tuzlu ve dondurulmuş balıkları
1.500 PA
 
3 Bağırsak  
175.000
4 Kuru fasulye
350
 
5 Bakla
700
 
6 Mercimek
700 PA
 
7 Soğan
1.000
 
8 Sarımsak
500
 
9 Narenciye
3.500
 
10 Elma
P.M.
 
11 Üzüm (Taze)
P.M.
 
12 Çay
P.M.
 
13 Kuru incir
900
 
14 Kuru üzüm
1.600
 
15 Ceviz (Kabuklu veya kabuksuz)
80
 
16 Fındık (Kabuksuz)
850 PA
 
17 Antep fıstığı
10
 
18 Tatlı badem
50
 
19 Kuru kayısı
100
 
20 Kimyon
5
 
21 Anason
15
 
22 Defne yaprağı
50
 
23 Çavdar
P.M.
 
24 Kuş yemi
P.M.
 
25 Yer fıstığı
1.000
 
26 Haşhaş tohumu
P.M.
 
27 Burçak ve fiğ
500
 
28 Acı kayısı çekirdeği
100
 
29 Zeytinyağı (Küçük ambalajlarda)
200
 
30 Meyan balı
20
 
31 Kepek
3.000
 
32 Küspe
5.000 PA.
 
33 Tütün
3.500
 
34 Haşhaş kellesi
P.M.
 
35 Palamut, palamut hülasası
P.M.
 
36 Balmumu
20
 
37 Borasit
12.000
 
38 Krom cevheri
70.000
 
39 Manyezit
10.000
 
40 Manganez cevheri
P.M.
 
41 Kurşunlu çinko cevheri (Konsantre dahil)
2.000
 
42 Antumuan cevheri
800
 
43 Konsantre antimuan
1.200
 
44 Asit borik
750
 
45 Boraks
2.500
 
46 Ceviz kütüğü
1.000 M3
 
47 Küçükbaş hayvan derisi
300
 
48 Tavşan derisi
200.000 Adet
 
49 Tiftik
175
 
50 Pamuk
4.000 PA.
 
51 Keçi kılı
150 PA.
 
52 Her nevi pamuklu mensucat, ham bez ve trikotoj eşyası  
100.000
53 Pamuk ipliği  
50.000
54 Suni ve sentetik elyaf karışım kumaşlar  
P.M.
55 Halı   
50.000
56 Kalorifer radyatörleri  
200.000
57 Döküm kazanları  
100.000
58 Buzdolabı, elektrik süpürgesi, çamaşır makinesi  
100.000 PA
59 Transistörlü radyı  
50.000
60 Fren ve debriyaj balataları  
50.000
61 Gözlük çerçevesi  
5.000
62 Deri konfeksiyon  
50.000
63 Karo fayans  
100.000
64 Termoplastik yer muşambaları  
P.M.
65 MUHTELİF  
1.000.000

TÜRK HEYETİ BAŞKANI
Prag 15 Nisan 1969

            Bay Başkan, 
            Türkiye Cumhuriyeti ile Çekoslovakya Cumhuriyeti arasındaki 9 Temmuz 1949 tarihli Ticaret Anlaşmasına ek Protokolün bugün imzalanması ile neticelenen müzakerelere atfen aşağıdaki hususu size bildirmekle şeref duyarım.

            Mer’i Ticaret Anlaşması çerçevesi dahilinde satın alınan Türk ve Çekoslovak malları münhasıran Türkiye ve Çekoslovakya’nın dahili istihlaki için kullanılacak ve reeksport mevzuu olmıyacaktır. 

            Hükümetinizin bu husustaki mutabakatını bana teyit etmenizi rica ederim. 

            En derin saygılarımın kabulünü rica ederim, Bay Başkan. 

Bay Emil Psenicka 
Çekoslovak Heyeti Başkanı
Prag

Türk Heyeti Başkanı
Behzat Tanır

ÇEKOSLOVAK HEYETİ BAŞKANI
Prag 15 Nisan 1969

            Bay Başkan,
            Metni aşağıda yazılı mektubunuzu aldığımı size bildirmekle şeref kazanırım. 

            “Türkiye Cumhuriyeti ile Çekoslovakya Cumhuriyeti arasındaki 9 Temmuz 1949 tarihli Ticaret Anlaşmasına ek Protokolün bugün imzalanması ile neticelenen müzakerelere atfen aşağıdaki hususu size bildirmekle şeref duyarım.

            Mer’i Ticaret Anlaşması çerçevesi dahilinde satın alınan Türk ve Çekoslovak malları münhasıran Türkiye ve Çekoslovakya’nın dahili istihlaki için kullanılacak ve reeksport mevzuu olmıyacaktır. 

            Hükümetinizin bu husustaki mutabakatını bana teyit etmenizi rica ederim.”

            Hükümetimin yukarıdaki hususa dair mutabakatını size teyid etmekle şeref duyarım. 

            En derin saygılarımın kabulünü rica ederim, Bay Başkan. 

Bay Behzat Tanır 
Türk Heyeti Başkanı
Prag

Çekoslovak Heyeti Başkanı
Emil Psenicka

TÜRK HEYETİ BAŞKANI
Prag 15 Nisan 1969

            Bay Başkan, 
            Türkiye Cumhuriyeti ile Çekoslovakya Cumhuriyeti  mün’akit 9 Temmuz 1949 tarihli Ticaret Anlaşmasına ek Protokolün bugün imzalanmasiyle neticelenen müzakerelere atfen, 1969/70 yılı resmi ve hususi sektörün muhtelif teçhizat ihtiyaçlarının karşılanmasını teminen, Türk Makamlarının önceden müsaadesi alınması şartiyle Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti tarafından Çekoslovak Sosyalist Cumhuriyetine 3,5 milyon USA “PA” dolarlık bir kontenjan tefrik olunacağını size bildirmekle şeref duyarım. 

            Yukarıda zikredilen kontenjan işbu Protokolün tatbik devresinde Tükendiği takdirde, yetkili Türk Makamları münasip bir miktarda artırma yapacaklardır. 

            Hükümetinizin bu husustaki mutabakatını bana teyit buyurmanızı rica ederim. 

            En derin saygılarımı kabul buyurmanızı rica ederim, Bay Başkan.

Bay Emil Psenicka 
Çekoslovak Heyeti Başkanı
 Prag

Türk Heyeti Başkanı
Behzat Tanır

ÇEKOSLOVAK HEYETİ BAŞKANI
Prag 15 Nisan 1969

            Bay Başkan, 
            Metni aşağıda yazılı bugünkü tarihli mektubunuzu aldığımı size bildirmekle şeref duyarım.

            “Türkiye Cumhuriyeti ile Çekoslovakya Cumhuriyeti  mün’akit 9 Temmuz 1949 tarihli Ticaret Anlaşmasına ek Protokolün bugün imzalanmasiyle neticelenen müzakerelere atfen, 1969/70 yılı resmi ve hususi sektörün muhtelif teçhizat ihtiyaçlarının karşılanmasını teminen, Türk Makamlarının önceden müsaadesi alınması şartiyle Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti tarafından Çekoslovak Sosyalist Cumhuriyetine 3,5 milyon USA “PA” dolarlık bir kontenjan tefrik olunacağını size bildirmekle şeref duyarım. 

            Yukarıda zikredilen kontenjan işbu Protokolün tatbik devresinde Tükendiği takdirde, yetkili Türk Makamları ünasip bir miktarda artırma yapacaklardır. 

            Hükümetinizin bu husustaki mutabakatını bana teyit buyurmanızı rica ederim.”

            Hükümetimin yukarıda yazılı husustaki mutabakatını siz ebildirmekle şeref duyarım. 

            En derin saygılarımı kabul buyurmanızı rica ederim, Bay Başkan.

Bay Behzat Tanır
Türk Heyeti Başkanı
Prag

Çekoslovak Heyeti Başkanı
Emil Psenicka