Milletlerarası Antlaşma

 

Resmi Gazete: 27.09.1969 Sayı : 13312 (Asıl) Düstur Tertip:5 Cilt: 8-2 Sahife:
     
Milletlerarası Antlaşma
 
Karar Sayısı: 6/12196 
     
            İsveç Hükümetinin, Türk Konsorsiyom’u çerçevesinde 26/12/1963 tarih ve 6/2532 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile onaylanmış bulunan 2/12/1963 tarihli Kalkınma Kredisi Anlaşmasının IV üncü maddesinde öngörülen ve 30 Haziran 1969 tarihinde başlamak üzere 6 aylık taksitler halinde 31 Aralık 1983 tarihine kadar itfası gereken borcun, aynı maddenin tadili amacıyla Bakanlar Kurulunun 4/4/1969 tarih ve 6/11591 sayılı karariyle verilen yetkiye dayanılarak tecili zımmında Türk ve İsveç Hükümetleri arasıda 11 Haziran 1969 tarihinde teati olunan ilişik mektupların, teati edildikleri tarihten yürürlüğe girmek üzere, onaylanması; Dışişleri Bakanlığının 7/7/1969 tarih ve İBEİ: 107.107-5/69-517 sayılı yazısı üzerine, 31/5/1963 tarihli ve 244 sayılı Kanunun 3 ve 5 inci maddelerine göre, Bakanlar Kurulunca 25/7/1969 tarihinde kararlaştırılmıştır.
       
  
                                                                                                 CUMHURBAŞKANI  
                                                                                                            C. SUNAY  
     
Başbakan Devlet Bakanı Devlet Bakanı Devlet Bakanı
S. DEMİREL S. ÖZTÜRK H. ATABEYLİ S.T. MÜFTÜOĞLU
       
Adalet Bakanı Milli Sa. Bakanı İçişleri Bakanı Dışişleri Bakanı
H. D. DİNÇER A. TOPALOĞLU F. SÜKAN İ.S. ÇAĞLAYANGİL
       
Maliye Bakanı Millî Eğit. Bakanı Bayındırlık Bakanı Ticaret Bakanı
C. BİLGEHAN İ.ERTEM O. ALP A. TÜRKEL
       
Sağ.ve Sos. Y. Bakanı Güm. ve Tek. Bakanı Tarım Bakanı
V. A. ÖZKAN N.MENTEŞE B. DAĞDAŞ
       
Ulaştırma Bakanı Çalışma Bakanı V. Sanayi Bakanı En. ve. Tarih ve . Kay. Bakanı
S. BİLGİÇ T. TOKER M. TURGUT R. SEZGİN
Turizm ve Tanıtma Bakanı İmar ve İskan Bakanı Köy İşleri Bakanı
N. KÜRŞAD H. MENTEŞEOĞLU S. KILIÇ
 

            İsveç 
            KRALİYET 
            BÜYÜKELÇİLİĞİ
                                                                                                Ankara, 11 Haziran 1969
            Ekselâns,
            İsveç Hükümeti ile Türk Hükümeti arasındaki akdedilmiş olan 2 Aralık 1963 tarihli Kalkınma Kredisi Anlaşmasına (Bundan böyle Anlaşma diye anılacaktır) atfen mezkûr Anlaşmanın IV. maddesinin 1 inci fıkrasının aşağıdaki şekilde tadilini teklif etmekle şeref kazanırım:

            «Borçlu, Hususî Hesaptan çekilen kredinin ana parasını 30 Haziran 1974 de başlamak ve 31 Aralık 1988 de hitama ermek üzere her yıl 30 Haziran ve 31 Aralık’ta yatırılacak 6 aylık taksitler halinde Borç Verene ödeyecek; ve taksitler 31 Aralık 1983 de ödenecek taksit de dahil olmak üzere Ana Paranın yüzde iki buçuğu (% 2.5) nispetinde, geri kalan taksitler de gene Ana Paranın yüzde beşi (% 5) nispetinde faizle beraber yatırılacaktır.»

            Yukarıdaki hususlar eğer Türkiye Hükümetince şayan-ı-kabul ise bu mektubun ve bu mealdeki Ekselânsları cevabının Hükümetlerimiz arasında bir Anlaşma teşkil etmesini teklif etmekle şeref duyarım.

            Bu vesile ile Ekselânsa olan en derin hürmetlerimi teyit ederim.

                                                                                       İsveç Hükümeti Adına
                                                                                            Göte Magnusson
            Ekselâns 
            Bay Cihat Bilgehan
            Maliye Bakanı

            ANKARA
            TÜRKİYE CUMHURİYETİ
            MALİYE BAKANLIĞI 
                                                                                                Ankara, 11 Haziran 1969
            «Ekselâns,
            Ekselânslarının aşağıda muhteviyatı yazılı 11 Haziran 1969 tarihli mektuplarını almakla şeref kazanırım.

            «İsveç Hükümeti ile Türk Hükümeti arasındaki 2 Aralık 1963 Kalkınma Kredisi Anlaşmasına (Bundan böyle Anlaşma diye anılacaktır) atfen mezkûr Anlaşmanın IV. maddesinin 1 inci fıkrasının aşağıdaki şekilde tadilini teklif etmekle şeref kazanırım:

            «Borçlu, Hususî Hesaptan çekilen kredinin ana parasını 30 Haziran 1974 de başlamak ve 31 Aralık 1988 de hitama ermek üzere her yıl 30 Haziran ve 31 Aralık’ta yatırılacak 6 aylık taksitler halinde Borç Verene ödeyecek; ve taksitler 31 Aralık 1983 de ödenecek taksit de dahil olmak üzere Ana Paranın yüzde iki buçuğu (% 2.5) nispetinde, geri kalan taksitler de gene Ana Paranın yüzde beşi (% 5) nispetinde faizle beraber yatırılacaktır.»

            Yukarıdaki hususlar eğer Türkiye Hükümetince şayan-ı-kabul ise bu mektubun ve bu mealdeki Ekselânsları cevabının Hükümetlerimiz arasında bir Anlaşma teşkil etmesini teklif etmekle şeref duyarım.

            Bu vesile ile Ekselânsa olan en derin hürmetlerimi teyit ederim.»

            Türkiye Cumhuriyeti Hükümetinin yukarıda zikredline mektubu kabul ettiğimi bildirmekle şeref duyarım.

            Bu vesile ile Ekselânslarına olan en derin hürmetlerimin teyiden kabulünü istirham ederim. 

Ekselâns                                                                           Türkiye Hükümeti Adına
Mr. Göte Magnusson                                                                      Cihat Bilgehan
Chargé d’Affaires                                                                Maliye Bakanı
ANKARA