Milletlerarası Antlaşmalar  
Resmi Gazete: 16.08.1969 Sayı : 13277 (Asıl) Düstur Tertip:5 Cilt: 8-2 Sahife:
     
Milletlerarası Antlaşma
 
Karar Sayısı: 6/12200 
Karar Tarihi : 25/07/1969 
     
            Federal Almanya Cumhuriyeti Hükümeti’nin, Türk Konsorsiyomu çerçevesinde ve 1969 Yılı Programı finansmanı için Hükümetimize açmış bulunduğu krediyle ilgili olarak Bakanlar Kurulu’nun 15/41969 tarihli ve 6/11625 sayılı Kararnamesine istinaden Hükümetimizle Federal Almanya Hükümeti arasında 3 Haziran 1969 tarihinde Bonn’da imza edilmiş bulunan ilişik “Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Federa Almanya Cumhuriyeti hükümeti Arasında Mali Yardım Yapılması Hakkında Anlaşma” ve eki mektupların imza tarihinden geçerli olmak üzere onaylanması; Dışişleri Bakanlığının 7/7/1969 tarih ve İBEİ: 107.107-5/69-515 sayılı yazısı üzerine 31 Mayıs 1963 tarih ve 244 sayılı Kanunun 3 ve 5 inci maddelerine göre, Bakanlar Kurulunca 25/7/1969 tarihinde kararlaştırılmıştır. 
                                                                                                  CUMHURBAŞKANI  
                                                                                                            C. SUNAY   
  
Başbakan Devlet Bakanı Devlet Bakanı Devlet Bakanı
S. DEMİREL S. ÖZTÜRK H. ATABEYLİ S. T. MÜFTÜOĞLU
       
Adalet Bakanı Milli Savunma Bakanı İçişleri Bakanı Dışişleri Bakanı
H. DİNÇER A. TOPALOĞLU F. SÜKAN İ. S. ÇAYLAYANGİL
       
Maliye Bakanı Millî Eğit. Bakanı Bayındırlık Bakanı Ticaret Bakanı
C. BİLGEHAN İ. ERTEM O. ALP A. TÜRKEL
       
Sağ.ve Sos. Y. Bakanı Güm. ve Tek. Bakanı Tarım Bakanı Ulaştırma Bakanı
V.A. ÖZKAN N. MENTEŞE B. DAĞDAŞ S. BİLGİÇ
       
Çalışma Bakanı  Sanayi Bakanı En. ve. Tarih ve . Kay. Bakanı Turizm ve Tanıtma Bakanı
T. TOKER M. TURGUT R. SEZGİN N. KÜRŞAD
İmar ve İskan Bakanı Köy İşleri Bakanı
H. MENTEŞEOĞLU S. KILIÇ
 
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Federal Almanya Cumhuriyeti Hükümetiarasında Mali Yardım Yapılması Hakkında
ANLAŞMA


            Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Federal Almanya Cumhuriyeti Hükümeti:

            Aralarında mevcut dostane münasebetler anlayışı içinde, bu dostane münasebetlerini, kalkınma yardımı alanındaki verimli işbirliği yolu ile takviye etmek ve artırmak arzusuyla,  

            ve bu münasebetlerin devamının işbu Anlaşmanın esasını teşkil ettiğini müdrik olarak, 

            Türk ekonomisinin kalkınmasını geliştirmek maksadiyle, 

            aşağıdaki hususlarda mutabık kalmışlardır: 

            MADDE 1
            (1) Federal Almanya Cumhuriyeti Hükümeti, Türkiye Cumhuriyeti Hükümetine, Kalkınma Planı hedeflerinin gerçekleştirilmesi amacıyla, İktisadi İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı (OECD) Türk Konsorsiyumu çerçevesinde 1969 yılı için bilateral bir mali yardım sağlayacaktır. 

            (2) Bu yardım; 
            (a) Federal Almanya Cumhuriyeti Hükümeti ile Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti arasında akdedilmiş olan 22 Nisan 1968 tarihli Mali Yardım Anlaşması’nın 2 nci maddesinin 1 inci fıkrası, 3 üncü maddesinin 1 inci fıkrası ve 4 üncü maddesi gereğince yapılmış olan ertelemelerden doğan 30.607.227,98 DM. (Otuz milyon altıyüzyedi bin ikiyüzyirmiyedi Doyçe Mark Doksansekiz fenik) tutarında ödem ehafifletilmesinden, 

            (b) İşbu Anlaşma’nın 2 nci maddesi gereğince yıllık fazi haddinin yüzde beşyetmişbeş’den yüzde üçe indirilmesi dolayısıyla 1.693.125,03 DM. (Bir milyon altıyüzdoksanüçbin yüzyirmibeş Doyçe Mark üç fenik) tutarındaki ödeme hafifletilmesinden, 

            (c) İşbu Anlaşmanın 3 ila 8 inci maddelerine göre yapılacak 143.000.000.- DM. (Yüzkırküç milyon Doyçe Mark) tutarındaki ikrazdan, teşekkül edecektir. 

            (3) Federal Almanya Cumhuriyeti hükümeti, ayrıca, Avrupa Ekonomik Topluluğu ile Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti arasında bir Ortaklık kurulması amacıyla akdedilmiş olan 12 Eylül 1963 tarihli Anlaşmaya ek Mali Protokol gereğince Türk ekonomisinin hızlı kalkınması için mali yardımlarda bulunacaktır. 

            MADDE 2
            (1) Federal Almanya Cumhuriyeti Hükümeti, 27 Kasım 1958 tarihli Anlaşma ile Türkiye Cumhuriyeti Hükümetine verilmiş olan 210 milyon DM. tutarındaki kredinin yıllık faizini 1 Ocak 1969 tarihinden itibaren % 5, 75 den % 3 e indirmiştir. 

            (2) Bu suretle husule gelen yıllık ödeme kolaylığı ilerik iyıllarda Alman mali yardımı olarak nazarı itibara alınacaktır. 

            MADDE 3
            (1) Federal Almanya Cumhuriyeti Hükümeti, Türkiye Cumhuriyeti Hükümetine, Kreditanstalt für Wiederaufbau Frankfurt (Main) dan ceman 143 milyon Doyçe Mark tutarında kredi almak imkanını sağlayacaktır. 

            (2) Bu kredi aşağıdaki şekilde kullanılacaktır: 

            (a) 80 milyon Doyçe Mark, Türkiye Cumhuriyetinin 1969 yılı ithalat programları çerçevesinde, lüzumlu ve cari sivil ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla, işbu Anlaşmanın ekindeki liste gereğince Federal Almanya Cumhuriyetinden yapılacak ithalata ait ödemelerde kullanılacaktır. Bu kredi Alman ve Türk müteşebbislerinin, bu malların teslimi ile ilgili olarak, yapacakları nmakliye hizmetlerinde ve demiryollarına yapılacak ödemeler için de kullanılabilecektir. 

            (b) 63 milyon Doyçe Mark’lık (proje kredisi) kısmı, yapılacak kıymetlendirme neticesinde geliştirilmey elayık görülecek projelerin finansmanında kullanılacaktır. 

            Bu miktarın; 

            1- Kırksekiz milyon Doyçe Mark’lık kısmı, Türkiye Cumhuriyeti Hükümetinin teklifi üzerine, Akit Taraflarca mutabık kalınmak suretiyle seçilecek projeler, 

            2- Onbeş milyon Doyçe Mark’lık kısmı özel sınai teşebbüslerin yatırım projelerinin finansmanını teminen Türkiye Sınai Kalkınma Bankası için tefrik edilecektir. 

            MADDE 4
            (1) Bu Anlaşmanın 3 üncü maddesine göre verilecek krediler, sekiz yıllık ödemesiz devreyi de ihtiva etmek üzere otuz yıl vade ile ikraz edilecek, yıllık faiz nispeti yüzde ikibuçuk olacaktır. 

            (2) Kredilerin kullanılması ve diğer ikraz şartlarına müteallik teferruat, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti adına hareket eden Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası ile Kreditanstalt für Wiederaufbau arasında, Federal Almanya Cumhuriyetinde mer’i mevzuata uygun olarak akdolunacak mukavelelerle tespit edilecektir. 

            MADDE 5
            Kreditanstalt für Wiederaufbau, işbu Anlaşmanın 4 üncü maddesinin 2 nci parafrafında zikredilen kredi mukavelelerinin akdi veya uygulanması sırasında, Türkiye’de alınan bütün vergi ve diğer kamu resimlerinden muaf tutulacaktır. 

            MADDE 6
            (1) Kredinin verilmesinden doğan yolcu ve yüklerin deniz ve hava yolu ile nakliyesi, OECD tarafından tespit edilmiş olan genel prensiplere uygun olarak her iki memleketin deniz ve hava nakliye teşekkülleri arasında mevcut anlaşmalar çerçevesi içinde ve bu anlaşmalara halel gelmeksizin, serbest nakil vasıtaları seçimine tabi olacaktır. Türk Hükümeti, Alman nakliye teşebbüslerinin bu nakliyata iştiraklerin iengelleyecek veya güçleştirecek her türlü tedbiri almaktan kaçınmaya hazır olduğunu beyan eder. Türk Hükümeti, keza Hükümet murakabesi altındak ibanka ve teşebbüslerle Türk Hükümetinin veya mahalli idarelerin kontrolu altındaki devlet teşebbüsleri ve bunlara bağlı şirketler tarafından, alman nakliye teşebbüslerin ibu nakliyatın dışında bırakmak maksadıyla dolaysız veya dolaylı tedbirlerin alınmasına mani olacaktır. 

            (2) Yukarıda açıklanan esasların tatbiki, permi verilmesini gerektirdiği takdirde Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti, icabı halinde, lüzumlu permileri gecikmeksizin verecektir. 

            MADDE 7
            Federal Almanya Cumhuriyet Hükümeti tarafından ayrı bir vesikada belirtilen memleketlerden ve bölgelerden temin edilecek mal ve hizmetler bu kredilerle finans eedilmiyecektir. Bu hüküm mezkur memleket veya bölgeler menşeli mallara da şamildir. Keza, bu kredilerle finans eedilen mallar adı geçen memleket veya bölgelere ait nakil vasıtaları ile taşınmayacaktır. 

            MADDE 8
            Federal Almanya Cumhuriyeti Hükümeti, verilen kredilerle temin olunacak mallar hususunda Berlin Land’ı sanayi mamullerinin öncelikle gözönünde bulundurulmasına özel bir önem atfetmektedir. 

            MADDE 9
            Bu Anlaşma, 6 ncı maddenin hava nakliyatı ile ilgili hükümleri hariç olmak üzere, yürürlüğe girişinden itibaren üç ay içinde Federal Almanya Cumhuriyeti Hükümeti, Türkiye Cumhuriyeti Hükümetine aksine bir beyanda bulunmadığı takdirde Berlin Land’ı için de muteber olacaktır. 

            MADDE 10
            İşbu Anlaşma, yürürlüğe konulması için Türkiye Cumhuriyetindeki kanuni vecibelerin yerine getirilmiş olduğunun Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti tarafından Federal Almanya Cumhuriyeti Hükümetine bildirilmesiyle, imzalandığı tarihten itibaren yürürlüğe girer. 

            Bonn’da 3 Haziran 1969 tarihinde ikisi Türkçe, ikisi Almanca ve ikisi de İngilizce dillerinde olmak üzere altı orijinal nüsha halinde tanzim edilmiştir. Türkçe ve Almanca metinlerin her ikisi de aynı derecede geçerlidir. Farklı yorum halinde İngilizce nüsha esas olarak alınacaktır. 

            Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti              Federal Almanya Cumhuriyeti
                          Adına                                                            Hükümeti
                     Fahir Tigrel                                                          Adına
                                                                                         Günther Harcordt
                                                                                              Erich Elson

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Federal Almanya Cumhuriyeti Hükümeti arasında bir mali yardım yapılmasına dair 3 Haziran 1969 tarihli Anlaşmaya ek

            LİSTE
            1. Dökme demir, demir ve çelik, vasıflı çelik dahil
            2. Çelik boruları
            3. Dökme demirden tazyik boruları 
            4. Dökme demirden ısıtma kazanları
            5. Demiryolları müteharrik malzemesi
            6. Hadde mamulleri
            7. İmalat makinaları
            8. Ön ve ara kimya mamulleri
            9. eriticiler ve yumuşatıcılar
            10. Tekstil ve deri kimyasa yardımcı maddeleri ile diğer kimyevi yardımcı  maddeler
            11. İspançiyari mamuller, ön ve ara müstahsallar dahil
            12. Katran boyaları
            13. Pigmentler ve hazır boyalar ile vernikler
            14. Sun’i reçineler ile plastik maddeler ve bunların iptidai maddeleri
            15. Alüminyumdan ve alüminyum halitasından yarı mamuller
            16. Alüminyum levhalar
            17. Ateşe dayanıklı maddeler
            18. Yatak döküm madenleri (Bobit madenleri)
            19. Bakır ve bakır halitası yarı mamulleri
            20. Lehim çubukları ve kaynak telleri
            21. Motorlu araç ve makinaların her çeşit yedek parçaları ile elektrik  tesislerinin (Telekomünikasyon tesisleri, enerji üretim ve dağıtımı,  elektrikli sinyal tesisleri ve saire gibi) yedek parçaları
            22. Motorlu nakil vasıtaları için takviyeli emniyet camı
            23. Ölçü, kontrol ve muayene aletleri ve elektroteknik, hassas mekanik ve  optik mamuller için cihazlar, yardımcı cereyan istihsal grupları (Jeneratör)
            24. Hastahane malzemesi (Elektromedikal ve cerrahi alet ve cihazlar)
            25. Topograf cihazları
            26. Eğitim için öğretme vasıtaları
            27. Büyük saatler
            28. Alat ve edevat, bilhassa el alat ve edevatı
            29. İnşaatta kullanılan madeni eşya
            30. Tarım aletleri, bel, kürek, çapa vs.
            31. Meslek ve sanat için madenden mamul lüzumlu maddeler (Keskin ışık  feneri, akaryakıt için kaynatıcı, toka, kanca, kopça vs. dahil)
            32. Bıçakçı eşyası
            33. Bisiklet parçaları
            34. Her büyüklükte demir, çelik veya bakırdan mamul zincirler
            35. Otomobil lastikleri ve diğer sınai kauçuk emtea
            36. Tıbbi ve sınai maksatlar için kağıt ve mukavva
            37. Her nev’i suni ve sentetik elyaftan mamul iplik ve dokumalar
            38. Sınai maksatlarla kullanılan tekstiller
            39. Sınai maksatlar için deri ve deri mamulleri
            40. Tıbbi, hiyjenik, sınai ve kimyevi maksatlar için camdan mamul eşya  (Ambalajlama camları dahil), seramik vey adiğer benzeri maddeler
            41. Bileyici maddeler
            42. Su tulumbaları, yedek parçaları dahil
            43. 15 PS’e (Alman beygir gücü) kadar dizel motorları
            44. Büro makinaları
            45. Suni gübre
            46. Akit Taraflar arasında üzerinde mutabık kalınacak diğer maddeler