Milletlerarası Sözleşmeler  
Resmi Gazete: 13.09.1969 Sayı : 13300 (Asıl) Düstur Tertip:5 Cilt: 8-2 Sahife:
     
Milletlerarası Sözleşme
 
Karar Sayısı: 6/12266
     
            Hükümetimizin Avrupa Para Anlaşması (EMA). Fonu’ndan kredi talebi ile ilgili olarak İktisadî İşbirliği ve Gelişme Teşkilâtı (OECD) nin 24 Haziran 1969 tarih ve C (69) sayılı ilişik «Türkiye’ye Malî Yardım Hakkında Konsey Kararı» nın imzalandığı tarihte yürürlüğe girmek üzene onaylanması; Dışişleri Bakanlığının 26/7/1969 tarih ve İBEİ: 107.107-(5/69-571) sayılı yazısı üzerine, 31/5/1963 tarih ve 244 sayılı Kanunun 3 ve 5 inci maddelerine göre, Bakanlar Kurulunca 6/8/1969 tarihinde kararlaştırılmıştır.
  
                                                                                                 CUMHURBAŞKANI  
                                                                                                            C. SUNAY  
     
Başbakan Devlet Bakanı Devlet Bakanı Devlet Bakanı
S. DEMİREL S. ÖZTÜRK H. ATABEYLİ S.T. MÜFTÜOĞLU
       
Adalet Bakanı Milli Sa. Bakanı İçişleri Bakanı Dışişleri Bakanı
H. D. DİNÇER A. TOPALOĞLU F. SÜKAN İ.S. ÇAĞLAYANGİL
       
Maliye Bakanı Millî Eğit. Bakanı Bayındırlık Bakanı Ticaret Bakanı
C. BİLGEHAN İ.ERTEM O. ALP A. TÜRKEL
       
Sağ.ve Sos. Y. Bakanı Güm. ve Tek. Bakanı Tarım Bakanı
V. A. ÖZKAN N.MENTEŞE B. DAĞDAŞ
       
Ulaştırma Bakanı V. Çalışma Bakanı  Sanayi Bakanı En. ve. Tarih ve . Kay. Bakanı
S. BİLGİÇ T. TOKER M. TURGUT R. SEZGİN
Turizm ve Tanıtma Bakanı İmar ve İskan Bakanı Köy İşleri Bakanı
N. KÜRŞAD H. MENTEŞEOĞLU S. KILIÇ
 
İKTİSADİ İŞBİRLİĞİ                                                Paris, 24 Haziran
                 VE                                                                C (69) 92 (Nihaî)
GELİŞME TESKİLATI                                                                                  
Konsey
Türkiye’ye malî yardım hakkında Konsey Kararı
(Konseyin 24 Haziran 1969 tarihli 187 nci toplantısında kabul edilmiştir.)

            Konsey,

            14 Aralık 1960 tarihli İktisadî İşbirliği ve Gelişme Teşkilâtı Sözleşmesinin 5 (a) maddesini dikkate alarak;

            5 Ağustos 1955 tarihli Avrupa Para Anlaşmasını ve bilhassa bu Anlaşmanın 7 nci maddesin dikkate alarak;

            Türkiye’ye Malî Yardım hakkında Konseyin 5 Mart 1963, 30 Mart 1965, 23 Mayıs 1967 ve 16-17 Aralık 1968 tarihli kararlarını (C(63) 35 (Final), C (65) 34 (Final9, C (67) 41 (Final)) dikkate alarak;

            Türk Hükümetinin 4 Haziran 1969 tarihli Memorandumunu ve Türk Delegasyonu Başkanının Avrupa Para Anlaşması İdare Meclisi Başkanına gönderdiği 28 Mayıs 1969 tarihli mektubunu (C(69) 83 Ek I ve I) dikkate alarak;

            Türkiye’ni Avrupa Fonundan Kredi Talebi hakkında İdare Meclisinin 12 Haziran 1969 tarihli Raporunun (C(69) 83) dikkate alarak;

            İdare Meclisinin teklifi üzerine;

            I- Türk Hükümetinin, içi malî istikrarı en büyük enerji ile idame ettirmeyi sağlamak, görünen ve görünmeyen dış harcamaları fiilen kullanılabilir döviz kaynakları miktarına uydurmak için gerekli ayarlamaları yapmak ve lüzumu halinde bu amaçlara ulaşmak üzere izlenen politikayı kuvvetlendirmek niyetini NOT EDER.

            II- Türkiye Hükümetinin, İdare Meclisinin yukarda atıfta bulunulan 12 Haziran 1969 tarihli Raporunun 19 ve 20 nci paragraflarındaki iktisadî ve malî politika ile ilgili tavsiyelerini nazarı itibare almaya ve bilhassa yabancı ziyaretçiler bütün döviz satışlarının bankalar ve yetkili ajanlara kanalize edilmesi imkânını incelemeye DAVET EDER.

            III- Türk Hükümetinin, Teşkilâtın yetkili organlarına

            (i) Bu organların Türkiye’deki malî ve ekonomik durumu izlemelerine imkân vermek üzere talep edebilecekleri her türlü malûmatı ve özellikle bu memleketin dış ticaret ve ödemeler alanındaki politikasına ilişkin bilgileri,

            (ii) Özellikle Türk ekonomisindeki aslî unsurlara ilişkin aylık istatistikleri vermeye devam etmesine KARAR VERİR.

            IV- Avrupa Fonunun Türkiye’ye aşağıdaki şartlar tahtında 15 milyon hesap birimine eşit kredi kolaylıkları tanımasına KARAR VERİR.

            1- 5 milyon hesap birimine eşit kredi kolaylıkları 30 Haziran 1969 tarihinden itibaren tanınacaktır.

            2- 5 milyon hesap birimine eşit kredi kolaylıkları 30 Eylül 1969 tarihinden itibaren tanınacaktır.

            3- 5 milyon hesap birimine eşit kredi kolaylıkları 31 Aralık 1969 tarihinden itibaren tanınacaktır.

            4- 1 ilâ 3 üncü paragraflarda öngörülen meblâgların herbiri verdikleri tarihten 30 Nisan 1970 tarihine kadar Türkiye’nin emrine amade olacaktır.

            5- 1 İlâ 4 üncü paragraflar gereğince Avrupa Fonu Türkiye’nin talebi herhangi bir geri ödemeyi de hesaba katarak hiçbir zaman kredi kolaylıkları karşılığını aşmayacak şekilde Türkiye’ye altınla ödeme yapacaktır.

            6- Türkiye’nin aldığı krediler 7 nci paragrafta öngörülen geri ödeme tarihlerinden önce herhangi bir zamanda altınla ödenebilecektir.

            7- Türkiye almış olduğu kredinin geri kalan ödemelerini 30 Nisan 1970 tarihinde altınla yapacaktır.

            8- Türkiye kredi kolaylığının kullanılmayan kısmı üzerinden yılda % 0.25 nisbetinde altınla hizmet masrafı ödeyecektir

            9- Türkiye bu karar gereğince kendisine yapılmış olan ödemelerin iade edilmeyen kısmı üzerinden yılda % 3 nisbetinde altınla faiz ödemesi yapacaktır.

            10- Hizmet masrafları ve faiz 31 Aralık 1969 tarihinde hesap edilecek ve bu tarihte ödenecektir. Buna mukabil 30 Nisan 1970 tarihine kadar ödenmemiş bulunan herhangi bir hizmet masrafı ve faiz bu tarihte ödenecektir.

            V- İdare Meclisini, bu kararın IV üncü bölümündeki hükümlerin icrası gerekli kararları almakta VAZİFELENDİRİR.