Milletlerarası Sözleşme  
Resmi Gazete: 10.10.1969 Sayı : 13323 (Asıl) Düstur Tertip:5 Cilt: 8-2 Sahife:
     
Milletlerarası Anlaşma
 
Karar Sayısı: 6/12328
Karar Tarihi : 29/08/1969
     
  
             2/6/1969 tarih ve 6/11915 sayılı Kararname ile verilen yetkiye dayanılarak Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Tunus Cumhuriyeti Hükümeti arasında 19 Mayıs 1969 tarihinde Ankara’da imzalanan Deniz Ulaştırması Anlaşması’nın imza edildiği tarihte yürürlüğe girmek üzere onaylanması; Dışişleri Bakanlığının 4/8/1969 tarih ve İBEİ: 490.031-2/69-602 sayılı yazısı üzerine, 31 Mayıs 1963 tarih ve 244 sayılı Kanunun 3 ve 5 inci ve 5/5/1969 tarih ve 1173 sayılı Kanunu 8 inci maddesiyle değişik 4 üncü maddelerine göre, Bakanlar Kurulunca 29/8/1969 tarihinde kararlaştırılmıştır. 
  
                                                                                                 CUMHURBAŞKANI  
                                                                                                            C. SUNAY  
     
Başbakan Devlet Bakanı Devlet Bakanı Devlet Bakanı
S. DEMİREL S. ÖZTÜRK H. ATABEYLİ S.T. MÜFTÜOĞLU
       
Adalet Bakanı Milli Sa. Bakanı İçişleri Bakanı Dışişleri Bakanı
H. AYDINER A. TOPALOĞLU R. ÜNER İ.S. ÇAĞLAYANGİL
       
Maliye Bakanı Millî Eğit. Bakanı Bayındırlık Bakanı Ticaret Bakanı
C. BİLGEHAN İ.ERTEM O. ALP A. TÜRKEL
       
Sağ.ve Sos. Y. Bakanı Güm. ve Tek. Bakanı Tarım Bakanı Orman Bakanı
V. A. ÖZKAN N.MENTEŞE M. EREZ S. O.  AVCI
       
Ulaştırma Bakanı Çalışma Bakanı  Sanayi Bakanı En. ve. Tarih ve . Kay. Bakanı
M. İZMEN T. TOKER M. TURGUT R. SEZGİN
Turizm ve Tanıtma Bakanı İmar ve İskan Bakanı Köy İşleri Bakanı
N. KÜRŞAD H. MENTEŞEOĞLU S. KILIÇ
 
 

                                                                                                        CUMHURBAŞKANI
                                                                                                                     C. SUNAY

Başbakan Devlet Bakanı Devlet Bakanı Devlet Bakanı 
S. DEMİREL S. ÖZTÜRK H. ATABEYLİ S.T. MÜFTÜOĞLU
 
Adalet Bakanı Millî Sa. Bakanı  İçişleri Bakanı Dışişleri Bakanı 
H. AYDINER A. TOPALOĞLU R. ÜNER İ.S. ÇAĞLAYANGİL
 
Maliye Bakanı Millî Eğit. Bakanı Bayındırlık Bakanı Ticaret Bakanı
C. BİLGEHAN İ. ERTEM O. ALP A. TÜRKEL
 
Sağ.ve Sos. Y. Bakanı Güm. ve Tek. Bakanı Tarım Bakanı Ulaştırma Bakanı 
V.A. ÖZKAN N. MENTEŞE M. EREZ M. İZMEN
 
Çalışma Bakanı  Sanayi Bakanı En. ve. Ta. ve . Kay. Bakanı Turizm ve Tanıtma Bakanı
T. TOKER M. TURGUT R. SEZGİN N. KÜRŞAD
 
İmar ve İskan Bakanı Köy İşleri Bakanı Orman Bakanı 
H. MENTEŞEOĞLU S. KILIÇ S. O. AVCI 

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Tunus Cumhuriyeti Hükümeti arasında Deniz Ulaştırması Anlaşması


             Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Tunus Cumhuriyeti Hükümeti, iki ülke arasındaki ekonomik ilişkileri kuvvetlendirmek ve geliştirmek arzusuyla aşağıdak ihususlarda mutabakata varmışlardır. 

             Madde 1
             Akit Taraflar, her iki memleket arasındaki deniz trafiğinin geliştirilmesini dostluk anlayışı içerisinde teşvik ve bu konuda meydana gelebilecek güçlükleri izale hususunda mutabıktırlar. 

             Madde 2
             Akit Taraflar, deniz ulaştırması politikalarının aşağıda belirtilen prensiplere dayandığını beyan ederler: 

             1. Akit Taraflar, uluslararası taahhütlerine riayet şartıyla, karşı tarafın deniz nakliyeciliğine zararlı olabilecek her türlü ayırıcı davranıştan kaçınacaklardır. 

             2. Akit Taraflar, diğer Taraf bayrağını taşıyan gemilere, kendi limanları dahilinde, milli gemilerine uyguladıkları muamelenin tatbikini temin ederler. 

             Bu düzen, gümrük formaliteleri, limanlarda alınan vergi ve resimlerin tahsili, limanlara giriş serbestisini haiz bulunan gemilere ticari faaliyet sahasında gösterilen her nevi kolaylıklar, gem imürettebatı, yolcular ve taşıdıkları yüklere; özellikle rıhtımda bağlama yerinin tayini, yükleme kolaylıkları ve her nevi liman hizmetleri hususunda tatbik edilir. 

             Madde 3
             Yukarıda zikredilen düzen, milli kabotaj ve balıkçı gemilerine uygulanmaz. Bu gemiler, her iki akit memlekette halen yürürlükte olan kanunlara tabi olmakta devam ederler. 

             Madde 4
             Akit Taraflardan birinin bayrağını taşıyan gemilerin diğer Taraf hudutları içinde sağlayacağı gelirler, halen cari nizamlara uygun olarak uğrama (escale) masrafları karşılığı olarak kullanılabilir. Muhtemel gelir bakiyesi, her iki Taraf merkez Bankalarınca kabul edilecek herhangi bir konvertibl döviz üzerinden transfer edilecektir. 

             Madde 5
             İşbu Anlaşma imza edildiği gün yürürlüğe girer. 

             Anlaşma bir yıllık bir süre için akdedilmiş olup, Akit Devletlerden biri 3 ay öncesinden feshi ihmbarda bulunmadığı takdirde aynı müddet için yenilenmiş addedilir. 

             14 Mayıs 1969 tarihinde, her ikisi de mutebere Fransızca iki nüsha halinde Ankara’da tanzim edilmiştir. 

             Türkiye Cumhuriyeti                                                                  Tunus Cumhuriyeti
                          Adına                                                                                           Adına
             (Dr. Sadettin Bilgiç)                                                                 (Ahmed Noureddine)

             (Fransızca metni 10/10/1969 tarihli ve 13323 sayılı Resmi Gazete’dedir.)