Milletlerarası Antlaşmalar  
Resmi Gazete: 27.10.1969 Sayı : 13337 (Asıl) Düstur Tertip:5 Cilt: 8-2 Sahife:
       
Milletlerarası Sözleşme
 
Karar Sayısı: 6/12536 
       
             Kadıncık II Hidroelektrik Santralı Projesinin dış finansmanının karşılanması için, Çukurova Elektrik Anonim Şirketine açılacak 11.500.000 dolarlık kredi ile ilgili olup 29/8/1969 tarih ve 6/12327 sayılı Kararname ile verilen yetkiye dayanılarak, Hükümetimizle Milletlerarası İmar ve Kalkınma Bankası (İBRD) arasında, 27 Haziran 1969 tarihinde imzalanan “İkraz Anlaşması” ile bu Anlaşmanın uygulanması için, Milletlerarası İmar ve Kalkınma Bankası ile Çukurova Elektrik Anonim Şirketi arasında aynı tarihte imzalanmış olan “Proje Anlaşması”nın, imzalandıkları tarihten geçerli olmak üzere, onaylanması; Dışişleri Bakanlığının 27/9/1969 tarih ve İBEİ: 107.107-5/69-775 sayılı yazısı üzerine, 31/5/1963 tarih ve 244 sayılı Kanunun 3 üncü ve 5 inci maddelerine göre, Bakanlar Kurulunca 3/10/1969 tarihinde kararlaştırılmıştır. 
    
                                                                                                       CUMHURBAŞKANI   
                                                                                                                     C. SUNAY   
Başbakan Devlet Bakanı Devlet Bakanı Devlet Bakanı 
S. DEMİREL S. ÖZTÜRK H. ATABEYLİ S.T. MÜFTÜOĞLU
       
Adalet Bakanı Millî Sa. Bakanı  İçişleri Bakanı Dışişleri Bakanı V.
H. AYDINER A. TOPALOĞLU R. ÜNER S. ÖZTÜRK
       
Maliye Bakanı V. Millî Eğit. Bakanı Bayındırlık Bakanı Ticaret Bakanı
A. TÜRKEL İ. ERTEM O. ALP A. TÜRKEL
       
Sağ.ve Sos. Y. Bakanı Güm. ve Tek. Bakanı Tarım Bakanı Ulaştırma Bakanı 
V.A. ÖZKAN N. MENTEŞE M. EREZ M. İZMEN
       
Çalışma Bakanı  Sanayi Bakanı En. ve. Ta. ve . Kay. Bakanı Turizm ve Tanıtma Bakanı
T. TOKER M. TURGUT R. SEZGİN N. KÜRŞAD
       
İmar ve İskan Bakanı Köy İşleri Bakanı Orman Bakanı  
H. MENTEŞEOĞLU S. KILIÇ S. O. AVCI  
 

                                                                                                                     İKRAZ No. 623 TU 

Türkiye Cumhuriyeti ile Milletlerarası İmar ve Kalkınma Bankası arasında İkraz Anlaşması  
(Üçüncü Çukurova Enerji Projesi) 

                                                                                                        Tarih: 27 Haziran 1969 
 
İKRAZ ANLAŞMASI
             TÜRKİYE CUMHURİYETİ Aşağıda Müstakriz diye anılacaktır) ile MİLLETLERARASI İMAR VE KALKINMA BANKASI (Aşağıda Banka diye anılacaktır) arasında aktolunan 27 Haziran 1969 tarihli ANLAŞMA:   

             Müstakriz ile Milletlerarası Kalkınma Teşkilatı (Aşağıda Teşkilat diye anılacaktır) arasında aktolunmuş 1 Şubat 1963 ve 14 Temmuz 1964 tarihli Kalkınma Kredileri Anlaşmaları ile, yine aynı tarihli ve Teşkilat ile Çukurova Elektrik A.Ş. (Aşağıda Şirket diye anılacaktır) arasında aktolunmuş Proje Anlaşmaları uyarınca, Teşkilatın, Şirketin devamlı olarak genişleyen tesisleri ve işletmelerinin finansmanına yardım etmek gayesiyle Şirkete devredilmek üzere Müstakrize çeşitli paralar karşılığı toplam yirmi beş milyon yedi yüz bin dolar ($ 25.700.000) kredi açmış olduğunu;   

             Müstakrizin aynı maksatla kullanılmak üzere Bankadan kredi talebinde bulunmuş olduğu; ve   

             Bankanın işbu Anlaşma ile Banka ve Şirket arasında aktolunan aynı tarihli Proje Anlaşmasında zikredilen kayıt ve şartlar muvacehesinde, bu maksatla kullanılmak üzere Müstakrize kredi vermeği kabul etmiş bulunduğu;   

             gözönüne alınarak taraflarca aşağıdaki hususlarda anlaşmaya varılmıştır.  

             MADDE I  
             Genel şartlar, tarifler  
             BÖLÜM 1.01. Bu İkraz Anlaşmasının tarafları 31 Ocak 1969 tarihli “Bankanın İkraz ve Garanti Anlaşmalarına Uygulanacak genel Şartlar”ın bütün hükümlerini aşağıda açıklanan değişikliği de ihtiva etmek üzere (Bu değişikliğ iihtiva eden Bankanın İkraz ve Garantı Anlaşmalarına Uygulanacak Genel Şartlar bundan böyle sadece “Genel Şartlar” olarak anılacaktır) tamamiyle işbu Anlaşma içerisinde ifade edilmiş gibi aynı tesir ve geçerlikle kabul ederler. Yapılan değişiklik, Genel Şartların 6.06 ve 9.03 Bölümlerinde “İkraz Anlaşması” deyiminin geçtiği her yerde bu deyime “ve Proje Anlaşması” deyiminin ilavesinden ibarettir.   

             BÖLÜM 1.02. Esas metin başka türlü gerektirmedikçe, İkraz Anlaşmasında kullanıldıkları her yerde Genel Şartlarda tarif edilen çeşitli tabirler, karşılarında gösterilen anlamları ifade ederler. Ayrıca aşağıdaki ilave tedbirler şu anlamları ifade ederler:   

             (a) Proje Anlaşması, Projenin yürütülmesini temin maksadıyla Banka ile Şirket arasında akdedilmiş olup, işbu Anlaşma ile aynı tarihi taşıyan ve işbu Anlaşmanın Cetvel 3 ünde tarif edilen anlaşmayı ifade etmektedir.   

             (b) Tali İkraz Anlaşması, işbu Anlaşmanın 3.01 Bölümünde de öngörülen şekilde, Projenin yürütülmesini temin maksadıyla İkrazın Şirkete devri hususunda Müstakriz ile Şirket arasındaki anlaşmayı ifade etmektedir.  

             MADDE II  
             İkraz  
             BÖLÜM 2.01. Banka, İşbu İkraz Anlaşmasında ifade edilen veya atıf yapılan kayıt ve şartlar altında, muhtelif paralarla Müstatkrize on bir milyon beş yüz bin dolar ($ 11.500.000) karşılığı meblağı ikraz etmeği kabul eder.   

             BÖLÜM 2.02. (a) Banka kendi defterlerinde Müstakriz adına bir İkraz Hesabı açacak ve ikraz meblağını işbu hesabın matlubuna geçirecektir.  

             (b) İkraz meblağı, İkraz Anlaşmasında öngörülmüş olduğu üzere ve bunda ifade edilen iptal ve talik kararlarına bağlı olmak kaydıyla, ve İkraz fonlarından işbu Anlaşmanın Cetvel 1 inde ifade edilen ve bu cetvelin hükümlerine veya Müstakriz ile Banka arasındaki müstakbel anlaşmalara göre tadil edilebilecek tahsislere uygun olacak şekilde İkraz Hesabından çekilebilecektir.   

             BÖLÜM 2.03. Müstakriz, işbu Anlaşmanın BÖLÜM 8.03 ü uyarınca kendi adına hareket eden Şirket vasıtasıyla, İkraz Anlaşmasıyla finanse edilecek ve Proje için gerekli olan mallar ve hizmetlerin makul bedelleri karşılığında İkraz Hesabından (i) işbu Anlaşmanın BÖLÜM 2.02 (b) sinde zikredilen Cetvel 1 in, I, II, III ve IV. Kategorilerinde tarif edilen mal ve hizmetler için ödenmesi icap eden (veya Bankanın kabulü kaydiyle, yapılacak ödemeleri karşılamak için gerekli) meblağlar ile (ii) 15 Mart 1973 tarihine veya Banka ile Şirket vasıtasiyle hareket eden Müstakriz arasında kararlaştırılacak bir başka tarih ekadar husule gelecek ve Bankaya ödenmesi gerekli, İkrazla ilgili inşaat süresi faizleri ve sair şarjların (Cetvel 1 in V. Kategorisi) tutarından müteşekkil meblağları çekebilecektir.   

             BÖLÜM 2.04. Müstakriz, Bankaya, İkrazın zaman zaman çekilmemiş ana para meblağı üzerinden yılda yüzde birin üç çeyreği (% 1 in ¾ ü) oranında bir taahhüt şarjı ödeyecektir.   

             BÖLÜM 2.05. Müstakriz, Bankaya, İkrazın zaman zaman çekilmiş ve bakiye ana para meblağı üzerinden yılda yüzde altıbuçuk (% 6 1/2) oranında faiz ödeyecektir.   

             BÖLÜM 2.06. Faiz ve diğer şarjlar her yıl 15 Mart ve 15 Eylül tarihlerinde olmak üzere altı ayda bir ödenecektir.   

             BÖLÜM 2.07. (a) Bu Bölümün (b) paragrafı hükmü saklı kalmak şartıyla, Müstakriz İkrazın an aparasını işbu Anlaşmanın Cetvel 2 sinde verilen itfa planına uygun olarak geri ödeyecektir.   

             (b) Şirketin, Müstakrize, Tali İkraz Anlaşmasına göre devredilmiş bulunan İkrazın herhangi bir kısmını zamanından evvel geri ödemesi halinde, Müstakriz durumdan derhal Bankayı haberdar edecek ve bunu takibeden faiz ödeme tarihinde Şirketçe erken ödenmiş bulunan miktarda an aparayı işbu Anlaşmanın Cetvel 2 sinde açıklanan geri ödeme taksidiyle birlikte Bankaya geri ödeyecektir. Genel Şartların BÖLÜM 3.05. (c) paragrafında geri ödeme taksitleriyle ilgili olarak derpiş edilen politika bu çeşit geri ödemelerde de geçerli olacaktır.  

             MADDE II 
             İkraz Fonlarının Kullanılması 
             BÖLÜM 3.01. Müstakriz, İkraz fonlarını, şekil ve meal bakımından Banka tarafından tatminkar görülecek bir Tali İkraz Anlaşması ile Şirketin işbu Anlaşmanın Cetvel 3 ünde tarif edilen Projenin yürütülmesinde kullanması maksadıyla Şirkete devredilecektir.  

             MADDE IV 
             Bonolar 
             BÖLÜM 4.01. Bankanın zaman zaman istemesi halinde, Müstakriz Genel Şartların Madde VIII inde öngörüldüğü üzere İkrazın an apara meblağına tekabül eden Bonoları tanzim ve tevdi edecektir.   

             BÖLÜM 4.02. Müstakrizin Maliye Bakanı, Genel Şartların Bölüm 8.10 maksatları için Müstakrizin yetkili temsilcisi olarak gösterilmiştir. Maliye Bakanı, Bankayı yazılı olarak haberdar etmek suretiyle, ilave veya diğer yetkili temsilciler tayin edebilir.  

             MADDE V 
             Özel Hükümler  
             BÖLÜM 5.01. (a) Müstakriz ve Banka, İkrazın gayesinin tahakkuku yolunda tam bir işbirliği yapacaklardır. Bu maksatla her iki taraf, ikrazın genel durumuna taalluk eden ve karşı tarafça sorulabilecek her çeşit makul malumatı diğerine verecektir. Müstakrize terettüp eden malumat arasında, Müstakriz topraklarındaki mali ve ekonomik şartlara ait bilgiler ile, Müstakrizin milletlerarası ödemeler dengesi durumu bulunacaktır.   

             (b) Müstakriz ve Banka İkrazın gayesiyle ilgili konular ve İkrazla ilgili hizmetlerin yürütülmesi hususnda temsilcileri vasıtasıyla zaman zaman görüş teatisinde bulunacaklardır. Müstakriz, İkrazın gayesinin gerçekleşmesine müdahale edici veya müdahale etme tehlikesi gösteren herhangi bir durum vukuunda Bankayı derhal bundan haberdar edecektir.  

             (c) Müstakriz, İkrazla ilgili maksatlar için, Bankanın muteber temsilcilerinin Müstakrizin topraklarındaki herhangi bir yeri ziyaretlerini sağlamak üzere bütün makul imkanları temin edecektir.   

             BÖLÜM 5.02. İkrazın ve Bonoların ana paraları ile bunlara ait faizler ve diğer şartlar, Müstakrizin kanunlarının veya Müstakrizin topraklarında geçerli olan kanunların yüklediği herhangi bir vergi kesintisine tabi olmayacak, bu çeşit vergi ve kısıntılardan muaf olarak ödenecektir. Ancak, işbu Bölümün hükümleri, Müstakrizin memleketinde mukim bir fert veya kurumun sahip olduğu ve hamiline kar sağlıyan herhangi bir Bononun vergilendirilmesi gibi, Bankadan gayri herhangi bir Bono hamiline, bu Bono karşılığında yapılacak ödemenin vergilendirilmesinde uygulanmayacaktır.   

             BÖLÜM 5.03. İşbu Anlaşma, Proje Anlaşması, Bonolar ve Tali İkraz Anlaşması, Müstakrizin kanunlarının veya Müstakrizin topraklarında geçerli olan kanunların, bunların akit ve tanzimi, neşir ve ihracı, teati ve kadı esnasında veya bu işlemlerle ilgili olarak yüklendiği herhangi bir vergiden muaf olacaktır.   

             BÖLÜM 5.04. Müstakriz, Müstakriz tarafından Şirkete tanınan 26 Ağustos 1953 tarihli imtiyazlar ile bunu revize eden 8 Kasım 1961 tarihli protokolün ve Tali İkraz Anlaşmasının hiçbir hükmünü, önceden Bankanın tasvibini almadıkça tadil, tashih ve iptal etmeyecektir.   

             BÖLÜM 5.05. Müstakriz, Şirketin idare ve işletmesinin iyi ticari işletmecilik esaslarına uygun ve verimli olarak yürütülmesini, veya Şirketin Proje Anlaşması tahtındaki vecibelerin iyerine getirmesini engelleyici veya bozucu herhangi bir faaliyette bulunmayacağı gibi, kendi teşekküllerinin de böyle faaliyette bulunmalarına müsaade etmeyecektir.   

             BÖLÜM 5.06. Müstakriz, Şirketin elektrik enerjisi satış tariflerini Proje Anlaşmasının bölüm 2.12 sinde talep edilen şekilde tespit ve uygulayabilmesi için kendi payına düşen gerekli bütün tedbirleri alacaktır.   

             BÖLÜM 5.07. Müstakriz ve Banka, Müstakrizin diğer herhangi bir dış borcunun Hükümet aktifleri üzerine ipotek koyma yoluyla İkraza nazaran önceliği haiz olmaması hususunu karşılıklı olarak arzu etmektedirler. Bu maksatla, herhangi bir dış borcun garanti edilmesi için Müstakrizin veya Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankasının veya bir merkez bankasının yapacağı işleri gören diğer herhangi bir müesesenin herhangi bir aktifi üzerinde bir ipoteğin tesis edilmes ihalinde, Bankanın başka bir şekilde muvafakatı olmadıkça, işbu ipoteğin İkrazın veya Bonoların an aparasının ve buna ait faiz ve diğer şartların eşit ve tatminkar bir şekilde ödenmesini kendiliğinden temin edeceğini ve böyle bir ipoteğin tesisinde bu maksadı sağlayacak özel bir hükmün yer alacağını Müstakriz taahhüt etmektedir. Ancak, işbu Bölümde yukarıda açıklanan hükümler: (i) herhangi bir mal siparişi sırasında sadec ebunun sipariş bedelinin ödenmesini garanti etmek üzere işbu mal üzerin ekonan ipotek, veya: (ii) mutat bankacılık muamelatının cereyanı sırasında yapılan ve borçlanma tarihinden itibaren en çok bir yıl vadeli olan borçlarla ilgili herhangi bir ipotek için uygulanmayacaktır.   

             Bu bölümde kullanılan “Müstakrizin Aktifleri” tabiri, Müstakrizin veya onun herhangi bir siyasi bölümünün veya Müstakrize veya onun herhangi bir siyasi bölümüne bağlı herhangi bir teşekkülün aktiflerini ihtiva etmektedir.  

             MADDE VI 
             Bankanın elindeki müeyyideler 
             BÖLÜM 6.01. Genel Şartların Bölüm 7.01 inde veya işbu Anlaşmanın Bölüm 6.02 sinde belirtilen durumlardan birinin husule gelmesi ve bu durumun yine yukarıdaki bölümlerde varsa belirtilen sürelerde devamı halinde, bu durumun devam etmesi esnasında herhangi bir zamanda Banka kendi ihtiyarında olarak Müstakrize ve Şirkete haber vermek suretiyle, İkrazın an aparası ile Bonoların o tarihteki bakiyelerinin ve derhal ödenmesi gerektiğini bildirebilecektir. Böyle bir bildiriyi takiben işbu anaparalar ve faiz ve şarjlar işbu İkraz Anlaşmasında veya Bonolarda aksine herhangi bir kayıt bulunsa dahi vadesi gelmiş ve derhal ödenmesi gerekli halde gelecektir.   

             BÖLÜM 6.02. Genel Şartları’ın Bölüm 7.01 inin maksatları için aşağıdaki ilave durumlar açıklanmaktadır.   

             (a) Şirketin, Proje Anlaşması veya Şirket ile Teşkilat arasında mevcut herhangi bir Proje anlaşması altında herhangi bir taahhüdünde kusurlu bulunması; veya Müstakrizin, müstakriz ile Teşkilat arasında imzalanarak Şirkete devredilmiş bulunan herhangi bir Kalkınma Kredisi Anlaşması altında herhangi bir taahhüdünde kusurlu bulunması halinde; böyle bir kusur Teşkilata yapılacak bir ödeme ile ilgili değilse, bu takdirde bu kusur Bankanın Müstakrize ve Şirkete haber vermesini takiben altmış gün süreyle devam ettiğinde;   

             (b) Şirket vadesi gelmiş borçlarını ödeyemez hale geldiğinde, veya Şirketin mal kıymetleri Şirketin alacaklıları namına işletilip veya alacaklılar arasında dağıtılmak üzere Şirket veya başkaları tarafından herhangi bir teşebbüse geçildiğinde;   

             (c) Bir yıldan uzun vadel iborçlar için, bu çeşit borçlanma hükümleri uyarınca herhangi bir alacaklı Şirketten verridği borcun vadesinden evvel geri ödenmesini talep ettiğinde; veya   

             (d) Müstakriz veya yetkili diğer bir merciin Şirketin feshine veya işletmesinin durdurulmasına karar vermesi halinde.   

             BÖLÜM 6.03. Genel Şartlar’ın Bölüm 6.02 si maksatlarına uygun olarak, “Şirketin, Proje Anlaşması veya Teşkilatla Şirket arasındaki herhangi bir proje anlaşması tahtındaki yükümlülüklerin iyerine getirmesin emani olacak fevkalade bir durum karşısında” şartı ilave edilmiştir.  

             MADDE VII 
             Meriyet; sona erme 
             BÖLÜM 7.01. Genel Şartların Bölüm 11.01 (c) fıkrasının anlamı içinde, İkraz Anlaşmasının mer’iyet şartlarına ilave olarak: “Müstakriz ile Şirket arasında Tali İkraz Anlaşması imzalanmış olacaktır” şartı yer alacaktır.  

             BÖLÜM 7.02. Genel Şartların Bölüm 11.02 (c) fıkrası anlamı içinde, Bankaya verilecek mütalaa veya mütalaalara dahil edilmek üzere, aşağıdaki ilave hususlar zikredilmiştir. 

             (a) Proje Anlaşması Şirket tarafından usulüne uygun olarak kabul veya tasdik olunmuş ve Şirket adına akt ve teati edilmiştir; ve işbu Anlaşma Şirket için kendi hükümleri uyarınca muteber ve bağlayıcı bir taahhüt teşkil eder; ve 

             (b) Tali İkraz Anlaşması, Müstakriz ve Şirket tarafından bütün resmi formaliteleri tamamlanarak usulüne uygun olarak kabul veya tasdik olunmuş ve tarafların adlarına akt ve teati edilmiştir, ve kendi hükümleri uyarınca Müstakriz ve Şirket için muteber ve bağlayıcı bir taahhüt teşkil eder.  

             BÖLÜM 7.03. Genel Şartların 11.04 Bölümü maksatları için burada 31 Ekim 1969 tarihi zikredilmiştir.  

             MADDE VIII 
             Çeşitli Hükümler 
             BÖLÜM 8.01. İkraz hesabının kapanma tarihi 15 Eylül 1973, veya Banka ve Müstakrizin anlaşacağı başka bir tarih olacaktır.  

             BÖLÜM 8.02. Genel şartların 10.01 Bölümünün maksatları için aşağıdaki adresler belirtilmiştir:  

             Müstakriz için:  
             Maliye Bakanlığı 
             Hazine Genel Müdürlüğü 
             ve Milletlerarası İktisadi 
             İşbirliği Teşkilatı Genel Sekreterliği 
             Ankara, Türkiye 
             Telgraf adresi:  
             Maliye 
             Hazine  
             Ankara 
             Banka için:  
             International Bank for 
             Reconstruction and Development 
             1818 H Street, N. W.  
             Washington, D. C. 20433 
             United States of America 
             Telgraf adresi:  
             Intbafrad 
             Washington, D. C.  

             BÖLÜM 8.03. (a) Aşağıdaki (b) paragraf hükümlerin ebağlı olarak, Genel Şartların 10.03 Bölümünün maksatları için Müstakrizin Maliye Bakanı tayin edilmiştir.  

             (b) Müstakriz, işbu Anlaşmanın 2.02 (b) ve 2.03 Bölümleri ve Genel Şartların V inci maddesi uyarınca talep edilen veya kabul olunan herhangi bir teşebbüste bulunmak üzere gayri kabili rücu olarak Şirketi tayin eder.  

             YUKARIDAKİ HUSUSLARI TASTİKEN, usulüne uygun olarak yetkili kılınmış temsilcileri vasıtasıyla hareket eden taraflar, işbu İkraz Anlaşmasının, Amerika Birleşik Devletlerinin Columbia İlçesinde önceden yukarıda yazılı gün ve yılda kendi adlarına imza ve teati edilmesini sağlamışlardır.  

             TÜRKİYE CUMHURİYETİ                                       MİLLETLERARASI İMAR VE  
İmza              Ahmet Tufan Gül tarafından                                       KALKINMA BANKASI 
             Selahiyetli Temsilci                                       İmza             J. Burke Knapp tarafından  
                                                                                           Başkan Yardımcısı  

ÇİZELGE 1 
İkraz Fonlarının Tahsisi 
                                                                                                        Dolar cinsinden 
                          Kategori                                                               Eşdeğer meblağlar 
             I. İnşaat İşleri                                                                     4.870.000 
             II. Elektrik ve Makine Teçhizatı                                       3.670.000 
             III. Müşavirlik ve Kontrol Mühendisliği                               600.000 
             IV. Eğitim                                                                             100.000 
             V. İkrazın inşaat süresi faiz ve diğer şarjları                   1.050.000 
             VI. Tahsisi yapılmamış                                                      1.210.000 
                                                                              Toplam             11.500.000 

             Maliyet tahminlerinin değişmesi halinde yeniden tahsis 

             1. I den V e kadar (V dahil) olan kategorilerden herhangi birine dahil kalemlerin maliyet tahmini düşerse, ikrazın işbu kategori için tahsis edilmiş olan, fakat artık istenmiyen miktarı Banka tarafından VI ncı kategoriye naklen tahsis edilir.  

             2. I den V e kadar olan (v dahil) kategorilerden herhangi birine dahil kalemlerin maliyet tahmini yükselirse, ikraz fonlarından finanse edilecek bu yükselme miktarına eşit bir meblağ, Müstakrizin talebi üzerine, ve fakat diğer kategorilerdeki kalemlerin maliyeti bakımından gerekli olup Banka tarafından tayin edilen kontenjanlarıni caplarına bağlı olarak, Banka tarafından, VI ncı kategoriden işbu Kategoriye naklen tahsis edilir.  
 

ÇİZELGE 2
İtfa Cetveli
Ödeme tarihi
Ana para ödemesi
(Dolar cinsinden)*
15 Eylül 1973
125.000
15 Mart 1974
130.000
15 Eylül 1974
135.000
15 Mart 1975
140.000
15 Eylül 1975
145.000
15 Mart 1976
150.000
15 Eylül 1976
155.000
15 Mart 1977
160.000
15 Eylül 1977
165.000
15 Mart 1978
170.000
15 Eylül 1978
175.000
15 Mart 1979
180.000
15 Eylül 1979
185.000
15 Mart 1980
190.000
15 Eylül 1980
200.000
15 Mart 1981
205.000
15 Eylül 1981
210.000
15 Mart 1982
220.000
15 Eylül 1982
225.000
15 Mart 1983
230.000
15 Eylül 1983
240.000
15 Mart 1984
245.000
15 Eylül 1984
255.000
15 Mart 1985
265.000
15 Eylül 1985
270.000
15 Mart 1986
280.000
15 Eylül 1986
290.000
15 Mart 1987
300.000
15 Eylül 1987
310.000
15 Mart 1988
320.000
15 Eylül 1988
330.000
15 Mart 1989
340.000
15 Eylül 1989
350.000
15 Mart 1990
365.000
15 Eylül 1990
375.000
15 Mart 1991
385.000
15 Eylül 1991
400.000
15 Mart 1992
415.000
15 Eylül 1992
425.000
15 Mart 1993
440.000
15 Eylül 1993
455.000
15 Mart 1994
470.000
15 Eylül 1991
480.000
   

                                                 
            (*) İkrazın herhangi bir kısmının dolardan gayri bir para ile ödenmesi hali için (Genel Şartlar, Bölüm 4.02 ye bakınız) bu sütundaki rakamlar paranın çekilmesin imaksadiyle hesaplanmış olan dolar cinsinden eşdeğerlerini gösterirler.  

             Erken ödeme ve itfa primleri 

             Aşağıdaki yüzdeler, İkrazın ana parasının herhangi bir kısmının vadesi gelmeden Genel Şartlar’ın 3.05 (b) bölümüne göre erken ödenmesi veya bir Bononun Genel Şartların 8.15 bölümüne göre vadesi gelmeden itfası halinde ödenecek primleri göstermektedir.  

                          Erken ödeme veya itfa zamanı                                                     Prim 
             Vade tarihinden üç yıl evveline kadar                                                         % 1/2 
             Vadeden üç yıldan önce fakat altı yıldan az                                                % 1. 1/4 
             Vadeden altı yıldan önce fakat onbir yıldan az                                            % 2. 1/4 
             Vadeden onbir yıldan önce fakat onaltı yıldan az                                        % 3. 3/4  
             Vadeden onaltı yıldan önce fakat yirmibir yıldan az                                     % 5. 
             Vadeden yirmibir yıldan önce fakat yirmiüç yıldan az                                  % 6. 
             Vade tarihinden yirmiüç yıldan dah auzun bir süre evveline kadar             % 6. 1/2 
 

CETVEL 3 
Projenin Tarifi 

             Proje, aşağıdaki gib itarif edilmektedir:  

             1. İkinci Kadıncık hidroelektrik Santralının (kadıncık II) İnşaatı: 

             Kadıncık II: Mevcut Kadıncık I santralının 200 m. mansabında Kadıncık Nehri üzerinde, iki radyal kapaklı, yaklaşık 15 m. yüksekliiğinde bir beton baraj; barajın hemen menbaında yaklaşık 6.100 m. uzunluğunda bir beton kaplı tünele açılan su alma ağzı; bir denge bacası ve vana bölümüne kadar uzanan yaklaşık 1.400 m. uzunluğunda çelik boru; Kadıncık Nehri ağzının hemen altında Tarsus Nehri kenarında kurulacak ve 50 MW türbo-generatör ünitesini haiz olacak santral binasına kadar uzanan eğimli çelik cebir boru.  

             Kısımlarını ihtiva edecektir.  
  
             II. Mühendislik hizmetleri: 
             Kadıncık II nin kati projelerinin hazırlanması ve inşaatın kontrolu gayesiyle temin edilecek müşavir mühendislik hizmetleri.  

             III.  Eğitim:  
             Şirket personelinin Türkiye dışına eğitim maksatlariyle gönderilmesini, ve elektrik sistemleri işletmeciliği ile mali işler dahil ticari finansman planlamaları konularında modern tekniklerin Şirket personeline öğretilmesin iteminen Şirketin bürolarında eksperlerin çalıştırılmasını ihtiva eden, bir personel eğitim programının yürürlüğe konulması.  

             Projenin 1972 yılı sonunda tamamlanacağ öngörülmektedir.  

Milletlerarası İmar ve Kalkınma Bankası ile  Çukurova Elektrik A.Ş.  arasında Proje Anlaşması 
(Üçüncü Çukurova Enerji Prosesi)  
27 Haziran 1969  

             MİLLETLERARASI İMAR VE KALKINMA BANKASI (Aşağıda Banka diye anılacaktır) ile Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına göre kurulmuş ve işleyen ÇUKUROVA ELEKTRİK A.Ş. (Aşağıda Şirket diye anılacaktır) arasında aktolunan 27 Haziran 1969 tarihli ANLAŞMA:  

             Türkiye Cumhuriyeti (Aşağıda Müstakriz diye anılacaktır) ile Banka arasında aynı tarihli İkraz Anlaşması (Aşağıda İkraz Anlaşması diye anılacaktır) çerçevesinde, Bankanın, Şirkete devredilmek üzere ancak Şirketin işbu Proje Anlaşması uyarınca Bankaya karşı belirli vecibeleri kabullenmesi şartiyle, İkraz Anlaşmasınada zikredilen şart ve durumlarda çeşitli paralarla ödenmek üzere onbirmilyonbeşyüzbin dolar ($ 11.500.000) eşdeğerinde bir miktarı Müstakrize tahsis etmeği kabul etmiş olduğu; ve Şirketin, Bankanın Müstakriz ile yaptığı İkraz Anlaşması çerçevesinde, bu metin içerisinde belirtilen vecibeleri yükümlenmeği taahhüt ettiği; 

             Gözönüne alınarak taraflarca aşağıdaki hususlarda anlaşmaya varılmıştır.  

             MADDE I 
             Tarifler  
             BÖLÜM 1.01. Esas metin başka türlü gerektirmedikçe, işbu Proje Anlaşmasında kullanıldığı her yerde, İkraz Anlaşmasında ve Genel Şartlarda (Böyle adlandırılan) tarif edilen çeşitli tabirler oralarda karşılarında gösterilen anlamları ifade ederler.  

             MADDE II 
             Özel hükümler 
             BÖLÜM 2.01. Şirket, İkraz Anlaşmasının 3 No.lu cetvelinde tarif edilen Projeyi, gerekli hassasiyet ve verimle, bilgili bir sevk ve idare tahtında ve sağlam mühendislik, maliye ve amme işletmesi yöntemleri çerçevesinde yürütecektir.  

             BÖLÜM 2.02. (a) Şirket, Müstakriz tarafından Tali İkraz Anlaşması ile Şirkete tahsis edilen ikraz fonlarını sadece Projenen yürütülmesi için gerekli mal ve hizmetlerin finansmanında kullanacaktır.  

             (b) Bankanın aksini kabul edeceği haller hariç (i) ikraz fonlarından finanse edilecek mal ve hizmetler, Şubat 1968 tarihinde Bankaca neşredilen (Dünya Bankası İkrazları ve IDA Kredileri Tahtında Satın Alma Klavuzu) şartlarına uygun olarak, Şirket ve Banka tarafından kabul edilecek ilave usullere göre, beynelmilel açık ihale suretiyle satın alınacak; ve (ii) bu mal ve hizmetlerin satın alınmasına ait mukaveleler Bankanın önceden tasvibine tabi olacaktır.  

             (c) Projenin tamamlanmasına kadar, Banka aksini kabul etmedikçe Şirket, ikraz fonlarından finans eedilecek bütün mal ve hizmetlerin sadece projenin yürütülmesi maksadiyle sarfını temin edecektir.  

             (d) Projenin yürütülmesinde Şirket, Şirket ve Bankayı tatmin eden durum ve şartlarla, Banka tarafından kabule şayan tecrübeli ve iş bilen müşavir ve uzmanlar istihdam edecektir.  

             BÖLÜM 2.03. Şirket, Tali İkraz Anlaşması çerçevesindeki bütün yükümlülüklerin itümüyle ve zamanında yerine getirecektir. Bankanın aksini kabul edeceği haller haricinde, Şirket, Tali İkraz Anlaşmasının hiçbir hükmünü tadil, tashih ve iptal edemiyecektir.  

             BÖLÜM 2.04. (a) Zaman zaman Bankanın talebi üzerine Şirket, Projeye ait plan, teknik şartname ve inşaat iş programlarını ve bunlarda yapılan herhangi bir maddi değişikliği Bankanın arzu ettiği teferruatla ve zamanında Bankaya sunacaktır.  

             (b) Şirket, Projede kullanılan meblağın açıklanmasını sağlamak, Projenin gelişmesinin kayıtlarını gösterebilmek (Maliyet unsuru dahil olmak üzere) ve Şirketin işletme ve mali durumunu sağlam tutulmuş muhasebe kayıtlarına bağlı olarak aksettirebilmek için ikraz imkanlarından faydalanılarak finanse edilmiş mal ve hizmetleri tarif etmeği mümkün kılan bir kayıt sistemin esahip olacaktır; ve Bank atemsilcilerinin malları, her türlü ilgili kayıt ve dökümanları, ve Şirkete ait her türlü tesis, iş, şantiye mülk ve teçhizatı teftiş etmelerine müsaade edecek ve Bankanın talebi üzerine Bankaya, Müstakriz tarafından Şirkete devredilen ikraz fonlarından yapılan harcamaya, Projeye, mal ve hizmetlere ve Şirketin idaresi, işletmesi ve mali durumlarına ait bütün bilgileri temin edecektir.  

             BÖLÜM 2.05. (a) İkrazın amacına ulaşmasını sağlamak üzere Şirket ve Banka tam bir işbirliği içinde çalışacaklardır. Bu maksatla her iki taraf diğerinin talebi üzerine, makul olarak sorulabilecek ilgili malumatı sağlayacaktır.  

             (b) Zaman zaman Şirket ve Banka, temsilcileri vasıtasiyle, İkrazın amacı ile ilgili hususlarda ve Şirketin idare, işletme ve mali durumu konularında görüş teatisinde bulunacaklardır. Şirket, İkrazın amacını tehlikeye düşüren vey atehlikeye düşürme tehdidinde bulunan, veya Şirketin işbu Proje Anlaşması veya Tali İkraz Anlaşması çerçevesindeki yükümlülüklerinin yerine getirilmesini önleyen veya Projenin maliyetini yükselten ya da yükseltme tehdidinde bulunan her durum uderhal Bankay abildirecektir.  

             BÖLÜM 2.06. (a) Şirket, Projenin tatbikatının bütünlüğünü koruyacak tarzda belli miktarlarda belli rizikolara karşı sigortalanmayı sağlamak üzere belli başlı sigortaıcılarla işbirliği yapacak veya Bankaca kabul edilecek diğer tedbirleri alacaktır.  

             (b) Yukarıdaki paragrafın genelliğini sınırlandırmadan, Yirket, İkraz fonlarından finanse edilen malları, satın alınma, taşıma ve montaj yerine kadar götürülme sırasında karşılaşılabilecek her türlü deniz, transit ve diğer tehlikelere karşı sigortalanmayı taahhüt eder; bu sigortalamada tazminatlar, Şirketin malları tamir veya ikame edebilmesi için gerekli işlemlerin kolaylıkla yapılmasını sağlayacak para cinsinden ödenecektir.  

             BÖLÜM 2.07. (a) Şirket, her durum ve zamanda varlığını ve işletm ehaklarını idame ettirecek ve Bankanın başka türlü kabulü haricinde, bütün hak, yetki, imtiyaz ve işinin düzenli ifası için gerekli her türlü şartı idame ettirecek ve yenileyecektir.  

             (b) Şirket bütün tesis, teçhizat, mal ve mülklerini işletecek ve zaman zaman gerekli yenileştirme ve lüzumlu tamiratı yapacak ve her zaman iyi iş ve sağlam amme tesisleri idaresi kuralları tahtında işlerini sevk ve idare edecek, tesis ve teçhizatını işletecek ve mali durumun idame ettirecektir.  

             (c) Bankanın aksini kabul edeceğ ihaller dışında, Şirket işin gerektirdiğ inormal alış ve satıştan maada, hiç bir tesis veya mülkünü satmayacak, kiralamıyacak, devretmeyecek, ipotek etmeyecek veya başkasına tahsis etmeyecektir. Şirket, diğer bir işltme veya şirkette büyük mali ve idari sorumluluklar yüklenmeyecektir.  

             BÖLÜM 2.08. Bankanın başka bir şekilde kabulü dışında Şirket, yeni bir borca girmesi olayından öncek ien yakın mali yıl veya borca girmeden hemen önce gelen oniki aylık dönemnde sağladığı net gelirden büyük olanı, herhangi müteakip mali yıl süresince yeni alınacak borç da dahil Şirketin bütün borçları için ödemesi gerekil külfetlerin, fazi ödemelerinin ve diğer şarj masraflarının (Döviz kur farkları dolayısıyle ortaya çıkabilecke ilave faizler dahil) en büyük tahmininin bir üç çeyrek (1.75) katından az olması halinde herhangi bir borçlanmaya girmeyecektir. Bu bölümün maksatları için;  

             (a) “Borç” tabiri Şirket tarafından vadesi ilk vukuundan itibaren bir yıldan fazla bir süre sonra gelen borçlanmaları ifade eder.  

             (b) Herhangi bir borca ait “borçlanma” tabiri, bu borcun ödeme planındaki değişikliğini de ihtiva eder. Borcun, işbu borcu öngören sözleşmenin, kredi anlaşmasının veya garanti anlaşmasının akit edildiği günden itibaren vukua geldiği anlaşılacaktır.  

             (c) “net gelir” tabiri, bu gelirlerin ilgili olduğu oniki aylık dönem vye amali yıl boyunca geçerli olmasa bile, borcun vukuu anında geçerli olan elektrik tarifelerinin hesaba katılabilmesini sağlıyacak ayarlamanın yapılması kaydiyle bütün kaynaklardan gelen brüt gelirlerden, borcun faiz ve diğer şarj masrafları ile gelir vergileri dışında, diğer bütün vergiler dahil bütün işletme ve idare masrafları tesis amortismanlarının çıkarılmasından sonra kalan meblağ anlamına gelir.  

             (d) Bu bölümün maksatları dolayısiyle herhangi bir para türü ile yapılacak borç ödemesinin lira cinsinden değerlendirilmesi gerekli olduğu hallerde, bu değerlendirme, işbu borç hizmeti maksatları için temini anındaki cari resmi kambiyo rayici üzerinden yapılacaktır.  

             BÖLÜM 2.09. Şirket, (i) herhangi bir mal siparişi sırasında sadece bunun sipariş bedelinin ödenmesini garanti etmek gayesi ile işbu mal üzerine konan ipotek ve (ii) vadesi bir seneden az olan borçlanmalar sırasında onrmal banka işlemlerinin gerektirdiği ipotek durumları dışında, Bankanın önceden mutabakatı olmadan, Şirket veya Şubelerinin hiçbir mülk ve tesisin iherhangi bir borcun garantisi karşılığında ipotek etmeyecek ve ipotek edilmesin emüsaade etmeyecektir.  

             Bölümün maksatları için “şube” deyimi, iştirak hisselerinin veya diğer mülk tahvillerinin büyük kısmı Şirket veya Şirketin şubeleri veya Şirket şubelerince ortaklaşa sahip olunan diğer bir şirket anlamını taşır.  

             BÖLÜM 2.10. Şirket, her sene en az bir defa hesaplarının Bankaca yeterli bulunacak bir müstakil hesap uzmanları grubu tarafından denetlenmesini sağlıyacak ve mali durumun utasdik ettirecek ve böylece tasdik edilmiş bilanço ve kar - zarar hesabının bir nüshasını hesap uzmanlarının raporuyla birlikte her mali yıl sonundan itibaren dört ay içersinde Bankaya verecektir.  

             BÖLÜM 2.11. Bankanın daha önceden tasvibi alınmadan, Şirket, Projenin tamamlanmasından önce, $ 1.000.000 eşdeğerinden daha yüksek maliyetli yeni bir tevsiata girişmeyecektir.  

             BÖLÜM 2.12. Şirket (i) amortisman ayrımları hariç, vergi, bakım ve idari harcamalar dahil bütün işletme giderleri; (ii) borca ait amortizasyon (sinking-fund ödemeler idahil) faiz ve diğer şarj masraflarını; (iii) kur farkları sebebiyle Müstakrize yapacağı ödemeleri ve 8iv) belirli miktarlarda bir yedek akçe imkanını karşılayacak tarzda bir gelir temin etmek üzere gerekli elektrik enerjisi satış fiyatlarını idame ettirmek için lüzumlu her türlü çabayı gösterecektir. 1970 - 1972 döneminde (1972 dahil) Şirketin ayıracağı yedek akçe, primler ve temeddü ödemeleri çıktıktan sonra, bu yıllar içinde yapacağı yıllık enerji tesisleri yatırımının en az % 23 ünü finanse edebilecek miktarlarda olacaktır. Şirket, bu tarihten sonra yapacağı bu gibi yatırımların yüzde nispetlerin itayin için zaman zaman Banka ile istişare edecektir.  

             MADDE III 
             Meriyet tarihi, sona erme 
             BÖLÜM 3.01. İşbu Proje Anlaşması Meriyet Tarihinde yürürlüğe girecektir. Eğer Genel Şartların 11.04 Bölümü tahtında İkraz Anlaşması son bulacak olursa, Banka Şirketi derhal bu durumdan haberdar edecek, ve işbu ihbar üzerine işbu Proje Anlaşması ve onun tahtında tarafların bütün yükümlülükleri sona erecektir.  

             BÖLÜM 3.02. Tali İkraz Anlaşması kendi hükümlerin egöre sona ereceğ itarihte işbu Proje Anlaşması ve onun tahtında Şirket ve Bankanın bütün vecibeleri derhal sona erecektir.  

             MADDE IV 
             Çeşitli Hükümler 
             BÖLÜM 4.01. İşbu Proje Anlaşması veya bu Proje Anlaşması dolayısiye taraflar arasında yapılan herhangi bir anlaşma ile ilgili olarak intikal ettirilmesi gereken veya intikal ettirilmesine izin verilen herhangi bir ihbar, talep veya istek yazılı olarak yapılacaktır. İşbu ihbar, talep veya istek, kendisine intikal ettirilmesi gereken veya intikal ettirilmesine izin verilen tarafın aşağıda bildirilen adresine, elden, posta ile, telgrafla, teleks veya radyo mesajı ile bildirildiği takdirde usulüne uygun şekilde intikal ettirilmiş sayılacaktır. Yukarıda belirtilen adresler şunlardır:  

             Banka için: 
                          International Bank for  
                          Reconstruction and Development 
                          1818 H Street, N. W.                                                                 Telgraf adresi 
                          Washington, D. C. 20423                                                    Intbafrad 
                          United States of America                                                    Washington, D. C.  

             Şirket için: 
                          Çukurova Elektrik A. Ş.                                                    Telgraf adresi:  
                          Posta Kutusu 239                                                                 Hidroelektrik  
                          Adana Turkey                                                                              Adana 

             BÖLÜM 4.02. İşbu Proje Anlaşması ile Şerket namına veya İkraz Anlaşmasının 8.03 Bölümüne göre Müstakriz namına alınması gerekli veya müsaade olunan herhangi bir teşebbüs veya aktedilmesi gerekli veya müsaade olunan herhangi bir teşebbüs veya aktedilmesi gerekil veya Umum Müdürü veya onların yazılı olarak tayin edecekleri diğer şahıs veya şahıslar tarafından alınacak veya akdedilecektir.  

             BÖLÜM 4.03. Şirket, İkraz Anlaşması veya işbu Proje Anlaşması hükümleri tahtında Şirket tarafından alınması veya akdedilmesi gerekli veya müsaade olunan teşebbüs ve belgeleri Şirket namına alacak veya akdedecek şahıs veya şahısların yetkilerini belirten belgeleri ve işbu şahısların tasdikli imzalarını Bankaya ibraz edecektir.  

             BÖLÜM 4.04. Bu Proje Anlaşması, her biri veya hepsi asıl nüsha, ancak bir adedi resmi belge olmak üzere müteaddit nüsha olarak akdedilebilir.  

             YUKARIDAKİ HUSUSLARI TASTİKEN, usulüne uygun olarak etkili kılınmış temsilcileri vasıtasıyla hareket eden taraflar işbu Proje Anlaşmasının, Amerika Birleşik Devletleri Columbia İlçesinde önceden yukarıda yazılı gün ve yılda kendi adlarına imza ve teati edilmesini sağlamışlardır.  

             MİLLETLERARASI İMAR VE                           ÇUKUROVA ELEKTRİK A.Ş. 
                  KALKINMA BANKASI                          İmza          AHMET TUFAN GÜL 
İmza             J. BURKE KNAPP tarafından                                            tarafından  
                          Başkan Mv.                                                                  yetkili temsilci