İnsan Hakları  
Resmi Gazete: 06.02.1968 Sayı : 12819 (Asıl) Düstur Tertip:5 Cilt: 7 Sahife:436
     
Karar Sayısı : 6/9278

            13 Temmuz 1967 tarih ve 900 sayılı Kanunla onaylanması uygun bulunan "İnsan Hakları ve Ana Hürriyetleri Korumaya Dair Avrupa Sözleşmesi"ne ilişkin "Avrupa İnsan Hakları Divanına İstişari Mütalaa Verme Yetkisi Tanıyan 2 numaralı Protokol" ün, yayımı tarihinde yürürlüğe girmek üzere, onaylanması; Dışişleri Bakanlığının 22/11/1967 tarih ve 3/704-009/535 sayılı yazısı üzerine, 31/5/1963 tarih ve 244 sayılı Kanununun 3 üncü maddesinin 1 inci fıkrasına göre, Bakanlar Kurulunca 26/12/1967 tarihinde kararlaştırılmıştır.

  
                                                                                                          CUMHURBAŞKANI    
                                                                                                            C. SUNAY    
   
Başbakan Devlet Bakanı Devlet Bakanı Devlet Bakanı
S. DEMİREL S. ÖZTÜRK H. ATABEYLİ K. OCAK
       
Devlet Bakanı Adalet Bakanı Millî Sayılı. Bakanı İçişleri Bakanı
S.T. MÜFTÜOĞLU H. DİNÇER A. TOPALOĞLU F. SÜKAN
       
Dışişleri Bakanı V. Maliye Bakanı Millî Eğit. Bakanı Bayındırlık Bakanı
F. SÜKAN C. BİLGEHAN İ. ERTEM O. ALP
       
Ticaret Bakanı Sağ.ve Sos. Y. Bakanı Y.Güm. ve Tek. Bakanı Tarım Bakanı
A. TÜRKEL V.A. ÖZKAN İ. TEKİN B. DAĞDAŞ
       
Ulaştırma Bakanı Çalışma Bakanı V. Sanayi Bakanı En. ve. Ta. Kay. Bakanı
S. BİLGİÇ A. N. ERDEM M. TURGUT R. SEZGİN
Turizm ve Tan. Bakanı  İmar ve İskan Bakanı Köy İşleri Bakanı
N. KÜRŞAT H. MENTEŞEOĞLU S. KILIÇ
    
Avrupa İnsan Hakları Divanına İstişari Mütalaa Vermek Yetkisi Tanıyan 2 numaralı  İnsan Hakları ve Ana Hürriyetlerini Koruma Sözleşmesinin 2 No: lu Protokolu

            İşbu Protokolün imzacıları, Avrupa Konseyine üye Devletler,

            4 Kasım 1950 tarihinde Roma’da imzalanan İnsan Hakları ve Ana Hürriyetlerini Koruma Sözleşmesinin - aşağıda Sözleşme olarak isimlendirilmiş - hükümlerini, bilhassa muhtelif organlar meyanında bir Avrupa İnsan Hakları Divanı (Aşağıda Divan olarak isimlendirilmiştir) tesis eden 19.ncu maddesini gözönünde bulundurarak,

            Divana, bazı şartlar altında istişari mütalaa verme yetkisi tanınmasının uygun olacağını nazarı itibara alarak,

            Aşağıdaki hususlarda anlaşmışlardır:

            MADDE 1
            1. Divan, Bakanlar Komitesinin talebi üzerine, sözleşmenin ve Protokollerin yorumlanması ile ilgili hukukî meseleler üzerinde istişarî mütalaalar verebilir.

            2. Ancak bu mütalaalar, ne Sözleşmenin 1.nci bölümünde ve Protokollerinde tayin edilen hak ve hürriyetlerin muhtevası veya şümulü ile ilgili meselelere, ne de Komisyon, Divan veya Bakanlar Komitesinin Sözleşmede öngörülen bir müracaat neticesinde karara bağlamak durumunda kalabileceği diğer meselelere ilişkin bulunamaz.

            3. Bakanlar Komitesinin Divandan istişarî mütalaa talep etmek kararı Komite’ye katılmak hakkına sahip temsilcilerin üçte iki çoğunluğuyla alınır.

            MADDE 2
            Bakanlar Komitesi tarafından yapılan talebin, işbu Protokolün 1.nci maddesinde tayin edilen istişarî yetkisine girip girmediğini Divan kararlaştırır.

            MADDE 3
            1. İstişarî mütalaa taleplerini incelemek üzere, divan Genel Kurul halinde toplanır.

            2. Divanın mütalaası gerekçelidir.

            3. Mütalaa, tamamen veya kısmen hâkimlerin müşterek fikrini ifade etmediği takdirde, her hâkim şahsî mütalaasını belirtmek hakkına sahiptir.

            4. Divanın mütalaası Bakanlar Komitesine bildirilir.

            MADDE 4
            Sözleşmenin 55.nci maddesinin verdiği yetkinin genişletilmesi suretiyle ve işbu Protokolün gayesine uygun olarak, Divan lüzumlu gördüğü takdirde, yönetmeliğini tanzim ve çalışma usullerini tespit eder.

            1. İşbu Protokol,

            (a) Onaylama veya kabul kaydı olmaksızın imzalama;

            (b) Onaylama veya kabulün takip edeceği onaylama veya kabul kaydı ile imzalama, suretiyle Taraf olabilecek Sözleşmenin imzacıları Avrupa Konseyine üye Devletlerin imzasına açıktır.

            Onaylama veya kabul belgeleri Avrupa Konseyi Genel Sekreterliğine tevdi edilecektir.

            2. İşbu Protokol Sözleşmeye Taraf olan bütün Devletlerin bu maddenin birinci fıkrası uyarınca Protokola taraf olmalariyle yürürlüğe girecektir.

            3. İşbu Protokolün yürürlüğe girişinden itibaren, 1 ilâ 4.ncü maddeler Sözleşmenin bünyesine dahil addedilecektir.

            4. Avrupa Konseyi Genel sekreteri,

            (a) Onaylama veya kabul kaydı olmaksızın her imzalamayı;

            (b) Onaylama veya kabul kaydı ile her imzalamayı;

            (c) Her onaylama veya kabul belgesi tevdiini;

            (d) Bu maddenin 2.nci fıkrasına uygun olarak, işbu Protokolün yürürlüğe giriş tarihini, 

            Konseye üye Devletlere bildirecektir.

            Yukarıdaki hükümleri kabul zımnında gereği gibi yetkili kılınmış aşağıda imzaları bulunanlar, işbu Protokolü imzalamışlardır.

            Avrupa Konseyi arşivlerinde saklanacak olan işbu Protokol, Fransızca ve İngilizce olarak ve her iki metin aynı derece de geçerli bulunmak üzere, tek nüsha halinde, 6 Mayıs 1963 tarihinde, Strasburg’ta tanzim edilmiştir. Genel Sekreter mümzî Devletlerin her birine bu Protokolün aslına uygun örneklerini tevdi edecektir.