İnsan Hakları  
Resmi Gazete: 30.11.1971 Sayı : 14028 (Asıl) Düstur Tertip:5 Cilt: 11-1 Sahife:200
     
Karar Sayısı : 7/3211 

            Avrupa Konseyi çerçevesinde hazırlanan ilişik "İnsan Hakları ve Temel Özgürlüklerin Korunması Avrupa Sözleşmesine ek 5 sayılı Protokol"un yayımı tarihinde yürürlüğe girmek üzere onaylanması; Dışişleri Bakanlığının 10/9/1971 tarih ve BATI/704-009-AKB-869 sayılı yazısı üzerine 31/5/1963 tarih ve 244 sayılı Kanunun 3 üncü maddesine göre, Bakanlar Kurulunca 29/9/1971 tarihinde kararlaştırılmıştır.

  
                                                                                                          CUMHURBAŞKANI    
                                                                                                            C. SUNAY    
   
Başbakan Devlet Bakanı Başb.Yrd Devlet Bak.Başb.Yrd Devlet Bakanı
N. ERİM S. KOÇAŞ A.KARAOSMANOĞLU M.ÖZGÜNEŞ
       
Devlet Bakanı Adalet Bakanı Millî Sayılı. Bakanı İçişleri Bakanı
D. KİTAPLI İ.ARAR F. MELEN H.ÖMEROĞLU
       
Dışişleri Bakanı V. Maliye Bakanı V. Millî Eğit. Bakanı Bayındırlık Bakanı
S. KOÇAŞ F. MELEN S.OREL C. KARAKAŞ
       
Dış Ekonomik İliş.Bakanı Sağ.ve Sos. Y. Bakanı Güm. ve Tek. Bakanı Tarım Bakanı V.
Ö.DERBİL T. AKYOL H. ÖZALP S. İNAL
       
Ulaştırma Bakanı V. Çalışma Bakanı  Sanayi ve Tic. Bakanı En.ve.Ta.Kay.Bak.V.
C. KARAKAŞ A. SAV A. ÇİLİNGİROĞLU İ.ARAR
Turizm ve Tan. Bakanı  İmar ve İskan Bakanı Köy İşleri Bakanı
E. Y. AKÇAL S. BABÜROĞLU C. AYKAN
Orman Bakanı Genç.ve spor Bakanı Kültür Bakanı V. 
S. İNAL S. ERGUN S. OREL
   
İnsan Hakları ve Temel Özgürlüklerin Korunması Sözleşmesinin 22 ve 40.ncı Maddelerini Değiştiren Sözleşmeye Ek 5 No.lu Protokol

            İşbu Protokolu imzalayan, Avrupa Konseyi üyesi Hükümetler,

            4 Kasım 1950 tarihinde Roma’da imzalanan İnsan Hakları ve Temel Özgürlüklerin Korunması Sözleşmesinin (ileride “Sözleşme” denilecektir) 22. ve 40. madde hükümlerinin uygulanmasının, İnsan Hakları Avrupa Komisyonu (ileride “Komisyon” denilecektir) ve İnsan Hakları Avrupa Divanı (ileride “Divan” denilecektir) üyelerinin görev süreleriyle ilgili bazı güçlüklere yol açtığını.

            Komisyon üyelerinin yarısının ve Divan üyelerinin üçte birinin imkân ölçüsünde her üç yılda bir seçime tabi tutulmalarının sağlanmasının gerektiğini,

            Bu amaçla Sözleşmenin bazı hükümlerinin değiştirilmesinin uygun olacağını dikkate alarak,

            aşağıdaki hususlarda anlaşmışlardır:

            MADDE 1
            Sözleşmenin 22.nci maddesi (2) paragrafından sonra aşağıdaki iki paragraf eklenecektir:

            (3) Komisyon üyeliklerinden imkan ölçüsünde yarısının her üç yılda bir yenilenmesini sağlamak için, Bakanlar Komitesi sonraki bir seçime geçmeden önce, seçilecek üyelerden bir veya birkaçının görev süresinin veya sürelerinin üç yıldan az ve dokuz yıldan çok olmamak şartıyla, altı yıl dışında bir süre olmasına karar verebilir.

            (4) Birden fazla üyenin görev süresinin söz konusu olduğu durumlarda ve Bakanlar Komitesinin yukarıdaki paragrafı uygulaması halinde, görev sürelerinin üyelere dağılımı, Genel Sekreterin seçimden hemen sonra yapacağı kura sonucu belirlenir.

            MADDE 2
            Sözleşmenin 22.nci maddesinin eski (3) ve (4) paragrafları sırasıyla (5) ve (6) paragraflar olacaktır.

            MADDE 3
            Sözleşmenin 40.ncı maddesi (2) paragrafından sonra aşağıdaki iki paragraf eklenecektir:

            “(3) Divan üyelerinden, imkân ölçüsünde, üçte birinin her üç yılda bir yenilenmesinin sağlanması için, İstişarî Meclis sonraki bir seçime geçmeden önce, seçilecek üyelerden bir veya bir kaçının görev süresinin veya sürelerinin altı yıldan az ve oniki yıldan çok olmamak şartıyla, dokuz yıl dışında bir süre olmasına karar verebilir.”

            “(4) Birden fazla üyenin görev süresinin söz konusu olduğu durumlarda ve İstişari Meclisin yukarıdaki paragrafı uygulanması halinde, görev sürelerinin üyelere dağılımı, Genel Sekreterin seçimden hemen sonra yapacağı kura sonucu belirlenir.”

            MADDE 4
            Sözleşmenin 40.ncı maddesinin eski (3) ve (4) paragrafları sırasıyla (5) ve (6) paragraflar olacaktır.

            MADDE 5
            1. İşbu Protokol Sözleşmeyi imzalamış bulunan Avrupa Konseyi üyelerinin imzasına açık olup, bunlar;

            a) Onay veya kabul ihtirazî kayıdı olmadan imzalamakla,

            b) Onay veya kabul ihtirazî kayıdı altında imzalayıp, sonra onaylamak veya kabul etmekle,

            Protokola Taraf olabilirler.

            Onay veya kabul belgeleri Avrupa Konseyi Genel Sekreterliğine verilecektir.

            2. İşbu Protokol, Sözleşmeye Taraf olan bütün devletler bu maddenin 1. paragrafı hükümleri uyarınca Protokola Taraf olur olmaz yürürlüğe girecektir.

            3. Avrupa Konseyi Genel Sekreteri,

            a) Onay veya kabul ihtirazî kayıdı olmayan herhangi bir imzalamayı,

            b) Onay veya kabul ihtirazî kayıdı olan herhangi bir imzalamayı,

            c) Herhangi bir onay veya kabul belgesinin verilmesini,

            d) İşbu Protokolun bu maddenin 2. paragrafı uyarınca yürürlüğe giriş tarihini,

            Konsey üyelerine bildirecektir.

            Yukarıdaki hükümleri kabul zamnında gereğince yetkili kılınmış aşağıda imzaları bulunanlar, İşbu Protokolu imzalamışlardır.

            Aynı geçerlilikte İngilizce ve Fransızca iki metin halinde, Avrupa Konseyi arşivlerinde korunacak tek nüsha olarak, 1966 Ocak ayının 20. günü Strasburg’da düzenlenmiştir. Genel Sekreter imzacı Hükümetlerin herbirine tasdikli örnekler iletecektir.