Milletler Arası Antlaşmalar  
Resmi Gazete: 21.07.1987 Sayı : 19524 (Asıl)Düstur Tertip:5 Cilt: 27 Sahife: 267
 

Milletlerarası Sözleşmeler

Karar Sayısı: 87/11791
Karar Tarihi : 18/04/1987

            Hükümetimiz ile dünya Gıda Programı (WFP) arasında hazırlanan ve Hükümetimiz adına 1 nisan 1987 tarihinde imzalanan WFP/TUR/2819 numaralı ekli “Altı İlde Erozyon Kontrolü ile Ağaçlandırma Projesine Katkıyı Öngören Uygulama Planı”nın onaylanması; Dışişleri Bakanlığı’nın 11/5/1987 tarihli ve EİUE-IV:733.325/WFP/TUR/2819-1213-2411 sayılı yazısı üzerine, 31/5/1963 tarihli ve 244 sayılı Kanunun 3 üncü ve 5 inci maddelerine göre, Bakanlar Kurulu’nca 18/5/1987 tarihinde kararlaştırılmıştır.

      Kenan EVREN Cumhurbaşkanı
T.ÖZAL
     
Başbakan
     
İ.K.ERDEM
K.OKSAY
H.C.GÜZEL 
M.V.DİNÇERLER
Devlet Bak. Başbakan Yrd.
Devlet Bakanı
Devlet Bakanı
Devlet Bakanı
A.TENEKECİ
M.T.TİTİZ
A.KARAEVLİ
A.BOZER
Devlet Bakanı
Devlet Bakanı 
Devlet Bakanı
Devlet Bakanı
M.O.SUNGURLU
Z.YAVUZTÜRK
Y.AKBULUT
V.HALEFOĞLU
Adalet Bakanı
Milli Savunma Bakanı
İçişleri Bakanı 
Dışişleri Bakanı 
H.H.DOĞAN
M.EMİROĞLU 
İ.S.GİRAY
M.KALEMLİ
Maliye ve Gümrük Bakanı V.
Milli Eğt. Genç. ve Spor Bak. 
Bayındırlık ve İskan Bakanı
Sağlık ve Sos. Yard. Bakanı 
V.ATASOY
H.H.DOĞAN
M.V.DİNÇERLER
Ulaştırma Bakanı
Tarım Orman ve Köy işleri Bakanı
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı V.
M.T.TİTİZ
S.N.TÜREL
A.M.YILMAZ
Sanayi ve Ticaret Bakanı V.
Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı 
Kültür ve Turizm Bakanı

TÜRK HÜKÜMETİ İLE BİRLEŞMİŞ MİLLETLER DÜNYA GIDA PROGRAMI (DGP) ARASINDA ANLAŞMAYA VARILAN VE ALTI İLDE EROZYON KONTROLU İLE AĞAÇLANDIRMA PROJESİNE KATKIYI ÖNGÖREN UYGULAMA PLANI
(DGP PROJE NO. 2819)

            Türk Hükümeti (bundan böyle Hükümet olarak anılacaktır) ile Birleşmiş Milletler Dünya Gıda programı (bundan böyle DGP olarak anılacaktır) arasında 23 Mayıs 1968’de imzalanan ve Dünya Gıda programının yardımını öngören anlaşmaya, ve

            Hükümetin 6 ilde yapılacak erozyon kontrolü ve ağaçlandırma faaliyetlerine DGP’den katkı isteğine, ve

            DGP’nin bu katkıyı sağlamaya karar vermesi üzerine,

            ve şimdi de Hükümet ve DGP bu projenin tatbikinde karşılıklı işbirliği yapmayı arzulamaları üzerine, aşağıdaki hususlarda karara varılmıştır:

          MADDE 1
            Hükümet Projesinin Amaç ve Tanımı İle DGP'nin  Katkısı
            Türkiye’nin tomografisi çok engebeli olup ortalama yükseklik deniz seviyesinden 1,100 metredir. Hükümet 1981’de ayrıntılı bir toprak erozyonu araştırması yapmıştır. Bu araştırma, toplam arazinin yüzde 59 unun “çok şiddetli” veya “şiddetli” olarak erozyona uğradığını saptamıştır. Resmi tahminlere göre, her yıl erozyonla taşınan toprak miktarı 380 milyon ton civarındadır. Bu nedenle erozyon Türkiye’de çok yaygın bir problemdir. Buna sarp yamaçların mevcudiyeti, iklimin yarı-kurak oluşu ve doğal örtünün yok edilmesi neden olmuştur. Orman arazisi 20.2 milyon hektar olup bu Türkiye’nin yaklaşık olarak toplam arazisinin yüzde 25 ini teşkil etmektedir. mamafih, bu orman arazisinin yüzde 55’i bozuk yapıda olup üzerinde hiçbir üretim yapılamamaktadır.

            Hükümetin konu ile ilgili genel politikası, mevcut ormanları koruma ve orman sahalarını genişletme programı ile çerçevelenmiştir. bu amaçla uzun vadeli bir plan (50 yıllık) yapılmıştır. Bu plan; 6,650,000 hektarlık Devlet arazisinin ağaçlandırılmasını ve 3,450,000 hektarlık bir otlatma sahasının geliştirilmesini öngörmektedir.

            Bu milli plana göre, 1985-89 yılları arasındaki 5 yıl içinde ülke çapında 675,000 hektarlık bir arazi ağaçlandırılacak ve 85,000 hektarlık arazi üzerinde de erozyon kontrole çalışmaları yapılacaktır.

            Hükümet, erozyon kontrole ve ağaçlandırma ile ilgili çeşitli çalışmalara DGP’nin katkıda bulunmasını istemiştir. Amaç; sel ve heyelanlardan köyleri, tarım arazilerini, yolları ve tren hatlarını korumak, barajların birikinti ile dolmalarını önlemektir.

            Yapılacak faaliyetler, önceleri ormanla kaplı olan fakat sonradan düzensiz kesim ve aşırı otlatma neticesi bozulan Devlete ait dağlık araziler üzerinde erozyona karşı alınacak tedbirlerle başlayacaktır. Bu proje ile orman Genel Müdürlüğünce aşağıdaki faaliyetler gerçekleştirilecektir:

            26,200 hektar erozyon kontrolü,
            19,000 hektar ağaçlandırma,
            13,100 hektar mera ıslahı, ve
            103,2 milyon fidan üretimi.

            Buna göre, beş yıl içerisinde toplam 58,300 hektarlık alan üzerinde proje çalışmaları yapılacaktır.

            Türkiye 67 ile ayrılmıştır. DGP’nin katkıda bulunacağı saha olarak Türkiye’nin doğu ve güney-doğusunda bulunan Adıyaman, Elazığ ve Erzincan ile doğu ve kuzeyinde bulunan Çorum, tokat ve kastamonu olmak üzere 6 il seçilmiştir.

            Bu seçim, aşağıdaki nedenler göz önünde bulundurularak yapılmıştır:
            a) Bu iller toprak erozyonu yönünden en fazla zarar gören bölgeler olup sık sık meydana gelen sel ile heyelanlar köyleri, tarım arazilerini ve barajları tehdit etmektedir. Bu iller “çok şiddetli” erozyona uğramış bölge klasifikasyonuna girmektedir.

            b) Bu iller, ülkenin en fakir bölgeleri olup buralarda kişi başına düşen gelir ortalama 320 dolar civarındadır. Toprak erozyonunun çok şiddetli olduğu yörelerde ise bu gelir daha da düşmektedir. bu altı il, Hükümetin kalkınmada öncelikli olarak seçtiği iller içine girmektedir.

            Çalışmalar, altı ilde mevcut 20 havzada Devlete ait dağlık arazilerde yapılacaktır. Bu işlerin ayrıntılı bir dökümü EK 1. (a) da gösterilmektedir.

            Erozyon Kontrolü ve ağaçlandırma. Orman örtüsünün tahribi, dik yamaçlarda uygun olmayan tekniklerle ziraat yapılması ve aşırı otlatma sonunda bu sahalar bozulmuş ve dengesiz bir çevre ortaya çıkmıştır. Bunun neticesi olarak toprak aşınmakta, tarım arazileri tehdit edilmekte ve verim düşmektedir. Proje sahalarındaki 93 köyün hayatiyeti seller, bölgedeki birçok reservuarlar da sedimantasyon tehdidi altındadır. bu durum, havza amenajmanı ile toprak koruma işlemlerinin acil olarak başlatılmasını gerektirmektedir.

            Proje havzalarının en kritik yönünü orman örtüsü  teşkil etmektedir. okman örtüsü ekolojik dengenin temini ve su sistemlerinin geliştirilmesi için şarttır. Ağaçlandırmadan önce, aşağıda açıklandığı gibi arazi teraslanacak, sel yarıntılarını kontrol altına alınacak ve yamaçların stabilizasyonu sağlanacaktır:

            - Teraslar. Yüzde 55’e kadar meyili dağlık arazilerde seki terasları inşa edilecektir. Bunlar, toprak erozyonu için gerekli ana kontrolü sağlayacaklardır. Teraslar yapıldıktan sonra toprağın derin ve verimli olduğu dolgu kısmına orman ağaçları dikilecektir. Teraslar yapıldıktan sonra toprağın derin ve verimli olduğu dolgu kısmına orman ağaçları dikilecektir. Terasların toplam uzunluğu 1 hektarda 3,500 m. yi geçmeyecektir. İki teras arasındaki mesafe arazinin meyline, yağmur yoğunluğuna, toprak derinliği ve geçirgenliği ile vejetalin örtüye göre 2.5 ile 3.0 m. arasında değişecektir.

            - Sel yarıntı ve derelerinin ıslahı. Bu tip çalışmada ilk prensip yarıntılardan akacak su miktarlarını mümkün olduğu derecede azaltmaktır. Havza rehabilitasyonunda yarıntıların stabilize edilmesi önemli, fakat kaynağı kesme operasyonu ve yüzeysel erozyon nedeniyle çok kompleks bir olaydır. Sel yarıntı ve kanal erozyonu proje sahasında önemli bir olay olarak kendini göstermektedir. Sel deresi ıslahı ve silitasyon tutma amacıyla havzada bulunan taş ve kuru odunlarla kademeli olarak ıslah sekileri yapılmaktadır. Bunlardan amaç suyun akış şiddet ve miktarını azaltmaktır.

              - Çürük yamaçların stabilizasyonu. Ciddi bir kayma tehlikesi olan çürük yamaçlarda uygulanan bu metot 3 ila 10 cm. eninde ve 100 cm. uzunluğunda odun kazıkların toprağa 100 cm. aralıkla çakılması ile oluşturulur. Sonradan bu kazıkların arası ağaç dalları ile örülür. bu teknik, düşen taşlara karşı koruyucu bir rol oynayacaktır. Bundan sonra sahaya ağaçlandırma yapılabilir.

            Mera ıslahı. Başarılı bir ağaçlandırmanın ön koşullarından biri de, aynı anda mera sahalarının da geliştirilmesidir. Bu sayede köylüler, ormanı otlatma sahası olarak kullanma yerine, mera sahalarını kullanma imkanı bulabileceklerdir. Yetkililer, ıslah edilen meralarda bir rotasyon sisteminin uygulanmasını sağlayacaklardır. tecrübeler göstermiştir ki bunu başarabilmek için orman sahalarının otlatma dörtte birinin mera olarak geliştirilmesi gerekmektedir. Düz veya yumuşak yamaçlar, köylülerle Orman Genel müdürlüğü arasında yapılacak görüşmeler sonunda, mera geliştirilmesine alınacaktır.

            Meralar temizlenecek ve erozyon, teraslama ve yarıntı kontrolü yolu ile durduracaktır. Bu saha çitle çevrilecek ve korunga (sainfoin=Onobrichis sativa) veya yeşil baklagiller (vetch=Vicia) gibi yem bitkileri tam olarak yerleşinceye kadar yasaklanacaktır. Otlatma rotasyonu için bir ana plan yapılacak ve bunun uygulanması köylüler rotasyona inandıkları ve mesuliyet yüklenebildikleri zamana kadar ormancılar tarafından takip edilecektir.

            Fidan üretimi. Orman Genel Müdürlüğü ağaçlandırma için gerekli fidanları kendi fidanlıklarında üretecektir. Mümkün olduğu nispette fidanlar proje sahalarına yakın fidanlıklardan temin edilecektir. Yakın fidanlıklarda mevcut olmadığı takdirde, ihtiyaç diğer illerden temin edilecektir.

            Kastamonu, Çorum, Tokat ve Elazığ’daki fidanlıklar, projenin gereksinimi kadar fidan yetiştirecek kapasitededirler. Erzincan ve Adıyaman illeri ise, gereksinimlerini karşılamak için diğer komşu illerden de fidan temin etmek zorunda kalacaklardır.

            Dikilecek ağaç çeşitleri iğne yapraklılar (Pinus nigra, Pinus brutia, Pinus silvestris ve Cedrus libani) ile geniş yapraklı ağaçlar (Quercus sp., Robinia pseudoacasia, Elagnus angustifolia, Juglans regia, Prunus mahalep, Aianthus glandulosa, Prunus amygdalus, Populus nigra veya Euroamericana) olacaktır.

            Kerestelik ağaç çeşidi seçiminde, çevrede eskiden mevcut ağaç çeşitleri dikkate alınacaktır. Eski meraları ağaçla koruma icap ettiğinde, meyve ağaçları tercih edilecektir. Islah sekileri arkasında, dere boylarında ve nehir yataklarında, derin toprak ve bol su isteyen ağaç cinsleri seçilecektir.

            Proje sahaları sarp yamaçlarla kaplı olunduğundan işin çoğunun elle yapılması gerekecektir. Bu nedenle makine kullanımı çok sınırlı olacaktır.

            20 havzada yapılacak olan işlerin aşağıda gösterildiği gibi; 93 köyü, bir büyük barajı (Atatürk Barajı) ve 7,480 hektar tarım arazisini sellerden koruyacağı ve 1,394 hektarlık bir sahayı da yeniden kullanıma açacağı tahmin edilmektedir.
 
 

İl  Köy sayısı (birim) Korunacak kasaba ve köy sayısı (birim)  Korunacak tarım arazisi (hektar) Yeniden üretime kazandırılacak tarım arazisi (hektar)
Kastamonu 38 38 1571 110
Tokat 11 7 345 513
Çorum 33 33 64 21
Erzincan  14 14 500 250
Elazığ 20 1 - -
Adıyaman 42 (*) 5000 500
Toplam 158 93 7480 1394

            (*) Fırat nehri üzerindeki Atatürk barajının korunması.

            DGP’nin sağlayacağı gıda maddeleri, asgari ücreti takviye etmede kullanılacaktır. ücret ve gıda yardımı paketi, şu faydaları sağlayacaktır: a) toprak koruma, ağaçlandırma ve fidanlık işleri için gerekli işçi sayısını temin etmek; b) proje sahalarında yaşayan ve gelir üyeleri çok düşük olduğu için güçlükle geçinen halka, yeni bir gelir kaynağı sağlamak; c) sonuç olarak kırsal bölgeden şehirlere olan göçü durdurmak.

            DGP’nin sağlayacağı gıda yardımının, şimdiki yerel değerlendirmelere göre günlük 1.20 dolar 1 civarında olacağı tahmin edilmektedir. Bu, işçilere ödenecek ortalama asgari ücret olan iki dolarla birlikte cazip bir miktar oluşturacaktır. Yaklaşık 3.20 dolar tutacak olan bu miktar, başka sektörlerce kırsal sahalarda ödenmekte olan 2.24 - 2.98 dolarla kıyaslanabilecektir.

            Çeşitli faaliyetler için gerekli iş günleri EK I. (b) de gösterilmiştir.

             MADDE II
          DGP’nin Yükümlülükleri
            Bu uygulama planının diğer bölümlerinde DGP ile Hükümet arasında anlaşma sağlanan koşullara ek olarak, DGP aşağıda belirtilen özel yükümlülükleri üzerine almayı taahhüt eder:

            1. Gıda yardımının temini
            a) DGP, aşağıda miktarları belirtilen gıda maddelerin mersin limanında (veya mersin limanının izdihamı halinde Hükümetin bildireceği diğer bir limanda) teslim edecektir. Bu gıdalar hiç bir şekilde aşağıda belirtilen miktarlardan fazla olmayacak ve toplam değeri (nakliye, gözetme ve yerel denetim maliyetleri de dahil olmak üzere) yaklaşık 8,716,640 doları geçmeyecektir.  ( Bütün parasal değerler A.B.D. Doları cinsinden ifade edilmektedir, aksi olduğu takdirde belirtilecektir)

            (i) 13,733 metrik ton pirinç

            (ii) 1,177 metrik ton bakliyat*

            (iii) 1,177 metrik ton bitkisel yağ

            (iv)    785 metrik ton şeker*

            b) DGP yardımı, gıda maddelerinin dağıtımına başlanıldığı tarihten itibaren beş yıl süre ile sağlanacaktır.

            c) Yukarıda belirtilen gıda maddeleri taksitler halinde ve projenin o andaki ihtiyaçları göz önünde bulundurularak sevk
olunacaktır. İlk taksit Hükümetin madde III.3’e uygun olarak hazırlık önlemlerini aldığını DGP’ye bildirmesinden sonra ilk fırsatta sevk edilecektir. Aralık 1988 bitiminden sonra yapılacak sevkıyatlar genel olarak kaynakların mevcudiyetine, özel olarak da ayrı ayrı her gıda maddesinin var olmasına bağlı olacaktır.

            d) DGP, Mersin limanına (veya izdiham halinde Hükümetin bildireceği diğer bir limana) sevk olunacak bütün gıda maddelerinin uygun bir şekilde sigortalanmasını sağlayacak ve gereği halinde DGP tarafından tayin edilecek bağımsız bir gözetme şirketinin vereceği rapor esas alınarak sigorta acenteleri nezrinde tazminattan talebinde bulunacaktır. Gıda maddeleri, salim varış esasına göre teslim edilecek, ancak önemli bir kayıp veya hasar meydana gelmişse DGP, mümkün olduğu kadar, kaybolan veya hasar gören gıda maddelerinin yerine yenilerini gönderecektir.

            e) DGP, imkanları oranında, Hükümeti gıda maddelerinin ikmaline ilişkin gelişmelerden haberdar edecektir.

            2. Denetleme ve Danışmanlık hizmetleri
            a) DGP, gıda maddelerinin manipülasyonu, depolanması, nakliyesi ve dağıtımı ile ilgili konularda Hükümete gerekli danışmanlık hizmetlerini sunacaktır.

            b) DGP, gıda maddelerinin manipülasyonu, depolanması, nakliyesi ve dağıtımı ile ilgili denetleme işlerinde Tarım, Orman ve Köy işleri Bakanlığı’na yardımcı olmak ve tavsiyelerinde bulunmak üzere Türkiye’de mukim bir DGP Uygulama müdürünün hizmetlerini sağlayacaktır.

            3. Proje Değerlendirmesi
            a) DGP, Hükümetle işbirliği yaparak ve gerektiğinde diğer Birleşmiş Milletler Kuruluşlarıyla koordinasyon sağlayarak, aşağıdaki hususlar çerçevesinde projenin değerlendirmesini yapabilir:

            i) Yürütülen faaliyetlerin etkinliği;

            ii) Gıda yardımının amacına ne derece ulaştığı;

* DGP bakliyat ve şekeri, yerel pazarda bulunma durumuna ve fiyatların uygunluğuna bağlı olarak ülke içinden satın alacaktır.
iii) Projedeki tahıl, yemeklik yağ, bakliyat, şeker ve benzeri ürünlerin Türkiye’de iç üretimi ve pazarlaması ile Türkiye’nin bu ve bunun gibi gıda maddeleri ile ilgili dış ticareti üzerindeki etkileri,

            iv) Gıda yardımının, faydalanan kişilerin beslenme düzeylerine ve ülkenin ekonomik ve sosyal kalkınmasına olan uzun vadeli etkileri.

            b) Proje ile ilgili olarak hazırlanacak herhangi bir ara veya bitiş değerlendirme raporu, görüşü alınmak üzere Hükümete sunulacak ve daha sonra Hükümetin görüşleri ile birlikte bu raporlar Birleşmiş Milletler/FAO Gıda yardımı politika ve
Programları Komitesi’ne sunulacaktır.

            MADDE III
            Hükümetin Yükümlülükleri
            Bu uygulama planının diğer bölümlerinde Hükümet ile DGP arasında üzerinde anlaşmaya varılan koşullara ek olarak, Hükümet aşağıdaki belirli yükümlülükleri üzerine almayı taahhüt eder:

            1. Uygulamada sorumluluk
            a) Proje Hükümetin sorumluluğu altında uygulanacaktır. Hükümet gerekli bütün personel, bina malzeme, teçhizat, hizmetler ve nakliyatı kendi veya diğer kaynaklardan temin edecek ve Madde II’de belirtilen DGP yükümlülüğü dışında olan ve projenin tatbikatı için gerekli olan bütün masrafları karşılayacaktır.

            b) Hükümet, Dışişleri Bakanlığı Uluslararası Ekonomik Kuruluşlar Genel Müdürlüğü’nü proje ile ilgili politik konularda Hükümet ile DGP arasında irtibat sağlamakla görevlendirmiştir. Hükümet; ayrıca Tarım orman ve Köy işleri Bakanlığı, Orman Genel Müdürlüğü, Araştırma Planlama ve Koordinasyon Daire Başkanlığı da projeyle ilgili diğer tüm ayrıntılı hususlarda Hükümet ile DGP arasında irtibat sağlamakla görevlendirmiştir. Projenin teknik uygulaması Orman Genel Müdürlüğü’ne bağlı Ağaçlandırma ve Silvikültür Daire Başkanlığı tarafından yürütülecektir.

            c) Hükümetin sorumlulukları aşağıdaki hususları kapsayacaktır:

            i) Gıda yardım personeli: Bir proje idarecisi, 3 proje idare yardımcısı, 6 depo ve teslimat kontrolörü, 50 depo sorumlusu, bekçi ve dağıtıcı, 50 muhasebeci, katip ve diğer idari memur, 2 murakıp, 50 genel servis personeli (şoförler dahil), 2 depo tasdikçisi, ile

            Teknik personel: 25 orman mühendisi, 36 orman teknisyeni, 5 bölge müdürü, 6 toprak muhafaza ve mera ıslahı grup müdürü ve 6 ağaçlandırma grup müdürü için toplam 3,200,000 dolar karşılığı bir harcama yapmak.

            ii) Gemiden boşaltma ve limandaki muameleler için yaklaşık
            85,000 dolara tekabül eden bir harcama yapmak.

            - DGP tarafından layner koşullarına göre sevk edilen gıda maddeleri rıhtıma indirildikten sonra Hükümetçe teslim alınacak ve burada Hükümetin mülkiyeti altına girecektir. Mavna ile taşımak gerekirse, Hükümet gıda maddelerini gemiden mavnaya yüklenirken teslim alacaktır. Ancak, eğer mavna ile taşıma gemi acentasının sorumluluğu altında ise ve/veya gemi acentası tarafından ayarlanmışsa Hükümet malları mavnadan rıhtıma indirildikten sonra teslim alacaktır.

             - Gıda maddeleri, DGP ile gemi sahipleri veya gemi sahipleri adına hareket edenlerce uzlaşmaya varılmış olan çartır partiye göre sevk edilmişse, bu gıda maddeleri, geminin ambarında iken veya mavna ile taşıma durumunda açık deniz gemisinin ambarlarında, gıda maddeleri geminin tahliye donanımında iken hükümet tarafından teslim alınır.

            - Gıda maddelerinin karayolu ile ithali halinde, anılan maddelerin hükümet tarafından teslim alınması, daha önceden kararlaştırılmış tesellüm noktasında (veya noktalarında) olur.

            - Her halükârda Hükümet geminin, kamyonun veya diğer nakil araçlarının en çabuk şekilde tahliyesini sağlayacaktır.

            - Tesellüm noktasından itibaren, aralarında ithal resmi, vergisi ve harçları ile liman, iskele, mavna, toprak bastı, ayırma, depolama ve buna benzer masraflar olan tüm masraflar Hükümetçe karşılanacak veya hükümet bu ücretlerden feragat edecektir.

            - DGP ile Gemi Sahipleri veya Gemi Sahipleri adına hareket edenlerce uzlaşmaya varılmış olan çartır partiye göre sevk edilen gıda maddelerinin tahliyesi esnasında Hükümetin malı getiren gemi veya aracın rıhtıma anında yanaştırılmasını ayarlayamaması ve/veya tahliyeyi zamanında yapamaması halinde ortaya çıkacak gecikme (demorej) Hükümet tarafından karşılanacaktır.

            - Diğer tüm taşıma kontratlarında, Hükümetin tahliyeyi çabuk gerçekleştirememesinden oluşan hasarlar Hükümetin sorumluluğu altında olacaktır.

            - Eğer yukarda belirtilen ücretler DGP’ce ödenirse, bu ücretler geciktirilmeden DGP’na Hükümetçe iade olunacaktır.

            - Taşıyıcı veya sigorta acentası nezdinde zayiat ve/veya hasar hususunda gereken girişime zemin hazırlamak üzere bir tesellüm tutanağının hazırlanmasını temin için Hükümet tahliye esnasında veya tahliyeden sonra gıda maddelerinin durumunu tespit edecek olan ve DGP’ce tayin edilen bir gözetme şirketine faaliyette bulunması için izin verecektir.

            - Bu bölümde bahsi geçen hususlara ters düşmemek koşuluyla, tesellüm noktasından önce meydana gelecek zayiat ve/veya hasarların tazmini için deniz veya kara taşıyıcısına açılacak davaları takip etmek, davadan vazgeçmek veya karşı tarafla uzlaşmaya varmak hakkı yalnızca DGP’nindir. Eğer malın mülkiyeti Hükümete geçmiş bulunuyorsa, hukuki duruşmalarda Hükümet, ismini kullanabilmesi ve Hükümet adına davayı takip etmesi için DGP’ye yetki verecektir.

            - Yukarıdaki “malların Hükümet mülkiyetine girmesi” hususunun tanımını tek yönlü olarak yorumlamamak kaydıyla, DGP, malların fiziksel olarak tesliminin “tesellüm noktasının” ötesinde olduğu hallerde bu iki nokta arasında oluşabilecek zayiatı talep etmeye Hükümet adına yetki sahibi olacaktır.

            - Malların yukarıda belirtildiği şekilde Hükümetçe alınmasının zamanı ve yeri konşimentonun ciro edilmesi veya gönderilmesinden etkilenmeyecektir. Konşimentonun ciro edilmesi veya gönderilmesi Hükümete veya DGP’ye idari yönden kolaylık sağlamak amacını gütmektedir.

            - Çartır gemilerle döküm şeklinde sevkıyat yapılması halinde, konşimento da belirtilen ağırlıklar DGP ve alıcı Hükümet arasında nihai ağırlıklar olarak kabul edilecektir. Geminin gelişinde gemideki yükün miktarı DGP tarafından düzenlenecek bir ön inceleme ile en yakın bir tahmin olarak belirlenecektir. Eğer yapılan bu kaba araştırma güvertedeki malın ağırlığı ile konşimento ağırlığı arasında esaslı bir farklılık gösterirse, DGP ile Hükümet tam işbirliği halinde bu farklılığı daha derinlemesine araştıracaktır. Tahliyenin tamamlanması halinde gemide herhangi bir malın kalıp kalmadığından emin olmak alıcı Hükümetin sorumluluğudur. Eğer gemi malı taşırken birden fazla limana uğramışsa her limanda doğru miktarda mal boşaltıldığını araştırmak tekrar alıcı Hükümetin sorumluluğundadır. nn

            - “Tam Konteynır Yükü” (Full Container Load-FCL) koşullarına göre yapılan sevkıyatlarda Hükümet konteynerlerin boşaltılmasından sorumludur. DGP’ce görevlendirilen gözetme şirketi tahliye limanında gemiden indirilen konteynerlerin boşaltılmasında hazır bulunacaktır. Bu sırada yükte herhangi bir hasar veya zayiat görülürse, bunun malların DGP’nin sorumluluğu altında olduğu süre içerisinde meydana geldiği kabul edilecektir.

            Eğer konteynerler limanda açılmadan proje sahalarına nakledilirse. DGP’nin tayin ettiği gözetme şirketi açılmaya nezaret etmek için buralara seyahat etmek mecburiyetinde değildir. böyle hallerde, eğer noksanlık veya hasar varsa bu Hükümete ait olacak ve tazminat istenemeyecektir.
 

            iii) Taşıma Masrafları: DGP’ce sağlanacak gıda maddelerinin Mersin limanından depolama merkezlerine nakliyesi için yaklaşık 1,096,680 dolar; depolama yerinden nihai dağıtım noktalarına nakliyesi için de yaklaşık 590,520 dolar eşdeğerinde harcama.
            iv) Uygun depolama: Uygun depo binaları, depo kontrolü, depo hijyeni, dezenfektasyon, fumigasyon ve/veya gıda maddelerinin tekrar elden geçirilmesi masrafları için yaklaşık 253,080 dolar eşdeğerinde harcama.

            v) Tekrar ambalajlama: DGP gıda maddelerinin dağıtımında tekrar paketleme masrafları için 10,000 dolar eşdeğerlerinde harcama.

            vi) İşçiler için ücret: Projede kullanılacak işçilerin nakit ücretleri için yaklaşık 15,700,000 dolar eşdeğerinde bir harcama.

            vii) DGP büro giderleri: madde II. 2(b) de bahsi geçen DGP Uygulama müdürünün Ankara’da mevcut bürosu için büro donanım, malzeme sekreterlik ve ulaşım hizmetleri ile dahili haberleşme imkanları eğer aynen sağlanmıyorsa, Hükümetin bu giderlere nakit katkısı Hükümetle DGP arasında her yıl görüşülerek saptanacaktır.

            vii) Levazım, ikmal ve diğer hizmetler: Bunlar için gerekli 4,800,000 dolar karşılığı bir harcama.

            d) Hükümet, Orman Genel Müdürlüğü ile Sağlık ve sosyal Yardım Bakanlığı arasında gerekli işbirliğini sağlayacak ve projenin sağlık yönüne gereken dikkatin verilmesini temin edecektir.

            2. Gıda maddelerinin kullanımı:
            a) Projenin toplam iş günü gereksiniminin 7 847 460 olacağı tahmin edilmektedir. Bu da 1 ailenin 5 kişiden müteşekkil olduğu kabul edilerek 39 237 300 aile rasyonuna tekabül etmektedir.

            DGP’ce sağlanan gıda maddeleri her ay dağıtılacaktır.

            tespit edilen rasyonlar aşağıdadır:
 

Gıda maddesi  Kişi başına rasyon (Gram)  Aile rasyonu (Gram)
Pirinç 350 1,750
Bakliyat 30 150
Bitkisel yağ 30 150
Şeker 20 100

            İşçilerce her iş yerinde aylık olarak yerine getirilecek toplam iş günleri adedi ve hedefler daha önceden planlanacaktır. Aylık dağıtım bu plana göre tamamlanan işe uygun olarak yapılacaktır.

            b) Hükümet, yeni gıda maddelerinin işçiler tarafından doğru kullanımı hakkında gerekli tedbirleri alacak ve icap ettiği takdirde gerekli eğitimi sağlayacaktır.

            c) Hükümet, DGP’ce sağlanan gıda maddelerinin dağıtımını kontrol etmek ve yasal olmayan satışını önlemek amacıyla kesin ve etkin önlemler alacaktır.

            d) Hükümetin, DGP’ce sağlanan gıda maddelerinin herhangi bir bölümünü yukarıda Madde III. 2 (a) da belirtilen şekilde değerlendirmemesi halinde Madde IV. 4 (b) nin uygulanmasına hiç gerek kalmaksızın, DGP bu gıda maddelerinin ilk tesellüm yerine iadesini isteyebilir

.             3. Projenin başlatılması için hazırlık
              a) Projeye gıda yardımın başlatılması için gerekli hazırlıkların tamamlanmasından sonra Hükümet yazılı olarak DGP’ye harcamalarla ilgili olarak ayrılan fonlar hakkında bilgi verecek ve Madde III. 1 (c) de belirtilen hükümlerin her biri için yapılan düzenlemeler ile gıda yardımından yararlanacak kişi sayısının en son tahmini ve buna ilişkin olarak ilk partide sevk edilmesi istenen gıda maddelerin miktarlarını bildirecektir.

            b) Hükümet, bir önceki paragrafta belirtilen önlemleri en süratli şekilde almak için çaba gösterecektir. Bu uygulama planının imzalanmasını takip eden üç ay içersinde Hükümet projeyi uygulamak için hazır olduğuna dair hazırlık mektubunu vermez ve söz konusu üç aylık süre sona ermeden önce bu gecikmenin nedeninin Hükümetin kontrolü dışındaki faktörlere bağlı olduğu DGP’ye bildirilmezse, DGP projenin uygulanmasını erteleme, gıda yardımının miktar ve bileşimini azaltma ve değiştirme veya projeyi iptal etme hakkını saklı tutmaktadır.

            4. Kanun ve Yönetmelikler
            Hükümet projenin başlatılmasından önce gereken yasaların veya idari yönetmelik, tüzük ve kararnamelerin çıkarılmasını sağlayacaktır.

            5. Projenin takibi için imkan ve kolaylıklar
            Hükümet, projenin bütün safhalarında uygulamaları takip edebilmeleri amacıyla DGP yetkililerine ve danışmanlarına gerekli imkan ve kolaylıkları sağlayacaktır.

            6. Proje ile ilgili bilgiler
            a) projenin uygulanışı veya Hükümetin bu uygulama planı çerçevesinde yükümlülüklerini yerine getirişi ile ilgili olarak DGP’nin isteyebileceği belge, hesap, kayıt, bildiri, rapor ve diğer evraklar, Hükümetçe DGP’ye sağlanacaktır.

            b) İlerleme raporları:Her üç aylık devre sonunda Proje Müdürlüğü bu uygulama planının ekinde belirtilen bilgileri içeren ve projenin ilerlemesini gösteren bir rapor düzenleyerek DGP’ye verecektir.

            c) Hesaplar: Hükümet, DGP tarafından sağlanan gıda maddelerinin hesabını diğer proje masraflarından ayrı olarak tutulacak ve her yıl (yıl teriminden proje için sevk edilen ilk parti DGP gıda maddeleri teslim alındıktan sonra geçen 12 ay veya Hükümetçe belirlenen mali yıl sonu ifade edilmektedir) bu giderler hakkında bir rapor verecektir. Proje bitişinde (Bitiş terimi uygulama planının Madde IV. 3 hükmünde belirtildiği gibidir) Hükümet Murakıplarınca tasdik edilmiş nihai hesap raporları DGP’ye iletilecektir. Hesaplar, DGP’den teslim alınan her gıda maddesini ayrı ayrı gösterip bu gıda maddelerinin ne miktarda alındığını, depolara girişi ve çıkışını, zayi olan ve geriye kalan miktarları, dağıtılan miktarlarla dağıtımdan yararlananların sayısını, gerçekleştirilen toplam tasarrufları, geliştirilmiş veya inşa edilmiş olan sosyal ve diğer tesislerin değerini gösterecektir.

            7. Projenin amacının devam ettirilmesi
            Hükümet, DGP yardımı sona erdikten sonra da projenin temel amacı doğrultusunda faaliyet göstermeye devam edecektir.

           MADDE IV
            Genel Hükümler
            1. Bu uygulama planının hükümleri bu dokümanın başında bahsi geçen Temel Anlaşma ışığı altında yorumlanacaktır.

            2. Bu uygulama planı Hükümet ve DGP tarafından imzalandıktan sonra yürürlüğe girecektir.

            3. Proje, DGP’ce sağlanan gıda maddelerinin hak sahiplerine dağıtımı tamamlandıktan ve gerçekleştirilen bütün tasarrufların tamamen yatırıma dönüştürülmesinden sonra bitmiş sayılacaktır.

            4. a) Bu uygulama planı, tarafların karşılıklı uygun görüşü ile mektup alıp vermesinde ifadesini bulduğu şekilde değiştirilebilir veya iptal edilebilir.

            b) Taraflardan biri bu uygulama planı çerçevesinde üzerine aldığı yükümlülüklerden herhangi birini yerine getirmezse, (i) diğer taraf karşı tarafa yazılı olarak bildirmek suretiyle kendi yükümlülüklerini yerine getirmeyi durdurabilir veya (ii) karşı tarafa 60 gün önceden yazılı bildiride bulunmak koşuluyla uygulama planını yürürlükten kaldırabilir.

            c) Proje tamamlandığı ve uygulama planı tarafların karşılıklı uygun görmesi ile yürürlükten kaldırıldığı zaman, o tarihte Türkiye’de kullanılmamış DGP gıda maddeleri bu uygulama planına taraf teşkil edenlerin karşılıklı uyuşması ile değerlendirilecektir.

            d) DGP gıda maddelerinin dağıtımının tamamlanmasından sonraki 2 yıl içerisinde harcanmamış olarak kalan DGP fonları Türkiye’deki DGP programı çerçevesinde bulunan diğer amaçlar için kullanılabilir ve bu fonların kullanımı Hükümet ile DGP arasında yapılan bir anlaşmayla sağlanabilir.

            5. Bahsi geçen Temel Anlaşmanın V. maddesi altında Hükümetin üzerine aldığı yükümlülükler ve projenin veya bu anlaşmanın yukarıda yazılı 4 üncü maddesinin sona ermesinden sonra da devam edecek. Bu devamlılıklar, DGP’nin projeyi tasfiye etmesine ve mülk, fon ve diğer ilgilileri ile görevlerini geri çekmesi haline kadar devam edecektir.

            Bunun belgesi olarak, metot ve şekline uygun surette yetkili imza sahiplerince, iş bu uygulama planı imzalanmıştır.

            İngilizce olarak üç nüsha düzenlenmiştir.

            Ankara’da 1.4.1987 tarihinde Türk Hükümeti adına

Füsun Çetintaş
Dışişleri Bakanlığı
Uluslararası Ekonomik
Kuruluşlar Daire Başkanlığı
İmza


           Ankara’da 26.1.1987 tarihinde Dünya Gıda Programı adına

Kamil B.Raif
Dünya Gıda Programı
Faaliyetleri Başkanı
Temsilci Yardımcı
İmza


EK I (a)

FAALİYETLERİN DÖKÜMÜİl 
Erozyon Kontrolü (ha) Mera Islahı (ha) Ağaçlandırma (ha) Fidanlıklar Tüpsüz Tüplü (bin fidan 
Adıyaman  4000 2000 3500 16500 622
Elazığ 6500 3250 2000 18700 1405
Erzincan  3950 19725 3500 16390 522
Çorum 6500 3250 3000 20900 826
Tokat 2750 1375 3000 12650 202
Kastamonu 2500 1250 4000 14300 215
Toplam 26200 13100 19000 99440 3792

EK I (b)

            Çeşitli faaliyetler için iş günü ihtiyaçları aşağıdaki gibi kararlaştırılmıştır:

DGP YARDIMI İLE YAPILACAK İŞLER

Faaliyetler  Birim Hedef İş günleri / Birim Toplam İş günleri 
Erozyon kontrolü ha 26 200 147 3 815 400
Teraslama     63  
Dikim     24  
Islah sekileri (kaya veya ağaçtan yapılma)      4  
Çit yapımı (örme, ağaç veya tel)     20  
Tohumlama-canlandırma      1  
Bakım ve tekrar dikim     34  
Yollar     1  
Ağaçlandırmama ha 19 000 143 2 717 000
Toprak hazırlığı     20  
Teraslama     50  
Dikim     18  
Bakım ve tekrar dikim     34  
Tel çit     20  
Yollar     1  
Mer’a ıslahı ha 13 100 51 668 100
Toprak hazırlığı (teraslama)     8  
Islah sekileri     4  
Tohumlama     1  
Çitleme     20  
Bakım     8  
Yolların, göletlerin, sığır sürüleri için barınakların yapımı     10  
Ara toplam       7 236 500
Fındıklar        
Tüpsüz fidanlar  (000’) 99 440 5 adedine 1,000 497 200
Tüplü fidanlar (000’) 3 792 30 adedine 1,000 113 760
Ara toplam   103 232   610 960
Toplam       7 847 460
         
         

EK II
TÜRKİYE 2819
“Altı ilde Erozyon Kontrolü ve Ağaçlandırma”

            Madde III 6.(b) de bahsedilen dönemler içerisinde uygulama faaliyetleri ile ilgili olarak istenilen bilgiler.
            Üç aylık ilerleme raporlarını hazırlarken dikkat edilecek hususlar

            1. Gıda maddelerinin miktarlarını belirten rakamlar bütün raporlarda metrik birimlerle ve net ağırlıklar olarak ifade edilecektir.

            2. Gerekli yerlerde “yok”, “veri yok”, u”uygulanamaz” veya “bir önceki raporla aynı” şeklinde ibareler kullanarak her soruyu lütfen cevaplandırınız.
Kısım A - Projenin ilerlemesi

            Bu Ek’in “A” kısmı, iki bölüme ayrılmıştır:

            Bölüm 1: Her altı ayda bir sağlanacak bilgiler.

            Bölüm II: Her mali yılı ilgilendiren yıllık bilgiler. Bu bilgileri kapsayan rapor, mali yılı takip eden ilk üç aylık rapor ile verilecektir.

            BÖLÜM I Her altı ayda bir sağlanacak bilgiler
            1 (a) Yapılan İşlerYapılan işler                                   Projenin başlamasından geçen rapor dönemine                     Bu rapor
                                                               kadar olan toplam                                                       dönemi

1. Erozyon kontrolü
         (hektar)
2. Ağaçlandırma
         (hektar)
3. Mer’a ıslahı
         (hektar)
4. Fidan üretimi
          (adet)

            1 (b) Çeşitli işlerde çalıştırılan DGP yardımı alan işçiler

İşçilerin çalıştırıldığı                                       Geçen rapor                                                           Bu rapor
işler                                                               döneminde                                                           döneminde
                                                              Erkek          Kadın                                                  Erkek       Kadın

1. Erozyon kontrolü
2. Ağaçlandırma
3. Mer’a ıslahı
4. Fidan üretimi
    TOPLAM

            1 (c) Hedeflerin başarılması

Hedefler                                                                Projenin başlamasından geçen                                       Bu rapor
                                                                             rapor dönemine kadar olan                                           döneminde
                                                                             toplam 

1. Korunan köysayısı
2. Korunan tarım arazileri (hektar)
3. Korunan baraj sayısı
4. Korunan yol ve demiryolları


            2. Yapılan işler ve bu işlerde kullanılan iş günleri
               a) Proje faaliyeti: Erozyon kontrolü

Havza                                                             Rapor döneminde                                                   Son toplam
                                                                   Yapılan iş      kullanılan                                       Yapılan iş  kullanılan
                                                                      (hektar)         işgünü                                            (hektar)     iş-günü

1) Adıyaman’da
2) Elazığ’da
3) Erzincan’da
4) Çorum’da
5) Kastamonu’da
6) Tokat’da
    TOPLAM

            Terasların yapımında, sel yarıntı ve derelerinin ıslahında ve çürük yamaçların stabilizasyonunda kullanılan iş-günlerini ayrı ayrı belirtiniz.
               b) Proje faaliyeti: Ağaçlandırma

Havza                                                                          Rapor döneminde                                     Son toplam
                                                                                  Yapılan iş kullanılan                                Yapılan iş  kullanılan
                                                                                  (hektar)       işgünü                                  (hektar)        işgünü

1) Adıyaman’da
2) Elazığ’da
3) Erzincan’da
4) Çorum’da
5) Kastamonu’da
6) Tokat’da
    TOPLAM

            Aynı zamanda dikilen ağaç cinslerini de belirtiniz.
            c) Proje faaliyeti: Mer’a ıslahı

Havza                                                                          Rapor döneminde                                     Son toplam
                                                                                  Yapılan iş Kullanılan                                Yapılan iş  Kullanılan
                                                                                  (hektar)       işgünü                                  (hektar)        işgünü

1) Adıyaman’da
2) Elazığ’da
3) Erzincan’da
4) Çorum’da
5) Kastamonu’da
6) Tokat’da
    TOPLAM

            Aynı zamanda sulama yerleri, hayvan barınakları ve irtibat yolları hakkında da bilgi veriniz.
            d) Proje faaliyeti: Fidan üretimi

Fidanlık                                                                        Rapor döneminde                                     Son toplam
                                                                                  Üretilen     Kullanılan                                Üretilen  Kullanılan
                                                                                  (hektar)       iş-günü                                  (hektar)        iş-günü

1) Adıyaman’da
2) Elazığ’da
3) Erzincan’da
4) Çorum’da
5) Kastamonu’da
6) Tokat’da
7) Diğer illerden
    TOPLAM

            Aynı zamanda üretilen fidan çeşitleri hakkında da bilgi veriniz.

            3. Erozyon kontrolü, ağaçlandırma, mer’a ıslahı ve fidan üretiminde işçilere ödenen gündeliklerin sınırları.

            4. DGP’nin sağladığı gıdanın aile rasyonu olarak değeri.

            5. Çalışma planında öngörülenlere nispeten dağıtılan gerçek rasyon durumu.

            6. İdari, lojistik ve teknik açıdan projenin uygulanması esnasında ortaya çıkan problemler ve bunların çözümü için önerilen ve/veya uygulanan tedbirler.

            7. Entegre bir havza için alınan tedbirler.

            8. Diğer yorumlar.

           BÖLÜM II Madde III.1 gereğince Hükümetin yapmış olduğu harcamalar
 

Harcama çeşidi  Projenin başlamasından geçen rapor dönemine kadar yapılan toplam harcamalar  Bu rapor dönemi yapılan harcamalar  Bu güne kadar yapılan tüplüm harcamalar 
- Gıda yardımı personeli      
- Gemiden boşaltma ve liman muameleleri      
- Uygun depolama masrafları      
- Tekrar ambalajlama      
- DGP ofis harcamalarına katkı      
- Levazım, ikmal ve diğer hizmetleri:      
a) İşçi ücretleri      
i) Erozyon kontrolü      
ii) Ağaçlandırma      
iii) Mer’a ıslahı      
iv) Fidan üretimi      
b) Diğer harcamalar       
(Lütfen açıklayın)      

EK II
KISIM B - Gıda Maddeleri
Her üç ayda bir istenilen bilgiler.

  Gıda maddesi (ton) (tarih) Gıda maddesi (ton) (tarih) Gıda maddesi (ton) (tarih) Gıda maddesi (ton) (tarih)
1. Üç aylık rapor dönemi için gıda maddeleri ile ilgili veriler         
(i) Bir önceki üç aylık dönem sonu itibarıyla toplam bakiye stoklar        
(ii) rapor edilen üç aylık dönemde gelen C.I.F. miktarlar (net miktar ve tarih)        
a) ..... 1/        
b) .....        
c) .....        
(iii) Transferler         
a) Projeye        
- ödünç alma 2/        
- geri ödemeler 3/        
(iv) c.i.f. sonrası zayiat 4/        
(v) Rapor edilen üç aylık dönemde kullanıma hazır toplam miktarlar        
(vi) rapor edilen üç aylık dönemde proje için kullanılan miktarlar         
(vii) Rapor edilen üç aylık dönem sonu itibarîyle toplam bakiye stoklar        
2. Projenin başından bu yana rapor edilen üç aylık dönem sonuna kadar olan süre itibariyle kümü latif veriler         
(i) Teslim alınan kümü latif c.i.f. değer (net ağırlık)         
(ii) kümü latif tüketim        
(iii) kümü latif transferler:        
- projeye ödünç alma        
- projeden geri ödeme        
- projeden ödünç verme        
- projeden geri ödeme         
(1/ Liman, sınır istasyonu vb. ismini belirtiniz.        
(2/ Nereden/nereye transfer yapıldığını ve kaynağını belirtiniz.        
(3/ Transfer edilen yerin adını ve transfer tarihini belirtiniz.         
(4/ Paragraf 7’de belirtilen zayiatlar hakkında açıklama yapınız. (yer, tarih, neden)        
(iv) kümü latif c.i.f. sonrası zayiat        
(v) Rapor edilen üç aylık dönem sonu itibariyle toplam bakiye stoklar         
3. Gelecek iki üçer aylık dönem için projenin ihtiyaçları         
(i) Gelecek ilk üç aylık dönem        
(ii) Gelecek ikinci üç aylık dönem        
4. Kişi başına düşen günlük rasyon uygulamada dağıtıldığı miktar (gram olarak) 5/        
5. Gıda yardımından yararlananların ortalama sayısı        
6. Rapor edilen üç aylık dönem itibariyle dağıtım yapılan gün sayısı        
7. Ek bilgiler (yorumlar), özellikle yukarıda 1, (iv)’de bahsedilen c.i.f. zayiatlarla ilgili açıklamalar        

            (5/ Uygulama planında belirtilen rasyondan herhangi bir faklılık olup olmadığını belirtiniz.

Not: İngilizce metni 21 Temmuz 1987 gün ve 19524 sayılı Resmi Gazete’dedir.