Milletler Arası Anlaşmalar  
Resmi Gazete: 20.07.1987 Sayı : 19523 (Asıl)Düstur Tertip:5 Cilt: 27 Sahife: 283
 

Milletlerarası Antlaşma

Karar Sayısı: 87/11822
Karar Tarihi : 24/05/1987

            24-26 Mart 1987 tarihleri arasında Ankara’da yapılan Türkiye-Sudan ticaret ve Ekonomik İşbirliği Komisyonu İkinci Dönem toplantısı sonunda imzalanan ekli “Protokol”un onaylanması; Dışişleri Bakanlığı’nın 12/5/1987 tarihli ve EİOA-11-630-011-4/87-2396-2432 sayılı yazısı üzerine, 31/5/1963 tarihli ve 244 sayılı Kanunun 3 üncü ve 5 inci maddelerine göre, Bakanlar Kurulu’nca 24/5/1987 tarihinde kararlaştırılmıştır.

      Kenan EVREN Cumhurbaşkanı
T.ÖZAL      
Başbakan      
İ.K.ERDEM K.OKSAY H.C.GÜZEL  M.V.DİNÇERLER
Devlet Bak. Başbakan Yrd. Devlet Bakanı Devlet Bakanı Devlet Bakanı
A.TENEKECİ M.T.TİTİZ A.KARAEVLİ A.BOZER
Devlet Bakanı Devlet Bakanı  Devlet Bakanı Devlet Bakanı
M.O.SUNGURLU S.N.TÜREL Y.AKBULUT V.HALEFOĞLU
Adalet Bakanı Milli Savunma Bakanı V. İçişleri Bakanı  Dışişleri Bakanı 
A.K.ALPTEMOÇİN M.EMİROĞLU  İ.S.GİRAY M.KALEMLİ
Maliye ve Gümrük Bakanı Milli Eğt. Genç. ve Spor Bak.  Bayındırlık ve İskan Bakanı Sağlık ve Sos. Yard. Bakanı 
V.ATASOY H.H.DOĞAN M.M.TAŞÇIOĞLU
Ulaştırma Bakanı Tarım Orman ve Köyişleri Bakanı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı
M.T.TİTİZ S.N.TÜREL A.M.YILMAZ
Sanayi ve Ticaret Bakanı V. Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı  Kültür ve Turizm Bakanı

TÜRKİYE-SUDAN BAKANLAR DÜZEYİNDE TİCARET VE KONOMİK İŞBİRLİĞİ KOMİSYONU İKİNCİ DÖNEM PROTOKOLU

            Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Sudan Cumhuriyeti Hükümeti arasında mevcut Ticaret Anlaşması’nın 15. maddesi ve ekonomik ve teknik İşbirliği Anlaşması’nın 4. maddesi uyarınca kurulmuş olan Türkiye-Sudan Karma Komisyonunun ikinci dönem toplantısı 24-26 mart 1987 tarihleri arasında Ankara’da yapılmıştır.

            Türkiye Heyetine Devlet Bakanı Sayın Hasan Celal Güzel, sudan heyetine ise Ticaret, İşbirliği ve Tedarik Bakanı Sayın Muhammed Yusuf Abu Harira başkanlık etmişlerdir. Türk ve Sudan Heyetlerinin teşekkülleri, sırasıyla, Ek. 1 ve Ek 2’de yer almaktadır.

            Sayın Mohammed Yusuf Abu Harira, ziyareti sırasında, Başbakan Vekili Sayın 1. Kaya Erdem tarafından kabul edilmiş, Bayındırlık ve İskan Bakanı sayın 1. Safa Giray7ı, Sanayi ve Ticaret Bakanı Sayın H. Cahit Aral’ı, Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşar Yardımcısı Sayın Bülent Öztürkmen’i, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkan Vekili sayın Zekeriya yıldırım’ı ve Türkiye ticaret Odaları ve Borsalar Birliği Başkan Yardımcısı Sayın Güngör Yener’i ziyaret ederek görüşmelerde bulunmuştur.

            Ekonomik, teknik İşbirliği ve Ticaret Karma komitesi müzakereleri, iki ülke arasındaki derin tarihi ve kültürel bağları yansıtan bir kardeşlik ve dostluk havası içinde geçmiştir.

            Heyet Başkanları, ülkelerinin geçmiş ve hali hazırdaki ekonomik durumları ve hükümetlerinin icraatları hakkında etraflı açıklamalar yapmışlardır. Ticaret ve ekonomik işbirliğini geliştirme imkanları üzerinde kapsamlı görüş alış verişinde bulunmuş, bu ortak hedeflere ulaşmada takip edilecek yol ve yöntemler tartışılmıştır.

            Karma komisyon çalışmalarını ticaret, maliye ve bankacılık, ekonomik ve teknik işbirliği konuları üzerinde bir dizi toplantılar şeklinde yürütmüş ve aşağıdaki hususlarda mutabakata varılmıştır.

            1- TİCARET, MALİYE VE BANKACILIK
            Komisyon, iki ülke arasındaki ikili ticaretin halihazır durumunu gözden geçirmiş ve mevcut ticaret hacminin iki ülkenin güç ve imkanlarını yansıtmadığını belirtmiştir.

            Bununla ilgili olarak, Taraflar ticari ilişkileri artırmak ve çeşitlendirmek için her türlü çabayı sarfetmeyi kararlaştırmışlardır.

            Bu çerçevede, Türk Tarafı, Sudan’ın ekonomik kalkınmasına katkıda bulunmak amacıyla Türkiye’den sermaye malları ithalinde kullanılmak üzere, Sudan’a 30 milyon ABD Doları tutarında bir kadarı açmıştır.

            Sudan Tarafı, bu kredi verilmesi imkanının olup olmadığı sormuştur.

            Türk Tarafı, bu kredi ile ilgili memnu yetini ifade etmiş ve bu krediye ilaveten belli bir miktarda döner ticari kredi verilmesi imkanının olup olmadığını sormuştur.

            Türk Tarafı, iki ülke arasındaki ticaret hacminin arttırılması amacıyla Sudan Hükümetine azami bir yıllık süre için 10 Milyon ABD Doları tutarında bir döner kredi olanağı sağlama arzusunu belirtmiştir.

            Bu iki kredi imkanı, belirlenecek sanayi ve tüketim mallarının Türkiye’den Sudan’a ihracatı için kullanılacaktır.
Her iki kredi imkanının vade ve koşulları Tarafların Merkez bankalarının müsait oldukları en erken bir tarihinde görüşülerek belirlenecektir.

            Buna ilaveten, taraflar, mümkün olan en kısa zamanda, ayrıntıları her iki tarafın ilgili firmalarınca görüşülmek üzere karşılıklı ticaret anlaşmaları yapmaları için dış ticaret şirketlerini desteklemek ve teşvik etmek hususunda mutabık kalmışlardır.

            Taraflar, iki ülke arasında ortak yatırımları geliştirmek ve mevcut ticari, ekonomik ve teknik işbirliğini daha da genişletmek için her iki ülkenin ilgili kuruluşları ile kamu ve özel sektör temsilcilerinin karşılıklı ziyaretlerini teşvik etmeyi kararlaştırmışlardır.

            Türk tarafı, Sudan’ın İzmir Uluslararası Fuarında yer aldığını görmeyi arzu ettiğini belirtmiş ve Sudan Tarafı, bu daveti memnuniyetle kabul etmiştir.

            Sudan Tarafı, Nisan 1987’de yapılacak olan “Gelişme yolundaki Ülkeler Arasında Teknik İşbirliği Hükümetler arası danışma” toplantısına Türk Hükümeti’nin Sudanlı yetkileri de davet etmesinden duyduğu memnuniyeti ifade etmiştir.

            II - EKONOMİK VE TEKNİK İŞBİRLİĞİ
            Ortak Yatırımlar:
            Taraflar, ortak yatırımların tesis edilmesiyle aralarındaki işbirliğini geliştirmek konusundaki arzularını tekrarlamış ve tarım, sanayi ve hizmetler sektörlerinde mümkün olan her sahada işbirliğine karar vermişlerdir. Bu amaçla, Sudan Tarafının daveti üzerine Türk Tarafı, tarımsal kalkınma projelerinin uygulanması, mühendislik araştırmaları, planlama, fizibilite çalışmaları, dizayn ve Sudan’da inşa edilebilecek demiryolları, karayolları, köprüler, hastaneler, limanlar, barajlar, su kaynaklarının geliştirilmesi, enerji geliştirilmesi, tarımsal geliştirme vb. gibi mühendislik çalışmalarıyla ilgili müşavirlik ve araştırma hizmetlerinde işbirliğine ilgi göstermiştir.

            Bu çerçevede Heyetler, araştırma ve gelecekteki girişimlerini belirlemek üzere uzman Türk kuruluş ve şirketleri temsilcilerinin ziyareti hususunda mutabık kalmışlardır.

            Teknik İşbirliği:
            a) Türk tarafı, Türkiye Milli Eğitim, Gençlik ve spor Bakanlığı tarafından verilmekte olan 14 bursa ilaveten Sudan’a teknik Yardım Programı altında en az 10 burs sağlamayı vaad etmiştir.

            b) Türk Tarafı, Sudan’a sağlanacak teknik yardım için aşağıdaki seçenekleri sunmuştur:
            1- Özellikle tarım alanında olmak üzere, teknik alanlarda eğitim programları.

            2- Düşük kapasite ile çalışan fabrikalar için iyileştirme programlarının uygulanması.

            3- Anahtar teslimi küçük çaplı projelerin gerçekleştirilmesi ve bunların yönetimle ilgili ihtiyaçlarına göre eğitim programları düzenlenmesi.

            4- Fizibilite çalışmaları ve/veya komple yatırım projelerinin hazırlanması.

            Bu çerçevede, Türk Tarafı, Türk teknik yardımı çerçevesinde mevcut imkanları gösteren iki dokümanı, muhtemel işbirliği alanlarının tanımlanması gayesiyle, incelenmek üzere Sudan Tarafına takdim etmiştir. Türk Tarafı, aynı zamanda, teknik yardım programı içinde öncelikli alanların tespiti amacıyla, üst düzey yetkililerden oluşacak bir heyetin yakın bir zamanda Sudan’ı ziyaret edeceğini bildirmiştir. Sudan Tarafı, bu husus da memnuniyetini ifade etmiştir.

            c) Türk Tarafı, Sudanlı uzman ve teknisyenlere, tüm tarım alanlarında eğitim olanakları sağlamaya istekli olduğunu açıklamıştır. Bu hususta, iaşe ve ibate masrafları Türkiye tarım, Orman ve Köy işleri Bakanlığı’nca ve ulaşım masrafları ile diğer masraflar Sudan Tarafınca karşılanacaktır.

            d) Sudan Tarafı, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Sudan Cumhuriyeti Hükümeti arasındaki Kültürel ve bilimsel İşbirliği Anlaşması’nın yürütülmesiyle ilgili bir taslak program sunmuştur.

            Bu taslak program, Türk Tarafınca incelenecek ve diplomatik kanallar yoluyla üzerinde mutabık kalınacak metin Hartum’da imzalanacaktır.

            Müteahhitlik Hizmetlerinde İşbirliği:
            Türk Tarafı, bu alanda mevcut imkanları araştırmak için Bayındırlık ve İskan Bakanlığı teknisyenleri ve inşaat şirketleri yetkililerinden oluşacak bir heyeti Sudan’a gönderme arzusunu ifade etmiştir. Sudan Tarafı bu öneriyi kabul etmiş ve bu sektörde işbirliğine hazır olduğunu belirtmiştir.

            Sudan Tarafı, Ankara’da Sudan Elçiliğini yeniden açmayı taahhüt etmiştir. Türk Tarafı bunu işitmekten duyduğu memnuniyeti ifade etmiş ve bu kararın bütün alanlarda mevcut olan dostluk ve ilişkilere katkıda bulunacağını belirtmiştir.

            Karma Komisyon 2. Dönem toplantısında yapılan görüşmelere hakim olan samimi ve kardeşçe hava takdirle karşılanmıştır.

            Türkiye-Sudan Ticaret ve Ekonomik İşbirliği Karma Komisyonu üçüncü dönem toplantısı, diplomatik kanallar aracılığı ile karşılıklı olarak kararlaştırılacak bir tarihte ve 1988 yılı içinde Hartum’da yapılacaktır.

            Ankara’da 26 Mart 1987 tarihinde, her ikisi de aynı derecede geçerli olmak üzere İngilizce iki nüsha olarak düzenlenmiştir.

            Türkiye Cumhuriyeti                         Sudan Cumhuriyeti
            Hükümeti Adına                                Hükümeti Adına
            Hasan Celal GÜZEL                        Dr.Mohammed Yusuf Abu HARİRA
            Devlet Bakanı                                   Ticaret, İşbirliği ve Tedarik Bakanı

                                                                                                                        EK: 1

TÜRK HEYETİ LİSTESİ

            Sn. Hasan Celal Güzel:                                 : Devlet Bakanı
            Tuna Iskır                                                         : Başbakanlık, Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı,
                                                                                       Anlaşmalar Genel Müdür Vekili Teknik
                                                                                       Heyet Başkanı
            Selahattin Altıer                                               : T.C. Merkez Bankası, Kambiyo Genel Müdür
                                                                                        Yardımcısı
            Ahmet Gübbük                                                : Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdür
                                                                                        Yardımcısı
            Can Taşpınar                                                   : Başbakanlık, Hazine ve Dış Ticaret 
                                                                                        Müsteşarlığı, Daire Başkanı
            Müfit Özdeş                                                      : Dışişleri Bakanlığı, Daire Başkanı
            Orhan Eken                                                      : Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Daire   Başkanı
            Nazmi Zeren                                                    : Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Daire   Başkanı
            Tolga Yağızatlı                                                 : Milli Eğitim Gençlik ve Spor Bakanlığı, Daire
                                                                                       Başkanı
            İsmet İnan                                                        : Başbakanlık, Devlet Planlama Teşkilatı 
                                                                                       Müsteşarlığı, Uzman
            Sinan Varol                                                    : Tarım Orman ve Köy işleri Bakanlığı,  Uzman

SUDAN HEYETİ LİSTESİ

            Sn. Dr. Mohammed Yusuf Abu Harira :                            :   Ticaret, İşbirliği ve Tedarik 
                                                                                                              Bakanı Heyet Başkanı
            Omar Ali Omar                                                                     :  Ticaret, İşbirliği  ve Tedarik 
                                                                                                               Bakanlığı, Dış Ticaret
                                                                                                               Genel Müdürü
            Abd Al Rahman Al Haj Mukhtar                                           :  Dışişleri Bakanlığı
            Hasan Abd Al Malik                                                              :  Ticaret, İşbirliği ve Tedarik 
                                                                                                                Bakanlığı
            Mohammed Abdalla El Kurdi                                               :  Sudan Merkez Bankası
            Bastawci Bagdadi                                                                 :  Ulusal Yüksek Öğretim Konseyi

Not: İngilizce metni 20 temmuz 1987 gün ve 19523 sayılı Resmi Gazete’dedir.