Milletler Arası Sözleşme  
Resmi Gazete: 10.07.1987 Sayı : 19513 (Asıl)Düstur Tertip:5 Cilt: 27 Sahife: 287
Milletlerarası Sözleşmeler

Karar Sayısı:87/11828
Karar Tarihi : 24/05/1987

            Avrupa Konseyi İskan Fonundan Hükümetimize genel kredi şeklinde sağlanan FS 50.000.000- (elli milyon İsviçre Frangı) tutarındaki krediye ait 16 Şubat 1987 tarihli ilişik Anlaşma ve eklerinin, imza tarihinden geçerli olmak üzere, onaylanması; Dışişleri Bakanlığı’nın 15/5/1987 tarihli ve EİUE/VI AKİF-1380-2517 sayılı yazısı üzerine, 31/5/1963 tarihli ve 244 sayılı Kanunun 3 üncü ve 5 inci maddelerine göre, Bakanlar Kurulu’nca 24/5/1987 tarihinde kararlaştırılmıştır.

      Kenan EVREN Cumhurbaşkanı
T.ÖZAL      
Başbakan      
İ.K.ERDEM K.OKSAY H.C.GÜZEL  M.V.DİNÇERLER
Devlet Bak. Başbakan Yrd. Devlet Bakanı Devlet Bakanı Devlet Bakanı
A.TENEKECİ M.T.TİTİZ A.KARAEVLİ A.BOZER
Devlet Bakanı Devlet Bakanı  Devlet Bakanı Devlet Bakanı
M.O.SUNGURLU S.N.TÜREL Y.AKBULUT V.HALEFOĞLU
Adalet Bakanı Milli Savunma Bakanı V. İçişleri Bakanı  Dışişleri Bakanı 
A.K.ALPTEMOÇİN M.EMİROĞLU  İ.S.GİRAY M.KALEMLİ
Maliye ve Gümrük Bakanı Milli Eğt. Genç. ve Spor Bak.  Bayındırlık ve İskan Bakanı Sağlık ve Sos. Yard. Bakanı 
V.ATASOY H.H.DOĞAN M.V.DİNÇERLER
Ulaştırma Bakanı Tarım Orman ve Köy işleri Bakanı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı V.
M.T.TİTİZ S.N.TÜREL A.M.YILMAZ
Sanayi ve Ticaret Bakanı V. Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı  Kültür ve Turizm Bakanı

AVRUPA KONSEYİ İSKAN FONU İLE TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ ARASINDA 16 ŞUBAT 1987 TARİHLİ KREDİ ANLAŞMASI

            Avrupa’daki Milli Mülteciler ve Nüfus Fazlalıkları için Avrupa Konseyi iskan Fon’u (bundan sonra “FON” denilecektir) bir yandan, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti (bundan sonra “BORÇLU” denilecektir) diğer yandan,

            Türkiye Cumhuriyeti Hükümetinin 22 Mayıs 1980, 13 Nisan 1981, 19 Şubat 1982, 17 Kasım 1983, 13 Ağustos 1984, 22 Kasım 1985, 17 Şubat 1986, 22 ve 27 Mayıs 1986 ve 17 Eylül 1986,

            Avrupa Konseyi Nüfus ve Mesleki Eğitimi Bölümünün kabul edilebilirlik konusundaki 10 Ağustos 1980, 15 Haziran 1981, 4 Mart 1982, 29 Kasım 1983, 19 Kasım 1984, 25 kasım 1985, 7 Mart 1986, 5 Haziran 1986, 19 ve 22 Eylül 1986 tarihli görüşlerini,

            Guvernör’ün 31 temmuz 1980, 18 Haziran 1981, 4 mart 1982, 7 Aralık 1983, 5 aralık 1984, 28 kasım 1985, 4 Haziran 1986, 7 Mart 1986, 19 ve 22 Eylül 1986 tarihli raporlarını,

            Avrupa Konseyi Ayrıcalıklar ve Muafiyetler Genel sözleşmesine ek üçüncü protokolü,

            6 Ekim 1970 tarihli ödünç Yönetmeliliği göz önünde bulundurarak, aşağıdaki hususlarda anlaşmışlardır.

            MADDE 1
            Bu ödünç, bu Anlaşmanın imzası tarihinde yürürlükte bulunan Ödünç Yönetmeliğindeki genel koşullara ve bu Anlaşma ile saptanan özel koşullara göre kabul olunmuştur.

           MADDE 2
            Fon, Borçluya FS 50.000.000- (Elli Milyon İsviçre Frangı) tutarında bir ödünç vermeyi yükümlenir.

            Borçlu, bu ödüncü geciktirmeksizin (gecikmenin haklı bir nedene dayanması hali hariç) şu projelerin finansmanına ayrılacaktır: F/P 152 (1980), F/P 257 (1981), F/P 279 (1982), F/P 395 (1983), F/P 508 (1984), F/P 711 (1985), F/P 726 (1986), F/P 732 (1986), F/P 742 (1986) ve F/P 756 (1986) ve Fon tarafından kabul edilen diğer projeler,

            Tüm finansman süresi boyunca Borçlu her altı ayda bir Fon’a ödüncünün kullanım durumu ve çalışmaların ilerleme durumunu belirten bir rapor gönderecektir. Proje gerçekleştiğinde, projenin gerçekleşmesi ile ilgili mali, ekonomik ve istihdam değerlendirmesini içeren bir son raporu Fon’u gönderecektir.

            Bunun dışında Borçlu, Fon yetkilileri tarafından görevlendirilen muhtemel enformasyon heyetlerini uygun bir şekilde kabul etmeyi ve onların görevleri sırasında gerekli tüm yardımları temin etmeyi yükümlenir.

           MADDE 3
            Ödüncün vadesi 10 (on) yıl olup, 10 yılın sonunda bir defada geri ödemelidir. Faiz oranı yıllık % 5 dir. yılda 360 gün ve 30 gün üzerinden hesaplanan faizler altı aylık devreler halinde, ilk kez 16 Ağustos 1987 tarihinde olmak üzere ekteki itfa tablosuna uygun olarak her yılın 12 Şubat ve 12 Ağustos günlerinde ödenecektir.

           MADDE 4
            FS 1.500.000.-’e baliğ olan % 3 oranındaki prim düşüldükten sonra geriye kalan FS 48.500.000.- tutarındaki net kredi tutarı Borçlu lehine Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın Banque Nationale suisse, Zürich neznindeki hesabına 16 Şubat 1987 tarihinde ödenecektir.

           MADDE 5
            Ödüncün kullanılabilmesi maksadıyla, Borçlu, Fon’a zamanında ilişik bonoyu (EK: 2) verir. Bono, İsviçre Frangı (FS) olarak düzenlenir ve ödenir.

           MADDE 6
            Bonoda tespit edilmiş vadelerde öngörülen tutarların ödenmesi Borçluyu yukarıda 3’ncü Maddede belirtilen yükümlülüklerinden kurtarır. Bu ödüncün anaparası ve bundan doğan faizler ve diğer masraflar ve özellikle aşağıda 9’ncu maddede belirtilenler, Borçlu tarafından usulüne uygun olarak tamamen ödendiğinde, Borçlu, Fon’a karşı bütün yükümlülüklerinden kurtulur.

           MADDE 7
            Vadeyi takip eden ay içinde tamamen veya kısmen ödenmemiş her faiz ve meblağ ödenmemiş anapara üzerinden yıllık % 1 oranında bir faiz ödenmesini gerektirir.

            Bu ek faiz:
            a- Gerekli faiz ödemesinin yapılmadığı veya faizlerden ödenmesi gereken bir kısmın ödenmediği hallerde, faiz vadeleri devresinden itibaren,

            b- Anaparanın ödenmemiş olması halinde, anapara taksidinin ödenmesi gereken vade tarihinden itibaren, ödenecektir.

            Her iki hal aynı zamanda vuku bulduğu takdirde, ilk tarih esas alınır. Vadesi gelen tutarlar ödendiği zaman ek faiz talep edilmez.

           MADDE 8
            Bu ödünç gereğince, Borçlu tarafından Fon lehine, İsviçre Frangı (FS) olarak ödenecek bütün tutarlar Borçlu adına ödemeyi yükümlenen Banka tarafından her ödeme tarihinden en az 5 işgünü önce Fon’a teleksle bildirmek suretiyle Banca del Gottardo, Lugano nezdindeki hesabına geri ödenecektir.

           MADDE 9
            Gerek bu Anlaşmanın akdi, icrası ve tasfiyesinden, gerek verilen ödüncün yapılabilmesi ve garantisinden, gerek bu ödünç ile ilgili hukuki veya hukuk ötesi işlemlerden meydana gelsin tahakkuk etmiş veya tahsis edilmiş bütün vergi, resim ve harçlar ve genellikle bu nitelikte olana masraflarla diğer bütün masraflar Borçluya aittir.

            Fon Ödünç Yönetmeliği’nin 4’ncü bölümünde öngörülen tahkim usulü ile ilgili masraflar için ise, sözü geçen Bölümün 25’nci Maddesi uygulanır.

           MADDE 10
            Akit taraflar, Fon Ödünç Yönetmeliği’nin 4’ncü Bölümünde öngörülen koşullar çerçevesinde verilen bir hüküm sonucu olarak yapılan zorunlu uygulamaya karşı koymak maksadıyla dahili veya uluslararası hiçbir kazi veya diğer bir mercii önünde herhangi bir ayrıcalık, dokunulmazlık ve mevzuattan yararlanmamayı yükümlenir.

           MADDE 11
            Borçlu, bu Anlaşmadan doğan yükümlülüklerinden tamamen kurtulmak için üçüncü şahıslarla ilişkilerinden, kredinin kullanılmasıyla ilgili hiçbir işlemden yararlanamayacaktır.

            Borçlu ile üçüncü şahıslar arasında çıkabilecek anlaşmazlıklar dolayısıyla Fon hakkında dava açılamaz.

           MADDE 12
            Ödüncün, bu Anlaşmanın 2’nci maddesinde belirtildiği gibi kullanılmasından Fon tarafından tasvip edilmeyen her değişiklik veya tahsis yapmama, Fon Ödünç Yönetmeliği’nin 3’nca Bölümünün 13 (h) Maddesi hükümleri uyarınca kredinin durdurulması, iptali veya talep edilebilirliği için yeterli bir neden sayılır.

            MADDE 13
            Bu Anlaşma 16 Şubat 1987 tarihinde yürürlüğe girecektir.

            MADDE 14
            Bu anlaşma ve bununla ilgili kullanma belgeleri 2 Eylül 1949 tarihli Avrupa konseyi Ayrıcalıklar ve Muafiyetler Genel Anlaşması’nın, 6 Mart 1959 tarihli Üçüncü katma Protokolünün 1’nci madde 3’ncü fıkrasında belirtildiği şekliyle Fon ve ikinci derecede de İsviçre Hukukuna tabidir.

           MADDE 15
            Fon Yönetim Kurulu’nca 6 Ekim 1970 tarihinde kabul edilen Fon Ödünç Yönetmeliği bu anlaşmanın ayrılmaz bir parçasını teşkil eder. Sözü geçen Yönetmeliğin herhangi bir hükmü ile bu Anlaşmanın herhangi bir hükmü arasında çelişki bulunması halinde Anlaşma hükmü geçerli sayılır.

           MADDE 16
            Bu Anlaşma, her ikiside aynı derecede geçerli olmak üzere iki nüsha halinde düzenlenmiştir. Akit tarafların her birinde bir nüsha bulunur.

            Ankara’da 16 Şubat 1987                          Paris’de 16 Şubat 1987
            tarihinde yapılmıştır.                                     tarihinde yapılmıştır.

            Türkiye Cumhuriyeti                                     Milli Mülteciler ve
            Hükümeti Adına                                           Avrupa Nüfus Fazlalıkları
                                                                                   için Avrupa Konseyi
                                                                                   İskan Fonu Adına

            Fatih SELEKLER                                                   Güvernör
            Hazine ve Dış Ticaret                                    Roger Vanden Branden

           İTFA TABLOSU
            Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti’ne 16 Şubat 1987 tarihinde verilen FS 50.000.000.- tutarında global ödünç, faiz oranı yıllık % 5, altışar aylık taksitleler halinde geri ödemeli, emisyon fiyatı % 97, vade 10 yıl, 10 yılın sonunda bir defada geri ödemeli.
 
VADELER ÖDENECEK TUTAR İTFA EDİLECEK ANAPARA  ANAPARA BAKİYESİ  FAİZ % 5
16.02.1987 1222222.22 0.00 50000000.00 1222222.22
12.08.1987 1250000.00 0.00 50000000.00 1250000.00
12.02.1988 1250000.00 0.00 50000000.00 1250000.00
12.08.1988 1250000.00 0.00 50000000.00 1250000.00
12.2.1989 1250000.00 0.00 50000000.00 1250000.00
12.08.1989 1250000.00 0.00 50000000.00 1250000.00
12.02.1990 1250000.00 0.00 50000000.00 1250000.00
12.08.1990 1250000.00 0.00 50000000.00 1250000.00
12.02.1991 1250000.00 0.00 50000000.00 1250000.00
12.08.1991 1250000.00 0.00 50000000.00 1250000.00
12.02.1992 1250000.00 0.00 50000000.00 1250000.00
12.08.1992 1250000.00 0.00 50000000.00 1250000.00
12.02.1993 1250000.00 0.00 50000000.00 1250000.00
12.08.1993 1250000.00 0.00 50000000.00 1250000.00
12.02.1994 1250000.00 0.00 50000000.00 1250000.00
12.08.1994 1250000.00 0.00 50000000.00 1250000.00
12.02.1995 1250000.00 0.00 50000000.00 1250000.00
12.08.1995  1250000.00 0.00 50000000.00 1250000.00
12.02.1996 1250000.00 0.00 50000000.00 1250000.00
12.08.1996 1250000.00 0.00 50000000.00 1250000.00
12.02.1997 51250000.00 50000000.00 0.00 1250000.00
  74972222.22 50000000.00 0.00 24972222.22

EK: 2

TÜRKEYİ CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ ANKARA - BONO

FS 50.000.000.-
 16 Şubat 1987
            Aşağıda imzası bulunan Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti bono ile aldığı meblağ karşılığı olarak Avrupa konseyi İskan Fonu7nca aşağıda gösterilen tarihlerde taksitler halinde elli milyon İsviçre Frangı (SF 50.000.000-) tutarında anapara ödemeyi yükümlenir.

            Bu tarihlerde ödemeler anaparanın taksitli ile bakiye analarının faizini kapsayacak şekilde yapılır.
 

VADE TAKSİT TUTARI
  SF
12.8.1987 122222.22
12.02.1988 1250000.00
12.08.1988 1250000.00
12.02.1989 1250000.00
12.08.1989 1250000.00
12.02.1990 1250000.00
12.08.1990 1250000.00
12.02.1991 1250000.00
12.08.1991 1250000.00
12.02.1992 1250000.00
12.08.1992 1250000.00
12.02.1993 1250000.00
12.08.1993 1250000.00
12.02.1994 1250000.00
12.08.1994 1250000.00
12.02.1995 1250000.00
12.08.1995 1250000.00
12.02.1996 1250000.00
12.08.1996 1250000.00
12.02.1997 51250000.00

            Yukarıdaki ödemeler, Avrupa Konseyi İskan Fonu lehine Banca del Gottardo Lugano’ya Türkiye Cumhuriyeti Hükümetince herhangi bir siyasi veya vergi mercii tarafından hiçbir şekilde vergi, resim veya harca tabi tutulmadan yapılacaktır.

            Bu bono, Avrupa konseyi İskan Fonu tarafından Türkiye Cumhuriyeti Hükümetine 16 Şubat 1987 tarihinde verilmiş olan krediye karşılık teşkil eder.

            Bu bono ile ilgili herhangi bir faizin zamanında ve tam ödenmesinde kusurda bulunduğu takdirde, anaparanın ve ödeme tarihine kadar olan faizin tümü, bu tarihte derhal muaccel olacak ve bono sahibinin arzu ve talebi üzerine hemen ödenecektir.

            Bono sahibinin bu bonodan doğan haklarından birini kullanması hiçbir şekilde bu hak veya diğer haklardan feragat sayılmayacaktır.

Not: Fransızca metni 10 temmuz 1987 gün ve 19513 sayılı Resmi Gazete’dedir.