Milletler Arası Anlaşmalar  
Resmi Gazete: 26.07.1987 Sayı : 19529 (Asıl)Düstur Tertip:5 Cilt: 27 Sahife: 302
Milletlerarası Antlaşma

Karar Sayısı: 87/11907
Karar Tarihi : 25/06/1987

            Türkiye Cumhuriyeti ile Sovyet Sosyalist Cumhuriyetleri Birliği arasında 21 Mayıs 1987 tarihinde Moskova’da imzalanan ekli “1987-1988 Yılları Bilimsel ve Teknik İşbirliği Faaliyet Programı”nın onaylanması; Dışişleri Bakanlığı’nın 11/6/1987 tarihli ve EİBD-I-838-2963 sayılı yazısı üzerine, 31/5/1964 tarihli ve 244 sayılı Kanunun 3 üncü ve 5 inci maddelerine göre, Bakanlar Kurulu’nca 25/6/1987 tarihinde kararlaştırılmıştır.

      Kenan EVREN Cumhurbaşkanı
T.ÖZAL      
Başbakan      
İ.K.ERDEM K.OKSAY H.C.GÜZEL  M.V.DİNÇERLER
Devlet Bak. Başbakan Yrd. Devlet Bakanı Devlet Bakanı Devlet Bakanı
A.TENEKECİ M.T.TİTİZ A.KARAEVLİ A.BOZER
Devlet Bakanı Devlet Bakanı  Devlet Bakanı Devlet Bakanı
M.O.SUNGURLU Z.YAVUZTÜRK Y.AKBULUT V.HALEFOĞLU
Adalet Bakanı Milli Savunma Bakanı  İçişleri Bakanı  Dışişleri Bakanı 
A.K.ALPTEMOÇİN M.EMİROĞLU  H.C.ARAL M.KALEMLİ
Maliye ve Gümrük Bakanı Milli Eğt. Genç. ve Spor Bak.  Bayındırlık ve İskan Bakanı V. Sağlık ve Sos. Yard. Bakanı 
V.ATASOY H.H.DOĞAN M.M.TAŞÇIOĞLU
Ulaştırma Bakanı Tarım Orman ve Köy işleri Bakanı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı 
H.C.ARAL S.N.TÜREL A.M.YILMAZ
Sanayi ve Ticaret Bakanı  Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı  Kültür ve Turizm Bakanı

           Türkiye Cumhuriyeti ile Sovyet sosyalist Cumhuriyetleri Birliği Arasında 26 aralık 1984 Tarihinde Ankara’da imzalanan “Ekonomik, Ticari, bilimsel ve Teknik İşbirliğinin Geliştirilmesine Dair Uzun Vadeli Program”ın Uygulanması ile İlgili 1987-1988 yılları Bilimsel ve Teknik İşbirliği Faaliyet Programı

            1. BİLİMSEL ARAŞTIRMALAR
          Madde 1
            Taraflar, konvansiyonel ve yeni/yenilenebilir enerji kaynakları ile ilgili teknoloji alanında, güneş ve rüzgar enerjisi uygulamaları, konularında ortak incelemeler yapmak amacıyla, bir (1) ay süre ile iki (2) kişilik, ikişer uzman heyeti teati etmeyi öngörmektedirler.

            Heyetlerin inceleme yapacakları konuları gönderen ülke tarafından önceden karşı tarafa bildirilecektir.

          Madde 2
            Taraflar, bitkilerin tohum ıslahı, seleksiyonu ve genetiği alanında işbirliğini sürdürecekler ve bir (1) aya dek süreyi kapsayan laboratuar ve tarla araştırmalarının yapılması için ikişer (2) kişilik uzman heyetleri teati edeceklerdir. Karşılıklı mutabakatla, ayrıca ayrı ayrı tarımsal bitkiler konusunda genetik fon materyallerini teati edeceklerdir.

            Madde 3
            Taraflar, uzay araştırmaları alanında işbirliği imkanları konusunda görüş teatisinde bulunmak ve uzak araştırmaları enstitüsünde inceleme yapmak üzere, iki (2) Türk uzmanının 1987 yılında 7 gün süre ile Sovyetler Birliği’ni ziyaret etmesini kararlaştırmışlardır.

            Madde 4
            Taraflar, Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) ve SSCB Bilimler Akademisi Kütüphanelerin karşılıklı ilgi duydukları yayın kataloglarını teati edeceklerdir.

            Madde 5
            Taraflar, Karadeniz Balıkçılığı konusunda araştırmalarda bulunmak üzere bir (1) ay süre ile ikişer (2) kişilik uzman heyetleri teati edeceklerdir.

            Türk tarafından 1. maddenin uygulanmasına Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile TÜBİTAK, 2. maddenin uygulanmasına TÜBİTAK, Sovyet tarafından ise 1-4. maddelerin uygulanmasına SSCB Bilimler Akademisi, 5. maddenin uygulanmasına SSCB Balıkçılık Bakanlığı katılacaktır.

            II. SİVİL İNŞAATLAR VE KENTÇİLİK
           Madde 6
            Taraflar, aşağıdaki konularda işbirliğini geliştirmek hususunda mutabakata varmışlardır:

            - Büyük panel prefabrike konut inşaatlarında kaynaksız birleşim uygulamalarındaki konstrüktif detayların geliştirilmesi,

            - Sismik takviyelerin azaltılması âmâcıyla, büyük panel prefabrike konut inşaatlarında aktif deprem koruyucuların, uygulanması,

            - Kirişsiz ağır prefabrike yapıların depremlere karşı projelendirilmesi,

            - Ağır prefabrike ve monolitik yapılar üzerende yapılacak deneysel çalışmalar ile bunların depremlerden hasar görmeleri halinde uygulanan takviye ve onarım yöntemleri.

            Yukarıda belirtilen konulardaki çalışmalarda, deneylerin sonuçlarının incelenmesi, deprem sonuçları hakkında bilgi ve doküman değişimi ve uzmanların teatisi öngörülmektedir. Bu çerçevede gerçekleştirilecek uzman teatisi planı ek 1’de yer almaktadır.

            Türk tarafından 6. maddenin uygulanmasına Bayındırlık ve İskan Bakanlığı, Sovyet tarafından SSCB Devlet İnşaat Komitesi (Gosstoy) nezdinde Sivil İnşaat ve Mimarlık Devlet Komitesi (Gosgrajdanstroy) katılacaktır.

            III. TIP BİLİMLERİ VE TEMEL SAĞLIK HİZMETLERİ
           Madde 7
            Taraflar, aşağıdaki tıp bilimleri ve sağlık hizmetleri alanında bilgi ve tecrübe alışverişi yapılması hususunda anlaşmaya varmışlardır.

            - Sağlık hizmetleri sistemi ve uygulamaları,

            - Ana ve çocuk sağlığının korunması,

            - Karşılıklı ilgi duyulan diğer konular.

            Taraflar, bu amaçla onbeş (15) günlük sürelerle, üçer (3) kişilik, birer heyet teatisinde bulunacaklardır.

            7. maddenin uygulanmasına Türk tarafından Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı, Sovyet tarafından SSCB Sağlık Bakanlığı katılacaktır.

          IV. TARIM VE HAYVANCILIK
           Madde 8
            Taraflar aşağıdaki konularda işbirliğini sürdürmek hususunda mutabakata varmışlardır;:

            1) Çeşitli ekolojik şartlarda tarımsal bitkilerin seleksiyonu için dünya bitki kaynaklarının denenmesi ve kullanılması.

            İşbirliği şekilleri: Karşılıklı mutabakatla tohum numunelerinin araştırma amacıyla teatisi ve enformasyon alışverişi.

            2) Buğday ve arpa yetiştirilmesi teknolojisinin incelenmesi.

            İşbirliği şekilleri: Seleksiyon materyalleri, enformasyon alışverişi, önceden mutabakat sağlanan konularda araştırmalar yapılması, bilim adamları heyetleri teatisi.

            3) Tropikal bitkilerin yetiştirilmesi teknolojisinin incelenmesi.

            İşbirliği şekilleri: Karşılıklı mutabakatla seleksiyon materyalleri, enformasyon alışverişi, ekolojik denemeler ve uzman teatisi.

            4) Pamuk yetiştirme teknolojisinin incelenmesi. Pamuğun zararlılardan ve hastalıklardan korunması.

            İşbirliği şekilleri: Enformasyon alışverişi, ekolojik denemeler.

            5) Merinos ve karagül koyunları yetiştirilmesi teknolojisinin incelenmesi.

            İşbirliği şekilleri: Enformasyon alışverişi, uzman heyetleri teatisi, koyun genetik fonlarından karşılıklı yararlanılması.

            6) Doğal çayırlık ve otlakların ıslahı.

            İşbirliği şekilleri: Enformasyon alışverişi, karşılıklı mutabakatla uzman heyetleri teatisi.

            7) İpek böceğinin yetiştirilmesi.

            İşbirliği şekilleri: Enformasyon alışverişi, uzman heyetleri teatisi.

            8) Soya üretimi ve işlenmesi.

            İşbirliği şekilleri: Enformasyon alışverişi, ve karşılıklı mutabakatla uzman teatisi.

            9) Hayvanların salgın ve paraziter hastalıklardan korunması.

            İşbirliği şekilleri: Bilgi, doküman ve uzman değişimi.

            10) Virüsten ari fidan materyali elde edilmesi çalışmalarının incelenmesi, fidan materyali üretim teknolojisi ve enfeksiyonu tespit etmek için yapılan yaprak, toprak anazili.

            İşbirliği şekilleri: Bilgi, doküman ve uzman değişimi.

            İşbu program çerçevesindeki tarım alanında uzman ve bilim adamları teatisi planı ek 2’de belirtilmiştir.

            8. maddenin uygulanmasına Türk tarafından Tarım Orman ve Köy işleri Bakanlığı, Sovyet tarafından SSCB Tarım-Sanayi Devlet komitesi (Gosagroprom) katılacaktır.

          V. ORMANCILIK
           Madde 9
            Taraflar aşağıdaki ormancılık konularında işbirliğini geliştirmek hususunda mutabık kalmışlardır:

            - İğne yapraklı ormanların gençleştirilmesi, endüstriyel plantasyon, çölleşme ve kumullaşmanın önlenmesi,

            - İğne yapraklı ağaçların yoğun bulunduğu ormanlık bölgelere önemli ölçüde zarar veren Dandroctonus Micans Kabuk Böceği ile biyolojik mücadele metotları.

            İşbirliği şekilleri: Enformasyon ve uzman değişimi.

            Bu program çerçevesinde ormancılık alanında uzman teatisi planı ek 3’de belirtilmiştir.

            9. maddenin uygulanmasına Türk tarafından Tarım, Orman ve Köy işleri bakanlığı, Sovyet tarafından SSCB Ormancılık Devlet Komitesi (Gosleshoz) katılacaktır.

          VI. TÜRETİCİLİK VE PATENTÇİLİK
           Madde 10
            Taraflar, endüstriyel mülkiyet alanında işbirliği konusunda mutabakata varmışlardır. Bu cümleden olarak taraflar, işbirliğinin ana yönlerini belirlemek için on (10) güne dek süreyle ikişer (2) kişilik uzman heyeti teati edeceklerdir.

            10. maddenin uygulanmasına Türk tarafından Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, Sovyet tarafından SSCB İcat ve Buluş İşleri Devlet Komitesi (Goskomizobreteniy) katılacaktır.

          VII. STANDARDİZASYON VE METROLOJİ
           Madde 11
            Taraflar, standardisasyon ve metroloji alanında aşağıdaki konularda işbirliği hususunda mutabakata varmışlardır:

            - standardizasyon ve metroloji ulusal hizmetlerinin geliştirilmesi,

            - ayar temelinin ve ön ölçüm numune Araçlarının geliştirilmesi ve etkinleştirilmesi,

            - standardizasyon ve metroloji alanında personelin eğitimi ve kalifikasyonlarının yükseltilmesi.

            Taraflar yukarıda belirtilen amaçlarla, teknik bilgi ve doküman alışverişinde bulunacaklar, karşılıklı uzman heyetleri teati edecekler, ortak incelemeler yapacaklar ve uluslararası konferanslarda işbirliğini sürdüreceklerdir.

            Taraflar, bu amaçla, on (10) güne dek süreli ikişer (2) kişilik, ikişer uzman heyeti teyit edeceklerdir.

            11. maddenin uygulanmasına Türk tarafından Türk Standartlar Enstitüsü, Sovyet tarafından SSCB Standartlar Devlet Komitesi (Gosstandart) katılacaklardır.

          VIII. GENEL VE MALİ KONULAR
           Madde 12
            Bu program çerçevesinde teati edilecek heyetler, gönderen Tarafça belirlenecektir.

           Madde 13
            Gönderen Taraf her seferinde, önerilen ziyaret tarihinden en az sekiz (8) hafta önce kabul eden Tarafa heyet üyelerinin ayrıntılı kimliklerini, özgeçmişlerini ve yabanı dil bilgisi düzeylerini ve planlanan çalışma programına ilişkin görüş ve önerilerini bildirecektir.

            Madde 14
            Kabul eden Taraf gönderen Tarafın taleplerini en kısa zamanda sonuçlandırmak üzere işleme koyacak ve önerilen ziyaret tarihinden en az iki (2) hafta önce öngörülen programın tarihi ve süresi hakkında gönderen  Tarafa görüşünü bildirecektir.

            Madde 15
            Kabul eden Tarafın rızası alındıktan sonra, gönderen Taraf hareket tarihinden en az on (10) gün önce geliş tarihini ve aracını bildirecektir.

            Madde 16
            Ziyaretin amacı ve ayrıntıları belirlendikten sonra kabul eden Taraf vize işlemlerini zamanında tamamlamak üzere gerekli önlemleri alacaktır.

            Madde 17
            Gönderen Taraf uzmanların Türkiye ve SSCB arasındaki gidiş-dönüş yol masrafları ile harcırahlarını üstlenecektir.

            Madde 18
            Kabul eden Taraf aşağıdaki masrafları üstlenecektir:

           a- Öngörülen program uyarınca yapılması gereken her türlü yurtiçi gezi;

            b- yemek ve barınma.

            Madde 19
            Kabul eden Taraf aşağıdaki kolaylıkları sağlayacaktır:

            a- Havaalanlarında kabul ve ağırlama,

            b- Hastane hizmetleri, ilaç ve acil diş tedavisi dahil olmak üzere hastalık halinde sağlık hizmetleri,

            c- Gerekli hallerde tercüman.

            IX. NİHAİ HÜKÜMLER
           Madde 20
            1988 yılı sonunda Moskova’da işbu Programın uygulama sonuçları gözden geçirilecek ve müteakip döneme ilişkin faaliyet Programı ele alınacaktır.

            Madde 21
            İşbu Program çerçevesinde öngörülen tüm heyetler program süresi içinde bir defaya mahsus olmak üzere teati edileceklerdir.

            Madde 22
            İşbu Program, 1 Ocak 1987 tarihinden itibaren uygulamaya girecek ve Tarafların milli mevzuatına uygun olarak onaylanacaktır.

            Madde 23
            19 Aralık 1986 tarihinde Ankara’da Türkçe ve Rusça olarak ikişer nüsha tanzim edilmiştir. Her iki metin de eşit ölçüde geçerlidir.

            21 Mayıs 1987 tarihinde Moskova’da imzalanmıştır.

            Erdim TÜZEL                                    Nikolai N. BORISOV
           T.C. Dışişleri Bakanlığı                     SSCB Bilim ve Teknoloji Devlet
           Ekonomik İşler Genel Müdür            Komitesi Dış Ülkelerle Bilimsel ve
           Yardımcısı, Elçi                                  Teknik İşbirliği Dairesi Başkanlığı

EK:1

TÜRKİYE İLE SSCB ARASINDA 1987-1988 YILLARI İÇİN BİLİMSEL VE TEKNİK İŞBİRLİĞİ PROGRAMI ÇERÇEVESİNDE, SİVİL İNŞAATLAR VE KENTÇİLİK ALANINDA UZMAN TEATİSİ


Yıl 
İşbirliği Konusu
Uzman sayısı
Süresi
Tarihi
   
Türkiye’den 
SSCB’den
(Gün)
 
1987 
Ağır prefakbirek ve monolitik yapılar üzerinde yapılacak deneysel çalışmaların izlenmesi      
Mayıs 
  Kirişsiz ağır prefabrike yapıların depremlere karşı projelendirilmesi ve mimari tasarımlarının geliştirilmesi ile ilgili konuların görüşülmesi      
Eylül
1988
Sismik takviyelerin azaltılması amacı ile büyük panel prebakrike konut inşaatlarında aktif deprem koruyucu inşaatlarında aktif deprem koruyucu uygulamalarına ilişkin çalışmaların incelenmesi      
Mayıs
  Büyük panel prefabrike konut inşaatlarında kaynaksız birleşim uygulamalarındaki konstrüktif detayların geliştirilmesi konularının görüşülmesi      
Eylül

EK: 2

TÜRKİYE İLE SSCB ARASINDA 1987-1988 YILLARI İÇİN BİLİMSEL VE TEKNİK İŞBİRLİĞİ PROGRAMI ÇERÇEVESİNDE, TARIM VE HAYVANCILIK ALANINDA UZMAN TEATİSİ


Yıl 
İşbirliği Konusu
Uzman sayısı
Süresi
Tarihi
   
Türkiye’den 
SSCB’den
(Gün)
 
1987
1. Buğday ve arpa yetiştirme teknolojisinin incelenmesi
-
3
15
Mayıs-Haziran
  2. Hububat zararlısı süneye karşı mücadelede ULV (Ultra lov Volume) ilaçlama tekniğinin incelenmesi
3
-
15
Mayıs-Haziran
1988
3. Virüsten ari materyaller elde edilmesi çalışmaları, fidan üretim teknolojisi ve enfeksiyon tespiti için yapılan yaprak-toprak analizlerinin incelenmesi
3
-
15
Nisan-Mayıs
  4. Hayvanların salgın ve paraziter hastalıklardan korunması
-
3
15
Ekim-Kasım
  5. Merinos ve Karagül koyun yetiştirme teknolojisinin incelenmesi
3
-
15
Nisan-Mayıs
  6. İpek böcekçiliği yetiştirilmesi teknolojisinin incelenmesi
-
3
15
Mayıs-Haziran

 

EK: 3

TÜRKİYE İLE SSCB ARASINDA 1987-1988 YILLARI İÇİN BİLİMSEL VE TEKNİK İŞBİRLİĞİ PROGRAMI ÇERÇEVESİNDE, ORMANCILIK ALANINDA UZMAN TEATİSİ


Yıl 
İşbirliği Konusu
Uzman sayısı
Süresi
Tarihi
   
Türkiye’den 
SSCB’den
(Gün)
 
1987
1. İğne yapraklı orman ağaçlarının gençleştirilmesi endüstriyel plantasyon, çölleşme ve kumullaşmanın önlenmesi
-
3
9
Nisan-Eylül
  2. Dendroctonus Micans Kabuk Böceği ile biyolojik mücadele
2
-
15
Nisan-Eylül
1988
3. İğne yapraklı orman ağaçlarının gençleştirilmesi endüstriyel plantasyon, çölleşme ve kumullaşmanın önlenmesi
2
-
9
Nisan-Eylül
  4. Dendroctonus Miccus Kabuk Böceği ile Mücadele
-
2
9
Nisan-Eylül