Milletller Arası Anlaşmalar  
Resmi Gazete: 02.08.1987 Sayı : 19536 (Asıl)Düstur Tertip:5 Cilt: 27 Sahife: 340
 

Milletlerarası Antlaşma

Karar Sayısı: 87/11925
Karar Tarihi : 25/06/1987

            16 haziran 1970 tarihli Türkiye-Almanya Federal Cumhuriyeti Teknik İşbirliği Anlaşması çerçevesinde “Sığır Yetiştiriciliğini destekleme Projesi” konusunda 2 Mart 1987-9 Haziran 1987 tarihlerinde mektup teatisi suretiyle yapılan ekli proje anlaşmasının, cevabi mektubumuz tarihinden itibaren yürürlüğe girmek üzere, onaylanması; dışişleri Bakanlığı’nın 18/6/1987 tarihli ve EİBD-II-300-559-2/87/983-3083 sayılı yazısı üzerine, 31/5/1963 tarihli ve 244 sayılı kanunun 3 üncü ve 5 inci maddelerine göre,


            Bakanlar Kurulu’nca 29/6/1987 tarihinde kararlaştırılmıştır.
 
      Kenan EVREN Cumhurbaşkanı
T.ÖZAL      
Başbakan      
İ.K.ERDEM K.OKSAY H.C.GÜZEL  M.V.DİNÇERLER
Devlet Bak. Başbakan Yrd. Devlet Bakanı Devlet Bakanı Devlet Bakanı
A.TENEKECİ M.T.TİTİZ A.KARAEVLİ A.BOZER
Devlet Bakanı Devlet Bakanı  Devlet Bakanı Devlet Bakanı
M.O.SUNGURLU Z.YAVUZTÜRK Y.AKBULUT V.HALEFOĞLU
Adalet Bakanı Milli Savunma Bakanı  İçişleri Bakanı  Dışişleri Bakanı 
A.K.ALPTEMOÇİN M.EMİROĞLU  H.C.ARAL M.KALEMLİ
Maliye ve Gümrük Bakanı Milli Eğt. Genç. ve Spor Bak.  Bayındırlık ve İskan Bakanı V. Sağlık ve Sos. Yard. Bakanı 
V.ATASOY H.H.DOĞAN M.M.TAŞÇIOĞLU
Ulaştırma Bakanı Tarım Orman ve Köy işleri Bakanı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı 
H.C.ARAL M.V.DİNÇERLER A.M.YILMAZ
Sanayi ve Ticaret Bakanı  Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı V. Kültür ve Turizm Bakanı

            ALMANYA FEDERAL CUMHURİYETİ
            ANKARA BÜYÜKELÇİSİ
                                                                                                Ankara, 2 Mart 1987
            Ekselans,
            21 Temmuz 1980 tarihli talebinize ve 18 Ekim 1983 (Ref.No.EIIE-II-300.559.2183-212), 4 Eylül 1984 (Ref.No.EİBD-II-300.559-2/84/246), Kasım 1986 (Ref.No.EİBD-II-300.559-2/86-624) tarihli Notalarınıza ve 2-5 Ekim 1984 tarihleri arasında Ankara’da yapılan Türk-Alman Mali ve Teknik İşbirliği görüşmelerine atıfla Teknik İşbirliği konusunda Hükümetlerimiz arasındaki 16 Haziran 1970 tarihli anlaşma uyarınca, Almanya Federal Cumhuriyeti Hükümeti adına “Sığır Yetiştiriciliğini destekleme Programı” başlıklı proje ile ilgili olarak, aşağıdaki Proje Anlaşmasının yapılmasını teklif etmekten şeref duyarım.

            1. Almanya Federal Cumhuriyeti Hükümeti ve Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti, Karadeniz kıyısındaki diğer bölgelere bir model teşkil etmek üzere Samsun ilinde sığır yetiştiriciliğinin geliştirilmesi ve mahalli süt üretiminin arttırılması ile ilgili bir programın uygulanmasını müştereken destekleyecektir. Projenin hedefi süt ve et üretimini arttırmak ve mevcut hayvancılık uygulamalarını modernleştirmek suretiyle çiftçilerin gelirlerini yükseltmek, nüfusun hayvansal protein ihtiyacını daha iyi karşılamak ve bölgenin kalkınmasına katkıda bulunmaktır.

            2. Sözü edilen hedefe ulaşabilmek için beş yıllık bir süre içinde aşağıda belirtilen faaliyetler gerçekleştirilecektir:
            1- Projenin başlangıcında, süt işleme, hayvan sağlığı hizmetleri, yem bitkileri yetiştirme denemeleri, hayvan yetiştirme ve suni tohumlama konularındaki şartların analizi.

            Bu analizden elde edilecek sonuçlara göre aşağıda belirtilen konularda çalışmalar yapılacaktır:

            2- Proje alanındaki mevcut tesislere uygun olarak bir süt toplama ve pazarlama isteminin kurulması;

            3- Yayım ve suni tohumlama programlarının geliştirilmesini tahminen yem bitkileri yetiştirme, hayvancılık, hayvan sağlığı ve yetiştirilmesi konularında deneylerin yapılması;

            4- yayım programlarının uygulanması ile görevlendirilen Türk uzmanların teknik eğitimlerinin geliştirilmesi;

            5- Yayım programlarındaki tavsiyelerin uygulamaya konulması hususunda çiftçilere danışmanlık hizmeti sunulması;

            6- Amaçlara ne derecede ulaşılabildiğinin tespit edilmesi ve alınan tedbirlerin Karadeniz kıyısındaki diğer alanlar için örnek teşkil edip edemeyeceğinin anlaşılması için uygulanan tedbirlerin değerlendirilmesi.

            3. Almanya Federal Cumhuriyeti Hükümeti aşağıda belirtilen katkılarda bulunacaktır:
            1) Aşağıda belirtilen uzmanları sağlayacaktır:

            a- 60 insan0/ay toplam süresini aşmamak kaydıyla tarım ekonomisi konusunda bir uzman,

            b- 34 insan/ay toplam süresini aşmamak kaydıyla yem bitkileri yetiştirme/çayır-mera ziraat konularında bir uzman,

            c- 50 insan/ay toplam süresini aşmamak kaydıyla hayvan üretimi konusunda bir uzman,

            d- 24 insan/ay toplam süresini aşmamak kaydıyla suni tohumlama konusunda bir uzman,

            e- Veteriner Hekimlik, tarım ekonomisi, yem bitkisi yetiştiriciliği, hayvan besleme ve hayvancılık alanlarındaki kısa süreli özel görevler için toplam 21 insan/aya kadar uzmanlar.

            Gönderilen uzmanlar yukarıda 2 (1)-2 (5) numaralı paragraflarda tarif edilen görevler çerçevesinde danışman olarak hareket edecekler ve Alman işverenleri ile olan mukaveleleri çerçevesinde, ilişkilerini etkilemeyecek şekilde, aşağıda paragraf 6 (2)’de belirtilen Genel Müdürlüğe karşı sorumlu olacaklardır.

            2) Proje dışında, hayvan beslenmesi, yem bitkisi yetiştiriciliği, tarım ekonomisi, danışmanlık, hayvan üterimi, suni tohumlama/veteriner hekimliği alanlarında, dönüşlerinde projede görevlendirilecek ve gönderilen uzmanların görevlerini kendi başlarına yürütecek olan Türk uzmanlarına toplam 72 adam/aya kadar temel ve ileri aşama eğitimi sağlamaya hazırdır.

            3) Proje mahalline CIF değeri 900.000 DM (Dokuzyüzbin DM)’ı aşmamak kaydıyla bir arazi aracı, bir küçük kamyon, iki jeep, gerekli laboratuar teçhizatı, tüketilebilir malzemeler ve bölgede veya Türkiye’de mevcut olmayan yeni sığır ırklarını gönderecektir. Gönderilecek araç-gereç’in tam miktarı, aşağıda paragraf 6 (3)’e uygun olarak düzenlenecek faaliyet planında yer alacaktır. Sağlanan kalemler, Türkiye’ye varışlarında Türkiye Cumhuriyetinin malı olacaklardır.

            4) a- İdari konularda, gönderilen uzmanlara yardım edecek iki mahalli personelin görev masraflarını karşılayacaktır.

            b- Gönderilen uzmanların ve ailelerinin sözkonusu uzmanlar tarafından karşılanmadığı takdirde ikamet masraflarını karşılayacaktır.

            c- Gönderilen uzmanların Türkiye içindeki resmi yolculuk masraflarını karşılayacaktır.

            4. Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti aşağıdaki katkıları sağlayacaktır:
            1) Projenin yürütülmesi için gerekli, ancak Almanya Federal Cumhuriyeti Hükümetince karşılanacak olan ve 3 numaralı paragrafta belirtilen katkılar dışında kalan katkıları sağlayacaktır. Ayrıntılar aşağıdaki 6(3) paragraf gereğince tanzim edilecek olan faaliyet planının da belirtilecektir.

            2) Yukarıdaki paragraf 2 (1)-(5) de değinilen faaliyetlerin uygulanabilmesini teminen kurumsal, idari ve mali tedbirler alacaktır. Özellikle;

            a- Proje mahallinde üretilen sütün uygun şekilde pazarlanmasını sağlayacaktır.

            b- İlgili kuruluşların, özellikle Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü, Gelemen Tarımsal Üretim Kurumu ve Karaköy Hayvan Islah İstasyonunun desteğini sağlayacaktır.

            c- sözkonusu kuruluşlarda mevcut bulunan imkanların kullanılmasını temin edecektir.

            3) Aşağıdaki 6 (2) numaralı paragraf gereğince faaliyetleri uygulanmasıyla görevli kuruluşlara gönderilen uzmanların dahil edilmesini sağlayacaktır.

            4) Aşağıda belirtilen elemanların projede görevlendirilmesini sağlayacaktır:

            a- Yukarıdaki 3 (1) (a)-(d) numaralı paragraflar gereğince gönderilen uzmanlar ile işbirliği yapabilecek, 3 ziraat Mühendisi ve bir Veteriner veya bunlara benzer niteliklere sahip uzmanlar.

            b- 4 hayvan Sağlık Memuru,

            c- 1 Ziraat teknisyeni (yem bitkileri yetiştirilmesi konusunda),

            d- 1 Ziraat teknisyeni (tarla denemeleri konusunda),

            e- 3 Ziraat Teknisyeni (danışmanlık),

            f- Yeterli sayıda idari ve yardımcı personel.

            Atamaların zaman planı ve sayısı ile ilgili ayrıntılar. 6 (3) numaralı paragraf gereğince tanzim edilecek olan faaliyet planında belirtilecektir.

            5) Yukarıdaki 3 (2) numaralı paragraf gereğince ileri aşama eğitimi görmesi öngörülen uzmanları aday gösterecek ve bunların dönüşlerinde projede görev almalarını sağlayacaktır.

            6) Yukarıdaki 3 (3) numaralı paragraf uyarınca temin edilen araçların, ekipmanların ve harcanabilir malzemelerin Türkiye’ye varışlarında gecikmeksizin gümrükten çekilmesini ve teşvik edilen proje ile görevlerinin yerine getirebilmelerini teminen gönderilen uzmanların hizmetine verilmesini sağlayacaktır. Aşağıdaki 6 (1) numaralı paragraf gereğince uygulayıcı kuruluş tarafından Türkiye’de tedarik edilen malzemelerde de aynı şekilde ilgilenecek ve bunların da tüm vergi harç ve rüsumdan muaf tutulmalarını sağlayacaktır.

            7) Gönderilen uzmanların kendilerine verilen görevleri ifa edebilmeleri için talep edebilecekleri her türlü yardımı ve özellikle aşağıda belirtilenleri sağlayacaktır.

            a- tüm gerekli kayıt ve dokümanlar,

            b- Mobilyalı ve ekipmanlı büro,

            c- 5 şoför ve iki binek arabası.

           8) Projenin mutad işletme giderlerini ve özellikle aşağıda belirtilen giderleri karşılayacaktır.

            a- Yukarıdaki 2 (3) numaralı paragraf gereğince metin edilen araç ve ekipman kalemlerinin işletme ve bakım masrafları,

            b- Türk uzmanlarının Almanya’ya gidiş ve dönüş ve Türkiye içindeki nakliye, seyahat ve konaklama masrafları,

            c- Yukarıdaki 2 (3) numaralı paragraf gereğince yayım programlarının Türkçe’ye tercüme masrafları.

            9) Gönderilen uzmanların ileri aşama eğitim kurslarına iştirakleri için gerektiğinde görevlerinden serbest bırakılacaktır.

           10) deney programlarından alınan sonuçların (sonuçlar Türk Hükümetine sunulacaktır.) “Merkezi olarak Deneylerin Değerlendirilmesi ve Veri Toplanması” projesi kapsamında aşağıda paragraf 6 (1) de belirtilen kuruluş tarafından değerlendirilmesine müsaade edecektir.

            5) Proje dördüncü yılında değerlendirmeye tabi tutulacaktır. bu değerlendirmenin amacı projenin başarı derecesinin tespit edilmesidir.

            6) (1) Almanya Federal Cumhuriyeti Hükümeti bu projedeki katkılarının sağlanması ile ilgili olarak Deustche Gesellschaft für Technische zusammananarbeit (GTZ) GmbH, D 6236 Eschborn isimli kuruluş görevlendirecektir.

                 (2) Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti Projenin uygulanması ile ilgili olarak tarım Orman ve Köy işleri Bakanlığını görevlendirecektir. Tarım Orman ve köy işleri Bakanlığı da Samsun ilindeki tedbirlerin uygulanması için görevli bulunan Proje Uygulama Genel Müdürlüğünü belirleyecek ve yukarıdaki alt paragraf (1)’de belirtilen kuruluş başlangıcından önce uygun bir zamanda kuruluşu haberdar edecektir.

                  (3) Yukarıdaki (1) ve (2) numaralı alt paragraflar gereğince görevlendirilen kuruluşlar projenin yürütülmesi ile ilgili ayrıntıları birlikte bir faaliyet planında saptayacaklar ve projedeki gelişmelere göre bunda değişiklikler yapacaklardır.

            7) Diğer bütün bakımlardan başlangıçta bahsi geçen 16 Haziran 1970 tarihli anlaşmanın Berlin ile ilgili maddesi (madde 9) dahil olmak üzere, bütün hükümleri işbu anlaşma için de geçerlidir.

            Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti 1-7 nci paragraflarda belirtilen teklifleri kabul ettiği takdirde, bu Nota ile, Ekselanslarının, Hükümetimizin kabulünü belirtecek Notası, iki hükümet arasında bir Proje Anlaşması oluşturacak ve cevabi Notanın tarihinden itibaren yürürlüğe girecektir.

            Ekselans, en derin saygılarımın kabulünü rica ederim.

                                                                                                Dr. Georg Negwer
            EİBD-II-812.181                                                        Ankara, 9 Haziran 1987
            Ekselans,
            Metni aşağıda bulunan ve Dışişleri Bakanı Sayın Vahit Halefoğlu’na hitaben yazılmış 2 Mart 1987 tarihli ve Hükümetlerimiz arasında mevcut 16 Haziran 1970 tarihli teknik İşbirliği Anlaşması uyarınca, Almanya Federal Cumhuriyeti Hükümeti adına “Sığır Yetiştiriciliğini Destekleme Programı” konusunda bir Proje Anlaşması yapılmasını öneren mektubunuza atıfta bulunmaktan şeref duyarım.

            “Ekselans,
            21 Temmuz 1980 tarihli talebinize ve 18 Ekim 1983 (Ref.No:EIIE-II-300.559.2183-212), 4 Eylül 1984 (Ref.No.EİBD-II-300.559-2/84/246), Kasım 1986 (Ref.No.EİBD-II-300.559-2/86-624) tarihli Notalarınıza ve 2-5 ekim 1984 tarihleri arasında Ankara’da yapılan Türk-Alman mali ve Teknik İşbirliği görüşmelerine atıfla, teknik İşbirliği konusunda Hükümetlerimiz arasındaki 16 Haziran 1970 tarihli anlaşma uyarınca, Almanya Federal Cumhuriyeti Hükümeti adına “Sığır Yetiştiriciliği destekleme Programı” başlıklı proje ile ilgili olarak, aşağıdaki Proje Anlaşmasının yapılmasını teklif etmekten şeref duyarım.

            1. Almanya Federal Cumhuriyeti Hükümeti ve Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti, Karadeniz kıyısındaki diğer bölgelere bir model teşkil etmek üzere samsun ilinde sığır yetiştiriciliğinin geliştirilmesi ve mahalli süt üretiminin arttırılması ile ilgili bir programın uygulanmasını müştereken destekleyecektir. Projenin hedefi süt ve et üretimini arttırmak ve mevcut havancılık uygulamalarını modernleştirmek suretiyle çiftçilerin gelirlerini yükseltmek, nüfusun hayvansal protein ihtiyacını daha iyi karşılamak ve bölgenin kalkınmasına katkıda bulunmaktır.

            2. Sözü edilen hedefe ulaşabilmek için beş yıllık bir süre içinde aşağıda belirtilen faaliyetler gerçekleştirilecektir:
            1- Projenin başlangıcında, süt işleme, hayvan sağlığı hizmetleri, yem bitkileri yetiştirme denemeleri, hayvan yetiştirme ve suni tohumlama konularındaki şartların analizi.

            2- Proje alanındaki mevcut tesislere uygun olarak bir süt toplama ve pazarlama sisteminin kurulması;

            3- Yayım ve suni tohumlama programlarının geliştirilmesini teminen yem bitkileri yetiştirme, hayvancılık, hayvan sağlığı ve yetiştirilmesi konularında deneylerin yapılması;

            4- Yayım programlarının uygulanması ile görevlendirilen Türk uzmanların teknik eğitimlerinin geliştirilmesi;

            5- Yayım programlarındaki tavsiyelerin uygulamaya konulması hususunda çiftçilere danışmanlık hizmeti sunulması;

            6- Amaçlara ne derecede ulaşılabildiğinin tespit edilmesi ve alınan tedbirlerin Karadeniz kıyısındaki diğer alanlar için örnek teşkil edip edemeyeceğinin anlaşılması için uygulanan tedbirlerin değerlendirilmesi.

            3. Almanya Federal Cumhuriyeti Hükümeti aşağıda belirtilen katkılarda bulunacaktır:
            1) Aşağıda belirtilen uzmanları sağlayacaktır:

            a- 60 insan/ay toplam süresini aşmamak kaydıyla tarım ekonomisi konusunda bir uzman,

            b- 34 insan/ay toplam süresini aşmamak kaydıyla yem bitkileri yetiştirme/çayır-mera ziraata konularında bir uzman,

            c- 50 insan/ay toplam süresini aşmamak kaydıyla hayvan üretimi konusunda bir uzman,

            d- 24 insan/ay toplam süresini aşmamak kaydıyla suni tohumlama konusunda bir uzman,

            e- Veteriner Hekimlik, tarım ekonomisi, yem bitkisi yetiştiriciliği, hayvan besleme ve hayvancılık alanlarındaki kısa süreli özel görevler için toplam 21 insan/aya kadar uzmanlar.

            Gönderilen uzmanlar yukarıda 2 (1)-(5) numaralı paragraflarda tarif edilen görevler çerçevesinde danışman olarak hareket edecekler ve Alman işverenleri ile olan mukaveleleri çerçevesinde, ilişkilerini etkilemeyecek şekilde, aşağıda paragraf 6 (2)’de belirtilen Genel Müdürlüğe karşı sorumlu olacaklardır.

            2) Proje dışında, hayvan beslenmesi, yem bitkisi yetiştiriciliği, tarım ekonomisi, danışmanlık, hayvan üretimi, suni tohumlama/veteriner hekimliği alanlarında, dönüşlerinde projede görevlendirilecek ve gönderilen uzmanların görevlerini kendi başlarına yürütecek olan Türk uzmanlarına toplam 72 adam/aya kadar temel ve ileri aşama eğitimi sağlamaya hazırdır.

            3) Proje mahalline CIF değeri 900.000 DM (Dokuzyüzbin DM)’ı aşmamak kaydıyla bir arazi aracı, bir küçük kamyon, iki jeep, gerekli laboratuar teçhizatı, tüketilebilir malzemeler ve bölgede veya Türkiye’de mevcut olmayan yeni sığır ırklarını gönderecektir. Gönderilecek araç-gereç’in tam miktarı, aşağıda paragraf 6 (3)’e uygun olarak düzenlenecek faaliyet planında yer alacaktır. Sağlanan kalemler, Türkiye’ye varışlarında Türkiye Cumhuriyetinin malı olacaklardır.

            4) a- İdari konularda, gönderilen uzmanlara yardım edecek iki mahalli personelin görev masraflarını karşılayacaktır.
            b- Gönderilen uzmanların ve ailelerinin sözkonusu uzmanlar tarafından karşılanmadığı takdirde ikamet masraflarını karşılayacaktır.

            c- Gönderilen uzmanların Türkiye içindeki resmi yolculuk masraflarını karşılayacaktır.

            4. Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti aşağıdaki katkıları sağlayacaktır:
            1) Projenin yürütülmesi için gerekli, ancak Almanya Federal Cumhuriyeti Hükümetince karşılanacak olan ve 3 numaralı paragrafta belirtilen katkılar dışında kalan katkıları sağlayacaktır. Ayrıntılar aşağıdaki 6 (3) paragraf gereğince tanzim edilecek olan faaliyet palanında belirtilecektir.

            2) Yukarıdaki paragraf 2 (1)-(5) de değinilen faaliyetlerin uygulanabilmesini teminen kurumsal, idari ve mali tedbirler alacaktır. Özellikle;
            a- Proje mahallinde üretilen sütün uygun şekilde pazarlamasını sağlayacaktır.

            b- İlgili kuruluşların, özellikle tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü, Gelemen Tarımsal Üretim Kurumu ve Karaköy Hayvan Islah istasyonunun desteğini sağlayacaktır.

            c- Sözkonusu kuruluşlarda mevcut bulunan imkanların kullanılmasını temin edecektir.

            3) Aşağıdaki 6 (2) numaralı paragraf gereğince faaliyetlerin uygulanmasıyla görevli kuruluşlara gönderilen uzmanların dahil edilmesini sağlayacaktır.

            4) Aşağıda belirtilen elemanların projede görevlendirilmesini sağlayacaktır:
            a- Yukarıdaki 3 (1) (a)-(d) numaralı paragraflar gereğince gönderilen uzmanlar ile işbirliği yapabilecek, 3 Ziraat Mühendisi ve bir Veteriner veya bunlara benzer niteliklere sahip uzmanlar,

            b- 4 Hayvan Sağlık Memuru,

            c- 1 Ziraat Teknisyeni (yem bitkileri yetiştirilmesi konusunda),

            d- 1 Ziraat teknisyeni (tarla denemeleri konusunda),

            e- 3 Ziraat Teknisyeni (Danışmanlık),

            f- Yeterli sayıda idari ve yardımcı personel.

            Atamaların zaman planı ve sayısı ile ilgili ayrıntılar 6 (3) numaralı paragraf gereğince tanzim edilecek olan faaliyet planında belirtilecektir.

            5) Yukarıdaki 3(2) numaralı paragraf gereğince ileri aşama eğitimi görmesi öngörülen uzmanları aday gösterecek ve bunların dönüşlerinde projede görev almalarını sağlayacaktır.

            6) Yukarıdaki 3 (3) numaralı paragraf uyarınca temin edilen araçların, ekipmanların ve harcanabilir malzemelerin Türkiye’ye varışlarında gecikmeksizin gümrükten çekilmesini ve teşvik edilen proje ile görevlerinin yerine getirebilmelerini teminen gönderilen uzmanların hizmetine verilmesini sağlayacaktır. Aşağıdaki 6 (1) numaralı paragraf gereğince uygulayıcı kuruluş tarafından Türkiye’de tedarik edilen malzemelerde de aynı şekilde ilgilenecek ve bunların da tüm vergi harç ve rüsumdan muaf tutulmalarını sağlayacaktır.

            7) Gönderilen uzmanların kendilerine verilen grevleri ifa edebilmeleri için talep edebilecekleri her türlü yardımı ve özellikle aşağıda belirtilenleri sağlayacaktır.
            a- Tüm gerekli kayıt ve dokümanlar,

            b- Mobilyalı ve ikepmanlı büro,

            c- 5 şoför ve iki binek arabası.

            8) Projenin mutad işletme giderlerini ve özellikle aşağıda belirtilen giderleri karşılayacaktır.
            a- Yukarıdaki 2 (3) numaralı paragraf gereğince temin edilen araç ve ekipman kalemlerinin işletme ve bakım masrafları,

            b- Türk uzmanlarının Almanya’ya gidiş ve dönüş ve Türkiye içindeki nakliye, seyahat ve konaklama masrafları,

            c- Yukarıdaki 2 (3) numaralı paragraf gereğince temin edilen araç ve ekipman kalemlerinin işletme ve bakım masrafları,

            9) Gönderilen uzmanların ileri aşama eğitim kurslarına iştirakleri için gerektiğinde görevlerinden serbest bırakacaktır.

            10) Deney programlarından alınan sonuçların (sonuçlar Türk Hükümetine sunulacaktır.) “Merkezi olarak Deneylerin Değerlendirilmesi ve Veri Toplanması” projesi kapsamında aşağıda paragraf 6 (1) de belirtilen kuruluş tarafından değerlendirilmesine müsaade edecektir.

            5) Proje dördüncü yılında değerlendirmeye tabi tutulacaktır. Bu değerlendirmenin amacı projenin başarı derecesi tespit edilmesidir.

            6) (1) Almanya Federal Cumhuriyeti Hükümeti bu projedeki katkılarının sağlanması ile ilgili olarak Deustche Gesellshaft für Technische Zusammanarbeit (GTZ) GmbH, D 6236 Eschborn isimli kuruluş görevlendirecektir.

                (2) Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti Projenin uygulanması ile ilgili olarak Tarım Orman ve Köy işleri Bakanlığını görevlendirecektir. Tarım Orman ve Köy işleri Bakanlığı da Samsun ilindeki tedbirlerin uygulanması için görevli bulunan Proje Uygulama Genel Müdürlüğünü belirleyecek ve yukarıdaki alt paragraf (1)’de belirtilen kuruluşu başlangıcından önce uygun bir zamanda kuruluşu haberdar edecektir.

                (3) Yukarıdaki (1) ve (2) numaralı alt paragraflar gereğince görevlendirilen kuruluşlar projenin yürütülmesi ile ilgili ayrıntıları birlikte bir faaliyet planında saptayacaklar ve projedeki gelişmelere göre bunda değişiklik yapacaklardır.

            7) Diğer bütün bakımlardan başlangıçta bahsi geçen 16 Haziran 1970 tarihli anlaşmanın Berlin ile ilgili maddesi (madde 9) dahil olmak üzere, bütün hükümleri işbu anlaşma için de geçerlidir.

            Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti 1-7 nci paragraflarda belirtilen teklifleri kabul ettiği takdirde, bu Nota ile, Ekselanslarının, Hükümetimizin kabulünü belirtecek Notası, iki Hükümet arasında bir Proje Anlaşması oluşturacak ve cevabi Notanın tarihinden itibaren yürürlüğe girecektir.

            Ekselans, en derin saygılarımın kabulünü rica ederim.”

            Dışişleri Bakanı Sayın Vahit Halefoğlu adına, Ekselanslarına yukarıdaki mektupta kayıtlı hususların, Türkiye Cumhuriyeti Hükümetince kabul edildiğini ve Türkiye Cumhuriyeti Hükümetinin söz konusu mektup ile buna cevap teşkil eden işbu mektubun, mektubumuzun tarihinden itibaren yürürlüğe girmek üzere, Hükümetlerimiz arasına bir proje Anlaşması oluşturduğunu bildirmekten şeref duyarım.

            Ekselans, en derin saygılarımın kabulünü rica ederim.
                                                                                    Erdim Tüzel
                                                                                    Elçi
                                                                                    Ekonomik İşler
                                                                                    Genel Müdür Yrd.

Not : İngilizce metni 2 Ağustos 1987 gün ve 19536 sayılı Resmi Gazete'dedir.