Milletlerarası sözleşmeler             1. PROJE ÖZETİ

            1.1 Projenin Geçmişi ve Gerekçesi
            Kalkınmada öncelikli 17 il’de uygulanmakta olan Ana Çocuk Sağlığı ve Aile Planlaması Entegre Hizmetlerinin Güçlendirilmesi Projesinin (TUR/84/PO1) 11 il’e daha yaygınlaştırılması düşünülmektedir. Bu iller, hükümet programında ikinci derecede önceliği olmaları bakımından seçilmiştir.

            Bu projenin planlanmasında son üç yıldır 17 il’de uygulanmakta olan projenin değerlendirmelerinden elde edilen deneyimlerden yararlanılmıştır. Dolayısıyla yeni proje alanına, 17 il için baştan öngörülmemiş olduğu halde sonradan yararlı oldukları anlaşılan bazı etkinlikler dahil edilirken, daha az önemli oldukları anlaşılan bazı çalımalar da proje çerçevesi dışında bırakılmıştır.

            Başlıca proje etkinlikleri Ana çocuk sağlığı ve Aile Planlaması hizmetlerini yürütecek personeli eğitmek, eğitim ve hizmet için gerekli olan araç ve malzemeyi temin etmek, aile planlaması konusunda toplumu eğitmek ve sektör temsilcilerini bilgilendirererk bu konuda yapılacak çalışmalarda sektör temsilcileri ile işbirliğini sağlamaktır.

            1.2 Amaçlar

            1.2.1. Uzun Dönemdeki Amaçlar
            a- Temel Sağlık Hizmetleri çerçevesinde ana çocuk sağlığı ve aile planlaması hizmetlerini geliştirmek ve bu hizmetleri kırsal alanlara kadar yaygınlaştırarak bu yörelerde de etkili ve sürekli bir hizmetin verilmesini sağlamak.

            b- Kaba doğum hızını aşağıya çekmek

            c- Bebek ölüm hızını düşürmek halen bu illerin bebek ölüm oranı Türkiye ortalaması olan %95 in üzerindedir

            d- Ana ölüm hızını düşürmek

            e- Modern aile planlaması yöntemlerini yaygınlaştırarak, doğurganlık çağındaki evli çiftlerin bu yöntemleri kullanma oranlarını yükseltmek

            f- Ana çocuk sağlığı ve aile planlaması hizmetlerinde denetim sistemini güçlendirmek,

            g- Sahada verilen ana çocuk sağlığı ve aile planlaması hizmetleriyle ilgili kayıtların düzenli bir şekilde tutulmasını, toplanmasını, değerlendirilmesini ve gelecekte yapılacak çalışmalar için kullanılır hale getirilmesini sağlamak üzere mevcut kayıt sistemini geliştirmek.

            1.3. Strateji
            Bu projede izlenecek strateji 17 il projesindekinin bir benzeri olacaktır. Bu strateji doğrultusunda illerde ebe ve sağlık memurlarının hizmeti içi eğitimlerini yapacak İl Eğitim Ekipleri İEE oluşturulacak eğitilecek, ebe ve doktorlara RİA uygulama eğitimi yapılacak doktorlara hizmet için eğitim ile denetleme ve değerlendirme eğitimi verilecek Vali, kaymakam ve onların işleri, ildeki diğer sektör temsilcileri ile, köylerdeki etkili kişilerin aile planlaması konusunda motive edilmelerine çalışılacak bir dizi değerlendirme ve araştırma etkinlikleri, eğitim araç ve gereçleri ile hizmet aracı ve malzemeleri sağlanacak ayrıca Ana Çocuk Sağlığı ve Aile Planlaması Genel Müdürlüğü teknik personel açısından güçlendirilecektir.

            Proje etkinlikleri 1988 yılında beş ilde başlayacak, 1989 yılında da diğer altı il’e yaygınlaştırılacaktır.

            1.4. Bütçe Özeti

            UNFPA’den aşağıdaki kategorilerde destek sağlaması isdenmektedir.
 

Konu 1988 1989 1990 1991 1992 Toplam
Personel
34.122
39.520
39,420
37 420
28 042
179 024
Ara kontrat
10 000
5 000
5 000
5 000
10 000
35 000
Eğitim
95 613
205 788
231 200
122 634
47 603
702 838
Malzeme
382 681
346 231
163 231
69 200
69 200
1 030 534
Diğer
7 500
7 500
7 500
7 500
7 500
7 500
Toplam
529 916
604 039
446 851
241 754
162 345
1 984 905
1.5            
.
            Türk Hükümetinin katkısı 2.732.000.000 TL olacak (1988-1992) ve bu katkı personel giderleri, sağlık kuruluşlarının kullanım giderleri, ulaşım, bakım onarım, araç-gereç vb. giderleri karşılayacaktır.

            2. AMAÇLAR

            2.1. Uzun Dönemdeki Amaçlar
            Genel nüfusun kalkınma hedefleri doğrultusunda doğurganlık hızını ana ve bebek ölüm hızlarını düşürerek ana ve çocuk sağlığının iyileştirilmesini sağlamak, dolayısıyla genel sağlık düzeyinin yükseltilmesine katkıda bulunmaktır.

            2.2. Kısa Dönemdeki Amaçlar

            11 Proje ilinde 1992 yılı sonuna kadar

            a- Temel Sağlık Hizmetleri çerçevesinde ana çocuk sağlığı ve aile planlaması hizmetlerini geliştimek ve bu hizmetleri kırsal alanlara kadar yaygınlaştırarak bu yörelerde etkili ve sürekli bir hizmetin verilmesini sağlamak,

            b- Kaba doğum hızını aşağı çekmek,

            c- Bebek ölüm hızını düşürmek (halen bu illerin bebek ölüm oranı Türkiye ortalaması olan % 95 in üzerindedir)

            d- Ana ölüm hızını düşürmek,

            e- Modern aile planlaması yöntemlerini yaygınlaştırarak, doğurganlık çağındaki evli çiftlerin bu yöntemleri kullanma oranlarını yükseltmek,

            f- Ana çocuk sağlığı ve aile planlaması hizmetlerinde denetim sistemini güçlendirmek

            g- Sahada verilen ana çocuk sağlığı ve aile planlamasıyla ilgili kayıtların düzenli bir şekilde tutulmasını toplanmasını değerlendirilmesini ve gelecekte yapılacak çalışmalar için kullanılır hale getirilmesini sağlamak üzere mevcut kayıt sistemini geliştirmek.

            Kısa vadede hedeflenen amaçların gerçekleştirilmesini sağlayacak alt etkinlikler ile onların girdileri şunlar olacaktır.

            A. 3295 Ebe ile 665 Sağlık Memurunun Eğitimi ve Donatımı İçin Gerekli Girdiler

            - İl Eğitim ekiplerinin halen Bakanlıkta mevcut olan Merkez Eğitim Ekibi tarafından eğitilmesi,
            - İl Eğitim merkezlerinin kurulması ve olmayan illerde kiralanması,
            - İl eğitim merkezlerinin gereksinmesi olan malzemelerin sağlanması
            - Kursiyerlerin yol ve harcırah giderleri
            - İllerdeki eğitimlerin Merkez Eğitim Ekibi tarafından denetimi
            - Sağlık evi, sağlık ocağı ve AÇSAP Merkezlerinde kullanılacak ebe çantası ve ebelerin kullanacağı diğer araç gereç ve malzemenin sağlanması
            - İllerdeki yapılacak yıllık ebe eğitimlerinin değerlendirme toplantıları,

            B. 310 Doktor ve 440 Ebenin RİA Uygulama Eğitimi ve Sağlık Kuruluşlarının RİA Uygulamaları Konusunda Donatımı için Gerekli Girdiler

            - Kursiyerlerin yol ve harcırah giderleri
            - RİA Uygulama çantaları, RİA ve diğer araç gereç ve malzemenin sağlanması,

            C. 800 Doktorun TSH Çerçevesinde AÇSAP Hizmetlerinin Yürütülmesi Konusunda Eğitim İçin Gerekli Girdiler
            - Kursiyerlerin yol ve harcırah giderleri,
            - Eğitim malzemesinin sağlanması.

            D. 11 Doktorun (her ile 1 doktor) Denetleme ve Değerlendirme Konusunda Eğitimi İçin Gerekli Girdiler
 
            - Kursiyerlerin yol ve harcırah giderleri
            - Eğitim giderleri
 
            E. 11 Vali ile Eşlerini 106 Kaymakam ve Eşlerini ve Her Köyden 4 kişiye Aile Planlaması Konusunda Bilgilendirmek ve bu konuda Motive Etmek için gerekli girdiler.

            - Katılanların yol ve harcırah giderleri
            - Eğitim giderleri.

            F. Halkı Kitle İletişim Araçları özellikle ve yerel fuar ve sergileme katılma yoluyla aile planlaması konusunda motive etmek ve bilgilendirmek için gerekli girdiler

            - Demirbaş araç ve malzemenin sağlanması
            - Diğer eğitim araç ve malzemesinin sağlanması
            - Seyahat ve harcırah giderleri

            G. Projenin Yönetimi ile AÇSAP Genel Müdürlüğünün Teknik Personelini Desteklemek İçin Gerekli Girdiler.

            - Denetleme ile ilgili yol ve harcırah giderleri
            - Diğer Bakanlıkların il yöneticileri ile toplandılar
            - SSYB’deki Genel Müdürlüklerle toplantılar.
            - İl Sağlık Müdürleri ve İl Proje Koordinatörleriyle toplantılar
            - Hizmet araçlarının sağlanması
            - İnceleme gezilerinin sağlanması (sahada başarılı olan personel için)
            - Teknik personel giderlerinin sağlanmsı (1 Bilgisayar programcısı)
            - Yerel ve uluslararası danışmanlık sağlanması
            - Demirbaş araç ve malzemelerin sağlanması.

            H. AÇSAP Göstergelerini içeren Envanter 1988 ve Değerlendirme 1992 Araştırmaları Yapmak ve Proje Süresince küçük Çaplı Etkililik ve Yöneylem Araştırmalarını Yürütmek İçin Gerekli Girdiler
            - Araştırmalar için ara kontratlar

            1. Türkiye’deki Tıp Fakültelerinin Dekan ve İlgili Bölüm Başkanlarına Tıp Öğrenimi Programında Ana Çocuk Sağlığı ve Aile Planlaması Bakımından Değişiklik Yapılması Konusunda Yapılacak Toplantılar İçin Gerekli Girdiler.

            - Katılanların yol ve harcırah giderleri
            - Toplantı giderleri.
 
            3. PROJENİN GEÇMİŞİ VE DAYANDIĞI GEREKÇE
            Ana çocuk sağlığı ve aile planlaması hizmetleri birbirini tamamlayan hizmetler olduğu halde 1982 yılına kadar bu hizmetler SSYB bünyesinde ayrı birimler tarafından yürütülmüştür. 1982 yılında çıkarılan bir kararname ile Nüfus Planlaması Genel Müdürlüğü birleştirilerek AÇSAP Genel Müdürlüğü kurulmuştur. Böylece aile planlaması ve ana çocuk sağlığı hizmetleri resmen birleştirilmiş ve bu hizmetlerin sağlanmasında daha güçlü ve etkili bir programın uygulanması gereği ortaya çıkmıştır.

            1965 Tarihli yasayı önemli ölçüde değiştiren 1983 Aile Planlaması Kanunu bazı yeni hükümler getirmiştir. Bunların içinde, uygun olan her yolla aile planlaması bilgilerinin yayılmasını sağlayacak yeterli bir planın hazırlanması uygun bulunacak ve eğitim döneminden sonra sağlık personelinin (hekim ebe ve hemşireler) RİA uygulaması istek üzerine 10 haftaya kadar olan gebeliklerin sona erdirilmesi ve başvuran çiftlerin rızası ile sterilizasyon yapıtırılması gibi konular sayılabilir.

            1986 Yılında WHO’dan 2 danışman tarafından yapılan TUR/84/PO1 projesinin dönem ortası değerlendirilmesinde, proje genelde son derece başarılı bulunmuştur. Ancak hazırlanan raporda uygulamada karşılaşılan bazı sorunların olduğu da belirtilmiştir ve bu hususlar yeni 11 il projesinde dikkate alınmıştır.

            Bu proje sadece başarıyla yürütülen bir proje temel alınmakla yetinilmemiş aynı zamanda 17 ildeki projenin uygulanmasından kazanılan deneyimlerden de yararlanılmıştır.

            Projedeki 11 il’in çoğunluğunu, hükümetin yapacağı sosyo ekonomik yatırımlar bakımından ikinci derecede kalkınmada öncelikli iller oluşturmaktadır. birinci derecede önceliği olan iller 17 il projesi kapsamında ele alınmıştır. Ayrıca bu iller içerisinde yer alan 5 il de bazı illerin yoğun sanayi merkezi olması nedeniyle işçi ailelerinin çoğunlukta olması ve bazı illerde köyden kente ve kentten diğer kentlere iç göç olaylarının çok bu nedenle gecekondulaşma hızının yüksek olması gibi nedenler sayılabilir.

            Yine bu illerin bazıları sosyalleştirme kapsamına en son dönemde alınan illerdendir. Halen bu illerdeki sağlık ocakları ve sağlık evleri sayıca ve nitelikçe yeterli ana çocuk sağlığı ve aile planlaması hizmeti verecek düzeyde bulunmamaktadır. Bu nedenle uygulanacak bu projenin sağlık ocak ve sağlık evinden daha iyi bir hizmetin verilmesini mümkün hale getireceği düşünülmektedir.

            Bu illerdeki bebek ölüm hızı, okur yazar olmayanların oranı ve doğurganlık hızı ülke ortalamasının üstündedir. Modern aile planlaması yöntemleri kullanma oranı ise ülke ortalamasının altına düşmektedir.

            11 ilin toplam nüfusu 1985 Genel Nüfus sayımına göre 7.5 milyonun üzerindedir. Ana Çocuk Sağlığı ve Aile Planlaması Genel Müdürlüğü bunun % 62.2’sine anne ve çocuk sağlığı hizmetleri götürmekle yükümlüdür ki, bu da 4.7 milyon kadın ve çocuk demektir.

            4. PROJE ETKİNLİKLERİ

            4.1. Strateji
            Bu proje iki aşamada uygulanacaktır. Proje çalışmaları 1988 de 5 ilde Çorum, Erzurum, Kastamonu, Malatya ve Sinop 1989’da 6 il’de Hatay Gaziantep Tokat, Manisa, Çankırı ve Amasya başlatılacaktır.

            Kısa dönem amaçlarından başarı sağlanması (belli AÇS/AP indikatörlerindeki gelişme) projenin başarısı konusunda çok önemli bir sınama olacaktır. Bunların gerçekleştirilmesi bu dökümanın 2.bölümünde belirlenen projenin bazı alt etkinliklerinin etkili bir şekilde uygulanmasına bağlıdır. Bunlarla ilgili strateji detaylı olarak burada ele alınacaktır.

            4.2. Çalışma Planı
            A. 3295 Ebe ve 655 Sağlık Memurunun Eğitimi ve Donatımı

            Ana Çocuk Sağlığı ve Aile Planlaması Genel Müdürlüğü personeli 1988’de ilk 5 il’e gidecek ve her ilden Eğitim Ekibi İEE oluşturacak 4 kişi seçecektir. Her ekipte bir sağlık memuru, bir ebe, bir hemşire ve bir tıbbi teknolog bulunacaktır.

            Seçilen toplam 20 kişi 17 il projesinin (TUR/84/PO1) bir parçası olarak oluşturulmuş olan Merkez Eğitim Ekibi (MEE) tarafından Ankara’da eğitilecektir. Bütün grup bir defada ve 30 günlük süreyle 1988 yılı içerisined eğitime alınacaktır. Eğitimde aile planlaması metodları aile planlaması eğitimi, hastalara uygun metod seçimi, AÇS/AP istatistiklerinin toplanması, AÇS izleme bakımı, denetim, risk gruplarının belirlenmesi ve eğitim medolojisi gibi konular yer almaktadır.

            Bu arada il eğitim merkezlerinin kurulması için uygun yerler belirlenecek ve gereken yerlerde düzenleme çalışmaları yapılacaktır. Bazı illerde, SSYB’ye ait uygun bina bulanması durumunda eğitim merkezlerinin kiralanması yoluna gidilecektir. 11 ilden dördünde binaların kiralanması gerekeceği tahmin edilmektedir.

            Yine, 1988 yılı içerisinde eğitim merkezlerinin donatımı ve diğer malzeme ihtiyacı temin edilecek, İEE’lerin ebe ve sağlık memuru eğitimine 1988’de başlamaları sağlanacaktır. Tahminlere göre her ilde 1988 yılında 4 ebe kursu (15 kişilik gruplar halinde ve ikişer haftalık sürelerle) ve 4 sağlık memuru kursu (15 kişilik gruplar halinde ve bir haftalık süreyle) gerçekleştirebilecektir. Bunları takiben her yıl toplam 10 kurs (sayılarının daha çok olması bakımından daha çok ebelerin eğitileceği kurslar) yapılması planlamaktadır. Bu eğitim için kursiyerlerin harcırah ve seyahat giderlerine gereksinme vardır.

            Ebe eğitimleri, ana çocuk sağlığı ve aile planlaması konularında tazeleme kursu niteliğinde olacaktır. Sağlık memurları eğitimlerinde ise halkın, özellikle erkeklerin aile planlaması ve ana çocuk sağlığı konularında bilgilendirilmesini sağlamak üzere eğitim metodolojisine ağırlık verilecektir.

            İl düzeyinde yapılan eğitimin önemli bir yanı MEE tarafından yapılacak denetimlerdir. MEE’den birer kişi illerdeki birinci ebe eğitim kurslarının tamamına katılacaktır. Daha sonraki kurslarda da ilk iki gün eğitimde bulunacaklardır .Aynı şekilde sağlık memuru eğitim kuruslarına da birer gün katılacaklardır.

            Aynı süreç, 1989 yılında diğer 6 ilde tekrarlanacaktır.

            Son olarak ta, illerde çalışan ebelerin tümü ile yılda bir kez değerlendirme toplantıları orta dönem değerlendirme misyonunca önerilmiştir. Ebelerin, sorunlarının ortaya konup çözüm sağlanması, deneyimlerinin paylaşılması ve genellikle ekip ruhunun geliştirilmesi açısından yararlı olacağı düşünülmektedir.

            Bu toplantılar 1990 yılında, ilk beş ilin ikisinde pilot olarak başlatılacaktır. Bu toplantılardan olumlu sonuçlar alındığı takdirde, diğer illerde de yapılması gereken fon talebinde bulunulacaktır.

            İlk iki ilde yapılacak toplantıya katılacak yaklaşık 200 ebenin ve toplantıyı düzenleyeceklerin yol ve harcırah giderlerini karşılayacak fon UNFPA’den istenmektedir. Toplantılar 2 gün süreli olacaklardır.

            B. 440 Ebe ve 310 Doktora RİA Uygulama Eğitimi Verilmesi ve Sağlık Ocaklarının RİA Uygulamaları İçin Donatımı

            11 İl’de 559 sağlık ocağı bulunmaktadır ve yapılan ilk durum belirlemesinde ise bazı ebe ve doktorların RİA uygulama eğitiminden geçmiş olduğu görülmüştür. Bu nedenle her sağlık ocağında kurs görmüş bir ebe ve bir doktor bulunabilmesi için bölüm başlığındaki sayılar kadar personelin eğitilmesi gerekecektir.

            Bu kurslar, RİA eğitimi için gerekli olanaklara sahip olan merkezlerde (Erzurum Gaziantep, Manisa, Kastamonu) ebeler için dörtbuçuk hafta, doktorlar için de 3 haftalık sürelerle yapılacaktır. Her merkez ebe ve doktorları üçer kişilik gruplar halinde eğitecek ve her yıl 10 kurs düzenleyecektir. Böyle bir planla, proje süresince 750 kişiye eğitim sağlanabilecektir. Eğitimde öncelik ebelere ve halkın RİA uygulamasında bayan hekimlerin tercihi nedeniyle bu gruba verilecektir.

            Kursiyerlerin yol ve harcırah giderlerinin UNFPA tarafından karşılanması istenecek, bütün diğer giderleri SSYB üstlenecektir. Bütün sağlık ocaklarında gerekli malzemeyi bulundurabilmek için UNFPA’den RİA çantası ve uygulamalar için gerekli diğer (tüketilebilir ve demirbaş) malzeme sağlanması istenmiştir.

            RİA eğitimi değişik aşamalara bölünmeyecektir ve 1988 yılından itibaren 11 ilin tümünden gelecek personele yapılacaktır.

            C. 800 Doktorun AÇSAP Hizmetlerinin Yürütülmesi Konusunda Eğitimi

            Pratisyen doktorlar mezuniyetlerinden hemen sonra iki yıllığına kırsal bir hizmet bölgesine atanmaktadır. Ancak fakültedeki öğrenimleri sonunda AÇSAP hizmetlerinin yürütülmesi konusunda doktorlar yeterli ölçüde yetişmiş olmamaktadır. Bu duruma bir çözüm olarak proje illerinde sağlık ocağında çalışan doktorlara temel sağlık hizmetleri içerisinde AÇSAP hizmetlerinin yürütülmesi konusunda üç günlük bir oryantasyon eğitimi düzenlenecektir. Bu uygulamaya, 17 il projesinin başlangıcından sonra geçilmiş ve doktorlara AÇSAP hizmetlerinin götürülmesinde kendilerinin nasıl yardımcı olabileceklerini gösterme bakımından son derece yararlı olmuştur.

            Doktorlar her ilde 50 kişilik gruplar halinde üç günlük bir kursa alınacaklardır. Eğitim, AÇS/AP Genel Müdürlüğü, üniversite ve tıp fakültesinden eğiticiler tarafından yürütecektir. Doktorların sık yer değiştirmeleri nedeniyle bu eğitim ilk 5 ilde 1988-1989 ve 1990-1991 de diğer 6 ilde ise 1989-1990 ile 1991-1992 de yapılacaktır. Proje süresince ikişer defa yapılacaktır.

            Kurs eğiticileri ile kursiyerlerin yol ve harcırah giderleri için UNFPA’den fon sağlanacaktır.

            D. Doktorların Denetleme ve Değerlendirme Konusunda Eğitimi

            İl düzeyinde denetleme, veri toplama ve değerlendirme çalışmalarının güçlendirilmesi için AÇS/AP Genel Müdürlüğü ve İl Proje Müdürleri, illerde bu çalışmaların izlenmesi ve denetiminden sorumlu olacak bir doktoru seçip bu konuda eğitecektir. 17 il projesi için geliştirilmiş yeni denetim ve değerlendirme formları 1987 Ocak ayında uygulamaya konulmuştur. Aynı formlar bu projede de kullanılacaktır.

            Bu eğitim Ankara’da 7 günlük bir kursla yapılacaktır ve doktorların sık yer değiştirmesi nedeniyle 1989 ve 1991 de birer defa olacak şekilde yürütülecektir. Böylece her ilden birer doktor olmak üzere toplam olarak 22 doktor bu amaçla eğitilmiş olacaklardır.

            Kursiyerlerin yol ve harcırah giderleri için UNFPA’den fon sağlanacaktır.

            E. Vali ve Eşlerini, 106 Kaymakam ve Eşleri ve Her Köyden 4 sözü geçen kişinin Ana Çocuk Sağlığı ve Aile Planlaması Hizmetlerinin Önemli Konusunda Bilgilendirilmesi ve Motive Edilmesi

            İldeki hiyerarşinin değişik katlarından gelen kişilerle yapılan bu toplantılar 17 il projesinde başlatılmış ve son derece yararlı bulunmuştur.

            Valiler ve eşleriyle yapılacak toplantılar illerden birinin merkezinde 1989 başlarında yapılacak, daha sonra 1991 de tekrarlanacak ve üç gün sürecektir. Bu toplantılara AÇS/AP Genel Müdürlüğü ve diğer bakanlık yetkilileri katılacak yol ve harcırah giderleri UNFPA’den sağlanacaktır.

            Benzer toplantılar, ayrı olarak, kaymakam ve eşleri için 1989 ve 1991 yıllarında ilk 5 il ve daha sonraki 6 il olarak düzenlenecektir.

            Son olarak da, köyde sözü geçen kişilerle (muhtar imam, öğretmen ve bir kişi daha) yapılacak olan toplantı, 11 ildeki köylerin yaklaşık %10unda pilot olarak düzenlenecektir. İlk toplantı 1989 da olması planlamaktadır birinci gruptaki 5 ilden 540 dolayında kişiyle yapılacaktır. Daha sonraki 6 ilden de 1990 yaklaşık 720 kişi toplantıya çağrılacaktır. Katılanlar genel olarak büyük köylerden seçilecektir.

            Toplantılar 60 kişilik gruplar halined ilçe merkezlerinde yapılacak toplantı İl Sağlık Müdürü tarafından ve İEE ile eğitim görmüş bazı sağlık personelinin yardımıyla yürütülecektir.

            Katılanların yol ve harcırah giderleri UNFPA tarafından sağlanacaktır.

            F- Halkı, Kitle İletişim Araçları (Özellikle TV) ve Yerel Fuar ve Sergilere Katılma Yoluyla AÇSAP Konusunda Motive Etmek ve Bilgilendirmek

            Yayın Malzemesinin Üretimi
            AÇS/AP Genel Müdürlüğünde Bakanlık hizmetleri ve AÇSAP çalışmaları için kullanılan bir ofset matbaa ile bir stüdyo birimi bulunmaktadır. Burada TV spotları yapılmakta, AÇS/AP filmleri video kasetlere aktarılarak Türkçeleştirilmekte ve tüm Türkiye’ye dağıtılmaktadır. Buna ek olarak, AÇS/AP broşürleri posterler ve diğer materyaller basılarak, dağıtılmaktadır.

            Bu birimler sadece bu proje için değil TUR/84/PO1 projesindeki 17 ile ve tüm Türkiye için malzeme üretme kapasitesini arttırmak için de kullanılmakta olup ,UNFPA’den stüdyo için de 2 video kamerası, bir televizyon ve bir video kayıt
aracı ve bir IBM komposer talep edilmektedir.

            Yerel Fuarlara ve Sergilere Katılma

            11 il için yapılan durum belirlenmesinde 4 ilde her yıl bir ila üç hafta süreli fuarlar düzenlendiği görülmüştür. 17 il projesinde, bu tür fuarlara katılmanın çok yararlı olduğu saptanmıştır. Bu sergilere katılmak için UNFPA’den demirbaş malzeme ‘Display üniteleri’ ve giderlerin karşılanması istenmiştir.

            G. Proje İdare ve Yönetimi ve AÇS/AP Genel Müdürlüğünün Bu bölgedeki Kurumsal kapasitesini güçlendirmek

            İl proje Çalışmalarının AÇS/AP Genel Müdürlüğü Personeli Tarafından Denetlenmesi

            AÇS/AP Genel Müdürlüğünden iki kişi her projeyi yılda dört kez bu amaçla ziyaret edecektir. UNFPA’den daha yakın iller için kullanılmak üzere bir araba, uzak iller için de yol ve harcırah giderlerini karşılayacak fon sağlanacaktır.

            Diğer Bakanlıkların Temsilcileriyle Yapılacak Toplantılar

            Diğer ilgili bakanlıklardaki Milli Eğitim Gençlik ve Spor Bakanlığı Tarım Bakanlığı Milli Savunma ve TRT uygun kişilerle, proje süresince üç kez olmak üzere toplantılar düzenlenecektir. Diğer kuruluşlardan öneri almak ve yardımlarını talep etmek amacıyla yapılacak olan bu toplantılar AÇS/AP Genel Müdürlüğü tarafından yapılacaktır ve herhangi bir fon gerekmemektedir.

            SSYB Bünyesindeki Genel Müdürlük Toplantıları

            Projeden her ne kadar doğrudan AÇS/AP Genel Müdürlüğü sorumlu ise de, Temel Sağlık Hizmetleri, Tedavi Kurumları ve Sağlık Eğitimi Genel Müdürlüğü sağlık kurumları ve sağlık personelinden sorumlu olmaları bakımından dolaylı olarak projeyle ilgili olmaktadır.

            Bu genel müdürlüklerle, projenin gelişmesi, sorunların belirlenmesi, öneri ve işbirliği sağlanması amacıyla yılda bir kez toplantı yapılacaktır. UNFPA’den fon talebi olmayacaktır.

            İl Proje Müdür ve İl Proje Koordinatörleri Toplantıları

            Proje çalışmaları, tamamen il proje müdürleri ve proje koordinatörleri ile yürütüleceği için, 11 ilin hepsini kapsayacak yıllık bir değerlendirme toplantısı düzenlenecektir. Bu tür toplantılar, proje ortasında yapılan değerlendirme misyonu raporunda da belirtildiği gibi, 17 il projesinde çok yararlı olmuştur. UNFPA’den bu amaç için bu yol ve harcırah giderlerini sağlayacak fon sağlanacaktır.

            Araç Sağlanması

            UNFPA’den her bir ilde, tamamen AÇSAP hizmetlerinde kullanılmak amacyıla 5’er araba talep edilmektedir. Bu araçlar denetleme, malzeme sağlama, veri toplama vs. amaçlarıyla kullanılacaktır. Ancak, her araca en az iki ilçe ile belirli sayıda sağlık ocağı düşmektedir. Bunun için de, her ilçeye yıl içinde belli dönemlerde araç sağlayacak bir rotasyon sistemi geliştirilecektir.

            İnceleme Gezileri

            17 il projesinde yurt içinde yapılan inceleme gezileri özellikle yararlı bulunduğu için 11 il için de yapılması istenmektedir. Bu geziler 1989 yılında her ilden 4’er kişilik gruplara birer kez daha sonra personelin sık yer değiştirmesi nedeniyle, bir kez de 1991 yılında yapılacaktır. Böylece proje süresince toplam 88 kişi birer haftalık inceleme gezisine katılacaktır.

            Yurt dışı inceleme gezileri de, 13 kişi için düşünülmüştür. Bunlar, her ilden birer kişi ve AÇS/AP Genel Müdürlüğünden çevirmen ve klavuzluk yapacak 2 kişiden oluşacaktır. 17 il projesi dönem ortası değerlendirmesinde bunların “gezi seminerleri” olarak d üzenlenmesi önerilmiştir ve bu projede de böyle yapılacaktır. 1989 yılında, ilk beş proje ilinden birer kişi ve AÇS/AP Genel Müdürlüğünden bir kişi olmak üzere 6 kişilik bir grup, 3 haftalık bir süreyle iki ülkeyi ziyaret edeceklerdir. Gidilecek ülkeler WHO ile görüşülerek belirlenecek olmasına rağmen Endonezya ve/veya Tayland gibi ülkelerin seçilmesi olasıdır. Daha sonraki altı il için yine her ilden birer, AÇS/AP Genel Müdürlüğünden de bir kişi (toplam 7 kişi) için 1990’da buna benzer bir gezi daha düzenlenecektir.

            Yerel Personel Giderleri

            AÇS/AP Genel Müdürlüğü, merkezde yapılacak veri analizlerinde yardımcı olacak bir bilgisayar programcısını istihdam etmede büyük güçlüklerle karşılaşmaktadır. Halihazırda, Türkiye’de programcılara talep oldukça fazladır ve bu nedenle ücret düzeyleri yüksektir. TUR/84/PO1 projesiyle sağlanan bilgisayar olanaklarından tam olarak yararlanabilmek ve bu proje için de kullanılabilmek amacıyla, UNFPA’den proje süresince bir programcı çalıştırabilmek için destek sağlaması talep edilmektedir. Proje sona erdiğinde AÇS/AP Genel Müdürlüğü böyle bir kadro temin etmeye çalışacaktır ve devlet maaşlarının bu tür personele daha cazip hale getirilmiş olacağını ummaktadır.

            Yurt İçi ve Yurt Dışından Danışmanlık Hizmeti Sağlanması

            UNFPA’den yurt içi yurt dışından değişik proje çalışmaları için teknik yardım sağlayacak danışmanlık hizmeti talep edilmektedir. Bu çalışmalar arasında; değerlendirme yöntemleri geliştirmek, envanter ve değerlendirme araştırmaları hazırlamak, program ve yöneylem araştırmaları hazırlamak, denetleme metodolojisi geliştirmek, kitle iletişim ve eğitim tekniklerini ve malzemelerini geliştirmek, AÇSAP hizmetlerini yürütülmesine ilişkin bilgi sistemini geliştirmek, özellikle hem de ilçe, il ve yurt çapındaki AÇSAP çalışmaları konusunda bilgi sağlanması için, hem de bizzat programlardaki aksaklıkların tesbit edilip düzeltilmesinde kullanılacak (feedback) bilgileri toplamak için bir veri toplama sistemi ve Sağlık Merkezi ve İlçe düzeyinde ekip eğitimini geliştirmek gibi konular sayılabilir.

            Demirbaş Malzemenin Sağlanması

            Deşifre Aracı: Proje çalışmalarıyla ilgili düzenlenecek çeşitli toplantı, küçük konferans, vb. notların kayıt edilip daktiloda yazılabilmesi için AÇS/AP Genel Müdürlüğü bu tür bir cihazın sağlanabilmesini istemektedir.

            H. AÇSAP Göstergelerine İlişkin Envanter 1988 ve Değerlendirme 1992 Araştırmaları Yapmak ve Proje Uygulamaları Sırasında Küçük Çaplı Etkililik Yöneylem Araştırmaları Düzenlemek

            17 ilde olduğu gibi (TUR 84 PO1), 11 ilde de envanter ve değerlendirme araştırmaları yapılacaktır. Ancak, gereken ve güvenilir verilerin toplanabilmesi için veri toplama sistemiyle örnekleme yönteminde değişiklikler yapılacaktır. Araştırmalara WHO’dan teknik destek sağlanacaktır.

            AÇS/AP Genel Müdürlüğü yukarıdaki araştırkmalara eke olarak proje süresince bazı küçük ölçekli yöneylem araştırmaları yapmayı düşünmektedir. Bu araştırmalarda aşağıdaki konular üzerinde durulacaktır. Eğitim sonrasında ebe çalışmalarının etkililik derecesi aile planlaması yöntemlerinin kullanımını etkileyen yerel faktörler aile planlaması konusunda kadın erkeğin tutum ve iletişimi erkekleri hedef alan eğitim iletişimi çalışmalarının etkinliği bazı aile planlaması yöntemlerinin kullanılmasını veya kullanılmasından vazgeçilmesini etkileyen faktörler, akraba evlilikleriyle genetik sakatlıklar arasındaki ilişki köy düzeyinde etkili kişilerin eğitiminin etkililiği.

            WHO öncelikli konuların seçilmesinde ve araştırmaların yürütülmesinde yardımcı olacaktır.

            1- Türkiyedeki Tıp Fakültelerinde Okutulan Ders Programında Ana Çocuk Sağlığı ve Aile Planlaması Konusunda Değişiklik Yapılabilmesi İçin Fakülte Dekanları ve İlgili Bilim Dalı Başkanlarıyla Yapılacak Toplantı

            Bu toplantının amacı, yukarıda adı geçen kişilerin tıp öğrencilerinin AÇS/AP konularındaki bilgi ve becerilerinin okul müfredatı içinde geliştirilmesi ve olayın ne derece acil olduğu konusunda ikna edilmeye çalışılmalarıdır. Doktorlar ancak bu yolla hizmet verecekleri kırsal bölgelere gittiklerinde halkın gereksinmelerine uygun AÇS/AP hizmeti sunmaya hazır olabileceklerdir. Halihazırdaki tıp fakülteleri müfredatındaki bu eksikliği 17 il projesinde dikkat çekilmiştir ve AÇS/AP Genel Müdürlüğü soruna bu şekilde yaklaşmanın en uygun yol olduğu inancındadır.

            UNFPA’den 1988 de üç gün sürecek bu toplantının yol ve harcırah giderleri için fon talep edilmektedir

4.2. Çalışma Planı
 

ETKİNLİK
YER
TARİH 
SÜRE 
SORUMLU KURULUŞ
SONUÇ
a. 3295 ebe ve 655 sağlık memurunun eğitim ve donatımı 
İl Eğitim Ekiplerinin Seçimi
    

  

1988 (5 il)

  

  

Her ilde 

  

  

AÇSAP GEN.Md.

  

  

İEE seçilecek

(İEE)  İller 1988 (6 il) 2 gün    
İEE’nin eğitimi Ankara 1988 (6 il) 
1989 (6 il)
1 ay Merkez Eğitim 
Ekibi (MEE)
İEE eğitilecek
İl Eğitim Merkezlerinin Yer  
Seçimi 
İl Eğitim Merkezlerinin 
Yenilenmesi Kiralanması 
Eğitim Merkezlerine araç ve Malzeme sağlanması
İller 

  

İller 

Ankara

1988 (5 il) 
1988 (6 il) 
1988 (6 il) 
1988 (5 il) 
1988 (5 il) 

(6 il)

1 hafta İL Proje Müdürlüğü  
İl Proje Müdürlüğü 
İl Proje Müdürlüğü 
ve AÇSAP Müdürlüğü 
AÇSAP Gen.Müd. 
UNFPA
Eğitim merkezleri yerleştirilecek 
Eğitim merkezleri donatılacak 
3295 ebe eğitilecek
3295 ebenin eğitimi İl Eğitimi 1988-20 kurs 2 hafta İEE 3295 ebe eğitilecek
  Merkezleri 1989-69 kurs      
    1990-99 kurs      
    1991 32 kurs      
    ilk Eğitim      
655 Sağlık Memuru eğitimi İl Eğitim 1988-10 kurs 1 hafta İEE 655 sağlık memuru eğitile
  Merkezleri 1989-22      
    1990-12 kurs      
    1991-12 kurs      
Ebe çantası ve diğer ebe malzemesi UNFPA 
New York
1988 (5 il) 
1989 (6 il)
  AÇSAP Gen.Md.ve 
UNFPA
Malzeme gelecek ve dağıtılacaktır.
    1990 (her ikisi)      
Sağlık Evi ve Sağlık Ocaklarına  
tüketilebilir AÇSAP malzemelerinin sağlanması
UNFPA/N. 1988-1992   AÇSAP Gen.Md ve  
UNFPA
Malzeme gelecek ve dağıtılacaktır.
İEE’nin MEE tarafından İl Eğitim 1988-1991 Değişir MEE İl Eğitimi denetlenecek
denetlenmesi Merkezleri        
İldeki ebelerin yıllık toplantısı 2 il 1990 2 gün  AÇSAP Gen.Md. Toplantı yapılacak ve rapor yazılayacaktır.
B.440 ebe ve 310 doktora RİA  
uygulama eğitimi ve sağlık ocaklarının RİA uygulamaları için donatımı
         
Ebe ve doktorların eğitimi 5 İl 1988 3 hafta AÇSAP Gen.Md. 750 personele RİA uygu
    1992 doktorlar   uygulama eğitimi yapılacak
      41/2 hafta 
ebeler
   
RİA uygulamaları için RİA çan          
taları ile diğer tüketilir ve demirbaş malzemenin sağlanması UNFPA/ 1988 

1990

  AÇSAP Gen. Md. 750 personele RİA uygulama eğitimi yapılacak
C.800 doktorun AÇS/AP hiz-          
metlerinin yönetimi konusunda          
eğitilmesi İller İlk Eğitim   AÇSAP Gen.Md. 800 doktor eğitilecek
    1988-4 kurs 3 gün    
    1989-8 kurs      
    1990-4i kurs      
    İkinci Eğitim    AÇSAP Gen.Md. 800 doktor eğitilecek
    1990-4 kurs 3 gün    
    1991-8 kurs      
    1992-4 kurs      
D. 11 doktorun denetleme ve değerlendirme konusunda eğitilmesi Ankara 1989-1 kurs 
1991-1 kurs
1 hafta  

1 hafta

AÇSAP Gen.Md. 11 doktor eğitilecek
E.Etkili Kişilerle Yapılacak Toplantılar          
Vali ve Vali İşleri İller 1989 
1991
3 gün  
3 gün
AÇSAP Gen.Md. Katılanlar AÇSAP konusunda motive edilecek ve bilgilendirecekler.
           
Kaymakan ve Eşleri İller 1989 3 gün  AÇSAP Genel Müdürlüğü Katılanlar AÇSAP konu-
    1991 3 gün Müdürlüğü sunda motive edilecek ve 
          bilgilendirilecekler
Köylerdeki etkili kişiler İlçe Merk. 1989 (5 il)  1 gün İl Sağlık Müdürlüğü Katılanlar AÇSAP konusunda motive edilecek ve bilgilendirilecekler
F.Bilgilendirme, Eğitim, İletişim (IEC) Çalışmaları Görsel işitsel malzeme ve kom-poser alımı Yerel fuar ve sergilere katılma UNFPA,  

  

  

4 il

1988 

  

  

1988-1992

  

  

  

1-3 hafta

AÇSAP Gen.Md. 
UNFPA 

  

AÇSAP Gen.Md.

Araçlar sağlanacak ve yollanacak 

  

Malzeme alınmış ve dağıtılmıştır. Bilgi verme ve aktarma

G.AÇSAP Gen.Müdürlüğünü 
Proje Yönetimi Açısından Güçlendirme
         
İL Proje Çalışmalarının  
Denetlenmesi
İller 1988-1992 1 haftalık 
geziler
AÇSAP Gen.Md. Proje çalışmaları denetlenecek
Çeşitli Bakanlık Temsilcileriyle 
Toplantılar
Ankara 1988 
1990 
1992
1 gün AÇSAP Gen .Md. Çeşitli bakanlıklar proje konusunda bilgilendirilecek
SSYB Genel Müdürlükleriyle 
Toplantılar
Ankara 1988-1992 1 gün  AÇSAP Gen.Md. Genel Müdürlükler proje konusunda bilgilendirilecek
İl Proje Müdür ve Koordinatörleri Toplantısı İller 1988-1992 3 gün AÇSAP Gen.Md. Proje gözden geçirilecek bilgi alışverişi yapılacak.
Araçların Sağlanması Ankara NY 1988-1992 - AÇSAP Gen.Md.UNFPA Araçları gelecek ve dağıtımları yapılacak
İnceleme Gezileri Yurtiçi 1989 1 hafta AÇSAP Gen.Md. İnceleme gezileri yapılacak
    1991 1 hafta    
  Yurtdışı 1989 5 il1 3 hafta WHO İnceleme gezileri yapılacak
    1990 (6 il) 3 hafta  WHO İnceleme gezileri yapılacak
Bilgisayar programcısının istihdamı Ankara  1988 1988-1992 AÇSAP Gen.Md. Bilgisayar programcısı 
projede çalışacak
Türk Uzmanlar Ankara 1988-1992 Her biri  

için 1 ay

AÇSAP Gen.Md. Uzmanlar işe alınacak, 
rapor hazırlatılacak
Yabancı Uzmanlar Yurt dışı 1988-1992 Her yıl 
için 1 ay
WHO Uzmanlar işe alıncak 
rapor hazırlatılacak
Demirbaş araç gerecin sağlanması New York 1989   AÇSAP Gen.Md. Araç gereç gelecek ve dağıtılacak
H.Araştırma          
Envanter araştırması İller 1988 - AÇSAP Gen.Md. 
WHO Ara Kontratçı
Rapor yazılacak
Değerlendirme araştırması İller 1992   “ “ “ “ “
Program Yöneylem araştırması İller 1989   “ “ “ “ “
    1990      
    1991      
I. Tıp Fakültesi Dekanları ve İlgili Anabilim Dalı Başkanlarıyla Toplantı   

  
İller

  
  

1988

  

  
3 gün

AÇSAP Gen.Md. 
WHO
  

Toplantı raporu yazılacak

Proje Etkinlik Raporları Ankara Her 6 ayda    AÇSAP Gen.Md. Raporlar yazılacak
Üçlü Değerlendirme Toplantısı Ankara Her yıl   AÇSAP Gen.Md. 
WHO
  

Rapor yazılacak

        UNFPA  
Proje Hesaplarının İncelemesi Ankara  Her yıl   AÇSAP Gen.Md. Rapor yazılacak
 
            4.3 Program Tablosu
 
  1988  
1 2 3 4 
1989  
1 2 3 4
1990  
1 2 3 4 
1991  
1 2 3 4
1992  
1 2 3 4
A. 3295 ebe ve 655 sağlık memurunun eğitim ve donatımı 
İEE Seçimi 
İEE Seçimi 
İl Eğitim Merkezinin Yer Seçimi 
İl Eğitim Merkezlerinin 
Yenilenmesi Kiralanması 
Eğitim Merkezlerine Araç Gerecin 
Sağlanması 
3295 Ebenin Eğitimi 
655 Sağlık Memurunun eğitimi 
Ebe çantaları ve diğer ebelik malzemelerinin sağlanması 
Tüketilebilir AÇSAP malzemesinin sağlanması 
İl eğitiminin MEE tarafından denetlenmesi 
İldeki ebelerin yıllık toplantısı 
B. 440 Ebe ve 310 Doktora RİA Uygulama Eğitimi ve Gerekli Malzemenin Sağlanması 
Ebe ve Doktor eğitimleri 
Malzemenin sağlanması 
C. 800 doktorun AÇSAP hizmetleri yönetimi konusunda eğitimi 
D.11 Doktorun Değerlendirme ve Denetleme Konusunda Eğitimi 
E. Etkili Kişilerle Yapılacak Toplantılar 
Vali ve Vali eşleri 
Kaymakam ve eşleri 
Köylerdeki etkili kişiler 
F.Bilgilendirme Eğitim ve İletişim 
Etkinlikleri (IEC) 
Görsel işitsel araç ve bilgisayarlı 
daktilo sağlanması 
Yerel fuarlara katılma 
G.AÇSAP Gen.Müdürlüğünün 
Proje Yönetimi Açısından Güçlendirilmesi 
İl Proje çalışmalarının denetlenmesi 
Çeşitli bakanlık yetkilileriyle toplantılar 
SSYB Genel Müdürlükleriyle toplantılar 
İl Proje Müdür ve Koordinatörleriyle Toplantılar 
Araçların sağlanması 
İnceleme Gezileri 
Yurtiçi 
Yurtdışı 
Türk uzmanlar 
Yabancı uzmanlar 
Demirbaş araç gereç ve malzemenin sağlanması 
H.Araştırma 
Envanter araştırması 
Değerlendirme araştırması 
Program Yöneylem araştırması 
I.Dekanlar ve İlgili Anabilim Dalı 
Başkanlarıyla Toplantı 
Proje etkinlik raporları 
Üçlü değerlendirme toplantıları 
Proje hesaplarının incelenmesi  
       
            4.4. Proje Uygulamalarının İzlenmesi

            Proje uygulamalarının izlenmesi ve değerlendirilmesi aşağıdaki noktalara göre yapılacaktır.
            - Proje etkinlik raporları her 6 ayda bir hazırlanacaktır.
            - Saha izleme gezileri, çalışma planında gösterildiği üzere yapılacaktır.
            - Her yıl üçlü toplantılar düzenlenecektir.
            - Her yıl il proje müdürleri ve koordinatörleri toplantısında yurt için değerlendirmeleri yapılacaktır.
            - 1990’da bir dönem ortası değerlendirme yapılacaktır.
            - Proje harcama raporları yılda bir kez hazırlanacaktır.
            Bunlara ek olarak, projenin yakın dönemdeki amaçlarına ulaşmadaki başarısını, envanter araştırmasıyla, değerlendirme araştırmasında saptanan AÇSAP göstergelerinin arasındaki farklar gösterecektir. Proje sırasında yapılacak yöneylem araştırmalarına dayanarak da proje çalışmalarının değerlendirilmesi mümkün olacaktır.

            5.ANA ÇOCUK SAĞLIĞI VE AİLE PLANLAMASI GENEL MÜDÜRLÜĞܒNÜN YAPISI

            Bu proje SSYM’nin sağlık hizmeti görülmekle yükümlü hizmet kanadını oluşturan beş ana genel müdürlükten biri olan AÇS/AP tarafından yürütülecektir. Diğer dört genel müdürlük, Temel Sağlık Hizmetleri, Tedavi Kurumları, İlaç Eczacılık ve Sağlık Eğitimi Genel Müdürlükleridir. Bütün genel müdürlükler SSYB Müsteşar Yardımcısına bağlıdır. Müsteşar yardımcısı da Müsteşar kanalıyla Bakana bağlıdır.

            AÇS/AP Genel Müdürlüğü, il düzeyinde bütün ilin sağlık hizmetlerinden sorumlu olan il sağlık müdürü kanalıyla hizmet sağlar. İl sağlık müdürlüğü bünyesinde ildeki hastane, sağlık ocağı ve sağlık evlerinde yürütülen AÇSAP hizmetlerini koordine eden AÇSAP şubesi bulunmaktadır. Doktorlar, gerekli eğitimden geçmiş olmaları koşuluyla RİA uygulama dahil bütün aile planlaması hizmetlerinin sağlayabilirler. Ebeler de reçeteden sonraki oral hap dağıtımını yapabilirler, eğitimden geçtikten sonra RİA uygulayabilir ve diğer bütün yöntemlerin dağıtımını yapabilirler.

            Projedeki personel ve sorumluluklar aşağıdaki biçimde düzenlenecektir.

            i- Proje Müdür

            Projenin müdürü, projenin bütün mali, teknik ve idari sorumluluğunu taşıyan AÇS/AP Genel Müdürü olacaktır.

            ii- Merkez Koordinatörü

            AÇS/AP Genel Müdür yardımcılarından biri, proje koordinatörü olarak görev yapacak ve proje müdürünün yönetiminde, proje hizmetlerinin yürütülmesinden sorumlu olacaktır.

            iii- İl Proje Müdürleri

            İlerdeki sağlık müdürleri proje müdürü olarak görev yapacaklar, il içindeki bütün proje çalışmalarının yürütülmesinden ve denetlenmesinden sorumlu olacaklardır.

            iv- İl Proje Koordinatörleri

            İllerdeki AÇSAP şube müdürlüğünden bir personel, il proje müdürüne bağlı olarak, bütün proje çalışmalarının koordine edilmesinden ve uygulamalarda ortaya çıkan ihtiyaç ve sorunların proje müdürüne iletilmesinden sorumlu olacaktır.

            v- İl Proje Uygulama Bürosu

            İl proje müdürü ve il proje koordinatörünün denetiminde, il proje büroları kurulacaktır. Proje bürosu, dört kişilik eğitim ekibiyle projeyle ilgili denetleme ve değerlendirme eğitimi görmüş ve bu hizmetlerin ilde yürütülmesinden sorumlu bir doktordan oluşacaktır.

            SSYB’deki diğer ilgili genel müdürlükler arasındaki koordinasyon, düzenli aralıklarla yapılacak toplantılarda ve gerektiğinde biraraya gelinerek sağlanacaktır. Diğer bakanlıkların ilgili bölümleri ile de proje süresince düzenli toplantılar yapılarak koordinasyon sağlanacaktır.

            Proje çoğunlukla AÇS/AP Genel Müdürlüğü tarafından yürütülecektir. Örneğin bütün eğitim etkinlikleri, toplantıları, eğitim merkezlerinin hazırlanması ve yurt içinden sağlanacak malzemenin temini gibi. Yurt dışından sağlanacak malzeme UNFPA tarafından temin edilecektir. WHO da yurt dışı inceleme gezileri ve araştırmaları yürütecek ve projede bazı konularda kısa dönemler için teknik uzman sağlayacaktır.

            6. ÖN HAZIRLIKLAR VE YÜKÜMLÜLÜKLER
            Yürürlükteki mevcut yasa ve yönetmelikler proje uygulamaları için yeterlidir. SSYB, projenin personel, mali ve kurumsal sorumluluklarını üstlenmektedir.

            Projeye hazırlık olmak üzere, 11 ildeki AÇSAP durumunun incelenmesine başlanmıştır. Bu konu AÇS/AP Genel Müdürlüğü tarafından Mart 1987’de Mersin’de yapılan il sağlık müdürleri toplantısında başlatılmıştır.

            1988 yılında projenin daha iyi anlaşılabilmesi amacıyla il proje koordinatörleri biraraya getirilecek, ondan sonra da her yıl AÇS/AP Genel Müdürlüğü ve il proje müdür ve koordinatörleri arasında ortak değerlendirme toplantıları düzenlenecektir.

            AÇS/AP Genel Müdürlüğü (daha sonra) ilk 5 ilin eğitim esinin oluşturacak kişileri seçerek 1988 yılında mümkün olduğu kadar erken bir tarihte merkezde eğitici kurslarını tamamlatmaya çalışacaktır.

            7. HÜKÜMETİN TAKİP ETKİNLİKLERİ

            Proje sona erdikten sonra 11 ilde AÇSAP hizmetleri Bakanlık tarafından finanse edilecek ve yürütülecektir. Bu projeden sağlanan bilgiler ve elde edilen deneyim yurt çapındaki AÇSAP programlarında, uygunsa, kullanılacaktır.

            8. GELECEKTEKİ UNFPA DESTEĞİ
            Gelecekte, entegre AÇSAP hizmetlerinin güçlendirilmesi için UNFPA’den destek isteğinde bulunulabilir.Ancak, halihazırda bu projenin 5 yıl sonunda tamamlanması beklenmektedir.

            9. PROJE GİRDİLERİNİN TANIMI VE GEREKÇELERİ

            9.1. a) UNFPA-Destekli Girdiler
            Tanım ve Gerekçe (maliyet hesapları 1 $ = 820 Tl.’e göre yapılmıştır.
            B.L. 11 BM Uluslararası Personel
            11.01 Kısa dönem için gelen teknik uzmanlar
            Her yıl 1 kişinin bir ay süreyle teknik danışmanlık yapmak üzere Türkiye’ye gelmesi öngörülmüştür. Bunun yürütülmesini WHO yapacaktır.
            Bir yıllık mali gider tahmini 10.000 dolardır.
            B.L. 15 Yol Giderleri
            15.01 Proje personelinin yol ve harcırah giderleri

            A. AÇS/AP Genel Müdürlüğünden 2 kişi her yıl 4 kez il proje çalışmalarını denetlemek için illeri ziyaret edecektir. Bu ziyaretlerin yarısı için resmi arabalar (projeden sağlanan) kullanılacak ve yol masrafına gerek olmayacaktır.

            Yıllık Tutar
            Harcırah: 2 kişi x 11 il x 4 gezi x 7 gün x 17.500 Tl. = 13.146 dolar.
            Yol: 2 kişi x 11 il x 2 gezi x 40.000 TL. = 2.146 dolar.
            Yıllık toplam: 15.292 dolar.
            5 Yıllık Toplam: 76.460 dolar.

            B. Ebe ve sağlık memurlarının eğitimleri MEE ziyareteriyle denetlenecektir. Bunun için aşağıdaki kadar gün gerekeceği tahmin edilmektedir.

            Her ilin ilk ebe kursu: 11 kurs x 14 gün = 154 gün.
            Bütün diğer kurslar: 209 x 4 gün = 836 gün.
            Bütün sağlık memuru kursları: 88 kurs x 3 gün = 264 gün.
            Toplam denetleme günü = 2.254
            Harcırah gidereri: 4.500 TL. x 1254 gün = 6.880 dolar.
            Yol giderleri: 308 kurs x 15.000 tl: = 5.634 dolar.
            Toplam denetleme giderleri: 12.514 $
            A ve B giderlerinin toplamı: 88.974 $.
            15.02 Misyon Giderleri

            UN personelinin, 1989 ve 1991’deki üç kuruluşun toplantısına katılma giderleri ile 1990’da yapılacak dönem ortası değerlendirme toplantısına katılma giderleri için fon ayrılmıştır.
            Tahmini yıllık gider: 5.000 dolar.
            Toplam gider: 15.000 dolar.
            B.L. 16 Yurt içi personel ücretleri

            16.01 Bilgisayar  Programcısı bu tür teknik personelin istihdamındaki güçlükler gözönünde tutularak, bir bilgisayar programcısı ücreti talep edilmektedir. UNFPA’nın politikasına paralel olarak ücret 1991’de yüzde 50’ye, 1992’de de yüzde 25’e düşürülecektir.

            Yıllık maliyeti: 3.4 milyon TL. = 4.200 $.
            5 Yıllık toplam maliyet: 17.550 $
            16.02 Yurt içinden yararlanılan uzmanlar

            Proje, yurt içindeki uzmanlardan da kısa dönemler için teknik danışmanlık kullanabilecektir. Bunun bir yıldaki maliyeti 1.23 milyon TL. olarak tahmin edilmektedir.
            Yıllık maliyet: 1.500 dolar.
            5 Yıllık maliyet: 7.500 dolar.
            B.L. 21 Sözleşmeler

            Bu sözleşmeler envanter ve değerlendirme araştırmaları için talep edilmekte ve her biri için 10.000 dolarlık bir maliyet düşünülmektedir.
            İki araştırma için: 20.000 dolar.
            B.L. 24 Araştırma
            24.01 Program/Yöneylem araştırmaları

            Çalışma planında da gösterilmiş olduğu gibi proje süresince bazı küçük çaplı araştırmalar yapılacaktır.

            Bu araştırmaların her biri, 1989, 1990 ve 1991’de olmak üzere 5.000 dolar olarak hesap edilmektedir.
            3 yılın toplamı: 15.000 dolar.
            B.L. 33 Toplantılar
            33.01 Valiler ve eşleri

            11 vali ve eşleri, ayrıca AÇS/AP Genel Müdürlüğü ve diğer bakanlık yetkililerinin 3 günlük toplantısı için.
            Her toplantının maliyeti:
            Harcırah: 27 x 5 gün x 4.500 TL.: 740 dolar.
            Yol: 27 kişi x 40.000 TL. (uçak, araba vb. ortalama giderler): 1.317 dolar.
            Toplam maliyet: 2.057 dolar.
            İki toplantının toplam maliyeti : 4.114 dolar.
            33.02 Kaymakam ve eşleri

            106 kaymakam ve eşleri, ayrıca AÇS/AP Genel Müdürlüğü ve diğer bakanlık yetkililerinin 3 günlük toplantısı için (katılacakların sayısını azaltmak için ilk 5 il ile daha sonraki 6 ilin kapsanacağı toplantıların ayrı ayrı yapılması planlanmaktadır).

            Bir toplantının maliyeti:
            Harcırah: 222 kişi x 5 gün x 4.500 TL.: 6.091 dolar.
            Yol: 222 kişi x 40.000 TL. (uçak, araba v.b. ortalama giderleri) 10.829 dolar.
            Toplam maliyet: 16.920 dolar.
            İki toplantının maliyeti: 33.840 dolar.
            33.03 Köylerdeki etkili kişiler

            İlk 5 ilde yaklaşık 1330 köyün yüzde 10’luk örneklemeyle köy sayısı 133’tür. 133 köy x 4 kişi: 532. Toplantıların yaklaşık 60 kişilik olacağı için toplam 9 dolayında toplantı: Her toplantı için ayrıca 4 eğitici masrafları da gerekmektedir.
            Bir toplantı için giderler:
            Harcırah : 64 kişi x 3 gün x 4.500 TL.: 1.054 dolar.
            Yol (içi içinde): 64 kişi x 1.500 TL. (otobüs): 117 dolar.
            Bir toplantının toplamı: 1.171 dolar.
            9 toplantının toplamı: 10.539 dolar.

            Daha sonraki 6 ilin daha çok köyü bulunması bakımından (1.848) 12 toplantının mali yeti 14.052 dolar olarak hesaplanmaktadır.
            11 ilin toplamı: 24.591 dolar.
            33.04 Yıllık Proje Değerlendirme Toplantıları
            Bu toplantalır 2 gün sürecek ve toplantılara il proje müdürleri, proje koordinatörleri ve AÇSAP personeli (4 kişi) katılacaktır.
            Bir toplantının maliyeti:
            Harcırah : 26 x 4 gün x 4.500 TL.: 571 dolar.
            Yol: 26 kişi x 40.000 TL. (uçak, araba v.b. ortalama giderleri) 1.268 dolar.
            Bir toplantının maliyeti. 1.389 dolar.
            Beş toplantının maliyeti: 9.195 dolar.
            33.05 Yıllık Ebe Toplantıları

            İlk 5 ilin, 2 ilinden 200 ebe pilot çalışma olarak yapılacak 2 günlük, senelik toplantıya katılacaktır. Bu toplantılar için 5 eğitimci istenmektedir.
            Harcırah: 205 kişi x 4 gün x 4.500 TL.: 4.500 dolar.
            Yol: 250 kişi x 1.500 TL. (otobüs): 375 dolar.
            Bir toplantının maliyeti: 4.875 dolar.
            İk toplantının maliyeti: 9.750 dolar.
            33.06 Fakültenin Dekanları ve ilgili Anabilim Dalı Başkanlarının Toplantısı

            Bu toplantı ankara dışındaki bir ilde yapılacak ve 3 gün sürecektir. Ayrıca AÇSAP Genel Müdürlüğünden ve SSYB’nin diğer genel müdürlüklerinden toplam 7 kişi de toplantıya katılacaktır. Harcırah giderleri, otel masraflarını da karşılaycağı için daha yüksektir.
            Toplantının maliyeti:
            Harcırah: 53 kişi x 5 gün x 50.000 TL.: 18.098 dolar.
            Yol: 53 kişi x 60.000 TL. (hepsi uçakla): 3.878 dolar.
            Toplam giderler: 21.976 dolar
            B.L. 34 İnceleme Gezileri
            34.01 Yurt İçi İnceleme Gezileri

            Personelin çok sık yer değiştirmesi nedeniyle hem 1989’da hem de 1991 için her ilden 4’er kişilik inceleme gezileri talep edilmektedir.

            Bir gezinin maliyeti:
            Harcırah: 1 kişi x 7 gün x 4.500 TL.: 38 dolar.
            Yol: 1 kişi x 25.000 TL. (uçak, otobüs ortalama maliyeti): 30 dolar.
            Bir gezinin maliyeti: 38 dolar.
            88 gezinin toplam maliyeti: 5.984 dolar.
            34.02 Yurt Dışı İnceleme Gezileri
            Çalışma planı uyarınca üçer haftalık 13 inceleme gezisi talep edilmektedir.

            Bir inceleme gezisinin maliyeti:
            Harcırah: 2.100 dolar.
            Yol: 2.000 dolar.
            Bir gezinin toplam maliyeti: 4.100 dolar,
            13 gezinin toplam maliyeti: 53.300 dolar.
            B.L. 35 Kurslar
            35.01 İl Eğitim Ekiplerinin Eğitimi
            İlk 5 ilde: 20 kişinin Ankara’da 30 günlük eğitimi.

            Bir kişinin maliyeti:
             Harcırah : 1 kişi  x 30 gün x 4.500 TL.: 165 dolar.
            Yol: 1 kişi x 15.000 Tl. (ortalama uçak ve otobüs giderleri)
            Bir kişinin toplam giderleri: 183 dolar.
            20 kişinin toplam giderleri: 3.660 dolar.
            Aynı hesaplama yöntemiyle diğer 6 ilin giderleri:
            24 kişinin toplam giderleri: 4.392 dolar.
            Toplam giderler: 8.052 dolar.

            35.02 Ebelerin Hizmet-İçi Eğitimi
            Proje süresince 15 kişilik gruplar halinde 3.295 ebe eğitilecektir.
            Buna göre 11 il için yaklaşık 220 kurs düzenlenecektir.
            Bir kursun maliyeti:
            Harcırah: 15 kişi x 14 gün x 4.500 TL.: 1.152 dolar.
            Yol. 15 kişi x 1.500 TL. (otobüs): 27 dolar.
            Bir kursun toplam giderleri: 1.179 dolar.
            220 kursun toplam giderleri: 259.380.
            (Not: Bir ebenin maleyit 80 doların altındadır).

            35.03 Sağlık Memurlarının Eğitimi
            Projede 365 sağlık memuru, birer haftalık süreyle ve 15 kişilik gruplar halinde eğitilecektir. Bu eğitim iki ayrı dönemde yapılacaktır. Buna göre 88 kurs düzenlemesi gerekmektedir.
            Bir kursun maliyeti:
            Harcırah: 15 kişi x 7 gün x 4.500 TL.: 576 dolar
            Yol: 15 kişi x 1.500 TL.: 27 dolar.
            Bir kursun toplam giderleri: 603 dolar.
            88 kursur toplam giderleri: 53.064 dolar.
            (Not: Bir sağlık memurunun maliyeti 40 dolardır)
            35.04 Doktor ve Ebelere RİA Uygulama Eğitimi

            Proje süresince yılda 150 kişi olmak üzere toplam 310 doktor ve 440 ebe RİA uygulama eğitimi görecektir.

            Bir doktorun eğitim maliyeti:
            Harcırah: 21 gün x 4.500: 115 dolar
            Yol: 40.000 TL. (uçak ve otobüs ortalama giderleri): 49 dolar.
            Bir doktorun toplam giderleri: 164 dolar.
            310 doktorun toplam giderleri. 50.840 dolar.
            Bir ebenin eğitim maliyeti:
            Harcırah: 30 gün x 4.500 TL.: 164 dolar.
            Yol: 15.000 TL. (otobüs): 18 dolar.
            Bir ebenin toplam giderleri: 182 dolar.
            440 ebenin toplam giderleri: 80.080 dolar.

            Doktorn ve ebelerin RİA uygulama eğitimlerinin toplam maliyeti: 130.920 dolar (yılda: 26.184 dolar):
            (Not: Kişi başına maliyet 175 dolardır):
            35.05 Doktorlara Verilecek Hizmet-İçi Eğitimi

            Bu eğitimler illerdeki ve 50 kişilik gruplar halinde yapılacaktır ve personelin sık yer değiştirmesi nedeniyle proje süresince iki kez tekrarlanacaktır.
            Bu kursun maliyeti
            Kursiyeler
            Harcırah: 50 kişi x 5 gün x 4.500 TL. = 1372 $
            Yol: 50 kişi x 1.500 TL. (araba ve otobüs): 92 dolar.
            AÇSAP Genel Müdürlüğü ve Tıp Fakültelerinden Gelen Eğiticiler
            Harcırah: 4 kişi x 40.000 TL. (uçak ve araba ortalama giderleri): 195 dolar.
            Bir kursun kursiyer ve eğitici toplam giderleri: 2.086 dolar.
            32 kursun toplam giderleri (iki kere olmak üzere 800 doktorun eğitilmesi):
            66.752 dolar.
            35.06 Doktorların Denetleme ve Değerlendirme Eğitimi
            Her ilden bir doktor 1989 ve 1991’de Ankara’da 1 haftalık eğitim görecektir.
            Bir kursun maliyeti:
             Harcırah: 11 kişi x 7 gün x 4.500 Tl.: 423 dolar.
            Yol: 11 kişi x 40.000 TL. (uçak ve otobüs ortalama giderleri)
            Bir kursun toplam giderleri: 962dolar.
            İki kursun toplam giderleriB 1.920 dolar.
            B.L. Eğitim ve diğer
            36.01 Yerel Fuarlara Katılma

            Dört proje ilindeki yıllık fuarlara katılmak için fuar başına 1.000 dolar fon talep edilmektedir. Bununla fuarda yer kiralanacak, malzeme sağlanacak ve harcırah ile yol giderleri karşılanacaktır.
            Yıllık maliyet: 4.000 dolar.
            (UNFPA’den ayrıca, araç ve malzeme bölümünde bu farlarda kullanılmak üzere alüminyum seyyar sergilerden de talep edilmektedir.)
            B.L. Araç ve malzeme
            f41.98 Tüketilebilir araçlar

            Bu bütçe maddesi altında her il eğitim ekibinin eğitim malzemesini sağlamak için 1.000 dolar talep edilmektedir.
            1988 maliyeti: 5.000 dolar.
            1989-92 arasındaki her yıl için maliyet: 11.000 dolar.
            Toplam maliyet: 49.000 dolar.

            Ayrıca RİA uygulamaları da dahil olmak üzere AÇSAP hizmetleri içinde tüketilebilir malzeme  (eldiven, solüsyonlar, gazlı bez, flaster, v.s.) gerekmektedir. Bunlar için her ile yılda 1000 dolar olarak talep edilmektedir.
            11 il x 1 yıl x 1.000 dolar: 11.000 dolar.
            Beş yıl toplamı: 55.000 dolar.
            B.L: 41.98’in toplamı: 104.000 $
            B.L. 42 demirbaş malzeme
            42.02 Tıbbi malzeme
            Ebeler:
            i. 32.95 ebe çantası (bez çanta) her biri 30 dolar: 98.850 dolar.
            ii. Tansiyon aleti: Her biri 7 dolar: 23.065 dolarb
            iii. 3295 steteskop (binoral ve pinard) her biri 3 dolar: 9.885 dolar.
            iv. hemonglobinometre, her biri 8 dolar: 26.360 dolar.
            Sağlık Ocakları:
            i. 559 hemoglobinometre, her biri 8 dolar: 4.472 dolar.
            ii. 559 RİA uygulama çantası, her biri 80 dolar: 44.720 dolar.
            iii. 559 ayaklı kap, her biri 35 dolar: 19.656 dolar.
            iv. 559 alet tepsisi, her biri 4 dolar: 2.236 dolar.
            v. 559 ayaklı lamba, her biri 60 dolar: 33.540 dolar.
            vi. 100* elektrikli sterilizatör, her biri 190 dolar: 19.000 dolar.
            viii. 100* sterilizatör için alet tepsisi, her biri 4 dolar: 400 dolar.
            TIBBI MALZEME TOPLAMI: 282.093
            * 559 Sağlık Ocaklarının toplam yenileme tahmini.
            42.03 Görsel-işitsel malzeme
            Merkez:
            1 televizyon                                                            500 dolardan                        500
            1 video kayıt cihazı                                                500 dolardan                        500
            2 video kayıt kamerası                                       1.250 dolardan                     2.500
            4 pelvik maket                                                        100 dolardan                        400
            1 beyat tahta                                                              50 dolardan                          50
            TOPLAM                                                                                                              3.950 dolar
            İl Eğitim Merkezi                                                    500 dolardan                        500
            1 televizyon                                                            500 dolardan                        500
            1 video kayıt cihaz                                                100 dolardan                        100
            1 slayt projektörü                                                   200 dolardan                        200
            1 tepegöz                                                                 50  dolardan                         50
            1 portatif perde                                                       50  dolardan                          50
            1 flip chart                                                             100 dolardan                          200
            2 pelvit maket                                                                                                   1.600 dolar
            TOPLAM                                                                                                         17.600 dolar
            11 merkezin TOPLAMI                                                                                  21.550 dolar
            Görsel-işitsel malzeme TOPLAMI
            42.04 Araçlar
            55 Türk yapımı Renault station vagon 4.5 milyon TL.’den (5.500 dolar)       302.500
            1 Peugot 504 Saloon (ithal)                                                                                 10.000
            Araç TOPLAMI                                                                                                    312.500
            42.05 Büro Malzemesi
            Bu malzeme il eğitim merkezlerinin döşenmesinde kullanılacaktır ve 3 masa, 20 sandalye, 4 öğretmen kürsüsü, 1 dolap ve kursiyelerin kalacağı yurtlar yurtlar için bazı malzemeleri kapyamaktadır.
            Her merkez için tahmini maliyet                                                                        1.500 dolar
            İlin mahiyeti                                                                                                        16.500 dolar
            (Bu malzeme yerel olarak satn alınacaktır.
            42.98 Demirbaş Eşya, diğer
            4 seyyar sergi                                    250 dolardan                                             1.000 dolar
            1 bilgisayarlı daktilo                                                                                            30.000 dolar
            1 deşifre makinası                                                                                                    500 dolar
            1 telsiz sistemi                                                                                                       9.000 dolar
            TOPLAM                                                                                                              40.500 dolar
            B.L. 43 Binalar
            43.01 İnşaat Harcamaları

            1988’de 3 eğitim merkezi ile 1989’da 4 eğitim merkezinin yenileme masrafları olarak her biri için 3.000 dolar.
            Toplam harcamalar                                                                                    21.000 dolar
            43.51 Kira harcamaları
            1988’de 2 eğitim merkezinin kirası ve 1989’da 2 merkezin daha yılda 1.800 dolardan kirası.
            1988 Toplamı                                                                                                3.600 dolar
            1989-92 arası yıllık toplam                                                                          7.200 dolar
            Beş yıllık toplam kira                                                                                 32.400 dolar
            B.L. 44 Kontraseptifler
            CuT 380 A-Tanesi 1 dolardan yılda 40.000 tane talep edilmektedir.
            Beş yıllık toplam                                                                                        200.000 dolar
            B.L. 50 Diğer harcamalar kalemi
            Bu tür harcamalar için bütçede de görüldüğü gibi küçük miktarlar talep edilmektedir.

9.1.b. UNFPA Katkısını Kapsamına Alan Bütçe (ABD $)

Ülke : Türkiye
Proje No : TUR/88/P
Proje adı : 11 ilde AÇSAP Entegre Hizmetlerinin Güçlendirilmesi
 

   
1988
1989
1990
1991
1992
Toplam
Kod Maddenin tanımı a/a $ a/a $ a/a $ a/a $ a/a $ a/a $
10 Proje Personeli                        
11 11.01 kısa dönem danışmanı 1 10.000 1 10.000 1 10.000 1 10.000 1 10.000 1 10.000
  11.99 Ara toplam 1 10.000 1 10.000 1 10.000 1 10.000 1 10.000 1 10.000
15 yol giderleri                        
  15.01 yol, harcırah-proje personeli - 18.422 - 18.420 - 18.420 - 15.292 - 15.292 - 88.974
  05.02 misyon giderleri - - - 5.000 - 5.000 - 5.000 - - - 15.000
  15.99 ara-toplam - 18.422 - 23.420 - 23.420 - 23.420 - 15.292 - 103.974
16 Yerel personel ücretleri                        
  16.01 bilgisayar programcısı 12 4.200 12 4.600 12 5.000 6 2.500 3 1.250 45 17.550
  16.02 yurt-içi danışmanları 1 1.500 1 1.500 1 1.500 1 .1500 1 1.500 1 7.500
  16.99 ara-toplam 13 5.700 13 6.100 13 6.500 7 4.000 4 2.750 50 25.050
19 Bölüm Toplamı   34.122   39.520   39.920   37.420   28.042   179.024
 
 UNFPA Katkısını Kapsamına Alan Proje Bütçesi - $

Ülke : Türkiye
Proje No. : TUR/88/P
Projenin Adı : 11 İlde AÇSAP Entegre Hizmetlerinin Güçlendirilmesi
 

   
1988
1989
1990
1991
1992
toplam
Kod Madde Tanımı a/a $ a/a $ a/a $ a/a $ a/a $ a/a $
  Sözleşmeler maddesi                        
  Ara Kontrat sözleşmeleri                        
  21.01 envanter araştırması - 10.000 - - - - - - - - - 10.000
  21.02 değerlendirme araştırması - - - - - - - - - 10.000 - 10.000
  21.99 ara toplam - 10.000 - - - - - - - 10.000 - 20.000
  Araştırma                        
  24.01 Program/yöneylem araştırmaları - - - 5.000 - 5.000 - 5.000 - - - 15.000
  24.99 ara-toplam - - - 5.000 - 5.000 - 5.000 - - - 15.000
  Bölüm Toplamı - 10.000 - 5.000 - 5.000 - 5.000 - 10.000 - 35.000
  Eğitim Bölümü                        
  Toplantılar                        
  33.01 Vali ve eşleri - - - 2.057 - - - 2.057 - - - 4.114
  33.02 Kaymakam ve eşleri - - - 16.920 - - - 16.920 - - - 33.840
  33.03 Köydeki yetkili kişiler - - - 10.539 - 14.052 - - - - - 24.591
  33.04 yıllık proje değerlendirme - 1.839 - 1.839 - 1.839 - 1.839 - 1.839 - 9.195
  33.05 yıllık ebe toplantıları - - - - - 9.750 - - - - - 9.750
  33.06 dekan ve ana-bilim dalı baş.top. - 21.976 - - - - - - - - - 21.976
  Ara toplam - 23.815 - 31.355 - 25.641 - 20.816 - 1.839 - 103.466
                           
 
UNFPA Katkısını Kapsamına Alan Proje Bütçesi - $

Ülke : Türkiye
Proje No: TUR/88/P
Proje Adı: 11 İlde AÇSAP Entegre Hizmetlerinin Güçlendirilmesi
 

   
1988
1989
1990
1991
1992
toplam
Kod Madde Tanımı a/a $ a/a $ a/a $ a/a $ a/a $ a/a $
34 İnceleme gezileri                        
  34.01 Yurt-içi - - - 2.992 - - - 2.992 - - - 5.984
  34.02 Yurt-dışı - - - 24.600 - 28.7000 - - - - - 53.300
  34.99 ara-toplam - - - 27.592 - 28.700 - 2.992 - - - 59.284
35 Kurslar                        
  35.01 İEE eğitimi - 3.660 - 4.392 - - - - - - - 8..0542
  35.02 Ebe-hizmet içi eğitimi - 23.580 - 81.351 - 116.721 - 37.728 - - - 259.380
  35.03a Sağlık memuru eğitimi(ilk kurs) - 6.030 - 13.266 - 7.236 - - - - - 26.532
  35.03b Sağlık memuru eğitimi(ikinci kurs) - - - - - 6.030 - 13.266 - 7.236 - 26.532
  35.04 doktorlar ve ebelere RİA uygulama eğitimi - 26.184 - 26.184 - 26.184 - 26.184 - 26.184 - 130.920
  35.05 doktor hizmet-içi eğitimi - 8.344 - 15.688 - 16.688 - 16.688 - 8.344 - 66.752
  35.06 doktorlara denetleme ve değerlendirme eğitimi - -   960 - - - 960 - - - 1.920
  35.99 ara-toplam - 67.798 - 142.841 - 172.859 - 94.826 - 41.764 - 520.088
 
UNFPA Katkısını Kapsamına Alan Proje Bütçesi - $

Ülke: Türkiye
Proje No: TUR/88/P
Proje Adı: 11 İlde AÇSAP Entegre Hizmetlerinin Güçlendirilmesi
 

   
1988
1989
1990
1991
1992
toplam
Kod Madde Tanımı a/a $ a/a $ a/a $ a/a $ a/a $ a/a $
36 Diğer eğitim                        
  36.01 Yerel fuarlara katılma - 4.000 - 4.000 - 4.000 - 4.000 - 4.000 - 4.000
  36.99 ara toplam - 4.000 - 4.000 - 4.000 - 4.000 - 4.000 - 4.000
39 Bölüm Toplamı - 95.613 - 205.788 - 231.200 - 122.634 - 47.603 - 702.838
40 Malzeme maddesi                        
41 Tüketilebilir malzeme                        
  41.98 diğer tüketilebilir malzeme - 16.000 - 22.000 - 22.000 - 22.000 - 22.000 - 104.000
  41.99 ara-toplam - 16.000 - 22.000 - 22.000 - 22.000 - 22.000 - 104.000
42 Demirbaş malzeme                        
  42.02 tıbbi malzeme - 94.031 - 94.031 - 94.031 - - - - - 282.093
  42.03 görsel-işitsel malzeme - 21.550 - - - - - - - - - 21.550
  42.04 araçlar - 150.000 - 162.500 - - - - - - - 312.500
  42.05 büro malzemesi - 8.000 - 8.500 - - - - - - - 16.500
  42.98 diğer demirbaş malzeme - 40.500 - - - - - - - - - 40.500
  42.99 ara toplam - 314.081 - 265.031 - 94.031 - - - - - 673.143
 
UNFPA Katkısını Kapsamına Alan Proje Bütçesi - $

Ülke : Türkiye
Proje No: TUR/88/P
Proje Adı: 11 İlde AÇSAP Entegre Hizmetlerinin Güçlendirilmesi
 

   
1988
1989
1990
1991
1992
toplam
Kod Madde Tanımı a/a $ a/a $ a/a $ a/a $ a/a $ a/a $
43 Binalar                        
  43.01 İnşaat giderleri - 9.000 - 12.000 - - - - - - - 21.000
  43.51 Kira - 3.600 - 7.200 - 7.200 - 7.200 - 7.200 - 32.400
  43.99 ara-toplam - 12.600 - 19.200 - 7.200 - 7.200 - 7.200 - 53.400
44 Kontraseptifler                        
  44.03 RİA’lar - 40.000 - 40.000 - 40.000 - 40.000 - 40.000 - 200.000
  44.99 ara-toplam - 40.000 - 40.000 - 40.000 - 40.000 - 40.000 - 200.000
49 Bölüm toplamı - 382.681 - 346.231 - 163.231 - 69.200 - 69.200 - 1030534
50 Çeşitli                        
51 araç ve malzemenin çalıştırılması ve bakımı - 1.000 - 1.000 - 1.000 - 1.000 - 1.000 - 5.000
52 rapor ve basım giderleri - 3.000 - 3.000 - 3.000 - 3.000 - 3.000 - 15.000
53  diğer - 2.000 - 2.000 - 2.000 - 2.000 - 2.000 - 10.000
54 harcamaların incelemesine ilişkin ücretler - 1.500 - 1.500 - 1.500 - 1.500 - 1.500 - 7.50
59   - 7.500 - 7.500 - 7.500 - 7.500 - 7.500 - 7.500
99 GENEL TOPLAM - 529.916 - 604.039 - 446.851 - 241.754 - 162.345 - 1984905
 
 
 
Önceki Sayfa
Sonraki Sayfa