Milletlerarası Anlaşmalar  
Resmi Gazete: 08.07.1989 Sayı : 20219 (Asıl) Düstur Tertip:5 Cilt: 29-1 Sahife:0853
     
Milletlerarası Antlaşma
 
Karar Sayısı: 89/14158 
Karar Tarihi : 18/05/1989 
     
            16/12/1988 tarihinde Ankara’da imzalanan ekli “Türkiye - Suriye II. Turizm Karma Komisyon Protokolü” onaylanması; Dışişleri Bakanlığı’nın 5/5/1989 tarihli ve EİOA I-3252-2338 sayılı yazısı üzerine, 31/5/1989 tarihli ve 244 sayılı Kanunun 3 üncü ve 5 inci maddelerine göre, Bakanlar Kurulu’nca 18/5/1989 tarihinde kararlaştırılmıştır.  
      Kenan EVREN
      Cumhurbaşkanı
T.ÖZAL      
Başbakan      
G. TANER  K.İNAN G.TANER C.ÇİÇEK
Devlet Bak. ve Başbakan Yard. V Devlet Bakanı Devlet Bakanı Devlet Bakanı
I.ÇELEBİ M. YAZAR  İ.ÖZARSLAN İ.ÖZARSLAN
Devlet Bakanı Devlet Bakanı V.  Devlet Bakanı Devlet Bakanı
E.KONUKMAN İ.AŞKIN M.O.SUNGURLU İ.S. GİRAY 
Devlet Bakanı Devlet Bakanı Adalet Bakanı Milli Savunma Bakanı V.
A. AKSU A.M.YILMAZ E.PAKDEMİRLİ A.AKYOL
İçişleri Bakanı Dışişleri Bakanı Maliye ve Gümrük Bakanı Milli Eğitim Bakanı
C.ALTINKAYA H.ŞIVGIN C.TUNCER
Bayındırlık ve İskan Bakanı Sağlık Bakanı Ulaştırma Bakanı
L.KAYALAR İ. AYKUT İ. AŞKIN 
Tarım Orman ve Köyişleri Bakanı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı  Sanayi ve Ticaret Bakanı
F. KURT N.K.ZEYBEK İ.AKÜZÜM
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Kültür Bakanı Turizm Bakanı
 
TÜRKİYE -SURİYE II. TURİZM KARMA KOMİSYON TOPLANKTISI PROTOKOLÜ 

            Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Suriye Arap Cumhuriyeti Hükümeti,

            Her iki ülke arasında çeşitli alanlarda mevcut işbirliğini gözönüne alarak,

            1982 yılında imzalanan Turizm Alanında İşbirliği Anlaşmasını gözden geçirerek, 

            İki ülke arasında daha etkin ve verimli turizm ilişkilerini temin amacıyla, 

            1963’te Roma’da yapılan “Birleşmiş Milletler Uluslararası Turizm ve Seyahat Konferansı” ve Dünya Turizm Örgütü’nün tavsiyelerini de dikkate alarak, 

            Bilgi ve mateyal değişiminin gerçekleştirilmesi, turist akımının teşvik edilmesi, turizm eğitimi, tanıtması ve pazarlaması alanında işbirliği, planlamada bilgi birikimi ve teknik işbirliği değişimi ile ortak yatırımların teşvik edilmesini öngören gündemi onaylayarak, aşağıdaki hususlarda anlaşmışlardır: 

            MADDE 1
            Taraflar, turizm projelerini kendi ülkelerindeki müstakbel yatırımcılara tanıtmak için iki ülke arasında işbirliğinin tesisi ve geliştirilmesi ile bu konunun hir iki tarafça güncelleştirilmesi hususunda görüş birliğine varmışlardır. 

            MADDE 2
            Taraflar, Türkiye ve Sureyi’nin turizm imkanlarının kendi ülkelerinde olduğu kadar üçüncü ülke pazarlarında da tanıtılması ve değerlendirilmesi ile kombine turlar organize etmek ve pazarlamak için iki ülke saxeyahat acentaları arasındaki işbirliğini teşvik edeceklerdir.

            MADDE 3
            Taraflar, kendi ülkelerindeki turizmi daha da geliştirmek amacıyla, ülkelerinin pazarlama teknikleri ve faaliyetlerine ilişkin bilgi ve deneyim değişiminde bulunmak üzere, seyahat ticareti mensuplarının  karşılıklı ziyaretlerde bulunmalarını ülkelerindeki seyahat acentaları birliklerine telkin edeceklerdir. 

            MADDE 4
            Türk tarafının özellikle turizm projelerinin planlanması ve yatırımı konusundaki bilgi, deneyim ve birikimlerini Suriye tarafına iletmeye hazır olduğu yolundaki beyanı Sureiye tarafınca memnuniyetle kaydedilmiştir. 

            Taraflar, ileride uygulanmaya konacak olan sözkonusu değişimin diplomatik yollardan ele alınması hususunda mutabakata varmışlardır. 

            MADDE 5
            Taraflar, Türkiye ile Suriye arasında turist akımının ve organize turların arttırılmasına yönelik olarak her iki ülke turistinin özel eğilimlerinin ve ihtiyaçlarının araştırılmasını ve karşılanmasını teşvik edeceklerdir. 

            MADDE 6
            Taraflar, Türkiye ve Suriye arasındaki turizm ilişkilerine sağlayacağı katkıları gözönünde bulundurarak, ülkelerinde düzenlenen kültürel ve turistik faaliyetlerine karşılıklı olarak katılınmasını özemdirecekler ve bu faaliyetlerin iki ülkenin basın ve yayın organları aracılığıyla duyurulmasına gayret göstereceklerdir.

            MADDE 7
            Taraflar, iki ülkenin basın ve yayın kurumlarının turizme yönelik çalışmalarında işbirliği yapmalarını teşvik edecekler ve gazeteciler,  fotoğrafçılar gibi Türkiye ve Suriye turizmini tanıtacak kişilerin karşılıklı ziyaretlerde bulunmalarını destekleyeceklerdir. 

            MADDE 8
            Taraflar, iki ülke arasındaki turist akımının yoğunlaştırılması için, sınır formalitelerinin mevcut yasalarının elverdiği ölçüde kolaylaştırılması imkanlarını yeniden gözden geçireceklerdir. 

            MADDE 9
            Taraflar, iki ülkede turizm sektöründe çalışan personelin bilgi ve becerilerini arttırabilmeleri için  karşılıklı staj ve kurs sağlama olanaklarını araştıracaklardır.

            Bu hususta Suriye tarafının aşağıdaki istekleri gözönünde bulundurularak aday sayısı diplomatik yollardan belirlenecektir. 

            - Hotel ve turizm eğitim kurumlarının yönetimi ve organizesi, 
            - Turizmle ilgili istatistikler ve istatistik teknikleri, 
            - Mimari teknikler ve termalizm, 
            - Turistik tesislerin sınıflandırılması ve muhasebe sistemleri, 

            MADDE 10
            Taraflar, otelcilik ve mesleki turizm eğitimi alanında uzman, kalifiye personel ve deneyim değişiminde bulunacaklardır. 

            MADDE 11
            Türk tarafı, Suriye tarafının Arkeolojik ve tarihi binaların turistik amaçlarla  kullanılabilmesi hususunda bir Türk uzmanın gönderilmesi önerisini memnunlukla not etti. 

            MADDE 12
            Türk taraf, Suriyeli adayların, Türkiye’de, Turizm Eğitim Merkezlerinde iaşe ve ibate masraflarının ücretsiz karşılanması esasına dayalı olarak, Türkçe eğitim görmelerinin sağlanmasına ilişkin Suriye önerisini not etti. 

            Ortak Komisyonun 3. Toplantısı, diplomatik yollardan karşılıklı olarak uygun görülecek bir tarihte Şam’da yapılacakır. 

            İşbu Anlaşma Ankara’da 16 Aralık 1988 tarihinde İngilizce dilinde iki asıl nüsha olarak düzenlenmiştir. 
 
 

Salaheddin KHARBOUTLI  Engüh B. ERİŞEN 
Turizm Bakanlığı Planlama  Kültür ve Turizm Bakanlığı 
İstatistik ve Uluslararası  Dış İlişkiler Dairesi Başkanı 
İlişkiler Dairesi Başkanı   
 
HEYET LİSTESİ 
 
Necdet Sönmez  Kültür ve Turizm Bakanlığı, Turizm Genel Müdür Yardımcısı 
Gürkan Ertaş  Kültür ve Turizm Bakanlığı, Turizm Planlama ve Yatırımlar Dairesi Başkanı 
Bülent Gökay  Dışişleri Bakanlığı, Orta Doğu ve Magreb Ülkeleri ile İkili Ekonomik İlişkiler Dairesi Şube Müdürü 
Nejat Moral  Kültür ve Turizm Bakanlığında Uzman 
SURİYE HEYETİ 
Selahaddin Harputlu  Turizm Bakanlığı, Planlama Dairesi Başkanı 
Mukim Nezir El Rıfai  Kültür Bakanlığında Şube Müdürü 
 
            Not: İngilizce metni 8 Temmuz 1989 gün ve 20219 sayılı Resmi Gazete’dedir.