Milletlerarası Anlaşma  
Resmi Gazete: 19.07.1989 Sayı : 20226 (Asıl) Düstur Tertip:5 Cilt: 29-1 Sahife:883
     
MİLLETLERLERARASI  SÖZLEŞME
 
Karar Sayısı: 89/14184 
Karar Tarihi: 18/05/1989     

            12-13 Nisan 1989 tarihlerinde Ankara’da yapılan Türkiye Fransa Tarım Teknik Komitesi Birinci Dönem Toplantısı sonunda imzalanan ekli Türkiye Fransa Tarım Teknik Komitesinin Kuruluşuna İlişkin Anlaşma  ile Mutabakat Zaptı’nın onaylanması; Dışişleri Bakanlığı’nın 12/5/1989 tarihli ve EİBD-II-603-2402 sayılı yazısı üzerine, 31/5/1963 tarihli ve 244 sayılı Kanunun 3 üncü ve 5 inci maddelerine göre, Bakanlar Kurulu’nca 18/5/1989 tarihinde kararlaştırılmıştır. 

  
      Kenan EVREN
      Cumhurbaşkanı
T.ÖZAL      
Başbakan      
G. TANER  K.İNAN G.TANER C.ÇİÇEK
Devlet Bak. ve Başbakan Yard. V Devlet Bakanı Devlet Bakanı Devlet Bakanı
I.ÇELEBİ M. YAZAR  İ.ÖZARSLAN İ. ÖZARSLAN 
Devlet Bakanı Devlet Bakanı V.  Devlet Bakanı Devlet Bakanı
E.KONUKMAN İ.AŞKIN M.O.SUNGURLU İ.S. GİRAY 
Devlet Bakanı Devlet Bakanı Adalet Bakanı Milli Savunma Bakanı V.
A. AKSU A.M.YILMAZ E.PAKDEMİRLİ A.AKYOL
İçişleri Bakanı Dışişleri Bakanı Maliye ve Gümrük Bakanı Milli Eğitim Bakanı
C.ALTINKAYA H.ŞIVGIN C.TUNCER
Bayındırlık ve İskan Bakanı Sağlık Bakanı Ulaştırma Bakanı
L.KAYALAR İ. AYKUT İ. AŞKIN 
Tarım Orman ve Köyişleri Bakanı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı  Sanayi ve Ticaret Bakanı
F. KURT N.K.ZEYBEK                   İ.AKÜZÜM
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Kültür Bakanı Turizm Bakanı
 
TÜRKİYE FRANSA TARIM TEKNİK KOMİTESİNİN KURULUŞUNA İLİŞKİN ANLAŞMA 
 
I
            Taraflar, tarımsal üretim, tarla içi geliştirme hizmetleri, ürün kalitesi teknik eğitim, kırsal kalkınma, hayvan ve bitki koruması, gıda sağlığı, tarıma dayalı sanayi, su ürünleri, ormancılık ve mühendislik ile ortak çıkar konusu teşkil eden diğer tüm alanlarda iki ülke arasındaki mübadele ve işbirliğini geliştirmeyi taahhüt ederler. 

            Bu amaçla, 
Karma Ekonomik Komisyonuna bağlı bir Tarım Teknik Komitesi tarafların ortak kararı ile kurulmuştur. 
 

II
            Tarım Teknik Komitesinin amacı özellikle, mevcut imkanlar ve ortak çıkarlar doğrultusunda, iki ülke kamu kuruluşları, mesleki teşekkülleri ve firmalarının teknik, ekonomik ve ticari işbirliğini geliştirme konusundaki gayretlerini teşvik etmektir. 

            İki ülke arasındaki işbirliği, aşağıda belirtildiği gibi her türlü mübadele şeklinde gerçekleşebilir. 

            - Ortak projelerin gerçekleştirilmesi amacıyla inceleme ve ziyaretler yapılması, 

            - Teknik stajlar ve konferanslar düzenlenmesi, 

            - Uzman ve stajiyer ziyaretleri veya mübadeleleri, 

            - Teknik ve bilimsel bilgi ve eğitim malzemesi ile materyal mübadelesi, 

            - Ekonomik ve ticari kamu ve özel sektör kuruluşları arasında temaslar düzenlenmesi. 

  
III

            Tarım Teknik Komitesi, 5 daimi üye ile Dışişleri bakanlığı ve dış ticaretten sorumlu Bakanlık veya kuruluş temsilcilerinden meydana gelir. Heyetlere yüksek seviyeli bir devlet memuru başkanlık eder. Tarım Teknik Komitesi, münavebe ile yılda bir defa ülkelerden birinde toplanır. Tarım Teknik Komitesi taraflardan birinin isteği üzerine olağanüstü toplantı yapabilir. 

            Gündem gereği veya taraflardan birinin isteği üzerine ihtiyaç duyulan herhangi bir kişi veya firma temsilcisi toplantıya çağırılabilir. 

            Tarım Teknik Komitesi, çalışmalarından Karma Ekonomik Komisyonuna bilgi verir. 

            Her toplantıda, geçmiş dönemde yapılan çalışmaların bir bilançosu Komite üyelerine bildirilir. Komite, yetki alanına giren sektörlerde ikili ticari mübadelelerdeki gelişmeleri de inceler. Ayrıca, gelecek dönemde yapılacak işleri tesbit eder. 

 
IV

            Teknik Tarım komitesi üyeleri, uzmanlar ve stajiyerlerin yolculuk masrafları gönderen ülke, gidilen ülkedeki iaşe, ibate ve ülke içi yolculuk masrafları ise ev sahibi ülke tarafından karşılanır. 

            Teknik mübadele konuları ile uzman ve stajiyerlerin sayısı ve ziyaret sürelerinin yıllık programı Teknik Tarım komitesinin yıllık toplantılarında tesbit edilir. 

            Taraflar, detaylı programları stajiyer ve uzmanların kabul edilecekleri kuruluşları Tarım Teknik Komitesi Toplantısını takip eden üç ay içerisinde karşılıklı olarak bildirirler. Bunun dışında teklif edilen diğer programlar özel bir anlaşmayı gerektirir. 

            Tarım Teknik komitesi Başkanları, uzman ve stajiyerlerin ziyaretlerine ilişkin projelerden bunların gerçekleşmesinden 2 ay önce haberdar edilirler. 
 

V

            İşbu Anlaşma, imzalanmasını müteakip beş yıllık bir süre için  yürürlüğe girer. Anlaşmada değişiklik yapmaya veya yürürlülük süresini sınırlandırmaya ilişkin talepler karşı taraf 6 ay önceden bildirilmelidir. Öngörülen bitiş süresinden altı ay önce taraflardan biri herhangi bir değişiklik teklifi yapmadığı takdirde, işbu anlaşmanın yürürlük süresi beş yıl daha uzar. 

            13 Nisan 19789 tarihinde Ankara’da herbiri aynı derecede geçerli olan Türkçe ve Fransızca iki orjinal nüsha olarak imzalanmıştır. 
 
 
T.C. Tarım Orman ve Köyişleri 
Bakanı Adına 
Fransa Cumhuriyeti 
Tarım ve Orman Bakanı Adına 
Prof. Dr. Ersin İSTANBULLUOĞLU 
Koruma ve Kontrol Genel Müdürü 
Dutruc ROSSET 
Meyve, Sebze ve Bahçe Kültürleri 
Milli Mesleki Ofisi Genel müdürü 

TÜRKİYE FRANSA TARIM TEKNİK KOMİTESİNİN 12-13 NİSAN 1989 TARİHLERİNDE ANKARA’DA YAPTIĞI TOPLANTIYA İLİŞKİN MUTABAKAT ZAPTI
            Türkiye Fransa Tarım Teknik Komitesinin I. Dönem Toplantısı 12-13 Nisan 1989 tarihleri arasında Ankara’da yapılmıştır. 

            T.C. Tarım Orman ve Köyişleri Bakanlığı heyetine Koruma ve Kontrol Genel Müdürü, Prof. Dr. Ersin İSTANBULLUOĞLU, Fransa Tarım ve Orman Bakanlığı heyetine Meyvecilik, Sebzecilik ve Bahçecilik Meslek Teşekkülleri Mili Ofisi (O.N.I.F.L. HOR) Genel Müdürü Genel Mühendis Georges DUTRUC-ROSSET başkanlık etmiştir.

            Türk ve Fransız heyetlerinin listesi Ek: 1 de verilmiştir. 

            Ankara’daki ziyaretleri sırasında Fransız Heyeti, T.C. Tarım, Orman ve Köyişleri Bakanlığı Müsteşarı Mustafa KETEN ve Müsteşar Yardımcısı, Dr. Nazmi DEMİR tarafından kabul edilmişlerdir. 

            Toplantılar sonunda, Taraflar aşağıdaki hususlarda mutabık kalmışlardır. 

            I. Türkiye Fransa Tarım Teknik Komitesinin kuruluşuna ilişkin Anlaşmanın onaylanması, 

            II. Türkiye Fransa Tarımsal İşbirliğine İlişkin aşağıdaki kararların onaylanması, 

            1. Hayvansal üretimde hormon kontrol ve araştırması ile ilgili bir Fransız laboratuvarında bir Türk Uzmanının dört hafta süreyle staj yapması imkanının sağlanması, 

            2. Bitkisel ürünlerde hormon ve kalıntı araştırması yapan bir Fransız laboratuvarında bir Türk uzmana staj düzenlenmesi imkanlarının araştırılması, 

            3. Fransa Tarım ve Orman Bakanlığı Merkez Teşkilatı Müdürlüklerinde genel teşkilatlanma, personel idaresi, taşra teşkilatlarının işleyişi v.b. konularda üç Türk uzmanın onbeş gün süreye incelemelerde bulunmasının sağlanması, 

            4. Tarımsal istatistik alanında istatistiklerinin toplanması ve değerlendirilmesi açısından en uygun bilgisayar ağının kurulabilmesini teminen bir Fransız uzmanın Türkiye’ye gönderilmesi, 

            5. Fransa’nın, bitkisel tohum sertifikalarına ilişkin belgelerin Türkiye tarafından da verilebilmesine imkan tanıyacak iznin sağlanması hususundaki Tüm talebini OECD nezdinde desteklemesi, 

            6. Koyunlarda Brucellosis’e karşı mücadele yöntemleri konusunda 2 Türk ve 2 Fransız uzman arasında ilişki sağlanması ve ziyaretlerde bulunulması, 

            7. 1 Türk uzmana doku kültüründe üretilen kuduz aşısı  üretimi konusunda 2 haftalık bir staj sağlanması hususunda Fransız heyetinin Pastör Enstitüsünün nezdinde girişimde bulunması, 

            8. Fransa’nın bitkisel üretimlerdeki kalıntıların kontrol ve araştırılmasına yönelik, Türkiye’de bir laboratuvar kurulması için bir Fransız uzmanın Türkiye’ye gönderilmesi imkanlarını incelemesi, 

            Bitkisel üretimdeki kalıntıların kontrolü alanında, Türk Enstitüleri ile ilgili Fransız kuruluşları arasında işbirliği imkanlarının araştırılması, 

            9. Virüsten ari meyve ve bağ fidanı üretimi için ekonomik ve teknik işbirliğinin geliştirilmesi İki ülke üreticilerinin teması; bir Fransız heyetinin Türkiye’yi, bir Türk heyetinin Fransa’yı ziyareti, 

            10. Bir pilot proje uygulama çerçevesinde, etçi Fransız ırkının Türkiye’ye adaptasyonu imkanlarının araştırılması, 

            T.C. Tarım Orman ve Köyişleri Bakanlığı, Proje ve Uygulama Genel  Müdürlüğü ile “Ile de France” koyun ırkı ile ilgili Fransız kuruluşları arasındaki temasların Fransa tarafından düzenlenmesi, 

            12. Patates’deki viral hastalıkların araştırılması konusunda bir Türk uzmanın Fransa’yı ziyaret imkanlarının Fransız tarafınca araştırılması, 

            13. Fransa tarafında T.C. Tarım Orman ve Köyişleri Bakanlığı Proje ve Uygulama Genel Müdürlüğü ile kanatlılarla ilgili Fransız firmaları arasında temaslar düzenlenmesi, 

            14. Balıkçılık ve su ürünleri alanında faaliyet gösteren firma veya kuruluşlar arasındaki işbirliğinin geliştirilmesi için heyetler arasında bu konuda bilgi değişiminde bulunulması, 

            15. Fransız heyeti, sulama ve kırsal ekipman konusundaki Türk projeleri ile ilgili bilgi değişiminin artırılmasını ve gelecek Tarım Teknik Komitesi Toplantısına bu konuda ihtisas sahibi bir üyenin iştirakini arzu eder, 

            16. Gelecek Tarım Teknik Komitesi Toplantısı konularının tesbiti için Türk Fransız iş Adamları Derneğinin de görüşlerinin alınması, 

            17. Taraflar, her iki ülkenin firmalarının tarımla ilgili sergilere, Türkiye’deki Urfa ve Paris’teki SİAL fuarına katılımlarını teşvik etme hususunda arzularını belirtmişlerdir, 

            18. Teknik Tarım Komitesinin gelecek toplantısın Mart Nisan 1990 aylarında Fransa’da yapılması, 

            Bu toplantıda, gelecek toplantının geçici gündemi olarak; kararlaştırılmış olan işlerin bilançosu, Fransız ve Türk fidan üreticilerinin bir araya getirilmesi, teknik gezi şeklinde tesbit edilmiştir.

            13 Nisan 1989 tarihinde Ankara’da her biri aynı derecede geçerli olan Türkçe ve Fransızca iki orijinal nüsha olarak  imzalanmıştır. 

EK: 1
FRANSIZ HEYETİ 
 
Soyadı Adı  Temsil Ettiği Kuruluş
1. DUTRUC ROSSET Georges  Tarım ve Orman Bakanlığı 
Meyve, Sebze ve Bahçe kültürleri Milli Mesleki Ofisi 
Genel Müdürü Başkan 
2. BUJADOUX Joel  Tarım ve Orman Bakanlığı 
Gıda, Genel Müdürlüğü Genell Kontrolör 
3. OLLİVİR Jean Yves Tarım ve Orman Bakanlığı 
Kırsal Alan ve Orman Müdürlüğü Müdür Yardımcısı 
4. HENRY Jean Michel Tarım ve Orman Bakanlığı 
Üretim ve Mübadele müdürlüğü Uzman 
FEGER Jean  Dışişleri Bakanlığı 
Bilimsel ve Teknik İşbirliği ve Kalkınma Müdürlüğü 
Tarım Uzmanı 
   
İştirak Etmeyenler   
6. DASSONVİLLE Alain  Tarım ve Orman Bakanlığı 
Hayvansal Üretim Müdür Yardımcısı 
7. BOURGOİN Genevieve  tarım ve Orman Bakanlığı 
Tarımsal Dış Ticaret Uzmanı
EK: 2
TÜRK HEYETİ
 
1. Prof. Dr. Ersin İSTANBULLUOĞLU  Koruma ve Kontrol Genel Müdürü
2. Yusuf SALCAN  Koruma ve Kontrol Genel Müdür Yardımcısı 
3. Aydın SOMEREN  Proje ve Uygulama Geneh Müdür Yardımcısı 
4. Dr. Bkir TAN Koruma ve Kontrol Genel Müdürlüğü 
Hayvan Hastalıklarıyla Mücadele Şube Müdürü 
5. Ayhan ELÇİ Proje ve Uygulama Genel Müdürlüğü 
Çok Maksatlı Projeler Şube Müdürü 
6. Haluk ILICAK Dışişleri Bakanlığı, Başkatip 
7. Sinan VAROL  APK Kurulu Dış İlişkiler Daire Başkanlığı Uzmanı 
8. Rıdvan US Başbakanlık Hazine ve Dış Ticaret 
Müsteşarlığı Uzman 
Not : Fransızca metni 19 Temmuz 1989 gün ve 20226 sayılı Resmi Gazete’dedir.