Milletlerarası Sözleşme  
Resmi Gazete: 17.08.1989 Sayı : 20255 (Asıl) Düstur Tertip:5 Cilt: 29 -1 Sahife:928
     
Milletlerarası Sözleşme
Karar Sayısı:89/14261
Karar Tarihi : 16/06/1989

            11 Mayıs 1989 tarihinde Viyana’da imzalanan ekli Türkiye-Birleşmiş Milletler Sınai  Kalkınma Teşkilatı (UNIDO) İşbirliği 6. Ortak Komitesi mutabakat Tutanağı’nın onaylanması; Dışişleri Bakanlığı’nın 7/6/1989 tarihli ve EİUE/III-215-2859 sayılı yazısı üzerine, 31/5/1963 tarihli ve 244 sayılı Kanununun 3 üncü ve 5 inci maddelerine göre, Bakanlar Kurulu’nca 16/6/1989 tarihinde kararlaştırılmıştır.

   
      Kenan EVREN
      Cumhurbaşkanı
T.ÖZAL      
Başbakan      
A.BOZER K.İNAN G.TANER C.ÇİÇEK
Devlet Bak. ve Başbakan Yard. Devlet Bakanı Devlet Bakanı Devlet Bakanı
I.ÇELEBİ M.YAZAR İ.ÖZARSLAN S.SERT
Devlet Bakanı Devlet Bakanı Devlet Bakanı Devlet Bakanı
E.KONUKMAN İ.AŞKIN M.O.SUNGURLU E.KONUKMAN
Devlet Bakanı Devlet Bakanı Adalet Bakanı Milli Savunma Bakanı V.
A. AKSU A.M.YILMAZ E.PAKDEMİRLİ A.AKYOL
İçişleri Bakanı Dışişleri Bakanı Maliye ve Gümrük Bakanı Milli Eğitim Bakanı
C.ALTINKAYA H.ŞIVGIN C.TUNCER
Bayındırlık ve İskan Bakanı Sağlık Bakanı Ulaştırma Bakanı
L.KAYALAR C.ÇİÇEK Ş.YÜRÜR
Tarım Orman ve Köyişleri Bakanı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı V. Sanayi ve Ticaret Bakanı
F. KURT N.K.ZEYBEK İ.AKÜZÜM
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Kültür Bakanı Turizm Bakanı
 
9-10 MAYIS 1989 TARİHLERİHİNDE VİYANA’DA YAPILAN
TÜRKİYE - UNIDO İŞBİRLİĞİ 6. ORTAK KOMİTESİ
MUTABAKAT TUTANAĞI
            Komite, 5 inci toplantıdan bu yana girişilen işbirliği faaliyetlerini gözden geçirmiş ve 1988 Eğitim Programlarının başarıyla gerçekleştirildiğini ve diğer işbirliği alanlarında ilerlemeler kaydedildiğini memnuniyetle not etmiştir. Komiet, aynı zamanda 1990 için teklif edilen Eğitim Programlarıyla birlikte, 1989 Eğitim Programlarını ve diğer alanlardaki çeşitli işbirliği faaliyetlerini gözden geçirmiştir. Bu çerçevede Komite, Türk makamlarının, 1990 yılı katkı paylarını, döviz kurunda meydana gelen dalgalanmalar uygun olarak yeniden ayarlama konusundaki istekliliğini takdirde karşılamıştır.

            Komite, Türs sanayinin ileri düzeyini ve Türk makmlarının tecrübe ve bilgisini diğer gelişmekte olan ülkelerle paylaşmada gösterdiği istekliliği gözönüne alarak, işbirliği alanlarını daha da güçlendirme ve çeşitlendirme doğrultusundaki çabalara devam etmek hususundaki ilgisini ifade etmiştir. Bu anlayışla Komite, bu belgeye ekli görüşme özetinde yer alan sonuçları ve tavsiyeleri onaylamıştır.
                                                                                                Viyana, 11 Mayıs 1989
                                                                                                L.C. Alexandrenne

            Sumru NOYAN
            Türkiye-UNIDO İşbirliği Ortak Komitesi 6 ncı toplantısını 9 ve 19 Mayıs 1989 tarihlerinde Viyana’da, Genel Müdür Yardımcısı, Dış İlişkiler, Enformasyon, Dil ve Dökümantasyon Servisleri Dairesi Başkanı L.C. Alexandrenne başkanlığında yapmıştır.

            Toplantıya aşağıdaki temsilciler katılmıştır.
            Türk Heyeti
            Sumru Noyan               Uluslararası Ekonomik Kuruluşlar Dairesi Başkanı, Dışişleri Bakanlığı 

            N.Murat Ersavcı            Müsteşar, Türkiye’nin UNIDO Nezdindeki Daimi Temsilci  Yardımcısı

            Alev Baç                        Dış İlişkiler Dairesi’nde Şube Müdürü, Sanayi ve Ticaret  Bakanlığı

            UNIDO Heyete

            T. Hussein                     Mahalli Sınai Kalkınma Kıdemli Danışmanı, Ankara 

            A. Kayalar                     Dış İliştkiler Bölümü Müdürü

            K.Goldschwend            Hükümetler, Hükümetlerarası Kuruluşlar ve Birleşmiş  Milletler Kuruluşları ile İlişkiler Şubesi Sorumlusu, Dış İlişkiler, Enformasyon, Dil ve Dökümantasyon Servisleri  Dairesi

            L. Lozenzo                     Sınai Eğitim Kısmı Başkanı, Sınai Faaliyetler Dairesi

            P. de Moustier               Sınai Kalkınma Görevlisi, Sınai Eğitim Kısmı, Sınai Faaliyetler Dairesi 

            A. Karamanoğlu            Sınai Kalkınma Görevlisi, Sınai Eğitim Kısmı, Sınai Faaliyetler Dairesi 

            G. Roces                        Avrupa ve Akdeniz Programı Müdürü, Program ve Proje  Geliştirme Dairesi

            B. Kocer                        Sınai Kalkınma Görevlisi, Global ve Bölgelerarası Program ve Projeler Birimi, Program ve Proje Geliştirme Dairesi

            M. Abdelmoneim         Başkan Vekili, Yatırım Proje Belirleme ve Formülasyonu Kısmı Sınai Kalkınma, Danışmanlar ve Teknoloji Dairesi

            J. Watts                        Sınai kalkınma Görevlisi, Proje Belirleme ve Formülasyon Kısmı, Sınai Kalkınma, Danışmalar ve Teknoloji Dairesi

            W. Will                         Yardımcı Uzman, Proje Belirleme ve Formülasyon Kısmı, Sınai Kalkınma, Danışmalar ve Teknoloji Dairesi

            V. Podshibyakin          Müdür, Endüstriyel Ve Teknolojik Enformasyon bölümü, Sınai kalkanma, Danışmalar ve Teknoloji Dairesi 

            N. Constantin               Sınai Kalkınma Görevlisi, Gelişmekte Olan Ülkeler Arasındaki Ekonomik İşbirliği Şubesi, Program ve Proje Geliştirme Dairesi

            M. Souza                       Sınai Kalkınma Görevlisi Gelişmekte Olan Ülkeler Arasındaki Ekonomik İşbirliği Şubesi, Program ve Proje Geliştirme Dairesi

            J.A. Ghani                      Müdür, İşleme Sanayileri Sektörüa Birimi, Sınai Kalkınma Danışmalar ve Teknoloji Dairesi

            M. Majid                        Sınai Kalkınma Görevlisi, Danışmalar Sistemi bölümü, Sınai Kalkınma Danışmalar ve Teknoloji Dairesi

            G. Bauer                        Sınai Kalkınma Görevlisi, Özel Program ve Faaliyetler Bölümü, Program ve Proje Geliştirme Dairesi

            D. Magliani                   Sınai Kalkınma Görevlisi, Proje Değerlendirme Komitesi, Sekretarya ve Fon Yönetimi Şubesi, Program ve Proje Geliştirme Dairesi 

            A.D. Combrugghe            Sınai Kalkınma Görevlisi, Kurumsal Altyapı Kısmı, Sınai Faaliyetler Dairesi 

            R. Cox                             Sınai Kalkınma Görevlisi, Kamu ile İlişkiler ve Enformasyon Şubesi, Dış İlişkiler, Enformasyon, Dil ve Dökümantasyon Servisleri Dairesi

            I. GÜNDEMİN KABULÜ
            Toplantı gündemi, ilişikte yer alan biçimde kabul edilmiştir.

            II. EĞİTİM PROGRAMLARI

            1. 198 Programları:
            Komite, 1988 Eğitim Programlarını gözden geçirmiş ve aşağıdaki programların başarı ile gerçekleştirilmiş olmasından dolayı memnuniyeti ifade etmiştir:

            - Demir ve çelik sanayiinde Fabrika-içi Grup Eğitim Programı
            - Küçük ölçükle dökümcülük işlemlerinde Fabrika-içi Grup Eğitim Programı
            - Meyve ve sebze işleme sanayiinde Fabrika-içi Grup Eğitim Programı
            - Şeker teknolojisinde Fabrika-içi Grup Eğitim Programı
            - Çimento sanayiinde değerlendirme ve izleme semineri
            - Çimento sanayii alanında inceleme gezisi
            - Eczacılık ve ilgili sanayilerde tıbbi ve aromatik bitkilerin kullanılması konusunda eğitim programı

            Çimento Sanayiinde Enerji Tasarrufu konulu bir program yeterli katılım olmaması nedeniyle iptal edilmek zorunda kalmıştır.

            2. 1989 Programları:
            Komite, 1989 yılı için Sınai Kalkıma Fonu (IDF)’na Türk Hükümeti özel amaçlı katkısının 437.400.000 TL. olduğunu not etmiştir. Bu taahhüdün başlangıçta, 8 eğitim programının organizasyonu için palnlanmıştı. Para değerinde meydana gelen beklenmedik değişimler nedeniyle, Çimento Sanayiinde enerji tasarrufu ve gıda işleme sanayiinde fabrika için grup eğitim programı (FİGEP) olmak üzere, 2 eğitim programı iptal edilmiştir.

            Sonuç olarak aşağıdaki 6 eğitim programı gerçekleştirilecektir:
            - Demir ve Çelik sanayiinde FİGEP
            - Çimento sanayiinde FİGEP
            - Tıbbi bitkiler alanında FİGEP
            - Şeker sanayiinde FİGEP
            - Çimento sanayii alanında inceleme gezisi
            - Küçük ölçekli dökümcülük sanayiinde gelişmekte olan ülkelerden ve seçilmiş Afrika ülkelerinde kıdemli yöneticiler ve uzman personel için seminer.

            Komite, bu programlar için hazırlıkların oldukça ilerlemiş olduğu ve UNIDO’nun bütçe kabulünün 5 programa ilişkin olarak 1989 Mayıs sonunda, küçük ölçükle dökümcülük alanında seminere ilişkin olarak da 1989 Haziran sonunda sonuçlandırılacağı hususlarını not etmiştir. Programlara katılacakların seçim işlemi Haziran ayında Viyana’da gerçekleştirilecektir. Bütün programlar, Eylül-Kasım 1989 döneminde gerçekleştirilecektir.

            Türk Heyeti, Türk Lirası katkılardan yapılacak, mümkün olan her türlü tasarrufun, ev sahibi kuruluşlara eğitim malzemesi sağlamak üzere kullanılmak konusundaki arzularını belirtmiştir. Komite, bu öneriyi prensipte kabul ederken, bu eğtiim kuruluşlarını güçlendirmek için UNIDO’nun 1990-91 bütçesindeki Olağan Teknik Yardım Programından finanse edilecek bir şemsiye projesi hazırlanması imkanlarının araştırılmasını tavsiye etmiştir.

            3. 1990 Programları:
            Türk Heyeti, Türk Hükümetinin 1990 eğitim programlarının gerçekleştirilmesi çiin (IDF)’e özel amaçlı  katkı olarak 641.830.500 Tl. taahhüt etmeyi düşündüğünü ifade etmiştir. Bu miktar, katılımcıların uluslararası seyahatlerine Türk katkısı olara 112.782 ABD Doalırna tekabül eden mahalli parayı, UNIDO Değerlendirme Misyonlarını, UNIDO Misyonları için yevmiye ve katılımcılar için cep harçlığını içermektedir. Bu katkı, Türk Lirasının döviz kurundaki dalgalanmalarına bağlı olarak, bu dalgalanmaları giderecek biçimde, ileride yeniden ayarlanacaktır.

            1990 için aşağıdaki programlar planlanmaktadır:
            - Çimento sanayii alanında FİGEP
            - En az Gelişmiş Ülkeler için küçük ölçekli dökümcülük işlemleri alanında FİGEP
            - Şeker teknolojisi alanında FİGEP
            - Meyve ve sebze işleme sanayii alanında FİGEP
            - Demir ve çelik sanayii alanında FİGEP
            - Çimento sanayii alanında Bakım Yönetimi Programı
            - Tıbbi bitkiler konusunda seminer

            Komite, bu programlar için öngörülen bütçe önerilerinin UNIDO tarafından gözden geçirilmiş olduğuna işaret etmiş ve bu bütçe önerilerinin Aralık 1989’dan önce  onaylanması gereğini vurgulamıştır.

            Komite ayrıca, bu programlara katılacakların sırayla 10 ve 12 olarak belirleen sayılarının, seçimlerinin müştereken yapılması şartıyla Türk-TCDC programı çerçevesinde katılacakların dahil edilmesiyle, 15’e çıkarılmasının mümkün olabileceği hususunu da gözönüne almıştır.

            4. Katılımcılar için sağlık sigortası:
            UNIDO tarafının açıklaması üçerine Komite, fabrika-içi grup eğitim programına katılacakların sağlık sigortasını ihtiva edecek bütçe kaleminin, UNIDO’nun programa katkı payı çerçevesindeki döviz cinsinden olan kısmının kapsamına alınacağını not etmiştir.

            5. Tanımlama Misyonları:
             Türk Heyeti, 1991 programı çerçevesinde, tekstil ve gübre sanayii alanlarında FİGEP organize edilmesi konusunda daha önce yapımış olduğu öneriyi tekrarlamıştır. Bu amaçla, bu alanlarda tanımlama misyonlarının gerçekleştirilmesi gereklidir. Komite, bu öneriyi not etmiş ve 1989 yılı sonuna kadar UNIDO personelinin bu konuda görevlendirilmesini tavsiye etmiştir.

            6. İzleme Misyonları:
            Türk Çimento Sanayiiden uzman ve UNIDO’nun Kimya Sanayileri Kısmından bir görevli, FİGEP’lere en geniş katılımın gerçekleştirilmiş olduğu Sudan, Tanzanya ve Zambia’da izleme ve değerlendirme misyonları yürütmüşlerdir. Bu misyonların önemini gözönüne alan Komite, 1989’da demir ve çelik sanayii, 1990’da şeker sanayii alanlarında izleme misyonları düzenlemek amacıyla harekete geçilmesini tavsiye etmiştir.

            Komite, bu gibi izleme misyonlarının önemini vurgulamış ve UNIDO’nun bu misyonları IDF dışındaki diğer kaynaklardan finanse etmeyi araştırması gerektiği hususunda tavsiyede bulunmuştur.

            7. Eğiticilerin Eğitimi:
             Türk Heyeti, UNIDO’nun 1988 olağan program çerçevesinde şeker endüstrisi alanında iki burs programının gerçekleştirilmiş olmasından dolayı duyduğu memnuniyeti ifade etmiştir. 1989 yılında demir ve çelik sanayi alanındaki iki bursa ilişkin olarak UNIDO, başvuru formlarının alındığını ve halihazırda değerlendime aşamasında olduğun teyid etmiştir. Türk Heyeti ayrıca, gelecekteki burslar için önceliğin gıda işleme ve tıbbi bitkiler alanlarına verileceği belirtmiştir.

            8. Eğitim konusunda gelecekteki işbirliğine ilişkin öneriler:
            1- Yukarıda paragraf II. 5’de atıf yapılan faaliyetlere ek olarak Türk Heyeti, 1991 programına Pendik Deri Enstitüsünde gerçekleştirilmek üzere deri teknoolji üzerine bir FİGEP’in dahil edilmesi hususunun gözönüne alınmasını önermiştir. Bu husus, UNIDO’nun Bölgesel Dericilik, Deri ve Deri Ürünleri Projesine katkıda bulunma çabalarıyla da uyumludur.

            2- Çimento alanındaki izleme misyonlarının 1988’de gerçekleştirilmiş olması ve aynı şekilde çimento sanayiinde fabrika içi grup eğitim programına daha önce katılanlar için bir izleme seminerinin 1988’de yapılmış olması nedeniyle Komite, diğer bir ülkede çimento sanayii alanında bölgesel izleme semineri düzenlemesi konusunda 5 inci Toplantı Mutabakat Tutanağında yer alan öneriden vazgeçilmesi tavsiyesinde bulunmuştur.

            3- Komite, tıbbi bitkiler alanında Proje Koordinatörleri toplantısının 1990 Haziranında Türkiye’de gerçekleştirileceği hususunu not etmiştir.

            4- Komite, UNIDO’nun audio-visual araçlar vasıtasıyla eğitim kurumlarının güçlendirilmesi yönündeki daha önceki önerisini gerçekleştirmek ve bu amaçla bir Batı Avrupa ülke

            5- Komite ayrıca, Türkiye’nin ilaç sanayii üzerine 4 üncü Danışma Toplantısına evsahipliği yapma önerisi hususunu hatırlatmıştır. Ancak, bu toplantının ana konusu aromatik ve tıbbi bitkiler olacağından Türk Heyeti toplantıya evsahipliği etmek konusundaki önerisini geri çektiğini belirtmiştir.

            III. TÜRKİYE’DE UYGULANAN TEKNİK İŞBİRLİĞİ PROJELERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ  (OLAĞAN, S.İ.S. IDF)

            1. Türk Heyeti, UNIDO’nun olağan programı, S.İ.S. ve IDF çerçevesinde oluşturulan projelerin yürütülmesi, niteliği ve sonuçlarından tatminkarlığını ifade ile, bu çerçevede daha fazla proje uygulamasından duyacağı memnuniyeti vurgulamıştır.

            2. UNIDO, Batı Avrupalı bir donor ülkeyle yapılan Emanet Hesabı düzenlemesinden finanse edilen Teşebbüsler Arası İşbirliği konulu yeni bir proje çerçevesindeki imkanlar üzerine bilgi vermiştir. Türk Heyeti bu bilgiyi not etmiş olup, UNIDO tarafından bu faaliyet çerçevesinde sağlanan yardım imkanlarını araştıracaktır.

            3. Komite ayrıca, İstanbul Ticaret Odası’nda Yan Sanayi Borsası kurulması yolunda UNIDO’nun yaptığı teklif yanında, UNIDO ile İstanbul ticaret Odası arasında mevcut işbirliği hususunu da not etmiştir. Türk Heyeti, bu konuda UNIDO yardımı sağlanması yolundaki bir talebin UNIDO’ya sunulmak üzere hazır olduğunu belirtmiştir. Belge, İstanbul Ticaret Odası ve UNIDO-SIDFA tarafından ortaklaşa olarak hazırlanmıştır. Konunun önemi nedeniyle Komite, belgelerin alınır alınmaz onaylanması hususunda tavsiyede bulunmuştur.

            4. UNIDO Ulusal Ülke Programları (IPF, Dünya Bankası) altında projeler yürütme şeklindeki rolünün artırılarak, Türkiye’nin sınai faaliyetlerinin geliştirilmesine katkı sağlamak hususunda kendisine daha fazla imkan verilmesine duyduğu ilgiyi ifade etmiştir. 

            5. Komite, İtalya Hükümetinin, İtalya’nın IDF’e özel amaçlı katkısı altında Türk Hükümetine tarımsal sanayiler, balık işleme, kimyasal sanayiler, mekanik, deri sanayi ve tabaklama fabrikaları, optik ve hassas mühendislik konularında finansmanı sağlayacağına ilişkin olarak, bu ülke taraından ahiren UNIDO’ya verilen bilgiyi not etmiştir.

            IV. AFRİKA’DA TÜRKİYE - UNIDO İŞBİRLİĞİ

            1. Türkiye - Tanzanya Marangoz ve Defter Atölyeleri Projesi:

            Komite, projenin durumunu gözden geçirmiş ve Türk yetkilerinin Tanzanya heyetiyle kredinin şartlarının görüşmeye hazır olduğun ve bu hususun 10 Haziran 1989 tarihinde gerçekleşeceğini memnuniyetle not etmiştir. UNIDO Danışmanının görevi esasen sonuçlanmış olup, kendisinin önerileri dikkate alınmaktadır.

            2. Cape-Verde Bölgesel Dayanışma Toplantısı:

            Türk Heyeti, Cape-Verde’den bir uzmanın küçük ölçekli dökümcülük faaliyetleri konulu fabrika için grup eğitim programına katıldığına işaret etmiş ve 19889’da yapılacak tıbbi bitkiler konulu fabrika için grup eğitim programına Cape-Verde’den bir kursiyer kabul etmeye hazır olduğun ifade etmiştir. Bu çerçevede, Komite Dayanışma Toplantısı sırasında yapılan tavsiyelerin izlenmesi hususunda mevcut iletişim eksikliğini not etmiş ve UNIDO’nun, muhtemel bir UNIDO memurunun Cape-Verde’yi ziyareti ile, çivi, vida ve demir parçalar yanında, maden suyu işleme sınai ve marangoz atöylesi konularındaki fizibilite incelemelerini hazırlamak züere bir Türk uzmannın ziyareti konusunda bilgi sağlanması çağrısında bulunmuştur.

            3. Gine’deki Bölgesel Danışma Toplantısı:

            UNIDO, Türk Heyetine, Türkiye’nin de davet edileceği 1989 Aralık ayında Conakry’de yapılacak Danışma Toplantısı konusunda bilgi vermiştir. Türk Heyeti bu bilgiyi not etmiş ve Gine ile hazırdaki işbirliğini vurgulamıştır.

            4. Türkiye’nin Gelişmekte Olan Ülkelere Teknik Yardım Özel Programı:

            Türk Heyeti, Türkiye’nin gelişmekte olan ülkelere teknik yardımına ilişkin özel programın uygulaması konusunda detaylı bilgi vermiştir. Kuraklıktan etkilenen Sahel ülkelerine yönelik programına ilaveten, Türk teknik yardım faaliyetleri Bangladeş Cape-Verde, Gambina (küçük ölçekli dökümhanenin fizibilite etütleri ve inşaası), Çad, Nijer (Conakry organize sanayi bölgesi fizibilite etüdü, mesleki eğitim, sağlık ve tarım alanında eğitim ve danışmanlık hizmetleri), Gine Bisaau (tarım, tarımsal ürünler ve balıkçılık alanlarında eğitim programları), Mali, Moritanya (Aleg Hastanesininh iyiliştirme ve yeniden inşaası), Senegal (Sulama projesi), Somali (rüzgar değirmenleri ve gıda işleme birimi inşaası), Sudan (temel sağlık hizmetleri ve ana ve çocuk sağlığı merkezi kurulması)’ı kapsamak üzere genişletilmiştir. 1989 Nisan ayında Senegal, Gambia, Nijerya, gabon’a Dışişleir Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı’nca ve Çad ve Nijer’e Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşar Yardımcısı’nca bir ziyaret düzenlenmiştir.

            Komite, bu bilgiyi not etmiş ve sınai faaliyetlerin UNIDO ile müştereken yürütülmesi tavsiyesinde bulunmuştur.

            V. ECDC - TCDC İŞBİRLİĞİ

            1. Petro Kimya Sanayilerinde Araştırma ve Geliştirme Konusunda Orda Doğu ve kuzey Afrika’daki Gelişmekte Olan Ülkeler arasındaki işbirliğine İlişkin Bölgesel Uzmanlar Toplantısı:

            Türk Heyeti, bu toplantıya evsahipliği yapmaya hazır olduğunu vurgulamıştır. Esasen, Dr. Savaşçı tarafından bir rapor hazırlanarak UNIDO’ya zamanında iletilmiştir. UNIDO, 19-23 Ekim 1989’u toplantı tarihleri olarak önermiştir.

            2. Demir ve Çelik Sanayi Alanında Gelişmekte Olan Ülkeler Arasında teknik İşbirliği Konulu Uluslararası Seminer:

            Türk Heyeti, UNIDO’ya, seminerin gerçekleştirilmesi konusunda, idari bazı sorluklar nedeniyle geçikmeler olduğunu ifade etmiştir. Türk Heyeti, bu semineri düzenleme arzusunu ifade etmiş olan ERDEMİR ile uygun bir tarih tesbit etmek üzere temas kurulacaktır.

            3. Bazı Türk Sanayileri Hakkında Film Yapımı:

            UNIDO Enformasyon Bölümünden bir görevli, 5 inci Komite toplantısında mutabakata varıldığı, bazı Türk sanayileri konusunda bir film yapımı amacıyla bazı Türk kuruluşlarını ziyaret etmiş ve 78 milyon TL.lık bir tahminini de içeren bir rapor sunmuştur. Seçilen kuruluşlar, hemen hepsinin kendi faaliyetlerine ilişkin birer filme sahip olmaları nedeniyle, böyle bir filmin yapımı için mali katkı konusunda isteksizdirler. Bu nedenle Türk Heyeti, yeni bir film yapmak yerine mevcut filmlerin yeniden düzenlenmesini önermiş ve Anadolu Üniversitesinin bu görevi yükümlenebileceğini belirtmiştir,

            Komite, mevcut filmlerin kapsam ve nitelikleri açısından faraklılıklar gösterdiğini değerlendirmiştir. Sonuçta bu filmlerin birleştirilmesi ve yeniden düzenlenmesi umulan sonuçları vermeyecektir. UNIDO bakiye miktarın mukabil kuruluşlarca karşılanması şarntıyla masrafların yarısını karşılama, yani yaklaşık 17.000 ABD Doları sağlama imkanlarını araştırmaya hazır olduğunu ifade etmiştir.

            IV. SINAİ VE TEKNOLOJİK ENFORMASYON BANKASI

            UNIDO, Türk Heyetine Sınai ve Teknolojiik Enformasyon Bankası konusunda ayrıntılı bilgi vermiş ve müteakiben İNTİB uygulamasının pratik bir göstergesini sunmuştur. Türk tarafı verilen bilgileri değerlendirerek erken tarihte UNIDO’ya bu konudaki kararını bildirecektir.

            VIII. YATIRIMI TEŞVİK ALANINDA İŞBİRLİĞİ

            1. Yatırımı Teşvik:

            Komite, ilk aşamada Ankara’daki SIDFA Bürosunda faaliyete geçmek üzere sermaye ithalini sağlayacak bir büro kurulması yoluyla geçici bir düzenlemeye gidilmesini tavsiye etmiştir. Türk Heyeti, SIDFA Bürosu için yaptığı katkıyı yeniden ayarlama imkanını değerlendirecektir.

            2. Türk Sınai Kapasitesi - Yetenekleri Envanterinin Hazırlanması:

            Türk Heyeti Komiteye’ye DPT’nin Türk sanayi kapasitesi - yetenekleri envanterinin hazırlanması amacıyla bir grup uzman görevlendirdiğini belirtmiştir. Böyle bir envanterin masrafları, tahminen 20.000 ABD Dolarıdır. Türk Heyeti bu dokümanın hazırlanması masraflarına katkıda bulunmasını, tercümesinin ve basımının yapılmasına ve dünya çapında dağıtılmasına yardımcı olmasını UNIDO’dan istemiştir.

            Komite, UNIDO’nun bu amçala 10.000 ABD Doları tahsisi ettiğini not etmiş olup, tercüme, basım ve dağıtım konusundaki talebi değerlendirecektir. İlk aşamada envanterin İngilizce olarak hazırlanmış metninin UNIDO’ya verilmesi gerekmektedir.

            VIII. GELECEK TOPLANTININ YER VE TARİHİ

            Komite, 7 nci toplantının 1990 Mayıs ayı başında Ankara’da yapılması husunuda mutabakata varmıştır.

            EK

TÜRKİYE - UNIDO İŞBİRLİĞİ ORTAK KOMİTESİ 6 NCI TOPLANTISI

            Viyana 9-10 Mayıs 1989

            GÜNDEM
            1. Gündemin kabulü

            2. Mali hususlar dahil eğitim faaliyeleri 
            a) 1988 ve 1989 Ortak Eğitim Programlarının gözden geçirilmesi
            b) 1990 Ortak Eğitim Programları için öneriler
            c) Eğitim Programlarının genel değerlendirmesi ve gelecekteki işbirliğine ilişkin öneriler 

            3. Türkiye’de yürütülen Teknik İşbirliği Projelerinin (olağan, SIS, IDP) değerlendirilmesi

            4. Afkira’da UNIDO - Türkiye İşbirliği
            a) Türkiye - Tanzanya Marangoz ve Defter Atölyesi
            b) Cape - Verde Dayanışma Toplantısının izlenmesi

            5. ECDC - TCDC İşbirliği
            a) Petrol Kimya Sanayilerinde Araştırma ve Geliştirme Konusunda Orta Doğu ve Kuzey Afrika’daki Gelişmekte Olan Ülkeler arasındaki işbirliğine ilişkin 2 nci seminer
            b) Demir ve Çelik Sanayi Alanında Gelişmekte Olan Ülkeler Arasında Teknik İşbirliği Konulu Uluslararası Seminer
            c) ECDC konusunda Türkiye’nin Yetenekleri Üzerine Film

            6. Sınai ve Teknolojik Enformasyon Bankası konusunda gelecekteki işbirliği

            7. Yatırımı teşvik konusunda gelecekteki işbirliği
            a) Yatırım teşvik
            b) Türk Sanayi kapasitesi - yetenekleri envanterinin hazırlanması

            8. Diğer konular

Not: İngilizce metni 17 Ağustos 1989 gün ve 20255 sayılı Resmi Gazete’dedir.