Milletlerarası Anlaşma  
Resmi Gazete: 24.07.1989 Sayı : 20231 (Asıl) Düstur Tertip:5 Cilt: 29 -1 Sahife:936
     
Milletlerarası Andlaşma
Karar Sayısı:89/14262
Karar Tarihi : 16/06/1989

            Türkiye ile Polonya arasındaki mevcut vize rejiminin iyileştirilmesi amacıyla Türk ve Polanya resmi pasaport hamili kişilerin biribirlerinini ülkelerine yapacakları azami üç aya kadar olan turistik amaçlı seyahatlerde vizeden muaf tutulmaları konusunda Varşova’da 2 Mayıs 1989 tarihine mektup teatisi suretiyle mizlanan ekli anlaşmanın, 1 Haziran 1989 tarihinde mektup teatisi suretiyle imzalanan ekli anlaşmanın, 1 Haziran 1989 tarihinde yürürlüğe girmek üzere, onaylanması; Dışişleri Bakanlığı’nın 29/5/1989 tarihli ve KKVM-KOVD-881 sayılı yazısı üzerine, 31.5.1963 tarihli ve 244 sayılı Kanunun 3 üncü ve 5 inci maddelerine göre, Bakanlar Kurulu’nca 16/6/1989 tarihinde kararlaştırılmıştır

   
      Kenan EVREN
      Cumhurbaşkanı
T.ÖZAL      
Başbakan      
A.BOZER K.İNAN G.TANER C.ÇİÇEK
Devlet Bak. ve Başbakan Yard. Devlet Bakanı Devlet Bakanı Devlet Bakanı
I.ÇELEBİ M.YAZAR İ.ÖZARSLAN S.SERT
Devlet Bakanı Devlet Bakanı Devlet Bakanı Devlet Bakanı
E.KONUKMAN İ.AŞKIN M.O.SUNGURLU S. GİRAY
Devlet Bakanı Devlet Bakanı Adalet Bakanı Milli Savunma Bakanı 
A. AKSU A.M.YILMAZ E.PAKDEMİRLİ A.AKYOL
İçişleri Bakanı Dışişleri Bakanı Maliye ve Gümrük Bakanı Milli Eğitim Bakanı
C.ALTINKAYA H.ŞIVGIN C.TUNCER
Bayındırlık ve İskan Bakanı Sağlık Bakanı Ulaştırma Bakanı
L.KAYALAR C.ÇİÇEK Ş.YÜRÜR
Tarım Orman ve Köyişleri Bakanı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı V. Sanayi ve Ticaret Bakanı
F. KURT N.K.ZEYBEK İ.AKÜZÜM
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Kültür Bakanı Turizm Bakanı
 
            No:  PD 33-3-89 Tur.

            Polonya Halk Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı Türkiye Cumhuriyeti Varşova Büyükelçiliğine saygılarını sunar ve metni aşağıda kayıtlı 2 Mayıs 1989 tarihli, 765/79 sayılı Nota’larının alındığını bildirmekte şeref kazanır.

            “Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliği Polonya Halk Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığına saygılarını sunar ve Türkiye Cumhuriyeti ve Polanya Halk Cumhuriyeti arasındaki mevcut dostluk ilişkilerinin daha da güçlendirilmesi amacıyla, Türkiye Cumhuriyeti Hükümetinin, resmi pasaport (diplomatik, hizmet, hususi) hamillerinin azami üç ay süreli seyahatlerinde karşılıklı olarak vizeden muaf tutulmalarını teklif eylediğini saygıdeğer Bakanlığa bildirmekle şeref kazanır.

            Vize muafiyeti sadece turistik amaçlı seyahatler için geçerli olacaktır. Resmi amaçlar, iş temasları için ve Türkiye veya Polanya’ya çalışma, meslek icrasi veya başka bir iş dolayısıyla seyahat edecek Türk ve Polanya vatandaşları önceden vize alacaklardır.

            Büyükelçilik, yukarıdaki hükümler Polonya Halk Cumhuriyeti Hükümeti tarafından uygun görüldüğü takdirde, işsu Nota’nın, saygıdeğer Bakanlığın bu yoldaki cevabı ile birlikte Hükümetimiz arasında bu konuda bir anlaşma oluşturulmasını ve bu anlaşmanın, 1 Haziran 1989 tarihinde yürürlüğe girmiş addolunmasını teklif eder. Bu anlaşma, Hükümetlerden herhangi birinin diplomatik Nota ile fesihte bulunmasına kadar yürürlükte kalacaktır.

            Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliği, bu vesile ile Polonya Halk Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığına en derin saygılarını yeniler.”

            Dışişleri Bakanlığı, Türkiye Cumhuriyeti Hükümetinin teklifini kabul ettiğini ve yukarıda belirtilen Nota ile işbu cevabının, 1 Haziran 1989 tarihinde yürürlüğe girecek bir anlaşma oluşturmasına muvafakat eylediğini bildirmekle şeref kazanır.

            Dışişleri Bakanlığı bu vesile ile Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğine en derin saygılarını teyid eder.
                                                                                                Varşova, 2 Mayıs 1989

            No: 765/79 
            Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliği Polonya Halk Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığına saygılarını sunar ve Türkiye Cumhuriyeti ve Polanya Halk Cumhuriyeti arasındaki mevcut dostluk ilişkilerinin daha da güçlendirilmesi amacıyla, Türkiye Cumhuriyeti Hükümetinin, resmi pasaport (diplomatik, hizmet, hususi) hamillerinin azami üç ay süreli seyahatlerinde karşılıklı olarak vizeden muaf tutulmalarını teklif eylediğini saygıdeğer Bakanlığa bildirmekle şeref kazanır.

            Vize muafiyeti sadece turistik amaçlı seyahatler için geçerli olacaktır. Resmi amaçlar, iş temasları için ve Türkiye veya Polanya’ya çalışma, meslek icrasi veya başka bir iş dolayısıyla seyahat edecek Türk ve Polanya vatandaşları önceden vize alacaklardır.

            Büyükelçilik, yukarıdaki hükümler Polonya Halk Cumhuriyeti Hükümeti tarafından uygun görüldüğü takdirde, işsu Nota’nın, saygıdeğer Bakanlığın bu yoldaki cevabı ile birlikte Hükümetimiz arasında bu konuda bir anlaşma oluşturulmasını ve bu anlaşmanın, 1 Haziran 1989 tarihinde yürürlüğe girmiş addolunmasını teklif eder. Bu anlaşma, Hükümetlerden herhangi birinin diplomatik Nota ile fesihte bulunmasına kadar yürürlükte kalacaktır.

            Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliği, bu vesile ile Polonya Halk Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığına en derin saygılarını yeniler.
                                                                                                Varşova, 2 mayıs 1989

            Polonya Halk Cumhuriyeti
            Dışişleri Bakanlığı
            VARŞOVA

            Not: İngilizce metni 24 Temmuz 1989 gün ve 20231 sayılı Resmi Gazete’dedir.