Milletlerarası Anlaşma  
Resmi Gazete: 08.08.1989 Sayı : 20246 (Asıl) Düstur Tertip:5 Cilt: 29 -1 Sahife:949
     
Milletlerarası Sözleşme
Karar Sayısı:89/14292
Karar Tarihi : 23/06/1989

            Hükümetimiz ile Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Teşkilatı (FAO) arasında hazırlanan ve tarafımızdan 25 Mayıs 1989 tarihinde imzalanan TCP/RAB/8853 sayılı “Şiddetli Salgın Sünger Hastalığının Kontrolu” konulu ekli proje belgesinin onaylanması; Dışişleri Bakanlığı’nın 12/6/1989 tarihli ve EİUE/III/223-2925 sayılı yazısı üzerine, 31/5/1963 tarihli ve 244 sayılı Kanun’un 3 üncü ve 5 nci maddelerine göre, Bakanlar Kurulu’nca 23/6/1989 tarihinde kararlaştırılmıştır. 

   
      Kenan EVREN
      Cumhurbaşkanı
T.ÖZAL      
Başbakan      
A.BOZER K.İNAN G.TANER C.ÇİÇEK
Devlet Bak. ve Başbakan Yard. Devlet Bakanı Devlet Bakanı Devlet Bakanı
I.ÇELEBİ M.YAZAR İ.ÖZARSLAN S.SERT
Devlet Bakanı Devlet Bakanı Devlet Bakanı Devlet Bakanı
E.KONUKMAN İ.AŞKIN M.O.SUNGURLU S. GİRAY
Devlet Bakanı Devlet Bakanı Adalet Bakanı Milli Savunma Bakanı 
A. AKSU A.M.YILMAZ E.PAKDEMİRLİ A.AKYOL
İçişleri Bakanı Dışişleri Bakanı Maliye ve Gümrük Bakanı Milli Eğitim Bakanı
C.ALTINKAYA H.ŞIVGIN C.TUNCER
Bayındırlık ve İskan Bakanı Sağlık Bakanı Ulaştırma Bakanı
L.KAYALAR C.ÇİÇEK Ş.YÜRÜR
Tarım Orman ve Köyişleri Bakanı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı V. Sanayi ve Ticaret Bakanı
F. KURT N.K.ZEYBEK İ.AKÜZÜM
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Kültür Bakanı Turizm Bakanı
  
Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Teşkilatı 
Teknik İşbirliği Programı 
            Ülkeler                              : Cezayir, Kıbrıs, Mısır, Lübnan, Malta, Fas, Suriye, Tunus, Türkiye, Yugovlavya 
            Proje Adı                          : Şiddetli Salgın Sünger Hastalığının Kontrolu 
            Proje Sayısı                      : TCP/RAP/8853 (c) 
            Başlama Tarihi                : 1 Ocak 1989 
            Tamamlama Tarihi          : 31 Aralık 1989 
            Projenin Yürütülmesinde : Deniz biyolojisi ve deniz organizmaları parazitolojisinde ve balıkçılık idaresinde uzman ulusal kuruluşlar 

            Sorumlu Kuruluşlar 
            FAO Katkısı                                    : 125 000 $ 
            İmza: Sumru Noyan                                                            İmza : Edouard Saouma 
            Uluslararası Ekonomik                                                            Genel Müdür Y. 
            Kuruluşlar Dairesi Bşk. 
            İmza Tarihi: 25/5/1989                                                J.L. Bock 
                                                                                                FAO Temsilci Vekili 
                                                                                                İmza Tarihi: 5/1/1989 

            I. PROJENİN GEÇMİŞİ VE GEREKÇESİ 
            Mart/Nisan 1988 tarihinde, Atina’da yapılan ve Akdeniz Genel Balıkçılık konseyi (GFCM) tarafından organize edilen, Kıbrık, Mısır ve Yunanistan’ın iştirak ettiği teknik görüşmeler sırasında, Doğu Akdeniz’de sünger stoklarında ortaya çıkan hastalık konusuna değinilmiştir. Konsey sekreteryası tarafından yapılan bir araştırma ile, bunun yalnızca doğu Akdeniz ile sınırlı kalmayıp, bu kapalı denizin diğer alanlarındaki sünger stoklarını da etkilediği belirlenmiştir. Bazı ülkelerde Hippospongia communis’in ticari üretiminde bir düşme görülmektedir. Bu durum, başlıca kaynağı sünger olan küçük balıkçı topluluklarına çok zarar vermektedir. 

            Atina’da yapılan görüşmeler, salgının sebeplerinin daha iyi anlaşılması ve kontrülü için bir tedbir planının ulusmlararası işbirliğini gerektireceğini ortaya koymuştur. 

            Üç üke Kıbrıs, Tunus ve Türkiye, FAO Genel Müdürlüğünden, bu işbirliği tedbirine tamamen iştirak etmek için, gerekli kaynak eksikliği olan bölgedeki gelişmekte olan ülkelere, FAO’nun Teknik İşbirliği Programı yolu ile yardım etmesi için talepte bulundular. 

            Cezayir, İsmail Bou Tatbiki Balıkçılık Araştırma ve Etüd Merkezi, Cezayir Deniz ve Kıyı Düzenlemesi Ulusal Bilim Enstitüsü, İspanya Oşinografi Enstitüsü, Fransa, Marsilya Oşinografi Enstitüsü ve İhtiyoloji Laboratuvarı ve Monpeli Üniversitesi Genel Paraziteloji Laboratuvarı, Yunanistan Atina Deniz Araştırma Ulusal Merkezi, Lübnan Bilimsel Araştırma Ulusal Konseyinin Deniz Araştırma Merkezi ve Yugoslavya, Split Balıkçılık ve Oşyinografi Enstitüsü, önerilen işbirliği tedbirine iştirak etmek için gönüllü olduklarını Sekreterya’ya bildirmişlerdir. İtalya, Cenova Üniversitesi Zooloji Enstitüsünün de bu şekilde davranacağı ümit edilmektedir. Bu çabaların koordine edilmesine ve Akdeniz’in gelişmekte olan ülkelerini tamamen katılmasına gerek duyulmaktadır. 

            II. YARDIMININ HEDEFLERİ 
            - Hastalıktan etkilenen alanları belirlemede Hükümetlere yardım etmek, salgının yayılmasını değerlendirmek ve yetkili ulusal kuruluşlar tarafından yürütülmek üzere uygulanabilir bir işbirliği programını geliştirmek. 

            - Balıkçılık topluluklarında, hastalığın olumsuz etkisini azaltmak için kullanılabilecek kaynakları teşhis etmek ve stokların yeniden oluşmasına yardımcı olmka. 

            - Teknik işbirliği yolu ile, ilgili çeşitli bilimsel ve teknik kuruluşları bağlayan bir enformasyon şebekesi kurmak. 

            IIII. İŞ PLANI 
            Süner patolojisinde bir uzman, salgından etkilenen ülkeleri ziyaret edecektir. Manalli yetkililerle işbirliği içersinde, bu uzman, en iyi bilinen sünger yataklarını araştıracak; salgının çoğraik boyutları, etkilenen sünger türünün ne kadar olduğu ve hastalığın değerlendirilmesi üzerine bir rapor yazacaktır. Bu kişi ayrıca salgına neden olan hastalık faktörlerinin teşhisi için gerekli numuneleri alacaktır. 

            Danışman, daha sonra, ulusal uçmanlarla işbirliği içerisinde, araştırmayı hastalığın nedenlerini koordine etmek için bir işbirliği programı tanzim edecek, sünger kaynaklarının idaeris ve işletilmesi için planlar kuracak ve bu kaynakları korumak üzere idari ve yasal tedbirler tavsiye edecektir. 

            Projenin son safhasını, durumu incelemek ve önerilen işbirliği programına son şekli vermek üzere ilgili tüm ülkelerden gelen uzmanları ida içine alan bir çalışma grubunun toplanmasını teşkil edecektir. 

            IV. FAO GİRDİLERİ 
            Personel: 

            - Sünger patolojisinde bir uzman projede parttime çalışacaktır. Bu bir yıllık proje süresi içersinde 5 aylık bir hizmete eşdeğerdir. 

            - Çalışma grubunun organize edilmesine yardımcı olmak üzere 2 ay çalışacak bir danışmandır. 
            Resmi Gezileri; 

            FAO Uzmanları için bölge içindeki seyahat masrafları 

            FAO Merkezindeki rapor masrafları 

            Genel Tatbikat Harcamaları: 

            - Bölgedeki projenin yürütülmesi ile ilgili bazı genel çalışma harcamaları 

            Direkt Tatbikat Harcamaları: 

            - FAO merkezinde proje ile ilgili çalışma harcamaları 

            Ekipman: 

            - İştirak eden ülkelerin laboratuvarlarında projenin uygulanması için gerekli olna, mesela, mikroskoplar, koruma için kimyasal maddeler, dalma araçları vb. bazı küçük ekipmanların satın alınması, 

            Satın alınacak ekipmanların teknik özellikleri ile birlikte detaylı liste, proje bütçesinde bu amaç için tahsis edilen miktarı aşmayacak şekilde, projenin başlangıcında, sünger patoloji uzmanı tarafından belirlenecektir. 

            Eğitim 

            - Çalışma grubundan ulusal uzmanların iştiraki ile ilgili seyahat masrafları 

            V. RAPOR VERME 
            Danışman, deyatlı bir iş planı hazırlayacaktır. Ayrıca, faaliyetlerle ilgil 6 aylık bir gelişme raporunu gönderecektir. Bu ara rapor, projenin bitiminde hazırlanacaktır. 

            Sünger patoloji uzmanı, proje için bir taslak nihai Raporunu, TCP prosüdürlerini takiben, FAO merkezinde, sonuçtan sonra hazırlayacak ve iştirakçi ülke hükümetlerine gönderecektir. 

            IV. HÜKÜMET KATKILARI 
            Yardım için istekle bulunan üç ülke, projeye iştirak edecek Enstitülerini belirtmiştir. 

            Kıbrıs : Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı, Balıkçılık Dairesi 

            Tunus : Balıkçılık ve Oşinografi, Teknik, Bilimsel Enstitüsü (Salambo) 

            Türkiye: Su Ürünleri Araştırma Enstitüsü (Bodrum) 

            Proje kapsamı içersinde yer alan diğer ülkeler projenin yütürülmesinde işbirliği için istekli ulusal kuruluşları tayin edeceklerdir. Bunlar, yetkili bilimsel ve teknik kuruluşlarda, kıyıda çalışmak ve denizde araştırmalar için gerekli yetkilendirme ve kaynaklar ile FAO personelini temin edecektir. 

            İştirakçi hükümetler, projenin başarısını temin için gerekli tüm tedbirkleri sağlayacaktır. 

            Projenin direkt olarak kapsamadığı Akdeniz ülkelerinin de, yukarıda 1. Bölümde sözü edilen kuruluş ve laboratuvarlar aracılığı ile proje faaliyetlerine iştirak etmesi ümit edilmektedir. 

            FAO KATKISINI KAPSAYAN PROJE BÜTÇESİ ($ olarak) 
            Ülkeler: Cezayir, Kıbrıs, Mısır, Lübnan, Malta, Morokko, Suriye, Tunus, Türkiye, Yugoslavya 
            Proje Adı: Şiddetli Salgın Sünger Hastalığının Kontrolu 
            Proje Sayısı: TCP/RAB/8853 (c) 
            10. Personel                                          60.000 
            20. Resmi Seyahat                               15.000 
            30. Alt-anlaşma                                          700 
            40. Genel tatbikat harcamaları              9.300 
            46. Direkt tatbikat harcamaları            10.000 
            60. Ekipman                                          15.000 
            90. Eğitim                                               15.000 
            T O P L A M                                         125.000 

            Not: İngilizce metni 8 Ağustos 1989 gün ve 20249 sayılı Resmi Gazete’dedir.