Milletlerarası Sözleşme  
Resmi Gazete: 22.08.1989 Sayı : 20260 (Asıl) Düstur Tertip:5 Cilt: 29-1 Sahife:952
     
Milletlerarası Sözleşme
 
Karar Sayısı: 89/14294 
Karar Tarihi : 23/06/1989 
     
            20 Nisan 1989 tarihinde Strasbourg’da imzalanan ekli “Televizyon Yayınlarının Korunmasına İlişkin Avrupa Anlaşması Protokoluna Ek Üçüncü Protokol” onaylanması; Dışişleri Bakanlığı’nın 13/6/1989 tarihli ve ÇTAK-I-1896-2968 sayılı yazısı üzerine, 31/5/1963 tarihli ve 244 sayılı Kanun’un 3 üncü ve 5 inci maddelerine göre, Bakanlar Kurulu’nca 23/6/1989 tarihinde kararlaştırılmıştır. 
 
 
      Kenan EVREN
      Cumhurbaşkanı
T.ÖZAL      
Başbakan      
A.BOZER K.İNAN G.TANER C.ÇİÇEK
Devlet Bak. ve Başbakan Yard. Devlet Bakanı Devlet Bakanı Devlet Bakanı
I.ÇELEBİ M.YAZAR İ.ÖZARSLAN S.SERT
Devlet Bakanı Devlet Bakanı Devlet Bakanı Devlet Bakanı
E.KONUKMAN İ.AŞKIN M.O.SUNGURLU İ.S.GİRAY
Devlet Bakanı Devlet Bakanı Adalet Bakanı Milli Savunma Bakanı
A. AKSU A.M.YILMAZ E.PAKDEMİRLİ A.AKYOL
İçişleri Bakanı Dışişleri Bakanı Maliye ve Gümrük Bakanı Milli Eğitim Bakanı
C.ALTINKAYA H.ŞIVGIN C.TUNCER
Bayındırlık ve İskan Bakanı Sağlık Bakanı Ulaştırma Bakanı
L.KAYALAR İ.AYKUT Ş.YÜRÜR
Tarım Orman ve Köyişleri Bakanı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı V. Sanayi ve Ticaret Bakanı
F. KURT N.K.ZEYBEK İ.AKÜZÜM
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Kültür Bakanı Turizm Bakanı
Televizyon Yayınlarının Korunmasına İlişkin Avrupa Anlaşması
Protokolüne Ek Üçüncü Protokol (1960)

            İşbu Ek Protokolü imzalayan Avrupa Konseyi üyesi Devletler

            22 Ocak 1965 tarihli Protokol ve 14 Ocak 1974 ve 21 Mart 1983 tarihli Ek Protokoller ile değiştirilmiş Televizyon Yayınlarının Korunmasına İlişkin Avrupa Anlaşmasına dayanarak bundan böyle Anlaşma diye anılacaktır.

            Sözkonusu 14 Ocak 1974 ve 21 Mart 1983 tarihli Ek Protokollerle Anlaşmanın 13. maddesinin 2. paragrafında öngörülen sürenin uzatılmış olduğunu dikkate alarak,

            26 Ekim 1961’de Roma’6da imzalanan Yorumcu ve İcracı Sanatçıların, Plak Yapımcıları ve Yayın Kuruluşlarının Korunmasına İlişkin Uluslararası Sözleşme’ye hünüz taraf olmamış Devletlerin yararına bu tarihin yeniden uzatılmasının uygunluğunu gözönünde bulundurarak;

            Aşağıdaki hususlarda mutabık kalmışlardır:

            Madde 1
            Anlaşma Protokolü’nün 3. maddenin 2. paragrafı ve Anlaşma’nın 13. maddesinin 2. paragrafı şu şekilde düzenlemiştir.

            “2- Bununla birlekte, 1 Ocak 1995 tarihinden itibaren hiçbir Devlet 26 ekim 1961’de Roma’da imzalanan Yorumcu ve İcracı Sanatçıların, Plak Yapımcıları ve Yayın Kuruluşlarının Korunmasına İlişkin Uluslararası Sözleşme’ye taraf olmadıkça bu Anlaşma’ya taraf olamaz ve taraflılığını sürdüremez.”

            Madde 2
            1. İşbu Ek Protokol Anlaşma’ya katılan veya imzalayan Avrupa Konseyi üyesi Devletlerin imzasına açıktır. Üye Devletler:

            a) Onay, kabul veya tasvip kaydı olmaksızın, veya;

            b) Onay, kabul veya tasvip kaydıyla imzalamak ve bilahare onay, kabul veya tasvip belgelerini vererek;

            İşbu Ek Protokol’e taraf olabilirler.

            2. Hiçbir üye Devlet Anlaşma’ya önceden veya eş zamanlı şekilde taraf olmadan, opay, kabul veya tasvip kaydı olmaksızın imza atamaz veya onay belgesini veremez.

            3. Anlaşmaya katılmış, Konsey üyesi olmayan üyeler işbu Ek Protokol’e katılabilirler.

            4. Onay, kabul, tasvip veya katılma belgeleri Avrupa Konseyi Genel Sekreteri’ne tevdi olunur.

            Madde 3
            İşbu Ek Protokol, Anlaşmaya taraf tüm Devletlerin 2. maddenin hükümlerine uygun olarak Ek Protokol’e taraf olduğu tarihi katip eden ilk ayın başında yürürlüğe girer.

            Madde 4
            Ek Protokol’ün yürürlüğe girdiği tarihten itibaren hiçbir Devlet EK Protokol’e taraf olmadan Anlaşmaya taraf olamaz.

            Madde 5
            Avrupa Konseyi Genel Sekreteri,

            a) Ek Protokolü imzalayan tarafları,

            b) Onay, kabul, tasvip ve katılma belgelerinin tevdiini,

            c) 3. maddeye uygun olarak bu Ek Protokol’ün yürürlüğe giriş tarihini,

            Konsey üyesi Devletlere, Anlaşma’ya katılan Devletlere ve Dünya Fikri Mülkiyet Teşkilatı Genel Müdürü’ne bildirir.

            Yetkili imza sahipleri usulüne uygun şekilde bu Ek Protokolü imzalanmışlardır.

            20 Nisan 1989 tarihinde Strasbourg’da, her iki metin de eşit düzeyde geçerli olmak üzere İngilizce ve Fransa dillerinde düzenlenmiştir. Bir örnek Avrupa Konseyi arşivlerinde saklanacaktır. Avrupa Konseyi Genel Sekreteri, Konsey üyelerine, Anlaşma’ya katılmaya davet edilen Devletlere ve Dünya Fikri Mülkiyet Teşkilatı genel Müdürü’ne tasdikli bir kopyasını gönderecektir.

            Avusturya Cumhuriyeti Hükümeti adına
            Belçika Krallığı Hükümeti adına
            Kıbrıs Cumhuriyeti Hükümeti adına
            Danimarka Krallığı Hükümeti adına 
            Fransa Cumhuriyeti Hükümeti adına
            Federal Almanya Cumhuriyeti Hükümeti adına
            Yunanistan Cumhuriyeti Hükümeti adına
            İzlanda Cumhuriyeti Hükümeti adına
            İrlanda Cumhuriyeti Hükümeti adına
            İtalya Cumhuriyeti Hükümeti adına
            Lihtenştayn Prensliği Hükümeti adına
            Malta Hükümeti adına 
            Hollanda Krallığı Hükümeti adına
            Norveç Krallığı Hükümeti adına
            Portekiz Cumhuriyeti Hükümeti adına
            San Marino Cumhuriyeti Hükümeti adına
            İspanya Krallığı Hükümeti adına
            İsveç Krallığı Hükümeti adına
            İsviçre Konfederasyonu Hükümet adına
            Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti adına 
                        Onaylama ve kabul etme bakımından çekince ile
                        Turhan FIRAT
            Büyük Britanya ve Kuzey İrlanda Birleşik Krallığı 
            Avrupa Konseyi arşivlerinde saklanacak olan işbu Sözleşme
            uygun nüshası olarak tasdik edilmiştir.
            Strasbourg, 11 Mayıs 1989 
            Avrupa Konseyi Hukuk İşleri Müdürü
            Erik Harremoes

Not: İngilizce ve Fransızca metinleri 22 Ağustos 1989 gün ve 20260 sayılı Resmi Gazete’dedir.