Milletlerarası Sözleşme  
Resmi Gazete: 09.07.1989 Sayı : 20220 (Asıl) Düstur Tertip:5 Cilt: 29-1 Sahife:959
     
Milletlerarası Anlaşma
 
Karar Sayısı: 89/14316 
Karar Tarihi : 07/07/1989 
     
            8 Mart 1989 tarihinde Tokyo’da imzalanan ve 16/6/1989 tarihli 3584 sayılı Kanunla onaylanması uygun bulunan ekli Türkiye Cumhuriyeti ile Japonya Arasında Hava Servisleri İçin Anlaşma ile bu husustaki mektup’un onaylanması; Dışişleri Bakanlığı’nın 6/7/1989 tarihli ve ÇTAD-I-2368 sayılı yazısı üzerine, 31/5/1963 tarihli ve 244 sayılı Kanunun 3 üncü maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 7/7/1989 tarihinde kararlaştırılmştır. 
 
 
      Kenan EVREN
      Cumhurbaşkanı
T.ÖZAL      
Başbakan      
A.BOZER K.İNAN G.TANER C.ÇİÇEK
Devlet Bak. ve Başbakan Yard. Devlet Bakanı Devlet Bakanı Devlet Bakanı
I.ÇELEBİ M.YAZAR İ.ÖZARSLAN S.SERT
Devlet Bakanı Devlet Bakanı Devlet Bakanı Devlet Bakanı
E.KONUKMAN İ.AŞKIN M.O.SUNGURLU İ.S.GİRAY
Devlet Bakanı Devlet Bakanı Adalet Bakanı Milli Savunma Bakanı
A. AKSU A.M.YILMAZ E.PAKDEMİRLİ A.AKYOL
İçişleri Bakanı Dışişleri Bakanı Maliye ve Gümrük Bakanı Milli Eğitim Bakanı
C.ALTINKAYA H.ŞIVGIN C.TUNCER
Bayındırlık ve İskan Bakanı Sağlık Bakanı Ulaştırma Bakanı
L.KAYALAR İ.AYKUT Ş.YÜRÜR
Tarım Orman ve Köyişleri Bakanı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı V. Sanayi ve Ticaret Bakanı
F. KURT N.K.ZEYBEK İ.AKÜZÜM
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Kültür Bakanı Turizm Bakanı
Türkiye Cumhuriyeti ile Japonya Arasında Hava Servisleri İçin Anlaşma

            Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Japonya Hükümeti,

            Kendi ülkeleri arasında ve ötesinde hava servisleri ihdas etmek ve işletmek amacı ile bir Anlaşma akdetmek isteyerek,

            7 Aralık 1944’te Şikago’da imzaya açılan Uluslararası Sivil Hvacılık Sözleşmesi tarafları olup,

            Aşağıdaki gibi anlaşmışlardır:

            MADDE 1
            1. İşbu Anlaşma bakımından, metin aksini amir bulunmadıkça;

            a) Havacılık makamları” terimi, Türkiye Cumhuriyeti bakımından, Ulaştırma Bakanı ve halen adıgeçen Bakan tarafından yerine getirilen sivil havacılıkla ilgli herhangi bir veya benzer bir görevi ifa etmeye yetkilendirilen herhangi bir kişi veya kurumu ve Japonya bakımından Ulaştırma Bakanı ve Halen adıgeçen Bakan tarafından yerine getirilen sivil havacılıkla ilgili herhangi bir veya benzer bir görevi ifa etmeye yetkilendirilen herhangi bir kişi veya kurum anlamına gelir;

            b) “tayin edilen havayolu işletmesi” terimi, bir Akit Tarafın, diğer Akit Taraf’a bildirimde bulunarak, bildirimde belirlenen lhatlarda hava servisleri işletmesi için tayin ettiği ve diğer Akit Tarafça, işbu Anlaşma’nın üçüncü maddesi hükümlerine uygun olarak, uygun işletme ruhsatı verilen havayolu işletmesi anlamını taşır.

            c) Bir “Devlet”e ilişkin olarak “ülke” terimi, sözkonusu Devletin egemenliği, himayesi, koruması veya vesayeti altında bulunan arazi ile ona bitişik olan karasuları anlamına gelir.

            d) “hava servisi” terimi, birden çok Devletin ülkesi üzerindeki hava sahasından geçen bir hava servisi anlamına taşır.

            e) “uluslararası hava servisi” terimi, birden çok Devletin ülkesi üzerindeki hava sahasından geçen bir hava servisi anlamını taşır.

            f) “hava yolu şirketi” terimi, uluslarrası hava servisi sunan veya işleten herhangi bir hava ulaştırma şirketi anlamına gelir.

            g) “teknik iniş” terimi, yolcu, yük ve posta almak veya bıramak amacı dışında herhangi bir amaçla yapıan iniş anlamını taşır.

            h) “Tarife” tanımı, işbu Anlaşma’daki tasrif  edilen herhangi bir hat anlamını taşır.

            i) “tasrih edilen hat” terimi, Tarife’de tasrih edilen herhangi bir hat anlamını taşır.

            j) “mutabık kalınan servis” tanımı, tasrih edilen hatlarda işletilen herhangi bir hava servisi anlamına gelir.

            2. Tarife, işbu Anlaşma’nın ayrılmaz bir parçasını teşkil eder ve Anlaşma’ya yapılan tüm atıflar, aksi kararlaştırılmamışsa, Tarife’yi de kapsar

            MADDE 2
            Herbir Akit Taraf, diğer Aktif Taraf’a, mutabık kalınan servisleri ihdas etmesi ve işletmesi amacıyla, işbu Anlaşma’da belirlenen hakları tanır.

            MADDE 3
            1. Tasrih edilen bir hat üzerindeki mutabık kalınan servisler, işbu Anlaşma’nın ikinci maddesi çerçevesinde ve Anlaşma’nın 11 nici maddesindeki hükümlere bağlı kalmak kaydıyla, derhal veya akit Taraf’ın takdirnie bağlı olarak daha ileriki bir tarihte başlatılabilir.

            Ancak;

            a) Hakların tanındığı Akit Taraf’ın, sözkonusu hat için bir hava yolu işletmesi veya hava yolu işletmeleri tayin etmesinden; ve

            b)  Bu maddenin ikinci ve yedinci Madde’nin birinci fıkrası hükümlerine uygun olarak gecikmeden izin vermekle yükümlü olan hakları tanıyan Akit Taraf’ın, kendi kanun ve yönetmeliklerine uygun olarak, sözkonusu hava yolu işletmesi veya işletmelerine işletme müsaadesi hakkını vermesinden önce seferler başlayamaz.

            2. Akit taraflardan herhangi biri tarafından tayin edilen her bir havayolu işletmesinden diğer akit taraf havacılık makamlarınca, sözkonusu makamların uluslararası hava servislerinin işletilmesi amacıyla normal ve makul biçimde uyguladığı kanun ve nizamlarda öngörülen şartları yerine getirmeye ehil  olduğu hususunda anılan makamları ikna etmesi istenebilir.

            MADDE 4
            1. Herbir akit tarafın havayolu işletmeleri, uluslararası hava servislerine ilişkin olarak aşağıdaki ayrıcalıklardan yararlanırlar:

            a- Diğer Akit Tarafın ülkesi üzerinden inmeden uçmak,

            b- Diğer Akit Tarafın Ülkesine teknik iniş yapmak.
 

            2. Herbir Akit Tarafça tayin edilen hava yolu işletmesi, işbu  Anlaşma hükümlerine bağlı olmak kaydıyla, tasrih edilen bir hatta mutabık kalınan servisleri işletirken, yolcu, yük ve posta şeklindeki uluslararası trafiği ayrı ayrı veya birlikte almak ve bırakmak amaçlarıyla, diğer Akit Taraf’ın ülkesinde bulunan ve Tarife’de yer alan hatlarda belirlenmiş noktalarda durmak ayrıcalığını haizdir. 

            3. Bu maddenin ikinci fıkrasındaki hiçbir husus bir Akit Taraf hava yolu işletmelerine, öteki Akit Taraf ülkesindeki başka bir noktaya ücret veya kira karşılığı götürülmek üzere diğer  Akit Taraf ülkesinde yolcu, yük ve posta alması ayrıcalığı tanındığı anlamına gelmez.

            MADDE 5
             Akit Taraf’lardan herhangi birinin tayin ettiği hava yolu işletmelerine, kendi kontrolü altında bulunan havaalanlarını ve diğer hizmetleri kullanması dolayısıyla uygulayacağı veya uygulanmasına müsaade edeceği ücretler adil ve makul olacak bu ücretler, sözkonusu havaalnlarını ve hizmetleri kullanan en fazla müsaadeye mazhar ülke veya birinci Akit Taraf’ın uluslararası hava servisleri yapan milli hava yolları işletmelerinin ödeyeceği ücretten fazla olmayacaktır.

            MADDE 6
            1. Akit Taraf’lardan herhangi birinin tayin ettiği hava yolu işletmelerinin mutabık kalınan servisleri yapan uçaklarında bulunan akaryakıt, yağlama yağları, yedek parçalar, mutad teçhizat ve uçak kumanyası, o ülke üzerinde yapılacak seyahatin bir bölümünde tüketilecek veya kullanılacak dahi olsalar, diğer Akit Taraf ülkesindeki gümrük resimlerinden, vasıtalı vergilerden, muayene ücretlerinden ve diğer benzeri resim, harç veya ücretlerden muaf olacaktır.

            2. Akit Taraf’lardan herhangi birinin tayin ettiği hava yolu işletmelerinin uçaklarına diğer Akit Taraf ülkesinde alınan ve mutabık kalınan seferlerde kullanılan akaryakıt, yağlama yağları, yedek parçalar ve mutad teçhizat, ikinci Akit  Taraf’ın düzenlemelerine bağlı olmak kaydıyla, gümrük resimlerinden, vasıtalı vergilerden, muayene ücretlerinden ve diğer benzer resim, harç veya ücretlerden muaf olacaktır.

            3. Tayin edilen hava yolu işletmelerinin uçaklarına ikmal yapmak amacıyla, Akit Taraf’lardan herhangi birinin tayin ettiği hava yolu işletmeleri hesabına diğer Akit Taraf  ülkesine gümrük kontrolü altında sokulan ve bu ülkede depolanan akaryakıt, yağlama yağları, yedek parçalar, mutad teçhizat ve uçak kumanyası, gümrük resimlerinden, vasıtalı vergilerden, muayene ücretlerinden ve diğer benzer resim, vergi veya ücretlerden muaf olacaktır.

            MADDE 7
            1. Akit Taraf’lardan her biri, diğer Akit Taraf’ça tayin edilen hava yolu işletmelerinin esas mülkiyetinin veya fiili kontrolünün o Akit Taraf vatandaşlarının elinde bulunduğuna ikna olmaması halinde, işbu Anlaşma’nın 4 üncü maddesi’nin 1 ve 2 nci şıklarında diğer Akit Taraf’ça tayin edilen hava yolu işletmelerine ilişkin olarak belirlenen ayrıcalıkları durdurmak ve geri almak hakkını mahfuz tutar.

            2. Akit Taraf’lardan her biri, diğer Akit Taraf’ça tayin edilen hava yolu işletmelerinin, yukarıda 1 inci şıkta belirtilen ayrıcalıkları tanıyan Akit Taraf’ın kanun ve nizamlarına uymaması veya işbu Anlaşma’da mündemiç şartlara uygun olarak işletme yapmaması halinde, 1 inci şıkta sözkonusu ayrıcalıkların uygulanmasını durdurmak veya b ayrıcalıkların kullanılmasına kayıtlar koymak hakkını mahfuz tutar. Kanun ve nizamların daha fazla ihlal edilmesinin önlenmesi amacıyla veya hava seyrüsefer güvenliğine ilişkin hususlar nedeniyle bu ayrıcalıkların uygulanmasının durdurulması veya sözkonusu ayrıcalıkların kullanılmasına kayıtlar konması için derhal bir işlem yapılması şart değilse, bu hak diğer Akit Taraf’la istişareden sonra kullanılacaktır.

            MADDE 8
            Ülkeleri arasında tasrih edilen hatlarda üzerinde mutabık kalınan servisleri işletmeleri için, her iki Aktif Tarafça tayin edilen hava yolu işletmelerine adil ve eşit haklar tanınacaktır.

            MADDE 9
            Akit Taraflarca tayin edilen hava yolu işletmeleri, mutabık kalınan servisleri işletirken, diğer Akit Taraf’ça tayin edilen hava yolu işletmesinin aynı hattın bütünü veya bir bölümünde hizmet verdiği servisleri haksız biçimde etkilememek için, öteki Akit Taraf hava yolu işletmesinin çıkarlarını gözününde bulunduracaktır.

            MADDE 10
            1. Akit Taraflarca tayin edilen hava yolu işletmelerinin sağladığı mutabık kalınan servislerin, tasrih edilen hatlardaki kamu ulaştırma ihtiyaçlarıyla yakın ilgisi bulunacaktır.

            2. Tayin edilen havay yolu işletmelerince yapılan mutabık kalınan servislerin ilk amacı, hava yolu işletmesini tayin eden Akti Taraf ülkesinden kaynaklanan veya ülkesine gelen yolcu, yük ve postaya ilişkin olarak mevcut olan veya mevcut olması makul bir tarzda beklenen taşıma ihtiyaçlarını, makul bir hamule faktörü ile karşılamaya yetecek bir kapasiteyi sağlamak olacaktır. Hava yolu işletmesini tayin eden Devletin ülkesinin haricindeki bir ülkede bulunan tasrih edilen hatlar üzerindeki noktalardan alınan veya bu noktalara bırakılan yolcu, yük ve postanın taşınması genel prensiplere göre yapılacak ve kapasite aşağıdaki hususlarla bağlantılı olacaktır. 

            a- Hava yolu işletmesini tayin eden Akit Taraf ülkesine gelecek veya ülkesinden gidecek olan trafiğin ihtiyaçları

            b- Uzak menzili hava seferleri ihtiyaçları;

            c- Yerel ve bölgesel servisler gözönüne alındıktan sonra, hava yolu işletmesinin geçtiği bölgenin trafik ihtiyaçları.

            3. Akit Taraflarca tayin edilen hava yolu işletmelerinin mutabık kalınan servislere ilişkin olarak sağlayacakları kapasite, 8 nci ve 9 ncu maddeler ile işbu Madde’nin 1 nci ve 2 nci şıklarında yer alan ilkelere uygun olarak, her iki Akit Taraf havacılık makamları arasında yapılacak istişare yoluyla belirlenecektir.

            MADDE 11
            1.Mutabık kalınan servislere ilişkin ücret tarifesi; işletme masrafları, makul bir kar, servisin özellikleri (sürat standartları, yerleşme ve ağırlamaya ilişkin hususlar gibi) ve diğer havayollarının belirlenen hattın herhangi bir bölümündeki tarifeleri dahil, bütün ilgili unsurlar gözönünde tutularak makul seviyelerde tesbit edilecektir.

            2. Ücret tarifeleri aşağıdaki şartlara göre belirlenecek ve Akit Tarafların havacılık makamları, her bir Akit Tarafta mevcut usullere göre, tayin edilen hava yolu işletmelerinin belirlenen ücret tarifelerine uymalarını sağlayacaklardır.

            a- Ücret tarifeleri, mümkün ise ilgili tayin edilmiş hava yolları işletmelerince, Uluslararası Hava Ulaştırma Birliğinin ücret belirleme mekanizması yoluyla belirlenecektir. Bu mümkün olmaz ise, mutabık kalınan hatlara ve sektörlere ilişkin ücret tarifeleri, tayin edilen hava yolları işletmelerince belirlenir. Herhalukarda, ücret tarifeleri her bir Akit Taraf’ta uygulanan usullere göre, her iki Akit Tarafın havacılık makamlarının onayına sunulur.

            b- Tayin edilen hava yolu işletmeleri ücret tarifeleri üzerinde anlaşmaya varamazlarsa veya herhangi bir Aktif Taraf’ın havacılık makamları sunulan ücret tarifesini onaylamaz ise, Akit Tarafların havacılık makamları, işbu Madde’nin 2 nci şıkkındaki hükümlere uygun olarak, ücret tarifeleri üzerinde mutabakata varmak için çaba sarfedeceklerdir.

            c- Akit Taraflar havacılık makamları işbu Madde’nin 2 (b) şıkkı hükümlerine göre mutabakata varamazlar ise anlaşmazlık iş bu Anlaşma’nın 15 nci maddesi hükümlerine uygun olarak çözüme kavuşturulacaktır.

            d- İşbu Anlaşma’nın 15 nci Maddesi’nin 3 ncü şıkkı hükümleri haricinde, herhangi bir Akit Taraf havacılık makamı ücret tarifesinden memnun kalmaz ise, sözkonusu tarife yürürlüğe girmez.

            MADDE 12
            Herhangi bir Akit Taraf’ın havacılık makamı, diğer Akit Tarafın havacılık mamakınna talep halinde, birinci Akit Tarafça tayin edilen hava yolu işletmesinin mutabık kalınan hatlarda diğer Akit Taraf ülkesine veya anılan Akit Taraf ülkesinden taşıdığı trafiğe ilişkin olup, tayin edilen hava yolu işletmesince normal olarak hazırlanan ve yayınlanmak üzere kendi milli havacılık makamına sunulan bilgi ve istatistikleri verecektir.

            MADDE 13
            1. Akit Taraflar, uluslararası hukuka göre mevcut hak ve yükümlülüklerine uygun olarak, sivil havacılık güvenliğinin yasa-dışı müdahalelere karşı korunması macıyla birbirine karşı üstlendikleri yükümlülüğün, bu Anlaşma’nın ayrılmaz bir parçasını teşkil ettiğini teyid ederler. Akit Taraflar, uluslararası hukuka göre mevcut haklarının ve yükümlülüklerinin genel niteliklerini kısıtlamaksızın, özelllikler 14 Eylül 1963 tarihli Uçaklarda İşletnen Suçlar ve Diğer Cürümlerle ilgili Tokyo sözleşmesi, 16 Aralık 1970 tarihli Uçakların Yasa-dışı Yollarla Ele Geçerilmesinin Önlenmesine İlişkin Lahey Söjzleşmesi, 23 Eylül 1971 tarihli sivil Havacılık güvenliğine Karşı İşlenen Suçların Önlenmesine İlişkin Montreal Sözleşmesi ve sicil havacılık güvenliğine ilişkin olup her iki Akit Taraf bağlayan herhangi bir çok taraflı anlaşmanın hükümlerine uy2gun hareket deceklerdir. 

            2. Akit Taraflar, sivil uçakların yasa-dışı yollarla ele geçirilmesini; bu uçakların yolculuklarının ve mürettebatının, havaalanlarının ve hava seyrüsefer tesislerinin emniyetine karşı diğer yasa-dışı eylemleri ve sivil havacılığın güvenliğine ilşikin her türlü tehdidi bertaraf etmek üzere, talep halinde birbirlerine gerekli her türlü yardımda bulunacaklardır.

            3. Akit Taraflar karşılıklı ilişkilerde, Taraflara uygulanabilir olduğu ölçüde, Uluslararası Sivil Havacılık Teşkilatının tesbit ettiği ve Uluslararası Sivil Havacılık Sözleşmesi’ne Ek olarak belirlenen havacılık güvenliği hükümlerine uygun olarak hareketedeceklerdir. Taraflar, kendi kayıtlarının taşıyan güvenliği hükümlerine uygun olarak hareket deceklerdir. Taraflar, kendi kayıtlarını taşıyan uçak işletmecilerinin ve ülkelerindekihavaalanı işletmecilerinin sözkonusu havacılık güvenliği hükümlerine uygun hareket etmeleini sağlayacaklardır.

            4. Akit Taraflardan her biri, sözkonusuuçak işletmecilerinin, diğer Akit Tarafın ülkesine giriş için, bu ülkeden çıkış için veya bu ülkede kalınan süre zarfında diğer Akit Tarafça, yukarıdaki 3 üncü paragrafta atı yapılan havacılık güvenliği hükümlerine uymalarının sağlanabileceği hususunda mutabıktır. Akit Taraflardan her biri, kendi ülsenide uçakların sağlanabileceğinin sağlanması, yolcuların mürettebat el bagajlarının, genel bagajın, kargo ve uçak hamulesinin, yükleme ve boşaltma öncesi ile sırasında kontrolü amacıyla yeterli tedbirlerin alınmasını ve etkin şekilde uygulanmasının sağlayacaktır. Akit Taraflardan her biri, belirli bir tehdinin bertaraf edilmesi amacıyla diğer Akit Tarafın makul özel güvenlik tedbirleri alınmağsı yolunda yapacaığı herhangi bir talebi olumlu şekilde dikkate alacaktır.

            5. Sivil uçakların yasa dışı yollarla ele geçirilmesi veya bu doğrultuda bir tehdinin vuku bulması veya uçaklara, uçak yolcularına ve mürettebatına, havaalanlarına ve hava seyrüsefer tesislerine yönelik diğer yasa dışı müdahalelerin meydana gelmesi halinde Akit Taraflar, haberleşme olanakları sağlayarak ve bu tür bir olayın veya olay tehdidinin süratli ve güvenli biçimde sona erdirilmesi yönünde diğer uygun tedbirleri alarak birbirlerine yardımcı olacaklardır.

            MADDE 14
            Akit Taraflar, işbu Anlaşmanın yürütülmesini etkileyen bütün meselelerde yakın işbirliği sağlamak amacıyla, Akit Tarafların havacılık makamları arasında düzenli bir sık biçimde istişareler yapılması niyetindedirler.

            MADDE 15
            1. Akit Taraflar arasında işbu Anlaşmanın yorumlanması veya uygulanması ile ilgili bir anlaşmazlık çıkarsa, Akit Taraflar bu anlaşmazlığı önce kendi aralarında müzakere yoluyla halletmeye çalışacaklardır.

            2. Akit Taraflar, müzakere yoluyla bir anlaşmaya varamadıkları takdirde, anlaşmazlık Akit Taraflardan herhangi birinin talebi üzerine Akit Taraflardan her birinin belirleyeceği birer hakem veya böylece belirlenen iki hakemin, herhangi bir Akit Tarafın vatandaşı olmaması kaydıyla belirleyeceği bir üçüncü hakemden kurulu 3 kişilik bir hakem heyetine sunulacaktır. Akit Taraflardan her biri, diğerinden, anlaşmazlığın tahkimini isteyen bir notayı aldığı tarihten itibaren altmış 60 gün içinde bir hakem tayin edecek ve üçüncü hakem bundan sonraki altmış 60 günlük bu süre içinde seçilecektir. Akit Taraflardan herhangi biri altmış günlük süre içerisinde kendi hakemini tayin edemezse veya belirtilen süre içinde ücüncü hakem üzerinde mutabık kalınamazsa, Sivil Havacılık Teşkilatı Konsey Başkanının, durumun gereğine göre, bir hakemi veya hakemleri tayin etmesini Akit Taraflardan herhangi biri isteyebilir.

            3. Akit Taraflar, bu maddenin ikinci fıkrasına göre verilecek herhangi bir karara uymayı taahhüt ederler.

            MADDE 16
            1. Akit Taraflardan herhangi biri iş bu Anlaşmanın değiştirilmesi amacıyla, diğer Akit Taraftan istişarelerde bulunulmasını talep edebilir.Bu istişare, bu yönde ber talep alınmasından sonraki altmış günlük süre içinde başlayacaktır.

            2. Eğer değişiklik, Anlaşma’nın Tarife dışındaki hükümleriyle ilgiliyse, sözkonusu değişiklik her bir Akit Tarafın Anayasal usullerine uygun olarak kabul edilir ve bu kabulü belirten diplomatik nota teatisinin yapıldığı tarihte yürürlüğe girer.

            3. Eğer değişiklik Tarifeyle ilgiliyse, istişareler her iki Akit Tarafın havacılık makamları arasında yapılacaktır. Anılan makamlar gözden geçirilmiş yeni Tarife üzerinde mutabık kaldıklarında, sözkonusu Tarife, diplomatik nota teatisi ile teyid edildikten sonra yürürlüğe girer.
 
            MADDE 17
            Hava ulaştırmasına ilişkin çok taraflı bir sözleşmenin her iki Akit Taraf bakımından yürürlüğe girmesi halinde, işbu Anlaşma sözkonusu sözleşme hükümlerine uygun hale getirilmek amacıyla tadil edilir.

            MADDE 18
            Akit Taraflardan herhangi biri, işbu Anlaşmayı sona erdirmek niyetinde olduğunu diğer Tarafa bildirebilir. Bildirimin bir örneği aynı zamanda Uluslararası Sivil Havacılık Teşkilatına da gönderilir. Bu durumda, bildirim Akit taraf’lar arasında mutabakata varılarak belirlenen sürenin bitiminden önce geri alınmadığı takdirnde, Anlaşma, fesih bildirimin öteki Akit Taraf’ça alınışından itibaren oniki ay sonra sona erecektir. Öteki Akit Taraf’ın ihbarnamenin alandığını teyid etmemsi halinde, sözkonusu bildirim, Uluslmararası Sivil Havacılık Teşkilat’nın bildirmi aldığı tarihten ondört gün sonra diğer Akit Taraf’ça alınmış sayılacaktır.

            MADDE 19
            İşbu Anlaşma ve yapılan değişiklikler, Uluslararası Sivil Havacılık Teşkilata’na tescil ettirilecektir.

            MADDE 20
            İşbu Anlaşma, her bir Akit Taraf’ın Anayasal usullerine göre onaylanır ve bu onayı bildiren diplomatik nota teatisinin yapıldığı tarihte yürürlüğe girer.

            Yukarıdakileri tasdiken, Hükümetleri tarafından usulüne uygun olarak yetkilendirilmiş aşağıda imzaları bulunan temsilciler işbu Anlaşma’yı imalamışlardır.

            1989 yılının Mart ayının sekizinci günü Tokyo’da İngilizce dilinde iki nüsha halinde yapılmıştır.

            Türkiye Cumhuriyeti Adına                                                Japonya Hükümeti Adına

T   A   R   İ   F   E
            1. Türkiye Cumhuriyeti tarafından tayin edilen hava yolu işletmesinin veya mişletmelerinin her iki istikamette olmak üzere işletebileceği hatlar:

            Türkiye’deki noktalar - Orta Doğu’da bir nokta veya Karaçi-Asya’da daha sonra mutabık kalınacak bir noknta-Tokyo-daha sonra utabık kalınacak iki ileri nokta.

            2. Japonya tarafından tayin edilen hava yolu işletmesinin veyam işletmelerinin her iki istikamette olmak zere işletebileceği hatlar:

            Japonya’daki noktalar -Asya’da daha sonra mutabık kalınacak bir nokta -Orta Doğu’-da bir nokta veya Karaçi-İstanbul- daha sonra mutabık kalınacak iki ileri nokta.

            3. Herhangi bir Akit Taraf’ça tayin edilen hava yolu işletmesi veya işletmelerinin mutabak kalınan servisleri, sözkonusu Akit Taraf’ın ülkesindeki bir noktadan başlar. Ancak tasrih edilen hatta yeralan diğer noktalar, ytayin edilen hava yolu işletmesinin tercihine bağlı olarak, bütün seferlerde veya bunların herhangibirinde kullanılmayabilir.

            7/7/1989 tarihli ve 89/14316 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Onaylanarak 7 Temmuz 1989 Tarihli ve 20220 Sayılı resmi Gazete’de Yalımlanan, “Türkiye Cumhuriyeti ile Japonya Arasındaki Hava Servisleri İçin Anlaşma”nın Eki Mektuplar
                                                                                    Tokyo, 8 Mart 1989

            Ekselansları,
            Ekselansları’nın bugünkü tarihi taşıyan aşağıdaki mektuplarını almış bulunduğumu bildirmekten:

            “Hava Servislerine ilişkin olarak Türkiye Cumhuriyeti ile Japonya arasında bugün imzalanmış olan Anlaşma’ya atıfta, sözkonusu Anlaşma’nın müzakereleri sırasında her iki ülke Hükümet temsilcilerinin, kendi ülkelerinde yürürlükte bulunan kanunlar ve nizamlar çerçvesinde alınacak aşağıda kayıtlık tedbirlerle ilgili olarak vardıkları mutabakatı Japon Hükümeti adına teyid etmekten şeref duyarım.

            1. Akit Taraflardan her biri tarafından tayin edilen hava yolu işletmelerinin, diğer Akit Taraf ülkesinde şube kurmasğına bulundurmasına ve mutabık kalınan servisleri işletmek için gerekli faaliyetlere girişimlerine müsaade edilecektir.

            2. Akit Taraflardan herbirince tayin edilen hava yolu işletmeleri, diğer Akit Taraf ülkesinde kendi şubelerini kurmak ve bulundurmak hava servisleri yapabilmek için o ülkede yönetici, teknik, işletmeci ve diğer uzman personel bulundurmak hakkını haizdir.

            3. Akit Taraflardan herbirinci tayin edilen hava yolu işletmelerinin, mutabık kalınan servislerin işletilmesi dolayısıyla diğer Akit Taraf ülkesinde elde ettikleri kazançların masraflar çıktıktan sonra kalan bölümünü, kazancın elde edildiği zamandaki resmi kur üzerinden, bir çevrilebilir döviz olarak serbestçe transfer etmlerine ve sözkonusu mutabık kalınan servislerin işletilebilmesi amacıyla diğer Akit Tarafın ilgili kanun ve nizamlarına uygun olarak, yabancı döviz ve yerli para birimi cinsinden mevduat hesabı açmalarına ve bu tür hesap bulundurmalarına müsaade edilecektir.

            Ekselanslarının, Hükümeti adına, bu hususların Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti’nin de anlayışı olduğunu bildirmesini talep etmekten şeref duyarım.

            H.E.Mr.Sousuke Uno
            Japonya Dışişleri Bakanı

            Ekselanslarının yukarıda maruz mektubunda yeralan hususları Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti adına teyid etmekten şeref kazanırım

            Bu vesileyle Ekselanslarına en derin saygılarımı yinelerim.

                                                                                                Umut Arık
                                                                                                Türkiye Cumhuriyeti’nin
                                                                                                Japonya Büyükelçisi

NOT: İngilizce metni 9 Temmuz 1989 gün ve 20220 11 Temmuz 1989 gün ve 20222 sayılı Resmi Gazetelerdedir.