Milletlerarası Anlaşma  
Resmi Gazete: 02.08.1989 Sayı : 20240 (Mük) Düstur Tertip:5 Cilt: 29-1 Sahife:979
     
Milletlerarası Anlaşma
 
Karar Sayısı: 89/14350
Karar Tarihi : 26/07/1989 
     
            Dünya Bankasından sağlanan 150 milyon Dolar tutarındaki Tarımsal Sanayi Projesi, 250 milyon Dolar tutarındaki Üçüncü Tarımsal Kredi Projesi ve 204.6 milyon Dolar tutarındaki İkinci küçük ve orta Çapta Sanayi Projesine ilişkin kredilere ait ekli ikraz anlaşmaları ile ek mektupların onaylanması; Dışişleri Bakanlığı’nın 25/7/1989 tarihli ve EUE/II-107.DB-1719-3692 sayılı yazısı üzerine, 31/5/1963 tarihli ve 244 sayılı Kanun’un 3 ve 5 inci maddelerine göre, Bakanlar Kurulu’nca 26/7/1989 tarihinde kararlaştırılmıştır.

 
      Kenan EVREN
      Cumhurbaşkanı
T.ÖZAL      
Başbakan      
A.BOZER K.İNAN G.TANER C.ÇİÇEK
Devlet Bak. ve Başbakan Yard. Devlet Bakanı Devlet Bakanı Devlet Bakanı
I.ÇELEBİ M.YAZAR İ.ÖZARSLAN S.SERT
Devlet Bakanı Devlet Bakanı Devlet Bakanı Devlet Bakanı
E.KONUKMAN İ.AŞKIN M.O.SUNGURLU İ.S.GİRAY
Devlet Bakanı Devlet Bakanı Adalet Bakanı Milli Savunma Bakanı
A. AKSU A.M.YILMAZ E.PAKDEMİRLİ A.AKYOL
İçişleri Bakanı Dışişleri Bakanı Maliye ve Gümrük Bakanı Milli Eğitim Bakanı
C.ALTINKAYA H.ŞIVGIN C. TUNCER
Bayındırlık ve İskan Bakanı Sağlık Bakanı Ulaştırma Bakanı 
L.KAYALAR İ.AYKUT Ş.YÜRÜR
Tarım Orman ve Köyişleri Bakanı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı V. Sanayi ve Ticaret Bakanı
F. KURT N.K.ZEYBEK İ.AKÜZÜM
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Kültür Bakanı Turizm Bakanı
 

 
TÜRKİYE CUMHURİYETİ
ile
ULUSLARARASI İMAR VE KALKINMA BANKASI
arasıda
28 Haziran 1989 tarihli
İKRAZ ANLAŞMASI
(Tarımsal Sanayi Projesi)
 
Türkiye Cumhuriyeti (Müstakriz) ile Uluslararası İmar ve Kalkınma Bankası
(Banka) Arasında 28 Haziran 1989 Tarihli Anlaşma

            TARAFLAR:
            (A) Müstakriz’in, Anlaşmanın 2 sayılı ekinde tarif edilen Projenin yapılabilirliğine (fizibilite) ve öncelikliğine kani olarak Banka’nın Projeyi finanse edilmesine yardım etmesini istemiş olduğunu;

            (B) Projenin A ve B (1) Kısımlarının, bu Anlaşmanın 1.02 Bölümünün (d) bendinde atıf yapılan Katılan Kredi Müesseleri tarafından Müstakriz’in yardımı ile yürütüleceğini ve yardım cümlesinden olarak Müstakriz’in, Projenin B (2) ve (3) kısmına tahsisi edilen meblağ için olmak üzere İkraz hasılasını Katılan Kredi Müesselerine kullandıracağını; ve

            Banka’nın, ezcümle yukarıdaki hususlara istinaden, işbu Anlaşmada ve Banka ile Katılan Kredi Müesselereri arasında bugünkü tarihli Proje Anlaşmasında belirtilen şartlarla bu ikrazı yapmayı kabul ettiğini

            GÖZÖNÜNDE TUTAAK AŞAĞIDAKİ HUSUSLARDA MUTABIK KALMIŞLARDIR:

            MADDE 1
            Genel Şartlar; Tarifler
            Bölüm 1.01. Banka’nın 1 Ocak 1985 tarihli “İkraz ve Garanti Anlaşmalarına Uygulanan Genel Şartları”, işbu Anlaşmanın 6 sayılı ekinde belirtilen değişikliklerle birlikte (Genel Şartlar) bu Anlaşmanın tamamlayıcı cüzünü teşkil eder.

            Bölüm 1.02. Genel şartlarda ve bu Anlaşmanın girişinde tarif edilen çeşitli tabirler işbu Anlaşmada kullanıldığında, ibare hilafını icab ettirmedikçe, Genel Şartlarda ve Anlaşma Girişindeki manaları; aşağıdaki ilave tabirler de aşağıdaki manaları ifaed edecektir:

            (a) “TCZB” Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası demektir. Müstakriz’in 233 sayılı kanunu tahtında faaliyettedir.

            (b) “SYKB”, işbu Anlaşma tarihine kadar yapılmış değişiklikleri ile birlikte 16 Mart 1963 tarihli Esas Mukavelesi tahtında faaliyet gösteren bir bankacılık müessesi olan Sınai Yatırım ve Kredi Bankası demektir.

            (c) “THB” Türkiye Halk Bankası demektir.

            (d) “KKM” (Katılan Kredi Müessesi), Projeye iştirak eden TCZB, SYKB, THM ile, Müstakrizin, Banka ile mutabık kalarak projeye KKM olarak ettirilmesine karar verilen herhangi diğer bir kredi müessesesi için genel tabirdir; KKM, iştirak eden kredi müesseselerinden her biri veya herhangi biri demektir.

            (e) “Proje Anlaşması”, zaman zaman yapılabilecek değişiklikleri ile birlikte, Banka ile KKM arasında bugünkü tarihli anlaşmayı ifade etmekte olan bu tabir tamamlayıcı ekleri ve anlaşmaları da kapsamaktadır.

            (f) “Tali ikraz Anlaşması”, bu Anlaşmanın 3.01 (b) Bölümü uyarınc,a Müstakriz ile bir KKM arasında, zaman zaman yapılabilecek değişiklikleri ile birlikte, akdedilecek devir anlaşmasını ifade etmekte olup bu tabir devir anlaşmasının bütün eklerini de kapsamaktadır.

            (g) “Tali İkraz”, bir KKM’nin, İkraz hasılasından bir Yatırım Firmasına bir Yatırım Projesinin finansmanı için yaptığı veya yapmayı öngördüğü bir ikrazdır.

            (h) “Serbest Limitli Tali İkraz”, bu Anlaşmanın 4 sayıl Ekinin B (4) paragrafındaki hükme göre serbest limitli tali ikraz tarifine uyan tali ikraz demektir.

            (i) “Yatırım Firması”, bu Anlaşma ve Proje Anlaşması hükümlerine göre, bir KKM’den tali ikraz alabilecek nitelikte bir firma demektir.

            (j) “Yatırım Projesi”, bir Yatırım Firmasının Tali İkraz hasılasını kullanarak gerçekleştireceği, gıda maddeleri, meşrubat, hayvan yemi, tütün imali, ambalajlaması, nakli, elden geçirilmesi, depolanması ve dağıtımı, veya bıçkıhane,deri tabakhaneleri veya ham pamuğun işlenmesi, veya tarımsal girdilerin nakli, elden geçirilmesi, depolanması ve dağıtımı ile ilgili (tesis, techizat ve teknik hizmetler dahil) belirli bir tarımsal sanayi projesi demektir.

            (k) “Esas Mukavele”, (i) TCZB için, bu Anlaşma tarihine kadar yapılmış değişiklikleri ile, 9 kasım 1984 tarihli Esas Mukavelesi; (ii) SYKB için bu Anlaşma tarihine kadar yapılmış değişiklikleri ile, Mart 16, 1963 tarihli Esas Mukavelesi; (iii) THB için, bu Anlaşma tarihine kadar yapılmış değişiklikleri ile, 28 Ekim 1984 tarihli Esas Mukavelesi; ve (iv) bu Anlaşmanın 4 sayılı Ekinin A ‘(4) paragrafına göre Projeye KKM olarak alınabilecek herhangi diğer bir kredi müessesesi için, bu alınmaya esas teşkil eden Esas Mukavelesi demektir.,

            (l) “Politika Beyanı”, her KKM için, zaman zaman yapılan değişiklikler dahil, Yönetim Kurullarınca onaylanan ikraz ve yatırım politikası ve faaliyet planları beyanı demektir.

            (m) “Özel Hesap”, bu Anlaşmanın 2.02 (b) Bölümünde atıf yapılan hesap demektir.

            (n) “FERİS”, 27 Mayıs 1985 tarih ve 21 sayılı Kararname uyarınca yönetilen, bu Anlaşma tarihine kadar ki değişiklikleri dahil olmak üzere, Dış Krediler Kur Farkı Fonu demektir.

            (o) “TL” ve Türk Lirası, Müstakrizin parası demektir.

            (p) “Tali Şirket”, mevcut oy sahibi hisselerinin veya diğer özsermaye çoğunluğuna bir KKM veya KKM’in bir veya birkaç tali şirketinin veya KKM ile birlikte bir veya birçak tali şirketinin sahip ve etkin şekilde hakim olduğu herhangi bir şirket demektir; ve

            (q) “MAFRA” Tarım Orman ve Köyişleri Bakanlığı demektir.

            MADDE II
            Bölüm 2.01. Banka, İkraz Anlaşmasında belirtilen veya atıf yapılan şartlarla yüzelli milyon dolar ($ 150.000.000) muadili bir meblağı çeşitli paralarla ikraz etmeyi kabul eder.

            Bölüm 2.02. (a) ikraz tutarı bu Anlaşmanın 2 sayılı ekinde tarif edilen ve ikraz hasılasından finanse edilecek olan proje için gereken mal ve hizmetlerin makul bedelini karşılamak üzere ödenen (veya Banka muvafakat ettiği takdirde) ödenecek olan meblağlar için bu Anlaşmanın 1 sayılı Ek hükümlerine göre İkraz Hesabından çekilebilir.

            (b) Müstakriz Projenin anlamı çerçevesinde Türkiye Merkez Bankasında Banka için tatminkar şartlarla dolar cinsinden bir özel hesap açtıracak ve bu hesabı sürdürecektir. Özel Hesaba tevdiat ve hesaptan çekişler bu Anlaşmanın 5 sayılı Eki hükümlerine göre yapılacaktır.

            Bölüm 2.03 Nihai tarih 31 Aralık 1995 veya Bankanın tayin edeceği daha sonraki bir tarih olabilecektir.

            Bölüm 2.04. Müstakriz Banka’ya ikrazın zaman zaman çekilmemiş olan anapara tutarı üzerinden yıllık 0.75 % oranında taahhüt komisyonu ödeyecektir.

            Bölüm 2.05 (a) Müstakriz, ikrazın zaman zaman çekilmiş ve geri ödenmemiş tutarı üzerinden her faiz dönemi için bu dönemin başında sona eren son altı aylık devreye ait Qualified Borrowings Maliyetinin %0.5 fazlasına eşit oranda faiz ödeyecektir.

            (b) Banka, her altı aylık devrenin sonundan itibaren en kısa zamanda o devreye ait, Q ualified Borrowings Maliyetini Müstakrize bildirecektir.

            c) Bu bölümün anlamı çerçevesinde

            (İ) “Faiz Dönemi” bu Anlaşmanın imzalandığı Faiz Dönemi de dahil olmak üzere, aşağıdaki Bölüm 2.06 da belirtilen tarihlerde başlayan altı aylık devre demektir.

            (ii) “Cost of Qualified Borrowigns” Banka’nın 30 Haziran 1982 tarihinden sonra aldığı istikrazların geri ödenmemiş bakiyelerini Banka tarafından makul şekilde tespit edilen maliyetinin yıllık bir yüzde olarak ifadesi demektir.

            (iii) “Sömestr” takvim yılının ilk veya ikinci altı ayı demektir.

            Bölüm 2.06 faiz ve diğer masraflar altı aylık devrelerde her yılın 15 Nisan ve 15 Ekim tarihlerinde ödenecektir.

            Bölüm 2.07 Müstakriz ikrazın anapara tutarını, bu Anlaşmanın 3 sayılı Ekinde belirtilen itfa planlarına göre ödeyecektir.

            Bölüm 2.08 KKM’lere ilgili Tali İkraz Anlaşması tahtında devredilen meblağlarla ilgili olarak bu Anlaşmanın 2.02 (a) bölümü ve genel şartların V.Maddesi hükümleri tahtında yapılması gereken veya caiz olan işlemler için KKM’lerin Genel Müdürleri ve bunlarca tespit edilecek kişiler Müstakrizin temsilcisi tayin edilmişlerdir.

            MADDE III
            Projenin Uygulanması
            Bölüm 3.01 (a) Müstakriz Projenin bu Anlaşmanın 2 sayılı Ekinde belirtilen amaçlarını benimsediğini beyan eder ve bu maksatla (i) ikraz anlaşması tahtındaki yükümlülüklerinin şumulüne herhangi bir sınırlama veya kısıtlamayı tazammun etmemek kaydı ile, KKM’lerinin Proje Anlaşması tahtındaki bütün yükümlülüklerini mezkur Anlaşma hükümleri uyarınca yerine getirmelerini sağlayacak (ii) Projenin B(2) kısmını, MAFRA vasıtasıyla gerekli gayret ve ehliyetle uygun idari mali ve teknik esas ve tatbikata göre yürütecek ve bunun için gerekli kolaylıkları ve kaynakları ihtiyaç oldukça derhal temin edecektir ve (iii) projenin B (3) kısmının uygulanması ile ilgili Banka için tatminkar hazırlıkları 31 Aralık 1989 tarihine kadar yapmış olacaktır.

            (b) Müstakriz Projenin A ve B (1) kısımlarına tahsis edilen ikraz hasılasını Müstakriz ile KKM’leri arasında Banka tarafından tasvip edilecek ve diğer hususlar yanında bu Anlaşmanın 4 sayılı Ekindeki şartları da ihtiva edecek olan tali ikraz anlaşmaları tahtında KKM’lerine devredecektir.

            (c)  Bu bölümün ve Anlaşmanın 4 sayılı Ekinin hükümlerine herhangi bir sınırlamayı tazammun etmemek kaydı ile Müktakriz TCZB veya THB aktif portföylerinin murakamesini yaptırmadıkça ve takipteki krediler için Bankalar Kanunu uyarınca karşılık tesis etmedikçe bu bankalarla Tali İkraz Anlaşması akdetmeyecektir.

            (d) Banka hilafına muvafakat etmedikçe Müstakriz KKM’lerin, Tali İkraz Anlaşmaları tahtında kendilerine devredilmiş meblağları, Projenin A kısmı çerçevesinde bu Anlaşmanın 4 sayılı Ekinde belirtilen prosedür ve şartlar dahilinde Tali İkrazlar vermede kullanmalarını temin edecektir.

            (e) Müstakriz, Tali İkraz Anlaşmaları tahtındaki haklarını,  Müstakriz’in ve Banka’nın menfaatlerini koruyacak ve ikrazın amaçlarını gerçekleştirecek surette kullanacak ve Banka hilafına muvafakat etmedikçe, Müstakriz Tali İkraz Anlaşmasını veya bu Anlaşmanın herhangi bir hükmünü devir, tadil, iptal veya bunlardan feragat edemeyecektir.

            Bölüm 3.02 (a) Banka hilafına muvafakat etmedikçe, Projenin B(2) ve (3) kısmı için gereken ve ikraz hasılasından finanse edilen malların ve danışmanlık hizmetlerinin tedariki bu Anlaşmanın 7 sayılı Eki hükümlerine göre yapılacaktır.

            (b) Banka hilafına muvafakat etmedikçe, Tali İkrazlar hasılasını finanse edilen, Projenin A kısmı için gereken malların ve B (1) kısmı için gereken danışmanlık hizmetlerinin tedariki Proje Anlaşması Ekindeki hükümlere göre yapılacaktır.

            Bölüm 3.03 Müstakriz Projenin B(2) ve B(3) kısımları uygulamasının ilerleyişi ile ilgili altı aylık raporların hazırlanarak Banka’ya tevdiini temin edecektir.

            MADDE IV
            Bölüm 4.01. (a) Müstakriz, Projenin B (2)  ve (3) kısmı tahtındaki faaliyetleri, kaynakları ve sarfiyatı sağlam muhasebe tatbikatına uygun olarak yansıtmaya yeterli kayıtlar ve hesaplar tutacak veya tutulmasını sağlayacaktır.

            (b) Müstakriz:

            (i) her mali yıla ait, bu Bölümün (a) paragrafında belirtilen kayıtlarını ve hesaplarını Banka’ca şayanı kabul bağımsız murakıplara, genellikle tatbik edilen murakabe usullerine göre murakabe ettirecek;

            (ii) hazır olunca, fakat herhalde her mali yılın sonundan itibaren en geç altı ay içinde, Banka’nın makul talep ettiği kapsam ve ayrıntılarla hazırlanmış olan murakabe raporunu; ve

            (iii) bu kayıtlar ve hesaplar ve bunların murakabesi ile ilgili olarak Banka’nın zaman zaman makul surette isteyeceği sair bilgileri Banka’ya tevdi edecektir.

            Bölüm 4.02. (a) Masraf özetlerine istinaden İkraz Hesabından çekiş yapılan bütün sarfiyat için Müstakriz:

            (i) bu sarfiyatı sağlam muhasebe tatbikatına göre yansıtan kayıt ve hesaplar tutacak veya tutturacaktır;

            (ii) bu sarfiyatı tevsik eden bütün kayıtları (mukaveleler, siparişler, faturalar, hesap pusulaları ve sair vesikalar); İkraz Hesabından sonra çekişin yapıldığı mali yıla ait murakabe raporunun Banka tarafından alındığı tarihten itibaren en az bir yıl süreyle muhafaza edecek;

            (iii) bu kayıtları Banka’nın temsilcilerinin tetkikine açık tutacaktır.

            (b) Müstakriz:

            (i) her mali yıla ait, bu Bölümün (a) (i) bendinde belirtilen kayıtlarını ve hesaplarını ve Özel Hesaba ait kayıtlarını ve hesaplarını, Banka’ca şayanı kabul, bağımsız murakıplara, genellikle tatbik edilen sağlam muhasebe usullerine göre murakabe ettirecek;

            (ii) hazır olunca, fakat herhalde her mali yılın sonundan itibaren en geç altı ay içinde, bu murakıplarca, Banka’nın makul surette talep ettiği kapsam ve ayrıntılarla hazırlanmış olan murakıplar raporunu, mezkur mali yıl içinde tevdi edilen masraf özetlerini, bunların hazırlanmasında kullanılan usullerin ve dahili kontrolleri, ilgil para çekişlerini doğruluma hususunda güvenilebilir olup olmadıklarına dair Murakıplarca ayrıca hazırlanmış bir mütalaa ile birlikte Banka’ya tevdei edecektir; ve

            (iii) bu kayıtlarla hesaplar ve bunların murakebesi ile ilgili olarak Banka’nın zaman zaman makkul surette isteyeceği sair bilgileri Banka’ya tevdi edecektir.

            MADDE V
            Banka’nın müeyyideleri

            Bölüm 5.01. Genel Şartların 6.02 (k) bölümünün anlamı çerçevesinde aşağıdaki ilave hadiseler belirtilmiştir:
            (a) KKM’lerden herhangi birinin Proje Anlaşması veya tarafu olduğu bir Tali İkraz Anlaşması tahtındaki yükümlülüklerinden herhangi birini yerine getirmemesi.

            (b) İkraz Anlaşmasının akdi tarihinden sonra vuku bulan hadiselerin soncu olarak, herhangi bir KM’nin Proje Anlaşması tahtındaki yükümlüklerinden herhangi birini yerine getirmesi ihtimal dışı hale getiren fevklade durumun meydana gelmesi.

            (c) Herhangi bir KKM’nin Esas Mukavelesinin veya Politika Beyanını, bu KKM’nin Proje tahtındaki yükümlülüklerinden herhangi birini yerine getirebilme kabiliyetini önemli ve olumsuz şekilde etkileyecek surette değiştirilmesi, durdurulması veya iptal edilmesi.

            (d) Müstakriz veya yetkili diğer bir makam tarafından bir KKM’nin feshedilmesi veya ortadan kaldırılması için işlem yapılması veya faaliyetlerinin durdurulması.

            (e) Bir KKM’nin işlerini yürütmesini, mali durumunu, yönetim ve personelinin verimliliğini veya Projenin A kısmının gerçekleştirilmesini olumsuz şekilde etkileyebilecek bir tali şirket veya müessesenin bir KKM tarafından kurulması vey iktisab edilmesi ve devralınması.

            Bölüm 5.02. Genel Şartların 7.01 (h) Bölümü ile ilgili olarak aşağıdaki hadiseler ilave edilmiştir.

            (a) bu Anlaşmanın 5.01 Bölümü (a) veya (f) bendlerinde belirtilen hadiselerin herhangi birinin vuku bulması ve keyfiyetin Banka tarafından Müstakrize ihbar edilmesinden itibaren 60 gün süreyle devam etmesi, ve

            (b) bu Anlaşmanın 5.01 Bölümünün (c) veya (d) bendinde belirtilen herhangi bir hadisenin vuku bulması.

            MADDE VI
            Yürürlüğe Giriş Tarihi, İptal

            Bölüm 6.01. İkraz Anlaşmasının Genel Şartların 12.0 (c) Bölümündeki anlamda yürürlüğe girmesi konusunda aşağıdaki hadiseler ilave şartlar olarak belirtilmiştir.

            (a) Tali İkraz Anlaşmalarının Müstakriz ve en az iki KKM adına imza edilmiş olması; ve

            (b) FERİS’in sadece değişken oran esasına istinat ettirilmiş olması.

            Bölüm 6.02. Aşağıdaki hususlar Genel Şartların 12.02 (c) Bölümündeki anlam çerçevesinde, Banka’ya sunulacak mütalaa veya mütalaalara dahil edilecek ilave hususlar olarak belirtilmiştir:

            (a) Proje Anlamasının KKM’ler tarafından usulü dairesinde kabul ve tasvip edildiği ve şartları dahilinde KKM’ler için hukuken bağlayıcı olduğu; ve

            (b) Proje Anlaşmasının KKM’ler tarafından usulü dairesinde kabul ve tasvip edildiği ve şartları dahilinde KKM’ler için hukuken bağlayıcı olduğu; ve

            (c) bu Anlaşmanın 6.01 (a) bendinde atıf yapılan Tali İkraz Anlaşmalarının Müstakriz ve ilgili KKM’ler tarafından kabul ve tasvip edildiği ve şartları dahilinde Müstakriz ve ilgili KKM’ler için hukuken bağlayıcı olduğu.

            Bölüm 6.03. Genel Şartların 12.04 Bölümündeki hükümle ilgili tarih olarak bu Anlaşma tarihinden itibaren doksan gün sonraki tarih tayin edilmiştir.

            MADDE VII
            Müstakriz’in Temsilcisi; Adresler

            Bölüm 7.01. Genel Şartların 11.03 Bölümü ile ilgili olarak Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarı Müstakrizin temsilcisi olarak tayin edilmiştir.

            Bölüm 7.02.  Genel Şartların 11.01 Bölümü ile ilgili olarak aşağıdaki adresler belirtilmiştir:

            Müstakriz için:

            Başbakanlık Hazine ve Dış Ticaret Müstaşarlığı Bakanlıklar-Ankara
                        Telgraf adresi:                        Teleks:
                        HAZİNE                         821 - 42285 (MLYE-TR) veya
                                                                821 - 42689 (ANK-TR)
            Banka için:
            International Bank for  Reconstruction and development
            1818 H Street, N.W.
            Washington, D.C. 20433
            Amerika Birleşik Devletleri

                        Telgraf adresi:                        Telex:
                        INTBAFRAD                        40098 (ITT)
                        Washington, D.C.            248423 (RCA) vyea
                                                                64145 (WUI)

            İşbu Anlaşmadaki hususlarla mutabık kalmış olduklarından Taraflar, başta yazılı gün ve yıl itibariyle kendi namlarına yetkili temsilcilerine Amerika Birleşik Devletlerinde District of Colombia’da imza ettirilmişlerdir

                                                                                    TÜRKİYE CUMHURİYETİ
                                                                                                        Adına
                                                                                                    (Yekili İmza)

                                                ULUSLARARASI İMAR VE KALKINMA BANKASI
                                                Adına
                                                                        Avrupa, Orta Doğu ve Kuzey Afrika
                                                                        Bölge Başkan Yardımcısı

EK : 1
İkraz Hasılasından Çekişler

            1. Aşağıdaki tabloda İkraz Hasılasından finanse edilecek kalem kategorileri, her kategoriye tahsis edilecek meblağlar ve her kategoride bu suretle finanse edilecek kalemler için sarfiyet yüzdeleri belirtilmiştir.

                                                      Tahsis Edilen
                                                      İkraz Tutarı             Finanse Edilecek
            Kategori                             (Dolar Muadili)       Sarfiyat Yüzdesi

(1) Tali İkrazlar:                              142.800.000
      (a) Makine ve teçhizat (İlgili                               Yurtdışı harcamalırın %100’ü. hizmetler dahil)
                                                                                   Yurtiçinden tedarik ithal edilen
                                                                                   edilmiş kalemler için urtiçi
                                                                                   harcamaların %70’i.

           (b) Diğer mallar                                              Yurtiçinde retilen kalemlerin
                                                                                    fabrika teslimi bedelinin % 50’si.
                                                                                    Yurtiçi harcamaların 100’ü. (Tali
                                                                                    İkrazlarla tahsis edilen sürekli
                                                                                    işletme sermayesini geçmemek
      (c) İnşai tesisler                                                   üzerine). %30

(2) Projenin B (1) kısmı tahtında
     danışmanlık hizmetleri ve
     eğitim                                         500.000            Yurtdışı sarfiyatın % 100’ü.

(3) Projenin B (2) ve (3) kısmı tah-
     tında teknik yardım               6.700.000             Yurtdışı sarfiyatın % 100’ü.
      (a) Mallar                                                             Yurtiçi (fabrika teslimi) sarfiyatın
                                                                                   % 100’ü ve yurtiçinden tedarik
                                                                                   edilen diğer mallar için sarfiyatın
                                                                                   %75.
      (b)Danışmanlık hizmetleri ve
            eğitim                                                            Yurtdışı sarfiyatın % 100’ü.

        Toplam                        150.000.000
 
            2. Bu Ekle ilgili olarak:

            (a) “Yurtdışı harcamalar” tabiri, Müstakrizin ülkesinden başka herhangi bir ülkeden sağlanan mal ve hizmetler için müstakrizin parasından başka herhangi bir para ile yapılan harcamalar demektir;

            (b) “Yurtiçi harcamalar” tabiri, Müstakrizin ülkesinden sağlanan mal ve hizmetler için Müstakrizin parası ile yapılan harcamalar demektir.

            3. Yukarıdaki 1. bend hükümlerine bakılmaksızın:

            (a) bir tali ikrazla ilgili olarak Müstakriz, bu tali ikrazı veren KKM ile bir Tali İkraz Anlaşması yapmışsa ve KKM’in verdiği tali ikraz bu Anlaşmanın 4 sayılı Ekinde belirtilen veya atıf yapılan yöntem ve şartlar uyarınca yapılmamışsa, ve (b) bu Anlaşmanın 4 sayılı Ekinin Kısım B 4 (a) bendi hükümlerini sınırlamaksızın, bu Anlaşma tarihinden önce yapılan harcamalarla ilgili ödemeler için çekiş yapılamaz.

EK : 2
Projenin Tarifi

            Projenin amaçları şunlardır: (a) yatırımın finanse edilmesi suretiyle tarımsal sanayiin üretimini artırmak, mevcut tesislerde kapasite kullanımı yükseltmek ve yeni tesisler kurmak; (b) tarımsal gücünü artırmak, ve (c) pazarlama eğitimi verecek bir imkan ve balıkcılık alt sektöründeki planlama suretiyle tarımsal sanayii takviye etmek.

            Proje, Müstakriz ve Banka’nırn, yukarıdaki amaçların başarılabilmesi için zaman zaman üzerinde mutabık kalacakarı değişikliklere tabi olarak, aşağıdaki kısımlardan oluşmaktadır:

            Kısım A. Tarımsal Sanayi Kredisi

            Tarımsal sanayi yatırım projelerinin sabit yatırımlarını, sürekli işletme sermayesi ve teknik hizmet ihtiyaçlarını finanse etmek üzere KKM’ler aracılığı ile kredi sağlanması.

            Kısım B. Teknik Yardım: Etüt

            1. TCZB ve THB’nin (ve, Müstakriz ile Banka’nın bu Anlaşmanın 3.04 Bölümü uyarınca Projeye katılmasına karar verecekleri diğer KKM’lerin) personelinin eğitilmesi de dahil, tarımsal sanayi yatırımlarının değerlendirilmesi ve kontrolu, ve bu projelerin yapı yenilemeleri için mali paketler geliştirilmesi alanlarında teknik hizmetler sağlanması.

            2. Balıkcılık sanayiinin geliştirilmesi için uzun vadeli planlama için bir baz araştırılması, ve uygunsa, balıkcılık projelerinin hazırlanması.

            3. Türkiye’nin tarımsal sanayi ürünleri ihracatını teşvik için ereken uluslararı pazarlama konusunda eğtimi teknikleri denenmesi ve oluşurulması için bir pilot program hazırlanması.

 X X X

Projenin 30 Hizaran 1995 tarihine kadar tamamlanması beklenmektedir.
EK : 3
İtfa Programı
            Anapara Ödemesi
            Vade Tarihi                                    (Dolar muadili) (x)
            Her 15 nisan ve 15 Ekim
                   15 Ekim 1994’den
                   15 Nisan 2006’ya kadar            6.250.000

            (x) Bu sütündaki rakamlar ilgili çekiş tarihleri itibariyle tespit edilen dolar muadillerini temsil etmektedir. (Bkz. Genel Şartlar: Bölüm 3.04 ve 4.03)

            Ön ödemeler üzerinden Prim

            İkraz anapara tutarının, Genel Şartların 3.04 (b) Bölümü uyarınca vadeden önce herhangi bir kısmına geri ödenecek primler yüzde olarak aşağıda belirtilmiştir.
Vadeden önce geri ödeme tarihi                        Prim
                                                                        İkraza, geri ödeme tarihinde uygulanan
                                                                       (yıllık yüzde olarak) faiz oranını aşağıdaki
                                                                        rakamla çarpılması suretiyle:
            Vadeden üç yıldan fazla                                    0.18
            önce değilse

            Vadeden üç yıl üstünde                                    0.35
            fakat altı yılın üstünde

            Vadeden altı yılın üstünde                                 0.65
            fakat onbir yıldan fazla değilse

            Vadeden onbir yılın üstünde                              0.88
            fakat onbeş yıldan fazla değilse

            Vadeden onbeş yıldan fazla                              1.00
            önce ise
 

EK : 4
Tali İkrazlar için Şartlar

            Banka hilafına muvafakat etmedikçe, Müstakriz ile KKM’ler arasında akdedilecek Tarali İkraz Anlaşmalarında aşağıdaki hükümler yer alacaktır:

            A. İkraz Hasılasının KKM’lere İkrazı:

            1. KKM’ler, Projenin B (1) Kısmı amaçları için kendilerine ikraz edilen meblağlarla ilgili olarak: (a) bu meblağları işbu Anlaşmanın 3 sayılı Ekinde, İkrazın itfası için tayin edilen devre içinde, bu Anlaşmanın sırasiyle 2.04 ve 2.05 Bölümlerinde İkraza uygulanacağı belirtilen oranlarda taahhüt komisyonu ve faizle birlikte geri ödeyeceklerdir; ve (b) bu anapara geri ödemesini ve taahhüt komisyonu ve faiz ödemesini, Müstakrizin bu meblağlarla ilgili olarak Banka’ya borç itfası için yapacağı ödeme tutarlarını eşit tutarlarda ve aynı para cinsinden yapacaklardır.

            2. KKM, Projenin A kısmı amaçları için kendisine tahsis edilen meblağlarla ilgili olarak: (a) Müstakrize, çekilmemiş meblağlar üzerinden yıllık %0.75 oranında aahhüt komisyonu ödeyecektir;

            (b) bu meblağları, KKM tarafından en son akdedilen Tali İkraz mukavelis tarihden itibaren 10 yılı aşmayan bir sürede, esasta Tali İkrazların toplamına uygulanan itfa programlarına uyumlu bir itfa programına göre Müstakrize geri ödeyecektir.

            (c) KKM önceki paragrafta atıfta bulunulan geri ödemeyi, ilgili Tali İkrazın ifade edildiği para ve paralar cinsinden ve Anlaşmanın B Kısmının 3. bendi uyarınca yapacaktır;

            (d) KKM Müstakrize (i) döviz birimli Tali İkraz Meblağları üzerinden, bu Anlaşmanın 2.065 Bölümü uyarınca İkraza zaman zaman uygulanan yıllık faiz oranında, aynı dövizle faiz ödeyecek, ve (ii) TL. birimli Tali İkraz meblağları üzerinden, Tali İkraza uygulanan faiz oranından üç puan altında yıllık faiz ödeyecektir.

            3. Müstakris, Tali ikrazlar için tahsis edilen İkraz Meblağından başlanğıçta 71.400.000 dolar muadilini TCZB’na, 42.800.000 dolar muadilini SYKB’na, ve 28.600.000 dolar muadilini THB’na tahsis edecektir.

            4. (a) Müstakriz, Banka ile mutabık kalarak, Tali İkraz Anlaşmalarında (i) 30 Haziran 1990 tarihinden sonra, TCZB’na, SYKB’na ve THB’na yukarıdaki 3. paragrafı tahtında tahsis edilen meblağlardan (tahsisleri ile orantılı olarak) ceman 70.000.000 dolar muadiline kadar bir meblağı Müstakrizle Bankanın karşılıklı mutabakatiyle projeye dahil edilebilecek diğer kredi müesseselerine tahsis etmek; ve (ii) bir KKM (A) 30 Ekim 1990 veya 30 Nisan 1991 tarihleri itibariyle fiili mukaveleye bağlandığı ve eldeki tali proje müracaatlarına istinaden, tahsis bakiyesini tamamen kullanabileceğini kanıtlayamadığı, veya (B) Proje Anlaşması veya Tali İkraz tahtındaki yükümlülüklerini yerine getiremediği takdirde, herhangi bir KKM’ne tahsis edilen İkraz meblağın herhangi bir kısmını diğer bir KKM’ne tahsis etmek hakkını muhafaza eder.

            (b) Müstakriz, yukarıdaki (c) paragrafına göre yeniden tahsisi yapılan meblağlar üzerinden tahakkuk eden taahhüt komisyonunun ne ölçüde bu yeni tahsisi alan KKM tarafından geri ödeneceği ilgili KKM’lerle mutabık kalarak tayin edecektir.

            B. Tali İkrazlar için Şartlar:

            1. (a) Sürekli işletme sermaye ihtiyaçları, tali ikrazlar tahtında, ancak Yatırım Projesinin bir cüzü olarak ve Projenin, sürekli işletme sermayesi finansmanının en az üç misli sabit yatırım finansmanı ihtiva etmesi halinde finanse edilecektir.

            (b) İmalat Sanayii Yatırım projeleri için, veya tahmin edilen inşaat harcamalır toplam yatırım tutarının % 60’ından az olan diğer Yatırım Projeleri için finansman sağlanmaz.

            2. Tali İkrazlar yalnız Banka için tatminkar seçilebilirlik ve değerlendirme kriterlerini karşılayan Yatırım Projelerine ve Yatırım Kuruluşlarına yapılır.

            3. KKM’ler:

            (a) döviz tali ikrazları üzerinden (i) çekilmiş ve geri ödenmemiş anapara tutarı üzerinden, bu Anlaşmanın 2.05 Bölümüne göre İkraza zaman zaman uygulanan faiz oranın dört puan üstünü geçmeyen değişken oranda yıllık faiz; ve (ii) Tali İkrazın çekilmemiş tutarı üzerinden % 0.75 oranında taahhüt komisyonu tahakkuk ettirecektir.

            (b) TL. birimli herbir Tali İkraz için, Tali İkrazın zaman zaman çekilmiş ve geri ödenmemiş anapara meblağı üzerinden, FERİS’de belirtilen usul ve yöntemlere göre tayin edilecek değişken bir oranda faiz, ve (ii) Tali İkrazın çekilmiş ve geri ödenmemiş anapara meblağı üzerinden yıllık %2 oranında komisyon tahakkuk ettirecektir.

            (c) Tali İkrazların üç yılı geçmeyecek mehil dahil, on yıl zarfında geri ödenmesini şart koşacaktır.

            4. Yatırım Projesinin gerektiği mallar ve hizmetlerle ilgili harcamalar:

            (a) söz konusu Yatırım Projesi Banka tarafından onaylanmamışsa ve bu harcamalar, Tali İkrazla ilgili müracaat ile, bu Ekin 5 8a) bendinde belirtilen bilgilerin Banka tarafından alındığı tarihten yükseksen gün öncesinden daha evvel yapılmışsa, bu harcamalar için İkraz Hesabından para çekilemez. Bu Anlaşmadaki anlamda bir serbest limitli Tali İkraz, bir Yatırım Projesi ile ilgili, tutarı Banka tarafından tayin edilecek bir meblağı aşmayan bir tali ikraz demektir.

            5. (a) KKM, (serbest limitli Tali İkraz dışında) bir Tali İkrazı Banka’nın onayına sunarken, Banka için tatminkar formda yazılı bir müracaat ile birlikte (i) Yatırım Firmasının tanıtımı ve Yatırım Projesinin, ikraz hesabından finanse edilmes öngörülen harcamaların açıklanmasını da içeren bir değerlendirilmesini; (ii) tali İkrazın itfa planını da içeren, tali İkraz için öngörülen şartları; (iii) Yatırım Projesinin çevreye olumsuz etkisi olup olmadığına, gerekiyorsa, alınacak karşı tedbirlere dair bir açıklamayı ve (iv) Banka’nın makul surette talep edebileceği sair bilgileri tevdi edecektir.

            (b)  KKM tarafından, serbest limitli bir Tali İkraz ve ilgili olarak İkraz Hesabından her çekiş talebi (i) Yatırım Firmasının ve Yatırım Projesinin, İkraz Hasılasından finanse edilmesi öngörülen harcamaları da içeren özet tanıtımını; (ii) Yatırım Projesinin olumsuz bir çevresel etkisi olup olmadığına, gerekiyorsa, alınacak karşı tedbirlere dair bir açıklamayı, ve (iii) Tali İkrazın itfa planı da dahil üzere Tali İkraz’ın şartlarını içerecektir.

            (c) Bu paragrafın (a) ve (b) alt-paragraflarındaki tersi hususlara bakılmaksızın, serbest limitli bir tali ikrazın asgari %10’u için bir KKM ex postfcto inceleme için bu paragrafın (a) (i)-(iv) alt paragraflarında bildirilen dökümanları Bankaya tevdi edecektir.

            (d) Bu Paragrafın (a) ve (b) bendlerine göre yapılacak müracaatlar ve talepler Banka’ya en geç 30 Haziran 1992 tarihine kadar sunulmuş olacaktır.

            6. KKM’ler Tali İkrazları:

            (a) Yatırım Firmasının Yatırım Projesini gerekli gayret ve ehliyetle ve sağlam teknik, mali ve idari standartlara uygun olarak gerçekleştirmesini ve işletmesini ve yeterli kayıtlar tutmasını:

            (b)  (i) İkraz hasılasından finanse edilecek mal ve hizmetlerin Anlaşma Eki hükümlerine göre tedarik edilmesini; ve (ii) bu malların ve hizmetlerin münhasıran Yatırım Projesinin yürütülmesinde kullanılmasını;

            (c) Yatırım Projesine dahil malların yerlerin, tesislerin ve inşaatın, bunların işleyişinin, ve bunlarla ilgili kayıt ve belgelerin resen, veya Banka istediği takdirde, Banka’nın temsilcileriyle müştereken denetlenmesini,

            (d) (i) Yatırım Firmasının, sağlam ticari tatbikat bakımından yerinde olan risklere karşı ve uygun meblağlarla muteber sigorta şirketleri nezdinde sigorta yaptırmasını; ve (ii) bu sigortanın yukarıdaki risklerle sınırlı olmayarak, İkraz hasılasından finanse edilen malların tedariki, nakli ve kullanılacağı yere teslimi sırasındaki riskleri kapsamasını ve bu sigorta tahtında tazminatın Yatırım Firması tarafından malların ikamesi veya tamiri için serbestçe kullanılabilir bir para cinsinden olabilir olmasını;

            (e) Banka’nın, Müstakrizin veya KKM’nin yukarıdaki konularda ve Yatırım Firmasının Yönetim ve faaliyetleri ve mali durumu, ve Yatırım Projesinden elde edilecek yararlar  hakkında makul surette talep edecekleri bilgilerin alınmasını isteme, ve

            (f) Yatırım Firmasının KKM ile olan Mukavelesi tahtındaki yükümlülüklerini yerine getirmemesi halinde, Yatırım Firmasının İkraz hasılasını kullanmasını  durdurma veya sona erdirme hakkı da dahil olmak üzere, Banka’nın Müstakrizin ve  KKM’nin menfaatlerini korumaya yeterli hakları, Yatırım Firması ile yazılı bir mukavele veya diğer kanuni vasıtalarla KKM’ne bağlayan şartlarla yapacaktır.
 

EK: 5
Özel Hesap
            1. Bu Ekdeki maksatlar için:

            (a) “Seçilebilir Kategoriler” tabiri, Anlaşmanın 1 sayılı Ekinin 1. bendindeki tabloda belirtilen kategorilerdir.

            (b) “Seçilebilir Sarfiyat” tabiri, Proje için gereken ve bu Anlaşmanın 1 sayılı Eki hükümlerine göre seçilebilir Kategorilere zaman  zaman tahsis edilecek İkraz hasılasından finanse edilecek mal ve hizmetlerin makul bedeli ile ilgili harcamalar demektir.

            (c) “Onaylanmış Tahsis” ibaresi, bu Ekin 3 (a) bendi uyarınca İkraz Hesabından çekilerek Özel Hesaba yatırılacak olan $ 10.000.000 muadili meblağ demektir.

            2. Özel Hesaptan ödemeler münhasıran bu Ek hükümlerine göre seçilebilir sarfiyat için yapılacaktır.

            3. Özel Hesabın usulü dairesinde açıldığına dair tatminkar kanıt Banka’ca alındıktan sonra Onaylanmış Tahsis Çekişi, ve Özel Hesabı ikmal için müteakip çekişler aşağıdaki şekilde yapılacaktır:

            (a) Onaylanan Tahsis tutarında bir, veya o tutara baliğ olacak birden fazla tevdiat yapılması hususunda Müstakriz, Banka’ya talep veya talepler tevdi edecektir. Banka, bu talebe veya taleplere istinaden Müstakriz nam ve hesabına İkraz Hesabından Müstarizin istediği meblağı veya meblağları çekerek Özel Hesaba yatıracaktır.

            (b) (i) Müstakriz, Özel Hesabın ikmal edilmesi hususundaki taleplerini Banka’ya, Banka’nın tayin edeceği fasılalarla tevdi edecektir.

            (ii)  Müstakriz, her ikmal talebinden önce veya talep sırasında, ikmali istenilen ödeme veya ödemeler için bu Ekin 4. bendinde istenilen belgeleri ve diğer kanıtları Banka’ya tevdi edecektir. Bu talebe istinaden Banka, Müstakrizin talep edilen ve belgelerde vesair kanıtlarda seçilebilir sarfiyat için Özel Hesaptan çekilmiş olduğu kanıtlanan meblağı Müstakriz nam ve hesabına İkraz Hesabından çekerek Özel Hesaba yatıracaktır.

            Özel Hesaba yatırılmak üzere Banka tarafından İkraz Hesabından her çekiliş, ilgili seçilebilir Kategoriler tahtında ve her talebe eklenecek gerekçenin kanıtladığı meblağlarda olacaktır.

            4. Müstakriz tarafından Özel Hesaptan yapılan her ödeme için Müstakriz, Banka’nın makul surette isteyeceği zaman, bu ödemenin münhasıran seçilebilir sarfiyat için yapıldığını gösteren belgeleri ve sair kanıtları Banka’ya tevdi edecektir.

            5. Bu Ekin 3. bendi hükümlerine bakılmaksızın, aşağıdaki durumlardan herhangi biri vaki olduğu andan itibaren:

            (a) Banka, bundan sonraki bütün çekişlerin doğrudan doğruya Müstakriz tarafından, Genel Şartların V. Maddesi ve bu Anlaşmanın 2.02 (a) Bölümü uyarınca İkraz Hesabından yapılmasına karar vermişse; veya

            (b) Proje için seçilebilir Kategorilere tahsisi edilen İkraz tutarının çekilmemiş toplamından, Banka tarafından Genel Şartların 5.02 Bölümü uyarınca girişilmiş özel taahhüt bakiyesi tutarı düşüldüğünde neticenin Onaylanan Tahsis tutarı muadilinin iki misline eşit oluyorsa Banka tarafından Özel Hesaba başka ödene yapılmayacaktır. Ondan sonra İkrazın geri kalan çekilmemiş tutarından İkraz Hesabından çekilişi Banka’nın Müstakrize ihbar suretiyle belirteceği yöntemlere göre yapılacaktır. Bu sonraki çekişler ancak bu ihbar tarihi itibariyle Özel Hesapta geri kalan bütün meblağların seçilebilir sarfiyat için ödeme yapılmasında kullanılacağına Banka’ca kanaat hasıl edildikten sonra yapılabilecektir.

            6. (a) Banka, Özel Hesaptan herhangi bir ödemenin (i) bu Ekin 2. bendine göre seçilebilir olmayan bir sarfiyat için veya tutarda yapıldığı, veya (ii) Banka’ya tevdi edilen gerekçe ile kanıtlanmadığına kanaat getirdiği takdirde Müstakriz, Banka’nın ihbarı üzerine (A) Banka’nın isteyebileceği ek belgeleir derhal tevdi edecek; veya (B) mezkur ödeme tutarına, veya bunun seçilebilir veya yerine olmayan kısmına eşit bir meblağı derhal Özel Hesaba yatıracak veya, Banka isterse, Banka’ya geri verecektir. Banka hilafına muvafakat etmedikçe, Müstakriz bu belgeleri verinceye, veya yatırımı veya geri ödemeyi yapıncaya kadar Banka tarafından Özel Hesaba başka tevdiat yapılmayacaktır.

            (b) Banka Özel Hesapta mevcut bakiyenin seçilebilir sarfiyat için müteakip ödemeleri karşılamak için gerekmeyeceğini karar verdiği anda Müstakriz, Banka’nın ihbarı üzerine bu bakiye meblağı derhal Banka’ya geri verecektir.

            (c) Müstakriz, Banka’ya ihbarda bulunmak suretiyle Özel Hesapta bulunan meblağların tamamını veya herhangi bir kısmını Banka’ya geri verebilir.

            (d) Bu Ekin 6 (a), (b) ve (c) bendleri uyarınca Banka’ya iade edilen meblağlar, müteakip çekilişler için veya işbu Anlaşmanın ve Genel Şartların ilgili hükümleri uyarınca Anlaşmanın iptali için İkraz Hesabına alacak kaydedilecektir.

EK : 6
Genel Şartlarda Değişiklikler

            Bu Anlaşmadaki maksatlar için Genel Şartlar’ın hükümleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir:

            (1) 3.02 Bölümünün son cümlesi çıkarılmıştır.

            (2) 6.03 Bölümünün sonundaki “Banka Müstakrize ve Garantöre ihbarda bulunmak suretiyle Müstakriz’in bu meblağdan para çekme hakkını sona erdirebilir. Böyle bir ihbarın yapılması halinde bu İkraz meblağı iptal edilmiş olur” kelimeleri çıkarılmış ve yerine aşağıdakiler ikame edilmiştir:

            “veya (f) Banka İkraz Anlaşmasının 4 sayılı Ekinin 5 (d) bendinde belirtilen tarihe kadar İkrazın herhangi bir bölümü ile  ilgili olarak (i) mezkur paragrafın (a) veya (b) bendleri tahtında müracaatlar veya talepler almış olmaması; veya müracaatları veya talepleri reddetmiş olması. Banka Müstakrize veya Garantöre ihbarda bulunmak suretiyle Müstakrizin İkrazın bu miktarı veya bölümü ile ilgili olarak, yerine göre, bu müracaatları veya talepleri sunmak veya İkraz Hesabından çekiş yapmak hakkını sona erdirebilir. Böyle bir ihbarın yapılması halinde İkrazın bu miktarı veya bölümü iptal edilmiş olur.”
 

EK : 7
Projenin B (2) veya (3) Kısmı tahtında Tedarik

            1. Mal kalemleri, Dünya Bankası tarafından Mayıs 1985 de yayınlanan “Uluslararası İmar ve Kalkınma Bankası İkrazları ve IDA Kredileri tahtında Tedarik Kuralları” (Kurallar) tahtında seçilebilirliği olan ülkelerden en az üç satıcıdan alınan tekliflerin karşılaştırılması suretiyle ihale edilen mukaveleler tahtında ve Banka’ca şayanı kabul yöntemlerle tedarik edilecektir.

            2. Müstakrizin Projenin B (2) ve (3) Kısmını yürütmesine yardım etmek üzere Müstakrizi, ehliyet ve tecrübeleri ve istihdam şartları Banka için tatminkar olan danışmanlar kullanacak veya kullandıracaktır. Bu danışmanlar, Banka tarafından Ağustos 1981’de yayınlanan “Dünya Bankası Müstakrizleri tarafından Danışman, ve Dünya Bankası tarafından Uygulama yetkilisi olarak Danışman Kullanımı Koşulları” esasına göre, Banka’ca tatminkar prensip ve yöntemler uyarınca seçilecektir.

TÜRKİYE CUMHURİYETİ
ile
ULUSLARARASI İMAR VE KALKINMA BANKASI
arasında
aktedilen
28 Haziran 1989
tarihli
İKRAZ ANLAŞMASI
(ÜÇÜNCÜ TARIMSAL KREDİ PROJESİ)
İKRAZ ANLAŞMASI
TÜRKİYE CUMHURİYETİ (Borçlu) ile ULUSLARARASI İMAR VE KALKINMA BANKASI (Banka) arasında aktedilen 28 Haziran 1989 tarihli ANLAŞMA.

            A) Borçlu, bu Anlaşmanın 2 numaralı listesinde belirtilen ve yapılabilirliği ve önceliği konusunda rantabl bulduğu Projenin finansmanında Banka’nın desteğini istemiştir.

            B) Projeyi, Borçlunun yardımı ile Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası (TCZB) gerçekleştirecek ve bu yardımın bir parçası olarak, Borçlu, bu Anlaşmayla sağlanan fonları TCZB’nın kullanımına hazır hale getirecek ve Banka, temelde, Banka ile TCZB arasında aynı gün imzalanan Proje Anlaşmasında ve bu Anlaşmada belirtilen koşullar çerçevesinde kredi vermeyi kabullenmiş olup, taraflar aşağıdaki noktalar üzerinde anlaşmaya varmışlardır:
 

            MADDE I
            Genel Koşullar, Tanımlar
            Bölüm 1.01. Bankanın 1 Ocak 1985 tarihli “İkraz ve Garanti Anlaşmalarına Uygulanacak Genel Koşullar” (kısaca Genel Koşullar), Bölüm 3.02’nin son cümlesi çıkarılmış olarak, bu Anlaşmanın ayrılmaz bir parçasını oluşturur.

            Bölüm 1.02. Aksi belirtilmedikçe Genel Koşullarda, bu Anlaşmanın gerekçesinde ve paragraf (a) da değinilen Proje Anlaşması’nda yer alan çeşitli terimler, burada Genel Koşullardaki anlaşmalara, aşağıdaki deyimler ise şu anlamlara gelir:

            a) “Proje Anlaşması”, Banka ile TCZB arasında aynı gün imzalanan, gereğinde değiştirilebilecek Anlaşma olup, bu terim Proje Anlaşmasına ek tüm liste ve anlaşmalarına da içerir.

            b) “Devir Anlaşması”, bu Anlaşmanın 3.01. (b) Bölümü uyarınca Borçlu ile TCZB arasında yapılacak, gereğinde değiştirilebilecek anlaşma olup, bu terim Devir Anlaşması eki tüm listeleri de içerir.

            c) “Özel Hesap”, bu Anlaşmadaki Bölüm 2.02 (b)’de belirtilen hesabı ifade eder.

            MADDE II
            İkraz
            Bölüm 2.02 Banka, İkraz Anlaşmasında belirlenen ya da değinilen koşullarla, Borçluya ikiyüzellimilyon dolara (250.000.000 $) eşdeğer bir meblağı, çeşitli paralar cinsinden ikraz etmeyi kabul eder.

            Bölüm 2.02. a) Anlaşmanın 2 numaralı listesinde belirtilen, Proje için gerekli mal ve hizmetlerin makul bedelleri için yapılmış (ya da Banka kabul ederse yapılacak) harcamalar için, 1 numaralı listesi hükümleri gereğince İkraz Hesabı’ndan para çekilebilir ve bu tür harcamalar finanse edilebilir.

            b) Borçlu, Proje amaçları doğrultusunda, T.C. Merkez Bankası nezdinde Banka’ca kabul edilecek koşullarda dolar cinsinden bir özel hesap açacaktır. Özel Hesaba para yatırma ve hesaptan para çekme, bu Anlaşmanın, 4 numaralı listesinde yer alan hükümler doğrultusunda yapılacaktır.

            Bölüm 2.03. İkraz’ın kapanış tarihi 30 Haziran 1993 ya da Banka’nın belirleyeceği daha sonraki bir tarih olacaktır. Banka, belirlenen bu tarihi en kısa zamanda Borçlu’ya bildirmekle yükümlüdür.

            Bölüm 2.04. Borçlu, anaparanın çekilmeyen kısmı üzerinde Banka’ya yüzde birin dörtte üçü (% 1’in 3/4’ü) oranında yıllık taahhüt komisyonu ödeyecektir.

            Bölüm 2.05. a) Borçlu, değişik tarihlerde çekilmiş anaparanın geri ödenmemiş kısmın üzerinden, her Faiz Dönemi için, söz konusu Faiz Dönemi’nin başlamasından önce sona eren yarı yılın “Borç Maliyeti” (Cost of Qualified Borrowings)’nin yılda yüzde yarım (%1/2) fazlasına eşdeğerde bir faiz ödeyecektir.

            b) Banka, her yarı-yılın sonunda, o yarı-yılın “Borç Maliyeti”ni ilk imkanda Borçluya bildirecektir.

            c) Bu Bölümün amaları bakımından,

            (i) “Faiz Dönemi”, bu Anlaşma (2.06) Bölümünde belirtilen tarihlerde başlayan ve bu Anlaşmanın imzalandığı Faiz Dönemini de içeren altı aylık dönem demektir.

            (ii) “Borç Maliyeti”, Banka tarafından makul ölçülerde belirlenen ve yıllık yüzde olarak ifade edilen, 30 Haziran 1982’den sonraki Banka borçlarının maliyetidir.

            (iii) “Yarı-yıl”, bir takvim yılının birinci ya da ikinci altı ayıdır.

            Bölüm 2.06. Faiz ve diğer masraflar, yılda iki kez olmak üzere, 15 Mart ve 15 Eylül tarihlerinde ödenecektir.

            Bölüm 2.07. Borçlu, İkraz’ın anaparasını, bu Anlaşma’nın 3 numaralı listesinde yer alan ödeme planına göre ödeyecektir.

            MADDE III
            Projenin Uygulaması
            Bölüm 3.01. a) Borçlu, bu Anlaşmanın 2 numaralı listesinde belirtilen Proje hedeflerini gerçekleştirmeyi taahhüt ettiğini ve bu amaçla İkraz Anlaşması kapsamındaki diğer tüm yükümlülükleri üzerinde herhangi bir sınırlama veya kısıtlama olmaksızın, TCZB’nin, Proje Anlaşması ile belirtilen tüm yükümlülüklerini sözkonusu anlaşma hükümlerine uygun olarak gerçekleştirmesini sağlayacağını ve TCZB’nın bu yükümlülüklerini yerine getirmesini mümkün kılmak için fon temini, imkanlar, hizmetler ve diğer kaynakları kapsayan gerekli veya uygun tüm işlemlere başlayacağını veya başlatacağını ve bu yükümlülüklerin gerçekleştirilmesini önleyecek veya müdahale edecek nitelikte hiçbir harekette bulunmayacağını veya bulunulmasına müsamaha göstermeyeceğini beyan eder.

            b) Borçlu, Banka ile kararlaştırılacak koşullar çerçevesinde, TCZB ile yapacağı bir Devir Anlaşması ile ikraz hasılasını TCZB’na devredecektir.

            c) Borçlu, haklarını devir Anlaşması dahilinde kendisinin ve Bankanın çıkarlarını koruyacak ve İkraz’ın amaçlarını gerçekleştirecek şekilde kullanacak ve Banka kabul etmediği sürece, Devir Anlaşması’nı veya herhangi bir hükmünü devredemeyecek, değişiklik yapamayacak, yürürlükten kaldıramayacak veya bunlardan feragat edemeyecektir.

            d) Borçlu, TCZB’nın net değerinin toplam aktiflere oranını makul bir düzeyde tutabilmesini sağlayabilmesi açısından TCZB’na özkaynak katılımında bulunacaktır.

            Bölüm 3.02. Borçlu, MAFTA’nın TCZB ile MAFRA Protokolünü sonuçlandırması ve Proje ile ilgili izleme ve değerlendirme çalışmalarının yürütülmesi için gerekli personelin Proje alanında görevlendirilmesini sağlayacaktır.

            Bölüm 3.03. Borçlu; MAFRA’nın:

            a) En az iki mali yılda bir kez, genel kabul görmüş denetleme ilkeleri doğrultusunda, TTK’nın ve Proje’nin (B) kısmındaki kredi hükümlerine dahil edilen bireysel kooperatiflerin hesaplarını ve mali tablolarını denetlemesini.

            b) Bu denetim raporunu, denetim yapıldığı mali yılın bitiminden sonra engeç dokuz ay içerisinde TCZB’na iletmesini sağlayacaktır.

            Bölüm 3.04. Borçlu, zirai faiz oranlarının uygunluğnun, anlaşmaya varıldığı şekilde asgari yıllık olarak gözden geçirilmesini gerçekleştirecektir.

            Bölüm 3.05. Banka aksini öne sürmedikçe, Proje için gerekli olan ve karşılığı ikraz hasılasından ödencek malların, işlerin ve danışman hizmetlerini temini proje Anlaşmasının Bölüm 2.03. hükümleri gereğince yürütülecektir.

            Bölüm 3.06. Banka ve Borçlu, Genel Koşullar 9.04, 9.05, 9.06, ve 9.07 Bölümlerinde belirtilen ve sırasıyla sigorta, mal ve hizmetlerin kullanımı, plan ev listeler ile kayıt ve raporlar konularına tekabül eden yükümlülüklerin Proje Anlaşmasının 2.04. Bölümü uyarınca TCZB tarafından yerine getirileceği hususunda anlaşmışlardır.

            MADDE IV
            Mali Yükümlülükler
            Bölüm 4.01. a) Harcama belgeleri esas alınarak, İkraz Hesabı’ndan yapılan harcamalar için Borçlu;

            (i) Bu harcamaları yansıtan kayıt ve hesaplanır geçerli muhasebe uygulamalar doğrultusunda tutacak vey tutturacaktır.

            (ii) İkraz Hesabı’ndan son çekimin yapıldığı mali yılın denetim raporunun Banka’ya ulaşmasından sonra en az bir yıl süreyle, masrafları belgeleyen tüm kayıtların (sözleşmeler, siparişler, faturalar, hesap  pusulaları, makbuzlar vb. belgeler) saklanmasını sağlayacaktır.

            (iii) Banka temsilcilerinin bu kayıtları incelemelerini kolaylaştıracaktır.

            b) Borçlu;

            (i) Bu Bölümün (a) (i) paragrafında değinilen hesap ve kayıtlar ile Özel Hesaba ilişkin hesap ve kayıtları her mali yıl itibariyle Banka tarafından kabul edilecek bağımsız denetçilere denetlettirecek;

            (ii) Bankaya; Bankaca, haklı olarak talep edileceği şekilde, denetçilerin o mali yıl içerisinde ihraç edilen masraf vaziyetleri, ile birlikte ilgili çekimleri destekleyici nitelikteki bu vaziyetlerin hazırlanmasında uygulanan yöntem ve dahili kontrollere ilişkin varsa farklı görüşlerini de içerir kapsamlı ve ayrıntılı denetim raporunu, hazır olur olmaz, denetin yapıldığı yılın bitimini takip eden engeç 6 ay içerisinde sağlayacaktır.

            (iii) Sözü edilen kayıtlar ve hesaplar ile ilgili bilgileri ve denetim raporunu verecek ve Bankanın makul zamanlarda isteyeceği kontrolü yaptıracaktır.

            MADDE V
            Bankanın Hakları
            Bölüm 5.01b. Genel koşulların 6.02. (k) Bölümü uyarınca aşağıdaki ek hususlar belirtilmiştir.

            a) TCZB’nın Proje Anlaşmasında belirtilen yükümlülüklerinden herhangi birini yerine getirememesi,

            b) İkraz Anlaşmasının imzalanmasından sonra ortaya çıkabilecek  hususların sonucu olarak: TCZB’nın Proje Anlaşmasında belirtilen yükümlülüklerini yerine getirmesini imkansız kılan olağandışı bir durumun ortaya çıkması,

            c) Borçlunun, 223 sayılı Kanun uyarınca çıkarılan ve 9 Kasım 1984 tarihinde basılan Ana Statüsünün: TCZB’nın Proje Anlaşmasında belirlenen yükümlülüklerinden herhangi birini yerine getirmesini olumsuz yönde etkileyecek şekilde değiştirilmesi, ertelenmesi, iptal edilmesi, yürürlükten kaldırılması,

            d) Borçlu veya yargı yetkisine sahip herhangi bir otoritenin, TCZB’nın tasfiyesi veya dağıtılması ya da işlemlerinin ertelenmesi doğrultusunda herhangi bir eylemde bulunması.

            Bölüm 5.02. Genel koşulların 7.01. (h) bendi uyarınca aşağıdaki ek hususlar belirtilmiştir:

            a) Bu Anlaşmanın 5.01. Bölümünün (a) paragrafında belirtilen husus, Banka’nın Borçluya vereceği tebligattan sonra başlayacak ve ihbar tarihinden itibaren altmış gün süre ile geçerli olacaktır.

            b) Bu Anlaşmanın 5.01. Bölümünün (c) ve (d) paragraflarında belirtilen hususlar meydana gelecektir.

            MADDE VI
            Yürürlük Tarihi, Sona Erme
            Bölüm 6.01. İkraz Anlaşmasının, Genel koşulların 12.01. Bölümü (c) bendinde bendinde belirtilen anlamda yürürlüğe girmesi konusunda aşağıdaki hususlar ek koşullar olarak belirtilmiştir:

            a) Borçlu ve TCZB arasında Devir Anlaşması aktedilmiş olmalıdır.

            b) TCZB tarafından Proje Kredi Genelgesi çıkarılmış olmalıdır.

            c) MAFRA Protokolü, MAFRA ile TCZB arasında sonuçlandırılmış olmalıdır.

            d) Bu Anlaşmanın, 3.04 bölümü uyarınca tarımsal kredilere uygulanan faiz oranlarının gözden geçirilmesi ve ayarlanması için Bakanca kabul edilebilir yöntemi belirleyen bir talimat yayımlanmış olmalıdır.

            Bölüm 6.02. Aşağıdakiler, Genel Koşulların 12.02 Bölümü (c) bendinde belirtilen anlamda, Banka’ya bildirilecek görüş veya görüşlere dahil edilecek ek hususlardır.

            a) Proje Anlaşması, TCZB tarafından usulüne uygun olarak onaylanacak veya kabul edilecek olup, içerdiği koşullar çerçevesinde TCZB’nı yasal olarak bağlar.

            b) Devir Anlaşması, Borçlu ve TCZB arasında usulüne uygun olarak imzalanacak ve onaylanacak olup, içerdiği koşullar çerçevesinde Borçlu ve TCZB’nı yasal olarak bağlar.

            Bölüm 6.03. Yürürlük Süresi, Genel koşulların 12.04. Bölümü amaçları doğrultusunda, bu Anlaşmanın imza tarihinden itibaren 120 gündür.

            MADDE VII 
            Borçlu Temsilcisi; Adresler 
            Bölüm 7.01. Genel Koşulların 11.03. Bölümü amaçları doğrultusunda Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı Borçlu Temsilcisi olarak tayin edilmiştir. 

            Bölüm 7.02. Aşağıdaki adresler Genel Koşulların 11.01. Bölümü amaçları doğrultusunda verilmiştir:
 
            Borçlunun Adresi:
            Başbakanlık
            Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı
            Vekalet Caddesi No. 3
            Bakanlıklar, Ankara
            Türkiye
            Telgraf Adresi:                                    Teleks:
                        HAZİNE                        821-42285 (MLYE-TR)
                        Ankara                                    veya
                                                              821-42689 (ANK-TR)
            Bankanın Adresi:
            International Bank for Reconstruction and
            Development
            1818 H Street, N.W.
            Washington, D.C. 20433
            USA
            Telgraf Adresi:                                    Teleks:
                        INTBAFRAD                        440098 (ITT)
                        Washington, D.C.            248423 (RCA)
                                                                        veya
                                                                   64145 (WUI)
            Taraflar bu Anlaşmayı yukarıda yazılı gün ve yıl itibariyle, kendi adlarına tam yetkili temsilcilerine, Amerika Birleşik Devletleri’nde, District of Colombio’da imza ettirmişlerdir.
 

TÜRKİYE CUMHURİYETİ
Yetkili Temsilci
 
ULUSLARARASI İMAR VE KALKINMA BANKASI
Avrupa, Ortadoğu ve Kuzey Afrika
Bölgelerinden Sorumlu Başkan Yardımcısı
 
LİSTE 1
İkraz Hesabından Çekilişler
            1. Aşağıdaki tablo, karşılığı ikraz hasılasından ödenecek konuların kategorilerini, ikrazdan her kategoriye tahsis edilen miktarları ve her kategori kapsamında, karşılığı bu şekilde ödenecek konular için yapılan harcamaların oranlarını ortaya koymaktadır.

                                                            Tahsis edilen
                                                            ikrazat tutarı                        Finanse edilecek
            K a t e g o r i                         (dolar karşılığı)                    harcamaların oranı
            (1) Proje, Kısım B
                  alt ikrazat
                    (a) Kısa vadeli                                                            Kullandırılan
                    alt ikrazat                            23.100.000                    miktardaki artışın % 35’i
                    (b) Orta ve Uzun
                    vadeli alt ikrazat              226.300.000                      Kullandırılan toplam miktarın
                                                                                                          %45’i             %100
            (2) Danışman hizmetleri                 300.000
            (3) Burslar                                        300.000                     Dış harcamaların % 100’ü 

            TOPLAM                                       250.0000 

            2. Bu listenin amaçları doğrultusunda; 

            a) “dış harcamalar” terimi, Borçlu’nun ülkesinden başka bir ülkeden sağlanan mal ve hizmetler için, Borçlu’nun ülkesinin para biriminden başka bir para ile yapılan harcamaları ifade eder. 

            b) “iç harcamalar” terimi, Borçlu’nun ülkesinin para birimi üzerinde yapılan harcamaları veya Borçlu’nun ülkesinden sağlanan mal ve hizmetler için yapılan harcamaları ifade eder. 

            c) “Kullandırılan miktardaki artış” terimi, TCZB tarafından, Proje alanında, herhangi bir üç aylık dönemde yapılan kısa vadeli ödünçlemelerde (Proje kapsamında olsun olmasın) bir önceki yılın aynı üç aylık döneminde yapılan ödünçlemelere göre meydana gelen reel artışı ifade eder. TCZB bu amaçla Bankaya, Kategori (1) (a) kapsamında, herhangi bir üç aylık takvim dönemindeki ödünçlemenin başlamasından önce bir hesap özeti gönderecek ve bu hesap özeti. 

            (a) düzenlendiği üç aylık takvim döneminde ve bir önceki yılın aynı üç aylık döneminde yapılan bu tür ödünçlemelerin nominal değerinin toplamını belirtecek, ve 

            b) ödünçlemelerdeki artışı, elde edilebilirse bir önceki yılın aynı döneminin sonuna kadar ki 12 aylık dönemin toptan eşya fiyat endeksindeki artış veya elde edilebilen en son 12 aylık dönem toptan eşya fiyat endeksindeki artışa göre ayarlanmış reel artış olarak gösterecektir. 

            3. (a) Bu Anlaşmanın imzalanmasından önce, 1/7/1988  tarihinden itibaren paragraf 1’de verilen tablodaki kategori 1 kapsamında yapılan ve 25 milyon doları geçmeyen harcamalar dışında yukarıda paragraf 1’de belirtilen hükümlere aykırı olarak yapılan harcamalar için çekim yapılmayacaktır. 

            (b) Sözü edilen Kategori ile ilgili olarak (i) TKK Anlaşması yürürlüğe girmeden önce, TKK aracılığı ile üye kooperatiflere sağlanan alt ikrazlar için veya (ii) Proje Anlaşmasındaki Listede, B Bölümü (2) (c) bendinde yer alan kriterlerle uygun olmayan benzer kooperatiflere verilen alt ikrazlar için çekim yapılmayacaktır.

 
LİSTE 2
Projenin Tanımı
            Projenin hedefleri şunlardır: (i) TCZB’nin kurumsal etkinliklerini ve TKK’nin kredi işlemlerini daha da güçlendirmek ve (ii) daha çok tarımsal kredi sağlanması ve çiftlik düzeyinde üretken yatırımların finansmanı yoluyla çiftlik verimliliğini ve çiftçilerin gelirlerini artırmaktır. 

            Proje, Borçlu ve Bankanın zaman zaman hedefleri gerçekleştirmek için üzerinde değişiklik yapma hususunda anlaşmaya varabilecekleri aşağıdaki bölümlerden oluşur: 

            Kısım A: Tarımsal Kredi Kuruluşları
            = = = =    = = = = = = = = = = = = = 

            1. TCSB’nin aksiyon planında belirlenen ve (a) tahsili gecikmiş ve seyyaliyetini yitiren zirai kredilerin analizi ve TCZB’nin iştirak protföyünün değerlendirilmesi çalışmalarını, (b) izleme ve değerlendirme sistemlerinin geliştirilmesini ve (c) maliyet muhasebesi ve programlama ve bütçeleme sistemlerinin geliştirilmesini içiren kurumsal gelişme programının uygulanması. 

            2. TKK anlaşmasında belirtilen ve TKK’nın üyelerine kullandırdığı kısa, orta ve uzun vadeli kredilerin değerlendirilmesi ve denetlenmesi için yeni yöntemleri içeren kurumsal gelişme önlemlerinin TCZB’nın yardımıyla TKK tarafından kabulü ve uygulaması. 

            3. TCZB’nın arazi hizmetleri için kullanılacak yaklaşık 200 adet dört tekerlekli motorlu taşıtın temini. 

            4. TCZB’nın, personelinin bankacılık işlemleri, zirai krediler ve bilgi işlem alanlarındaki becerilerini geliştirilmesine ilişkin eğitim programını destekleyici nitelikte uzmanlık alanlarında dış eğitim sağlamak amacıyla yaklaşık 40 adet burs temini. 

            Kasım B: Tarımsal Krediler
            = = = =     = = = = = = = = 

            Bu liste ekinde gösterilen illerdeki çiftçilere ve TKK anlaşması hükümleri çerçevesinde TKK’nın uygun görülen üye kooperatiflerine çiftlik üretim unsur ve malları için kısa vadeli kredi, çiftlik mekanizasyonu, bahçecilik ve ilgili faaliyetlere ilişkin alanlarda ise üretken çiftlik yatırımları için orta ve uzun kredi sağlaması. 

* * *
            Projenin 30 Haziran 1992 tarihinde tamamlanması beklenmektedir.
 
2 NUMARALI LİSTEYE EK

            Projenin B Kısmı Kapsamında Kredi Kullandırılacak İller 

            Borçlu ve Banka aksine karar almadığı sürece aşağıda belirtilen Bölge ve İller Proje Alanını oluşturur:
 
Bölge________________ İller________
a) Marmara 1. Bursa
  2. Edirne
  3. Kırıklareli
  4. Tekirdağ
b) Ege 5. Balıkesir
  6. Burdur
  7. Çanakkale
  8. Denizli
  9. Denizli
  10. İzmir
  11. Manisa
  12. Muğla
c) İç Anadolu Kuzeyi 13. Ankara
  14. Çankırı
  15. Çorum
  16. Eskişehir
  17. Kütahya
d) İç Anadolu Güneyi 18. Afyon
  19. Kayseri
  20. Konya
  21. Nevşehir
  22. Niğde
  23. Yozgat
  24. Kırşehir
e) Akdeniz 25. Adana
  26. Antalya
  27. İçel (Mersin)
f) İç Anadolu Doğusu 28. Amasya
  29. Sivas
  30. Tokat
g) Kuzeydoğu 31. Ağrı
  32. Erzincan
  33. Kars
  34. Bitlis
h) Güneydoğu 35. Bitlis
  36.Diyarbakır
  37. Mardin
  39. Şanlıurfa
  40. Van
  41. Hatay
  42. Gaziantep
  43. Adıyaman
  44. Kahramanmaraş
  45. Malatya
 

LİSTE 3
İtfa Planı

                                                                                                Anapara Ödemesi
            Ödeme Tarihi                                                       (ABD Doları Üzerinden) *
            Mart ve Eylül aylarının 15. günleri
            15 Mart 1995 tarihinde başlamak ve
            15 Mart 2006 tarihinde sona ermek üzere                            10.415.000
            15 Eylül 2006 tarihinde                                                            10.455.000

=  =   =  =  =  =  =  =  =  =  =  =  =  =

            * Bu sütundaki rakamlar ilgli çekim tarihleri itibariyle ABD Doları üzerinden miktarları belirtir. Genel Koşullar için Bölüm 3.04 ve 4.03’e bakınız. 

Ön Ödeme Primleri
            Aşağıda belirtilen primler Genel Koşulların 3.04. Bölümünün (b) bendinde değinilen amaçlar için saptanmıştır:
 
Ön Ödeme Tarihi Prim
  Ön ödeme tarihinden ikraz bakiyesine
  uygulanacak faiz oranı (yıllık yüzde 
  olarak ifade edilmiştir.) çarpanları:
Vadeden önceki üç yıl içerisinde
0.18
Vadeden önceki 3. ila 6. yıllar içerisinde
0.35
Vadeden önceki 6. ila 11. yıllar içerisinde
0.65
Vadeden önceki 11. ila 15. yıllar içerisinde
0.88
Vadeden önceki 15. yıldan sonra
1.00
 
LİSTE 4
Özel Hesap
            1. Bu listenin amaçları doğrultusunda: 

            a) “Uygun Kategoriler” terimi, bu Anlaşmanın 1 numaralı listesinin 1. paragrafındaki yer alan (1) (b), (2) ve (3) numaralı kategorileri ifade eder. 

            b) “Uygun Masraflar” terimi, bu Anlaşmanın 1. Listesi hükümlerime göre zaman zaman Uygun Kategorilere tahsis edilen ve karşılığı ikraz hasılasından sağlanan, Proje için gerekli mal ve hizmetlerin makul edeline ilişkin olarak yapılan masrafları ifade eder. 

            c) “Onaylanmış Tahsisat” terimi, bu Listenin 3 (a) paragrafı uyarınca İkraz Hesabından çekilecek ve Özel Hesaba yatırılacka 30.000.000 dolara eşdeğer bir miktarı ifade eder. 

            2. Özel Hesaptan yapılacak ödemeler, bu liste hükümleri uyarınca sadece uygun masraflar için gerçekleştirilecektir. 

            3. Bankaca, Özel Hesabın usulünce açıldığı kanaatına varıldıktan sonra, Özel Hesaba yatırılacak Onaylanmış Tahsisat çekimleri ile müteakip çekimler şu şeklide gerçekleştirilecektir: 

            a) Borçlu Onaylanmış Tahsisat’tan çekimden bulunmak için Onaylanmış Tahsisat yekununu aşmayacak miktar/miktarlar için Banka’dan talepte/taleplerde bulunacaktır. Bu tür talep/taleplerin vukuunda, borçlu tarafından istenecek miktar/miktarlar için Banka Boruçlu adına İkraz Hisbaından çekimde bulunaclak ve Özel Hesaba yatıracaktır. 

            b) (i) Borçlu, Banka’nın beliryeceği aralıklarla çekim tutarlarının Özel Hesaba yatması için Bankadan talepte bulunacaktır. 

           (ii) Her talepten önce veya talep sırasında Borçlu, bu listenin 4. paragrafı uyarınca yeniden hesaba para yatırılmasını gerektiren çekim tutarlarını ile ilgili ödeme veya ödemelere ilişkin belge ve diğer kanıtları Banka’ya ibraç edecektir. Her bir talep ile ilgili olarak, Banka Borçlu adına, Borçlu tarafından talep edilmiş ve Özel Hesaptan uygun masraflar için yapıldığı anılan belgeler ve diğer kanıtlarla gösterilmiş miktarlar için İkraz Hesabından çekimde bulunacak ve çekim tutarını Özel Hesaba yatıracaktır. 

            Bu şekilde yatırılan miktarlar, Uygun Kategoriler dahilinde ve ilgili belge ve diğer kanatlarla doğrulanmış eşdeğer miktarları üzerinden, Bankaca İkraz Hesabından çekilecektir. 

            4. Özel Hesaptan yapmış olduğu her ödeme için Borçlu, Banka tarafından bu tür bir ödeme anında makul olarak talep edileceği üzeren ,Bankaya, ödemenin sadece uygun masraflar için yapıldığını gösteren belge ve kanıtları ibraz edecektir. 

            5. Bu Listenin 3. paragrafı hükümlerine aykırı olarak, aşağıda belirtilen: 

            a) Banka’ca, takip eden diğer tüm çekimlerin Genel Koşulların V. maddesi hükümleri ve bu Anlaşmanın 2.02. Bölümünün (a) paragrafı uyarınca Borçlu tarafından doğrudan İkraz Hesabından yapılması gerektiğine karar verilecek olması; veya 

            b) İkrazın Uygun Kategorilere tahsis edilen çekilmemiş toplam tutarından, Genel Koşulların 5.02. Bölümünün (a) paragrafı uyarınca Borçlu tarafından doğrudan İkraz Hesabından yapılması gerektiğine karar verilecek olması; veya 

            b) İkrazın Uygun Kategorilere tahsis edilen çekilmemiş toplam tutarından, Genel Koşulların 5.02. Bölümü uyarınca Banka tarafından üstlenilen tüm özel taahhüt bakiyesi düşüldükten sonra kalan miktarın Onaylanmış Tahsisat miktarının iki katına eşdeğer bir durum arzedecek olması, 

            durumlarında Bankadan Özel Hesaba başkaca miktarlar yatırması istenilmeyecektir. 

            Bu noktadan hareketle; İkraz Hesabından, İkraz’ın Uygun Kategorilere tahsis edilen çekilmemiş bakiyesi, Bankanın Borçluya yapacağı ihbarda belirtileceği üzere benzer yöntemlere göre çekilecektir. daha sonraki bu tür çekimler, ancak Bankanın, ihbar tarihi itibariyle Özel Hesapta kalan miktarın uygun masraflar için yapılacak ödemelerde kullanılacak olmasına karar vermesinden sonra gerçekleştirilecektir. 

            6. a) Banka, herhangi bir zamanda Özel Hesaptan herhangi bir ödemenin: (i) bu Listenin 2. paragrafı uyarınca uygun görülmeyen bir masraf veya miktar için yapıldığına; veya (ii) bu ödemenin Bankaya gönderilen kanıtla doğrulanmadığına; karar verecek olursa, Borçlu, Bankadan ihbarı alır almaz: (A) Bankanın talep edebileceği ilave kanıtları sağlayacak veya (B) bu ödeme miktarına eşit bir miktarı veya uygun olmayan veya doğrulanmayan bu miktarın bir bölümünü Özel Hesaba yatıracaktır (veya Bankaca talep edilmesi halinde Bankaya geri ödeyecektir): Banka tarafından kanıt sağlanıncaya veya Özel Hesaba para yatırılıncaya veya Bankaya geri ödemede bulunuluncaya kadar Bankaca Özel Hesaba para yatırılmayacaktır. 

            b) Banka’nın, herhangi bir zamanda Özel Hesaptaki bakiyenin uygun masraflar için daha sonraki ödemeleri karşılamak amacıyla talep edilmeyeceğini tespit etmesi halinde Borçlu Banka’dan ihbar alır almaz bu bakiyeyi Banka’ya geri ödeyecektir. 

            c) Borçlu, Bankaya ihbarda bulunarak, Özel Hesapta bulunan fonların tümünü veya bir bölümünü Banka’ya geri ödeyebilir. 

            d) Bu Listenin 6 (a), (b) ve (c) paragrafları uyarınca Bankaya yapılan geri ödemeler Genel Koşulları da kapsayacak şekilde bu Anlaşmanın ilgili hükümlerine göre İkraz Hesabına alacak kaydedilecektir.
 

 Türkiye Cumhuriyeti ile Uluslararası İmar ve Kalkınma Bankası Arasında İkraz Anlaşması (İkinci Küçük ve Orta Çapta Sanayi Projesi)
Tarih: 28 Haziran 1989
İKRAZ ANLAŞMASI
            Türkiye Cumhuriyeti (Müstakriz) ile Uluslararası İmar ve Kalkınma Bankası (Banka) arasında imzalanan 28 Haziran 1989 tarihli Anlaşma.

            Taraflar;
            (A) Müstakriz’in Anlaşmanın 1 sayıl cetvelinde tarif edilen projenin yapılabilirliğine (fizibilite) ve öncelikliğine kani olarak Bankanın projeyi finanse edilmesine yardım etmesini istemiş olduğunu;

            (B) Projenin A kısmı sırasıyla Sınai Yatırım ve Kredi Bankası (SYKB), Türkiye Halk Bankası (THB) Türkiye Vakıflar Bankası (TVB) ve Türkiye Emlak Bankası (EB) tarafından Müstakriz’in yardımı ile yürütüleceği ve bu yardımın Müstakriz’in ikraz hasılasının bir bölümünü, işbu anlaşmada belirtilen şartlarla SYKB, THB, TVB ve EB’ye kullandırılacağını;

            Bankanın ezcümle yukarıdaki hususlara istinaden, işbu Anlaşmada ve Banka ile SYKB, THB, TVB ve EB arasındaki bugünkü tarihli Proje Anlaşmasında belirtilen şartlarla bu ikrazı kabul ettiğini,

            Gözönünde tutarak aşağıdaki hususlarda mutabık kalmışlardır:

            Madde 1
            Genel Şartlar: Tarifler
            Bölüm 1.01. Banka’nın 1 Ocak 1985 tarihli “İkraz ve Garanti Anlaşmalarına Uygulanan Genel Şartları” işbu anlaşmanın 3 sayılı cetvelinde belirtilen değişikliklerle birlikte (Genel şartlar) bu anlaşmanın tamamlayıcı cüzünü teşkil eder.

            Bölüm 1.02. Genel şartları’da ve bu anlaşmanın başlangıcında tarif edilen çeşitli tabirler ve Anlaşmada kullanıldığında, ibare hilafını icab ettirmedikçe, Genel Şartlar’da ve Anlaşma girişindeki manaları, aşağıdaki ilave tabirler ise aşağıdaki manaları ifade edecektir:

            (a) “KKK” bu anlaşmanın 4 sayılı cetvelinde belirtilen projeye katılım için elverişlilik şartlarını yerine getiren SYKB, THB, TVB ve EB’nin içinde bulunduğu katılımcı kredi kuruluşları demektir; ve “KKK” katılımcı kredi kurumlarının herbiri veya herhangi biri demektir.

            (b) “Proje Anlaşması” zaman zaman yapılabilecek değişiklikleri ile birlikte Banka ile KKK’Lar arasında bugünkü tarihli anlaşmayı ifade etmekte olup, bu proje anlaşmasını tamamlayıcı ekleri ve anlaşmaları da kapsamaktadır.

            (c) “Tali İkraz Anlaşması” bu Anlaşmanın 3..01 (b) bölümü uyarınca Müstakriz ile KKK’lar arasında, zaman zaman yapılabilecek değişiklikleri ile birlikte akdedilecek devir anlaşmasını ifade etmekte olup, bu tabir devir anlaşmasının bütün tamamlayıcı eklerinde kapsamaktadır; “Tali İkraz Anlaşması” herbir veya herhangi bir Tali İkraz Anlaşması demektir.

            (d) “Tali İkraz” İkraz hasılasından herhangi bir KKK’nin bir yatırım firmasına bir yatırım projesi için yaptığı ikraz demektir.

            (e) “Serbest-limit Tali İkraz” bu anlaşmanın 5. bölüm 5(b) paragraf şartları uyarınca serbest-limit Tali İkraz sıfatına haiz olan Tali İkraz Anlaşması demektir.

            (f) “Yatırım Firması” KKK’larının bir tali ikraz yapmayı öngördüğü kullanılması ile gerçekleşecek muayyen bir kalkınma projesidir.

            (h) Sözleşme (Charter)

            (i) SYKB ye göre, 16 Mart 1963 de kabul edilen ve bu anlaşmaya kadar yapılan değişiklikler dahil kuruluş sözleşmesi.

            (ii) THB’ye göre 28 Ekim 1984 de kabul edilen ve bu anlaşmaya kadar yapılan değişiklikler dahil kuruluş sözleşmesi.

            (iii) TVB’ye göre 13 Nisan 1954 de kabul edilen ve bu anlaşmaya kadar yapılan değişiklikler dahil kuruluş ve sözleşmesi.

            (iv) EB’ye göre 8 Ocak 1988’de kabul edilen ve bu anlaşmaya kadar yapılan değişiklikler dahil kuruluş sözleşmesi demektir.

            (i) “Politika ve Ortak Strateji Belgeleri” ortak, olarak her KKK’ya göre yönetim kurullarınca onaylanmış olan ve zaman zaman yapılan değişiklikler dahil kredi koşulları ve yatırım politikaları ve iş planlarını belirten belgelerdir.

            (j) “Özel Hesap” bu anlaşmanın 2.02 (b) bölümünde belirtilen hesaptır.

            (k) “KÇS” Küçük Çapta Sanayi, yatırım projesinin gerçekleşmesinden önce sabit varlıkları (arsa ve binalar hariç) 1988 sabit fiyatlarıyla 800.000 dolar muadili veya daha az  tahmin edilen veya yatırım projesinin gerçekleşmesinden önce 50 veya daha az işçi çalıştıran yatırım firması demektir.

            (l) “OÇS” Orta Çapta Sanayi, yatırım projesinin gerçekleşmesinden önce, sabit varlıkları (arsa ve bina hariç) 1988 sabit fiyatlarıyla 800.000 doları geçen ancak 4.000.000 doları aşmayacağı tahmin edilen veya yatırım projesinin gerçekleşmesinden önce 50 işçiden fazla ancak 100 den az işçi çalıştıran yatırım firması demektir.

            (m) “KOS” Küçük ve Orta Çapta Sanayi demektir.

            (n) “FON” Müstakriz’in bu anlaşmanın yürürlüğe girmesine kadar yapılan değişiklikleri dahil 31 sayılı 27 Mart 1985 tarihli kararnamesi uyarınca yürürlükte olan Dış krediler Kur Farkı Fonu demektir.

            (o) Türk Exim Bank Türkiye İhracat Kredi Bankası demektir.

            (p) IGEME Müstakriz’in Hazine ve Dış Ticaret Müşteşarlığına bağlı olarak çalışan İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi demektir.

            (q) “DTŞ” Dış Ticaret Şirketi demektir.

            (r) “KÜRGET” Müstakriz’in Sanayi ve Ticaret Bakanlığı’na bağlı Küçük Sanayi Geliştirme Teşkilatı demektir.

            (s) “TSE” Türk Standartları Enstitüsü demektir.

            (t) “DIE” Müstakriz’in Devlet İstatistik Enstitüsü demektir.

            (u) “Tali Şirket” mevcut oy sahibi hisselerinin ve diğer özsermaye çoğunluğuna KKK veya KKK’nın bir veya birkaç tali şirketinin sahip ve etkin şekilde hakim olduğu herhangi bir şirket demektir.

            (v) “T.L. veya Türk Lirası” Müstakriz’in parası demektir.

            (w) “MY veya Mali Yıl” 1 Ocak’dan 31 Aralığa kadar olan KKK’ların Malı Yılı demektir.

            Madde II
            İkraz
            Bölüm 2.01. Banka, İkraz Anlaşma’sında belirtilen veya atıf yapılan şartlarla Müstakriz ikiyüz dört milyon beşyüz bir dolar (%240.500.000) muadili bir meblağı çeşitli paralarla ikraz etmeyi kabul eder.

            Bölüm 2.02. (a) İkraz Meblağında Projenin A Bölümün’de belirlenen hükümler uyarınca ikiyüzmilyon dolar ($200.000.00) eşdeğeri miktardan maliyetleri karşılamak üzere yapılmış (veya) BANKA öyle kabul ettiği takdirde yapılacak olan) harcamalar için KKK tarafından İkraz Hesabından para çekilebilecektir. Bu harcamalar Tali-İkraz Anlaşması yapmış Yatırım Firmasının yabancı harcamalarının %100’ü, yerli harcamaların %50’si (fabrika çıkış fiyatı) ve iç piyasadan temin edilen yabancı malzeme makina ve teçhizatın %70’i inşaat harcamalarının %30’u (sadece turizm) sektörü yatırımları tali-ikrazları için) dır.

            (i) Bu anlaşmanın Ek.5 hükümlerine göre yapılmayan Tali-İkraz ve (ii) bu Anlaşmanın imzalanmasından önce yapılan harcamalar için yapılan ödemeler için İkraz Hesabından çekim yapılamaz.

            (b) İkraz  Meblağı, Projenin B Bölümünde belirlenen hükümler uyarınca dört milyon beşyüzbindollar (% 4.500.000) eşdeğerine kadar ödenmiş (veya BANKA öyle kabul ettiği takdirde ödenecek olan) harcamalar için İkraz Hesabından çekilebilecektir. Bu çıkış fiyatı) ve iç piyasadan temin edilen yabancı malzeme, makina, teçhizat ve araçlarının %70’i, danışmanlık hizmetleri ve dış eğitim harcamaların 100%’ü dür. Bu Anlaşmanın imzalanmasından önce yapılan harcamalar için yapılan ödemeler için İkraz hesabından çekim yapılamaz.

            c) Bu bölümün A ve B paragrafları ile ilgili olarak i) “Dış Harcamalar” Müstakriz’in ülke sınırları dışından alınacağı mal ve hizmetler için , Müstakriz’in para birimi dışındaki herhangi para birimiyle yapılacak harcamalar; ve ii) iç harcamalar Müstariz’in para birimiyle ülke sınırları içinden alınacak mal ve hizmetler için yapılacak harcamalar demektir.

            (d) Müstakriz bu proje ile ilgili olarak Merkez Bankası’nda, Banka için tatminkar şartlarla bir özel dolar hesabı açacak ve idame ettirecektir. Özel hesaba tevdiat ve hesaptan tediyat bu anlaşmanın 7 sayılı cetveli hükümlerine göre yapılacaktır.

            Bölüm 2.03. Nihai tarih 30 Haziran 1995 veya Bankanın tayin edeceği daha sonraki bir tarih olacaktır. Banka böyle bir tarih tayin ederse derhal Müstakriz’e bildirecektir.

            Bölüm 2.04. Müstakriz Banka’ya İkraz’ın zaman zaman çekilmemiş olan anapara tutarı üzerinden yıllık %0.75 nispetinde taahhüt komisyonu ödeyecektir.

            Bölüm 2.05. (a) Müstakriz, İkraz’ın zaman zaman çekilmemiş ve geri ödenmemiş anapara tutarı üzerinden, her faiz dönemi için, Mezkür faiz dönemi başlangıcına takaddüm eden altı aylık döneme ait “Qualifide Borrowing” maliyetinin yıllık %0.5 üstüne eşit nispette faiz ödeyecektir.

            (b) Banka, her altı aylık devreyi müteakip mümkün olan en kısa zamanda o devreye ait Cost of Qualified Borrowings’i Müstakriz’e bildirecektir.

            (c) Bu bölüm için;

            (i) “Faiz Devresi” Bu anlaşmanın imzalandığı devrede dahil olmak üzere bu anlaşmanın 2.06 bölümünde belirtilen tarihlerin her birine başlayan 6 aylık devre demektir.

            (ii) “Cost of Qualified Borrowing” Bankanın 30 Haziran 1982 den sonra ikrazlardan çekmiş ve geri ödememiş olduğu meblağların Bankaca makul surette tespit edilen maliyetinin yıllık yüzde olarak ifadesidir.

            (iii) “Altı Aylık Devre” bir takvim yılının ilk veya ikinci Altı Aylık Devresi demektir.

            Bölüm 2.06. Faiz ve diğer masraflar Altı Aylık Devrelerde her yılın 15 Nisan ve 15 Kasım tarihlerinde ödenecektir.

            Bölüm 2.07. Müstakriz, İkraz’ın anapara meblağını bu anlaşmanın 2 sayılı cetvelinde belirtilen itfa planına göre geri ödeyecektir.

            Bölüm 2.08. Bu anlaşmanın 2.02 (a) bölümü ve Tali İkrazlarla ilgili olarak Genel Şartların V. maddesi hükümleri tahtında yapılması gereken ve caiz işlemlerde KKK’ların Genel Müdürleri veya vekilleri projenin A kısmı için Müstakriz’in temsilcileri olarak tayin edilmişlerdir.

            Madde III
            Projenin İcrası
            Bölüm 3.01 (a) Müstakriz, projenin bu anlaşmasının 1 sayılı cetvelinde belirtilen amaçlarını üstlendiğini beyan eder; bu maksatla:

            (i) KKK’lar, proje anlaşması tahtındaki vecibelerini bu anlaşmaların hükümlerine göre yerine getirmelerini sağlayacak, KKK’ların bu gibi vecibelerini yerine getirmeleri için gerekli veya uygun işlemleri yapacak veya yaptıracak ve mezkur Bankaların bu çalışmalarını önleyecek veya engelleyecek herhangi bir işlemde bulunmayacak yeva bulunulmasına müsaade etmeyecektir.

            (ii) Projenin B kısmının uygulanmasını gerekli gayret ve ehliyetle sağlam mali idari ve yönetim tatbikatına göre yapılmasını sağlayacak ve ihtiyaç oldukça projenin kısmı için gereken fonları, kolaylıkları, hizmetleri ve sair kaynakları derhal temin edecektir.

            (c) Müstakriz, Tali İkraz Anlaşması tahtındaki haklarını Müstakriz’in ve Bankların menfaatlarını koruyacak ve İkraz’ın amaçlarını gerçekleştirecek surette kullanacak ve Banka hilafına muvafakat etmedikçe, Müstakriz Tali İkraz Anlaşmalarını veya bu anlaşmaların herhangi bir hükmünü devir tadil, iptal veya bunlardan feragat edemeyecektir.

            Bölüm 3.02. Müstakriz, Banka hilafına muvafakat etmedikçe, KKK’ların Tali İkrazları, bu anlaşmanın 5 sayılı cetvelinde belirtilen şartlar ve kurallar dahilinde yürüteceklerini taahhüt eder.

            Bölüm 3.03. Banka hilafına muvafakat etmedikçe proje için gereken ve ikraz hasılasından finanse edilecek mal, iş ve danışmanlık hizmetlerini tedariki, Anlaşmanın 6 sayılı cetveli hükümlerine göre yapılacaktır.

            Madde IV
            Mali ve Diğer Hükümler
            Bölüm 4.01. Müstakriz, proje ile ilgili işlemleri, izleme için yeterli kayıtları, projenin gelişimi ile ilgili kayıtları, tüm faaliyetleri kaynakları ve son fiyatını sağlam muhasebe tatbikatına uygun olarak yansıtmaya, yeterli kayıt ve hesapları tutacak veya projeden sorumlu bölümlerine veya şubelerine tutturacaktır.

            Bölüm 4.02. a) Müstakriz

            (i) Bu anlaşmanın 4.01 bölümünde belirtilen her yıla ait hesaplar ve kayıtlarla özet hesabı, Banka’ca şayanı kabul bağımsız murakıplara tutarlı şekilde sürdürülen sağlam murakabe usullerine göre murakabe ettirecektir.

            (ii) Hazır olunca, fakat her halukarda her mali yılın sonundan itibaren engeç altı ay içinde murakıplarla Bankanın makul surette talep ettiği kapsam ve ayrıntılarla hazırlanmış olan İngilizce raporun tasdikli bir suretini Bankaya tevdi edecektir ve,

            (iii) Müstakriz’in mezkur hesapları ve bunların murakabesi ve mezkur kayıtları ile ilgili olarak, Bankanın zaman zaman makul surette isteyeceği sair bilgileri Bankaya tevdi edecektir.

            (b) Masraf dekontlarına istinaden ikraz hesabından çekme talebi yapılan bütün sarfiyat için Müstakriz;

            (i) Bu anlaşmanın 4.01 Bölümü uyarınca bu sarfiyatı yansıtan kayıt ve hesapları tutacaktır.

            (ii) Bu sarfiyatı tevsik eden bütün kayıtları (mukaveleler, siparişler, faturalar, hesap pusulası, makbuz ve sair vesikalar) ikraz hesabından son çekişin yapıldığı mali yıla ait murakabe raporunun Banka tarafından alındığı tarihten itibaren en az biryıl süreyle muhafaza edecektir.

            (iii) Bu kayıtları Banka’nın temsilcilerinin tetkikine açık tutacaktır.

            (iv) Bu kayıt ve hesapların bu bölümün a bendinde belirtilen yıllık murakabeye dahil edilmesini, ve murakabe raporunun mali yıl içinde beyan edilen harcamaların, faaliyetlerin ve hazırlanmaları sırasındaki iç kontrollerle ilgili olarak çekilen ikraz hasılasının verildiği maksat için kullanılıp kullanılmadığı hususunda murakıpların ayrıca bir mutalaasını ihtiva etmesini sağlayacaktır.

            Madde V
            Banka’nın Müeyyideleri
            Bölüm 5.01. Genel şartların 6.02 (k) bölümü anlamı çerçevesinde aşağıdaki ilave hadiseler belirtilmiştir.

            (a) Herhangi bir KKK’nın Proje Anlaşması ve/veya kendisine ait Tali ikraz Anlaşması tahtındaki vecibelerini yerine getirmemesi,

            (b) İkraz Anlaşmasının akdi tarihinden sonra, vukubulan hadiselerin sonucu olarak herhangi bir KKK’nın Proje Anlaşması tahtındaki vecibeleri yerine getirmelerini ihtimal dışı hale getiren bir fevkalade durumun meydana gelmesi,

            (c) Ana sözleşme veya statü veya politika beyanı ve ortak stratejilerinde yapılacak, değişiklikler, erteleme, feshetme, iptal veya feragat hallerinde KKK’Ların mali durumları veya maddi olarak faaliyetlerinin engellenmesi veya proje anlaşması tahtındaki vecibelerini yerine getirmemeleri veya projenin A bölümü şartlarının yerine getirilmemesi,

            (d) Müstakriz veya yetkili diğer bir makam tarafından, herhangi bir KKK’nın dağıtılması veya ortadan kaldırılması için işlem yapılması veya faaliyetlerinin durdurulması,

            (e) Kurulması veya iktisab edilmesi veya devralınması herhangi bir KKK’nın işlerini yürütmesini, mali durumunun, yönetim ve personelinin verimliliğini veya projeyi gerçekleştirmesini olumsuz şekilde etkileyebilecek bir tali şirket veya müesesenin KKK’lar tarafından kurulması veya iktisab edilmesi veya devrolunması,

            Bölüm 5.02. Genel şartların 7.01 (h) bölümü ile ilgili olarak aşağıdaki hadiseler ilave edilmiştir.

            (a) Bu anlaşmanın 5.01 Bölümünün a veya e bendlerinde belirtilen hadiselerin herhangi birinin vuku bulması ve keyfiyeti “Banka tarafından Müstakriz’e ihbar edilmesinden itibaren 60 gün müddetle devam etmesi ve,

            (b) Bu anlaşmanın 5.01 Bölümünün (c) veya (d) bendinde belirtilen herhangi bir hadisenin vuku bulması.

            Madde VI
            Yürürlüğe Giriş Tarihi; İptal
            Bölüm 6.01. İkraz Anlaşmasının Genel şartları 12.01-(c) Bölümündeki anlamda yürürlüğe girmesi konusunda aşağıdaki hadiseler ilave şartlar olarak belirtilmiştir:

            (a) Tali İkraz Anlaşmasının Müstakriz ile en az iki KKK arasında imza edilmiş olması, ve

            (b) Politika Beyanı ve ortak stratejinin yukarıda a bendinde belirtilen iki KKK’nin yönetim kurullarınca kabul edilmiş olması; ve,

            Bölüm 6.02, Aşağıdaki hususlar, Genel şartların 12.02 (c) bölümündeki anlam çerçevesinde, Banka’ya sunulacak mütalaa veya mütalaa’lara dahil edilecek ilave hususlar olarak belirtilmiştir.

            (a) Proje Anlaşmasının KKK’lar tarafından usulü dairesinde kabul ve tasvip edildiği ve şartları dahilinde KKK’lar için kanunen bağlayıcı oludğu.

            (b) Bu anlaşmanın 6.01 (a) bölümünde belirtilen Tali İkraz Anlaşması’ın Müstakriz ve ilgili KKK’lar tarafından usulü dairesinde kabugl ve tasvip edildiği ve şartları dahilinde Müstaksiz ve ilgili KKK’lar için bağlayıcı olduğu.

            Bölüm. 6.03. Genel şartların 12.04 Bölümündeki hükümle ilgili olarak, bu anlaşma tarihinden doksan gün sonraki tarih tayin delmiştir.

            Madde VII
            Müstakriz’in Temsilcisi; Adresler
            Bölüm 7.01.Genel Şartların 11.03 Bölümü ile ilgili olarak, Müstakriz’in Hazine ve Dış Ticaret Müşteşarı Müstakriz’in temsilcisi olarak tayin edilmiştir.

            Bölüm 7.02. Genel Şartların 11.01 Bölümü ile ilgili olarak aşağıdaki adresler tayin edilmiştir.

            Müstakriz için
            Başbakanlık
            Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı
            Bakanlıklar/ Ankara
            Telgraf Adresi:                                                             Telekx: (MLYE-TR)
            Maliye Hazine                                                                821-422585
           veya                                                                                 821-42 689 (Ank-TR)
            Banka için:
            International Bank for
            Reconstruction and Development
            1818 H.Street, NW
            Washington, D.C. 20433
            United States of America

            Telgraf Adresi                                                Telex:
            INTBAFRAD                                                  440098 (ITT)
            Washington, D.C.                                          248423 (RCA) veya
                                                                                    64145
            Taraflar, İşbu Anlaşmadaki hususlarla mutakıp kalmış olduklarından başta yazılı gün ve yıl itibariyle kendi namlarına yetkili Temsilcilerine Amerika Birleşik Devletlerinde Columbia’da imza ettirmişlerdir.

            Türkiye Cumhuriyeti                                     Uluslararası İmar ve Kalkınma
            Adına                                                             Bankası

            Yetkili Temsilci                                             Adına
                                                                                   Avrupa, Ortadoğu ve Kuzey
                                                                                   Afrika Bölgeleri
                                                                                   Başkan Yardımcısı

Cetvel I
Projenin Tarifi
            Projenin Amaçları

            a- KOS’lara kredi sağlayacak Mali aracıların sayısını arttırarak, yatırımlarını finanse edecek kredi kaynaklarını çoğaltmak ,

            b- KOS’lara kredi sağlayacak Mali aracıların sayısını arttırarak, yatırımlarını finanse edecek kredi kaynaklarını çoğaltmak,

            c- KOS’ların iç ve dış pazarlarda reabet edebilmelerine ve ürün kalitelerini düzeltmelerine Teknik ve Pazarlama rekabet edebilmelerine ve ürün kalitelerini düzeltmelerine Teknik ve Pazarlama hizmetleri sunarak yardımcı olmak,

            d- Daha iyi bir politika ve proje formulasyonu için, güvenilir istatistiki kaynakları çoğaltarak, KOS’ların problemlerini ve beklentilerini anlamayı kolaylaştırmak.

            Proje, Müstakriz ile Banka’nın yukarıdaki amaçların başarılması için projede zaman zaman yapmaya karar verecekleri değişikliklere tabi olarak aşağıdaki kısımlardan oluşmaktadır.

            Kısım A: Yatırım Projeleri

            KOS sektörü içindeki özel teşebbüsleri belirli gelişme projelerini ikrazlarla finanse etmek.

            Kısım B: Teknik Yardım ve Eğitim:

            KKK’lara Teknik danışmanlık, eğitim ve materyal sağlayarak, proje değerlendirmelerinin denetleme kapasitelerinin istihbarat sistemlerinin, KOS’ların finansman işlemlerine göre faaliyetlerini iyileştirilmesine yardımcı olmak.

            2- Dış ticaret şirketleri ve yan kuruluşlarına KOS’ları ihraçatlarının geliştirilmesi ve KOS’ların ihraçatla ilgili kuruluşlarıyla aşinalık ve ortaklığı geliştirmelerine yardım etmek için, IGEME’yle bağlantılı çalışan Türk Eximbank aracılığıyla, Teknik danışmanlık servisi, eğitim ve teçhizat sağlamak.

            3- KOS sektöründeki teşebbüslerin yüksek kalite standartlarının teşvik edilmesine yardımcı olmak, mezkur teşebbüslerin mezkur standartları sağlayabilmeleri, sağlayabilen teşebbüslerin ayrıştırılması ve belgelendirilmesi için KUSGET’le bağlantılı olarak çalışan TSE aracılığıyla, teknik danışmanlık hizmeti, eğitim, araç ve gereç sağlamak.

            4- KOS sektörü için istatiki bilgileri effektif bir sistemle toplamak, işlemek ve analiz yapmaya yardımcı olmak için DIE’une Teknik danışmanlık hizmeti, eğitim, araç ve gereç sağlamak.

* * *
Cetvel 2
İtfa Programı
            Vade Tarihi                                         Anapa Ödemesi (dolar Muadili*)
            Her 15 Nisan ve Ekim                                             8.520.000
           15 Ekim 1994’den                                                    8.540.000
            15 Ekim 2005’e kadar
            15 Nisan 2006’de

            * Bu sütündaki rakamlar, ilgili çekiş tarihleri itibariyle tespit edilen dolar muadillerini temsil etmektedir. (Bkz. Genel Şartlar: Bölüm 3.04 ve 4.03).
            Vadeden Önceki Ödemeler İçin Prim
            Genel şartların Bölüm 3.04 (b) uyarınca ödenecek primler aşağıda belirtilmiştir.
 

        Vadeden önce geri ödeme zamanı                        Prim
                                                                                       İkrazın, vadeden önce tarihindeki ödeme
                                                                                       çekilmiş fakat geri ödenmemiş bakiyesine
                                                                                      uygulanan (yıllık yüzde olarak) faiz
                                                                                    nispetinin aşağıdaki rakamla çaprılması sureti ile

            Vadeden önce üç yıldan fazla olmamak                                                    koşuluile
             -----------------------0.18
            Vadeden önce 6 yıldan fazla olmamak                                                      koşulu ile 3 yıldan fazla,
           -----------------------0.35
            Vadeden önce. 11 yıldan fazla olmamak                                                   koşulu ile 6 yıldan fazla,
            -----------------------0.65
            Vadeden önce. 15 yıldan fazla olmamak                                                   koşulu ile 11 yıldan fazla
                                                                                                                                     vadeden
             önce 15 yıldan fazla
            -----------------------0.35
 

Cetvel 3
Genel Şartlarda Değişiklikler
            Bu anlaşmadaki maksatları için Genel şartlarının hükümleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

            1) 3.02 Bölümünün son cümlesi çıkarılmıştır.

            2) 6.03 Bölümünün son bölümünde yer alan “Banka, Müstakriz’e ve garantör’e ihbarda bulunmak koşulu ile Müstakriz bu meblağ üzerinden çekiş yapma hakkını iptal edebilir. Bu ihbardan sonra ikraz’ın bu meblağı iptal edilebilir” cümlesi çıkarılmış ve yerine aşağıdaki cümle ikame edilmiştir.

            “veya (f) ikraz anlaşmasının 5 nolu Cetveli 6 (d) bendinde belirtilen tarihe kadar, ikrazın herhangi bir kısmı ile ilgili; (i) Bendin a veya b paragrafları tahtında müracaat veya talepler Banka tarafından alınmamış veya ii) alınmış fakat red edilmişse, Banka, Müstakriz’e veya garantör’e ihbarda bulunmak sureti ile ikrazın bu meblağı veya kısmı ile ilgili olarak, yerine göre, müracaat veya talebte bulunmak veya İkraz Hasılasından çekiş yapmak hakkına son verebilir. Bu ihbarın yapılması üzerine ikrazın bu meblağı veya kısmı iptal edilmiş olacaktır.”.

Cetvel 4
            KKK’lara Tekrar Açılacak İkraz Hasılatın Hüküm ve Şartları

            1) Banka ve Müstakriz başka şekilde anlaşmadıkça bir KKK aşağıdaki şartları yerne getirmedikçe iştirak etmek için uygun bulunamaz.

            a) Bankanın ifası için KKK’nın politika beyanı ve ortak stratejisini yayınlanmış olması,

            b) Bankanın ifası için KKK’nın Müstakriz’le bir tali ikraz anlaşmasına girmiş olması,

            c) Müstakriz’in Banka kanunlarına uygun olarak, KKK’nın varlık portfolyosunu sağlam murakabe ettirmiş ve temerrute düşmüş kredilerinin yeterli provizyonunu yaptırmış olması.

            2) Banka ve Müstakriz başka şekilde anlaşmadıkça;

            a) Başlangıçta her KKK ikraz meblağında 50.000.000 $ meblağı kullanma hakkına sahiptir (Başlangıç tahsisatı).

            b) Bu anlaşma tarihinden oniki ay sonra, herhangi bir KKK, bu Cetvelin 1. bendindeki uygunluk şartlarını yerine getirmemişse, bu KKK’nın projeye katılım adaylığı durdurulur ve Banka Müstakriz’e danışarak bu KKK’nın başlangıç tahsisatını diğer bir veya birkaç KKK’ya devredebilir.

            c) Eğer bu anlaşma tarihinden 21 ay sonra bir KKK başlangıç tahsisatını tevdi edemezse, Banka Müstakriz’e danışarak, bu KK’nın tevdi edilmemiş başlangıç tahsisatının bir bölümünü veya hepsini, diğer bir veya bir KKK’ya devredebilir.

            3) Banka ve Müstakriz başka bir şekilde anlaşmadıkça her KKK kendisine tahsis edilen İkraz hasılasının %30’unu KOS’a kullandıracaktır.

            4) a) Banka ve Müstakriz başka türlü anlaşmadıkça ve aşağıdaki bend (b) deki şartlara tabi olarak KKK’lara tahsisi edilen ikraz hasılası aşağıdakilere tabidir.

            i) Bu anlaşmanın 2.04 bölümünde belirtilen oranda ikraz’ın çekilmemiş tutarında KKK’ları tarafından ödenecek taahhüt ücreti.

            ii) İkraz tutarının çekilişi zamanında FON tahtında belirtilen şartla ve işlemler muacenesinde yıllık %3 luk komisyon harcı eksiğinde tesbit edilen, çekilen ve kalan ikraz tutarı üzerinden yıllık oranları da KKK’ları tarafından ödenecek faiz.

            iii) KKK tarafından yapılacak geri ödemeler;

                        aa) İkrazın ana parası çekimlerinin yapıldığı tarihlerde Türk lirası olarak tespit edilecek İkraz hesabından çekilen miktarların toplamının eşdeğeri olacaktır.

                        bb) İtfa planında belirlenen dönemler ile KKK tarafından yapılan Tali-İkrazların toplamı itfa planına uygun olacaktır.

 
Cetvel 5
Tali İkrazların Hüküm Şart ve İşlemleri
            A. Hüküm ve Şartları:

            1.         (a) Banka başka türlü anlaşmadıkça, tali ikraz sadece seçilebilir yatırım firmalarına seçilebilir yatırım projeleri için verilebilir.

                        (b) Bu bend’deki maksatlar için:

                        (i) Seçilebilir yatırım firmaları tabiri, KÇS veya OÇS kavramına giren madencilik, endüstri servisleri, tamirat, imalat, işleme sanayi ve turizm’le ilgilenen ve yatırım projesi tamamladıktan sonra sahiplerinin/hissedarlarının sermaye, hissedarlara uzun vadeli borçlar ve/veya dağıtılmamış kar’a göre en az %40’lık sermaye istirakına sahip özel teşebbüs demektir.

                        (ii) Seçilebilir yatırım projesi tabiri bir tesis ve teçhizatın kurulması, modernizasyonu, yenilenmesi, genişletilmesi ve/veya darboğazının giderilmesi için ve tamamlanmasından sonra projeye kefil olan yatırım firması sahipleri/hissedarlarının toplam maliyete %50 den az olmamak şartıyla sermaye iştiraki yapmış olan proje demektir.

            2. Banka başka türlü anlaşmadıkça:

                        (a) Bir yatırım projesinin sabit yatırım veya devamlı işletme sermayesi dışındaki ödemelere veya,

                        (b) Bir yatırım firmasına, bir Tali-İkraz yapıldıktan sonra, bu yatırım firmasının toplam tali ikrazları 3.000.000 $ karşılığını geçerse Tali İkraz yapılamaz.

            3. Banka başka türlü anlaşmadıkça, her Tali İkraz talebi 10.000.000 TL’yı aşmamak üzere Tali İkraz tutarının %0.1’i kadar değerlendirme ücretine tabidir.

                        (a) Bu anlaşmanın 2.04 bölümünde belirtilen oranda Tali-İkraz’ın çekilmeyen kısmı üzerinden taahhüt ücreti ödemesi,

                        (b) i) FON Tahtında belirtilen işlem ve şartlar dahilinde belirlenecek bir yıllık oranda Tali-İkrazın çekilmiş ve kalmış tutarı üzerinden, faiz ve ,ii) Tali İkraz’ın çekilmiş  ve kalmış tutarı üzerinden yıllık % lik bir taahhüt ücret ödemesi ve,

                        (c) FON tahtında belirtilen işlem ve şartlar dahilinde ve Tali İkraz’ın orta ve uzun dönemli olmasıyla belirlenecek, 3 ylı aşmamak kaydıyla ödemesiz dönemle birlikte 8 senelik geri ödeme dönemi.

            B. İşlemler

            5. Aşağıdaki şartların yerine getirilmemesi halinde yatırım projesinin gerekli hiçbir mal ve hizmet harcamasının ikraz hasılasından finansmanı uygun görülmez,

                        (a) Mezkur Tali İkraz için, mezkur harcamaların, bu cetvelin 6 (a) bendi tahtında gerekli görülen bilgiler ve taleblerin bankanın eline geçmesinden 180 günden daha önce yapılmamış olması ve mezkur yatırım projesi için Tali-İkraz’ın Banka tarafından kabul edilmiş olması,

                        (b) Mezkur yatırım projesine mukabil bir Tali İkraz’ın, Bankanın İkraz hesabından çekilmesine izin verdiği serbest-limit-Tali-İkraz olması ve mezkur serbest-limit Tali İkraz için, mezkur harcamaların bu cetvelin 6(a) bendi tahtında gerekli görülen bilgiler ve taleplerin bankanın eline geçmesinden 180 gün den daha önce yapılmamış olması gerekmektedir. Bu anlaşmanın amacına uygun, serbest limit Tali-İkraz, İkraz hasılasından finanse edilecek bir yatırım projesi için aşağıda belirtilen tutarları geçmeyecek olan bir Tali-İkrazdır. i) Banka işbu anlaşmanın yürürlük tarihinden itibaren 60 gün içerisinde her KKK için serbest-limit-tali ikraz 0miktarını belirleyeceği ancak, herhangi bir yatırım projesi ile doğrudan veya dolaylı olarak ilgili olan mal ve hizmetlerin finansmanında kullanılmış veya kullandırılacak olan tutarlar gerek bu ikraz gerekse daha önce Banka-Müstakriz veya herhangi bir KKK arasında işbu anlaşmanın imza tarihinden önceki bir İkaz Anlaşması tahtında kullandırılmış olanlara eklenmek sureti ile bulunacak miktarı aşmayacaktır. ii) Bankanın belirleyeceği ve zaman zaman değişebilir meblağlarda, toplandığında, ikraz hasılasında finanse edilmiş veya finanse edilecek bütün serbest limit tali ikrazları, toplam 150.000.000 $ eşdeğeri olacaktır.

            6. a) Bir KKK, Bankaya onay için bir tali ikraz (serbest-limit  Tali İkraz dışında) sunarken, Bankaya, bankanın geçerli bulduğu şekilde bir başvuru belgesi ile birlikte, (i) yatırım firmasının tanıtımı ve ikraz hasılatından finanse edilecek harcama beyanında içinde bulunduğu değerlendirilmiş yatırım projesinin, ii) Tali-İkraz’ın itfa tablosunda içinde bulunduğu Tali-İkraz’ın itfa tablosunda içinde bulunduğu Tali-İkraz’ın hüküm şartlarının, iii) gerekli olduğu zaman yatırım projesinin, çevreye etkisi ile ilgili bir rapor ve bu konuyla ilgili çözümleri, iv) ve Bankanın isteyebileceği diğer bilgileri sunacaktır.

            b) Bir KKK’nın ikraz hasılasında serbest limit tali ikraz için çekim yapma talebinde, i) ikraz hasılasından finanse edilecek harcama beyanını içinde bulunduğu yatırım projesinin ve yatırım firmasının özet tanıtım, ii) Tali-İkraz’ın itfa tablosunda içinde bulunduğu Tali İkraz’ın hüküm ve şartları. iii) gerekli olduğu zaman yatırım projesinin çevreye etkisi ile ilgili bir rapor ve bu konuyla ilgili çözümler,

            bulunmaktadır.

            c) Bu paragraf’ın (a) ve (b) alt paragraflarındaki hükümler saklı kalmak şartı ile; KKK yaptığı serbest-limit-tali-ikrazların en az %10’u için alt paragraf (a) (i) (iv) de istene belgeleri işlem sonrası inceleme için Banka’ya gönderecektir.

            d) Bu bendin (a) ve (b) fıkraların koşullarına uygun taleb ve müracaatların Bankaya 30 Temmuz 1994 veya daha önce sunulkası gerekmektedir.

            7. Tali İkrazlar mukavele şartlarına göre yapılacak dolayısıyla her KKK yatırım firması ve diğer kanunen uygun araçlarla, Bankanın ve KKK’ların haklarını koruyucu, aşağıdaki hakları da muhteva edecek yazılı bir sözleşme yapacaktır.

            a) Yatırım projesinin, yatırım firması tarafından gerekli ihtimam ve kifayetle ve sağlam teknik, mal ve işletme standartlarına göre ve yeterli kayıtları muhafaza ederek, tamamlanması gerekliliği,

            b) i)İkraz hasılasından finanse edilecek mal ve hizmetlerin bu anlaşmanın 6. cetvelinde belirtilen şartlarla uygun istihsal etme,

             ii) Mezkur mal ve hizmetlerin yalnızca yatırım projesinin tamamlanması için kullanma gerekliliği,

            c) Eğer banka isterse, kendi başına veya bankanın temsilcileriyle birlikte, yatırım projesinin muhtevası, mezkur mallar ve yerler, işler, tesisler ve inşaatları, çalışmaları ile ilgili kayıt ve dökümanları teftiş edebilir.

            d) i) Yatırım firmasının sağlam iş pratikleriyle uyumlu söz konusu sigortaların, sözkonusu risklere, ve söz konusu meblağlarda gerekli sigortalamayı yapması ve sağlaması ve,

                ii) Yukarıda bahsedilenler üzerine bir sınırlama getirmeden söz konusu sigortalama, tesisat ve kullanım alanına göre ikraz hasılasından karşılanacak malların,teslim, ulaşım ve intisaplarında tehlike ve hadiseleri kapsayacaktır. söz konusu malların tamiri ve yenilenmesi için yatırımcı firmanın serbestçe kullanımını sağlamak için tazminat verilmesi,

            gerekmektedir.

            e) Yukarıda söz edilen ve idari. çalışma ve yatırım firmasının mali durumu, ve yatırım projesinden elde edilecek yararla ilgili Banka ve KKK isteyeceği bilgileri elde edebilmek ve,

            f) Yatırım firmasının başarısızlığa uğramasında ikraz hasılası kullanımını ertelemek veya bitirmek,

                   i) Bu hasılayı, en azından yarısına Bankanın onayından sonra 6 ay içinde kullanmak veya,

                  ii) KKK’ya yaptığı sözleşme tahtındaki yükümlülüklerini yerine getirmek.
 

Cetvel 6
Malların Tedariki ve Danışmanlık Hizmetleri

            Bölüm I. Mal ve İş Tedariki

            1. Mukavele başına tutarı 500.000 $ muadili tahmin edilen Müstakriz’in ülke sınırları dışında temin edilen tutarı 100.000 $ muadili veya daha fazla tahmin edilen kalemler veya gruplar Banka tarafından Mayıs 1985’de yayınlanan “Uluslararası Kalkınma Birliği kredileri ve Uluslararası İmar ve Kalkınma Bankası İkraz Kuralları (Kurallar) tahtında seçilebilirliği olan piyasa fiyatlarıyla talep edilen bir listeden en az 3 satıcıdan alınan tekliflerin karşılaştırılması süreti ile ve Banka’ca şayanı kabul yöntemlerle tedarik edilebilir.

            2. Mukavele başına tutarı 500.000$ muadilinde daha az tahmin edilen, Müstakriz’in ülke sınırları dışından ve ülke içinde temin edilen tutarı 100.000 $ muadilinden az tahmin edilen mal ve hizmet kalemleri Bankaca da uygun görülen KKK’ların standard kuralları tahtında tedarik edilebilir. Bu gibi durumlarda KKK’ların kalemlerin makul fiyatlarla satın alındığına, malların teslim ve yeterliliği, güvenilirliği. yedek parçalar ve bakım onarımın mevcudiyetiyle ilgili teyidi gerekmektedir.

            3. Turizm sektöründe yatırım projelerindeki inşaat işleri, yöresel kar9şılaştırılması ihaleler tahtında ve Bankaca da kabul gören yöntemlerle tedarik edilebilir.

            4. KKK’lar, Bankaca’da kabul gören formlarda her Tali İkraz tahtındaki hükümlerle kabul edilen tedarikle, elde edilen cari fiyatların özetini teyid etmelidirler.

            Bölüm II. Danışmanların İstihdamı

            KKK’ları Türk Eximbank’ı, TSE ve DIE’ünü projenin B kısmını yürütmelerine yardım etmek üzere, KKK’lar, Türk Eximbank, TSE, DIE’ler ehliyet ve tecrübeleri ve istihdam şartları Barka için tatminkar olan mali, teknik, ihracat pazarlayıcısı ve Ekonomik danışmanlar kullanacaktır. Bu danışmanlar, Banka tarafında Ağustos 1981’de neşredilen “Dünya Bankası Müstakrizleri tarafından Danışman ve Dünya Bankası tarafından uygulama yetkilisi olarak Danışman kullanımı kuralları” esasına göre Banka’ca tatminkar prensip ve yöntemler uyarınca seçilecektir.
 

Cetvel 7.
Özel Hesap
            1. Bu tablodaki maksatlar için:

            a) Seçilebilir sarfiyat tabiri projenin A bölümü tahtındaki yatırım projesi için gereken bu anlaşmanın 2.02 (a) bölümü hükümlerine göre tahsis edilecek ikraz hasılasından finanse edilecek mal ve hizmetlerin makul tutarı ile ilgili harcamalar demektir, ancak bu anlaşmanın 5 sayıl cetveli 4 (b) bendi hükümlerine dayanmayan serbest limit Tali-İkraz hasılasından finanse edilecek harcamalar, Bankanın İkraz hasılasından çekim için onayı alınmadan önce yapılabilir. Ancak söz konusu harcamalar, sadece Banka tarafından, sonradan onaylanırsa “seçilebilir sarfiyat” kabul edilebilir.

            b) “Onaylanmış tahsisat” ibaresi bu cetvelin 3(a) bendi uyarınca ikraz hesabından çekilerek özel hesaba yatırılacak olan 12.000.000 dolarlık meblağ demektir.

            2. Özel hesaptan ödemeler münhasıran bu cetvel hükümlerine göre seçilebilir sarfiyat için yapılacaktır.

            3. Özel hesabın usulu dairesinde açıldığına göre, tatminkar kanıt Banka’ca alındıktan sonra onaylanmış tahsis çekilir ve özel hesabı ikmal için müteakip çekişler aşağıdaki şeklide yapılacaktır.

                        a) “Onaylanmış tahsisattan çekim için Müstakriz Banka’ya onaylanmış tahsisat tutarını geçmeyecek bir veya birden fazla tevdiat, talep veya taleblerini tevdi edecektir. Bu talep veya talepler üzerine, Banka Müstakriz nam ve hesabının ikraz hesabından Müstakriz’in istediği meblağ veya meblağları çekerek özel hesaba yatıracaktır.

                        b) i) Müstarkiz, özel hesabın ikmal edilmesi hususundaki taleplerini Banka’ya, Bankanın tayin edeceği fasılalarla tevdi edecektir.

                             ii) Müstarriz, Bankaya ikmali istenilen her ödeme için ikmal tabinden önce veya talep sırasında bu cetvelin 4 üncü bendinde belirtilen döküman veya sair kanıtları tevdi edecektir. Bu taleblere istinaden Banka Müstakriz’in taleb ettiği döküman ve diğer sair kanıtlarıda gösterilen seçilebilir sarfiyat için özel hesapdan yapılmış harcama meblağını, Müstakriz namı hesabına çekerek, özel hesaba yatıracaktır.

            Bütün bu mezkur tevdiatlar, söz konusu döküman ve diğer sair kanıtlarda gösterilen meblağlarıda, Banka tarafından ikraz hesabından çekilecektir.

            4.Müstakriz tarafından özel hesaptan istenilen her ödeme için, Müstakriz Banka’ya bu ödeminin seçilebilir sarfiyat için yapılmış olduğunu gösteren, Banka’nın makul surette isteyeceği döküman ve sair kanıtları tevdi edecektir.

            5. Bu cetvelin 3. bendi hükümlerine bakılmazsızın, aşağıdaki durumlardan biri vaki olduğu andan itibaren Banka tarafından özel hesaba başka yatırım yapılmayacaktır.

            a) Eğer Banka bundan sonraki bütün çekişlerin doğrudan doğruya, Müstakriz tarafından bu anlaşmanın Genel Şartları V. Maddesi ve Bölüm 2.02 (a) hükümleri uyarınca hesabından yapılmasına karar vermişse veya,

            b) Toplam çekilmemiş ikraz tutarından porjenin A bölümüne göre, Genel Şartlar 5.02 Bölümü hükümleri kapsamına giren Bakiye özel taahhüt tutarı çıkarıldığında kalan tutar, onaylanmış çekim tutarının iki katı olan 24.000.000$ karşılığına eşitse, ondan sonra ikrazın geri kalan çekilmemiş tutarının İkraz hesabından çekiliş, Bankanın Müstakrize ihbar suretiyle belirteceği yöntemlere göre yapılacaktır. Bundan sonraki çekişler ancak bu tarih itibariyle özel hesapta geri kalan bütün meblağların seçilebilir sarfiyat için ödeme yapılmasında kullanılmış olduğuna veya olacağına Bankaca kanaat hasıl olduktan sonra yapılabilecektir.

            6. a) Banka Özel Hesaptan herhangi bir ödemenin i) bu tablonun 2. bendine göre seçilebilir olmayan bir sarfiyat için veya tutarda yapıldığına, ii) Banka, Tevdi edilen gerekçe ile kanıtlamadığına, kanaat getirdiği takdirde Müstakriz Banka’nın ihbarı üzerine (A) Bankanın talep edeceği mezkur ek gerekçeleri sağlayacak; veya (B) mezkur ödeme tutarına veya bunun seçilebilir veya yerinde olmayan kısmına eşit bir meblağı özel hesaba yatıracak veya Banka isterse, Bankaya geri verecektir. Banka başka şekilde anlaşmadıkça, Müstakriz bu yatırımı veya geri ödemeyi yapıncaya kadar Banka tarafından Özel Hesaba başka tevdiat yapılmayacaktır.

            b) Banka Özel Hesapta mevcut bakiyenin seçilebilir sarfiyat için müteakip ödemeleri karşılamak için gerekmeyeceğine meblağı verdiği anda Müstakriz, Bankanın ihbarı üzerine bu bakiye meblağı derhal Banka’ya iade edecektir.

            ç) Müstakriz, Bankanın ihbarı üzerine, Özel hesaptaki tevdiatların tamamını veya bir bölümünü Bankaya iade edecektir.

            d) Bankaya bu cetvelin 6 (a) (b) bendleri üzerinde yapılacak iadelerin, ikraz hasılasından yapılacak sonraki çekişlere veya Genel şartlar ve bu anlaşmanın hükümleri uyarınca yapılan iptallere maktup kaydedilecektir.

Not: İngilizce metni 2 Ağustos 1989 gün ve 20240 Mürekker sayıl Resmi Gazete’dedir.