Milletlerarası Anlaşmalar  
Resmi Gazete: 04.09.1989 Sayı : 20272 (Aslı) Düstur Tertip:5 Cilt: 29-1 Sahife:1065
      
Milletlerarası Anlaşma
 
Karar Sayısı: 89/14402
Karar Tarihi : 04/08/1989  
      
            1 Haziran 1989 tarihinde Ankara’da imzalanan ekli “Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Cibuti Cumhuriyeti Hükümeti Arasında  Ticaret, Ekonomik ve Teknik İşbirliği Anlaşması”nın onaylanması, Dışişleri Bakanlığı’nın 18/7/1989 tarihli ve EİOA-II-4716-3545 sayılı yazısı üzerine, 31/5/1963 tarihli ve 244 Kanunun 3 üncü ve 5 inci maddelerine göre, Bakanlar Kurulu’nca 4/8/1989 tarihinde kararlaştırılmıştır.
  
      Kenan EVREN
      Cumhurbaşkanı
T.ÖZAL      
Başbakan      
A.BOZER K.İNAN G.TANER C.ÇİÇEK
Devlet Bak. ve Başbakan Yard. Devlet Bakanı Devlet Bakanı Devlet Bakanı
I.ÇELEBİ M. YAZAR İ.ÖZARSLAN S.SERT
Devlet Bakanı Devlet Bakanı  Devlet Bakanı Devlet Bakanı
E.KONUKMAN İ.AŞKIN M.O.SUNGURLU İ.S.GİRAY
Devlet Bakanı Devlet Bakanı Adalet Bakanı Milli Savunma Bakanı 
A. AKSU A.M.YILMAZ E.PAKDEMİRLİ A.AKYOL
İçişleri Bakanı Dışişleri Bakanı Maliye ve Gümrük Bakanı Milli Eğitim Bakanı
C.ALTINKAYA H.ŞIVGIN C. TUNCER
Bayındırlık ve İskan Bakanı Sağlık Bakanı Ulaştırma Bakanı 
L.KAYALAR İ.AYKUT Ş.YÜRÜR
Tarım Orman ve Köyişleri Bakanı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı  Sanayi ve Ticaret Bakanı
F. KURT N.K.ZEYBEK İ.AKÜZÜM
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Kültür Bakanı Turizm Bakanı
     
TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ İLE CİBUTİ CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ ARASINDA  TİCARET, EKONOMİK VE TEKNİK İŞBİRLİĞİ ANLAŞMASI

            Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Cibuti Cumhuriyeti Hükümeti (bundan böyle “Akit taraflar” olarak anılacaklardır.) 

            Mevcut dosthane ilişkileri kuvvetlendirmek arzusuyla; 

            İki ülke arasında ekonomik ve teknik alanlardaki işbirliğini eşitlik ve karşılıklı yarar esasına göre geliştirmeye ve kolaylaştırmaya karar vermişlerdir: 

            Ticaretin gelişmesinin ve ekonomik ve teknik alanlardaki işbirliğinin, ülkelerinde hızlı kalkınmaya ulaşmanın temel yollarından biri olduğuna inanarak; 

            Aşağıdaki hususlarda anlaşmışlardır. 

            MADDE I 
            Akit Taraflar, ülkelerinde yürürlükte olan kanun, karar ve yönetmelikler çerçevesinde, iktisadi teşekkülleri, teşebbüsleri ve firmaları arasındaki ticari mübadelelerin, ekonomik ve teknik işbirliğinin çeşitlendirilmesine ve sürekli geliştirilmesine yardımcı olacak, teşvik edecek ve kolaylaştıracaklardır. 

            MADDE II 
            Madde I’de öngörülen işbirliği alanları aşağıdaki hususları da kapsayacaktır. 

            a) Ortak sanayi ve teknik işletmelerin kurulması ve işletilmesi, 

            b) Uzman, danışman, doküman ve bilgi mübadelesi, 

            c) Eğitim imkanları ve müşavirlik hizmetleri sağlanması, 

            d) Burs imkanları sağlanması araştırma gezileri ve seminerlerin düzenlenmesi, 

            e) Sergiler düzenlenmesi, 

            f) Akit Tarafların üzerinde mutabık kalacakları diğer işbirliği şekilleri. 

            MADDE III 
            Madde II’de öngörülen başlıca projelerle ilgili ekonomik, bilimsel ve teknik işbirliği uygulamaları ayrı programlar, anlaşmalar ve kontratlarla düzenlenecektir. 

            MADDE IV 
            Cibuti Cumhuriyeti Hükümeti’nin talebi ile bu ülkede mevcut ihtiyacı karşılamak üzere, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti tarafından, işbu Anlaşma uyarınca sağlanacak uzmanlar, müşavirler ve diğer personelle ilgili hususlar, iki ülkenin yetkili makamları arasında daha sonra yapılacak ayrı bir protokolle düzenlenecektir. 

            MADDE V 
            i) Akit Taraflar, iki ülke arasındaki ithalat ve ihracatta uygulanacak gümrük vergileri ve diğer vergi ve resimlerle ilgili olarak karşılıklılık esasına göre birbirlerine ençok kayırılan ülke muamelesi uygulayacaklardır. 

            ii) Ancak, bu maddenin (i) paragrafı hükümleri, her Akit Tarafın, 

            a) Sınır ticaretini kolaylaştırmak için komşu ülkelere, 

            b) Mensubu bulundukları mevcut veya ileride kurulabilecek Gümrük Birliği, Serbest Ticaret Bölgesi veya bir Bölgesel Ekonomik Gruplaşma üyesi ülkelere tanıdıkları veya tanıyacakları, avantaj tercih ev istisnalara uygulanmayacaktır. 

            MADDE VI 
            Akit Taraflar, ticari işlemleri kolaylaştırmak amacıyla, 

            i) Diğer Akit Taraf menşeli ve üçüncü bir ülkeye yönelik ticari mallar için transit serbestisi tanıyacaklardır. 

            ii) Üçüncü bir ülke menşeli ve diğer Akit Tarafa yönelik ticari mallara transit serbestisi tanıyacaklardır. 

            iii) Akit taraflar arasında deniz trafiğine ilişkin bir anlaşma veya düzenlemenin sonuçlandırılmasına kadar bu Anlaşma çerçevesinde malların taşınmasında birbirlerinin ulusal taşıma kurulularına öncelik vereceklerdir. 

            MADDE VII 
            Bu Anlaşma çerçevesinde Akit Taraflar arasındaki bütün ödemeler her iki ülkede yürürlükte bulunan kambiyo kanun ve yönetmeliklerine uygun olarak konvertibl serbest dövizlerle gerçekleştirilecektir. 

            MADDE VIII 
            Bu Anlaşmanın uygulanmasını kolaylaştırmak amacıyla her iki ülkede yürürlükte bulunan kanun, karar ve yönetmelikler çerçevesinde, Akit Taraflar; 

            i) Ülkeleri sınırları içinde sergiler düzenlenmesi ve uluslararası fuarlara iştirak edilmesi için gerekli her türlü kolaylık ve yardımı birbirlerine göstereceklerdir. 

            ii) Herhangi bir ticari işlem konusu oldukları takdirde gerekli vergi, resim ve harçların ödenmesi şartı ile aşağıda sıralanan malların gümrük vergisi, resim ve harçlardan muaf olarak ithal ve ihracına izin vereceklerdir. 

            a) Yalnız sipariş almak ve reklam yapmak için gerekli olan mal numuneleri ve reklam malzemeleri, 

            b) Test ve tecrübe için hazırlanmış malzemeler, 

            c) Ticaret fuar ve sergilerinin kurulmasında ve/veya gerekli onarımlarda kullanılacak mal, eşya ve aletler. 

            MADDE IX 
            Bu Anlaşmadaki herhangi bir değişiklik, Akit Tarafların onayıyla, yazılı olarak yapılacaktır. 

            MADDE X 
            i) Akit Taraflar, bu Anlaşma hükümlerinin uygulanması, Anlaşmanın tatbikatından çıkabilecek sorunların incelenmesi ve iki ülke arasındaki ticaret, ekonomik ve teknik işbirliğinde yeni imkanların belirlenebilmesi için bir Ticaret, Ekonomik ve Teknik İşbirliği Karma Ekonomik Komitesi kuracaklardır. 

            ii) Karma Ekonomik Komite dönüşümlü olarak iki ülkenin başşehirlerinde toplanacaktır. 

            MADDE XI 
            i) Bu Anlaşma, geçici olarak imza tarihinden itibaren, kesin olarak da her iki Akit Tarafın kendi mevzuatlarına uygun olarak tamamlayacakları onay işlemlerini karşı tarafa bildirecekleri tarihte yürürlüğe girecektir. Anlaşma üç yıl yürürlükte kalacak ve bu sürenin hitamında, Akit taraflarca altı ay önceden yazılı olarak bildirmek suretiyle sona erdirilmedikçe, yürürlülük süresi birer yıllık devreler itibariyle otomatik olarak uzayacaktır. 

            ii) Bu Anlaşmanın sona ermesi veya erdirilmesi halinde, Anlaşma hükümleri ve Anlaşmanın imzalanmasını müteakip yapılan diğer protokol, kontrat veya anlaşmaların hükümleri, bitirilmemiş taahhütler veya projeler için geçerli olacaktır. 

            Ankara’da 1989 Yılı Haziran ayının 1. günü aynı derecede geçerli olmak üzere, Fransızca iki orjinal nüsha olarak yapılmıştır. 

            TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ            CUBUTİ CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ 
                             ADINA                                                                        ADINA 
                    TURGUT ÖZAL                                                BARKAT GOURAT HAMADOU 
                        BAŞBAKAN                                                            BAŞBAKAN 

Not: Fransızca metni 4 Eylül 1989 gün ve 20272 sayılı Resmi Gazete’dedir.