Milletlerarası Anlaşmalar  
Resmi Gazete: 16.09.1989 Sayı : 20284 (Aslı) Düstur Tertip:5 Cilt: 29-1 Sahife:1068
      
Milletlerarası Anlaşma
 
Karar Sayısı: 89/14412
Karar Tarihi : 07/08/1989  
      
            Ankara Doğal Gaz Dağıtım Şebekesine Ek Yüksek Basınç Boru Hattı (16 km) ve Beş Adet Reglaj İstasyonu Projesi’nin dış finansmanını sağlamakla amacıyla 15.600.000 FF’lik bir kredinin Fransa’dan temini için Hükümetimiz ile Fransa Hükümeti arasında 17 Mayıs 1989 tarihinde imzalanan Özel Mali Protokol’ün onaylanması; Dışişleri Bakanlığının 19/7/1989 tarihli ve EİBD-II-340-430-89-3593 sayılı yazısı üçerine, 34/5/1963  tarihli ve 244 sayılı Kanunun 3 üncü ve 5 inci maddelerine göre, Bakanlar Kurulu’nca 7/8/1989 tarihinde kararlaştırılmıştır.
  
      Kenan EVREN
      Cumhurbaşkanı
T.ÖZAL      
Başbakan      
A.BOZER K.İNAN G.TANER C.ÇİÇEK
Devlet Bak. ve Başbakan Yard. Devlet Bakanı Devlet Bakanı Devlet Bakanı
I.ÇELEBİ M. YAZAR İ.ÖZARSLAN S.SERT
Devlet Bakanı Devlet Bakanı  Devlet Bakanı Devlet Bakanı
E.KONUKMAN İ.AŞKIN M.O.SUNGURLU İ.S.GİRAY
Devlet Bakanı Devlet Bakanı Adalet Bakanı Milli Savunma Bakanı 
A. AKSU A.M.YILMAZ E.PAKDEMİRLİ A.AKYOL
İçişleri Bakanı Dışişleri Bakanı Maliye ve Gümrük Bakanı Milli Eğitim Bakanı
C.ALTINKAYA H.ŞIVGIN C. TUNCER
Bayındırlık ve İskan Bakanı Sağlık Bakanı Ulaştırma Bakanı 
L.KAYALAR İ.AYKUT Ş.YÜRÜR
Tarım Orman ve Köyişleri Bakanı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı  Sanayi ve Ticaret Bakanı
F. KURT N.K.ZEYBEK İ.AKÜZÜM
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Kültür Bakanı Turizm Bakanı
 
TÜRKİYE CUMHURİYETİ İLE FRANSA HÜKÜMETİ ARASINDA İMZALANAN ÖZEL MALİ PROTOKOL

            Aralarındaki geleneksel dostluk bağlarını güçlendirmek amacıyla Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Fransa Cumhuriyeti Hükümeti, Türkiye’nin ekonomik gelişmesini desteklemek için işbu protokolün tanzimini kararlaştırmıştır.

            MADDE 1
            Mali Yardımın Tutarı ve Amacı:
            Fransa Hükümeti Türkiye Hükümetine, Ankara Doğal Gaz Dağıtım Şebekesinin Ana Hatta Bağlanması projesinin gerçekleştirilmesine gerekli olan, Fransız hizmetlerini karşılamak ve Fransa’dan mal alımını finanse etmek üzere, azami onbeş milyon altıyüzbin Fransız Frangı (15.6 MF) tutarında bir mali yardım sağlamaktadır.

            MADDE 2
            Finansmanın Kompozisyonu:
            Madde 1’de belirtilmiş olan mali yardım aşağıdaki meblağlardan oluşmaktadır:

            - Azami altı milyon ikiyüzaltmışdörtbin Fransa Frangı (6.264 MF) tutarında Fransız Frangı Hazine Kredisi;

            - Azami beş milyon üç yüz otuz altı bin Fransız Frangı (5.336 MF) tutarında, Fransız Kredi Sigorta Kurumu (COFACE) tarafından garanti verilen Garantili Kredi;

            - Azami dört milyon Fransız Frangı (4 MF) tutarında, Fransa Hükümeti tarafından verilen Hibe.

            MADDE 3
            Mali Yardımlarının Kullanımı:
            Madde 1’de belirtilen projenin finansmanı, Fransız Hazine Kredisi, Garantili Kredi ve Hibenin müşterek kullanımı ile sağlanacaktır.

            Fransız Hükümetinin Hibesi ve gerektiği takdirde, Fransız Hazine Kredisi, bu protokol çerçevesinde yapılacak her sözleşmenin asgari % 10 tutarındaki peşinatlarının finansmanında kullanılacaktır.

            Hibenin muhtemel bakiyesi ile Hazine Kredisi Garantili Krediler, sözleşmelerin kalan kısımlarının finansmanında, aynı zamanda kullanılacaktır.

            MADDE 4
            Kredilerin Koşulları:
            a) Fransız Hazine Kredisinin vadesi, 10 yıl ödemesiz dönem olmak üzere 30 yıldır. Faizi % 2.25’dir. Bu kredi 40 altı aylık eşit ve birbirini izleyen taksitte geri ödenecektir. İlk taksit; krediden çekişlerin gerçekleştirileceği ilk altı aylık dönemden 126 ay sonra ödenecektir. Faizler ödenmemiş bakiye üzerinden hesaplanır. Faizler, Fransız hazine kredisinden yapılacak her bir çekiş tarihinden itibaren işlemeye başlar ve altı aylık taksitler halinde ödenir.

            Türk Hükümeti adına hareket T.C. Merkez Bankası ile Fransız Hükümeti adına hareket eden Credit National arasında yapılacak olan bir anlaşma, Fransız Hazinesinin Hibesi ile Fransız Hazine Kredisinin kullanım biçimini ve Fransız Hazine geri ödenme biçimini saptayacaktır.

            b) Garantili Kredilerin vadesi 10 yıldır. 20 altı aylık eşit ve birbirini izleyen taksitte geri ödenecektir. İlk taksit, malzemelerin tesliminden veya projenin kabulünden itibaren 6 ay sonra ödenir.

            T.C. Merkez Bankası ile Fransa Bankaları arasında yapılacak olan bir anlaşma, söz konusu Garantili Kredilerin kullanım ve geri ödeme biçimini belirleyecektir. Aynı anlaşmada, faiz hadlerinin, sözleşmelerin imza tarihde yürürlükte olan piyasa kredilerine uygulamakta olan faiz hadleri olacağı da belirtilecektir. Aynı anlaşma ayrıca; sözleşmelerin imza tarihi ile garantili kredilerin geri ödemelerini başlayacağı tarih arasındaki maksimum süreyi de belirleyecektir. Kredi Sigorta Primi, borç alanın yükümlülüğünde olacaktır.

            MADDE 5
            Hazine Kredisinin Yürürlüğe Girmesi ve Geçerlilik Süresi:
            Madde 1’de belirtilen kredilerden faydalanabilmek için ticari sözleşmelerin en geç 30 Haziran 1989 tarihine kadar imzalanması gerekir.

            Madde 2’de belirtilen Fransız Hazine Kredisi ve Hibe’den 30 Haziran 1990 tarihinden sonra herhangi bir kullanım yapılması mümkün değildir. Bu süre ihtiyaç halinde, bu protokolü imza eden tarafların ortak mutabakatı ile uzatılabilir.

            MADDE 6
            Hesap ve Ödemede Kullanılacak Para Birimi:
            Hesap ve ödemede kullanılacak para birimi Fransız Frangı

            MADDE 7
            Taşıma ve Sigorta:
            Bu protokol çerçevesinde imzalanacak olan ticari sözleşmeler, navlun ve sigorta ücretleri hariç tutulmak suretiyle finanse edilir. Bununla beraber aşağıdaki hallerde navlun ve sigorta ücretlerinin; hazine hibesi, hazine kredisi veya garantili kredilerin kullanılması suretiyle finanse edilmesi mümkündür:

            - Navlun, bir Fransız Armatörün Konşimentosuna dayanılarak ödenir ayrıca bunun Fransız ticaret filosu tarafından gerçekleştirilen Fransız menşeli bir hizmet olduğu belgelenirse,

            - Sigortalar Fransız piyasasının muteber firmalarından birine yaptırılırsa.

            MADDE 8
            Tahsis Yöntemi:
            Madde 1’de belirtilen projenin gerçekleştirilmesine matuf olarak imzalanacak olan ticari sözleşmelere bu protokolden yapılacak olan kesin tahsisler, T.C. Merkez Bankası ile Fransız Makamlarınca verilen yetki ile hareket edecek olan Fransa’nın Ankara Büyükelçiliği Ekonomi ve ticaret Müşavirliği arasında teati edilecek mektuplarla gerçekleştirilecektir.

            MADDE 9
            Vergi Muafiyeti:
            Bu protokolle sağlanan krediye ait faiz ve anapara ödemeleri, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti tarafından her türlü vergiden muaf tutulacaktır.

            MADDE 10
            Projelerin Değerlendirilmesi.
            Fransız hükümeti, uluslararası yükümlülüklerine uygun olarak bu protokolün konusu teşkil eden projenin, Türkiye’nin kalkınmasına olan etkisi açısından bir değerlendirmesini yaptırma hakkına sahip olacaktır. Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti, Fransa Hükümeti tarafından bu amaçla gönderilecek olan değerlendirme heyetine kabulü ve ona gerekli bilgileri vermeyi taahhüt eder.

            MADDE 11
            Yürürlüğe Giriş:
            Bu protokol, her iki hükümetin gerekli formalitelerin yerine getirildiğini karşılıklı olarak bildirmeleriyle yürürlüğe girer.

            Buna dayanarak iki Hükümetin bu iş için yetkilendirilen temsilcileri bu protokolü imzalamışlar ve mühürlerini basmışlardır.

 
Paris, 17 Mayıs 1989
(Fransızca dilinde iki orijinal metin olarak)

            TÜRKİYE                                                 FRANSA
            CUMHURİYETİ                                       CUMHURİYETİ 
            HÜKÜMETİ ADINA                                HÜKÜMET ADINA
 

Not: Fransızca metni 16 Eylül 1989 gün ve 20284 sayılı Resmi Gazete’dedir.