Milletlerarası Sözleşmeler  
Resmi Gazete: 26.11.1989 Sayı : 20544 (Aslı) Düstur Tertip:5 Cilt: 29-1 Sahife:1071
      
Milletlerarası Sözleşme
 
Karar Sayısı: 89/14413
Karar Tarihi : 21/07/1989  
      
            7/9/1981 tarihinde imzalanan ve 18/5/1989 tarihli ve 3559 sayılı Kanun ile onaylanması uygun bulunan ekli “Ana Maddeler İçin Ortak Fon Kurulmasına Dair Anlaşma”nın onaylanması; Dışişleri Bakanlığı’nın 3/7/1989 tarihli ve EİUE/II/3320 sayılı yazısı üzerine, 31/5/1963 tarihli ve 244 sayılı Kanunun 3 üncü maddesine göre, Bakalar Kurulu’nca 21/7/1989 tarihinde kararlaştırılmıştır.
  
      Kenan EVREN
      Cumhurbaşkanı
T.ÖZAL      
Başbakan      
A.BOZER K.İNAN G.TANER C.ÇİÇEK
Devlet Bak. ve Başbakan Yard. Devlet Bakanı Devlet Bakanı Devlet Bakanı
I.ÇELEBİ C.ÇİÇEK İ.ÖZARSLAN S.SERT
Devlet Bakanı Devlet Bakanı V. Devlet Bakanı Devlet Bakanı
E.KONUKMAN İ.AŞKIN M.O.SUNGURLU İ.S.GİRAY
Devlet Bakanı Devlet Bakanı Adalet Bakanı Milli Savunma Bakanı 
A. AKSU A.M.YILMAZ E.PAKDEMİRLİ A.AKYOL
İçişleri Bakanı Dışişleri Bakanı Maliye ve Gümrük Bakanı Milli Eğitim Bakanı
C.ALTINKAYA H.ŞIVGIN G. TANER
Bayındırlık ve İskan Bakanı Sağlık Bakanı Ulaştırma Bakanı V.
L.KAYALAR İ.AYKUT Ş.YÜRÜR
Tarım Orman ve Köyişleri Bakanı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı  Sanayi ve Ticaret Bakanı
F. KURT N.K.ZEYBEK İ.AKÜZÜM
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Kültür Bakanı Turizm Bakanı
 
 
ANA MADDELER İÇİN ORTAK FON KURULMASINA DAİR ANLAŞMA

            GİRİŞ
            Bütün Devletler, özellikle kalkınmış ve kalkınmakta olan ülkeler arasında, hakkaniyet ve egemenlik eşitlik ilkelerine bağlı olarak ekonomik işbirliği ve anlaşmayı geliştirmeye ve böylece Yeni Uluslararası Ekonomik Düzenini kurulmasına katkıda bulunmaya kararı olan,

            Özellikle Kalkınmakta olan ülkelerde olmak üzere ekonomik ve sosyal gelişmeyi sağlamak amacıyla bir Yeni Uluslararası Ekonomik Düzenin kurulması için önde gelen koşullardan biri olan ana maddeler alanında daha ileri uluslararası işbirliğinin gerekliliğini kabul eden,

            Kalkınmakta olan ülkeleri yakından ilgilendiren ana maddelerin uluslararası ticaretindeki piyasa yapılarının geliştirilebilmesi için dünya çapında bir hareketin başlatılması arzusunda olan,

            Birleşmiş Milletler Ticaret ve Kalkınma Konferansı’nın (bundan böyle ICA olarak anılacaktır) bir ana madde konusunda uluslararası işbirliğini geliştirmek amacıyla yapılmış ve taraf olanlar arasında sözkonusu ana madde üzerindeki dünya ticaretinin büyük bölümünü kapsayan üretici ve tüketicilerin de bulunduğu herhangi bir hükümetlerarası anlaşma veya düzenleme anlamını taşır.

            3. “Uluslararası Ana Madde Örgütü” (bundan böyle ICO olarak alınacaktır) bir ICA tarafından, ICA’nın hükümlerinin uygulanması amacıyla kurulmuş örgüt anlamını taşır.

            4. “Ortak ICO” 7 nci madde uyarınca Fon ile ortaklığa girmiş bir ICO anlamını taşır.

            5. “Ortaklık Anlaşması2 7 nci maddesi uyarınca bir ICO ile For arasında yapılan anlaşma anlamını taşır.

            6. “Azami Mali Gereklilikler”^ (bundan böyle MFR olarak anılacaktır) bir Ortak ICO’nun 17 nci maddenin 8 nci fıkrası uyarınca Fondan çekebileceği ve istikraz edebileceği azami para miktarı anlamını taşır.

            7. “Uluslararası Ana Made Kuruluşu” (bundan böyle ICB olarak anılacaktır) 7 nci maddenin 9 uncu fıkrası uyarınca oluşturulmuş bir kuruluş anlamını taşır.

            8. “Hesap Birimi” 8 nci madenin 1 nci fıkrası uyarınca tanımlanmış olan, Fonun hesap birimi anlamını taşır.

            9. “Kullanılabilir Paralar”, (a) Batı Alman Markı, Fransız Frangı, Japon Yeni, İngiliz sterlini, Birleşik Amerika Doları ve yetkili bir uluslararası para kuruluşu tarafından çeşitli zamanlarda, uluslararası alım-satımlarda ödeme yapmak amacıyla yaygın olarak kullanıldığı ve belli başlı döviz borsalarında yaygın olarak değiştirildiği kabul edilen başka paralar ve (b) yönetim Kurulunun Yeterli Çoğunluğu tarafından seçilen, kolaylıkla bulunabilen ve uygulamada kullanılabilen herhangi bir geçer para anlamını taşır. Yönetim Kurulunun Yeterli Çoğunluğu, böyle bir seçim yapmadan önce Fonun parasını bu biçimde kullanmayı önerdiği ülkenin onayını alır. Guvernörler Konseyi yukarıdaki (a) kapsamına giren yeterli bir uluslararası ve yukarıdaki (b)’ye uygun olarak geçer paralar belirlenmesi için uygulanacak tüzük ve yönetmelikleri Yeterli Çoğunlukla kabul eder.

            10. “Doğrudan Verilen Sermaye” 9 uncu maddenin 1 (a) ve 4 ncü fıkralarında belirtilen sermaye anlamını taşır.

            11. “Ödenmiş Hisseler” 9 ncu maddenin 2 (a) fıkrasında ve 10 ucu maddenin 2 nci fıkrasında tanımlanan Doğrudan Verilen Sermaye Hisseleri anlamını taşır.

            12. “Ödenebilir Hisseler” 9 ncu maddenin 2 (b) fıkrası ve 10 ncu maddenin 2 (b) fıkrasında belirtilen Doğrudan Verilen Sermayenin Hisseleri anlamını taşır.

            13. “Garanti Sermayesi” 147 ncü maddenin 4 ncü fıkrası uyarınca bir Ortak ICO’ya katılan Fon Üyeleri tarafından Fona sağlanan sermaye anlamını taşır.

            14. “Garantiler” bir Ortak ICO’ya katılan ancak Fon üyesi olmayanlar tarafından ve 14 ncü maddenin 5 nci fıkrası uyarınca Fona sağlanan garantiler anlamını taşır.

            15. “Stok Teminatı” ana madde stoklarının sahipliğini kanıtlayan stok teminatları, antrepo makbuzları veya başka sahiplik belgeleri anlamını taşır.

            16. “Toplam oy gücü”, Fonun tüm üyelerinin elinde bulunan oyların toplamı anlamını taşır.

            17. “Basit Çoğunluk2, kullanılan oyların yarısından fazlası anlamını taşır.

            18. “Yeterli Çoğunluk” kullanılan oyların en az üçte ikisi anlamını taşır.

            19. “Üstün Çoğunluk” kullanılan oyların en az dörtte üçü anlamını taşır.

            20. “Kullanılan oylar” olumlu ve olumsuz oylar anlamını taşır.

            BÖLÜM II. Amaçlar ve Görevler
            Madde 2.
            AMAÇLAR
            Fonun amaçları aşağıdakiler olacaktır:
            (a) UNCTAD’ın 93 (VI) sayılı kararında belirtilen biçimiyle, Ana Maddeler Birleşik Programının kabul edilmiş amaçlarına ulaşılmasında ana araç olarak görev yapmak;

            (b) Özellikle kalkınmakta olan ülkelerin yakından ilgili olduğu ana maddeler konusunda ICA’ların sonuçlandırılması ve faaliyete geçmesini kolaylaştırmak.

            Madde 3.
            GÖREVLER
            Bu amaçların gerçekleştirilmesi için Fon aşağıdaki görevleri yerine getirecektir:

            (a) Bundan böyle kurulacak olan Birinci Hesap yoluyla, hepsi ICA’lar çerçevesinde olmak üzere, uluslararası tanzim stoklarının ve uluslararası biçimde koordine edilecek ulusal stokların finansmanına katkıda bulunmak;

            (b) Bundan böyle sağlanacak olan ve stoklama dışında kalan ana maddeler alanındaki önlemler İkinci Hesap yoluyla finanse etmek;

            (c)  Ana maddeler alanında stoklama dışındaki önlemleri ve bunların finansmanını gözönünde tutarak bir ana madde odağı sağlamak amacıyla, İkinci Hesap yoluyla koordinasyon ve danışmayı geliştirmek.

            BÖLÜM III. Üyelik
            Madde 4.
            ÜYELİK ŞARTLARI
            Fon üyeliği aşağıdakilere açık olacaktır:

            (a) Birleşmiş Milletler ya da Birleşmiş Milletlerin herhangi bir uzmanlık kuruluşuna ya da Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı’na üye olan tüm Devletler; ve

            (b) Bölgesel ekonomik entegrasyona bağlı ve Fonun faaliyet alanlarında söz sahibi olan tüm hükümetlerarası örgütler. Bu tür hükümetlerarası örgütler Fona karşı herhangi bir mali yükümlülük taşımayacaklar ve oy sahibi olmayacaklardır.

            Madde 5.
            ÜYELER
            Fonun Üyeleri (bundan böyle Üyeler olarak anılacaklardır) şunlar olacaklardır.

            (a) 54 ncü madde uyarınca bu Anlaşmayı onaylamış, kabul veya tasdik etmiş olan Devletler;

            (b) 56 ncı madde uyarınca bu Anlaşmaya katılmış olan Devletler;

            (c) 4 (b) maddesinde atıf yapılan ve 54 ncü madde uyarınca bu Anlaşmayı onaylamış, kabul veya tasdik etmiş hükümetlerarası örgütler;

            (d) 4 (b) maddesinde atıf yapılan ve 56 ncı madde uyarınca bu Anlaşmaya katılmış olan hükümetlararası örgütler.

            Madde 6.
            YÜKÜMLÜLÜK SINIRLAMASI
            Hiçbir Üye, yalnızca üyeliği nedeniyle, Fona karşı eylem veya yükümlülük sorumluluğu alına germeyecektir.

            BÖLÜM IV, ICO ve ICB’lerin Fon ile İlişkileri
            Madde 7.
            ICO VE ICB’LERİN FONLA İLİŞKİLERİ
            1. Fonun Birinci Hesap imkanları yalnızca, uluslararası tanzim stokları ya da uluslararası biçimde koordine edilen ulusal stoklara olanak sağlayan ve Ortaklık Anlaşmasını ikmal etmiş bulunan ICA’ların hükümlerini uygulamak amacıyla kurulmuş olan ICO lar tarafından kullanılabilir. Ortak Anlaşması, bu Anlaşmanın koşullarına ve yine bu koşullara uygun olarak Guvernörler Konseyi tarafından benimsenecek tüzük ve yönetmeliklere uyacaktır.

            2. Uluslararası tanzim stoklarına olanak sağlayan bir ICA’nın hükümetlerinin uygulanması için kurulmuş olan bir ICO, Birinci Hesap amaçları ile Fon ile ortaklığa girebilir, ancak bunun için ICA’nın, katılan üretici ve tüketicilerin ortak tanzim stoklarını finanse etmeleri ilkesine uyması ve bu ilkelere göre ciro edilmiş olması zorunludur. Bu Anlaşmanın kapsamı içinde, vergi yoluyla finanse edilen ICA’lar Fon ile ortaklığa kabul edilebilir niteliktedirler.

            3. Öneriler bir Ortaklık Anlaşması, İşletme direktörü tarafından Yönetim Kuruluna sunulur ve Kurulun tavsiyesiyle, Yeterli Çoğunluk tarafından onaylanmak üzere Guvernörler Konseyine gönderilir.

            4. Fon ile bir Ortak ICO arasındaki Ortaklık Anlaşmasının hükümlerinin uygulanmasında her iki kuruluş da bir diğerinin özerkliğini gözetecektir. Fon ile Ortak ICO’nun karşılıklı hakları ve yükümlülükleri, bu Anlaşmanın ilgili hükümleriyle uygunluk içinde Ortaklık Anlaşmasında belirtilecektir.

            5. Ortak bir ICO, İkinci Hesap’tan finansman sağlayabilme nitelikleri konusunda herhangi bir önyargı etkisi olmadan, Birinci Hesap yoluyla Fondan istikraz yapma hakkına sahip olacaktır. Ancak bunun için Ortak ICO ve katılanlarının Fona karşı olan yükümlülüklerini yerine getirmiş ve getiriyor olmaları gereklidir.

            6. Bir Ortaklık anlaşması, yenilenmesinden önce Fon ile Ortak ICO arasındaki hesabın kapatılmış olmasını sağlayacak hükümleri içerecektir.

            7. Eğer Ortaklık Anlaşmasında uygun hüküm varsa ve eğer aynı ana madde ile ilgili bir önceki Ortak ICO’nun rızası alınmışsa, bir Ortak ICO kendinden önceki ICO’nun hakları ve yükümlülüklerini devralabilir.

            8. Fon ana madde piyasalara doğrudan müdahalede bulunmayacaktır. Bununla beraber Fon, yalnızca 17 nci maddenin 15 ila 17 nci fıkraları uyarınca ana madde stoklarını elden çıkarabilir.

            9. İkinci Hesap ile ilgili olarak, Yönetim Kurulu zaman zaman uygun ana madde kuruluşlarını ICB olarak niteleyebilir. Bunlar Ortak olan ya da olmayan ICO’lar olabilir. Ancak bu biçimde nitelenecek kuruluşların Liste C’de gösterilen kriterlere uygun olmaları gerekir.

            BÖLÜM V. Sermaye ve Diğer Kaynaklar
            Madde 8.
            HESAP BİRİMİ VE GEÇER PARALAR
            1. Fonun Hesap Birimi Liste F‘de tanımlandığı gibidir.

            2. Fon, Mali işlemlerini Kullanılabilir Paralar ile yapacak ve elinde bu paralardan bulunduracaktır. 16 ncı maddesinin 5 (b) fıkrasında belirtilen haller dışında hiçbir Üye, Fonun aşağıdaki durumlardan doğan Kullanılabilir Paraları tutmak, kullanma veya değiştirme işlemlerini bir kısıtlama getiremez:

            (a) Doğrudan Verilen Sermaye Hisseleri iştiraklerinin ödenmesi;

            (b) ICO’ların Fon ile ortaklığından doğan, Garanti Sermayesi, Garanti Sermayesi yerine nakit, Garanti veya nakit mevduatların ödemeleri;

            (c) Gönüllü katkıların ödenmesi,

            (d) İstikraz;

            (e) 17 nci maddenin 15 ila 17 nci fıkraları uyarınca feragat edilmiş stokların elden çıkarılması,

            (f) Ana para, gelir, faiz vey bu fıkrada atıf yapılan paraların herhangi birinden verilen borçlar ve yapılan yatırımlarla ilgili her türlü başka ücretlerin hesap üzerinden ödenmesi.

            3. Kullanılabilir Paraların Hesap Birimi olarak değerlendirilme yöntemi, yürürlükteki uluslararası para uygulamaları uyarınca Yönetim Kurulu tarafından saptanır.

            Madde 9.
            SERMAYE KAYNAKLARI
            1. Founun sermayesi aşağıda belirtilen kaynaklardan oluşur:

            (a) Fon tarafından çıkartılacak ve 47.000 Hisseye bölünecek olan herbiri 7.566.471,45 Hesap Birimi ve toplam 355.624.158 değerinde olan doğrudan Verilmiş Sermaye ; ve

            (b) 14 ncü maddenin 4 ncü fıkrası uyarınca Fona doğrudan sağlanan Garanti Sermayesi.

            2. Fon tarafından çıkarılacak Hisseler aşağıdaki biçimde bölünecektir:

            (a) 37.000 Ödenmiş Hisse; ve

            (b) 10.000 Ödenebilir Hisse

            3. Doğrudan Verilen Sermaye Hisseleri 10 ncu madde hükümlerine uygun olarak yalnızca Üyelerin iştirakine açık olacaktır.

            4. Doğrudan Verilen Sermaye Hisseleri.

            (a) Gerektiğinde, herhangi bir Devletin 56 ncı madde uyarınca katılması üzerine Guvernörler Konseyi tarafından arttırılabilir.

            (b) 12 nci madde uyarınca Guvernörler Konseyi tarafından arttırabilir;

            (c) 17 nci maddenin 14 ncü fıkrası uyarınca, gerek duyulan miktara yükseltilebilecektir.

            5. Guvernörler Konseyinin 12 nci maddenin 3 ncü fıkrası uyarınca iştiraksiz Doğrudan Verilen Sermaye Hisselerini iştiraka açması halinde veya bu maddenin 4 (b) veya 4 (c) fıkraları uyarınca Doğrudan Verilen Sermaye Hisselerini arttırması halinde, her Üye bu Hisselere iştirak etmeye hak kazanacak ancak buna zorunlu olmayacaktır.

            Madde 10.
            HİSSELERE İŞTİRAK
            1. Madde 5 (a) da belirtilen her Üye, Liste A’da gösterildiği gibi, aşağıdaki hisseler iştirak edecektir:

            (a) 100 Ödemiş Hisse ve

            (b) Bunun üstünde Ödenmemiş ve Ödenebilir Hisseler.

            2. Madde 5 (b) de belirtilen her üye aşağıdaki hisselere iştarak edecektir:

            (a) 100 Ödenmiş Hisse; ve

            (b) Liste A’daki hisse tahsisine uygun biçimde ve 56. madde uyarınca kabul edilmiş koşullar uyarınca Guvernörler Konseyince Yeterli Çoğunluk tarafından kararlaştırılacak herhangi miktarda Ödenmiş ve Ödenebilir Hisseler.

            3. Her Üye bu maddenin 1 (a) fıkrasına uygun iştiraklarının bir bölümünü, İkinci Hesaba toplam tahsis amacıyla, gönüllü olarak ve 52.965.300 Hesap Biriminden az olmamak koşuluyla İkinci Hesaba ayırabilir.

            4. Doğrudan Verilen Sermaye Hisseleri Üyelerce hiçbir şekilde rehin vya ipotek edilemez ve yalnızca Fona transfer edilebilir.

            Madde 11.
            HİSSELERİN ÖDENMESİ
            1. Her üye tarafından iştirak edilen Doğrudan Verilen Sermaye Hisselerinin Ödemeleri aşağıdaki biçimde yapılır:

            (a) Ödeme tarihi itibariyle, Hesap Birimiyle Kullanılabilir Para arasındaki değişim kuruna göre, herhangi bir Kullanılabilir Para olarak ; veya

            (b) Üyelerin onay, kabul veya tasdik belgesinin tevdii tarihinde seçeceği bir Kullanılabilir Para olarak ve sözkonusu Kullanılabilir Para ile hesap Birimi arasında bu Anlaşmanın tarihinde geçerli olan değişim kurundan hesaplanarak Guvernörler Konseyi yeni Kullanılabilir Para belirlenmesi ya da kullanılabilir Paraların 4 ncü maddeki 9 ncu tanım uyarınca Kullanılabilir. Para listesinden çıkarılması hallerinde, iştirakların Kullanılabilir Para olarak ödenme yöntemlerini belirleyen tüzük ve yönetmelikler kabul edecektir.

            Her Üye, onay, kabul veya tasdik belgesini tevdi ettiği tarihte, yukarıdaki yöntemlerden birini seçecek ve bu tür ödemelerde bu yöntem kullanılacaktır.

            2. 12 nci maddenin 2 nci fıkrası uyarınca yaptığı her gözden geçirmede Guvernörler Konseyi, bu madenin 1 nci fıkrasında belirtilen ödeme yönteminin işlemini, kambiyo kurları oynamaları ışığında değerlendirecek ve uluslararası borç veren kuruluşların uygulamalarındaki gelişmeleri dikkate alarak, gerekiyorsa, ileride 12 nci maddenin 3 ncü fıkrası uyarınca çıkarılacak Doğrudan Verilen Sermaye Hisselerine yapılacak iştiraklarda uygulanacak yöntem üzerinde Üstün Çoğunluk eliyle değişiklikler yapmaya karar verecektir.

            3. Madde 5 (a) da belirtilen her Üye:

            (a) Bu Anlaşmanın yürürlüğe giriş tarihinden sonra 60 gün içinde ya da Üyenin onay, kabul veya tasdik belgesini tevdi tarihinden sonra 30 gün içinde, hangi tarih daha geç ise, Ödenmiş Hisselere toplam iştirakinin yüzde 30’unu ödeyecektir.

            (b) Yukarıdaki (a) bendinde belirtilen ödemeden bir yıl sonra Ödenmiş Hisselere iştiraki toplamının yüzde 20’sini ödeyecek ve Fona dönülmez, ciro edilmez, faiz getirmez bono olarak Ödenmiş Hisselere toplam iştirakinin yüzde 10’unu yatıracaktır. Bu bonolar Yönetim Kurulunun karar verdiği tarihte ve biçimde paraya tahvil edilecektir.

            (c) Yukarıdaki (a) bendinde belirtilen ödemeyen iki yıl sonra Fona, dönülmez, ciro edilmez, faiz getirmez bono olarak; Ödenmiş Hisselere iştirakinin toplam tutarının yüzde 40’ını yatıracaktır. Bu bonolar Yönetim Kurulunda Yeterli Çoğunluk tarafından fonun işletme gereksinimleri gözönünde tutularak, uygun görülen zamanda ve uy2gun gjrülen biçimde paraya tahvil edilecektir. Ancak İkinci Hesaba ayrılan Hisseler ile ilgili bonolar, Yönetim Kurulunca uygun görülen biçimde ve zamanda paraya tahvil edilecektir.

            4.  Her Üye tarafından Ödenebilir Hisselere iştirak edilen miktar için Fon tarafından yalnızca 17 nci maddenin 12 nci fıkrasında belirtilen biçimde ödeme tabeli yapılabilir.

            5. Doğrudan Verilen Sermaye Hisseleri üzerinde yapılacak ödeme talepler bütün Üyelere prorata olarak bu maddenin 3 (c) fıkrasında belirtilen durumlar hariç olmak üzere, ödeme yapılan Hisselerin hangi sınıf ya da sınıflardan olduğu gözönünde tutularak yapılacaktır.

            6. En az gelişmiş ülkelerce yapılacak Doğrudan Verilen Sermaye Hisseleri İştiraklarının ödemeleri için özel düzenlemeler, Liste B de gösterildiği gbi olacaktır.

            7. Doğrudan Verilen Sermaye Hisselerinin iştirakları, uygun olduğunda, sözkonusu Üyelerin ilgili kuruluşlarınca ödenebilir.

            Madde 12.
            DOĞRUDAN VERİLEN SERMAYE HİSSELERİ İŞTİRAKLARININ YETERLİLİĞİ
            1. Bu Anlaşmanın yürürlüğe girmeden 18 ay sonra, Doğrudan Verilen Sermaye Hisselerine iştirakların, 9. maddenin 1 (a) fıkrasında belirtilen miktara ulaşmamış olması halinde, iştirakların yeterliliği, bu tarihten itibaren mümkün olan en kısa süre içinde Guvernörler Konseyi tarafından incelenir.

            2. Guvernörler Konseyi aynı zamanda, uygun görüldüğü aralıklara, Birinci Hesap için açık olan Doğrudan Verilmiş Sermayenin yeterliliğini de gözden geçirecektir. Bu tür gözden geçirmelerin ilki, bu Anlaşmanın yürürlüğe girişinden sonra geçen üç yılın sonundan daha geçe bırakılamaz.

            3. Bu maddenin 1 nci veya 2 nci fıkrası uyarınca yapılan herhangi bir gözden geçirmenin sonunda Guvernörler Konseyi, iştirak edilmemiş hisseleri iştiraka açmaya veya yeniden Doğrudan Verilen Sermaye Hisseleri çıkarmaya, yapacağı bir değerlendirmenin esasına dayalı olarak karar verilebilir.

            4. Bu madde kapsamına giren Guvernörler Konseyi kararları Üstün Çoğunlukça alınır.

            Madde 13.
            GÖNÜLLÜ KATKILAR
            1. Fon, Üyelerden veya başka kaynaklardan gönüllü katkılar kabul edebilir. Bu tür katkılar Kullanılabilir Paralarla ödenecektir.

            2. İkinci Hesapta kullanılacak başlangıçtaki gönüllü katkıların hedefi, 10 ncu maddenin 3 ncü fıkrası uyarınca yapılan tahsisin yanı sıra, 211.861.200 Hesap Birimi olacaktır.

            3. (a) Guvernörler Konseyi bu Anlaşmanın yürürlüğe girmesinden sonraki üç yılın bitiminden geç olmamak üzere İkinci Hesabın kaynaklarının yeterliliğini gözden geçirecektir. İkinci Hesap faaliyetlerinin ışığı altında, Guvernörler Konseyi kendi kararlaştıracağı başka zamanlarda da bu tür gözden geçirme yapabilir.

            (b) Bu tür gözden geçirmelerin ışığı altında Guvernörler Konseyi, İkinci Hesabın kaynaklarını tekrar doldurmaya ve bunun için gerekli düzenlemeleri yapmaya kar verebilir. Bu tür tekrar doldurmalar Üyeler açısından isteğe bağlı ve bu Anlaşma uygun olacaktır.

            4. Gönüllü katkılarda, Fonun bunları ne biçimde kullanacağı yolunda bir kısıtlama getirilemez. Ancak katkıyı yapan, Birinci veya İkinci Hesaptan hangisinde kullanılacağını belirtebilir.

            Madde 14.
            ICO’LARIN FON İLE ORTAKLIĞINDAN DOĞAR KAYNAKLAR
            A. Nakit Mevduatlar

            1. Bir ICO’nun Fon ile ortaklığa girmesi üzerine, Ortak ICO, bu maddenin 2 nci fıkrasında belirtilen haller hariç olmak üzere, nakit kullanılabilir Para olarak ve sözkonusu ICO’nun hesabı adına, MFR’sinin üçte birini Fona yatıracaktır. Bu mevduat, Fon ile Ortak ICO arasında varılacak anlaşmaya göre toplam ya da taksitler halinde yatırılabilir. Fon ile Ortak ICO arasında bu konuda varılacak anlaşmada, Fonun likidite durumu, Ortak ICO’ların nakit mevduatlarının kolay elde edilebilirliğinden doğacak mali yararın azamiye çıkarılması gereği nakiti bulabilme yeteneği gibi faktörler dikkate alınacaktır.

            2. Fon ile ortaklığa girdiği tarihte elinde stok bulunduran bir Ortak ICO, bu maddenin 1 nci fıkrası uyarınca doğan mevduat yükümlülüğünün tamamını veya bir bölümünü, eşit değerde Fon stok teminatını rehin göstererek ya da emanete aldırmakla karşılayabilir.

            3. Bir Ortak ICO, bu maddenin 1 inci fıkrasında belirtilen mevduatlara ek olarak, dilediği kadar nakit fazlasını da karşılıklı kabul edilen koşullarla Fona yatırabilir.

            B. Garanti Sermayesi ve Garantiler

            4. Bir ICO’nun Fon ile ortaklığa girmesi üzerine, sözkonusu Ortak ICO’ya katılan Üyeler, doğrudan doğruya Fona olmak üzere ve Ortak ICO’nun karar vereceği ve Fonca tatmin edici bulunacak bir esasa göre, Garanti Sermayesi sağlayacaklardır. Garanti ve nakitlerin toplamı, sözkonusu Ortak ICO’nun MFR’sinin üçte ikisine eşit olacaktır. Bu maddenin 7 nci fıkrasındaki durumlar bunun dışında kalır. Uygun olduğu hallerde Garanti sermayesi, sözkonusu üyelerin ilgili kuruluşlar tarafından Fonu tatmin edecek bir esasa göre, sğalanabilir.

            5. Bir Ortak ICO’ya katılanların Üye olmamaları halinde, sözkonusu Ortak ICO bu maddenin 1 nci fıkrasında belirtilen nakile ek olarak, katılanların, Üye olsalardı sağlamak zorunda kalacakları Garanti Sermayesi miktarında nakiti Fona yatıracaktır. Ancak Guvernörler Konseyi, Üstün Çoğunluk eliyle, sözkonusu ortak ICO’ya, kendisine katılan Üyeler tarafından aynı miktarda ilave Garanti Sermayesi sağlanması için gerekli düzenlemeleri yapmasına ya da sözkonusu ICO’ya katılan ancak Üye olmayanlar tarafından aynı miktarda Garanti sağlanması için gerekli düzenlemelerin yapılmasına izin verebilir. Bu tür Garantiler, Garanti Sermayesininkine benzer mali yükümlülükler taşıyacak ve Fonu tatmin edici bir biçimde olacaktır.

            6. Garanti Sermayesi ve Garantiler, 17 nci maddenin 13 ila 17 nci fıkralarına uygun olarak Fon tarafından yapılacak ödeme talebine açık olacaktır. Bu tür Garanti Sermayesi ve Garantilerin ödenmesi, Kullanılabilir Paralarla yapılacaktır.

            7. Bir Ortak ICO’nun mevduat yükümlülüklerini, bu maddenin 1 nci fıkrası uyarınca taksitler halinde yerine getiriyor olması durumunda, bu Ortak ICO ve katılanları, her taksidin ödenmesi üzerine, gereken biçimde ve bu maddenin 5 nci fıkrası uyarınca Garanti Sermayesi, nakit ya da Garantiler sağlayacaklardır. Bunların toplamı sözkonusu taksidin miktarının iki katına eşit olacaktır.

            C. Stok Teminatları

            8. Bir Ortak ICO, Fona karşı yükümlülük ödemelerinin teminatı olarak bu maddenin 1 inci fıkrası uyarınca yatırılmış nakit mevduatlarından yapılan çekmelerin geliriyle satın alınmış tüm ana maddelerine ait Stok Teminatlarını Fona rehin edecek veya Fon adına emanate aldıracaktır. Fon, yalnızca 17 nci maddenin 15 ila 17 nci fıkraları uyarınca stokları elden çıkarabilir. Bu tür Stok Teminatlarıyla belgelenmiş ana maddelerin satışı üzerine Ortak ICO, bu satışların gelirlerini ilk olarak Fon tarafından sözkonusu Ortak ICO’ya verilmiş borçların bakiyesini ödemek için, daha sonra da Ortak ICO’nun bu maddenin 1 nci fıkrası uyarınca doğan nakit mevduat yükümlülüğünü karşılamakta kullanacaktır.

            9. Fona rehin edilmiş ya da Fon adına emanete aldırılmış bütün Stok Teminatlarının değerleri, bu maddenin 2 nci fıkrası amaçları için, Guvernörler Konseyinin benimseyeceği tüzük ve yönetmeliklerde belirtilen esasa göre saptanır.

            Madde 15.
            İSTİKRAZ
            Fon, Madde 16 fıkra 5 (a) uyarınca yapabilir, ancak Fonun Birinci Hesap faaliyetleri için yaptığı ödenmemiş istikrazın toplamı, hiçbir zaman aşağıda gösterilenlerin toplamını oluşturan miktarı geçemez:

            (a) Ödenebilir Hisselerin ödeme talebine uğramamış bölümü:

            (b) 14 ncü maddenin 4 ila 7 nci fıkralarına uygun Ortak ICO’lara katılanların ödeme talebine uğramamış Garanti Sermayeleri ve Garantileri; ve

            (c) 16 ncı maddenin 4 ncü fıkrası uyarınca oluşturulmuş Özel Rezerv.

            BÖLÜM VI. İşlimler
            Madde 16.
            GENEL HÜKÜMLER
            A. Kaynakların Kullanılması
            1. Fonun kaynakları ve imkanları yalnızca kendi amaçlarının gerçekleştirilmesi ve görevlerinin yerine getirilmesi için kullanılacatır.

            B. İki Hesap

            2. Fon, kaynklarını iki ayrı hesap olarak tesis edecek ve sürdürecektir: 17 nici maddenin 1 nci fıkrasında belirtilen kaynaklardan oluşan ve ana madde stoklamasının finansmanına katkıda bulunacak olan bir Birinci Hesap ve 18 nci maddenin 1 nci fıkrasında belirtilen kaynaklara sahip olup, ana maddeler arasında, stoklama dışındaki önlemleri, Fonun temel bütünlüğünü tehlikeye atmadan finanse edecek olan bir İkinci Hesap, Hesaplardaki bu ayırım, FOnun mali hesap hülasalarında da gözetilecektir.

            3. Her hesabın kaynakları, öteki hesabın kaynaklarından tamamen ayrı olarak tutulacak, kullanılacak, bağlanacak, yatırılacak veya başka biçimlerde işleme tabi tutulacaktır. Bir hesabın kaynaklarına öteki hesabın işlemleri ya da faaliyetlerinden doğan zararlar işlenmeyecek, ya da borçlarının ödenmesinde kullanılmayacaktır.

            C. Özel Rezerv
            4. Guvernörler Konseyi, Birinci Hesabın, yönetim giderleri çıkardıktan sonrak kalan kazançlarından, Birinci Hesaba tanınan Doğrudan Verilen Sermayenin yüzde 10’uncu aşmamak kaydıyla ve 17 nci maddenin 12 nci fıkrasındaki hükümlere göre,  Birinci Hesap istikrazlarından doğacak kayıpların karşılanması amacıyla bir Özel Reverv oluşturacaktır. Bu maddenin 2 nci ve 3 ncü fıkralarındaki hükümlere rağmen GUvernörler Konseyi, Üstün Çoğunlukla Özel Rezerve ayrılmayan her türlü net kazançların nasıl kullanılacağına karar verir.

            D. Genel Yetkiler
            5. Bu Anlaşma içinde belirtilen tüm yetkilere ek olarak Fon, işlemleriyle ilgili olarak ve bu Anlaşmanın koşullarına ve genel işletme ilkelerine tabi ve uygun olmak kaydıyla aşağıdaki yetkileri kullanabilir:

            (a) Üyelerden, uluslararası finansmanı kuruluşlarından ve Birinci Hesap işlemleri için, Sermaye piyasalarından, işlemin yapıldığı ülkenin yasalarına uygunluk içinde istikraz yapmak. Bunun için Fonun, istikrazın yapıldığı ülkenin ve istikrazın yapıldığı para hangi ülkeye aitse o ülkenin onayını almış olması gereklidir.

            (b) Kendi işlemleri için gerekli olmadığı zamanlarda, yine Fon tarafından seçilecek mali araçlara para yatırmak. Bu yatırım, topraklarında yapıldığı ülkenin yasalarına göre olur.

            (c) Kendi amaçları ve görevlerini gerçekleştirmek ve bu anlaşmanın hükümlerini uygulamak için gerekli olan başka yetkileri kullanmak.

            E. Genel işletme İlkeleri
            6. Fon, çalışmalarını bu Anlaşmanın hükümleri ve Guvernörler Konseyinin 20 nci maddenin 6 ncı paragrafı uyarınca benimseyeceği başka tüzük ve yönetmeliklere göre yürütecektir.

            7. Fon, kendisi tarafından verilen ve kendisinin katıldığı herhangi bir borç veya bağışın verilme amacı için kullanılmasını güvence altına alacak düzenlemeleri yapar.

            8. Fon tarafından çıkarılacak her türlü teminatın yüzünde, teminatta tersine açık hüküm yoksa, hiçbir Üyenin bu teminatın yükümlülüğü altında olmadığı yolunda göze çarpar bir ibare bulunacaktır.

            9. Fon yatırımlarında uygun ölçüde bir çeşitlilik sağlamayı amaçlayacaktır.

            10. Guvernörler Konseyi, Fonun kaynaklarından mal ve hizmet sağlanması amacıyla uygun tüzük ve yönetmelikler benimseyecektir. Bu tür tüzük ve yönetmelikler, genel kural olarak, Üyelerin topraklarındaki mal ve hizmet müteahhitleri arasındaki uluslararası rekabete dayalı teklif verme kurullarına uygun olacak ve Fon Üyesi kalkınmakta olan ülkelerden gelen uzman, teknisyen ve müteahhitlere uygun bir öncelik tanıyacaktır.

            11. Fon, uluslararası ve bölgesel mali kuruluşlarla yakın çalışma ilişkileri kuracak ve uygun görürse, bu tür ilişkileri ister kamu isterse özel kesimden olmak üzere, Üyelerinin ana madde geliştirme önlemleri için kalkınma fonları yatırımlarıyla ilgili olan ulusal kuruluşlarıyla da kurabilecektir. Fon, bu tür kuruluşlarla ortak finansmanlara katılabilir.

            12. İşlemlerinde ve kendi yetki alanı içinde Fon; ICB ve ICO’larla, Ana Maddeler Birleşik Programı uyarınca alınan önlemlerden olumsuz olarak etkilenmiş ilan kalkınmakta olan ülkelerden çıkarlarının korunması için işbirliği yapacaktır.

            13. Fon, tedbirli bir tutum izleyecek, kaynaklarını korumak ve kollamak için gerekli gördüğü eylemlere girecek ve paara spekülasyonu yapmayacaktır.

            Madde 17.
            BİRİNCİ HESAP
            A. Kaynaklar

            1. Birinci Hesebın kaynakları şunlardan oluşacaktır:

            (a) Üyelerin, 10 uncu maddenin 3 ncü fıkrası uyarınca İkinci Hesaba ayrılabilecek iştirak parçalarının dışında kalan Doğrudan Verilen Sermaye Hissesi iştirakları;

            (b) 14 ncü maddenin 1 ila 3 ncü fıkraları uyarınca Ortak ICO’ların yatırdıkları nakit mevduatlar;

            (c) 14 ncü maddenin 4 ila 7 nci fıkraları uyarınca Ortak ICO’lara katılanların sağlandığı Garanti Sermayesi, Garanti Sermayesi yerine nakit ve Garantiler,

            (d) Birinci Hesaba tahsis edilmiş gönüllü katkılar;

            (e) 15 ncı madde uyarınca yapılan istikrazların gelirleri;

            (f) Birinci Hesabın işlemlerinden birikebilecek net kazançlar:

            (g) 16 ncı maddenin 4 ncü fıkrasında atıf yapılan Özel Reverv:

            (h) 14 ncü maddenin 8 nci fıkrası uyarınca Ortak ICO’lardan gelen Stok Teminatları.

            B. Birinci Hesap İşlemlerinin İlkeleri.

            2. Birinci Hesap işlemleri için istikraz koşullarını Yönetim Kurulu onaylayacaktır.

            3. Birinci Hesaba ayrılan Doğrudan Verilen Sermaye, aşağıdaki amaçlarla kulanılacaktır:

            (a) Fonun Birinci Hesap işlemleri bakımından kredi verilebilirliğini güçlendirmek;

            (b) İşler sermaye olarak, Birinci Hesabın kısa vadeli likidite gereksinmelerini karşılamak; ve

            (c) Fonun idari giderlerini karşılayacak gelirler sağlamak.

            4. Fon, Ortak ICO’lara verilecek borçlardan, kendisinin finansman sağlama yeteneği ve bu tür ICO’lara borç verilen paraları istikraz etme maliyetlerini karşılayabilme yeteneği ile tutarlı olmanın izin verebildiği ölçüde düşük faiz alacaktır.

            5. Fon, Ortak ICO’lara her türlü başka nakit bakiyelerine, kendi mali yatırımlarının hasılatıyla tutarlı olan uygun oranlarda faiz ödeyecek ve bunu belirlerken, Ortak ICO’lara borç verildiğinde alınan faiz oranını ve Birinci Hesap işlemlerindeki istikraz masraflarını gözönünde tutacaktır.

            6. Guvernörler Konseyi, bu maddenin 4 ve 5 nci fıkraları uyarınca alınan ve ödenen faiz oranlarının saptadığı işletme ilkelerini belirleyen tüzük ve yönetmelikleri benimseyecektir. Guvernörler Konseyi, bunu yaparken, Fonun mali bakımdan ayakta kalabilmesinin gereğini gözönünden ayırmayacak ve Ortak ICO’lar arasından ayırım yapmayan bir muamele ilkesini hatırdan çıkarmayacaktır.

            C. MFR
            7. Bir Ortaklık Anlaşması, Ortak ICO’nun MFR’sini ve Ortak ICO’nun MFR’sinin değiştirilmesi halinde izlenecek aşamaları belirlemeyecektir.

            8. Bir Ortak ICO’nun MFR’si, Ortaklık Anlaşmasında belirlenmiş ruhsatlı hacmi ile, sözkonusu Ortak ICO tarafından saptanacak uygun bir satınalma fiyatının çarpımından bulunacak edinme maliyetini kapsayacaktır. Buna ek olarak, Ortak ICO, edinme maliyetinin yüzde 20’sini aşmamak kaydıyla ve borçlar üzerindeki faiz ücretleri hariç olmak üzere, belirli devreden maliyetleri de MFR’sine dahil edebilir.

            D. Ortak ICO’lar ve İştirakçilerinin Fona Karşı Yükümlülükleri

            9. Bir Ortaklık Anlaşması diğerleri meyanında şunları kapsayacaktır:

            (a) Ortak ICO ve İştirakcilerinin, mevduatlar, Garanti Sermayesi, Garanti Sermayesi yerine nakit ve Garantiler ve Stok Teminatları bakımından Fona karşı 14 ncü maddede belirtilen yükümlülüklerini yerine getirme yöntemi:

            (b) Ortak ICO’nun Ortak ICO ile Fon arasında Yönetim Kurulu tarafından kurulan bir esasa göre             karşılıklı bir anlaşmaya varılmamışsa, tanzim stoklama faaliyetleri için üçüncü kişilerden istikraz yapmaması;

            (c) ortak ICO’nun her zaman için, Fona rehin ettiği veya Fon adına emanete aldırdığı stokların bakımı ve korunmasından Fona karşı sorumlu ve yükümlü olması ve stokları yeterli kapsamda sigortalamış olması ve bu tür stokların saklanması ve sorumluluğuyla ilgili uygun güvenlik ve başka düzenlemeleri yaptırmış olması;

            (d) Ortak ICO ile Fon arasında, anaparanın geri ödenmesi ve faizlerin ödenmesi ile ilgili hazırlıklar da dahil olmak üzere, Fondan sözkonusu Ortak ICO’ya verilen herhangi bir türde ödünç paranın koşullarını belirleyen uygun kredi anlaşmalarının yapılmış olması,

            (e) Ortak ICO’nun, uygun biçimde kendisinin ilgili olduğu ana madde piyasasına ilişkin durumlar ve gelişmeler konusunda Fona bilgi vermesi.

            E. Fonun ortak ICO’lara Karşı Yükümlülükleri

            10. Bir ortaklık anlaşması diğerleri meyanında şunları da kapsayacaktır:

            (a) Fonun, bu maddenin 11 (a) fıkrasına uymak kaydıyla, Ortak ICO’nun, kendi talebi üzerine, 14 ncü maddenin 1 ve 2 nci fıkralarına göre yatırılmış meblağların tümü ya da bir bölümünü çekebilmesi;

            (b) Fonun bir Ortak ICO’ya, sözkonusu Ortak ICO’ya 14 ncü maddenin 4 ila 7 nci fıkraları uyarınca katılmalarından dolayı, iştirakçiler tarafından sağlanan, ödeme talebine uğramamış Garanti Sermayesi, Garanti Sermayesi yerine nakit ve Garantiler toplamını geçmeyecek miktarda toplam anapara kadar ödünç vermesi;

            (c) Bu maddenin 8 nci fıkrası uyarınca, belirlenmiş devreden maliyetleri karşılamak için her Ortak ICO’nun MFR’sine dahil edilmiş olan miktarların bu tür maliyetleri karşılamak için kullanılmaması;

            (d) Bu maddenin 11 (c) paragrafında belirtilen durum dışında, Fonun, tanzim stok satışlarında kullanması için Stok Teminatlarını gecikmeksizin Ortak ICO’nun kullanımına hazır etmesi,

            (e) Fonun, ortak ICO tarafından verilen bilgilerin gizliliğine saygı göstermesi.

            F. Ortak ICO’ların Borçlarını Ödeyememe Durumu

            11. Bir Ortak ICO’nun Fondan yaptığı istikrazı geri ödeyememe durumunun kesinleşmesi halinde Fon, sözkonusu Ortak ICO ile bu durumun önlenebilmesi için alınacak önlemleri görüşür. Bir Ortak ICO’nun borçlarını ödeyemez duruma düşmesi haliyle karşılaştığında Fon, ödenmeyen borcun miktarına ulaşılan kadar aşağıdaki kaynaklara sırasıyla başvurabilir:

            (a) Borcunun ödeyememe durumuna düşen ICO’ya ait olan ve Fonun elinde bulunan nakitler;

            (b) Sözkonusu Ortak ICO’ya iştirakçi olmaları nedeniyle, katılanların sağladığı Garanti Sermayesi ve Garantiler üzerine çıkarılan pro arata ödeme taleplerinin gelirleri;

            (c) Bu maddenin 15 nci fıkrasına uygun olarak, borcunu ödeyememe durumuna düşen ICO tarafından Fona rehin edilmiş ya da Fon adına emanete aldırılmış Stok Teminatları.

            G. Birinci Hesap İstikrazlarından Doğan Yükümlülükler

            12. Fon, Birinci Hesap istikrazlarından doğan yükümlülüklerini başka türlü karşılayamama durumunda, bu borçalrı aşağıda belirtilen kaynaklardan ve aşağıda belirtilen sırayla karşılar. Ancak, bir Ortak ICO’nun Fona karşı yükümlülüklerini yerine getirmemesi, halinde Fon bu maddenin 11 nci fıkrasında belirtilen kaynaklardan sonuna kadar yararlanmış olması gerekir.

            (a) Özel Rezerv;

            (b) Birinci Hesaba ayrılmış olan Ödenmiş Hisselere iştiraklardan gelen gelirler;

            (c) Ödenebilir Hisselere iştiraklardan gelen gelirler;

            (d) Borçlarını ödeyememe durumuna düşen bir ICO’ya katılanların başka Ortak ICO’lara iştirakleri nedeniyle sağladıkları Garanti Sermayesi ve Garantiler üzerine çıkarılan pro rata ödeme taleplerinden elde edilen gelirler.

            Yukarıda (d) fıkrası uyarınca Ortak ICO’lara katılanlarca yapılan ödemeler, Fon tarafından, bu maddenin 11, 15, 16 ve 17 nci fıkraları uyarınca, mümkün olan en kısa sürede geri ödenecektir. Böyle bir ödemeden sonra artakalan tüm kaynaklar, yukarıda (a), (b) ve (c) de belirtilen kaynakların, sondan başlanarak yeniden oluşturulması için kullanılacaktır.

            13. Bu maddenin 12 nci fıkrasının (a), (b) ve (c) bentlerinde belirtilen kaynaklara başvurulduktan sonra Fon, tüm Garanti Sermayesi ve Garantiler Sermayesi ve Garantiler üzerinde ki pro rata ödeme taleplerinin gelirlerini, bir Ortak ICO’nun borçlarını ödeyememe durumuna düşmeden doğan borçlar dışında kalan tüm borçlarını ödemede kullanıcaktır.

            14. Fınun, bu maddenin 12 ve 13 ncü fıkralarında belirtilen kaynaklara başvurduktan sonra hala ödenmemiş olan herhangi bir borcunu ödemesini sağlamak için, Doğrudan Verilen Sermaye Hisseleri, bu borçların ödenmesi için gereken miktar kadar çoğaltılır ve böyle bir artırımın biçimi üzerinde karar vermek üzere Guvernörler Konseyi olağanüstü olarak toplanır.

            H. Feragat Edilmiş Stokların Fon Tarafından Elden Çıkarılması

            15. Fon, bu maddenin 11 nci fıkrası uyarınca borçlarını ödeyememe durumuna düşmüş bir Ortak ICO’nun feragat ettiği ana mal stoklarını elden çıkarmak ta serbesttir. Ancak Fon, bu gibi stokların borç nedeniyle acilen satılmasını, Fonun kendi yükümlülüklerini ödeyememe durumuna düşmesini önleme zorunluluğunun izin verdiği ölçüde geciktirmeye dikkat edecektir.

            16. Yönetim Kurulu uygun zaman aralıklarıyla, Fonun, bu maddenin 11 (c) paragrafı uyarınca başvurma hakkı olan stokların elden çıkarılmasını ilgili Ortak ICO ile danışarak gözden geçirecek ve bu gibi elden çıkarmaları erteleyip ertelememe kararını Yeterli Çoğunluğuyla verecektir.

            17. Bu tür stok elden çıkarmaların gelirleri ilk olarak Fonun, söz konusu ortak ICO’yla ilgili olarak Birinci Hesabından yapılan istikrazlar yüzünden karşılaştığı borçların ödenmesinde, daha sonra da sondan başlamak üzere, bu maddenin 12 nci fıkrasında sıralanan kaynakların yeniden oluşturulmasında kullanılacaktır.

            Madde 18.
            İKİNCİ HESAP
            A. Kaynaklar

            1. İkinci Hesabın kaynakları aşağıdakilerden oluşacaktır:

            (a) Doğrudan Verilen Sermayenin, 10 ncu maddenin 3 ncü fıkrası uyarınca İkinci Hesaba ayrılmış bölümü;

            (b) İkinci Hesaba yapılan gönülle katkılar;

            (c) İkinci Hesaptan zaman zaman biriken net gelirler;

            (d) İstikrazlar;

            (e) Bu Anlaşma uyarınca Fon tarafından İkinci Hesap işlemleri için İkinci Hesabın emrine verilen, Fon tarafından satın alınan, Fona verilen veya Fonca elde edilen her türlü başka kaynaklar.

            B. İkinci Hesabın Mali Sınırları

            2. Fon tarafından, İkinci Hesap işlemleri yoluyla verilen borçların, yapılan hibelerini ve bunlara iştiraklerin toplamı, İkinci Hesabın kaynaklarının toplam miktarını geçemez.

            C. İkinci Hesap İşlemlerinin İlkeleri

            3. Fon, İkinci Hesabın kaynaklarından borç verebildiği gibi, borçlara da katılabilir ve Doğrudan Verilen Sermayenin İkinci Hesaba ayrılan bölümü hariç olmak üzere, ana maddeler alanında, stoklama dışındaki önlemlerin finansmanı için hibe de yapabilir ya da bunlara katılabilir. Ancak bunu yaparken bu Anlaşmanın hükümleri ve özellikle aşağıdaki koşullara uyulması zorunludur:

            (a) Önlemler, piyasalarda yapısal koşulların geliştirilmesi ve belirli ana maddelerin geleceğinin ve uzun vadeli rekabet edebilirliğinin güçlendirilmesine yönelik ana made geliştirme önlemleri olacaktır. Bu gibi önlemlerin içine, araştırma ve geliştirme, prodüktivite gelişmeleri, pazarlama ve kural olarak, ortak finansman veya teknik yardım yoluyla yardımcı olmak üzere düşünülmüş önlemler, ister stoklama yoluyla sorunları yeterince çözümlenemeyen bozulabilir mallar ve başka mallarda olduğu gibi, isterse de stoklama faaliyetlerine ek ya da destek olarak girişilmiş olan dikey çeşitlendirme girecektir.

            (b) Önlemler bir ICB çerçevesi içinde üretici ve tüketicilerin ortaklaşa kefilliği altında yürütülecek ev ortaklaşa izlenecektir.

            (c) Fonun İkinci Hesaptaki faaliyetleri bir ICB veya ait kuruluşlarından birine ya da böyle bir ICB tarafından, Yönetim Kurulunun sözkonusu ICB veya Üye ya da Üyelerin ekonomik durumlarını ve önerilen faaliyetin niteliğin ve gereklerini gözönünde tuttuktan sonra uygun bulduğu koşullar altında seçilen bir Üye veya Üyelere verilen borç ya da hibe biçiminde olabilir. Bu tür borçlar, ICB tarafından ya da ICB’nin seçtiği Üye veya Üyeler tarafından hükümet garantisi ya da başka tür garantiler altına alınabilir.

            (d) Fonun İkinci Hesabı yoluyla finanse edeceği bir projeyi destekleyen bir ICB. Fona, projenin amacına, süresini, yerini, maliyetini ve uygulanmasından sorumlu kuruluşa bildiren ayrıntılı bir yazılı öneri sunacaktır.

            (e) Bir borç ya da hibenin verilmesinden önce İşletme Direktörü, Yönetim Kuruluna önerinin ayrıntılı bir değerlendirmesini ve bunun yanısıra kendi tavsiyelerini sunacaktır. Önerilerin seçimi ve onaylanmasıyla ilgili kararlar, bu Anlaşma ve Fonun çalışmalarıyla ilgili her türlü tüzük ve yönetmelikler uyarınca Yönetim Kurulunun Yeterli Çoğunluğuyla alınacaktır.

            (f) Finanse etmesi amacıyla kendisine sunulan proje önerilerinin değerlendirilmesi için Fon, genel kural olarak, uluslararası ve bölgesel kuruluşların hizmetlerini kullanacak ve gerektiği zaman söz konusu alanda uzmanlaşmış başka yetkili kuruluşlar ve danışmanların hizmetlerinden yararlanabilecektir. Fon aynı zamanda, bu tür kuruluşlara, borç ve hibelerin yönetimin ve kendisinin finanse ettiği bir projenin uygulanmasının denetimini de bırakabilir. Bu gibi kuruluşlar, kurumlar ve danışmanlıklar Guvernörler Konseyi tarafından benimsenen tüzük ve yönetmeliklere göre seçilecektir.

            (g) Bir borç verme ya da verilecek bir borca katılma durumunda Fon, hem borçlananın hem de kefilinin bu tür ödemelerle ilgili olarak, ileride Fona karşı yükümlülüklerini yerine getirebilecek durumda olup olmayacakları hususuna gereken dikkati gösterecektir.

            (h) Fon, ICB veya bir ICB kuruluşu, ilgili Üye veya Üyelerle, borç veya hibenin miktarının ve koşullarını belirleyerek ve inter alia bu Anlaşmaya ve Fon tarafından saptanmış her tüzük ve yönetmeliklere uygun düşen hükümet garantisi veya başka uygun garantiler sağlayarak anlaşmaya gelecektir.

            (i) Herhangi bir finansman faaliyeti altında sağlanan paralar, alıcıya, yalnızca proje ile ilgili harcamalar için ve bu harcamalar gerçekleştikçe verilecektir.

            (j) Fon, başlangıcında başka kaynaklarca finanse edilmiş olan projeleri finanse etmeyecektir.

            (k) Borçlar, alındığı para ya da paralar olarak geri ödenecektir.

            (l) Fon, mümkün olduğu kadar, var olan uluslararası ve bölgesel mali kuruluşlarla yaptığı faaliyetleri tekrarlamaktan kaçınacaktır. Ancak Fon bu tür kuruluşla ortak finansmanlar içine girebilir.

            (m) İkinci Hesabın kaynaklarının kullanılmasında öncelikleri saptarken Fon, en az gelişmiş ülkeleri yakından ilgilendiren ana maddelere gereken önemi verecektir.

            (n) İkinci Hesap için projeler gözönüne alınırken, kalkınmakta olan ülkelere, özellikle küçük çaplı üretici-ithalatçıları olan kalkınmakta olan ülkelere gereken önem verilecektir.

            (o) Fon, İkinci Hesap kaynaklarının orantısız bir biçimde bir tek ana maddelerin çıkarına kullanılmamasının önemini gözönünde tutacaktır.

            D. İkinci Hesap İçin İstikraz

            4. 16 ncı maddenin 5 (a) fıkrası uyarınca Fonun, İkinci Hesap için istikraz yapması, Guvernörler Konseyince kabul edilmiş tüzük ve yönetmeliklere göre yapılır ve aşağıdaki koşullara bağlı olur:

            (a) Bu tür istikrazlar Fon tarafından belirlenecek tüzük ve yönetmeliklerle saptanacak taviz koşulları altında olacaktır ve gelirleri, alınışlarındakilerden daha fazla tavizkar olan koşullarla yeniden önünç verilmeyeceklerdir.

            (b) Muhasebe amaçları için istikrazın gelirleri, kaynakları İkinci Hesabın öteki kaynakları da dahil olmak üzere Fonun başka kaynaklarından tamamen bağımsız olarak tutulacak, kullanılacak, bağlanacak, yatırılacak ve başka biçimlerde kullanılacak olan bir borç hesabına yatırılır.

            (c) İkinci Hesabın başka kaynakları da dahil olmak üzere Fonun öteki kaynaklarına böyle bir borç hesabının işlemlerinden doğan veya başka faaliyetlerinden doğan zararlar işlenmeyecek, bu kaynaklardan, bu tür borçların ödenmesinde yararlanılmayacaktır.

            (d) İkinci Hesabın istikrazların Yürütme Kurulunca onaylanacaktır.

            BÖLÜM VIII. Örgütlenme ve İşletme
            Madde 19.
            FONUN YAPISI
            Fon, bir Guvernörler Konseyine, bir Yönetim Kuruluna, bir İşletme Direktörüne ve görevlerini yerine getirebilmesi için gereken personele sahip olacaktır.,

            Madde 20.
            GUVERNÖRLER KONSEYİ
            1. Fonun bütün yetkileri Guvernörler Konseyinde toplanacaktır.

            2. Her Üye, kendi isteğine bağlı olarak, Guvernörler Knoseyined görev yapmak üzere bir Guvernör ve bir yedek belirleyecektir. Yedek Guvernörler toplantılara katılabilir ancak, yalnızca asıl Guvernörün yokluğunda oy kullanabilir.

            3. Guvernörler Konseyi yetkilerinden aşağıdakiler haricindekileri kullanma yetkisin Yönetim Kuruluna devredebilir:

            (a) Fonun temel politikasını saptamak;

            (b) 56 ncı madde uyarınca bu Anlaşmaya katılmanın koşullarını belirlemek;

            (c) Bir Üyeyi askıya almak;

            (d) Doğrudan Verilen sermaye Hisselerin çoğaltmak ya da azaltmak;

            (e) Bu Anlaşmada değişiklikler yapmak;

            (f) Fonun faaliyetlerini sona erdirmek ve Fonun varlığını Bölüm IX uyarınca dağıtmak;

            (g) Bir İşletme Direktörü atamak;

            (h) Bu Anlaşmanın yorumlanması veya uygulanması konusunda Yönetim Kurulu tarafından alınan kararlarla ilgili olarak Üyelerce yapılan itiraz başvuruları üzerinde karar vermek;

            (i) Fonun denetiminden geçmiş yıllık hesap hülasasını onaylamak;

            (j) Özel Rezerv payı ayrıldıktan sonra kalan net gelirlerle ilgili olarak, 16 ncı maddenin 4 ncü fıkrası uyarınca kararlar almak;

            (k) Önerilen Ortaklık Anlaşmalarını onaylamak;

            (l) 29 ncu maddenin 1 ve 2 nci fıkraları uyarınca başka uluslararası örgütlerle önerilen anlaşmaları onaylamak;

            (m) 13 ncü madde gereğince İkinci Hesabın yeniden doldurulmasına karar vermek.

            4. Guvernörler Konseyi bir yıllık toplantı ve kendi kararlarına bağlı, veya toplam oy gücünün dörtte birini ellerinde tutan 15 Guvernörün çağrısı üzerine, ya da Yönetim Kurulunun isteği üzerine özel toplantılar yapar.

            5. Guvernörler Konseyinin herhangi bir toplantısı için yeterli üye sayısı, ellerinde toplam oy gücünün en az üçte ikisini bulunduran Guvernörlerin çoğunluğundan oluşur.

            6. Guvernörler Konseyi Üstün Çoğunlukta, Fonun işlerinin yürütülmesi için gerekli gördüğü her türlü tüzük ve yönetmeliği, bu Anlaşmayla tutarlı olmak koşuluyla kabul edilebilir.

            7. Guvernörler ve yedekleri, Guvernörler Konseyinin Yeterli Çoğunlukla, toplantılara katılmaları sonucunda yaptıkları günlük harcama ve seyahat masrafları karşılığında kendilerine uygun bir günlük ve seyahat masrafı ödenmesine karar vermesi hali dışında, Fondan karşılık almadan görev yapacaklardır.

            8. Guvernörler Konseyi her yıllık toplantıda, Guvernörler arasında bir başkan seçecektir. Başkan halefinin seçimine kadar bu görevden kalacaktır. Başkan yalnızca ikinci bir dönem için yeniden seçilebilir.

            Madde 21.
            GUVERNÖRLER KONSEYİNDE OYLAMA
            1. Guvernörler Konseyinde oylar, Liste D uyarınca Üyeler arasında dağıtılacaktır.

            2. Guvernörler Konseyinde kararlar, mümkün oldukça, oylama yapılmaksızın alınacaktır.

            3. Bu Anlaşmada aksine hüküm olan durumlar dışında, Guvernörler Konseyine gelen tüm konular basit çoğunlukla kararlaştırılacaktır.

            4. Guvernörler Konseyi tüzük ve yönetmeliklere uygun olarak saptayacağı bir yöntemle, Guvernörler Konseyini toplantıya çağırma zorunluğu olmaksızın belirli bir sorun ile ilgili olarak, Yönetim kurulunun Guvernörler Konseyinin oyunu alabilmesini sağlar.

            Madde 22.
            YÖNETİM KURULU
            1. Yönetim Kurulu Fonun faaliyetlerinin yürütülmesinde sorumlu olacak ve bu konuda Guvernörler Konseyine bilgi verecektir. Bu amaçla Yönetim kurulu, bu Anlaşmada kendisine verilen yad Guvernörler Konseyi tarafından aktarılan yetkileri kullanır. Aktarılan yetkilerden herhangi birinin kullanılmasında Yönetim Kurulu, kararlarını, bu yetkiler Guvernörler Konseyinin elinde bulunduğu zaman gerekli olan çoğunluk düzeyinde alır.

            2. Guvernörler Konseyi, Liste E’de belirtilen yöntemle 28 İcra Direktörü ve her biri için bir yedek seçecektir.

            3. İcra Direktörleri ve yedeklerinin her biri iki yıllık bir süre için seçilirler ve ikinci kez seçilmeleri mümkündür. Yerlerine gelecek olanlar seçilene kadar görevlerinde kalacaklardır. Bur yedek direktör toplantılara katılabilir fakat ancak asıl üyenin yokluğunda oy kullanabilir.

            4. Yönetim Kurulu Fonun Merkezinde görev yapacak ve Fon işlerinin gerektirdiği sıklıkta toplanacaktır.

            5. (a) İcra Direktörleri ve yedekleri Fondan karşılık almadan görev yapacaklardır ancak, Fon, toplantılara katılmaları sırasında yaptıkları günlük ve yolculuk masrafları karşılığında uygun bir miktar ödeyebilir.

            (b) Guvernörler Konseyinin Yeterli Çoğunlukla, İcra Direktörlerinin tam gün esasına göre çalışmalarını kararlaştırması halinde, yukarıdaki (a) bendi hükmüne rağmen, Fon tarafından İcra Direktörlerine ödeme yapılır.

            6. Yönetim Kurulunun herhangi bir toplantısı için yeterli üye sayısı, toplam oy gücünün en az üçte ikisini ellerinde tutan İcra Direktörleri çoğunluğundan oluşur.

            7. Yönetim Kurulu, Ortak ICO’ların ve ICB’lerin baş yöneticilerin, oy kullanmaksızın Yönetim Kurulunun görüşmelerine katılmaya çağırabilir.

            8. Yönetim Kurulu, toplantılarına gözlemci olarak katılması için UNCTAD Genel Sekreterini davet eder.

            9. Yönetim Kurulu, diğer ilgili uluslararası kuruluşların temsilcilerini, gözlemci olarak toplantılara katılmaya davet edebilir.

            Madde 23.
            YÖNETİM KURULUNDA OYLAMA
            1. Her İcra direktörü temsil ettiği Üyelerin sahip oldukları oy sayısını kullanabilir. Bu oyların toplu halde kullanılmaları gerekmez.

            2. Yönetim Kulunda kararlar mümkün oldukça, oylama yapılmaksızın alınacaktır.

            3. Bu Anlaşmada aksine başka hüküm yoksa, Yönetim Kurulan gelen tüm konular basit çoğunluk ile karara bağlanacaktır.

            Madde 24.
            İŞLETEM DİREKTÖRÜ ve PERSONELİ
            1. Guvernörler Konseyi Yeterli Çoğunlukla bir İşletme Direktörü atar. Atanan kişi, atanması anında bir Guvernör ya da bir İcra Diretörü veya bir yedek ise, İşletme direktörü olarak göreve başlamadan önce, bu görevinden istifa eder.

            2. İşletme Direktörü, Guvernörler Konseyi ve Yönetim Kurulunun yönetimi altında Fonun olağan işlerini yürütür.

            3. İşletme Direktörü Fonun baş yürütme görevlisi ve Yönetim kurulunun başkanı olacak ve oy hakkına sahip olmaksızın Yönetim Kurulunun toplantılarına katılacaktır.

            4. İşletme Direktörünün görev süresi dört yıldır ve yalnızca bir kereye mahsus olmak üzere ikinci kez seçilebilir. Ancak Guvernörler Konseyinin Yeterli Çoğunlukla karar alması halinde karar tarihden itibaren görevinden yarılacaktır.

            5. İşletme Direktörü, Fon tarafından kabul edilecek tüzükler ve yönetmeliklere göre, personelin örgütlenmesi, atanmaları ve işten çıkarılmalarından sorumlu olacaktır. Personel atanmasında İşletme Direktörü, en yüksek işbirlik ve teknik yetkinliği elde etmenin büyük önemini gözönünde tutmak kaydıyla, mümkün olan en geniş coğrafi dağılım temelini dikkate alarak personel alınmasına özen gösterecektir.

            6. İşletme Direktörü ve personeli, görevlerinin ifasında başka hiçbir makam olmaksızın, yalnızca Fona karşı hizmet vermekle yükümlü olacaklardır. Her Üye, bu görevin uluslararası niteliğine saygı göstererek İşletme Direktörü ve personelini görevlerinin ifasında herhangi bir biçimde etki altında bırakmak girişimlerinden kaçınacaktır.

            Madde 25.
            DANIŞMA KOMLİTESİ
            1.(a) Guvernörler Konseyi, İkinci Hesabı mümkün olan en kısa süre içinde işler duruma getirmenin gereğini gözönünde tutarak, zaman kaybetmeksizin, Guvernörler Konseyinin benimseyeceği tüzük ve yönetmelikler uyarınca ve İkinci Hesabın faaliyetlerini kolaylaştırmak amacıyla, bir Danışman Komitesi kurulacaktır.

            (b) Danışman Komitesinin oluşturulmasında, yaygın ve hakkiney tesasına dayalı bir çoğrafi dağılım ile ana maded geliştirme konularında bireysel uzmanlık ve gönüllü katkıların da dahil olduğu tüm çıkarların temsil edilmesi arzusu gözönünde tutulacaktır.

            2. Danışma Komitesinin görevleri şunlardır:

            (a) ICB’ler tarafından İkinci Hesap yoluyla finanse edilmesi veya ortaklaşa finanse edilmesi için Fona önerilen programların teknik ve ekonomik yönleri konusunda ve bu tür önerilere tanınacak öncelikler konusunda Yönetim Kurulan tavsiyelerde bulunmak;

            (b) Yönetim Kurulunun isteği üzerine, İkinci Hesap yoluyla finanse edilmesi düşünülen belirli projelerin değerlendirilmesi ile ilgili belirli konularda Yönetim Kurulan tavsiyelerde bulunmak;

            (c) Yönetim Kuruluna, İkinci hesap kapsamına giren önlemler arasındaki göreceli öncelikleri saptamasında kullanılacak kriterler ve rehber ilkeler konusunda, değerlendirme yöntemleri konusunda, borç yardımı ve hibe verme konularında ve öteki uluslararası mali kuruluşlar ve ortak finansmanlara girme konularında tavsiyelerde bulunmak;

            (d) İkinci Hesaptan finanse edilen projelerin denetimi, uygulanması ve değerlendirmesi konusunda İşletme Direktöründen gelen raporlar hakkında görüş belirtmek.

            Madde 26.
            BÜTÇE VE DENETİM HÜKÜMLERİ
            1. Fonun idari giderleri Birinci Hesap gelirlerinden karşılanacaktır.

            2. İşletme Direktörünün hazırlayacağı yıllık idari bütçe, Yönetim Kurulu tarafından görüşülecek ve Yönetim Kurulunun önerileriyle birlikte onay için Guvernörler Konseyine sunulacaktır.

            3. İşletme Direktörü Fonun hesaplarının, yıllık olmak üzere, bağımsız ve dışarıdan yapılacak bir denetimi için gereken hazırlıkları yerine getirecektir. Denetimden geçmiş hesap hülasası Yönetim Kurulunca incelendikten sonra, Yönetim Kurulunun önerileriyle birlikte Guvernörler Konseyine sunulacaktır.

            Madde 27.
            FON MERKEZİNİN YERİ
            Fonun merkezi, Guvernörler Konseyinin Yeterli Çoğunlukla ve mümkün olursa, ilk yıllık toplantısında kararlaştıracağı yerde kurulacaktır. Fon, Guvernörler Konseyinin kararıyla, üyelerden herhangi birinin topraklarında, gerek gördüğü takdirde, ek bürolar açabilir.

            Madde 28.
            RAPORLAR YAYINLANMASI
            Fon, hesaplarının yıllık olarak denetlenmiş hülasasını kapsayan yıllık bir rapor yayınlayacak ve Üyelere iletecektir. Guvernörler Konseyinin kabulünden sonra bu rapor, bilgi için ayrıca Birleşmiş Milletler Genel Kuruluna, UNCTAD’ın Ticaret ve Kalkınma Kuruluna ve Ortak ICO’lara ve başka ilgili uluslararası kuruluşlara gönderilecektir.

            Madde 29
            BİRLEŞMİŞ MİLLETLER ve DİĞER ÖRGÜTLERLER İLİŞKİLER
            1. Fon, Birleşmiş Milletler Yasasının 57 nci maddesinde atıf yapılan uzmanlık kuruluşlarından biri haline gelmek amacıyla bir anlaşmaya varmak üzere Birleşmiş Milletler ile görüşmeler yapabilir. Birleşmiş Milletler Yasası 63 ncü maddesi uyarınca varılacak her türlü anlaşma, Yönetim Kurulunca önerildikten sonra Guvernörler Konseyinin onayını gerektirir.

            2. Fon, gerek görürse UNCTAD ve Birleşmiş Milletler sistemi içindeki başka örgütlerle ve söz konusu faaliyet alanlarıyla ilgili başka hükümetlerarası örgütlerle, uluslararası mali kurumlarla ve hükümetlerdışı örgütlerle işbirliğine girebilir ve bu tür kuruluşlarla anlaşmalar yapabilir.

            3. Fon, Yönetim Kurulunun kararlarına göre, bu maddenin 2 nci paragrafında belirtilen kuruluşlarla işler düzenlemeler içine girebilir.

            BÖLÜM VIII. Üyelikten Çekilme, Üyeliğin Askıya Alınması ve Ortak ICO’ların Çekilmesi
            Madde 30.
            ÜYELERİN ÇEKİLMESİ
            Bir Üye, 35 nci maddenin 2 (b) fıkrasında gösterilen durum hariç ve 32 nci maddenin hükümleri geçerli olmak kaydıyla, dilediği bir zamanda Fona yazılı bildirim yapmak suretiyle Fondan çekilebilir. Bu tür çekilmeler, bildirimde belirtilen tarihten itibaren geçerli olur. Bu tarih bildirimin Fon tarafından alınmasından sonraki oniki aydan kısa olamaz.

            Madde 31.
            ÜYELİĞİN ASKIYA ALINMASI
            1. Bir Üyenin Fona karşı mali yükümlülüklerini yerine getirmemis halinde Guvernörler Konseyi, 35 nci maddenin 2 (b) fıkrasında belirtilen durum hariç olmak üzere, yeterli Çoğunlukla Üyenin Üyeliğini askıya alabilir. Bu biçimde askıya alınmış olan Üye, askıya alınma tarihinden itibaren yıl sonunda Üyeliğini kaybetmiş olur. Ancak Guvernörler Konseyi, askı süresini ikinci bir yıl için uzatma kararı alabilir.

            2. Guvernörler Konseyi, Üyeliği askıya alınan Üyenin Fona karşı mali yükümlülüğünü yerine getirdiği konusunda tatmin olduğunda, Konsey Üyenin Üyelik itibarını yeniden ifade eder.

            3. Bir üye, Fonun faaliyetlerinin sona erdirilmesi sırasında rastlayan çekilme ve hakemlik isteme hakları dışında, bu Anlaşmayla verilen hakların hiçbiri, askıda olduğu süre içinde kullanamaz. Buna karşılık Üye, bu Anlaşmanın getirdiği bütün yükümlülüklerini yerine getirmek durumunda olacaktır.

            Madde 32.
            HESAPLARIN KAPATILMASI
            1. Bir Üye, Üyeliğini kaybettiği andan itibaren, Fona karşı yükümlülükleri bakımından, Üye niteliğinin sona erdiği tarih itibariyle veya daha önceden Fon tarafından yapılan bütün ödeme taleplerine uymak zorundadır. Aynı zamanda, 14 ncü maddenin 4 ila 7 nci fıkraları uyarınca Fonu tatmin edecek düzenlemeler yapılanadek, Garanti Sermayesiyle ilgili yükümlülüklerini yerine getirmek zorundadır. Her ortaklık anlaşması, sözkonusu ICO’ya katılanlardan biri Üyeliğini kaybederse, Ortak ICO’nun bu tür düzenlemeleri Üyeliğin sona ereceği tarihten geç olmamak üzere tamamlamış olmasını hükme bağlayacaktır.

            2. Bir Üye Üyeliğini kaybettiğinde Fon, 16 ncı maddenin 2 ila 3 ncü fıkraları uyarınca ve sözkonusu Üyenin hesabının kapatılmasıyla ilgili olarak, o üyenin hisselerinin yeniden satınalanması için gerekenleri yapacaktır. Fon aynı zamanda bu maddenin 1 inci fıkrasında belirtilen yükümlülüklerin ve gereklerin yerine getirilmiş olması koşuluyla, sözkonusu Üyenin Garanti Sermayesini iptal edecektir. Hisselerin yeniden satın alınma fiyatları, Üyenin Üyeliğini kaybettiği tarihte Fonun defterlerinde gösterilen değerde olacaktır. Ancak Üyenin bu yolla hak kazandığı herhangi bir meblağ, bu maddenin 1 nci fıkrası uyarınca, Üyenin Fona karşı olan herhangi bir ödenmemiş borcuna karşılık kullanılabilecektir.

            Madde 33.
            ORTAK ICO’LARIN ÇEKİLMESİ
            1. Bir Ortak ICO, Ortaklık Anlaşmasının hükümleri ve koşullarına uygun olmak kaydıyla, Fon ile ortaklığından çekilebilir. Ancak bunun için çekilmenin yürürlüğe gireceği tarihten önce, çekilmek isteyen Ortak ICO’nun Fondan alınmış ve ödenmemiş bütün borçlarının geri ödenmiş olması gerekir. Bundan sonra Ortak ICO ve iştirakçiler, Fona karşı yükümlülükleri açısından, yalnızca Fonun o tarihten önce yapılmış olduğu ödeme taleplerini karşılamakla yükümlü olacaklardır.

            2. Bir Ortak ICO’nun Fon ile ortaklığı sona erdiğinde, Fon, bu maddenin 1 inci fıkrasında belirtilen yükümlülüklerin yerine getirilmesini müteakiben:

            (a) Söz konusu ICO’nun hesabı adına tuttuğu tüm nakit mevduatların iadesi ve Stok Teminatlarının geri verilmesi için gerekeni yapacaktır;

            (b) Garanti Sermayesi yerine yatırılmış tüm nakit mevduatların iadesi ve ilgili Garanti Sermayesi ve Garantilerin iptali için gerekeni yapacaktır.

            BÖLÜM IX. Fon Faaliyetlerinin Askıya Alınması ve Sona Erdirilmesi ve Borçların Tasfiyesi.
            Madde 34.
            FAALİYETLERİN GEÇİCİ OLARAK ASKIYA ALINMASI
            Olağanüstü bir durumda Yönetim Kurulu, Guvernörler Konseyinin yeniden bir gözden geçirme yapması ve karar almasına kadar, gerekli gördüğü takdirde, Fonun faaliyetlerini askıya alabilir.

            Madde 35.
            FAALİYETLERİN SONA ERDİRİLMESİ
            1. Guvernörler Konseyi, toplam oy gücünün en az dörtte üçünü elinde tutan Guvenörlerin toplam sayısının üçte ikisi tarafından kullanılan oylarla fonun faaliyetlerini sona erdirmeye karar alabilir. Böyle bir faaliyet sona erdirme durumunda Fon, varlığının düzenli bir biçimde paraya tahvili ve korunması ve ödenmemiş borçlarının kapatılması için gerekli olanlar dışında bütün faaliyetlerini durduracaktır.

            2. Fon varlığının kesin dağıtımı ve yükümlülüklerinin kesin olarak yerine getirilmesine kadar mevcudiyetini sürdürecek ve aşağıdakiler hariç olmak üzere bu Anlaşma uyarınca Fonun ve Üyelerin bütün hak ve yükümlülekleri olduğu gibi devam edecektir.

            (a) Fon 17 nci maddenin 10 (a) fıkrası uyarınca yapılacak talep üzerine Ortak ICO mevduatlarının çekilesine izin vermekle ve ya 17 nci maddenin 10 (b) fıkrası uyarınca Ortak ICO’lara yeni borçlar vermekle yükümlü olmayacaktır;

            (b) Fonun faaliyetlerinin sona erdirilmesi kararı alındıktan sonra hiçbir Üye çekilemez veya Üyelik askıya alınamaz.

            Madde 36.
            BORÇLARIN TASFİYESİ: GENEL HÜKÜMLER
            1. Yönetim Kurulu, Fonun varlığının düzenli bir biçimde paraya tahvil edilmesi için gereken düzenlemeleri yapar. Doğrudan alacaklılara herhangi bir ödeme yapılmadan önce Yönetim Kurulu Yeterli Çoğunlukla ve teki yetkili olarak, doğrudan alacaklılarla kesinleşmemiş alacaklılar arasında Pro rata bir dağıtım yapılması için gerekli düzenlemeleri yapacak ve gereken rezervleri ayıracaktır.

            2. Aşağıdaki koşullar yerine getirilmeden önce, bu Bölüm uyarınca hiçbir şekilde varlık dağıtımı yapılmayacaktır:

            (a) Söz konusu Hesaba ait bütün borçların ödenmesi veya karşılığının sağlanması,

            (b) Guvernörler Konseyinin Yeterli Çoğunlukla dağıtım yapılması kararı alması.

            3. Bu maddenin 2 (b) fıkrası uyarınca Guvernörler Konseyinin karar almasından sonra, Yönetim Kurulu, sözkonusu hesabın kalan tüm varlığını, bu varlığın tümü bitene kadar sırayla dağıtacaktır. Bir Üye ya da Üye olmayan bir ICO katılanına yapılacak dağıtımda Fonun sözkonusu Üye veya katılandan olan tüm alacaklarının önceden ödenmiş olması gerekir ve dağıtım Guvernörler Konseyinin adil ve hakka uygun göreceği paralar ya da varlıklar biçiminde ve yine Guvernörler Konseyi’nin adil ve hakka uygun göreceği bir zamanda yapılır.

            Madde 37.
            BORÇLARIN TASFİYESİ: BİRİNCİ HESAP
            1. Birinci hesap işlemleriyle ilgili olarak Ortak ICO’ların Fonun faaliyetlerinin sona erdirilmesinin kararlaştırıldığı tarihte var olan ödenmemiş borçları, söz konusu Ortak ICO’lar tarafından faaliyet sona erdirme kararının alınmasından itibaren 12 ay içinde geri ödenecektir Bu tür borçların geri ödenmek üzerine, sözkonusu borçla ilgili olarak fona rehin edilmiş ya da Fon adına emanete alınmış Stok Teminatları Ortak ICO’ya geri verilecektir.

            2. Ortak ICO’ların nakit mevduatları ile edinilmiş ana maddeler karşılığında Fona rehin edilmiş ya da Fon adına emanete alınmış Stok Teminatları, söz konusu Ortak ICO’lara, bu maddenin 3 (b) fıkrasında yer alan nakit mevduatları ve nakit fazlalarıyla ilgili işlemler hükümlerine göre ve sözkonusu Ortak ICO’ların Fona karşı olan yükümlülüklerinin tümünü yerine getirmiş ölçüsünde geri verilir.

            3. Fonun Birinci Hesap işlemleriyle ilgili olarak yüklediği aşağıda belirtilen borçlar, 17 nci maddenin 12 ila 17 nci fıkraları uyarınca Birinci Hesap varlıkları kullanılarak eşit hızla pari passu ödenir:

            (a) Fonun alacaklarına olan borçlar; ve

            (b) 14 ncü maddenin 1, 2, 3 ve 8 nci fıkraları uyarınca Fon tarafından muhafaza edilen nakit mevduatlar ve nakit fazlalarıyla ilgili olarak Ortak ICO’lara olan borçlar. Ancak bu ödeme, sözkonusu ICO’ların Fona olan yükümlülükerini tamamen yerine getirmiş olmaları ölçüsünde yapılır

            4. Birinci Hesabın artakalan başka varlıkalrının dağıtımı aşağıdaki esasa göre ve aşağıdaki sırayla yapılır:

            (a) 17 nci maddenin 12 (d) ve 13 ncü fıkraları uyarınca Üyelerden ödemeleri talep edilmiş ve Üyelerce ödenmiş sermayenin değeri kadar olan miktarlar, sözkonusu Üyelere, böylece talep edilmiş ve ödenmiş Garanti Sermayesi Hisseleri oranında pro rata dağıtılır;

            (b) 17 nci maddenin 12 (d) ve 13 ncü fıkraları uyarınca, Üye olmayan Ortak ICO’lara katılanlardan ödemeleri talep edilmiş ve bu katılanlarca ödenmiş bütün Garantilerin değeri kadar olan meblağlar, bu katılanların ödemesi talep edilmiş ve ödenmiş Garantilerin toplam değerinden sahlip oldukları Hisseler oranında bu katılanlara pro rata yapılır.

            Madde 38.
            BORÇLARIN TASFİYE: İKİNCİ HESAP
            1. İkinci Hesap işlemleriyle ilgili olarak Fon tarafından edinilmiş borçlar, 18 nci maddenin 4 ncü fıkrası uyarınca İkinci Hesabın kaynakları kullanılarak ödenir.

            2. İkinci Hesapta artakalan bütün varlıkların dağıtımı ilk olarak, 10 nci maddenin 3 üncü fıkrası uyarınca söz konusu Hesaba ayrılmış Doğrudan Verilen sermaye Hisleri iştirakları değeri kadar olmak üzere Üyelere, daha sonra da bu Hesaba katkıda bulunanlara, 13 ncü madde uyarınca katılan toplam miktardaki Hisseleri oranında pro rata ödenir.

            Madde 39.
            BORÇLARIN TASFİYESİ: FONUN ÖTEKİ VARLIKLARI
            1. Başka herhangi bir varlık, Yönetim Kurulunun tavsiyeleri ışığında ve Yönetim Kurulunun Yeterli Çoğunlukla saptadığı yöntemler uyarınca, Guvernörler Konseyinin karar vereceği bir zaman ya da zamanlarda paraya tahvil edilir.

            2. Bu tür varlıkların satışından elde edilecek gelir, 37 nci maddenin 3 ncü fıkrası ve 38 nci maddenin 1 nci fıkrasına giren borçların pro rata esasına göre orantılı olarak ödenmesinde kullanılacaktır. Kalan varlıklar ise, önce 37 nci maddenin 4 nca fıkrasındaki esas ve sıraya göre dağıtılıcak, daha sonra ise Doğrudan Verilen Sermaye Hisseleri iştirakeri oranında pro rata esasına göre Üyelere dağıtılacaktır.

            BÖLÜM X. Statü, Ayrıcaklıkar ve Bağışıklıklar
            Madde 40.
            AMAÇLAR
            Fonun kendisine yüklenen görevleri yerine getirmesini sağlayabilmesi için, bu Bölümde belirtilen statüler, ayrıcalıklar ve bağışıklıklar, her Üyenin topraklarının Fona tanınacaktır.

            Madde 41.
            FONUN YASAL STATÜSÜ
            Fon, tüm hükmi şahsiyete sahip olacak ve özellikle, Devletler ve uluslararası örgütlerle uluslararası anlaşmalar ve sözleşmeler yapmaya, taşınabilir ve taşınmaz mal edinmeye ve yasal davalar açma yeteneğine sahip olacaktır.

            Madde 42.
            ADLİ DAVALARDAN BAĞIŞIKLIK
            1. Fon, Fona karşı aşağıda belirtilen taraflarca açılabilecek davalar dışında her türlü yasal davalardan bağışık olacaktır:

            (a) Fonun istikraz ettiği paralarla ilgili olarak, bu paraları borç verenler,

            (b) Fonun çıkardığı teminatlarla ilgili olarak, bu teminatları satın alan ya da elinde bulunduranlar,

            (c) Yukarıda adı geçen işlemlerle ilgili olarak, bunlardan çıkarı olan vekiller ve varisler.

            Bu tür davalar ancak, Fonun, karşı tarafın da katıldığı yazılı belgelerde kabul ettiği yerlerdeki adli yetki taşıyan mahkemelerde açılabilire. Ancak, mahkeme konusunda bir hüküm yoksa veya bu tür mahkemelerin adli yargı yeterliği konusunda bir anlaşma, Fona karşı dava açan tarafın kusuru olmayan bir nedenle geçerliliğini yitirmişse, bu durumda Fonun merkezinin bulunduğu ya da dava bildirimi kabul etmek amacıyla atanmış bir temsilcisinin bulunduğu yerdeki yetkili bir mahkemede açılabilir.

            2. Bu maddenin 1 nci fıkrasındaki haller dışında Fona karşı, Üyeleri, Ortak ICO’lar, ICB’ler ya da bunlara katılınlar ya da bunlar adına hareket eden ya da bunlardan alacağı olan kişiler tarafından dava açılamaz. Ne var ki, Ortak ICO’lar, ICB’ler veya bunlara katılanlar kendileriyle Fon arasındaki anlaşmazlıkarın çözümü için Fon tarafından benimsenen tüzük ve yönetmeliklerde belirtilmiş olabilecek bazı özel yöntemlere başvurabilirler.

            3. Bu maddenin 1 nci fıkrasındaki hükümlere rağmen, Fonun, nerede ve kimin elinde bulunursa malları ve varlıkları, arama, mal stoklarının veya Stok Teminatlarının elden çıkarılmasını ve para ödemesi yapılmasını engelleyecek her türlü elkoyma, haciz, zaptetme, her türlü müsadere ve bu maddenin 1 nci fıkrası uyarınca yargı yetkisine sahip olan bir mahkeme tarafından Fon aleyhine verilecek kesin bir yargı öncesinde, her türlü mahkeme ara kararından bağışık olacaktır. Fon, alacaklılarıyla anlaşarak, kesin mahkeme kararı zoruyla infaza uğrayacak Fon mal ve varlıklarının sınırlandırılmasına karar verebilir.

            Madde 43.
            VARLIKLARIN BAŞKA EYLEMLERDEN BAĞIŞIKLIĞI
            Fonun malları ve varlığı, nerede ve kimin elinde bulunursa bulunsun arama, el koyma, zaptetme, kamulaştırma ve ister yürütme ister yargının, her türlü işlemiyle, bütün müdahale ve alınma biçiminlerine karşı bağışık olacaktır.

            Madde 44.
            ARŞİVLERİN DOKUNULMAZLIĞI
            Fonun arşivleri, nedere bulunursa bulunsan, dokunulmaz olacaktır.

            Madde 45.
            VARLIKLARIN KISITLAMALARDAN MUAF OLMASI
            Bu Anlaşmada belirtilen faaliyetlerin yerine getirilebilmesi için gereken ölçüde ve bu Anlaşmanın hükümlerine bağlı olarak, Fonun bütün mal ve varlıkları, ne türden olursa olsun kısıtlamalardan, yönetmelik hükümlerinden, denetimlerden ve moratoryumlardan muaf olacaktır.

            Madde 46.
            HABERLEŞME AYRICALIKLARI
            Bir Üyenin taraf olduğu ve Uluslararası Telekomünikasyon Birliğinin gözetimi altında yapılmış ve yürülükte olan herhangi bir uluslararası telekomünikasyon sözleşmesinin izin verdiği ölçüde, Fonun resmi hebarleşmelerine, her üye tarafından öteki Üyelerin resmi haberleşmelerine tanınan haklar tanınacaktır.

            Madde 47.
            BELİRLİ BİREYLERİN BAĞIŞIKLIKLARI VE AYRICALIKLARI
            Bütün Guvernörler, Yürütme Direktörleri, bunların yedekleri, İşletme Direktörü, Danışma Komitesi Üyeleri, Fon için görev ifa eden uzmanlar ve Fonun temizlik ve bakım hizmetlileri dışında kalan tüm personeli:

            (a) Bağışıklığın Fon tarafından kaldırılması hali dışında, resmi sıfatla görev yaptıkları sıradaki davranışlarından dolayı yasal davalardan bağışık olacaklardır;

            (b) Söz konusu Üyenin yurttaşı değillerse, kendilerine ve ailelerini oluşturan aile bireylerine, sözkonusu Üye tarafından, üyesi olduğu başka uluslararası mali kuruluşlardaki denk düzeydeki temsilci, yetkili ve görevlilere tanınan döviz tahditleriyle ilgili kolaylıklar ve bunun yanısıra, muhaceret kısıtlamaları, yabancılar kayıt zorunlulukları ve ulusal hizmet (askerlik) yükümlülüklerinden bağışıklık tanınacaktır;

            (c) Üye tarafından, üyesi olduğu başka uluslararası mali kuruluşların denk düzeydeki temsilci, yetkili ve görevlilerine tanınan seyahat kolaylıkları ile ilgili hakların aynısı tanınacaktır.

            Madde 48.
            VERGİLENDİRMEDEN BAĞIŞIKLIK
            1. Resmi faaliyetleri kapsamı içinde, Fonun kendisi, varlığı, geliri ve bu Anlaşma ile yetki verilen işlemleri, her türlü doğrudan vergilendirmedenve resim kullanımı için ithal ettiği mallar gümrük vergisinden bağışık olacaktır. Ancak bu hüküm, bir Üyenin, kendi topraklarından çıkan ve herhangi bir yolla Fona bırakılmış malalr üzerinden normal vergi ve gümrük resimleri almasını engellemeyecektir. Fon, yapılan hizmetlerin ücretinden başka bir şey olmayan vergiler için bağışıklık talep etmeycektir.

            2. Fonun resmi faaliyetleri için gerekli olan yüksek değerli mal veya hizmetlerin Fon tarafından veya Fon adına satın alınması ve bu gibi mal ve hizmetlerin fiyatının vergi veya rüsumu da içirmesi halinde, sözkonusu Üye, kendi yasaları geçerli olmak üzere ve mümkün olduğu ölçüde, Fonu bu vergi vey rüsumlardan bağışık kılmak ya da bunların karşılığının geri ödenmesi için gerekli önlemleri alacaktır. Bu madde altında tanınan bağışıklık ile ithal edilen ya da satın alınan mallar, Üye ile anlaşmaya varılan koşullar dışında, bağışıklığı tanıyan Üyenin topraklarında satılamaz, ya da başka bir biçimde elden çıkarılamaz.

            3. Üyeler, Fon tarafından, Üyenin vatandaşı olmayan Guvernörlere, Yürütme Direktörlerine, Danışma Komitesi üylerine, İşletme Direktörüne ve Personeline ve aynı zamanda Fon adına görev yapan uzmanlara ödenen maaş, ücret veya herhangi bir başka ödeme üzerinden vergi tahakkuk ettirmeyeceklerdir.

            4. Her kimin elinde bulunsun, Fon tarafından çıkartılan veya güvence altına alınan yükümlülüklerden ve teminatlardan, bunlardan doğan kar hisseleri ve faizlerden hiçbir biçimde vergi alınmayacaktır:

            (a) Ancak bunun için, verginin, sözü edilen yükümlülükler ve teminata karşı, Fon tarafından çıkarılmış veya güvence altına alınmış olmasından doğan bir taraflı uygulama getiriyor olması gerekir; veya

            (b) Verginin tek yasal dayanağının, verginin çıkarıldığı yer, belirtildiği, ödenebilir sayıldığı veya ödendiği para, ya da Fonun işlerinin yürütüldüğü herhangi bir büro veya işyerlerinin bulunduğunu mahal olması halinde.

            Madde 49.
            BAĞIŞIKLIKLAR, MUAFİYETLER VE AYRICALIKLARDAN FERAGAT
            1. Bu bölümde sağlanan bağışıklıklar, muafiyetler ve ayrıcalıklar, Fonun çıkarları için tanınmıştır. Fon, bu davranışının Fonun çıkarlarını zedelemeyeceği hallerde ve kenid karar verceği koşullar altında ve ölçüde, bu bölümde sağlanan bağışıklıklar, muafiyetler ve ayrıcalıklardan feragat edebilir.

            2. Personelden veya Fon adına görev yapan uzmanlardan herhangi birinin taşıdığı bağışıklık adaletin akışını engelleyecekse ve bu bağışıklıktan feragat edilmesi Fonun çıkarlarını zedelemeyecekse, İşletme Direktörü, Guvernörler Konseyinin vereceği yetki ile, böyle bir kişinin bağışıklığından feragat etmekle yükümlüdür.

            Madde 50.
            BU BÖLÜMÜN UYGULANMASI
            Her Üye, bu Bölümde belirtilen ilkeler ve yükümlülükleri, kendi topraklarında geçerli kılmak için gereken önlemleri alacaktır

            BÖLÜM XI. Değişiklikler
            Madde 51.
            DEĞİŞİKLİKLER
            1. (a) Bu Anlaşmanın değiştirilmesi için bir Üye tarafından yapılan her türlü öneri İşletme Direktörü tarafından bütün Üyelere duyurulacak ve kendi tavsiyelerini daha sonra Guvernörler Konseyine sunacak olan Yönetim Kuruluna getirilecektir.

            (b) Bu Anlaşmanın değiştirilmesi için Yönetim Kurulu tarafından yapılan her türlü öneri, İşletme Direktörü tarafından bütün Üyelere duyurulacak ve Guvernörler Knoseyine gönderilecektir.

            2. Değişiklikler, Guvernörler Konseyinde Üstün Yeterli Çoğunluk tarafından kabul edilecektir. Guvernörler Konseyinin aksine belirtmediği hallerde, değişiklikler kabulünden altı ay sonra yürürlüğe girecektir.

            3. Bu maddenin 2 nci fıkrasına rağmen, aşağıdakilerden herhangi birini değiştiren bir değşiiklik, bütün Üyelerce kabul edilmedikçe yürürlüğe girmeyecektir. Değişikliğin benimsenmesinden sonraki altı ay içinde hiçbir Üye İşletme Direktörüne yazılı olarak itirazını bildirmemişse, değişiklik Üyelerce kabul edilmiş sayılacaktır. Bu süre, Üyelerden herhangi birinin istemi üzerine, Guvernörler Konseyi tarafından değişikliğin benimsendiği tarihte uzatılabilir:

            (a) Üyelerin Fondan çekilme hakları,

            (b) Bu Anlaşmada belirtilen ve oy çoğunluğu gerektiren hallerde herhangi biri,

            (c) 6 nci madde belirtilen yükümlülük sınırlaması;

            (d) 9 ncu maddenin 5 nci fıkrası uyarınca Doğrudan Verilen Sermaye Hisselerine katılma ya da katılmama hakkı;

            (e) Bu Anlaşmayı değiştirmenin prosedürü.

            4. İşletme Direktörü benimsenen bütün değşiikliklerden ve bu değişikliklerin yürürlüğe giriş tarihinden bütünh Üyeleri ve Depoziter Makamı derhal haberdar edecektir.

            BÖLÜM XII. Yorumlama ve Hakemlik
            Madde 52.
            YORUMLAMA
            1. Üyelerden biri ile Fon arasında ya da Üyeler arasında, bu Anlaşmanın hükümlerinin yorumu vey uygulanması konusunda çıkabilecek herhangi bir sorun, karara bağlanmak üzere Yönetim Kuruluna sunulacaktır. Bu Üye veya Üyeler, sözkonusu sorunun görüşülmesi sırasında ve Guvernörler Konseyinin koyacağı tüzük ve yönetmeliklere uygun olarak, Yönetim Kurulunun görüşmelerine katılma hakkına sahiptirler.

            2. Yönetim Kurulunun bu maddenin bu maddenin 1 nci fıkrası uyarınca bir karar verdiği durumlarda her Üye, karardan haberdar edildiği tarihten üç ay içinde sorunun Guvernöler Konseyine götürülmesini isteyebilir. Guvernörler Konseyi bu istekler sonraki ilk toplantısında Üstün Çoğunluk ile bu konuda bir karar alacaktır. Guvernörler Konseyinin kararı kesin olacaktır.

            3. Bu maddenin 2 nci fıkrası uyarınca, Guvernörler Konseyinin bir karara varamaması halinde sorun, Guvernörler Konseyinin sorunu son görüşme tarihinden itibaren üç ay içinde Üyelerden birinin istemde bulunmasıyla, 53 ncü maddenin 2 nci fıkrasında belirtilen yönteme uygun olarak hakemliğe götürülür.

            Madde 53.
            HAKEMLİK
            1. Fon ile çekilmiş bir Üye arasında veya Fonun faaliyetlerinin sona erdirilmesi sırasında Fon ile Üyelerden biri arasında çıkan herhangi bir anlaşmazlık hakemliğe götürülür.

            2. Hakemlik mahkemesi üç hakemden oluşur. Anlaşmazlığa taraf olanlardan herbiri bir hakem seçer. Bu şekilde belirlenen iki hakemin seçeceği Üçüncü hakem başka olacaktır. Hakemlik istemi başvurusunun alınmasından itibaren geçen 45 gün içined taraflardan her ikisinin de hakem atamamış olması ya da iki hakemin belirlenmesinden 30 gün sonra üçüncü hakemin belirlenmemiş olması halinde, taraflardan her ikisi de Uluslararası Adalet Divanının Başkanınıda ya da Guvernörler Konseyi tarafından benimsenen tüzük ve yönetmeliklerde belirtelen başka bir makamdan, bir hakem atamasını isteyebilirler. Eğer bu paragraf uyarınca, Uluslararası Adalet Divanı Başkanından bir hakem tayin etmesi istenmişse ve eğer Başkan anlaşmazlığa taraf olan Devletlerden birinin vatandaşı ise, ya da görevi yerine getiremeyecek durumda ise, hakem tayin etme görevi Divanın Başkan Yardımcısan düşer. Başkan Yardımcısının da bu görevi yerine getirmesi benzer biçimde engelleniyorsa görev, bu tür engelleri olmayan ve divanda en uzun süre görev yapmış en yaşlı üyeye verilir. Hakemlik görevinin prosedürü hakemlerin kendileri tarafından belirlenir ancak Başkan, bu konudaki anlaşmazlıkları karara bağlamak için tam yetkili olacaktır. Anlaşmazlığa taraf olanlar için kesin ve bağlayıcı olacak kararın, hakemlerin çoğunluk oyuyla alınması yeterlidir.

            3. Ortaklık anlaşmasında başka biçimde bir hakemlik prosedürü belirtilmemişse, Fon ile Ortak ICO arasındaki anlaşmazlık bu maddenin 2 nci maddenin 2 nci fıkrasında belirtilen prosedürlere göre hakemliğe götürülür.

            BÖLÜM XIII. Son Hükümler
            Madde 54.
            İMZA ve ONAY, KABUL veya TASDİK
            1. Bu Anlaşma, 1 Ekim 1980 tarihinden başlayarak, yürürlüğe giriş tarihinden itibaren geçecek bir yıl sonunhda kadar New York’da Birleşmiş Milletler Merkezinde, liste A’da belirtilen tüm Devletler ve Madde 4 (b) de belirtlen hükümetlerarası örgütler için imzaya açık tutulacaktır.

            2. Bu Anlaşmaya imza koyan herhangi bir Devlet veya hükümetlerarası örgüt, Anlaşmanın yürürlüğıe girmesinden itibaren 18 ay içinde onay belgesini tevdi ederek bu Anlaşmaya taraf olabilir.

            Madde 55.
            DEPOZİTER
            Birleşmiş Milletler Genel Sekreleri, bu Anlaşmanın Depoziteri olacaktır.

            Madde 56.
            KATILMA
            Bu Anlaşmanın yürürlüğe girmesinden sonra, 4 ncü maddede belirtilen Devletler ve hükümetlerarası örgütlerden herhangi biri, Guvernörler Konseyi ile söz konusu devlet veya Hükümetlerarası örgüt tarafından üzerinde anlaşmaya varılan koşullarla, bu Anlaşmaya katılabilir. Katılma, katılma belgesinin Depozitere tevdii ile kesinleşir.

            Madde 57.
            YÜRÜRLÜĞE GİRME
            Bu Anlaşma , en az 90 Devletin onay, kabul ve tasdik belgelerinin Depoziter tarafından teslim alınması ile yürürlüğe girer. Ancak bu Devletlerin toplam Doğrudan Verilen Sermaye Hisseleri iştirakleri, Liste A’da belirtilen Devletlerin tümüne ayrılan Doğrudan Verilen Sermaye Hissesi iştiraklerinin toplamının üçte ikisinden az olmayacak ve aynı zamanda 13 ncü maddenin 2 nci fıkrasında belirtilen İkinci Hesaba gönüllü katkı vaadleri için saptanan hedefin en az yüzde 50’sine ulaşmış olacaktır. Ayrıca yukarıdaki zorunlulukların, 31 Mart 1982 ya da aynı tarihe kadar onay belgelerini tevdi etmiş olan devletlerin üçte iki çoğunluk oyuyla karar verecekleri daha geç bir tarihe kadar yerine getirilmiş olması gereklidir. Eğer yukarıdaki zorunluluklar, söz konusu daha sonraki tarihe kadar da yerine getirilmemiş ise, bu tarihe kadar daha tespit edilebilir. İlgili Devletler, bu paragraf uyarınca alınan bütün kararlardan Depoziteri haberdar edeceklerdir.

            2. Bu Anlaşmanın yürürlüğe girmesinden sonra onay, kabul veya tasdik belgesini tevdi eden Devletler ve hükümetlerarası örgütler ve katılma belgesini tevdi eden Devletler ve hükümetlerarası örgütler açısından bu Anlaşma, bu belgeleri tevdi ettikleri tarihlerde yürürlüğe girer.

            Madde 58.
            ÇEKİNCELER
            Bu Anlaşmanın 53 ncü maddesi haricindeki hiçbir hüküm için çekince konamaz.
            Aşağıda imzaları bulunanlar, yetkilerine dayanarak ve bu Anlaşmanın tanıdığı olarak, belirtilen tarihlerde imzaları atmışlardır.

            Bindokuzyüzseksen yılının Haziran ayının yirmiyedinci günü, orijinal olarak Arapça, Çince, İngilizce, Fransızca, Rusça ve İspanyolca birer nüsha, hepsi aslına uygun olarak Cenevre’de imzalanmıştır.

L İ S T E L E R
- LİSTE A -
DOĞRUDAN VERİLEN SERMAYE HİSSELERİ İŞTİRAKLARI
 
  Ödenmiş Hisseler Ödenebilir Hisseler Toplam
Devlet Sayı Değer (Hesap Birimi) Sayı Değer (Hesap Birimi) Sayı Değer (Hesap Birimi)
Afganistan
105
794.480
2
15.133
107
809.612
Arnavutluk
103
779.347
1
7.566
104
786.913
Cezayir
118
892.844
9
68.098
127
960.742
Angola
117
855.277
8
60.532
125
945.809
Arjantin
153
1.127.670
26
196.728
179
1.354.398
Avusturalya
425
3.215.670
157
1.187.936
582
4.403.686
Avusturya
246
1.861.352
70
529.653
316
2.391.005
Bahama
101
761.214
1
7.566
102
771.780
Bahreyn
101
764.214
1
7.566
102
771.780
Bangladeş
129
976.075
121
915.543
143
1.082.005
Barbados
102
771.780
1
7.566
103
779.347
Belçika
349
2.640.699
14
105.931
470
3.556.242
Benin
101
764.214
1
7.566
102
771.780
Butan
100
756.647
0
0
100
756.647
Bovilya
113
855.011
6
45.399
119
900.410
Batsvana
101
761.214
1
7.566
102
771.780
Brezilya
338
2.557.467
115
870.144
453
3.427.265
Bulgaristan
152
1.150.104
25
189.162
177
1.339.265
Burma
104
186.913
2
15.133
106
802.046
Burundi
100
756.647
0
0
100
756.647
Beyaz Rusya            
Sovyet Sos Cum.
100
756.647
0
0
100
756.647
 
  Ödenmiş Hisseler Ödenebilir Hisseler Toplam
Devlet Sayı Değer (Hesap Birimi) Sayı Değer (Hesap Birimi) Sayı Değer (Hesap Birimi)
Kanada
732
5.538.657
306
2.315.340
1038
7.853.997
Cape Verde
100
756.647
0
0
100
756.647
Orta Afrika Cumhuriyeti
102
771.780
1
7.566
103
7793647
Çad
103
779347
1
7.566
104
486.913
Şili
173
13.309.000
35
264.827
208
1.573.826
Çin
1111
8.406.350
489
3.700.005
1300
12.100.351
Kolombiya
151
1.142.537
25
189.1622
176
1.331.399
Komor Adaları
100
756.647
0
0
100
756.647
Kongo
103
779.347
1
7.566
104
786.913
Kosta Rika
118
892.844
8
60.532
126
953.375
Küba
184
1.392.231
41
310.225
225
1.702.456
kıbrıs
100
756.647
0
0
100
756.647
Çekoslovakya
292
2.209.410
93
703.682
385
2.913.092
Demokratik Kamboçya
101
764.241
1
7.566
102
771.780
Kore Demokratik H.C.
104
786.913
2
15.133
106
802.046
Demokratik Yemen
101
764.214
1
7.566
102
771.780
Damimarka
242
1.831.086
68
514.520
310
2.345.606
Cibuti
100
756.647
0
0
100
756.647
Dominik
100
756.647
0
0
100
756.674
Dominik Cum.
121
915.463
10
75.665
131
991.208
Ekvador
117
885.277
8
60.532
125
945.809
Mısır
147
1.112.271
22
166.462
139
1.278.734
El Salvador
118
892.844
9
68.0988
127
960.942
Ekvator Ginesi
101
764.214
1
7.566
102
771.780
 
  Ödenmiş Hisseler Ödenebilir Hisseler Toplam
Devlet Sayı Değer (Hesap Birimi) Sayı Değer (Hesap Birimi) Sayı Değer (Hesap Birimi)
Etyopya
106
817.179
4
30.266
112
847.445
Fiji
105
197.480
2
15.133
107
809.612
Finlandiya
196
1.483.028
46
348.058
242
1.831.086
Fransa
1385
10.479.563
621
4.698.779
2006
15.178.342
Gabon
109
824.745
4
30.366
113
855.011
Gambiya
102
771.780
1
7.566
103
779.347
Demokratik Alman Cum
351
2.655.831
121
915.543
72
3.571.375
Federal Almanya
1819
13.763.412
831
6.2873738
2650
20.051.157
Gana
129
736.075
14
105.931
416
1.082.005
Yunanistan
100
756.647
0
0
100
756.647
Granada
100
756.647
0
0
100
756.647
Guetomala
120
907.977
10
75.665
130
983.641
Gine
105
794.480
2
15.133
107
809.612
Gine-Bissau
100
756.647
0
0
100
756.647
Guyana
108
817.179
4
30.266
112
847.445
Haiti
103
779.347
2
15.133
105
794.480
Vatikan
100
756.647
0
0
100
756.647
Honduras
110
832.312
5
37.832
115
870.144
Macaristan
105
1.551.127
51
385.890
256
1.937.017
İzlanda
100
156.647
0
0
100
756.647
Hindistan
197
1.490.595
47
355.624
244
1.846.219
Endonezya
181
1.369.531
39
295.092
220
1.664.624
İran
129
953.357
12
90.798
138
1.044.173
Irak
111
839.878
6
45.399
117
885.277
İrlanda
100
756.647
0
0
100
756.647
 
  Ödenmiş Hisseler Ödenebilir Hisseler Toplam
Devlet Sayı Değer (Hesap Birimi) Sayı Değer (Hesap Birimi) Sayı Değer (Hesap Birimi)
İsrail
118
892.844
8
60.532
126
953.375
İtalya
845
6.393.668
360
2.733.930
1250
9.117.598
Fildişi Sahili
147
1.112.271
22
166.462
169
1.276.734
Jamaika
113
855.011
6
45.399
119
900.410
Japonya
2303
17.425.584
1064
0.050.726
3367
25.476.309
Ürdün
104
786.912
2
15.133
106
802.046
Kenya
116
877.711
7
52.965
123
930.676
Kuveyt
103
779.347
1
7.566
104
786.913
Laos Demok.Halk.Cum.
101
764.241
0
0
101
764.214
Lübnan
105
791.480
2
15.133
107
809.612
Lesoto
100
756.647
0
0
100
756.657
Liberya
118
892.844
8
60.532
126
953.375
Libya Arap Cemahiriyesi
105
794.480
3
22.699
108
817.179
Lihteynstayn
100
458.647
0
0
100
756.647
Lüksemburg
100
756.647
0
0
100
756.647
Madagaskar
106
802.046
3
22.699
109
824.745
Malavi
103
779.347
1
7.566
104
786.913
Malezya
248
1.876.465
72
544.756
320
2.421.271
Maldivler
100
756.647
0
0
100
156.647
Mali
103
779.347
1
7.566
104
786.913
Malta
101
764.214
1
7.566
102
771.780
Moritanya
108
817.179
4
30.832
112
847.445
Mori
109
824.745
5
37.832
114
862.578
Meksika
144
1.082.572
21
158.896
165
1.248.468
 
  Ödenmiş Hisseler Ödenebilir Hisseler Toplam
Devlet Sayı Değer (Hesap Birimi) Sayı Değer (Hesap Birimi) Sayı Değer (Hesap Birimi)
Monako
100
756.647
0
0
100
756.647
Moğolistan
103
779.347
1
7.566
104
786.913
Fas
137
1.036.607
18
136.196
155
1.172.803
Mozambik
106
802.046
3
22.699
109
824.745
Nauru
100
756.647
0
0
100
756.647
Nehal
101
764.214
0
0
101
764.214
Hollanda
430
3.253.583
159
1.203.069
589
4.456.652
Yeni Zelanda
100
756.647
0
0
100
756.647
Nikaragua
114
862.578
6
45.399
120
907.977
Nijer
101
764.214
1
7.566
102
771.780
Nijerya
134
1.013.907
16
121.064
150
1.134.971
Norveç
202
1.528.427
49
370.757
51
1.899.184
Umman
100
756.647
0
0
100
756.647
Pakistan
122
923.110
11
83.231
133
1.006.341
Panama
105
794.480
3
22.699
108
817.179
Papua yeni Gine
116
877.711
8
60.532
124
938.242
Paraguay
105
794.480
2
15.133
107
809.612
Peru
136
1.029.040
17
128.630
153
1.157.670
Filipinler
183
1.374.664
40
302.659
223
1.687.323
Polonya
362
2.739.063
126
953.375
488
3.692.438
Portekiz
100
756.647
0
0
100
756.647
Katar
100
756.647
0
0
100
756.647
Kore Cum.
151
1.142.537
25
189.162
176
1.331.699
 
  Ödenmiş Hisseler Ödenebilir Hisseler Toplam
Devlet Sayı Değer (Hesap Birimi) Sayı Değer (Hesap Birimi) Sayı Değer (Hesap Birimi)
Romanya
142
1.074.439
20
151.329
162
1.225.768
Ruanda
103
779.347
1
1.566
104
786.913
Saint Lucia
100
756.647
0
0
100
756.6547
Saint Vincent ve Grena.
100
756.647
0
0
100
756.647
Samoa
100
756.647
0
0
100
756.3647
San Marino
100
756.647
0
0
100
756.647
Sao Tome ve Principe
101
764.480
0
0
101
761.214
Suudi Arabistan
105
794.480
2
15.133
107
809.612
Senegal
113
855.011
7
52.965
120
907.977
Şeysel adaları
100
756.647
0
0
100
756.647
Sierra Leone
103
779.347
1
7.566
104
786.913
Singapur
134
10.013.907
17
128.630
151
1.142.537
Solomon Adaları
101
764.214
0
0
101
761.214
Somali
101
7614.214
1
7.566
102
771.780
Güney Afrika
309
2.338.040
101
764.214
410
3.1402.253
İspanya
447
3.382.213
167
1.263.607
614
4.645.813
Sri Lanka
124
938.242
12
90.792
136
1.029.040
Sudan
124
938.242
12
920.798
136
1.029.040
Sruinam
104
786.913
2
15.133
106
802.046
Svaziland
104
786.913
2
15.133
106
802.046
İsveç
363
2.746.629
127
9360742
490
3.707.571
İsviçre
326
2.466.670
109
824.745
435
3.291.415
Suriye Arap Cumhuriyeti
113
855.011
7
52.965
120
907.977
Tayland
137
1.036.607
18
136.196
155
1.172.803
 
  Ödenmiş Hisseler Ödenebilir Hisseler Toplam
Devlet Sayı Değer (Hesap Birimi) Sayı Değer (Hesap Birimi) Sayı Değer (Hesap Birimi)
Togo 105 794.480 3 22.699 108 8147.179
Tonga 100 756.647 0 0 100 756.647
Trinidad ve Tobago 103 779.347 2 15.133 105 794.480
tunus 113 855.011 6 45.399 119 900.410
Türkiye 100 756.647 0 0 100 756.647
Uganda 118 892.844 9 68.098 127 960.942
Ukrayna Sov.Sos.Cum. 100 756.647 0 0 100 756.647
Sovyet Sosyalist Cum.B. 1865 14.111.469 863 6.454.200 2718 20.565.669
Birleşik Arap Emirleri 101 764.214 1 7.566 102 771.780
Büyük Britanya ve Kuzey             
İrlanda Birl. Krallığı 1051 7.952.361 459 3.473.010 1510 11.425.37
Kamerun Bir.Cum. 116 877.711 8 60.532 124 938.242
Tanzanya Bir. Cum. 113 855.011 6 45.399 119 900.410
Amerika Birleşik Devlet. 5012 37.923.155 237 17.955.237 7385 55.878.392
Yukarı Volta 101 764.214 1 7.566 102 771.780
Uruguay 107 809.612 4 30.266 111 839.878
Venezuela 120 907.977 10 75.665 130 939.641
Vietnam 108 817.179 4 30.226 112 947.445
Yemen 101 794.214 1 7.566 102 771.780
Yugoslavya 151 1.142.537 24 181.595 175 1.324.133
Zaire 147 1.112.271 22 166.462 169 1.278.738
Zambiya 157 1.187.936 27 204.295 184 1.392.231
Zimbabvo 100 756.647 0 0 100 756.647
 

            LİSTE B
            11 nci maddenin 6 ncı fıkrası uyaınca en az gelişmiş ülkeler için geçerli özel düzenlemeler:

            1. Birleşmiş Milletler tarafından tanımlanan en az gelişmiş ülkeler kategorisine giren Üyeler, 10 ncu maddenin 1 (b) fıkrasında sözedilen Ödenmiş hisselerini aşağıdaki biçimde ödeyeceklerdir:

            (a) Üç yıllık bir süre içinde üç eşit taksit halinde yüzde 30’luk bir ödeme yapılacaktır;

            (b) İkinci bir yüzde 30’luk ödeme, taksitler halinde ve Yönetim kurulunun kararlaştırdığı biçimde ve zamanda yapılacaktır;

            (c) Yukarıdaki (a) ve (b)’nin ödenmesinden sonra kalan yüzde 40’ın, dönülmez, ciro edilmez, faiz getirmeyen bonolar halinde ve Yönetim Kurulu tarafından kararlaştırılacak biçimde ve zamanda ödendiği, Üyelerce saptanacaktır.

            2. 31 nci madeye rağmen en az gelişmiş bir ülke, uygun bir süre içinde, içinde bulunduğu durumun savunmasını yaparak Guvernörler Konseyini bu tür yükümlülüklerini yerine getirme olanaksızlığı konusunda ikna etmek için tam bir fırsat kendisine tanınmadan, bu Listenin 1 nci paragrafında belirtilen mali yükümlülüklerini yerine getiremediği için askıya alınmayacaktır.

            LİSTE C
            ICB’ler için üyelik şartları

            1. Bir ICB hükümetlerarası esas üzerine kurulacak ve üyeliği, Birleşik Milletler, Birleşmiş Milletlerin uzmanlık kuruluşları veya Uluslararası Atom Enerjisi Ajansına üye olan tüm üye devletlere Açık olacaktır.

            2.  Sürekli olarak, ilgili olduğu ana maddenin ticaret, üretim ve tüketim konularıyla ilgilencektir.

            3. Üyeleri, sözkonusu ana maddenin ticaret, üretim ve tüketim konularıyla ilgilencektir.

            4. Katılanlarının çıkarlarını yansıtacak etkili bir karar alma yöntemine sahip olacaktır.
            5. İkinci Hesabın faaliyetleriyle olan ilişkilerinden doğacak teknik veya başka türdeki sorumluluklarını gereği gibi yerine getirmesini sağlayacak uygun bir yöntem benimsemeye elverişli olacaktır.

            LİSTE D
            Oyların tahsisi

            1. Madde 5 (a) da belirtilen her Üye Devlet aşağıdaki oylara sahip olacaktır:

            (a) 150 temel oy;

            (b) Bu listenin Ekinde gösterildiği biçimde, iştirak ettiği Doğrudan Verilen Sermaye Hisseleri nedeniyle kendisine ayrılan oylar;

            (c) Sağladığı her 37.832 Garanti Sermayesi Hesap Birimi için bir oy;

            (d) Bu Listenin 3 ncü fıkrası uyarınca kendisine tahsis edilen oylar.

            2. Madde 5 (b) de belirtilen her Üye Devlet aşağıdaki oylara sahip olacaktır:

            (a) 150 temel oy;

            (b) İştirak ettiği Doğrudan Verilen Sermaye Hisseleriyle bağlantılı olan ve Guvernörler Konseyinin Yeterli Çoğunluğuyla bu listenin Ekinde belirtilen oy tahsisiyle uyumlu bir temele göre saptayacağı sayıda oy;

            (c) Sağladığı her 37.832 Garanti Sermayesi Hesap Birimi için bir oy;

            (d) Bu Listenin 3 ncü fıkrası uyarınca kendisine tahsis edilen oylar.

            3. 9 ncu maddenin 4 (b) ve (c) fıkralarıyla 12 nci maddenin 3 ncü fıkrası uyarınca iştiraksız ya da ilave edilen Doğrudan Verilen Sermaye Hisselelerinin iştiraka açılması halinde, iştirak ettiği her Doğrudan Verilen Sermaye Hissesi için Üye Devletlere ik oy daha ilaveten tahsis edilecektir.

            4. Guvernörler Konseyi oylama yapısını sürekli olarak gözden geçirecek ve uygulamadaki oylama yapısının bu Listenin Ek’inde belirtilenden önemli farklılıklar göstermesi halinde, bu Liste’belirtilen oy dağılımı temel ilkeleri uyarınca gerekli düzeltmeleri yapacaktır. Bu düzeltmeleri yaparken Guvernörler Konseyi şunları gözönünde tutacaktır:

            (a) Üyelik;

            (b) Doğrudan Verilen Sermaye Hisselerinin sayısı;

            (c) Garanti  Sermayesinin miktarı.

            5. Bu Listenin 4 ncü fıkrası uyarınca oy dağılımında yapılacak düzeltmeler Guvernörler Konseyinin yaklaşan ilk yıllık toplantısında Üstün Yeterli Çoğunlukla benimseyeceği tüzük ve yönetmeliklere göre yapılır.

LİSTE D'YE EK
OYLARIN TAHSİSİ
 
Devlet  Temel Oylar Ek Oylar Toplam
Afkanistan 150 207 357
Arnavutluk 150 157 307
Cezayir 150 245 395
Angola 150 241 391
Arjantin 150 346 496
Avusturalya 150 925 1.075
Avusturya 150 502 625
Bahama 150 197 347
Bahreyn 150 197 347
Bangladeş 150 276 426
Barbados 150 199 349
Belçika 150 747 897
Benin 150 197 347
Butan 150 193 343
Bolivya 150 260 380
Botsvana 150 197 347
Brezilya 150 874 1.024
Bulgaristan 150 267 417
Burma 150 205 355
Burundi 150 193 343
Beyaz Rusya Sovyet      
Sosyalist Cum. 150 151 3014
Kanada 150 1650 1.800
Cape Verde 150 193 343
Orta Afkira Cum. 150 199 349
Çad 150 201 351
Şili 150 402 552
 
Devlet  Temel Oylar Ek Oylar Toplam
Çin 150 2850 3.000
Kolombiya 150 340 490
Komor Adaları 150 193 343
Kongo 150 201 351
Kosta Rika 150 243 393
Küba 150 434 574
Kıbrıs 150 193 343
çekoslovakya 150 582 732
Demokratik Kamboçya 150 197 347
Kore Demokratik 150    
Halk Cumhuriyeti 150 205 355
Demokratik Yemen 150 197 347
Danimarka 150 493 643
Cibuti 150 193 343
Dominik 150 193 343
Dominik Cumhuriyeti 150 253 403
Ekvator 150 241 391
Mısır 150 326 476
El Salvador 150 245 395
Ekvator Ginesi 150 197 347
Etyopya 150 216 366
Fiji 150 207 357
Finlandiya 150 385 535
Fransa 150 3.188 3.338
Gabon 150 218 368
Gambiya 150 199 349
Demokratik Alman Cum. 150 713 863
Federal Almanya 150 4.212 4.362
Gana 150 276 426
Yunanistan 150 159 309
Granada 150 193 343
Guetemala 150 251 401
Gine 150 207 357
Gine-Bissou 150 193 343
Guyana 150 216 366
Hiti 150 203 353
Vattkan 150 159 309
Honduras 150 222 372
Macaristan 150 387 537
İzlanda 150 159 309
Hindistan 150 471 621
Endonezya 150 425 575
İran 150 266 416
Irak 150 226 376
İrlanda 150 159 309
İsrail 150 243 393
İtalya 150 1.915 2.065
Fildişi Sahili 150 326 476
 
Devlet  Temel Oylar Ek Oylar Toplam
Jamaika 150 230 380
Japonya 150 5.352 5.502
Ürdün 150 205 355
Kenya 150 237 387
Kuveyt 150 201 351
Lao demokratik Halk      
Cumhuriyeti 150 195 345
Lübnan 150 207 357
Lesoto 150 193 343
Liberya 150 243 393
Libya Arap Cemahiriyesi 150 208 358
Lihteynstan 150 159 309
Lüskemburg 150 159 309
Madagaskar 150 210 360
Malavi 150 201 351
Malezyla 150 628 768
Maldivler 150 193 343
Mali 150 201 351
Malta 150 197 347
Moritanya 150 216 366
Mori 150 220 370
Meksika 150 319 469
Monoko 150 159 309
Moğolistan 150 299 449
Mozambik 150 210 360
Nauru 150 193 343
Nepal 150 195 345
Hollanda  150 936 1.086
Yeni Zelanda 150 159 309
Nikaragua 150 232 382
Nijer 150 197 347
Nijerya 150 290 440
Norveç 150 399 549
Umman 150 193 343
Pakistan 150 257 407
Panama 150 208 358
Papua Yeni Gine 150 239 389
paraguay 150 207 357
Peru 150 295 448
Filipinler 150 430 580
Polonya 150 737 887
Portekiz 150 159 309
Katar 150 193 343
Kore Cumhuriyeti 150 370 490
Romanya 150 131 463
Ruanda 150 201 451
Saint Lucia 150 193 343
 
Devlet  Temel Oylar Ek Oylar Toplam
Saint Vincent ve      
Grenadines 150 193 343
Samoa 150 193 343
San Marino 150 159 309
Sao Tome ve Principe 150 195 343
Suudi Arabistan 150 207 357
Senegal 150 232 382
Şeysel Adaları 150 193 343
Sierra Leone 150 201 351
Singapur 150 291 441
Solomon Adaları 150 195 345
Somali 150 197 347
Güney Afrika 150 652 802
İspanya 150 976 1126
Sri Lanka 150 263 413
Sudan 150 263 413
Surinam 150 205 355
Svaziland 150 205 355
İsveç 150 779 929
İsviçre 150 691 841
Suriye Arap Cum. 150 232 382
Tayland 150 299 449
Togo 150 208 358
Tonga 150 193 343
Trinidad ve Tobago 150 203 353
tunus 150 230 380
Türkiye 150 159 309
Uganda 150 245 395
Ukrayna Sovyet Sos. Cum. 150 151 301
Sovyet Sosyalist Cum. Birl. 150 4.107 4257
Birleşik Arap Emirlikleri 150 197 347
Büyük Britanya ve Kuzey      
İrlanda Bir. Krallığı 150 2400 2550
Kamerun Birl. Cum. 150 239 389
Tanzanya Birl. Cum. 150 230 380
Amerika Birleşik Devletleri 150 11738 11888
Yukarı Volta 150 197 347
Uruguay 150 214 364
Venezuela 150 251 401
Vietnam 150 216 366
Yemen 150 197 347
Yugoslavya 150 338 488
Zaire 150 326 476
Zambiya 150 355 505
Zimbabve 150 193  
  24.450 79.924 104.374

             LİSTE E
            Yürütme Direktörlerinin seçimi
            1 Yürütme Direktörlerinin seçimi

            2. Oylama adaylıklar için yapılır. Her adaylık bir Üyenin Yürütme Direktörü olarak aday göstereceği bir kişi ile, aynı veya başka bir Üyenin aday göstereceği yedekten oluşur. Aynı adaylığı oluşturan iki kişinin aynı uyruktan olması gerekmez.

            3. Her Guvernör, kendisini Guvernör atayan Üyenin Liste D'ye göre sahip olduğu oyların tümünü bir adaylık için kullanır.

            4. En yüksek oy sayısını alan 28 adaylık, hiçbir üyeliğin, toplam oy gücünün yüzde 2.5'inden azını almamış olması kaydıyla, seçilir.

            5. En yüksek oy sayısını alan 28 adaylık seçilmemiş ise, yapılacak ikinci tur oylamada yalnız aşağıdakiler oy kullanabilir:

            a) Seçilmeyen adaylık için birinci oylamada oy kullanmış olan Guvernörler;

            b) Bir seçilmiş adaylık için kullandıkları oylarla, o adaylık için verilen oyları, toplam oy gücünün yüzde 3.5'inin üstüne çıkardıkları, bu listenin 6 ncı fık.rası uyarınca kabul edilen Guvernörler.

            6. Bir Guvernörün kullandığı oyların herhangi bir adaylığın tplamını, toplam oy gücünün yzde 3.5'inin üzerine çıkarmış sayılıp sayılmayacağına karar verirken, yüzdeden, ilk olarak, o adaylık için en küçük oy sayısını kullanan Guvernörün oyları, daha sonra da ikinci en küçük oy sayısını kullanan Guvernörün oyları çıkarılmış sayılır ve böylece yüzde 3.5'e de yüzde 2.5'in üstünde olmak kaydıyla yüzde 3.5'in altında bir yüzdeye ulaşılana kadar çıkarılır. Ancak herhangi bir adaylığın toplamını yüzde 2.5'in üstüne çıkaramk için oylarının sayılması gereken Guvernör, o adaylığın toplam oyları, sonuçta yzde 3.5'i geçse bile, bütün oylarını o adaylık için kullanmış sayılır.

            7. Herhangi bir oylama turunda, eşit sayıda oy sahibi olan iki veya daha fazla Guvernör aynı adaylık için oy kullanmışlarsa ve bu Guvernörlerden hepsinin değil de yalnızca bir ya da ikisinin oylarının, toplam oyları, toplam oy gücünün yüzde 3.5'inin üzerine çıkardıkları kubal edilirse, tekrar bir tur oylama gerektiğinde bu tura içlerinden hangisinin katılacağı kura ile saptanır.

            8. İkinci oylamada bir adaylığın seçilip seçilmediğine ve oylarıyla o adaylığın seçilmesine neden olan Guvernörlerin kimler olduğuna karar vermek için bu Listenin 4 ve 5 (b) inci fıkralarında belirtilen azami ve asgari yüzdeler ve bu Listenin 6 ve 7 nci fıkralarında tarif edilen prosedürler geçerli olacaktır.

            9. Eğer, ikinci oylamadan sonra 28 adaylık seçilmiş değilse, 27 adaylık seçilene kadar aynı ilkelere göre oylama turları yapılır. Bundan sonra 28 nci adaylık, kalan oyların basit çoğunluğu ile seçilir.

            10. Bir Guvernörün, yapılan son başarısız bir adaylık için oy kullanmış olması halinde, Guvernör, kendisini atayan Üyeyi Yönetim Kurulunda temsil etmesi için, kabul etmesi koşuluyla, başarılı bir adaylığı seçebilir. Bu durumda, bu listenin 5 (b) fıkrasında belirtilen yüzde 3.5 (b) fıkrasında belirtilen yüzde 3.5 lik tavan uygulanmayacaktır. 

 

            TABLO F
            Hesap Birimi

            Bir Hesap Biriminin değeri, aşağıdaki para birimlerinin, aynı paralardan herhangi birine değiştirildiği zamanki değerlerin toplamı olacaktır.
 
Birleşik Amerika Doları  0.40
Batı Alman Markı  0.32
Japon Yeni  21
Fransız Frangı  0.42
İngiliz Sterlini  0.050
İtalmyan Lireti  52
Hollanda Florini  0.14
Kanada doları  0.070
Belçika Frangı  1.6
Suudi Arabistan Riyali  0.13
İsveç Kronu  0.11
İran Riyali  1.7
Avustralya Doları  0.017
İspanya Pesetası  1.5
Norveç Kuronu  0.10
Avusturya Şilini  0.28
            Hesap Biriminin değerini belirleyen paralar listesinde ve bu paraların miktarlarında yapılacak herhangi bir değişiklik, Yetkili bir uluslararası para örgütünün uygulamalarına uygun olarak, Guvernörler Konseyi Yeterli Çoğunluğunun kabul edeceği tüzük ve yönetmelikler uyarınca yapılacaktır.

            Kısım İki

ANA MADDELER BİRLEŞİK PROGRAMI UYARINCA BİR ORTAK FON KURULMASI KONUSUNDAKİ BİRLEŞMİŞ MİLLETLER MÜZAKERE KONFERANSININ NİHAİ SENEDİ

            1. Birleşmiş Meilletler Ticaret ve Kalkınma Konferansı (UNCTAD), Ana Maddeler Birleşik Programı ile ilgili 93 (IV) sayılı karında bir ortak fon kurulması için adımlar atılmasını kararlaştırmış ve UNCTAD Genel Sekreterinden bütün UNCTAD üyelerine açık bir konferansın, Mart 1977 tarihinden geç olmamak üzere toplanmasını istemişti. Konferans ayrıca UNCTAD Genel Sekreterinden, bu konferans öncesinde hazırlık tplantıları yapılmasını da istemişti.

            2. Bu istek uyarınca üç hazırlık toplantısı yapıldıktan sonra, 7 Mart 1977 tarihinde Cenevre'de, Palais des Nations'da, Ana Maddeler Birleşik Programı uyarınca bir Ortak Fon kurulması için Birleşmiş Müzakere Konferansı toplandı. Konferans, birincisi 7 Mart 2 Nisan 1977, ikincisi 7 Kasım 1 Aralık 1977 ve 14 - 30 Kasım 1978, üçüncüsü 12-19 Mart 1979 ve dördüncüsü 5-27 Haziran 1980 tarihleri arasında olmak üzere dört oturum yaptı.

            3. Üçüncü oturumunda Konferans Ortak Fonun temel ögeleri ile ilgili 1 (III) salılı kararı kabul etti ve UNCTAD Genel Sekreterinden, daha geniş inceleme gerekitrten unsurların görüşülmesi, Ortak Fon Anlaşmasının maddelerinin taslağının hazırlanması ve Fonu işler hale getirmek için gerekli hazırlık çalışmalarıyla ilgili tavsiylerde bulunması için, UNCTAD üyesi bütün devletlerin katılmasına açık bir geçici komite kurulmasını istedi. Geçici Komite, birincisi 3-14 Eylül 1979. İkincisi 23 Ekim - 2 Kasım 1979, üçücüsü 3-14 Aralık 1979 dördüncüsü 18 Şubat - 5 Mart 1980 ve beşincisi de 8-19 Nisan tarihleri arasında olmak üzere beş oturum yaptı.

            4. Aşağıdaki 124 UNCTAD üyesi devletin temsilcileri konferansın en az bir oturumuna katıldılar: Afganistan, Cezayir, Arjantin, Avusturalya, Avusturya, Bangladeş, Barbados, Belçika, Benin, Bolivya, bostwana, Brezilya Bulgaristan, Birmanya, Burundi, Kanada, Orta Afrika Cumhpuriyeti, Çad, Şili, Çin, Kolombiya, Kongo, Kosta Rika Küba, Kıbrıs, Çekoslovakya, Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti, Demokratik Yemen, Danimarka, Cibuti, Dominik Cumhuriyeti, Ekvador Mısır El Salvador, Etiyopya, Finlandiya, Fransa Gabon, Gambiya, Demokratik Alman Cumhuriyeti, Almanya, Gana Federal Cumhuriyeti, Yunanistan, Guetamala, Gine, Haiti, Honduras, Macaristan, Hindistan, Endonezya, İran Irak, İrlanda, İsrail, İtalya, Fildişi Sahili, Jamaika, Japonya Ürdün , Kenya Kuveyt, Lübnan, Liberya, Libya Arap Cemahiriyesi, Lüksemburg, Madagaskar, Malavi, Malezya, Mali, Malta, Morityus, Meksika, Moğolistan, Fas, Mozambik, Holanda, Yeni Zelanda, Nikaragua, Niöer, Niöerya, Norveç, Umman, Pakistan, , Panama, Papua, Yeni Gine, Peru, ;Filipinler, Polonya, Portekiz, Katar, Kore Cumhuriyeti, Romanya, Rwanda, Suudi Arabistan, Senegal, Sierra Leone, Singapur, Somali, İspanya, Sri Lanka, Sudan, Swaziland, İsveç, İsviçre, Suriye, Arap Cumhuriyeti, Tayland, Togo, Trinidad ve Tobago, Tunus, Türkiye, Uganda, Sovyet Sosyalist Cumhuriyetleri Birliği, Birleşik Arap Emirlikleri, Büyük Britanya ve Kuzey İrlanda Birleşik Krallığı, Kamerun Birleşik Cumhuriyeti, Tanzanya Birleşik Cumhuriyeti , Amerika Birleşik Devletleri, Uruguay, Venezuela, Vietnam, Yemen, Yugoslavya, Zaire, Zambia.

            5. Aşağıdaki UNCTAD üyesi Devlet, Konferansta bir gözlemci ile temsil edildi. Vatikan.

            6. Aşağıdaki Birleşmiş Milletler Kuruluşları Kkonferansta gözlemcileri ile temsil edildiler: Birleşmiş Lmilletler Sekteraryasının Uluslararası Ekonomik ve Sosyal İşler Dairesi, Avrupa Ekonomik Komisyonu, Afrika Ekonomik komisyonu, Birleşmiş Milletler Sanayi Kalkınma Örgütü, Birleşmiş Milletler Çevre Programı, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı, Dünya Gıda Konseyi, Uluslararası Ticaret Merkezi.

            7. Aşağıdaki uzmanlık kuruluşları ve ilgili kuruluşlar Konferansta gözlemcileri ile temsil edildiler: Uluslararası Çalışma Örgütü, Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü, Dünya Bankası, Uluslararası Para Fonu, Ticaret ve Gümrük Tarifeleri Genel Anlaşması.

            8. Aşağıdaki hükümetlerarası kuruluşlar Konferansta gözlemcileri tarafından temsil edildiler: Afrika ve Moritanya Ortak Örgütü, Afrika Kalkınma Bankası, Afrika Yerfıstığı Konseyi, Büyük Göller Ülkeleri Ekonomik Toplluğu, Avrupa Serbest Ticaret Birliği, Inter America Kalkınma Bankası, Bakır İhraç Eden Ülkeler Hükümetlerarası Konseyi, Uluslararası Boksit Birliği, Uluslararası Kakao Örgütü, Latin Amerika Ekonomik Sistemi, Arap Devletleri Birliği, Ekonomik İşlbirliği VE Kalkınma Örgütü, Afrika Birliği Örgütü, Amerikan Devletleri Örgütü, İslam Konferansı Örgütü, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü, Orta Amerika Ekonomik Birliği Antlaşması Daimi Sekretaryası, OPEC Fonu.

            9. Aşağıdaki hkümetler dışı örgütlerin, Konferansın ikinci otorumunda alınan kararla, gözlemci olarak Konferansa katılmalarına izin verildi: Dostlar Danışma Dünya Komitesi (Quaker mezhebi), Uluslararası Ticaret Odası, Uluslararası Hür Sendikalar Konferansı, Sosyo-Ekonomik Kalkınma için Uluslararası İşbirliği, Uluslararası Pamuk ve Bağlantılı Tekstil Sanayileri Federasyonu, Dünya Kalkınma Hareketi, Birleşmiş Milletler Birlikleri Dünya Federasyonu.

            10. Aşağıdaki örgüt, Genel Kurulun 3280 sayılı kararı uyarınca Konferansa katılmaya çağrıldı: Azania Pan Afrikanist Kongresi.

            11. Konferans H.S. Walker'i (Jamaika) Başkanlığa seçti.

            12. Konferans, birinci oturumnuda aşağıdakileri Başkan Yardımcılıklarına seçti: A. Alatas (Endonezya,) An Chih-yuan (Çin), A. Armendariz (Meksika), N. Boernen (ABD), J. Cuttat (İsviçre), O. El - Shafei (Mısır), T. Fabian (Macaristan,) D. Hilton (Kanada), F. Jaramillo (Kolombiya), S. A. M. S. Kibria (Bangladeş), D.N.M. Mloka (Tanzania Birleşmiş Cumhuriyeti), M. Pravda (Çekoslovakya), M. Seo (Japonya), J.R. Steele (Büyük Britanya ve Kuzey İrlanda Birleşik Krallığı).

            13. İkinci oturumunda Konferans, A. Armendariz'in (Meksika) yerine A. Gdonzalez de Leon'u (Meksika), D. Laloux'yu (Belçika), J.R. Steele'nin (Büyük Biratanya ve Kuzey İrlanda Birleşik Krallığı) yerine, M. Boerner (ABD)&in yerine A: Wendt (ABD)'yi Başkan Yardımcısı olarak seçti.

            14. İkinci oturum, yeniden toplandığında, Başkan Yardımcısı olarak Meksika temsilcisi A. Armandariz'i Meksikalı A. Gonzalez de Leon yerine, Tanzania temsilcisi W. Chagula'yı Tanzania'lı D.N.M. Molaka'nın yerine, Macaristan temsilcisi T. Frulyas'ı Macar T. Fabian'ın yerine, Çekoslovakya temsilcisi M. Pravda yerine R. Hlavaty'i, Bangladeş temsilcisi S.A.M.S. Kibria yerine S. Karim'i, Belçikalı D. Laloux yerine Federal Alman Cumhuriyetinden W. Mueller Thuns'u seçmiştir.

            15. Dördüncü oturumunda Konferans Başkan Yardımcısı olarak M. Armendariz (Meksika) yerine H. Diaz -Thome'yi (Meksika) F. Frulyas (Macaristan) yerine T. Fabaian'ı (Macaristan), A. Wendt (ABD) yerine J. Ferriter'i (ABD), M. Seo (Japonya) yerine S. Kobayashi'yi (Japonya), J. Cuttat (İsviçre) yerine G. Surguin'i (Belçika), An Chih-yuan (Çin) yerine Zheng Tuobin'i (Çin) seçmiştir.

            16. Konferans, S. Wolnik'i (Polonya) Raportör olarak seçmiştir. İkinci oturumunda S. Wolnik'in (Polonya) yerine S. Borowy'i (Polonya) seçmiştir. Oturum yeniden toplandığında S. Borowy (Polonya) yerine J. Toczec (Polonya) seçilmiştir.

            17. İlk oturumunda Konferans, bir Bütün Komitesi kurmuş ve gündeminin 9. maddesi olan "Ana Maddeler Birleşik Programı konusunda alınan 93 sayılı Konferans kararı uyarınca bir ortak fonun müzakereleri" konusunun daha geniş incelenmesi görevini vermiştir. Konferansın Başkanı, Başkan Yardımcıları ve Raportörü, Bütün Komitesinin Başkanı, Başkan Yardımcıları ve Raportörü olarak görev yapmışlardır.

            18. İlk oturumunda Konferans aşağıdaki ülkelerin temsilcilerinden oluşan bir Yetki Belgeleri Komitesi kurdu: Çin, Ekvator, El Salvador, Fildişi Sahili Malezya, Hollanda, Sovyet Sosyalist Cumhuriyetlmeri Birliği, Amerika Birleşik Devletleri ve Zambia. Yetki Belgeleri Komitesi Başkanlığına C. van der Tak (Hollanda) seçildi. Konferansın dördüncü oturumunda, Yetki Belgeleri Komitesinin başkanlığına C. van der Tak yerine K. Fraterman (Hollanda) seçildi.

            19. İlk oturumunda Bütün Komitesi, bir ortak fon kuruluşunun aşağıdaki yönleriyle ilgilenmek üzere üç müzakere grubu kurdu:

            I. Müzakere Grubu: Önsöz, amaçlar, çalışma biçimleri

            II. Müzakere Grubu: Mali konular

            III. Müzakere Grubu: karar alma ve Fonun işletmesi

            20. Konferansın birinc iotorumunda I. Müzakere Grubu Başkanlığa T.G.R. Tscherning'i (İsveç), S.T. Matturi'yi (Sierre Leone) Başkan Yardımcılğına, ve L. Sekulic'i (Yugoslavya) Raportör olarak seçti. II. Müzakere Grubu, A. Al-Tijani Salih'i (Birleşik Arap Emirlikleri) : Başkanlığa, K. Waller'i (Avustralya) Başkan Yardımcılığına, ve A. Auguste'u (Trinidad ve Tobago) Raportör olarak seçti. III. Müzakere Grubu J. Muliro'yu (Kenya) Başkanlığa, L. A. Denisov'u (Sovyet Sosyalist Cumhuriyetleri Birliği) Başkan Yardımcılığına ve S. Nagai'yi (Japonya) Raportör olarak seçti.

            21. Konferansın ikinci oturumunda, I. Müzakere Grubu Başkanlığına T.G.R. Tscherning'in (İsveç) yerine K.G. Lagerfelt (İsveç) seçildi.

            22. Yeniden toplanan ikinci oturumda I. Müzakere Grubu Başkanlığına K.G. Lagerfelt'in '(İsveç) yerine D. Laloux (Belçika) seçildi. II. Müzakere Grubu Başkanlığına A. Al-Tijani Salih (Birleşik Arap Emirlikleri) yerine J.K.A. Marker (Pakistan) seçildi. III. Müzakere Grubu Başkanlığına J. Mulrio (Kenya) yerine M. Oreibi (Libya Arap Cemahiriyesi) seçildi. II. Müzakere Grubunun Başkan Yardımcılığına K. Waller (Avustralya) yerine J. W. Keany (Avustralya) seçildi. III. Müzakere Grubu Başkan Yardımcısı L. A. Denisov (Sovyet Sosyalist Cumhuriyetleri Birliği ) seçildi. II. Müzakere Grubu Raportörü A. Auguste (Trinidad ve Tobago) yerine P. Dass (Trinidad ve Tobago) seçildi. III. Müzakere Grubu Raportörlüğüne S. Nagui (Japonya) yerine S. Naito (Japonya) seçildi.

            23. Konferansın 4. oturumunda Bütün Komitesi, üç çalışma grubu kurarak bunları, sırasıyla Birinci Hesap, İkinci Hesap ve idari ve yasal sorunlar gibi temel konulurla görevlendirdi.

            24. I. Çalışma Grubunun Başkanlığına J.V. Gbeho (Gana), Başkan Yardımcılığına da S. Kobayashi (Japonya) seçildiler. II. Çalışma Grubunun Başkanlığına S.K.A. Marker (Pakistan) ve III. Çalışma Grubunun Başkanlığına da G. Surguin (Belçika) seçildiler.

            25. Konferansın dördüncü oturumunda Bütün Komitesi, Anlaşmanın Arapça, Çince, İngilizce, Fransızca, Rusça ve İspanyolca metinlerinde, dil, gramer ve daktilografi yanlışlarını düzeltmek ve hukuksal ve dil bakımlarından tutarlı olmalarına sağlamak amacıyla maddelerin metinlerini incelemek üzere bir Hukuki Redaksiyon Komitesi kurdu. Hukuksal Tasarı Komitesi aşağıdaki Devletlerin temsilcilerinden oluşuyordu: Brezilya, Kanada, Çin, Kolombiya, Gana, Macaristan, Hindistan, Irak, Jamaika, Japonya, Malaysia, Hollanda, Nijerya, Senegal, İspanya, Sudan, Tayland, Sovyet Sosyalist Cumhuriyetleri Birliği, Büyük Britanya ve Kuzey İrlanda Birleşik Krallığı, Amerika Birleşik Devletleri ve Venezuela, T. De Bruyn (Hollanda) Hukuksal Tasarı Komitesi Başkanlığına seçildi.

            26. Konferans UNCTAD Genel Sekreteri Camani Corea tarafından açıldı. UNCTAD Ana Maddeler Bölümü Müdürü B.T.G. Chidzero Konferansın Sorumlu Müdürü olarak görev yaptı. İkinci otorumda Bay Chidzero'nun yerine UNCTAD Ana Maddeler Bölümü Müdürü A. McIntyre Sorumlu Müdür olarak seçildi. Konferansın Sekreterliğini K.A. Scott yaptı. İkinci oturum yeniden toplandığında Bay Scott'un yerine I. Nicolle seçildi ve üçüncü oturumda D. W. Caulfield, Konferansın Hukuk Danışmanlığını yaptı.

            27. Konferansın birinci, ikinci, yeniden toplanan ikinci, üçüncü ve dördüncü oturumlarının raporlarında kayıtlı oludğu gibi, Konferans, yaptığı göraüşmelerin temeline dayalı olarak, ANA MADDELER İÇİN ORTAK FON OLUŞTURULMASINA DAİ ANLAŞMA'yı hazırladı.

            28. Konferans, Anlaşma metnini 27 Haziran 1980 tarihinde kabul etti ve Anlaşmanın, Anlaşmaya ek Liste A'da belirtilen tüm Devletler ve Anlaşmanın 4 (b) maddesinde belirtilen hükümetlerarası örgütlerin imzalarına, 1 Ekim 1980'den itibaren bir yıl süreyle, New York'daki Birleşmiş Milletler Genel Merkezinde açık tutulmasını hükme bağladı.

            29. Anlaşma, Birleşmiş Milletler Genel Sekreterine tevdi edilmiştir.

            30. Konferans, 27 Haziran 1980 tarihinde ayrıca, Ana Maddeiler Ortak Fonunun Hazırlık Komisyonu'nu oluşturan bir tkararı da kabul etti. Konferansın kabul ettiği karar metni, bu Nihai Senede ilişiktir.

            Aşağıda imzaları bulunan temsilciler, kendi Devletleri adına bu Nihai Senedi imzalamışlardır. 

            Bindokuzyüzseksen yılının Haziran ayının yirmiyedinci günü Cenevre'de, hepsi asıl olmak üzere, Arapça, Çince, İngilizce, Fransızca, Rusça ve İspanyolca dillerinde bir tek nüsha olarak hazırlanmıştır.

 

Konferans Başkanı
UNCTAD Genel Sekreteri
Konferans Sorumlu Müdürü
Konferans Sekreteri
KONFERANS TARAFINDAN KABUL EDİLEN KARAR

            Ortak Fonu işler hale getirmek için bir Hazırlık Komisyonu Kurulumsı.

            Ana Mallar Entegre Programı uyarınca Birleşmiş Milletler Ortak Fon Müzakere Konferansı,

            1. Aşağıdaki kararları almıştır:

            (a) 28 Devletten oluşan bir Hazırlık Komisyonu kurulacaktır. Hazırlık Komisyonu, Ana Maddeler için Ortak Fon Kurulmasına dair Anlaşmayı imzalayacak nitelikteki tüm öteki iştirakçilerin temsilcilerine açık olacaktır;

            (b) Hazırlık Komisyonu, Komisyona katılan Üye Devletlerin temsilcileri arasından bir Başkan ve iki Başkan Yardımcısı seçecektir;

            (c) Fonun Guvernörler Konseyinin ilk toplantısına kadar Hazırlık Komisyonu varlığını sürdürecektir. Bundan sonra Komisyonun tüm hak ve yükümlülükleri Fona geçecektir. Anlaşmanın 57. maddesinin 1. fıkrasında belirtilen zamanda Anlaşma yürürlüğe girmemişse, Hazırlık Komisyonu o tarihten itibaren üç ayı geçmeyen bir süre içinde sona erdirilecektir;

            (d) Hazırlık Komisyonu:

            (i) Fonun Guvernörler Konseyine sunulmak üzere aşağıdakilerle ilgili örnerilerhazırlayacaktır:

            a. Guvernörler Konseyi ve Yönetim Kurulunun çalışma prosedürlerini belirleyen kurallar;

            b. Fonun işlerinin yürütülmesi için tüzük ve yönetmelikler

            c. Örnek bir Ortaklık Anlaşması planı da dahil olmak üzere, Fonun mali işlemlerini düzenleyecek politikalar, kriterler ve yönetmeliklerle ilgili raporlar;

            d. Danışma Komitesi için tüzükler ve yönetmelikler;

            e. Personel yönetmelikleri;

            f. Fonun ilk mali döneminde mali gereksinimleri ve personel durumunu yansıtan bir idari bütçe;

            (ii) Başka ilgili görevleri yerine getirmek.

            2. Ana Maddeler Birleşik Programı uyarınca Birleşmiş Milletler Ortak Fon Müzakere Konferansı UNCTAD Genel Sekreterinden şunları talep eder:

            (a) Hazırlık Komisyonunun Başkanı ile danıştıktan sonra, Komisyonunun hizmetleri için bir Özel Birim kurulması;

            (b) Anlaşmanın yürürlüğe girişinden sonra mümkün olan en kısa zamanda Fonun Guvernörler Konseyinin yıllık toplantısını düzenlemek;

            (c) 31 Mart 1982tarihinden sonraki üç ay içinde, o tarihte Anlaşma yürürlüğe girmemişse, onay, kabul ve tasdik belgelerini teslim etmiş olan ülkelerin toplantıya çağrıllmaları ve uygun görüldüğü takdirde daha başka toplantılar yapılması:

            3. Ana Maddeler Birleşik Programı uyarınca Birleşmiş Milletler Ortak Fon Müzakere Konferansı şu kararı vermiştir: Genel Kurulun 34/446 sayı, 19 Aralık 1979 tarihli kararı uyarınca, Komisyon üyeleri ve iştirakçilerin toplantılara katılma sırasında yaptıkları masraflar hariç olmak üzere, yukarıda atıf yapılan çalışmalar için yapılacak masraflar, Genel Kurul tarafından avans olarak verilebilir ve Anlaşmanın yürürlüğe girişinden sonra mümkün olan en kısa sürede Fon tarafından geri ödenir. Bu paranın yetersiz olması halinde Devletlerin verebilecekleri avanslar, bu Devletlerin Fonun Doğrudan Verilen Sermaye Hisselerine iştiraklerinden düşülebilir.

                                                                                                28.nci Genel toplantı
                                                                                                27 Haziran 1980

Not: İngilizce metni 26 Kasım 1989 gün ve 20354 sayılı Resmi Gazete'dedir.