Milletlerarası Sözleşme  
Resmi Gazete: 15.09.1989 Sayı : 20283 (Aslı) Düstur Tertip:5 Cilt: 29-1 Sahife:1127
      
Milletlerarası Sözleşme
 
Karar Sayısı: 89/14419 
Karar Tarihi : 07/08/1989  
      
            Avrupa Konseyi İskan Fonu'ndan sağlanan 5.000.000.000, - (beş milyar) Japon Yeni tutarındaki krediyle ilgili olarak 23 Mart 1989 tarihinde imzalanan ilişik Anlaşma ve ekinin onaylanması; Dışişleri Bakanlığı'nın 19/7/1989 tarihli ve EİUE/I-1364-3609 sayılı yazısı üzerine, 31/5/1963 tarihli ve 244 sayılı Kanun'un 3 ve 5 inci maddelerine göre, Bakanlar Kurulu'nca 7/8/1989 tarihinde kararlaştırılmıştır. 
      Kenan EVREN
      Cumhurbaşkanı
T.ÖZAL      
Başbakan      
A.BOZER K.İNAN G.TANER C.ÇİÇEK
Devlet Bak. ve Başbakan Yard. Devlet Bakanı Devlet Bakanı Devlet Bakanı
I.ÇELEBİ M. YAZAR  İ.ÖZARSLAN S.SERT
Devlet Bakanı Devlet Bakanı  Devlet Bakanı Devlet Bakanı
E.KONUKMAN İ.AŞKIN M.O.SUNGURLU İ.S. GİRAY 
Devlet Bakanı Devlet Bakanı Adalet Bakanı Milli Savunma Bakanı V.
A. AKSU A.M.YILMAZ E.PAKDEMİRLİ A.AKYOL
İçişleri Bakanı Dışişleri Bakanı Maliye ve Gümrük Bakanı Milli Eğitim Bakanı
C.ALTINKAYA H.ŞIVGIN C.TUNCER
Bayındırlık ve İskan Bakanı Sağlık Bakanı Ulaştırma Bakanı
L.KAYALAR İ. AYKUT Ş.YÜRÜR
Tarım Orman ve Köyişleri Bakanı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı  Sanayi ve Ticaret Bakanı
F. KURT N.K.ZEYBEK İ.AKÜZÜM
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Kültür Bakanı Turizm Bakanı
 
AVRUPA KONSEYİ İSKAN FONU 
İLE TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ 
ARASINDA 
KREDİ ANLAŞMASI 

            Avrupadaki Milli Mülteciler ve Nüfus fazlalıkları için Avrupa Konseyi İskan Fonu (bundan sonra "FON" denilecektir) diğer yandan, 

            Türkiye Cumhuriyeti Hükümetinin; 22 Mayıs 1980, 13 Nisan 1981, 19 Şubat 1982, 17 Kasım 1983, 13 Ağustos 1984, 22 Kasım 1985, 17 Şubat 1986, 22 ve 27 Mayıs 1986, 13 Ağustos 1986, 17 Eylül 1986, 4 Şubat 1987, 18 Mayıs 1987, 16 Şubat 1988, 8 Nisan 1988, 6 Mayıs 1988, 4 ve 15 Kasım 1988, tarihli taleplerini, 

            Avrupa Konseyi Nüfus ve Mesleki Eğitim Bölümü'nün kabul edilebilirlik konusundaki 10 Ağustos 1980, 15 Haziran 1981, 4 Mart 1982, 29 Kasım 1983, 19 Kasım 1984, 25 Kasım 1985, 7 Mart 1986, 5 Haziran 1986, 19 ve 22 Eylül 1986, 10 Mart 1987, 26 Mayıs 1987, 7 Mart 1988, 19 ve 20 Mayıs 1988, 28 ve 30 Kasım 1988 ve 1 Aralık 1988 tarihli görüşlerini, 

            Guvernör'ün 31 Temmuz 1980, 18 Haziran 1981, 4 Mart 1982, 7 Aralık 1983, 5 Aralık 1984, 28 Kasım 1985, 7 Mart 1986, 4 Haziran 1986, 2 ve 23 Eylül 1986, 3 Mart 1987, 5 Mayıs 1987, 9 Mart 1988, 20 ve 24 Mayıs 1988, 29 Kasım 1988, 1 ve 2 Aralık 1988, 1 ve 2 Aralık 1988 tarihli raporlarını, 

            Fon Yönetim Kurulu'nun: 

            425 (1980), 514 (1981), 545 (1982), 683 (1983) 784 (1984), 837 (1985), 545 (1986), 906 (1986), 907 (1986), 908 (1986), 930 (1987) 932 (1987), 947 (1987), 971 (1988), 972 (1988), 980 (1988), 981 (1988), 1012 (1988), 1013 (1988) ve 1014 (1988) sayılı kararlarını, 

            Avrupa Konseyi Ayrıcalıklar ve Muafiyetler Genel Sözleşmesi'ne ek Üçüncü Protokol'ü, 6 Ekim 1970 tarihli Fon Ödünç Yönetmeliği'ni gözönünde bulundurarak aşağıdaki hususlarda anlaşmışlardır. 

MADDE 1

            Bu ödünç, bu Anlaşma'nın imza tarihinde yürürlükte bulunan ödünç Yönetmeliği'ndeki genel koşullara ve bu Anlaşma ile saptanan özel koşullara göre kabul olunmuştur. 

MADDE 2

            Fon, Borçlu'ya yen 5.000.000.000, - (Beş Milyar Yen) tutarında bir ödünç vermeyi yükümlenir. 

            Borçlu krediyi; kabul edilebilir gecikmeler hariç, zamanında ve aşağıdaki projelerin: 

            F/P 152 (1980), F/P 257 (1981), F/P 279 (1982), F/P 395 (1983), F/P 508 (1984), F/P 711 (1985), F/P 726 (1986), F/P 732 (1986), F/P 756 (1986), F/P 768 (1987), F/P 778 (1987), 793 (1988), 805 (1988), 807 (1988), ve 838 (1988) veya Fon tarafından kabul görecek diğer projelerin finansmanında kullanacaktır. 

            Tüm finansman süresi boyunca, Borçlu her altı ayda bir Fon'a ödüncün kullanım durumu ve çalışmaların ilerleme durumunu belirten bir rapor gönderecektir. Proje gerçekleştiğinde, projenin gerçekleşmesi ile ilgili mali, ekonomik ve istihdam değerlendirmesini içeren bir son raporu Fon'a gönderecektir. 

            Bunun dışında Borçlu, Fon yetkilileri tarafından görevlendirilen muhtemel enformasyon heyetlerini uygun bir şekilde kabul etmeyi ve onların görevleri sırasında gerekli tüm yardımları temin etmeyi yükümlenir. 

MADDE 3 

            Ödüncün vadesi 5 yılı ödemesiz dönem olmak üzere 10 (on) yıldır. 

            Faiz oranı yıllık %5,30 dur. 

            Yıl 360 gün ve ay 30 gün üzerinden hesaplanan faizler altı aylık devreler halinde Ek 1'de yeralan Amortisman tablosuna uygun olarak ilki 23 Eylül 1989 tarihinde olmak üzere her yılın 23 Mart ve 23 Eylül tarihlerinde ödenecektir. 

            Anapara geri ödemeleri, ekli Amortisman tablosuna uygun olarak ve ilk taksit 23 Mart 1995 son taksit 23 Mart 1999 da olmak üzere beş yılda 5 eşit taksitte yapılacaktır. 

MADDE 4

            Yen 25.000.000, -a baliğ olan %0.50 oranındaki prim düşüldükten sonra geri kalan Yen 4.975.000.000, - tutarındaki net kredi 23 Mart 1989 tarihinde, Borçlu lehine Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın Citibank, Tokyo nezdindeki hesabına ödenecektir. 

MADDE 5

            Ödüncün kullanılması maksadıyla, Borçlu Fon'a ilişik Bonoyu (Ek : II) zamanında verir. Bono, Yen olarak düzenlenir ve ödenir. 

MADDE 6 

            Bonoda tesbit edilmiş vadelerde öngörülen tutarların ödenmesi, Borçlu'yu yukarıda 3'üncü Maddede belirtilen yükümlülüklerinden kurtarır. Bu ödüncün anaparası ve bundan doğan faizler ile diğer masraflar, özellikle aşağıda 9'uncu Maddede belirtilenler, Borçlu tarafından usulüne uygun olarak tamamen ödendiğinde; Borlu, Fon'a karşı bütün yükümlülüklerinden kurtulur. 

MADDE 7 

            Vadeyi takip eden ay içinde tamamen veya kısmen ödenmemiş her meblağ ve faizi ödenmemiş anapara üzerinden yıllık %1 oranında bir ek faiz ödenecektir. 

            Bu ek faiz: 

            a) Gerekli faiz ödemesinin yapılmadığı veya faizden ödenmesi gereken bir kısmın ödenmediği hallerde, faiz vadelerinden itibaren, 

            b) Anaparaya ilişkin bir taksidin ödenmemesi halinde, anapara taksidinin vade tarihinden itibaren ödenecektir. 

            Her iki hal aynı anda vuku bulduğu takdirde, ilk tarih esas alınır. Vadesi gelen tutarlar ödendiği zaman ek faiz talep edilmez. 

MADDE 8

            Bu ödünç gereğince, Borçlu tarafından Fon lehine Yen olarak ödenecek bütün tutarlar, Borçlu adına ödemeyi yükümlenen Banka tarafından her ödeme tarihinden beş (5) işgünü önce, Fon'a teleksle bildirilmek suretiyle Fon'un 052881 No.lu hesabına Long Term Credit Bank of Japan Ltd. Tokyo'ya geri ödenecektir. 

MADDE 9 

            Gerek bu Anlaşma'nın akdi, icrası ve tasfiyesinden, gerek verilen ödüncün garanti veya refinansmanından, gerek bu ödünç ile ilgili hukuki veya hukuk ötesi işlemlerden meydana gelsin, tahakkuk etmiş ve tahsil edilmiş bütün vergi, resim ve haçlar, genellikle bu nitelikte olan masraflar ile diğer bütün masraflar Borçlu'ya aittir. 

            Ancak hakem işlemleriyle ilgili masraflar konusunda Fon Ödünç Yönetmeliği'nin 4'üncü Bölümünde yeralan 25. maddedeki düzenlemeler uygulanacaktır. 

MADDE 10

            Akit Taraflar, Fon Ödünç Yönetmeliği'nin 4'üncü Bölümünde öngörülen koşullar çerçevesinde verilen hüküm sonucu olarak yapılan zorunlu uygulamaya karşı koymak maksadıyla dahili veya uluslararası hiçbir kazai veya diğer merci önünde herhangi bir ayrıcalık, dokunulmazlık ve mevzuattan yararlanmamayı yükümlenir. 

MADDE 11

            Borçlu, bu Anlaşma'dan doğan yükümlülüklerinden kısmen veya tamamen kurtulmak için üçüncü şahıslarla olan ilişkilerinde, kredinin kullanılmasıyla ilgili hiçbir işlemden yararlanmayacaktır. 

            Borçlu ile üçüncyü şahıslar arasında çıkabilecek anlaşmazlıklar dolayısıyla Fon hakkında dava açılamaz. 

MADDE 12

            Ödüncün, bu Anlaşma'nın 2'nci Maddesinde belirtildiği gibi kullanılmaması ve Fon tarafından tasvip edilmeyen değişiklikler veya tahsisler, Fon Ödünç Yönetmeliği'nin 3'üncü Bölümünün 13 (h) Maddesi hükmü uyarınca, kredinin durdurulması, iptali veya talep edilebilirliği için yeterli bir neden sayılır. 

MADDE 13

            Bu Anlaşma, 23 Mart 1989 tarihinde yürürlüğe girecektir. 

            Bu Anlaşma ve bu Anlaşma ile ilgili kullanma belgeleri, 2 Eylül 1949 tarihli Avrupa Ayrıcalıklar ve Muafiyetler Genel Anlaşması'nın 6 Mart 1959 tarihli Üçüncü Katma Protokolü'nün, 1'nci Maddesi, 3'üncü Fıkrasında belirtildiği şekli ile Fon ve ikinci derecede Fransız Hukukuna tabidir. 

MADDE 15

            Fon Yönetim Kurulu'nca, 6 Ekim 1970 tarihinde kabul edilen Fon Ödünç Yönetmeliği, bu Anlaşma'nın ayrılmaz bir parçasını teşkil eder. 

            Sözkonusu Yönetmeliğin, herhangi bir hükmü ile bu Anlaşma'nın herhangi bir hükmü arasında çelişki bulunması halinde Anlaşma hükmü geçerli sayılır. 

            Borçlu İşbu Anlaşma'da adı geçen Fon Ödünç Yönetmeliğini tanıdığını beyan eder 

MADDE 16

            Bu Anlaşma, her ikisi de aynı derecede geçerli olmak üzere iki nüsa halinde düzenlenmiştir. 

            Akit tarafların herbirinde birer nüsha bulunur. 
 
Paris'te 23 Mart 1989
tarihinde yapılmıştır. 
Paris'te 23 Mart 1989 
tarihinde yapılmıştır. 
Türkiye Cumhuriyet Hükümeti 
Adına 
Milli Mülteciler ve Avrupa 
Nüfus Fazlalıkları için 
Avrupa Konseyi İskan Fonu 
Adına 
Gazi ERÇEL 
Hazine ve Dış Ticaret Mesteşarlığı 
Dış Ekonomik İlişkiler Genel Müdürü 
Roger Van den BRANDEN 
Guvernör
   
 

İTFA TABLOSU 
 
Ödünçten Yararlanan : Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti, Ankara 
Para Cinsi : Yen Tutar : 5.000.000.000
Faiz Oranı : %5.300 Emisyon : %99.500
Yürürlük Tarihi : 23. 3. 1989)  
 

 
 

VADELER 
ANAPARA BAKİYESİ (Milyon Y) 
İTF. EDİLECEK ANAPARA (Milyon Y) 
ÖDENECEK FAİZ (Milyon (Y) 
ÖDENECEK TUTAR (Milyon Y) 
23.9.89 5.000
0
132.5 132.5
23.3.90 5.000
0
132.5 132.5
23.9.90 5.000
0
132.5 132.5
23.3.91 5.000
0
132.5 132.5
23.9.91 5.000
0
132.5 132.5
23.3.92 5.000
0
132.5 132.5
23.9.92 5.000
0
132.5 132.5
23.3.93 5.000
0
132.5 132.5
23.9.93 5.000
0
132.5 132.5
23.3.94 5.000
0
132.5 132.5
23.9.94 5.000
0
132.5 1.132.5
 
VADELER 
ANAPARA BAKİYESİ (Milyon Y) 
İTF. EDİLE EK ANAPARA (Milyon Y) 
ÖDENECEK FAİZ (Milyon Y) 
ÖDENECEK TUTAR (Milyon Y) 
23.3.96 3.000 1.000 106.0 1.106.0
23.9.96 3.000 0 49.5 79.5
23.3.97 2.000 1.000 19.5 1.079.5
23.9.97 2.000 0 53.0 53.0
23.3.98 1.000 1.000 53.0 1.053.0
23.9.98 1.000 0 26.5 26.5
23.3.99 0 1.000 26.5 1.026.5
TOPLAM  0 5.000 2.120.0 7.120.0
Not: Fransızca metni 15 Eylül 1989 gün ve 20283 sayılı Resmi Gazete'dedir.