Milletlerarası Anlaşma  
Resmi Gazete: 26.09.1989 Sayı : 20294 (Aslı) Düstur Tertip:5 Cilt: 29-1 Sahife:1168
      
Milletlerarası Anlaşma
 
Karar Sayısı: 89/14489 
Karar Tarihi : 22/08/1989  
      
            8 Haziran 1989 tarihinde Ankara’da imzalanan ekli “Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Tayland Krallığı Hükümeti Arasında Ekonomik ve Teknik İşbirliği Anlaşması”nın onaylanması; Dışişleri Bakanlığı’nın 15/8/1989 tarihli ve EİOA-II-5362-4035  sayılı yazısı üzerine, 31/5/1963 tarihli  ve 244 sayılı Kanunun 3’üncü ve 5’inci maddelerine göre, Bakanlar Kurulu’nca 22/8/1989 tarihinde kararlaştırılmıştır. 
      Kenan EVREN
      Cumhurbaşkanı
T.ÖZAL      
Başbakan      
A.BOZER K.İNAN G.TANER C.ÇİÇEK
Devlet Bak. ve Başbakan Yard. Devlet Bakanı Devlet Bakanı Devlet Bakanı
I.ÇELEBİ İ.AŞKIN İ.ÖZARSLAN S.SERT
Devlet Bakanı Devlet Bakanı V. Devlet Bakanı Devlet Bakanı
E.KONUKMAN İ.AŞKIN M.O.SUNGURLU İ.S. GİRAY 
Devlet Bakanı Devlet Bakanı Adalet Bakanı Milli Savunma Bakanı V.
A. AKSU A.M.YILMAZ E.PAKDEMİRLİ A.AKYOL
İçişleri Bakanı Dışişleri Bakanı Maliye ve Gümrük Bakanı Milli Eğitim Bakanı
C.ALTINKAYA H.ŞIVGIN C.TUNCER
Bayındırlık ve İskan Bakanı Sağlık Bakanı Ulaştırma Bakanı
L.KAYALAR İ. AYKUT Ş.YÜRÜR
Tarım Orman ve Köyişleri Bakanı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı  Sanayi ve Ticaret Bakanı
F. KURT N.K.ZEYBEK G. TANER
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Kültür Bakanı Turizm Bakanı V.
 
 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Tayland Krallığı Hükümeti Arasında Ekonomik ve Teknik İşbirliği Anlaşması 

            Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Tayland Krallığı Hükümeti (bundan  böyle “Akit Taraflar” diye anılacaktır),  

            Ekonomik, sanayi ve teknik sahalardaki mümkün olan yakın işbirliğini eşitlik ve karşılıklı yarar esasına dayalı olarak arttırmak arzusuyla, ve  

            Her iki ülke ve halklarının aralarındaki mevcut işbirliğinin birlikte çalışma gayretlerini daha da geliştireceği inancıyla,  

            Aşağıdaki konularda anlaşmışlardır:  

            Madde I  
            Akit Taraflar, ekonomilerinin ve refahlarının gelişmesine katkıda bulunacak iki ülke arasındaki ekonomik, sanayi ve teknik işbirliğini teşvik etmek ve güçlendirmek için uygun olan bütün önlemleri alacaklardır.  

            Madde II 
            Akit Taraflar, diğer hususlar yanında, aşağıda gösterilenleri muhtemel işbirliği alanları olarak belirlemişlerdir:  

            i) Uzman ve teknisyen değişimi ile eğitim kolaylıkları,  

            ii) Sanayi ve tarımsal alanlarda, haberleşme ve müşavirlikle ortak girişimler ve diğer şekillerde işbirliğinin tesisi,  

            iii) İki ülkenin sosyal ve ekonomik kalkınmasına muhtemelen katkıda bulunacak olan çalışma ve tasarıların müştereken teşviki,  

            iv) Artan verimliliğe ulaşmak amacıyla en uygun teknik çözümlerin belirlenmesi için, teknoloji değişimi yoluyla iki ülkenin kendi girişimcileri arasında işbirliği.  

            Madde III 
            Ekonomik, sanayi ve teknik işbirliğine ilişkin anlaşmaya varılmış olan projelerin uygulanması, bu Anlaşma çerçevesinde, iki ülkenin ilgili girişimcileri, kuruluşları veya kamu kurumları arasında imzalanacak sözleşmeler veya düzenlemelere dayalı olarak yerine getirilecektir. Bu sözleşmelerin veya düzenlemelerin Akit Tarafların yetkili mercileri tarafından gerektiğinde onaylanmasına ihtiyaç duyulabilir. 

            Madde IV  
            Akit Taraflar, iki ülke arasında ekonomik, sanayi ve teknik işbirliği için resmi düzeyde bir Türkiye - Tayland Karma Komitesinin tesis edilmesini kararlaştırmışlardır.  

            Bu Karma Komite:  

            i) Bu Anlaşmanın başarılı bir şekilde uygulanması hususunda gerekli tedbirleri alacak;  

            ii) Karşılıklı yarara dayalı yeni alanların belirlenmesini araştıracak; ve  

            iii) İki ülkenin Hükümetlerine uygun tavsiyelerde bulunacaktır.  

            Karma Komite, uygun zamanlarda aralıklarla dönüşümlü olarak Türkiye ve Tayland’da toplanacak ve diplomatik kanallar aracılığıyle belirlenecek gündem üzerinde anlaşmaya varacaktır.  

            Madde V  
            Akit Taraflar arasındaki işbirliği, bu Anlaşma çerçevesinde, iki ülkede yürürlükte olan kanun ve yönetmeliklere uygun olarak yürütülecektir. 

            Madde VI  
            İşbu  Anlaşma onaylanmaya tabi olup, Akit Taraflarca bu Anlaşma ile ilgili onay belgelerinin değişimi tarihinden itibaren yürürlüğe girecektir. Bu Anlaşma beş yıllık bir dönem için yürürlükte kalacaktır. Bu süre sonunda akit Taraflardan biri yukarıda belirtilen geçerlik süresinin bitiminden altı ay önce diğerine Anlaşmanın sona erdirilmesi niyetini yazılı olarak bildirmedikçe, her defasında bir yıllık süre için kendiliğinden uzatılmış olacaktır.  

            Madde VII 
            İşbu Anlaşma çerçevesinde imzalanmış sözleşmeler ve düzenlemelerin uygulanması bu Anlaşmanın sona erdirildiği tarihte tamamlanmamış olması halinde, anılan sözleşmeler ve düzenlemeler tamamiyle sonuçlandırılıncaya kadar bu anlaşma hükümleri sözkonusu sözleşmeler ve düzenlemeler için yürürlükte kalacaktır.  

            Aşağıda imzaları bulunan her iki Hükümetin tam yetkili temsilcileri işbu Anlaşmayı imzalamışlardır. 
            Ankara’da 8 Haziran 1989’da İngilizce iki nüsha olarak yapılmıştır.  

            TÜRKİYE CUMHURİYETİ                                 TAYLAND KRALLIĞI 
                HÜKÜMETİ ADINA                                         HÜKÜMETİ ADINA  
                (A. Mesut YILMAZ)                                          Hava Baş Mareşali 
              DIŞİŞLERİ BAKANI                                        (SIDDHİ SAVETSİLA) 
                                                                                          DIŞİŞLERİ BAKANI  

Not: İngilizce metni 26 Eylül 1989 gün ve 20294 sayılı Resmi Gazete’dedir.