Milletlerarası Anlaşma  
Resmi Gazete: 18.10.1989 Sayı : 20316 (Aslı) Düstur Tertip:5 Cilt: 29-1 Sahife:1177
      
Milletlerarası Sözleşme
 
Karar Sayısı: 89/14494
Karar Tarihi : 01/09/1989  
      
            Hükümetimiz ile Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Teşkilatı (FAO) arasında hazırlanan ve tarafımızdan 26 Temmuz 1989 tarihinde imzalanan TCP RAB/8854 sayılı "TCDC Yakın Doğu Bölgesinde Ormancılık, Hayvancılık ve Zirai mekanizasyon Eğitimi" konulu ekli proje belgesinin onaylanması; Dışişleri Bakanlığı'nın 18/8/1989 tarihli ve EİUE/III/346-4127 sayılı yazısı üzerine, 31/5/1963 tarihli ve 244 sayılı Kanunu'un 3 üncü ve 5 inci maddelerine göre Bakanlar Kurulu'nca 1/9/1989 tarihinde kararlaştırılmıştır. 
      Kenan EVREN
      Cumhurbaşkanı
T.ÖZAL      
Başbakan      
A.BOZER K.İNAN G.TANER C.ÇİÇEK
Devlet Bak. ve Başbakan Yard. Devlet Bakanı Devlet Bakanı Devlet Bakanı
E. PAKDEMİRLİ  M. YAZAR  İ.ÖZARSLAN S.SERT
Devlet Bakanı Devlet Bakanı V.  Devlet Bakanı Devlet Bakanı
E.KONUKMAN İ.AŞKIN M.O.SUNGURLU İ.S. GİRAY 
Devlet Bakanı Devlet Bakanı Adalet Bakanı Milli Savunma Bakanı V.
A. AKSU A.M.YILMAZ E.PAKDEMİRLİ A.AKYOL
İçişleri Bakanı Dışişleri Bakanı Maliye ve Gümrük Bakanı Milli Eğitim Bakanı
C.ALTINKAYA H.ŞIVGIN C.TUNCER
Bayındırlık ve İskan Bakanı Sağlık Bakanı Ulaştırma Bakanı
L.KAYALAR İ. AYKUT Ş.YÜRÜR
Tarım Orman ve Köyişleri Bakanı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı  Sanayi ve Ticaret Bakanı
F. KURT N.K.ZEYBEK İ.AKÜZÜM
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Kültür Bakanı Turizm Bakanı
 
BÖLGE  YAKIN DOĞU
EV SAHİBİ ÜLKE  TÜRKİYE 
PROJE ADI  T.C.D.C. Yakın Doğu Bölgesinde Ormancılık, Hayvancılık ve Zirai Mekanizasyon Eğitim 
PROJE NUMARASI  TCP/RAB/8854 (c) 
BAŞLANGIÇ TARİHİ  OCAK 1989
BİTİŞ TARİHİ  ARALIK 1989
PROJENİN YÜRÜTÜLMESİNDEN SORUMLU BAKANLIKLAR  Tarım Orman ve Köyişleri Bakanlığı (TOKB)'nın İşbirliği ile Dışişleri Bakanlığı, TÜRKİYE
FAO KATKISI  185.000 Amerikan Doları 
İMZA.................................................... İMZA....................................................
(Hükümet Adına)  Edovard Saouma 
Sumru NOYAN  Genel Müdür V. 
(FAO Adına)
Uluslararası Ekonomik Kuruluşlar  J.L. BOCK 
Dairesi Başkanı FAO Temsilci Vekili 
İMZA TARİHİ: 26/7/1989 İMZA TARİHİ: 5/1/1989

            I. GENEL BİLGİLER VE GEREKÇE 

            Yakın Doğu Ülkelerince ihtiyaç duyulan eğitimi vermek üzere Türkiye kurumlarının kapasiteleri ölçüsünde, ormancılık ve hayvancılık konularında FAO/TCP yardımıyla 1987 de kısa süreli bir TCDC eğitim programı gerçekleştirildi. TCDC eğitim programı Haziran 1985 de Türkiye'de görevlendirilen ve çeşitli uzmanlık alanlarından gelen bir FAO heyeti tarafından belirlendi. Hazırlanan raporda, FAO heyeti, bölgesel seviyede belirli eğitimi vermeleri için Türkiye'nin bazı enstitülerinin kapasitelerini değerlendirdi ve derhal uygulamaya koymak üzere dokuz adet öncelikli eğitim faaliyeti belirledi. Bütçesel nedenlerden dolayı, bu faaliyetlerin sadece dört tanesi 1987 de uygulandı. 

            İslam Ülkeleri arasında ormancılık alanında teknik işbirliği çerçevesi 27-29 Mart 1983'te Pakistan Orman Araştırma Enstitüsü Peshawar da yapılan İslam Konferansı Organizasyonu Üye Devletlerinin Ormancılık konusunda Uzman Grubu toplantısında oluşturuldu. Bu toplantıda, Türkiye delegesi İslam Ülkelerinden gelecek öğrencilere ormancılık alanının çeşitli konularında Türkiye'de yıllık olarak eğitim verilebileceğini işaret etti. 

            Türkiye, tamamiyle üye ülkeler tarafından finanse edilen bir Güven Fonu Projesi olan FAO Orta ve Yakın Doğu Bölgesel Hayvansal Üretim ve Sağlık Projesine aktif bir şekilde katılmaktadır. Türkiye'deki Veteriner Laboratuarları bölgesel hastalık kontrol programlarında bu proje ile yakınen işbirliği yapmaktadır. Bölgedeki ülkelerin eğitim ihtiyaçları projenin çeşitli toplantılarında görüşüldü ve aşı üretimi, suni tohumlama ve koyun yetiştiriciliği konularında eğitim özellikle vurgulandı. 

            Mart 1984'te Aden'de yapılan Yakın Doğu için 17. FAO Bölgesel Konferansı tarımsal eğitimin her seviyesindeki esas ihtiyacın kalitede gelişme olduğunu işaret etti. Konferans pratik eğitimin kesinlikle vurgulanmak zorunda olduğunu ileri sürdü. Konferans aynı zamanda bölgedeki ülkelerin zirai eğitimde birbirlerine yardım etmek zorunda olduklarını ve bu alandaki TCDC'nin aktif bir şekilde organize edilmesini de ileri sürdü. 

            1987 uygulamaya konulan proje TCP/TUR/6651 (C) aynı yılın Ekim ayında FAO ve Türk Hükümeti heyetlerince gözden geçirildi. Türkiye'de yapılan dört kursun eğitim girdilerine ve mahalli ayarlamaların gözden geçirilmesine ilaveten heyet aynı zamanda seçilen bazı kursa katılmış kişilerle sonuçlar üzerinde görüşmek üzere Ürdün ve Mısır'ı ziyaret etti. Gözden geçirme heyeti, eğitimin yürütülmesi için ilgili enstitülerin hazırlanışı ve böyle bir eğitimin yapılmasında organizasyonal bir yapının oluşturulması konusunda Türk Hükümetine yardım etmede projenin başarılı olduğu sonucuna vardı. heyet TCDC eğitim faaliyetleri ile meydana getirilen ivmenin her yıl bölgesel eğitim kursları yaparak devam ettirilmesini tavsiye etti. Heyetin vardığı dikkati çeken diğer sonuçlar ve tavsiyeler şöyledir: 

            - Özellikle başarılı olan kurslar, kursu alan ülkelerin ihtiyacı karşılanana kadar takibeden yıllarda tekrarlanmalıdır. 

            - Pratik eğitim ve laboratuar demontasyonları, uygun olduğu yerlerde, üzerinde önemle durulmalıdır. Bu eğitim ve demontasyonlara kurs programlarında yeterli zaman ayrılmalıdır. 

            - Kursu veren Ülkede geliştirilmiş, kursu alan Ülkelerle ilgili ve transferi faydalı olabilecek metodlar ve özel teknolojiler üzerine odaklanan kursların yeniden düzenlenmesine özel itina gösterilmelidir. 

            UNDP VE UNDTCD ile işbirliği içerisinde Türkiye Hükümeti Nisan 1987'de Ankara'da hükümetlerarası bir TCDC denemesi yaptı. Toplantıya 22 Ülke katıldı ve herbiri teknik enstitülerin kapasitelerini ve ihtiyaçlarını gösteren kayıtları sundu. Toplantıya katılan bazı Ülkeler tarafından ormancılık, hayvancılık ve zirai mekanizasyon alanlarını da Türkiye'de TCDC eğitimi talep edildi. Bu talep, 1987'de başlıyan eğitim faaliyetlerini devam ettirmek, pekiştirmek ve yaygınlaştırmak için daha önce alınmış olan Türk Hükümeti kararını teyid etti. 

            Yukarıda belirtilen konularda uzun süreyi esas alan TCDC eğitimini Türkiye'de yerleştirmek üzere bir proje dış harcamaları finanse etmek için İslam Kalkınma Bankasına FAO tarafından sunulur. Bu projenin 1990'dan 1992' kadar dış harcamaları kapsaması beklenilmektedir. 

            Bu nedenle Türk Hükümeti iştirakçilerin seyahati ve gerekli ekipman ve malzemenin satın alınması gibi dış harcamaları karşılayarak 1989'da 6 bölgesel eğitim kursunun yapılmasında FAO'dan yardım talep etti. Hükümet, bölgedeki TCDC'yi desteklemek üzere TCP projesi çerçevesinde kursa iştirak edenlerin zaruri ihtiyaçları dahil tüm mahalli harcamaları karşılayacaktır. FAO heyeti tarafından 1985'de tavsiye edilen 4 yeni eğitim kursunun, 1987'de yapılan iki taneye ek olarak 1989 yılında başlatılacağı beklenmektedir.

            II. YARDIMIN AMAÇLARI

            Projenin amacı, Türkiye'deki uygun müesseselerde hayvancılık, zirai mekanizasyon ve ormancılık konularında seçilmiş konulardaki 6 kısa süreli eğitim kursunun 1989'da bir bölgesel programla organize edilmesi ile Yakın Doğu Belgesindeki ülkeler arasında teknik işbirliğini kuvvetlendirmek ve 1990'dan sonra uygulamaya koymak üzere uzun süreli bir projeye son şeklini vermekte.

            III- ÇALIŞMA PLANI

            Eğitim Kursları:

            Türkiye'de 1989 yılı içerisinde aşağıda gösterilen kısa dönem eğitim kursları düzenlenecektir.

            1- Koyun ve Yün Üretimi: Profesyonel seviyede 10 elemana Karacabey Devlet Harası Bursa Yün Laboratuarı, Çayır Mera Araştırma Enstitüsü ve Lalahan Veteriner zootekni Araştırma Enstitüsünde Mayıs ayında 4 hafta süre ile

            2- Zirai Mekanizasyon: Profesyonel seviyede 15 elemana Söke Zirai Mekanizasyon Okulunda Mayıs ve Nisan aylarında 6 hafta süre ile 

            3- Deri Teknolojisi: Orta seviyede 15 elemana Pendik Dericilik araştırma ve Eğitim Enstitüsünde Eylül ayında 4 hafta süre ile 

            4- Sunni Tohumlama ve Süt İnekçiliği Islahının Yönetimi: Orta seviyede 15 elamana İstanbul'da Sunni Tohumlama Laboratuar Merkezinde Eylül-Ekim aylarında 3 hafta süre ile 

            5- Veteriner Aşılarının Üretimi: Profesyonel seviyede 10 elemana Pendik ve Etlik Veteriner Kontrol Araştırma Enstitülerinde Eylül-Ekim aylarında 4 hafta süre ile 

            6- Orman Fidanlık ve Ağaçlandırma Teknikleri: Profesyonel seviyede 15 elemana İzmit'teki Kavak ve Hızlı Gelişen Yabancı Tür Orman Ağaçları Araştırma Enstitüsünde Eylül-Ekim aylarında 6 hafta süre ile 

            Kurslar İngilizce dilinde gerçekleştirilecektir. Eğitim dökümanları İngilizce yazılmış olacak kullanılacak işitme ve görmeye dayalı eğitim araç ve gereçleri hazırlanacak veya satın alınacaktır. Eğitim kurslarının bir tanıtımı Ek-1 'de verilmiştir. 

            Eğiticiler: 

            Her bir eğitim kursu için bir kurs müdürü (İlgili Konuda Uzman) ve gerekli öğretmenler Hükümet tarafından tesbit edilecektir. Kurs müdürü diğer öğretmenlerle işbirliği ile kendi arzusu için bir müfredat program ve bir zaman cetveli hazırlayacak ve kursun yürütülmesinden sorumlu olacaktır. Kurs müdürü veya her kurs öğretmenlerinden biri kendi kursu için bölgede eğitim ihtiyaçlarını belirlemek üzere yakın doğuda seçilecek Ülkelere seyahat edecektir. Bu ihtiyaçlar ilgili kurs programlarında belirtilecektir. 

            - Öğretmenler tesbit edilirken İngilizce dil bilgisi dikkate alınacaktır. Gerekirse öğretmenlere İngilizce lisan tazeleme kursları FAO/İngiliz Kültür Lisan Eğitim Programı vasıtası ile sağlanacaktır. 

            Eğitileceklerin Seçimi: 

            T.C. Hükümeti FAO işbirliği ile kurslarla ilgili programların duyurularını ve davetiyelerin gönderilmesini temin edecektir. Eğitim katılacaklar ilgili kurs müdürü tarafından FAO işbirliği ile seçilecektir. Aşağıdaki cetvel takip edilecektir. 

            Ocak Ortakı: Eğitim kurslarını ve adaylarda gereken nitelikleri belirten davetiyelerin iştirakçi Ülkelere Hükümet tarafından gönderilmesi. 

            Martın Sonu: Aday formlarının son alınma tarihi. 

            Nisanın Ortası: Adayların seçimi ve kabul mektupları ile seyahatle ilgili bilgilerin gönderilmesi 

            Proje Danışma Komitesi ve Proje Koordinatörü: 

            TCP/TUR/6651'in özellikle uygulanması sırasında kurulan danışma komitesi ve proje koordinasyonuna ilişkin idari düzenlemeler devam edecektir. 

            Kontrol ve İzleme: 

            Proje için gerekli teknik destek FAO'nun ilgili teknik bölümlerince temin edilecektir. FAO'nun yardımları ile Türkiye'de başlatılan TCDC eğitim programlarının devamı için harici masrafların karşılanması için uygun donerlerle temas konusunda FAO Hükümete yardımda bulunacaktır. Mümkün olduğu ölçüde iştirakçilerin yol giderleri iştirakçi Ülkeler tarafından sağlanmasına çalışılacaktır. 

            IV- FAO TARAFINDAN KARŞILANACAK GİRDİLER 

            Resmi Seyahatler: 

            İlgili Enstitülerin öğretmenlerinin iştirakçi Ülkelere yapacakları seyahatler

            Raporlar: 

            Genel İşletme Masrafları: 

            Raporların hazırlık masrafları ve diğer kalemler. 

            Doğrudan İşletme Masrafları: 

            Ekipman ve Malzemeler 50.000 $'a kadar. 

            Taleplerin değerlendirilmesinden sonra Eğitim kurumlarına gerekli ekipman, malzeme, işitsel ve görsel yardım araç ve gereçleri; sağlanacaktır. Ayrıca öğretim amaçlı yazılı materyalin hazırlanması ve çoğaltılması için gerekli malzemelede sağlanacaktır. Gerekli bazı ekipmanlar aşağıda listede belirtilmiştir. 

2 Tepegöz projektör + perdeler + asetat sayfalar 

1 8 mm film projektörü

2 Slayt projektörü 

2 Elektrikli daktilo 

2 Fotokopi makinası + kağıt 

            Kitaplar 

            Filmler ve film şeritleri 

            Eğitim 100.000$'a kadar 

            - Bölge Ülkelerinden seçilen adayların hava yolu biletleri 

            - Türk öğretmenlerin seçilen bölge Ülkelerine seyahat masrafları ile yevmiyeleri. 

            - Seçilen öğretmenlere İngilizce lisan tazeleme eğitimi FAO/İngiliz Kültür Lisan Eğitim Programı vasıtasıyla verilecektir. 

            V- RAPORLAR 

            Yarı yıl raporları Ulusal Proje Koordinatörü tarafından hazırlanacak ve Hükümet ile FAO'ya sunulacaktır. İlgili FAO Teknik Bölümü TCP Kurallarına uygun olarak, Hükümete sunulmak üzere bir son durum raporu hazırlayacaktır. 

            VI- HÜKÜMETİN KATKISI VE DESTEKLEYİCİ DÜZENLEMELER 

            T.C. Hükümeti gerekli tüm kurumsal imkanlar ile Ulusal Proje Koordinatörü, kurs müdürleri, öğretmenler ve yardımcı personelin hizmetlerini sağlayacaktır. Kurs Müdürlerinin öğretmenlerin tayinleri proje anlaşmasının imzalanmasını takiben hemen yapılacaktır. 

            Hükümetin nakdi katkısı aşağıdaki konuları kapsayacaktır. 

            - Kurslarda eğitilecek yabancı elemanların günlük geçim masrafları iaşe ibateleri, azami 10 dolarlık cep harçlığı. 

            - Projede kısa süreli hizmetleri sağlayan personelin, mesela öğretmenler, daktilolar, soförler v.s., ücretleri fazla mesai ödemeleri . 

            - Eğitilecek elemanların yurtiçi seyahatleri. 

            - Eğitim materyallerinin basılması ve çoğaltılması veya diğer ilgili masrafları. 

HÜKÜMET KATKISI 
(Milyon Türk Lirası) 

            Personel                                                 :                5.0

            İç Seyahat ve Öğrenci Giderleri           :            115.0

            İşletme Masrafları                                   :              18.0

            Malzemeler                                              :             12.0

                                    TOPLAM                         :            150.0

FAO'nun KATKISINI KAPSAYAN PROJE BÜTÇESİ 
(Amerikan Doları) 

            BÖLGE                  :            YAKIN DOĞU 
            EV SAHİBİ ÜLKE :             TÜRKİYE 
            PROJE BAŞLIĞI  :             TCDC Yakın Doğu Bölgesinde Ormancılık, Hayvancılık ve zirai Mekanizasyon Eğitimi. 

            PROJE NUMARASI              : TCP/RAP/8854 (C) 
            Resmi Seyahatler                         :  15.000 
            Anlaşma Raporlar                        :        700
            Genel İşletme Masrafları              :     9.300
            Doğrudan İşletme Masrafları       :   10.000
            Malzemeler                                    :   10.000
            Ekipman                                        :   40.000
            Eğitim                                            : 100.000
                                    TOPLAM               : 185.000

            EĞİTİM KURSLARININ TANITIMI 
 

 
1- Koyun ve Yün Üretimi:   
Kursa Katılacaklar:  Yakın Doğu Ülkeleri 
İştirakçi sayısı  10
Ev Sahibi Kuruluş:  Proje Uygulama Genel müdürlüğü, Araştırma Müdürlüğü TOKB Ankara 
Eğitimin Yeri:  2 hafta Bursa Karacabey Devlet Harası, 
1 Hafta Bursa Yün Laboratuarı, 
1 Hafta Ankara Çayır Mera Araştırma Enstitüsü ve Lalahan Veteriner Zootekni Araştırma Enstitüsü. 
Eğitim Seviyesi:  Prfesyonel; Eğitime katılacak elemanlar Veteriner veya hayvancılık konularında üniversite mezunu ve halen koyun üretimi alanında çalışmakta olmalıdırlar. 
Eğitimin Süresi :  4 Hafta 
Zamanı:  Mayıs 1989
 

            Kursun amacı kuzu üretimi, damızlık koyun yetiştirme (dişi) sütten kesme, besicilik (kuzu ve diğer) kırpma, yün analizi ve sınıflama konularındaki gelişmiş metodlarla ilgili olarak eğitimin sağlanmasıdır. Özellikle çayır alanlarının ıslahı yoluyla koyun yetiştirme sistemlerinin geliştirilmesine önem verilecektir. 

            Türkiye Yakın Doğu Bölgesindeki en büyük koyun ve yün üreten bir ülke olup, buna bağlı olarak, yukarıda belirtilen enstitüler istenen eğitimleri sağlamak üzere yeterli düzeyde teçhiz edilmişlerdir. Bu kuruluşların Araştırma tecrübeleri ve bulguları yakın doğu ülkelerinin ihtiyaçlarına uygundur. İyi derecede İngilizce bilen bir eğitici kadrosunda mevcuttur. 

            2- Zirai Mekanizasyon: 
 

 
Kursa Katılacaklar :  Orta Doğu ve Kuzey Afrika Ülkeleri 
İştirakçi Sayısı :  15
Ev Sahibi Kuruluş :  Teşkilatlanma ve Destekleme Genel Müdürlüğü, T.O.K.B. 
Eğitim Yeri :  Ankara - Aydın 
Eğitim Seviyesi :  Profesyonel (Bilim Adamı/Ziraat Mühendisi) 
Eğitim Süresi :  6 Hafta 
Zamanı :  Mayıs / Haziran 1989
 

            Mekanizasyon Zirai üretimin en pahalı girdisidir; yetiştirilen ürün tipine bağlı olarak girdi masraflarının %40'na tekabül eder. 

            Yüksek maliyete rağmen üretim seviyesini yükseltirken aynı zamanda normal olarak toplam maliyetin önemli ölçüde düşürülmesini sağlar. 

            Bu kursta tarımsal makinaların geliştirilmiş kullanımı ile sulu ve kuru alanlarda çiftçiliğin iyileştirilmesi için bilgi sağlamayı amaçlamaktadır. 

            Kurs şu gibi konuları kapsayacaktır: Hasat makinaları ve traktörlerin kullanımı ve bakımı, sürüm ve tohum yatağı hazırlama teknikleri, ekim, yetiştirme, gübre uygulaması, bitki mücadelesi ve hasat mekanizasyonu, Ayrıca Zirai mekanizasyonun çevreye ait cephesi ve sosyal ekonomik politikası ile olduğu kadar bölge şartlarında teknolojilerin uygunluğu ile de ilgilenilecektir. 

            Bu kurs Söke Zirai Mekanizasyon Okulunda yürütülecektir. Eğitimin son iki haftasında, Zirai Mekanizasyon kurslarında kullanılan öğretici materyallerinin üretimi konusunda eğitim için Ankara'ya gidilecektir. 
 

 
3- Deri Teknolojisi :   
Kursa Katılacaklar :  Yakın Doğu Ülkeleri 
İştirakçi Sayısı  15
Ev Sahibi Kuruluş :  İstanbul - Pendik Dericilik Araştırma ve Eğitim Enstitüsü müdürlüğü 
Eğitim Seviyesi :  Orta Seviye : Eğitime katılacak elemanlar Deri Tabaklama konusunda temel bilgi sahibi ve dire üretimi alanında teknisyen olarak çalışmakta olmalıdırlar.
Eğitim Süresi :  4 Hafta 
Zamanı :  Eylül 1989
 

            Kurs post ve deri sınıflaması, tabaklama ve değişik deri ve mamüllerinin üretimi konularında eğitim sağlayacaktır. 

            Araştırma ve Eğitim açısından, Pendik Dericilik Araştırma ve Eğitim Enstitüsü Müdürlüğü Yakın Doğu Bölgesinde bu alandaki yegane kuruluştur. Bu kuruluş iyi eğitim imkanlarına sahip olup, iki yıllık diploma kursu da vermektedir. Öğretmenlerin bir bölümü iyi derecede İngilizce bilmektedir. 
 

 
4- Sunni Tohumlama ve Süt İnekçiliği Islahının Yönetimi: 
Kursa Katılacaklar :  Yakın Doğu Ülkeleri özellikle Libya, Güney Yemen ve Suriye 
İştirakçi Sayısı :  15
Ev Sahibi Kuruluş :  Proje Uygulama Genel Müdürlüğü ANKARA
Eğitimin Yeri :  Sunni Tohumlama Laboratuar Müdürlüğü Florya - İSTANBUL 
Eğitim Seviyesi :  Orta Seviye Eğitime katılacaklar hayvan üretimi konularında temel bilgiye sahip olmalı ve tercihen Veteriner Sağlık Teknisyeni olarak eğitim görmüş olmalıdırlar. 
Eğitim Süresi :  3 Hafta.
Zamanı :  Eylül - Ekim 1989
 

            Kursun Amacı: Hayvan ısısının ölçülmesi, tohumlama, serum alma, işleme ve dondurma, sunni tohumlama, boğazların bakımı, sürü yönetimi, modern bir sunni tohumlama ve süt ineği yetiştirme programında kayıtların tutulması ve bilgi iletişim sistemleri konularında tatbiki eğitim sağlanmasıdır. Sunni tohumlama laboratuar müdürlüğünde 2 hafta, Müdürlüğe yakın çiftliklerde sunni tohumlama yetiştirme konularında 1 hafta. 

            Florya Sunni Tohumlama Laboratuar Müdürlüğü ve Selimiye Sunni Tohumlama Eğitim Müdürlüğünde tekniklerin eğitimi yapılmaktadır. Bu amaçla Müdürlük tarafından belgeli kurs verilmektedir. Merkezin çevresindeki önemli ölçüde çiftliklerde süt inekçiliği ıslahı, yetiştirme ve tohumlama uygulamaları bulunmaktadır. Bu amaca matuf olarak geliştirilen kayıt sistemi dikkat çekicidir. 
 

 
5- Veteriner Aşılarının Üretimi:   
Kursa katılacaklar :  Yakın Doğu Ülkeleri özellikle Somali, Kuzey Yeme, Güney Yemen, Libya, Moritanya ve Suriye 
İştirakçi Sayısı :  10
Ev Sahibi Kuruluş :  Koruma Kontrol Genel Müdürlüğü TOKB. ANKARA 
Eğitim Yeri :  2 Hafta -Pendik İSTANBUL Veteriner Kontrol ve Araştırma Enstitüsü, 2 Hafta Etlik/ANKARA Veteriner Kontrol ve Araştırma Enstitüsü 
Eğitim Seviyesi :  Profesyonel, Kursa katılacaklar aşı üretimi merkezi veya Veteriner Teşhis Laboratuarlarında çalışmakta olan Veterinerler olmalıdır. 
Eğitim Süresi :  4 Hafta 
Zamanı :  Eylül Ekim 1989
 

            Kursun amacı katılacak elemanlara önemli hayvan aşılarının (sığır vebası, koyun çiçeği. newcastle hastalığı, enterotopaemia ve diğer analrobik bakteriler, brucella salmonella mycoplasma theilerica amnulcate gibi hastalıklara karşı) üretimi konularında pratik eğitimler sağlamaktır. Ayrıca Ankara'daki FMD (şaphastalığı) laboratuarı da ziyaret edilecektir. Bu laboratuar halen Avrupa ve Yakın Doğuda (Şap) kontrol programları içinde görev almakta olan bir kuruluştur. 

            Etlik ve Pendik'teki Veteriner Laboratuarları, Araştırma ve Aşı Üretimi konularında uzun süreli başarılar kazanmış kuruluşlardır. Ayrıca yeterli eğitim imkanlarına sahiptirler. İyi İngilizce bilir, bilimsel ehliyet seviyeleri yüksek eğiticilere sahip bulunmaktadırlar. 
 

 
6- Ormancılık Fidanlık ve Ağaçlandırma Teknikleri : 
Kursa Katılacaklar :  Yakın Doğu ve Kuzey Afrika Ülkeleri 
İştirakçi Sayısı  15
Ev Sahibi Kuruluş :  Kavak ve Hızlı Gelişen Yabancı Türk Orman Ağaçları Araştırma Enstitüsü İzmit
Eğitim Yeri :  İzmit
Eğitim Seviyesi :  Profesyonel 
Eğitim Süresi :  6 Hafta 
Zamanı :  Eylül Ekim 1989
 

            Kursun amacı bozuk orman sahalarının ıslahı da dahil, entansif kültür metodları ve ağaçları kesme teknikleri konularında eğitim sağlamaktır. 

            Kurs tohum mescereleri, tohum bahçeleri, tohum üretimi, tohum teknolojisi, fidanlık teknikleri, saha hazırlığı, toprak işleme, dikim, bakım işlemleri, fidanlık ve ağaçlandırma mekanizasyonu konularını kapsamına alacaktır. 

            Kavak ve Hızlı Gelişen Yabancı Türk Orman Ağaçları Enstitüsü RMKP/FAO yardımı ile kurulmuş ve 1962 Nisanında faaliyete geçmiş bir kuruluştur. Halen hızlı gelişen çoğul amaçlı, yapraklı türler ile ilgili bir RMKP/FAO projesinin yürütücülüğünü yapmaktadır. Enstitü yabancı ziyaretçi ve talebe kabulünde tecrübe kazanmış bir kuruluştur. 18-21 Mayıs 1984 tarihlerinde Türkiye ile FAO/ECE/İLO Komitesince Türkiye'de ortaklaşa düzenlenen "Düşük Verimli Ormanların Islahında Kullanılan teknikler ve Makinalar" Seminerinde aktif olarak rol almıştır. 1987 yılında ilk FAO/TCP/TCDC Orman Fidanlık Ağaçlandırma Teknikleri Kursunu gerçekleştirmiştir. 

            Not : İngilizce metni 18 Ekim 1989 gün ve 20316 sayılı Resmi Gazete'dedir.